Friday, March 24, 2017

Videos.

On this sunny day I took Joan to Browar for a little exercise walking around. It's 14c outside, not bad, but still don't want to take the chance of her catching another cold and making the cough worse.  We stayed for an hour and then returned home to study and watch another video about one of the places we want to visit. I like that you can find video's on YouTube about places and learn more about them before you go. There is one company that specializes in the Costa Blanca, different cities making it up, and interviewing people who live there. Of course, they are promotional videos for those cities or towns so they show you the best of everything. Today we watched videos on Denia and Javea.

I finally had a chance to talk with cousin Andrzej last night via Skype. He was busy last week and last Tuesday he had troubles with his connection so we couldn't talk.

Cousin Edward Piekarczyk has a birthday in 5 days so I wrote him a letter of good wishes for his birthday and to let him know I haven't forgotten him. He lives near Kraków so I haven't seen him in two years because of the distance between us. It took years to find him and I don't want to lose the connection.

W taki słoneczny dzień zabrałem Joan do Browaru na chwilę ćwiczeń w formie spaceru po okolicy. Na zewnątrz jest  14C, nieźle, ale nadal nie chcę ryzykować, żeby złapała następne przeziębienie i pogorszenie  kaszlu. Zostaliśmy na godzinę, a potem wróciliśmy do domu, aby się uczyć i obejrzeć  film o jednym z miejsc, które chcemy odwiedzić. Podoba mi się, że filmy można znaleźć na YouTube i dowiedzieć się więcej o miejscach przed wyjazdem. Jest jedna firma, która specjalizuje się w filmowaniu Costa Blanca w różnych miastach i przeprowadza wywiady z ludźmi, którzy tam mieszkają. Oczywiście są to filmy promocyjne dla tych miast i miasteczek, które pokazują ci wszystko co najlepsze. Dzisiaj oglądaliśmy filmy z Denia i Javeą.

Wczoraj w nocy miałam okazję porozmawiać z kuzynem Andrzejem za pośrednictwem Skype. W ostatnim tygodniu  był zajęty, a we wtorek w zeszłym tygodniu miał kłopoty z połączeniem, więc nie mogliśmy rozmawiać.

Kuzyn Edward Piekarczyk ma za 5 dni urodziny, więc napisałem mu list z życzeniami urodzinowymi i dałem mu znać, że o nim nie zapomniałem. Mieszka w pobliżu Krakowa i ze względu na odległość między nami  nie widziałem go od dwóch lat. Wiele lat trwało, aby go odnaleźć i nie chcę stracić z nim kontaktu.

Thursday, March 23, 2017

Conversations.

Finally my friend/translator is back from vacation and I was able to talk with her today. There are people who just carry energy with them and it can be felt even through a computer screen and she is one of them. It is always good to meet with her.

I also had a talk with Czesław. I was a little concerned for him and his wife because their daughter now works in London and in light of what has just happened there it was good to find out she is safe and was not near the place.

We did our weekly shopping, 160 zl, high cost because Joan needed to buy clothes washing soap and that added 25 zl. to the bill, otherwise it would have been 135 zl.

W końcu my znajoma/tłumaczka tego bloga wróciła z wakacji i mogłem z nią dzisiaj rozmawiać. Są tacy ludzie, którzy noszą w sobie energię i można ją wyczuć nawet przez ekran komputera i ona jest jedną z takich osób. Dobrze jest się z nią spotkać.

Rozmawiałem także z Czesławem. Trochę się niepokoiłem o niego i jego żonę, ponieważ ich córka pracuje teraz w Londynie i świetle tego, co się ostatnio wydarzyło dobrze było dowiedzieć się, że jest bezpieczna i nie była w pobliżu tego miejsca.

Zrobiliśmy nasze cotygodniowe zakupy na 160 zł, wysoki koszt, ponieważ Joanna potrzebowała mydło do prania ubrań i jego cena - 25 pln została dodana do rachunku. W przeciwnym razie koszt byłby 135pln.

Wednesday, March 22, 2017

Travel.

Talking with a Polish friend living in England, we talked about trips to foreign countries and I mentioned our upcoming trip to Spain. She inquired if I used a travel agent or going with a group or going on or own? I told her we never do the first two. I always plan our trips, where we will stay, rent a car if we think we will want one, how we will get there and, together, Joan and I decide what to see or do.  I don't like restricting us to seeing things only a travel agent deems is important or necessary to see. Many times I have found interesting little towns or villages in our travels that would not be included in an agency trip.  Also, we don't like being rushed from one place to another. If we find something we like, we like to take time to explore it. We did rent a car for this trip because we will stay a little outside of Calpe, using the location to visit Altea, Calpe, Moraira, Denia and Jalon Valley. These are all places we are interested in. Since we have only twenty six days until we leave, I was able to go on the Ryanair website today and print out our boarding passes. I do have the passes on my phone but wanted a printed copy just in case.

Today was Kandulski day but without Zbyszek so we had no chance to talk with him. I miss our conversations. He is such a wealth of information. With what is happening now in the world concerning North Korea, it would have been good to have his opinion. For the moment, this "leader" of NK is more scary than either Trump or Putin.

Rozmawiając z polską przyjaciółką mieszkającą w Anglii, rozmawialiśmy o wyjazdach do innych krajów, a ja wspomniałem o naszej zbliżającej się podróży do Hiszpanii. Zapytała, czy  korzystaliśmy z biura podróży lub wyjazdu z grupą czy jeździmy na własną rękę? Powiedziałem jej, że nigdy nie korzystaliśmy z pierwszych dwóch. Zawsze planuję nasze wycieczki, miejsce gdzie się zatrzymamy, wynajęcie samochodu, jeśli uważamy, że będziemy chcieli go mieć, jak się tam dostaniemy i wtedy razem z Joan decydujemy, co warto zobaczyć lub zrobić. Nie lubię ograniczania nas do oglądania rzeczy, które biuro podróży uzna za ważne lub konieczne zobaczenia. Wiele razy, podczas naszych podróży,  znalazłem ciekawe małe miejscowości , które nie byłyby uwzględnione na trasie biura podróży. Ponadto, nie lubimy popędzania z jednego miejsca na drugie. Jeśli znajdziemy coś, co nam się podoba, lubimy mieć trochę czasu, aby to eksplorować. Na najbliższy wyjazd wynajęliśmy samochód, bo będziemy  trochę poza Calpe, której lokalizację wykorzystamy aby odwiedzić Altea, Calpe, Denia, Moraira i Jalón Valley. Wszystkie te miejsca nas interesują. Ponieważ mamy tylko dwadzieścia sześć dni do wyjazdu, dziś wszedłem na stronę internetową Ryanair i wydrukowałem nasze karty pokładowe. Mam je w moim telefonie, ale na wszelki wypadek chciałem mieć wydrukowaną kopię.

Dzisiaj był dzień u Kandulskich ale bez  Zbyszka więc nie mieliśmy okazji z nim porozmawiać. Brakuje mi naszych rozmów. Są takie bogate w informacje łącznie z tym, co dzieje się obecnie na świecie odnośnie Korei Północnej i byłoby dobrze znać jego zdanie. W tej chwili, to "lider" NK jest bardziej przerażający niż  Trump lub Putina.

Tuesday, March 21, 2017

Maybe.

 2005
2016
Joan has a new prescription for blood pressure that she will start tomorrow. This morning she did not take the old one, Polpril, so it was over 24 hours since the last time she had it. Already today she is coughing less but tonight will be a better test because she was usually coughing more at night. However, at this time. 16:00, Polpril seems to be the cause of the cough. I certainly hope so. It was too much for me to see her suffer and not be able to do anything about it. The virus we both had that caused coughing threw me off the trail to the blood pressure medication being the cause of the cough until now.

I've been fortunate to watch a young cousin here, Oliwia, grow from a 17 year old teenager into a woman of 30 years old today so I send her a special birthday greeting and look forward to seeing her next week. She lives in Scotland now.

Joan ma nowy lek  na ciśnienie krwi, który jutro zacznie brać. Tego ranka nie wzięła starego, Polprilu, więc minęły już 24 godziny od ostatniej tabletki.  Dzisiaj kaszle mniej, ale wieczór będzie lepszym testem, ponieważ zwykle bardziej kaszlała  w nocy. Jednak w tej chwili, o 16:00, Polpril wydaje się być przyczyną kaszlu. Mam nadzieję, że tak. To było dla mnie za dużo patrzeć na jej cierpienie i nie mogąc nic z tym zrobić. Wirus, którego mieliśmy oboje spowodował kaszel i odstawienie leków ciśnieniowych, które były przyczyną kaszlu.

Miałem szczęście oglądać moją młodą kuzynkę, Oliwię, wyrastającą  z 17-letniego nastolatka na dzisiejszą 30. letnią  kobietę, więc wysyłam jej specjalne urodzinowe pozdrowienia i czekam na następny tydzień, kiedy ją zobaczę. Obecnie mieszka w Szkocji.

Monday, March 20, 2017

A change.

Our young home doctor has no idea why Joan continues coughing and wants her to see a lung specialist now. I have NO confidence that she knows what to do. I called our neuro today, explained everything to him that's happened during the last month and he thinks the coughing might be due to the change in blood pressure medication. Tomorrow he will change it and we will see if that is the cause before I subject Joan to yet another doctor specialist.

This intermediate internet course we are now taking in Spanish is very helpful. It not only has video lessons but also audio and PDF printable files for all lessons. That is good for Joan because she is more of a visual learner while I am more audio.

Last night we had a nice Skype meeting with Joan's daughter and son that lasted about an hour.

Nasz Młody lekarz w domu nie ma pojęcia, dlaczego Joan kontynuuje kaszel i chce, żeby zobaczyć się ze specjalista płuc teraz. I nie maja zaufania, ze wie, co robić. Zadzwoniłem nasz neuro dzisiaj, wyjaśnił mu wszystko, co zdarzyło się w ciągu ostatniego miesiąca, a na myśli, ze kaszel może być spowodowane zmianą leków ciśnienie krwi. Jutro będzie przejść zmienić, moje go zobaczyć, ze jest przyczyna zanim przedmiotem Joan jest jeszcze inny lekarz specjalista.

Dziesięć pośredni kurs internetowy teraz jesteśmy biorąc page in hiszpańskim jest bardzo pomocne. ma nie tylko filmy, ale również 
z lekcje dźwięku i pliki PDF do druku dla wszystkich lekcji. To jest dobre dla Joan, bo jest bardziej wzrokowcem, a ja jestem bardziej dźwięku.

Ostatniej nocy mieliśmy miłe spotkanie Skype z córka i synem Joanny, która trwała około godziny.

Sunday, March 19, 2017

Meeting.

I met today with an acquaintance lawyer/husband/father who is also a marathon runner and he told me next Sunday he will participate in a half marathon in Poznań. I've got to give him a lot of credit, it doesn't seem to be the best weather for running a marathon. However, I do remember that in the years that Joan and I were runners, these cooler days were good because you didn't get overheated. I like talking with him because I learn more about Polish history, law and things you don't normally read about locally. Sometimes his wife accompanies him and I like talking with her also because she, like he, is usually full of energy and has a positive attitude. I also like the contrast in conversations with the two of them, usually we talk about completely different subjects and it's a good learning experience for me.

I thought Joan needed a break today from staying home so afterwards I picked her up and took her to Kandulski's for coffee and cake. We talked about our upcoming trip to Spain and tonight's Skype conversation with her daughter, Karen. They have already made the time change so, at present, they are six hours behind us. It makes me feel good that Joan now has a regular, bi-monthly, Skype with her daughter.  I wish I could say the same for my son and I.

Spotkałem się dziś ze znajomym prawnikiem/mężem /ojcem, który jest również maratończykiem. Powiedział mi, że najbliższą niedzielę weźmie udział w półmaratonie w Poznaniu. Wydaje się, że pogoda nie sprzyja biegnięciu maratonu. Jednak pamiętam, że w latach, gdy Joan i ja biegaliśmy, te chłodniejsze dni były dobre, ponieważ człek się nie przegrzewał. Lubię z nim rozmawiać, bo dowiaduję się więcej na temat polskiej historii, prawa i rzeczy, o których zwykle się nie czyta. Czasem towarzyszy mu jego żona i lubię rozmawiać z nią, także dlatego, że, podobnie jak on, jest zwykle pełna energii i ma pozytywne nastawienie. Lubię również kontrast w rozmowach z nimi, zwykle poruszamy różne tematy, dzięki czemu dowiaduję się różnych rzeczy.

Sądziłem, że Joan przyda się dziś przerwa od pobytu w domu, więc zabrałem ją do Kandulskiego na kawę i ciasto. Rozmawialiśmy o naszej zbliżającej się podróży do Hiszpanii i wieczornej rozmowie z córką Karen na Skypie. Oni mieli już zmianę czasu, więc są sześć godzin za nami. Cieszę się, że Joan teraz regularnie, co dwa miesiące, rozmawia przez Skype z córką. Chciałbym móc powiedzieć to samo o moim synu i mnie.

Saturday, March 18, 2017

News.

There is a "palace" in the rynek of Poznań that has been for sale for as long as we have been here with no buyers. Today I learned that it is to be turned into a shopping center. I don't know how that is possible with all the regulations the Ministry of Culture has regarding old palaces, restrictions on what you can and cannot do. Just the idea of the place being a shopping center seems a little ridiculous, especially right in the rynek. It's not like Poznań doesn't already have enough shopping centers. People or tourists don't go to the rynek for shopping. Yes, when there are special occasions with the kiosks setup for Christmas, Easter or some special event, people do go but not for everyday shopping. It is not even a Polish company opening in this palace, it is Harrods from England. A shopping center was opened only 4 blocks from the rynek two years ago and hardly anyone shops there. Maybe because it's modern design outside is so ugly and does not fit at all in architectural style of the area. It's as ugly as the "new" fountain in Plac Wolnośći. I hope the Minister of Culture will say no to this idea.

The bright side today is Joan says she feels better, more energy, but she still has that cough. Now she is preparing dinner, chicken stew, and we are staying home. The weather is not so good, rainy, cold, gray, 9c, a normal day for March in Poznań. However, it is 18c and sunny in Calpe, Spain and we have 30 days until our trip :0)

Na Starym Rynku jest "Pałac", który był wystawiony na sprzedaż od czasu gdy tu przyjechaliśmy, i nie było chętnego na kupno. Dziś się dowiedziałem, że ma zostać przekształcony w centrum handlowe. Nie wiem, jak to jest możliwe, biorąc pod uwagę wszystkie przepisy Ministerstwa Kultury, dotyczących starych pałaców; ograniczenia, co można, a czego nie może zrobić. Sam pomysł, by przekształcić pałac w centrum handlowe wydaje się nieco śmieszny, zwłaszcza w samym Rynku. Poznań nie tylko ma już wystarczająco dużo centrów handlowych. Mieszkańcy lub turyści nie idą na Stary Rynek na zakupy. Oczywiście gdy są specjalne okazje i pojawiają się tam na przykład budki na Boże Narodzenie, Wielkanoc lub z powodu jakiegoś szczególnego wydarzenia, pojawiają się, by coś w nich kupić, ale nie na codzienne zakupy. To nawet nie polska firma ma w planach stworzyć sklep w tym pałacu, to Harrods z Anglii. Centrum handlowe zostało otwarte tylko 4 przecznice od Rynku dwa lata temu i mało kto tam kupuje. Może dlatego, że to nowoczesne wzornictwo na zewnątrz jest tak brzydke i nie pasuje w ogóle do stylu architektonicznego tej okolicy. Jest brzydka jak "nowa" fontanna na Placu Wolności. Mam nadzieję, że Minister Kultury będzie przeciwny temu pomysłowi.

Jasną stroną dzisiejszego dnia jest to, że Joan mówi, że czuje się lepiej, ma więcej energii, ale wciąż ma ten kaszel. Teraz przygotowuje kolację, gulasz z kurczaka, zostajemy w domu. Pogoda nie jest zbyt ładna, jest deszczowo, zimno, szaro, 9 stopni Celsjusza. Zwykły marcowy dzień w Poznaniu. Za to w Calpe w Hiszpanii jest 18 stopni i jest słonecznie. I zostało nam już tylko 30 dni do naszej podróży : 0)

Friday, March 17, 2017

Suspended.

My Polish lessons are suspended for a few weeks because Zbyszek will be busy during that time so I did a little search on the internet for Spanish for children and found some that will be useful to build our vocabulary in Spanish. I could look back in my life at times when I studied Spanish and lived in Spain, only to forget it all when I returned to the U.S. and regret it. However, some years ago I gave up living a life of regrets. I'm very satisfied with our own progress in the language now, studying alone, only with CD or internet courses. For a native English speaker, Spanish is so easy if you make it a daily habit to study and we do. I'm confident we will be able to use a little of it next month during our stay in Spain.

A normal gray day today in Poznań, 12c and total cloud cover. We started watching an interesting TV series, The Americans, from 2013 about two Russian spies living in America. In the first episode they were talking about the mad man in charge of the country, the U.S. and for a moment I thought they were talking about the current President until I remembered it was  old series. It was almost like a prophecy of the future.

Joan is still battling with the cough that won't go away. Mine has completely subsided.


Moi polscy lekcje są zawieszone na kilka tygodni, bo Zbyszek będzie zajęty w tym czasie tak zrobiłem trochę szukanie w Internecie dla hiszpańskiego dla dzieci i okazało się, że niektórzy będą przydatne do budowania naszego słownictwa w języku hiszpańskim. Mogę spojrzeć w moim życiu w czasach, gdy uczyłem się hiszpańskiego i mieszkał w Hiszpanii, jedynie zapomnieć to wszystko po powrocie do Stanów Zjednoczonych, a pożałujesz. Jednak kilka lat temu dałem się życiem w żalu. Jestem bardzo zadowolony z naszego postępu w języku teraz studiuje sam, tylko z kursów CD lub Internet. Dla native speaker angielski, hiszpański jest tak łatwe, jeśli sprawiają, że codzienne przyzwyczajenia do studiowania i robimy. Jestem przekonany, będziemy mogli w czasie naszego pobytu w Hiszpanii w użyciu trochę w przyszłym miesiącu.

Zwykły szary dzień dzisiaj w Poznaniu, 12c i całkowitego zachmurzenia. Zaczęliśmy oglądać ciekawy serial, Amerykanie od 2013 roku około dwóch rosyjskich szpiegów mieszkających w Ameryce. W pierwszym odcinku mówili o szalonego człowieka odpowiedzialnego za kraj, USA i przez chwilę myślałem, że mówili o obecnego prezydenta, dopóki nie przypomniałem sobie, że to stara seria. To było prawie jak proroctwa przyszłości.


Joan wciąż walczy z kaszlem, że nie odejdzie. Kopalnia całkowicie ustąpił.

Thursday, March 16, 2017

Interesting day.

I had an interesting morning meeting with a dermatologist from Iran who has been in Poland 20 years and speaks Polish very well. It was just about a small problem, no big deal, just something I wanted taken care of by NFZ while I still have it. NFZ, the national health care system as we know it today, will change drastically in June and I don't know what that will mean for Joan and I, not being Polish citizens.

After that meeting I had to go to the building next door, an orthopedic and rehab. hospital, to put my name on the waiting list for the hand surgery. There were 40 people waiting to register with ONLY one person doing the registration. This was at 9:00 in the morning.  It took about 15 minutes for one registration so I wasn't about to wait for the other 39 to finish before it would be my turn. One thing I did learn well when I was in the military is that I absolutely hate waiting.

On the bright side, these two places were on a street I have never been before, 28 June 1956. Yes, that is the name of the street. It is named to remember the date of the Poznań Uprising against the Peoples Republic of Poland, under the control of the Soviet Union.  I saw a lot of interesting old buildings as well as new ones. I should go back there and take pictures this summer.

Miałem ciekawą porannym spotkaniu z dermatologiem z Iranu, który został w Polska 20 lat i mówi po polsku bardzo dobrze. To był tylko o mały problem, nic wielkiego, po prostu coś chciałem pod opieką przez NFZ, a ja wciąż mam. NFZ, krajowy system opieki zdrowotnej, jak znamy ją dzisiaj, zmieni się drastycznie w czerwcu i nie wiem, co to będzie oznaczać dla Joan i ja, nie będących obywatelami polskimi.

Po tym spotkaniu miałem udać się do budynku obok, ortopeda i rehabilitacji. szpital, aby umieścić swoje nazwisko na liście oczekujących na chirurgii ręki. Było 40 osób oczekujących na zarejestrować się tylko jedna osoba robi rejestracji. Było to o godzinie 9:00 rano. Zajęło to około 15 minut na jednej rejestracji, więc nie miał zamiaru czekać na drugiej 39, aby zakończyć, zanim będzie to moja kolej. Jedną rzeczą, jaką zrobiłem uczyć dobrze, kiedy byłem w wojsku jest taka, że ​​ja absolutnie nienawidzę czekać.

Z drugiej strony, te dwa miejsca były na ulicy nigdy nie byłem wcześniej, 28 czerwca 1956. Tak, to nazwa ulicy. Jej nazwa pochodzi zapamiętać datę Powstania Poznańskiego przeciwko Republice Ludowej w Polsce, pod kontrolą Związku Radzieckiego. Widziałem wiele interesujących starych budynków, jak i nowych. muszę tam wrócić i robić zdjęcia tego lata.

Wednesday, March 15, 2017

34

Good day, 15c, sunny, very little clouds, a little breeze but nice. Compared to the weather in Chicago, this is much better. It is even comparable to Calpe, Spain today. WOW!

Not that we are counting, but only 34 days until our trip there begins. Joan is watching the documentary on Calpe, again, to get ideas of where to visit, places to go, places to eat and things of interest for us. There is one lady interviewed in this video I would like to meet and talk with but I didn't remember her name or the name of her company. I'm hoping Joan can find her.

The bright side of the day was our x-rays and blood tests came back with good results for both of us. She was given an inhaler to help get rid of her cough, no antibiotics. If it works, that will be good because we are not in favor of antibiotics very much.

Dobry dzień. 15c, słoneczny, bardzo mało chmur, trochę proste, ale ładne. W porównaniu do pogody w Chicago, jest to o wiele lepiej. Jest nawet porównywalne do Calpe, Hiszpania dzisiaj. ŁAŁ!


Nie dlatego, że liczymy, ale tylko 34 dni do naszej podróży nie zaczyna. Joan ogląda film dokumentalny o Calpe, ponownie, aby uzyskać pomysły gdzie do odwiedzenia, miejsca do zrobienia, miejsc do jedzenia i rzeczy interesujące dla nas. Jest jedna pani wywiad w tym filmie chciałbym spotkać się i porozmawiać z, ale nie pamiętam jej nazwiska lub nazwę swojej firmy. Mam nadzieję, że Joan można ją znaleźć.


Jasna strona tego dnia było nasze zdjęcia rentgenowskie i badania krwi wrócił z dobrymi wynikami dla nas obu. Dostała inhalator, aby pomóc jej pozbyć kaszlu, bez antybiotyków. Jeśli to działa, że będzie dobrze, bo nie jesteśmy za bardzo antybiotyków.

Tuesday, March 14, 2017

New doctor.

Cousin Tomasz called yesterday with a recommendation of a hand surgeon. Shortly after he called, another doctor/friend called to recommend the same person.  I saw the new doctor this morning to get his opinion and that was, because of the length of time of the problem, it wouldn't be possible to restore it completely. However, it would be possible to restore it to a functioning hand with two operations. The first would be a small operation to remove some bone from two knuckles and insert two small screws to straighten the finger joints. The second operation would restore most of the functions of the fingers.  I have two options for the operations. The first is to put my name on a waiting list. At present, the waiting time is SIX YEARS. The second is to have it done privately, at a very expensive cost. So the question now is what is the value of a functioning hand? Do I wait until I am almost 80 years old and save money or do I take the money from savings and have it done now to regain the use of the hand? Joan is in favor of the latter. I am debating both decisions. It's a one day operation with one night stay in the clinic for observation so there is no prolonged hospital stay.

On the bright side, the weather is good, 13c, sunny, warm, very little clouds and feels like Spring. Only 35 days to Spain :-) My coughing has almost disappeared but Joan's still persists. We see the doctor tomorrow.

Kuzyn Tomasz, zwany wczoraj z zaleceniami chirurga ręki. Niedługo potem zawołał inny lekarz / przyjaciel zadzwonił polecić tę samą osobę. Widziałem dziś rano nowego lekarza, aby uzyskać jego opinię i to ze względu na długość czasu emisji nie byłoby możliwe, aby przywrócić go do końca. Jednak byłoby to możliwe, aby przywrócić go do sprawnego parze z dwoma operacjami. Pierwsza byłaby mała operacja w celu usunięcia resztek kości z dwóch kostkach i włóż dwie małe śrubki wyprostować stawy palców. Druga operacja przywróci większość funkcji palców. Mam dwie opcje dla operacji. Pierwszym z nich jest, aby umieścić swoje nazwisko na liście oczekujących. Obecnie czas oczekiwania wynosi sześć lat. Drugim jest, aby to zrobić prywatnie, w bardzo drogim kosztem. Więc pytanie jest teraz to, co jest wartością rozdania Funkcjonowanie? Czy muszę czekać, aż jestem prawie 80 lat i zaoszczędzić pieniądze i mogę wziąć pieniądze z oszczędności i mają to zrobić teraz, aby odzyskać użycia dłoni? Joan jest na korzyść tego ostatniego. Ja debaty obu decyzji. Jest to praca jeden dzień i jedną noc pobytu w klinice na obserwacji, więc nie ma długotrwały pobyt w szpitalu.
Z drugiej strony, pogoda jest dobra, 13c, słoneczny, ciepły, bardzo mało chmur i czuje się jak wiosną. Tylko 35 dni do Hiszpanii :-) My kaszlu prawie zniknął, ale Joan wciąż nie ustępuje. Widzimy lekarza jutro.


Sunday, March 12, 2017

GO DUKE!


 
 
Anonymous, we have come a long way, you and I, since your first posts to me. I am happy with this now and maybe you are right but to call Tusk a traitor is a little overboard. To say he is not liked by the majority of Poles could be like saying 51% don't but 49% do. Talk with everyone you meet starting Monday for one week, ask them if they like or dislike Tusk, keep track of it and next Monday tell me your results. I will do the same. It's like saying the majority of Poland supports PiS when actually only 37% do. Yes, I would like to make Poland and America great again but with the current governments I think that is only wishful thinking when you look at what they are doing. Thank you for the advice on the bicycle, we have started slow. I bought a heart rate monitor to make sure it is in the range for our age.

On the bright side, the last four days have been joyful for Joan and I being college basketball fans of one particular team, Duke University. Every year they produce a good basketball team under the direction of a coach of Polish/American ancestry, Mike Krzyzewski. His teams have won the most games in the history of college basketball. They belong to a conference of 15 teams and this year they were only in 5th place. However. this week was a 5 day tournament for the championship of the conference. Duke, once again, made history by defeating opponents 4 days in a row to win the championship.  Now will begin the championship games for the National title and, while Duke is not favored to win it, they were not favored to win the ACC tournament either. GO DUKE!   http://www.goduke.com/mediaPortal/player.dbml?id=6016320

Anonymous, mamy długą drogę, ty i ja, od pierwszych postów do mnie. Jestem zadowolony z tego teraz, a może masz rację, ale zadzwonić Tuska zdrajcą jest trochę za burtę. Aby powiedzieć, że nie jest lubiany przez większość Polaków może być jak mówią 51% nie 49%, lecz robić. Rozmawiaj z każdym można spotkać Od poniedziałku przez tydzień, ich zapytać, czy chcą lub nie lubią Tuska, śledzić go i następny poniedziałek mi swoje wyniki. robię to same.It tak jakby powiedzieć "większość" Polski PiS wsparcia podczas gdy w rzeczywistości tylko 37% robi. Tak, chciałbym, aby Polska i Ameryka znowu wielka, ale z obecnych rządów, myślę, że to tylko pobożne życzenia, jeśli spojrzeć na to, co robią. Dziękuję za radę na rowerze, zaczęliśmy powoli. Kupiłem monitor pracy serca, aby upewnić się, że jest w zakresie do naszych czasów.

Z drugiej strony, ostatnie cztery dni były radosne dla Joan i ja będąc fanów koszykówki kolegium jednego konkretnego zespołu, Duke University. Każdego roku produkują one dobrą drużynę koszykówki pod kierunkiem trenera z pochodzenia polskiego / American, Mike Krzyżewski. Jego drużyny zdobyły najwięcej gier w historii koszykówki uczelni. Należą one do konferencji 15 drużyn, w tym roku były one tylko w 5 miejscu. Jednak. Ten tydzień był turniej 5 dni o mistrzostwo konferencji. Duke po raz kolejny w historii, pokonując przeciwnika 4 dni z rzędu, aby wygrać mistrzostwa. Teraz rozpocznie gry Championship tytuł Narodowego, a książę nie jest uprzywilejowana, aby ją wygrać, nie były uprzywilejowane, aby wygrać turniej ACC.. GO DUKE!

Saturday, March 11, 2017

Can you believe it?

The big news today is that Donald Tusk was re-elected as President of the European Union by a vote of 27-1. The ONLY country voting against him was his own country of Poland.

Tusk received strong support from most of the leaders of the 28-nation bloc. However, Poland's ruling PiS ("Law and Justice") party - which is rather lukewarm on the EU itself - is a staunch opponent of Tusk's and had sought to block his re-election to the role.

Beata Mazurek, a spokeswoman for the PiS party, said Tusk's re-election will "influence the way that the union will function in the future. It will no longer be a union of unity."

Poland was the only country to vote against Tusk, according to Czech Prime Minister Bohuslav Sobotka.

PiS party leader Jaroslaw Kaczynski did not support the results, saying, "The rule that high-ranking officials should have the backing of their country was broken."
Kaczynski said any talk of Poland wishing to leave the EU was "nonsense."

Najważniejsza wiadomość jest dzisiaj, że Donald Tusk został ponownie wybrany na stanowisko prezesa Unii Europejskiej stosunkiem głosów 27-1. Jedynym krajem, głosując przeciwko niemu był jego własny kraj Polska.

Tusk otrzymał silne wsparcie ze strony większości przywódców bloku 28-narodowego. Jednak rządząca w Polsce PiS ( "Prawo i Sprawiedliwość") party - co jest raczej letnie w samej UE - jest zagorzałym przeciwnikiem Tusk i starał się zablokować jego ponowny wybór do tej roli.

Beata Mazurek, rzeczniczka partii Prawo i Sprawiedliwość, powiedział Tuska reelekcja będzie "wpływają na sposób, że Unia będzie funkcjonować w przyszłości. To nie będzie unia jedności."

Polska była jedynym krajem, który głosował przeciwko Tuskowi Według premiera Czech Bohuslav Sobotka.

PiS lider partii Jarosław Kaczyński nie potwierdzają wyniki, mówiąc: "zasadę, że wysocy rangą urzędnicy powinni posiadać poparcie swojego kraju został złamany."

Kaczyński powiedział, każda rozmowa o Polsce, którzy chcą opuścić UE to "nonsens".

Friday, March 10, 2017

Busy day.

Up at 07:00 this morning to be on time for blood tests at 08:00. Back to the flat for breakfast, oatmeal with honey, and then lesson with Zbyszek. STILL having problems with prepositions and he is as frustrated as I am. I almost got to the point of saying I quit but I didn't. I have to do more than I am doing in that area.

After the lesson we went to get our repaired car and it was great to have it back. There was a little mix up in the pick up of the rental car and we had to wait an hour for that. Finally it was all done and we went for the chest x-rays. Those took only 15 minutes and the results will be on Monday so we can return to the doctor on Tuesday.

Our car looks good and it is wonderful to be driving it again. Comparing the Panda and the Skoda Citigo is like a Cadillac and a Yugo.

Later this year, on the Warta River, in the area of the park in the old riverbed, there will appear stairs and ramps that will make it easier to get to the river. The work will take up to half a year, culminating in a walking trail from the old market using the old riverbed. It will be another way to enjoy the Warta.

Obudziliśmy się o godzinie 07:00 rano, aby zdążyć na badania krwi o godzinie 08:00. Powrót do mieszkania na śniadanie, płatki owsiane z miodem, a następnie lekcji ze Zbyszkiem. Nadal występują problemy z przyimkami, a on jest tak sfrustrowany jak ja. Prawie dotarł do punktu mówiąc rzuciłem, ale ja nie. Muszę zrobić więcej niż robię w tej dziedzinie.

Po lekcji poszliśmy dostać nasz naprawiony samochód i było wspaniale mieć go z powrotem. Było trochę zamieszania w powrocie do wynajętego samochodu  i musieliśmy czekać godzinę na to. W końcu to wszystko zostało zrobione i poszliśmy na klatce piersiowej rentgenowskie. Ci, trwało zaledwie 15 minut, a wyniki będą w poniedziałek, więc możemy wrócić do lekarza we wtorek.

Nasz samochód wygląda dobrze i jest to wspaniałe być jazda go ponownie. Porównując Panda i Skoda Citigo jest jak Cadillac i Yugo.
Jeszcze w tym roku, nad rzeką Wartą, w okolicy parku w starym korycie rzeki, pojawią się schody i rampy, które sprawiają, że łatwiej dostać się do rzeki. Prace będą trwać do pół roku, zakończone szlaku spaceru od starego rynku przy użyciu starego koryta. Będzie to kolejny sposób, aby cieszyć się Warta.

Thursday, March 09, 2017

It's back.

Two days after the antibiotics stopped and the cough has returned. We saw the doctor this morning to get more but she won't give them without having a blood test and chest x-ray first. It seems like a little overkill to me but we have no choice. We will have the blood tests tomorrow morning at 8AM and then go for the x-rays.

The news about the hand surgeon isn't much better, he never called me back. I called my cousin Tomasz, also an orthopedic surgeon, but he does not do hand surgery. So at this time I am without an answer.

On the bright side, after being told my car would be ready to be picked up this coming Monday, I stopped at Fiat to ask what time I could come. They told me it was ready now. There was no call to me to tell me this and if I didn't stop by to check it would have just sat there until Monday. Poland has much to learn about customer service. I told them I would be back tomorrow at noon to pick up the car. Now I must arrange for PZU to meet me there and take back the rental car. I will be so happy to have my Panda back. It looks very nice.

I update all the family files on this blog this week.

Dwa dni po antybiotyki zatrzymana kaszel i powraca. Widzieliśmy lekarza rano, aby dostać więcej, ale nie da się nimi bez konieczności badania krwi i prześwietlenie klatki piersiowej jako pierwszy. Wydaje się trochę overkill do mnie, ale nie mamy wyboru. Będziemy mieć badania krwi jutro rano o 8 rano, a następnie przejść do prześwietlenia.

Wiadomość o chirurga ręki nie jest dużo lepiej, nigdy nie oddzwonił. Zadzwoniłem do mojego kuzyna Tomasz, również ortopedy, ale on nie robi chirurgii ręki. Więc w tej chwili jestem bez odpowiedzi.

Z drugiej strony, po czym powiedział mój samochód będzie gotowy do odbioru w najbliższy poniedziałek, zatrzymałem się Fiat zapytać jakim czasie mogę przyjść. Powiedziano mi, że teraz był gotowy. Nie było wezwanie do mnie, żeby mnie o tym powiedzieć, a jeśli nie zatrzymał się, aby sprawdzić to byłoby po prostu siedział tam do poniedziałku. Polska ma wiele do nauczenia się o obsługę klienta. Powiedziałem im, że będę jutro w południe, aby odebrać samochód. Teraz muszę zorganizować PZU spotkać mnie tam i odebrać samochód z wypożyczalni. będę bardzo szczęśliwa, że ​​moje Panda powrotem. Wygląda to bardzo ładnie.

Zaktualizować wszystkie pliki rodzinny na tym blogu w tym tygodniu.

Wednesday, March 08, 2017

Interesting.

We watched and interesting film last night, The Experimenter. It's a story about Stanley Milgram, a Yale university psychologist, who conducted an experiment on obedience to authority figures. It was a series of social psychology experiments. They measured the willingness of study participants, men from a wide range of occupations with varying levels of education, to obey an authority figure who instructed them to perform acts conflicting with their personal conscience. The experiment found, unexpectedly, that a very high proportion of people were prepared to obey, even thought unwillingly, even if apparently causing serious injury and distress. Milgram devised his psychological study to answer the popular question at that particular time: "Could it be that Adolf Eichmann and his million accomplices in the Holocaust were just following orders? He summarized his findings writing "Ordinary people, simply doing their jobs, and without any particular hostility on their part, can become agents in a terrible destructive process. Moreover, even when the destructive effects of their work become patently clear, and they are asked to carry out actions incompatible with fundamental standards of morality, relatively few people have the resources needed to resist authority. In the end, many people disputed that Milgram's findings adequately explained the Holocaust.

On the brighter side of life, our friend, Radek, returned to live in Poznań and we will meet with him on Saturday. And.........today was Wednesday and since Joan and I are well again, we were able to meet with Zbyszek at Kandulski's. We talked about my hand surgery, the surgeon and that I waited three weeks for him to call me back. I finally called HIM yesterday morning and he said he would call me back in the evening. He did not.  I think it is time to find another surgeon. We went a little earlier than our meeting time so I could drop off our Polish tax information at the tax adviser's office.  

Oglądaliśmy i ciekawy film wczoraj eksperymentatora. Jest to opowieść o Stanley Milgram, psycholog Yale University, którzy przeprowadzili eksperyment i na posłuszeństwie wobec autorytetów. Była to seria eksperymentów psychologii społecznej. Oni zmierzyć gotowość uczestników badania potwierdzają, ludzi z różnych zawodów o różnym poziomie wykształcenia, słuchać autorytetu, który poinstruował ich do czynności sprzecznych z ich osobistego sumienia. Eksperyment nieoczekiwanie stwierdzono, że bardzo duża część ludzi byli gotowi do posłuszeństwa, mimo że niechętnie, nawet jeśli pozornie powodując poważne obrażenia i cierpienie. Milgram wymyślił jego studium psychologiczne odpowiedzi na popularne pytania w danym momencie: "Czy to możliwe, że Adolf Eichmann i jego milion współsprawców Holokaustu były tylko rozkazy On podsumował swoje ustalenia na piśmie?" Zwykli ludzie po prostu wykonują swoją pracę, a bez Szczególną jakakolwiek niechęć z ich strony, może stać agenci w strasznym procesu destrukcyjnego. Co więcej, nawet gdy destrukcyjne efekty ich pracy Patently się jasne, a oni proszeni są do prowadzenia działań niezgodnych z podstawowymi zasadami moralności, stosunkowo niewiele osób posiada środki niezbędne oprzeć się władzy. W końcu, wiele osób kwestionuje się, że wyniki badań Milgrama odpowiednio wyjaśnione Holocaust.
Na jaśniejszej strony życia, nasz przyjaciel, Radek, powrócił do życia w Poznaniu, a my się z nim spotkać w sobotę. A dzisiaj ......... środę i od Joan i ja znowu dobrze, byliśmy w stanie spotkać się z Zbyszek w Kandulski jest. Rozmawialiśmy o moim chirurgii ręki, chirurg i czekałem trzy tygodnie, żeby do mnie zadzwonić. I w końcu nazwał go wczoraj rano i powiedział, że zadzwoni do mnie z powrotem w godzinach wieczornych. Nie zrobił. Myślę, że nadszedł czas, aby znaleźć innego chirurga. Poszliśmy trochę wcześniej niż nasz czas spotkania, więc mogłem zasnąć naszą polską informacji podatkowych w biurze doradcy podatkowego.

Tuesday, March 07, 2017

Romet.
I mentioned to a friend I was looking for a simple exercise bike for Joan last week and I asked for his advice. He told me he had one that was not being used and I could have it for free if I wanted it. Last night I went to his house to check it out and accepted it. He gave me more than just a bicycle, he gave me a piece of Polish bicycle history. The bicycle that he gave me belonged to his mother who never used it and bought it 30 years ago. It was made in Poland. The top picture is our bike and the bottom is the newest version of the bike.
 
The beginning of the bicycle industry in Poland dates back to the first decade of the 20th century. The oldest and at the same time the biggest bicycle factories were: the Bicycle Manufacturer "Wicher" established in 1891, Wahren's Factory in Warsaw (1893), Factory "Ormonde"(1913) and F. Zawadzki's Bicycle and Bicycle Parts Factory set up in 1917.
 
At the turn of 1945/1946 there were only 1,2 million bicycles in Poland, which means that for every 23 citizens, there was only one bicycle. Now I would guess the majority of households have a least one bicycle. In most of the cities we have visited, next to the sidewalk there is also a bicycle path.  Some paths even connect one town to another. Plus, major cities have established bike rental systems where bicycles are available to rent at any time.

The foundation of the United Bicycle Manufacturers in 1948 fuelled a fast growth of production in the next years. Despite the lack of raw materials and limited human resources, the company managed to develop astonishingly. "Romet" was established as the 11th department of the company in 1971. It employed 450 people and produced 220.000 bicycles a year.
 
1976 was the year of modernization for Romet – the factory was expanded, assembly lines, an electrostatic paint shop and wet surface treatment machines were installed.
Thanks to these changes as early as August 1977 the millionth bicycle left the assembly line. The development of Romet is illustrated by the fact that the first million bicycles were produced over 5 years and the next – in half of this time.

Wspomniałem znajomego szukałem prostego rower treningowy dla Joan zeszłym tygodniu i poprosiłem o jego rad. Powiedział mi, że ten, który nie był używany i może mam to za darmo, gdybym chciał. Ostatniej nocy poszedłem do jego domu, aby to sprawdzić i przyjął go. Dał mi więcej niż tylko roweru, dał mi kawałek historii polskiego rowerowej. Rower, że dał mi należał do jego matki, która nigdy nie używał go i kupił ją 30 lat temu. Został on wykonany w Polsce. Górny obraz jest nasz rower, a dno jest najnowsza wersja roweru.

Początki przemysłu rowerowego w Polsce sięga pierwszej dekady 20 wieku. Najstarszym i zarazem największe fabryki rowerowe były: Producent rowerów "Wicher" ustanowiony w 1891 roku Fabryka Wahren w Warszawie (1893), fabryka "Ormonde" (1913) i F. Zawadzkiego rowerów i rowerów Części fabrycznie ustawiony w 1917.

Na przełomie lat 1945/1946 było tylko 1,2 miliona rowerów w Polsce, co oznacza, że ​​na każde 23 obywateli, istniał tylko jeden rower. Teraz przypuszczam, większość gospodarstw domowych posiada co najmniej jedną rower. W większości miast odwiedziliśmy, obok chodnika znajduje się również ścieżka rowerowa. Niektóre ścieżki nawet podłączyć jednego miasta do drugiego. Plus, główne miasta ustanowiły system wypożyczalni rowerów, gdzie można wypożyczyć rowery w każdej chwili.

Fundament z producentów Wielka rowerze w 1948 fueled szybki wzrost produkcji w ciągu najbliższych lat. Pomimo braku surowców i ograniczonych zasobów ludzkich, firma zdołała opracować zdumiewająco. "Romet" powstała 11 dział przedsiębiorstwa w 1971 roku 450 osób zatrudnionych i wyprodukował 220.000 rowerów rocznie.

1976 był rokiem modernizacji dla Romet - fabryka została rozszerzona, linie montażowe, elektrostatyczny lakiernia i mokre maszyny obróbki powierzchniowej zostały zainstalowane.
Dzięki Zmiany te już w sierpniu 1977 roku milionowy rower opuścił linię montażową. Rozwój Romet ilustruje fakt, że pierwszy milion rowery wytwarzanego w ciągu 5 lat i następne - w połowie czasu.

Monday, March 06, 2017

Surprised!

On this rainy day, I checked to see when my car will be ready from the repair shop and was told next Monday. My renal car contract ended today so I had to call PZU to get and extension. The person I spoke with said I didn't have to call, that they knew about the car and so the rental car was good until next Monday. I told him he should have informed me about this at the time the rental began, that they would extend the time themselves without me having to do it. I also made arrangements for the rental car to be picked up at the Fiat repair place the day I get my car back.

Joan is making chicken stew for tonight. It's a combination of chicken, onions, garlic, carrots, chicken broth, ketchup, nutmeg, black pepper, corn starch, peas and parmesan cheese. This is served over mashed potatoes.

I went to buy a copy of the magazine Business English produced in Poznań. It's a magazine with English stories but definitions of words in Polish, another way of learning some vocabulary. I was more than a little surprised to see the "Apprentice" and his wife on the front cover. I almost didn't buy it.

Na tej deszczowy dzień, ja sprawdziłem, kiedy mój samochód będzie gotowy z warsztatu i powiedziano następny poniedziałek. Mój kontrakt zakończył samochód nerek dzisiaj więc musiałem zadzwonić, aby uzyskać PZU i rozszerzenie. Osoba, z którą rozmawiałem z powiedział, że nie trzeba było zadzwonić, że wiedzieli o samochodzie, a więc wynajem samochodu było dobre aż do następnego poniedziałku. Powiedziałem mu, powinien on poinformował mnie o tym w momencie wynajmu zaczął, że będą wydłużyć czas samodzielnie, bez konieczności mi to zrobić. Ja też przygotowana na wynajem samochodu należy odebrać w miejscu naprawy Fiat dzień dostaję mój samochód z powrotem.

Joan robi gulasz z kurczaka na dzisiejszy wieczór. Jest to kombinacja kurczaka, cebula, czosnek, marchew, bulion z kurczaka, ketchup, gałka muszkatołowa, czarny pieprz, skrobia kukurydziana, groszkiem i parmezanem. To jest serwowane na puree.

Poszedłem kupić kopię czasopisma biznesowe Angielski produkowanego w Poznaniu. To magazyn z historiami Angielski ale definicjami słów w języku polskim, inny sposób uczenia się trochę słownictwa. Byłem bardziej niż trochę zaskoczony, aby zobaczyć "Apprentice" i jego żonę na przedniej okładce. I prawie nie kupić.

Sunday, March 05, 2017

Clean up day.

It only took an hour and a half to complete and e-file our U.S. Taxes today. Our income is low enough that we owed nothing. The one thing I don't like about the system is that I have to report to them any money we have in a foreign bank account. Why is it necessary for them to know that? Of, course, if you don't report it and they find out, you receive a heavy penalty fine. Now that it is done, only our Polish taxes are left to be done.

It was another, mostly sunny day today, 15c and in general a nice day. We spent them going through files we keep and putting them in better order so we could find things quicker. We were a little surprised to see what a mess were in some of the folders.

Tonight Joan has her semi-monthly with Skype and I am glad it is working well so there is no interruption. One strange thing did happen, I lost my Polish fonts in my computer after I signed in. I could see them at the sign-in but when the desktop was ready the icon for language change was gone. I found a program, Morphy Accents, that seems to work well.

Zajęło godzinę i pół, aby wypełnić i złożyć e-amerykańskich dziś nasze podatki. Nasz dochód jest na tyle niska, tym, że należne nic. Jedna rzecz mi się nie podoba na temat systemu jest to, że muszę się zgłosić do nich żadnych pieniędzy mamy na koncie bankowym zagranicznym. Dlaczego jest to konieczne, aby wiedzieć, że? Tego, oczywiście, jeśli nie to zgłosić i dowiadują się, pojawić się ciężkie kary grzywny. Teraz, gdy to się robi, tylko nasze polskie podatki pozostało do zrobienia.

To był kolejny, przeważnie słoneczny dzień dzisiaj, 15c i ogólnie miły dzień. Spędziliśmy je przeżywa plików i trzymamy umieszczając je w celu lepszego więc mogliśmy znaleźć rzeczy szybciej. Byliśmy trochę zaskoczony, aby zobaczyć, co za bałagan były w niektórych folderach.

Tej nocy Joan ma jej pół-miesięcznych w Skype i jestem zadowolony, że to działa dobrze, więc nie ma przerwy. Jedną dziwną rzeczą stało, straciłem polskich czcionek w moim komputerze po Zarejestrowałem się. Widziałam je na znak-in, ale gdy pulpit jest gotowy ikona zmiany językowej nie było. Znalazłem program, akcenty Morphy, który wydaje się działać dobrze.

Saturday, March 04, 2017

What a day.

Beautiful Spring day today in Poznań, sun shining, 15c and just great weather. Could this be the beginning of Spring? Give me this kind of weather year round and I think I could handle it now. I've always loved the four seasons but I've had enough of winters although winters here in Poland the last nine years are not comparable to Chicago or the U.P. Yes, I've heard the stories of how terrible they were in the past but we haven't experienced them and don't intend to.

I met little Bartek, the 5 year old that lives below us, on the stairs and he gave me his usual cheerful hello. He is such a nice little boy. He was waiting for his father and they were going to play soccer outside in the space behind the garages.

It's tax time again and I finally have all the documents I need to file the Polish and U.S. taxes forms so that is my project for the next day or two.  I have software for the U.S. taxes so it's not that difficult and a tax adviser who does our Polish taxes which makes it also easy. I just have to get everything together.

I added many more cities to my Tour feature on the left of the blog today.

Ładna wiosna dni dzisiaj w Poznaniu, słońce, 15c i po prostu super pogoda. To może być początek wiosny? Daj mi ten rodzaj pogody przez cały rok i myślę, że mogę go sobie teraz. Zawsze uwielbiałem cztery pory roku, ale mam już dość zimy mimo zimy tu w Polsce w ciągu ostatnich dziewięciu lat nie są porównywalne do Chicago lub U.P. Tak, słyszałem historie, jak straszne były w przeszłości, ale ich nie doświadczył i nie zamierzam.

Poznałem trochę Bartka, z 5-letniego, który mieszka pod nami, na schodach i dał mi swój zwykły wesoły cześć. On jest taki miły chłopiec. Czekał na ojca i jadą do gry w piłkę nożną na zewnątrz w przestrzeni za garażami.


Nadszedł czas podatkowe ponownie i wreszcie wszystkie dokumenty muszę złożyć polskie i amerykańskie podatki formy tak, że mój projekt jest na następny dzień lub dwa. Mam oprogramowanie dla amerykańskich podatków, więc to nie jest takie trudne i doradcą podatkowym, który czyni nasze polskie podatki, które czyni go również łatwo. Muszę dostać wszystko razem.


Dodałem wiele więcej miast do mojej funkcji Tour po lewej stronie bloga dzisiaj.

Friday, March 03, 2017

A hero.

A BIG day for us. Both feeling much better and good, sunny weather, I took Joan to Kandulski's for the first time in two weeks. She was happy to be outside at last and enjoyed the afternoon. Our virus is almost gone, very little coughing so by Monday we will once again be healthy.

My cousin Andrzej has turned into my computer hero. When we first met in 2003 he didn't really know much about computers but he wanted to know more. Since that time he has far surpassed the workings of the computer, software programs, how to fix problems and he seems to have as much passion for it as I do for genealogy. Case in point, after I fixed the problem of my computer shutting down because of overheating, it shut down again but with a blue screen. The screen said there was a problem with memory, it would shut down and if I wanted to know the problem to go to Memory Management website for the answer. I did but there were so many different answers I didn't know which one was for me. Skyping with Andrzej this week I told him about it and he told me to open my Task Manager and tell him how much memory was being used. I told him 48% and he said that was far too high. He then suggested to open my Startup menu and tell him how many programs were enabled. I told him 8 or 9. He asked why do I have so many programs running in the background using up memory. I told him I didn't know if most of them were essential to keep my laptop working. One by one we through the list and disabled the ones not necessary. In the end I had only 1 open and my memory dropped from 48 to 24% after I restarted my laptop. Best of all, my laptop starts faster now from sign in to operational, 35 seconds, It's not the first time he has helped me with problems. He's always looking for new things in computerland and know far more about the new technology than I. That's why he's my computer hero, because he is always looking for something new to try.

Wielki dzień dla nas. Zarówno czuje się znacznie lepiej i dobra, słoneczna pogoda, wziąłem Joan do Kandulski dla po raz pierwszy w ciągu dwóch tygodni. Była szczęśliwa, że ​​w końcu na zewnątrz i cieszyliśmy się po południu. Nasz wirusem jest prawie nie było, więc bardzo mało kaszel poniedziałku będziemy znów być zdrowym.

Mój kuzyn Andrzej zwrócił się do mojego komputera bohatera. Kiedy po raz pierwszy spotkali się w 2003 roku tak naprawdę nie wiem zbyt wiele na temat komputerów, ale chce wiedzieć więcej. Od tamtej pory znacznie przekroczyła funkcjonowanie komputera, oprogramowania, jak rozwiązać problemy, a on wydaje się mieć tyle pasji do niej, jak zrobić dla genealogii. Sprawa w punkcie, po tym jak stały problem mój komputer zamknięcie z powodu przegrzania, to zamknąć ponownie, ale z niebieskim ekranie. Ekran że wystąpił problem z pamięcią, to wyłącz i gdybym chciał wiedzieć problemu, aby przejść do strony zarządzania pamięcią za odpowiedź. Zrobiłem, ale nie było tak wielu różnych odpowiedzi, że nie wiem który z nich było dla mnie. Skyping z Andrzejem tym tygodniu powiedziałem mu o tym, a on powiedział mi, aby otworzyć Menedżera zadań i powiedzieć mu, ile pamięci był używany. Powiedziałem mu 48%, a on powiedział, że był zbyt wysoki. Następnie zaproponował, aby otworzyć menu startowe i powiedzieć mu, w jaki sposób zostały włączone wiele programów. Powiedziałem mu 8 lub 9. Pytał, dlaczego mam tak wiele programów uruchomionych w tle przy użyciu pamięć. Powiedziałem mu, że nie wiem, czy większość z nich była niezbędna, aby utrzymać moją pracę laptopa. Jeden po drugim abyśmy przez liście i wyłączyć te nie są konieczne. W końcu miałem tylko jeden otwarty i moja pamięć spadła z 48 do 24%, po tym jak ponownie uruchomić mojego laptopa. Najlepszy ze wszystkich, mój laptop zaczyna się teraz szybciej od podpisania w celu operacyjnych, 35 sekund, to nie jest pierwszy raz, kiedy pomógł mi z problemami. On zawsze szuka nowych rzeczy w ComputerLand i wiedzieć znacznie więcej o nowej technologii niż ja właśnie dlatego, że to mój komputer bohaterem, ponieważ jest on zawsze szuka czegoś nowego spróbować.

Thursday, March 02, 2017

Not stopping.

It's getting better, out health, that is My voice returned, still low by one octave. but usable. Joan's coughing is subsiding and she is doing better also.

I wish I could say the same for our primeval forest, Białowieza. Logging has already started.About half of the forest is still considered pristine, meaning those areas have never faced significant intervention since the forest's formation some 8,000 to 9,000 years ago after the end of the last ice age. That has left it with a complex diversity of species unknown in the second-growth forests elsewhere in Europe's lowlands. Even  IKEA, which relies on Polish timber for 25 percent of its global furniture production, vowed years ago not to buy any wood from Bialowieza.

Jaroslaw Kaczynski, not the President of Poland, not the Prime Minister of Poland but a powerful leader of the PiS party who won the last election, says he's on a mission to remake the country from top to bottom in line with the party's conservative Catholic and patriotic ideology. Since taking power in November, Poland's government has moved quickly to push broad changes in everything from cultural institutions to horse breeding farms and forestry management.

Jan Szyszko, the environmental minister, last week dismissed 32 of 39 scientific experts on the State Council for Nature Conservation after they criticized the logging plan. They have since been replaced by people who mainly come from the forestry and hunting sectors that favor greater wood extraction. Their council's new leader, Wanda Olech-Piasecka, also supports limited commercial hunting of bison, an endangered species.

There have been protests against the logging but they do not stop it. I can see similar things like this happening soon in the U.S.

Jest coraz lepiej, na zdrowie, to jest mój głos wrócił, wciąż na niskim poziomie przez jedną oktawę. ale użyteczny. kaszel Joan słabnie i robi lepsze również.

Chciałbym móc powiedzieć to samo o naszej puszczy, Białowieży. Rejestrowanie już started.About pół lasu jest nadal uważane za nietknięty, czyli te obszary nigdy od formacji Puszczy niektóre 8000 do 9000 lat temu, po zakończeniu ostatniego zlodowacenia w obliczu znaczącej interwencji. Że opuścił go o złożonej różnorodności gatunków nieznanych w lasach drugiego wzrostu w innych częściach niżu Europy. Nawet IKEA, która opiera się na polskim drewna za 25 procent globalnej produkcji mebli, obiecał rok temu, nie kupować żadnych drewna z Białowieży.

Jarosław Kaczyński, a nie prezydent RP, a nie premierem Polski, ale potężny przywódca partii PiS, który wygrał ostatnie wybory, mówi, że jest na misji, aby przerobić ten kraj od góry do dołu, zgodnie z partii konserwatywnej katolickiej i ideologia patriotyczne. Od czasu objęcia władzy w listopadzie Polski rząd przeniósł szybko naciskać szerokich zmian we wszystkim od instytucji kulturalnych do gospodarstw hodowlanych koni i gospodarki leśnej.

Jan Szyszko, minister spraw środowiskowych, w ubiegłym tygodniu odwołany 32 z 39 ekspertów naukowych w Państwowej Rady Ochrony Przyrody po krytykowali plan rejestrowania. Od tego czasu został zastąpiony przez ludzi, którzy pochodzą głównie z sektora leśnictwa i łowiectwa, które faworyzują większe wydobycie drewna. Ich radę w nowym liderem, Wanda Olech-Piasecka, obsługuje również ograniczone komercyjnego polowania na bizony, zagrożony gatunek.

Były protesty przeciwko logowania, ale nie je zatrzymać. Widzę podobne rzeczy, jak to dzieje się wkrótce w USA

Wednesday, March 01, 2017

Antibiotics.

Yes, Shaz, I woke up without a voice today also, went downstairs to the local doctor and she finally gave me antibiotics for the next week. Joan needs the same but she has to go on a separate appt. today to get hers. She should have had them after the first visit. Without a voice we had to cancel Kandulski's for today and our dinner meeting tonight with our friends, Mirka and Dan. They will be back in Poznań in two weeks and we should be healthy by then. The weather doesn't help much with these chilly, damp, gray days but at least Joan hasn't had to go outside in over a week. I am surprised she isn't getting "cabin fever".  Actually, it's been 11 days for her now inside our flat, that has got to be a record.

So, 3 hours later, Joan now has the same antibiotics I have and I hope this will be the end of this long illness(two weeks).  It's a little bit funny that the doctor first tries some medicine that MIGHT help rather than going right to the antibiotic that will definitely end the problem.

I added a new feature on the left side of the blog called..Tours...just below the Birthday lists. There you will find video tours of interesting places in Poland.

Tak, Shaz, obudziłem się bez głosu dziś również zszedł na dół do miejscowego lekarza, a ona w końcu dał mi antybiotyki na następny tydzień. Joan potrzebuje tak samo, ale ona musi iść na osobnej łóżkami. dziś, aby uzyskać do niej. Ona powinna mieć je po pierwszej wizycie. Bez głosu musieliśmy odwołać Kandulski za dziś i kolację dziś wieczorem spotkanie z naszymi przyjaciółmi, Mirka i Dan. Będą się w Poznaniu w ciągu dwóch tygodni i powinniśmy być zdrowym wtedy. Pogoda nie pomaga wiele z tych chłodnych, wilgotnych, szarych dni, ale przynajmniej Joan nie musiał wychodzić na zewnątrz w ciągu tygodnia. Dziwię się, że nie robi się "gorączka Cabin". Faktycznie, to było 11 dni na nią teraz wewnątrz naszego mieszkania, które ma być zapis.
Więc 3 godziny później, Joan ma teraz te same antybiotyki mam, ale mam nadzieję, że to będzie koniec tej długiej chorobie (dwa tygodnie). To trochę śmieszne, że lekarz próbuje najpierw jakiś lek, który może pomóc, a nie będzie prawa do antybiotyku, który na pewno nie skończy się problem.


Dodałem nową funkcję po lewej stronie called..Tours bloga ... tuż poniżej list urodziny. Nie znajdziesz wycieczki wideo ciekawych miejsc w Polsce.