Wednesday, January 19, 2022

Concierto

One of my favorite conciertos is Concierto de Aranjuez. It has been played in many different styles with different instruments playing the melody. It was written for classical guitar by the Spanish composer Joaquín Rodrigo. Written in 1939, it is by far Rodrigo's best-known work, and its success established his reputation as one of the most significant Spanish composers of the 20th century.

The Concierto de Aranjuez was inspired by the gardens at the Royal Palace of Aranjuez, the spring resort palace and gardens built by Phillip II in the last half of the 16th century and rebuilt in the middle of the 18th century by Ferdinand VI. The work attempts to transport the listener to another place and time through the evocation of the sounds of nature.

Poland's own best classical guitarist, Lukasz Kuropaczewski, gave a performance of it a few years ago that Joan and I attended. The great Miles Davis made an excellent recording of it as well as many other jazz musicians. I listen to them at least once a month. Tonight I am listening to a version featuring Jim Hall on electric guitar and Paul Desmond on saxophone.

Using my crockpot, I made an excellent dinner tonight, Garlic-Parmesan Chicken with potatoes, carrots, celery, thyme, white wine, and parsley. We both really liked it. However, next time I will use sweet potatoes to see how they affect the taste.

Jednym z moich ulubionych utworów jest Concierto de Aranjuez. Jest on wykonywany w wielu różnych stylach, na różnych instrumentach. Został napisany na gitarę klasyczną przez hiszpańskiego kompozytora Joaquína Rodrigo. Napisany w 1939 roku, jest  zdecydowanie najbardziej znanym utworem Rodrigo, a jego sukces ugruntował jego reputację jako jednego z najważniejszych hiszpańskich kompozytorów XX wieku. 

Inspiracją dla Concierto de Aranjuez były ogrody przy Pałacu Królewskim w Aranjuez; pałac i ogrody uzdrowiskowe zostały zbudowane przez Filipa II w ostatniej połowie XVI wieku i przebudowane w połowie XVIII wieku przez Ferdynanda VI. Dzieło próbuje przenieść słuchacza w inne miejsce i czas poprzez przywołanie dźwięków natury. 

Najlepszy polski gitarzysta klasyczny, Łukasz Kuropaczewski, wykonał to dzieło kilka lat temu podczas wystepu, na którym byliśmy z Joan. Wspaniały Miles Davis również dokonał  znakomitego nagrania, podobnie jak wielu innych muzyków jazzowych. Słucham ich co najmniej raz w miesiącu. Dziś wieczorem słucham wersji z udziałem Jima Halla na gitarze elektrycznej i Paula Desmonda na saksofonie. 

Używając mojego wolnowara, zrobiłem dziś wspaniały obiad, Garlic-Parmesan Chicken z ziemniakami, marchewką, selerem, tymiankiem, białym winem i pietruszką. Obojgu nam bardzo smakował. Jednak następnym razem użyję słodkich ziemniaków, aby zobaczyć, jak wpływają na smak.

Una de mis piezas favoritas es el Concierto de Aranjuez. Se interpreta en muchos estilos diferentes, con muchos instrumentos diferentes. Fue escrita para guitarra clásica por el compositor español Joaquín Rodrigo. Escrita en 1939, es con diferencia la obra más conocida de Rodrigo, y su éxito cimentó su reputación como uno de los compositores españoles más importantes del siglo XX. 

El Concierto de Aranjuez se inspiró en los jardines del Palacio Real de Aranjuez; el palacio y los jardines del balneario fueron construidos por Felipe II en la última mitad del siglo XVI y reconstruidos a mediados del siglo XVIII por Fernando VI. La obra intenta transportar al oyente a otro tiempo y lugar evocando los sonidos de la naturaleza. 

El mejor guitarrista clásico polaco, Łukasz Kuropaczewski, interpretó esta obra hace unos años durante una actuación a la que asistimos con Joan. El gran Miles Davis también realizó una excelente grabación, al igual que muchos otros músicos de jazz. Los escucho al menos una vez al mes. Esta noche estoy escuchando una versión con Jim Hall a la guitarra eléctrica y Paul Desmond al saxofón. 

Utilizando mi olla de cocción lenta, hoy he hecho una cena maravillosa, pollo al ajo y parmesano con patatas, zanahorias, apio, tomillo, vino blanco y perejil. Ambos lo disfrutamos mucho. Sin embargo, la próxima vez utilizaré boniatos para ver cómo afectan al sabor.

Tuesday, January 18, 2022

No sleep.

Unfortunately. I was awake early this morning. It was another rough night for Joan and I was up several times during the night. On the bright side, it gives me more "quiet time" while Joan is asleep now.

With the help of a friend, I was able to complete the letter of appeal on the decision of Joan's disability. The panel that gave the decision that Joan is only moderately disabled only made the decision from documents and did not see her physically. If they had, I feel the decision would have been at a higher level of disability and that is what I wrote in my letter today. I decided to take my appeal in person to the office where we applied and have them stamp my copy that they received it. Unfortunately, my neurologist did not reply to my request for an updated report on Joan's condition so I could not give that to the panel also. Today was the deadline for the appeal. Now, I will just wait to get the panel's answer to the appeal.

The new "babysitter" was supposed to come today for the first time. She speaks English and is a student at the university for physical education. However, just as she was to arrive she called, told me that 2 days ago she met with a friend, and this morning when she was on the bus her friend called to tell her that he had just tested positive for Covid-19. She didn't think she had it but didn't want to endanger us so we canceled our meeting/ She said she would take a test first and tell me the results.

I called Radek to tell him why I wouldn't be meeting at his house today but he said he would drive to our place instead. I was happy not to miss the meeting with him.

Niestety. Obudziłem się dziś wcześnie rano. To była kolejna ciężka noc dla Joan i kilka razy w ciągu nocy byłem na nogach. Z dobrej strony, daje mi to więcej "cichego czasu", gdy Joan śpi teraz. 

Z pomocą przyjaciela udało mi się wypełnić pismo odwoławcze w sprawie orzeczenia o Joan niepełnosprawności. Zespół, który wydał orzeczenie, że Joan jest niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym, podjął decyzję tylko na podstawie dokumentów i nie widział jej fizycznie. Gdyby tak było, uważam, że orzeczenie byłoby na wyższym poziomie niepełnosprawności i to właśnie napisałam w moim dzisiejszym piśmie. Zdecydowałem się zawieźć moje odwołanie osobiście do biura, w którym złożyliśmy wniosek i kazałem im podstemplować moją kopię, że ją otrzymali. Niestety, mój neurolog nie odpowiedział na moją prośbę o zaktualizowany raport na temat stanu Joan, więc nie mogłem tego dołączyć do pisma. Dzisiaj był ostateczny termin składania odwołania. Teraz będę czekał na odpowiedź zespołu w tej sprawie. 

Nowa "opiekunka" miała przyjść dzisiaj po raz pierwszy. Mówi po angielsku i jest studentką uniwersytetu na kierunku wychowanie fizyczne. Jednak tuż przed przyjazdem zadzwoniła i powiedziała mi, że 2 dni temu spotkała się z koleżanką, a dziś rano, kiedy jechała autobusem, jej koleżanka zadzwoniła i powiedziała, że właśnie zrobiła test na Covid-19. Nie sądzi, że to ma, ale nie chciała nas narażać, więc odwołaliśmy nasze spotkanie. Powiedziała, że najpierw zrobi test i powie mi o wynikach. 

Zadzwoniłam do Radka, żeby powiedzieć mu, dlaczego nie spotkamy się dzisiaj u niego, ale on powiedział, że przyjedzie do nas. Byłem szczęśliwy, że nie straciłem spotkania z nim.

Desgraciadamente. Me he levantado temprano esta mañana. Fue otra noche dura para Joan y me levanté varias veces durante la noche. El lado bueno es que ahora me da más "tiempo de tranquilidad" mientras Joan duerme. 

Con la ayuda de un amigo, conseguí completar una carta de apelación para la determinación de la discapacidad de Joan. El equipo que dictaminó que Juana tiene una discapacidad moderada tomó su decisión basándose únicamente en documentos y no la vio físicamente. Si lo hubieran hecho, creo que la sentencia habría sido de mayor nivel de incapacidad y eso es lo que he escrito en mi carta de hoy. Decidí llevar mi recurso en persona a la oficina donde lo solicitamos y les hice sellar mi copia de que la habían recibido. Lamentablemente, mi neurólogo no respondió a mi solicitud de un informe actualizado sobre el estado de Joan, por lo que no pude incluirlo en la carta. Hoy era la fecha límite para el recurso. Ahora voy a esperar la respuesta del equipo al respecto. 

El nuevo "cuidador" iba a entrar hoy por primera vez. Habla inglés y es estudiante universitaria de educación física. Sin embargo, justo antes de llegar me llamó y me dijo que se había encontrado con una amiga hace 2 días y que esta mañana, cuando estaba en el autobús, su amiga la llamó y le dijo que acababa de hacerse una prueba de Covid-19. Ella no cree que lo tenga pero no quería exponernos, así que cancelamos la cita. Dijo que primero haría la prueba y me diría los resultados. 

Llamé a Radek para decirle por qué no nos reuníamos hoy en su casa, pero me dijo que vendría a la nuestra. Me alegré de no haber perdido el encuentro con él.

Monday, January 17, 2022

Sleep

I slept until 10:30 this morning, only woken by the noise in the flat above us. It is not finished yet so every day there is noise from the drilling and pounding. It would be worth it to go to Spain just to get away from the daily noise.

We started a daily program to see if I can help stand up and walk more than she has. We have a walker without wheels but it is too hard for Joan to lift it up to move. This new walker has wheels so it will be much easier for her.

Spałem do 10:30 rano, obudzony tylko przez hałas w mieszkaniu nad nami. Nie jest ono jeszcze wykończone, więc codziennie słychać odgłosy wiercenia i walenia. Warto by było pojechać do Hiszpanii tylko po to, żeby uciec od tego codziennego hałasu. 

Zaczęliśmy codzienny program, aby zobaczyć, czy mogę pomóc Joan wstać i chodzić więcej niż ona sama potrafi. Mamy chodzik bez kółek, ale to zbyt trudne dla Joan, żeby go podnieść, żeby się poruszać. Ten nowy chodzik ma kółka, więc będzie jej o wiele łatwiej.

Dormí hasta las 10:30 de la mañana, sólo me despertó el ruido del piso de arriba. Todavía no está terminada, por lo que se oye el ruido de las perforaciones y los golpes todos los días. Valdría la pena ir a España sólo para alejarse de ese ruido cotidiano. 

Hemos empezado un programa diario para ver si puedo ayudar a Joan a levantarse y caminar más que ella. Tenemos un andador sin ruedas, pero a Joan le resulta muy difícil levantarlo para desplazarse. Este nuevo andador tiene ruedas por lo que será mucho más fácil para ella.

Sunday, January 16, 2022

Neighbor's visit.

We had a nice visit from our friends Marcin, Dorota, and Gucho from the old neighborhood. Actually, it was a cooking lesson from Dorota on how to make Żurek. She brought all of the ingredients and showed me, step by step, how to make it. While it was cooking, we had coffee and ciasto from Sowa's. We've known Gucho, their son since he was born. Now he is 13 years old and in the 7th grade. His English has surpassed his father's. We talked for about an hour and a half. I thought it was incredible for her to take the time to show me how to make the Żurek. I saw some things I did wrong and now I know. She even brought the hard-boiled eggs you need at the end of the cooking just before you eat.

Mieliśmy miłą wizytę naszych przyjaciół Marcina, Doroty i Gucho z naszej dawnej dzielnicy. Właściwie to była lekcja gotowania Doroty, która pokazała, jak zrobić żurek. Przyniosła wszystkie składniki i pokazała mi, krok po kroku, jak go zrobić. W trakcie gotowania wypiliśmy kawę i zjedliśmy ciasto od Sowy. Znamy się z Guczo, ich synem od urodzenia. Teraz ma 13 lat i jest w siódmej klasie. Jego angielski jest lepszy niż ojca. Rozmawialiśmy przez około półtorej godziny. Pomyślałem, że to niesamowite, że Dorota poświęciła swój czas, aby pokazać mi, jak zrobić żurek. Widziałem, co robiłem źle i teraz już wiem, jak wykonać poprawnie. Przyniosła nawet ugotowane na twardo jajka, które są potrzebne na koniec gotowania, a tuż przed podaniem zupy.

Tuvimos una agradable visita de nuestros amigos Marcin, Dorota y Gucho, del antiguo barrio. En realidad, fue una lección de cocina de Dorota sobre cómo hacer Żurek. Trajo todos los ingredientes y me enseñó, paso a paso, cómo hacerlo. Mientras se cocinaba, tomamos café y ciasto de Sowa's. Conocemos a Gucho, su hijo, desde que nació. Ahora tiene 13 años y está en séptimo grado. Su inglés ha superado al de su padre. Hablamos durante una hora y media. Me pareció increíble que se tomara el tiempo de enseñarme a hacer el Żurek. Vi algunas cosas que hice mal y ahora lo sé. Incluso trajo los huevos duros que se necesitan al final de la cocción, justo antes de comer.

Friday, January 14, 2022

No meeting.

As it turned out, we didn't have a meeting with the lawyer about our wills. His office is on the second floor of an old building with many steps to climb and it's not something Joan can do. He said he would come to our flat next Thursday morning at 9:00. He said he made an offer to the local government to install an elevator for the building but they refused to let him do it.

The weather has been nasty the past couple of days with gray skies, higher winds, and rain.

Well, the Christmas tree is packed away until the next Christmas season begins. I miss the many different colored lights.

Tonight for dinner I made a new crockpot dinner, spaghetti, and meatballs. The only thing that seemed a little strange was the recipe called for 1 1/2 cups of chicken broth. Why not beef broth with the meatballs? After consulting with the other cook, Joan, we decided to leave it the way the recipe says this time and next time try beef broth.

ak się okazało, nie odbyliśmy spotkania z prawnikiem w sprawie naszych testamentów. Jego biuro znajduje się na drugim piętrze starej kamienicy z wieloma schodami do pokonania i nie jest to coś, co Joan może zrobić. Powiedział, że przyjdzie do naszego mieszkania w przyszły czwartek o 9:00 rano. Powiedział, że złożył ofertę lokalnym wladzom , aby zainstalować windę w budynku, ale nie pozwolili mu na to. 

Przez ostatnich kilka dni pogoda była paskudna z szarym niebem, silnym wiatrem i deszczem. 

Cóż, choinka jest głeboko spakowana, aż do poczatku następnego świątecznego sezonu . Brakuje mi wielu różnych kolorowych światełek. 

Dziś wieczorem na kolację zrobiłem nowy obiad w wolnowarze - spaghetti i klopsiki. Jedyną rzeczą, która wydawała się trochę dziwna było to, że przepis wymagał 1i1/2 filiżanki bulionu z kurczaka. Dlaczego nie rosół wołowy z klopsikami? Po konsultacji z innym kucharzem, z Joan, zdecydowaliśmy się zostawić to tym razem tak, jak przepis mówi  ,  a następnym razem spróbować bulionu z wołowiny.

Resultó que no tuvimos una reunión con el abogado sobre nuestros testamentos. Su despacho está en la segunda planta de un edificio antiguo con muchos escalones que subir y no es algo que pueda hacer Joan. Dijo que vendría a nuestro piso el próximo jueves a las 9 de la mañana. Dijo que había hecho una oferta al gobierno local para instalar un ascensor en el edificio, pero que se habían negado a hacerlo.

El tiempo ha sido desagradable los dos últimos días, con cielos grises, vientos más fuertes y lluvia.

El árbol de Navidad está guardado hasta que empiece la próxima temporada navideña. Echo de menos las luces de diferentes colores.

Esta noche para la cena hice una nueva cena crockpot, espaguetis y albóndigas. Lo único que me pareció un poco extraño fue que la receta pedía 1 1/2 tazas de caldo de pollo. ¿Por qué no caldo de carne con las albóndigas? Después de consultar con la otra cocinera, Joan, decidimos dejarlo como dice la receta esta vez y la próxima vez probar el caldo de carne.

Thursday, January 13, 2022

Granted.

Shopping day, 156 PLN($39) for the week of food. Since I changed the menu to include 2 dinners that have enough ingredientts to make 2 dinners and alternate them, our food cost has come down most weeks.The way food prices continue to rise, along with everything else, it was the only way to cut expenses.

Joan has been granted a permanent disability status and now I have to discover which social agency to apply to for some possible help taking care of her.

Dzień zakupów, 156 PLN(39$) za tydzień jedzenia. Odkąd zmieniłem menu na 2 obiady, które mają wystarczającą ilość składników, aby zrobić 2 obiady na zmianę, nasze koszty żywności spadły w większości tygodni. Sposób, w jaki ceny żywności nadal rosną, wraz ze wszystkim innym, był to jedyny sposób, aby zmniejszyć wydatki.

Joan przyznano stały status niepełnosprawności i teraz muszę odkryć, do której agencji społecznej się zgłosić po jakąś możliwą pomoc w opiece nad nią.

El día de la compra, 156 PLN (39 dólares) por la semana de comida. Desde que cambié el menú para incluir dos cenas que tienen suficientes ingredientes para hacer dos cenas y alternarlas, nuestro coste de la comida ha bajado la mayoría de las semanas.La forma en que los precios de la comida siguen subiendo, junto con todo lo demás, era la única forma de recortar gastos.

A Joan se le ha concedido una incapacidad permanente y ahora tengo que descubrir a qué agencia social solicitar una posible ayuda para cuidarla.

Wednesday, January 12, 2022

Haircuts.

Today was the day to have our haircut so we drove there at 12:15. It was a little early for our 1 PM appointment but they have been working on the street that leads to the Rynek where the hair salon is located. They have been working on that street for over 1 year and it is still not near completion. I was able to maneuver very near the salon and 2 young men came near out to help Joan into the building while I went and parked the car.

Joan was 1/2 finished by the time I returned. The total time for her haircut was 40 minutes. Mine took 1-hour because he also trimmed my mustache and beard. My cost was 100 PLN and Joan's was 120 PLN. My time was almost double Joan's but she paid more. Was that because she is a woman? Neither one of us had new styles, just a trimming of our original haircut from months ago.

Earlier we listened to President Biden's speech about voting rights and I was happy that he finally made a strong statement for the two bills before the senate. Now it is up to them to vote for them but I am not holding my breath that they will.

The long New Year's weekend has not helped curtail Covid-19. The area around Zakopane, Poland’s “winter capital”, saw coronavirus infections jump by 160% in the space of a week after tens of thousands of people joined New Year’s Eve celebrations there, including a concert organized by state television that drew an audience of 30,000.

On 10 January, the rolling weekly average of new COVID-19 cases in Tatra county was 159% higher than a week early, according to health ministry figures. That was a bigger increase than in any of Poland’s other 379 counties, and 16 times higher than the 10% rise in infections across Poland as a whole over the same period.

Dziś był dzień, aby mieć naszą fryzurę, więc pojechaliśmy tam o 12:15. To było trochę za wcześnie na nasz 1 PM spotkanie, ale zostały one pracy na ulicy, która prowadzi do Rynku, gdzie salon fryzjerski znajduje. Oni pracują na tej ulicy na ponad 1 rok i to wciąż nie jest blisko zakończenia. Byłem w stanie manewrować bardzo blisko salonu i 2 młodych mężczyzn zbliżył się, aby pomóc Joan do budynku, podczas gdy ja poszedłem i zaparkował samochód.

Joan była 1/2 zakończone przez czas wróciłem. Całkowity czas dla jej fryzura była 40 minut. Moje trwało 1 godzinę, ponieważ przyciął mi również wąsy i brodę. Mój koszt wyniósł 100 zł, a Joanny 120 zł. Mój czas był prawie dwa razy dłuższy niż Joanny, ale ona zapłaciła więcej. Czy to dlatego, że jest kobietą? Żadna z nas nie miała nowej fryzury, tylko podcięcie oryginalnych włosów sprzed kilku miesięcy.

Wcześniej słuchałyśmy przemówienia prezydenta Bidena na temat praw wyborczych i ucieszyłam się, że w końcu zdecydowanie opowiedział się za dwoma projektami ustaw, które są w Senacie. Teraz to do nich należy głosowanie za nimi, ale nie wstrzymuję oddechu, że tak się stanie.

Długi noworoczny weekend nie pomógł w ograniczeniu Covid-19. W okolicach Zakopanego, "zimowej stolicy" Polski, odnotowano 160% wzrost liczby zakażeń koronawirusem w ciągu tygodnia, po tym jak dziesiątki tysięcy ludzi wzięło udział w uroczystościach sylwestrowych, w tym w koncercie zorganizowanym przez telewizję państwową, który przyciągnął 30 000 widzów.

Według danych ministerstwa zdrowia, 10 stycznia średnia tygodniowa liczba nowych przypadków COVID-19 w powiecie tatrzańskim była o 159% wyższa niż tydzień wcześniej. Był to wzrost większy niż w którymkolwiek z pozostałych 379 powiatów w Polsce i 16 razy większy niż 10% wzrost liczby zachorowań w całej Polsce w tym samym okresie.

Hoy era el día para cortarnos el pelo, así que nos dirigimos allí a las 12:15. Era un poco temprano para nuestra cita de la 1 PM pero han estado trabajando en la calle que lleva al Rynek donde se encuentra la peluquería. Han estado trabajando en esa calle durante más de 1 año y todavía no está cerca de su finalización. Pude maniobrar muy cerca de la peluquería y dos jóvenes se acercaron para ayudar a Joan a entrar en el edificio mientras yo iba a aparcar el coche.

Joan era 1/2 terminado por el tiempo que regresé. El tiempo total para su corte de pelo era 40 minutos. El mío tardó 1 hora porque también me recortó el bigote y la barba. Mi coste fue de 100 PLN y el de Joan de 120 PLN. Mi tiempo fue casi el doble que el de Joan, pero ella pagó más. ¿Fue porque es una mujer? Ninguno de los dos tenía un nuevo estilo, sólo un recorte de nuestro corte de pelo original de hace meses.

Antes escuchamos el discurso del presidente Biden sobre el derecho al voto y me alegré de que por fin se pronunciara con firmeza a favor de los dos proyectos de ley que tiene el Senado. Ahora depende de ellos que voten a favor, pero no estoy conteniendo la respiración de que lo hagan.

El largo fin de semana de Año Nuevo no ha ayudado a reducir Covid-19. En los alrededores de Zakopane, la "capital del invierno" de Polonia, los contagios por coronavirus aumentaron un 160% en una semana, después de que decenas de miles de personas participaran en las celebraciones de Nochevieja, incluido un concierto organizado por la televisión estatal que atrajo a 30.000 espectadores.

El 10 de enero, la media semanal de nuevos casos de COVID-19 en el condado de Tatra era un 159% mayor que una semana antes, según las cifras del Ministerio de Sanidad. Este aumento fue mayor que en cualquiera de los otros 379 condados de Polonia, y 16 veces mayor que el aumento del 10% de las infecciones en toda Polonia durante el mismo periodo.

Tuesday, January 11, 2022

Saints and Strangers-Netflix

Today I received enough KN95 masks to last us all year. We don't use them much because we still don't go outside unless necessary. I bought 100 of them to change once a week. 

Joan and I are going on Friday to have a will written according to Polish laws. We thought about it last year but then last year was so crazy we didn't get around to it. We wanted to have DNR's written also but they are non-existent in Poland. We will do the preliminary interview, the lawyer will write the wills, and then we will review them before we have them notarized. We don't own any property so it should not be difficult to write them.

On Netflix, we watched an interesting 3-part series about the founding of a colony in what would become America. It answered a question I have had for years.

When I was in the U.S. Navy, I was stationed for a year in Maryland, and nearby was the Patuxent River. I always wondered where that name came from. After watching that series, I found out it was named after a tribe of American Indians I never heard of, the Patuxet.

The Patuxet was a Native American band of the Wampanoag tribal confederation. They lived primarily in and around modern-day Plymouth Massachusetts and were among the first Native Americans encountered by European settlers in the region in the early 17th century. Most of the population subsequently died of epidemic infectious diseases. The last of the Patuxet – an individual named Tisquantum (a.k.a. "Squanto"), who played an important role in the survival of the Pilgrim colony at Plymouth – died in 1622.

Dzisiaj otrzymałem wystarczającą ilość masek KN95, aby starczyły nam na cały rok. Nie używamy ich zbyt często, ponieważ nadal nie wychodzimy na zewnątrz, chyba że jest to konieczne. Kupiłem 100 sztuk, żeby wymieniać je raz w tygodniu. 

W piątek jedziemy z Joan spisać testament zgodnie z polskim prawem. Myśleliśmy o tym w zeszłym roku, ale ów rok był tak szalony, że nie zdążyliśmy się za to zabrać. Chcieliśmy też mieć spisane DNR, ale one w Polsce nie istnieją. Odbędziemy wstępną rozmowę, prawnik napisze testamenty, a potem je przejrzymy, zanim sporządzimy je notarialnie. Nie posiadamy żadnego majątku, więc napisanie ich nie powinno być trudne. 

Na Netflixie obejrzeliśmy interesujący 3-częściowy serial o założeniu kolonii w miejscu, które miało stać się Ameryką. Odpowiedział on na pytanie, które miałem od lat. 

Kiedy byłem w Marynarce Wojennej Stanów Zjednoczonych, przez rok stacjonowałem w Maryland, a w pobliżu znajdowała się rzeka Patuxent. Zawsze zastanawiałem się, skąd wzięła się ta nazwa. Po obejrzeniu tej serii, dowiedziałem się, że została nazwana na cześć plemienia Indian amerykańskich, Patuxet, o ktorych nigdy nie słyszałem. 

Patuxet była rdzenną amerykańskim grupą należącą do związku plemion  Wampanoag. Mieszkali głównie w i wokół współczesnego Plymouth Massachusetts i byli jednymi z pierwszych rdzennych Amerykanów napotkanych przez europejskich osadników w tym regionie na początku XVII wieku. Większość populacji zmarła później z powodu epidemii chorób zakaźnych. Ostatni z Patuxet - osobnik o imieniu Tisquantum (a.k.a. "Squanto"), który odegrał ważną rolę w przetrwaniu kolonii pielgrzymów w Plymouth - zmarł w 1622 roku.

Hoy he recibido suficientes máscaras KN95 para que nos duren todo el año. No las usamos mucho porque todavía no salimos a la calle si no es necesario. He comprado 100 para cambiarlas una vez a la semana. 

Joan y yo vamos a ir el viernes a hacer un testamento según las leyes polacas. Lo pensamos el año pasado pero el año pasado fue tan loco que no lo hicimos. También queríamos redactar un DNR, pero en Polonia no existe. Haremos la entrevista preliminar, el abogado redactará los testamentos y luego los revisaremos antes de hacerlos notar. No tenemos ninguna propiedad, así que no debería ser difícil redactarlos.

En Netflix, vimos una interesante serie de tres partes sobre la fundación de una colonia en lo que sería América. Respondía a una pregunta que tenía desde hace años.

Cuando estaba en la Marina de Estados Unidos, estuve destinado un año en Maryland, y cerca estaba el río Patuxent. Siempre me pregunté de dónde venía ese nombre. Después de ver esa serie, descubrí que se llamaba así por una tribu de indios americanos de la que nunca había oído hablar, los Patuxet.

Los Patuxet eran una banda de nativos americanos de la confederación tribal Wampanoag. Vivían principalmente en la actual Plymouth Massachusetts y sus alrededores, y fueron de los primeros nativos americanos que encontraron los colonos europeos en la región a principios del siglo XVII. La mayor parte de la población murió posteriormente de enfermedades infecciosas epidémicas. El último de los Patuxet -un individuo llamado Tisquantum (también conocido como "Squanto"), que desempeñó un importante papel en la supervivencia de la colonia de peregrinos de Plymouth- murió en 1622.

Monday, January 10, 2022

It's about time!

 Finally, one major company is doing something to try to slow down the progress of Covid-19 in Poland.

Many IKEA stores in Poland have seen long lines of customers waiting to enter the store in recent days.

But the queue did not have to include vaccinated people who showed the staff their covid certificate or a negative test result for Covid-19. This outraged the people standing in the long queues. 

 IKEA itself explains that it adheres to the ordinance of the Council of Ministers, which stipulates that currently there can be 1 customer per 15 square meters of space in a store. If the limit is reached, a queue forms in front of the store waiting to enter. Since the regulation states that people who have been vaccinated and have a negative Covid-19 test result do not count against the limit, if customers who want to enter the store have a Covid certificate or test result with them, they can show it to staff and enter the facility out of line.---epoznan.pl.

At a time when the number of cases continues to rise and the government is not doing enough to curtail it,  I applaud the action taken by Ikea. Every shopping mall and business should follow their example. Those people having to stand in those lines are calling it "sanitary segregation" and maybe it is, however, if it helps slow down the spread of the virus then it is worth it. There are far too many people not wearing masks, social distancing, or being vaccinated.

Wreszcie jedna duża firma robi coś, aby spróbować spowolnić rozwój  Covid-19 w Polsce. 

W wielu sklepach IKEA w Polsce w ostatnich dniach można było zaobserwować długie kolejki klientów oczekujących na wejście do sklepu. 

W kolejce nie musiały jednak stać osoby zaszczepione, które pokazały personelowi swój certyfikat lub negatywny wynik testu na obecność Covid-19. Oburzyło to ludzi stojących w długich kolejkach. 

Sama IKEA tłumaczy, że stosuje się do rozporządzenia Rady Ministrów, które mówi, że obecnie na 15 metrów kwadratowych powierzchni w sklepie może przypadać 1 klient. Jeśli limit ten zostanie osiągnięty, przed sklepem tworzy się kolejka oczekujących na wejście. Ponieważ rozporządzenie mówi, że osoby zaszczepione i z negatywnym wynikiem testu Covid-19 nie wliczają się do limitu, jeśli klienci, którzy chcą wejść do sklepu, mają przy sobie certyfikat Covid lub wynik testu, mogą go pokazać obsłudze i wejść do placówki poza kolejką.---epoznan.pl. 

W czasach, gdy liczba zachorowań wciąż rośnie, a rząd nie robi wystarczająco dużo, by je ograniczyć, pochwalam działania podjęte przez Ikea. Każde centrum handlowe i każda firma powinna pójść za ich przykładem. Ci ludzie, którzy muszą stać w tych kolejkach nazywają to "segregacją sanitarną" i może tak jest, ale jeśli pomoże to spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa, to warto. Jest o wiele za dużo ludzi, którzy nie noszą masek, nie trzymają dystansu społecznego,  ani nie są zaszczepieni.

Por fin, una gran empresa está haciendo algo para intentar frenar el avance de Covid-19 en Polonia.

En muchas tiendas IKEA de Polonia se han visto largas colas de clientes esperando para entrar en la tienda en los últimos días.

Pero en la cola no tenían que estar las personas vacunadas que mostraban al personal su certificado de Covid o un resultado negativo de la prueba de Covid-19. Esto indignó a las personas que hacían las largas colas. 

La propia IKEA explica que se atiene a la ordenanza del Consejo de Ministros, que estipula que actualmente puede haber 1 cliente por cada 15 metros cuadrados de espacio en una tienda. Si se alcanza el límite, se forma una cola delante de la tienda esperando para entrar. Dado que la normativa establece que las personas que han sido vacunadas y tienen un resultado negativo en la prueba Covid-19 no cuentan para el límite, si los clientes que quieren entrar en la tienda llevan consigo un certificado Covid o el resultado de la prueba, pueden mostrárselo al personal y entrar en el establecimiento fuera de la cola.---epoznan.pl.

En un momento en que el número de casos sigue aumentando y el gobierno no hace lo suficiente para reducirlo, aplaudo la medida adoptada por Ikea. Todos los centros comerciales y empresas deberían seguir su ejemplo. Las personas que tienen que hacer esas colas lo llaman "segregación sanitaria" y quizá lo sea, pero si ayuda a frenar la propagación del virus, merece la pena. Hay demasiada gente que no lleva máscaras, ni se distancia socialmente, ni se vacuna.

Sunday, January 09, 2022

Music

Soon enough, I will be starting my 78th year on this planet. I have had the privilege of listening to some truly great musicians. Naturally, being a former guitarist, I listened to Barney Kessel, Kenny Burrell, Johnny Smith, Hank Garland, Jim Hall, and actually met Wes Mongomery and Joe Pass in what was then called, "Old Town", in Chicago. They all inspired me to learn more and practice harder.

However, it wasn't only the jazz guitarist I listened to. The one who inspired me most to choose that instrument was Andres Segovia from Spain. It was because of him that I took up formal study of the classical guitar at DePaul Universities School of Music. That school taught me the most about classical music as well/

My passion for listening to the best players of any instrument led me to Artur Rubenstein,  Pablo Casals,  John Williams, Chick Correa, Joe Zawinul, YoYo Ma, Weather Report, Oregon, and RTF. Those are only a few of the individuals, and groups.

Wkrótce rozpocznie się mój 78. rok życia na tej planecie. Miałem zaszczyt słuchać kilku naprawdę wspaniałych muzyków. Naturalnie, będąc byłym gitarzystą, słuchałem Barneya Kessela, Kenny'ego Burrella, Johnny'ego Smitha, Hanka Garlanda, Jima Halla, a także spotkałem Wesa Mongomery'ego i Joe Passa w miejscu, które wtedy nazywało się "Old Town" w Chicago. Wszyscy oni zainspirowali mnie do dalszej nauki i cięższej praktyki.

Jednak nie tylko gitarzystów jazzowych słuchałem. Tym, który najbardziej zainspirował mnie do wyboru tego instrumentu był Andres Segovia z Hiszpanii. To właśnie dzięki niemu podjąłem formalną naukę gry na gitarze klasycznej w DePaul Universities School of Music. Ta szkoła nauczyła mnie również najwięcej o muzyce klasycznej/.

Moja pasja do słuchania najlepszych graczy na jakimkolwiek instrumencie doprowadziła mnie do Artura Rubensteina, Pablo Casalsa, Johna Williamsa, Chicka Correi, Joe Zawinula, YoYo Ma, Weather Report, Oregonu i RTF. To tylko kilka z tych osób i grup.

Pronto empezaré a cumplir 78 años en este planeta. He tenido el privilegio de escuchar a algunos músicos verdaderamente grandes. Naturalmente, siendo un antiguo guitarrista, escuché a Barney Kessel, Kenny Burrell, Johnny Smith, Hank Garland, Jim Hall, y de hecho conocí a Wes Mongomery y Joe Pass en lo que entonces se llamaba, "Old Town", en Chicago. Todos ellos me inspiraron para aprender más y practicar más.

in embargo, no sólo escuchaba a los guitarristas de jazz. El que más me inspiró para elegir ese instrumento fue el español Andrés Segovia. Gracias a él retomé el estudio formal de la guitarra clásica en la Escuela de Música de la Universidad de DePaul. Esa escuela fue la que más me enseñó sobre la música clásica.

Mi pasión por escuchar a los mejores intérpretes de cualquier instrumento me llevó a Artur Rubenstein, Pablo Casals, John Williams, Chick Correa, Joe Zawinul, YoYo Ma, Weather Report, Oregón y RTF. Estos son sólo algunos de los individuos y grupos.

Saturday, January 08, 2022

2022-RANT#1

Democracy, as it is in the United States, is in danger. Contrarily, it is not from war or foreign terrorists but from its own domestic terrorists and politicians. Even the Civil War did not present such a danger when it happened.

It became evident when the former President had control of the country. His ego was more important than the welfare of the American people. Because of him and his non-activity, thousands of Americans have died from Covid-19. What used to be the Republican party has all but vanished except for one senator. The worst thing is that he still has millions of followers who continue to believe in his misinformation propaganda and will vote for him again in 2024.

President Biden is doing what he can to get covid-19 under control but the number of people who will not accept the vaccinations are a huge problem as it is in other countries. Why President Biden doesn't mandate that wearing masks and getting vaccinated like they do in Spain is a mystery to me. 90% of the citizens there are vaccinated.

Covid-19 is not the only problem. Voting rights are also in danger with several states(Republican) instituting laws to make it harder for people to vote. It is the basic right of ALL Americans to vote. Changing the rules is the biggest threat to democracy. 

There are 254 new laws in 45 states passed that reveal the physical changes voters may notice and administrative changes happening behind the scenes. Americans overall will lose more than 160 days in absentee voting availability with the changes. In total, about 55 million eligible voters live in states with changes that will give them less access. Montana,  Wyoming, Iowa, Arizona, Kansas, Arkansas, Texas, Georgia, and Florida are the states, so far, that have implemented new voting laws.

The mid-term elections are this year and with these new laws in place, there is the danger the Democrats could lose control of the House of Representatives. If that happens and the Republicans also control the Senate, it would make it very difficult for President Biden to make any significant changes in the country.

Demokracja w Stanach Zjednoczonych jest w niebezpieczeństwie. Nie ze strony wojny czy zagranicznych terrorystów, ale ze strony własnych krajowych terrorystów i polityków. Nawet wojna secesyjna, gdy miała miejsce,  nie stanowiła takiego zagrożenia. 

Stało się to oczywiste, gdy były prezydent miał kontrolę nad krajem. Jego ego było ważniejsze niż dobro narodu amerykańskiego. Przez niego i jego niedziałanie tysiące Amerykanów zmarło z powodu Covid-19. To, co kiedyś było partią republikańską zniknęło z wyjątkiem jednego senatora. Najgorsze jest to, że Trump  wciąż  ma miliony zwolenników, którzy nadal wierzą w jego dezinformacyjną propagandę i zagłosują na niego ponownie w 2024 roku. 

Prezydent Biden robi, co może, aby trzymać Covid-19 pod kontrolą, ale liczba osób, które nie akceptują szczepień jest ogromnym problemem, podobnie jak w innych krajach. Dlaczego prezydent Biden nie nakazuje noszenia masek i szczepienia się, jak to ma miejsce w Hiszpanii, jest dla mnie zagadką. Tam 90% obywateli jest zaszczepionych. 

Covid-19 to nie jedyny problem. Prawa wyborcze są również w niebezpieczeństwie w kilku stanach (republikańskich), które ustanawiają prawo utrudniające ludziom głosowanie. A jest to podstawowe prawo WSZYSTKICH Amerykanów. Zmiana zasad jest największym zagrożeniem dla demokracji. 

W 45 stanach uchwalono 254 nowe zasady prawne zawierające zmiany , które wyborcy mogą zauważyć, oraz zmiany administracyjne, które dzieją się za kulisami. Amerykanie stracą ponad 160 dni na głosowanie w związku z wprowadzonymi zmianami. W sumie, około 55 milionów uprawnionych wyborców mieszka w stanach, w których zmiany spowodują, że będą oni mieli mniejszy dostęp do głosowania. Montana, Wyoming, Iowa, Arizona, Kansas, Arkansas, Texas, Georgia i Floryda to stany, które do tej pory wprowadziły nowe prawa wyborcze. 

W tym roku odbedą się wybory uzupełniające, a wraz z wprowadzeniem tych nowych reguł istnieje niebezpieczeństwo, że Demokraci stracą kontrolę nad Izbą Reprezentantów. Jeśli tak się stanie, a Republikanie będą kontrolować Senat, to prezydentowi Bidenowi będzie bardzo trudno wprowadzić jakiekolwiek istotne zmiany w kraju.

La democracia, al igual que en Estados Unidos, está en peligro. Por el contrario, no lo está por la guerra o los terroristas extranjeros, sino por sus propios terroristas y políticos internos. Ni siquiera la Guerra Civil supuso tal peligro cuando se produjo.

Se hizo evidente cuando el anterior presidente tenía el control del país. Su ego era más importante que el bienestar del pueblo estadounidense. Por culpa de él y de su inactividad, miles de americanos han muerto por Covid-19. Lo que solía ser el partido republicano prácticamente ha desaparecido, excepto un senador. Lo peor es que todavía tiene millones de seguidores que siguen creyendo en su propaganda desinformadora y le volverán a votar en 2024.

El presidente Biden está haciendo lo que puede para controlar el covid-19, pero el número de personas que no aceptan las vacunas es un gran problema, al igual que en otros países. Por qué el presidente Biden no obliga a llevar mascarillas y a vacunarse como hacen en España es un misterio para mí. Allí el 90% de los ciudadanos están vacunados.

Covid-19 no es el único problema. El derecho al voto también está en peligro con varios estados (republicanos) que están promulgando leyes para dificultar el voto. Es el derecho básico de TODOS los estadounidenses a votar. Cambiar las reglas es la mayor amenaza para la democracia. 

Se han aprobado 254 nuevas leyes en 45 estados que revelan los cambios físicos que los votantes pueden notar y los cambios administrativos que se producen entre bastidores. En general, los estadounidenses perderán más de 160 días de disponibilidad de voto por correo con los cambios. En total, unos 55 millones de votantes con derecho a voto viven en estados con cambios que les darán menos acceso. Montana, Wyoming, Iowa, Arizona, Kansas, Arkansas, Texas, Georgia y Florida son los estados, hasta ahora, que han implementado nuevas leyes de voto.

Las elecciones de mitad de mandato son este año y con estas nuevas leyes en vigor, existe el peligro de que los demócratas pierdan el control de la Cámara de Representantes. Si eso ocurre y los republicanos también controlan el Senado, sería muy difícil para el presidente Biden hacer cambios significativos en el país.

Friday, January 07, 2022

Opposition.

We watched President Biden's January 6th speech. It might be worthy of a "rant" on tomorrow's blog. I agree with what he said and am very tired of the "opposition" to democracy.

However, we did have sunshine today so I don't want to spoil the mood of the day. Amazing how that little red ball in the sky can affect someone so much. It actually lasted until it got dark.

I did the food shopping today, 167 PLN($41) I don't understand why Carrefour doesn't have the store restocked from the night before. Too many times I have been there when it opens and there is a scarity of vegetables on the shelves. On the contrary, Lidl opens at 6:00 and every shelf is full, hence my having to shop at 2 stores. It's only 1 km between the stores so it is easy to get there.

Yesterday, Andrea came over with his replacement, a young woman named Adas. Next week will be his last time and then he is returning to Italy for work.

Obejrzeliśmy przemówienie prezydenta Bidena z 6 stycznia. Być może będzie ono warte "ponarzekania" na jutrzejszym blogu. Zgadzam się z tym, co powiedział i jestem bardzo zmęczony "sprzeciwem" wobec demokracji. 

Dzisiaj świeciło słońce, więc nie chcę psuć nastroju dnia. Niesamowite, jak ta mała czerwona kulka na niebie może tak na kogoś wpłynąć. W zasadzie było na niebie aż do momentu, gdy zrobiło się ciemno. 

Dziś zrobiłem zakupy spożywcze za 167 PLN (41$). Nie rozumiem, dlaczego Carrefour nie  uzupełnia towarów wykupionych poprzedniego wieczoru. Zbyt wiele razy tam  byłem zaraz po otwarciu, a na półkach jest deficyt warzyw. Natomiast Lidl jest otwierany o 6:00 i każda półka jest pełna, stąd konieczność robienia zakupów w dwóch sklepach. Między sklepami jest tylko 1 km, więc łatwo się tam dostać. 

Wczoraj przyjechał Andrea ze swoją zmienniczką, młodą kobietą o imieniu Adas.  W przyszłym tygodniu będzie  ostatni raz, a potem wraca do Włoch do pracy.

Hemos visto el discurso del presidente Biden del 6 de enero. Podría ser digno de un "despotrique" en el blog de mañana. Estoy de acuerdo con lo que dijo y estoy muy cansado de la "oposición" a la democracia.

Sin embargo, hoy hemos tenido sol, así que no quiero estropear el ambiente del día. Es increíble cómo esa pequeña bola roja en el cielo puede afectar tanto a alguien. De hecho duró hasta que oscureció.

Hoy hice la compra de alimentos, 167 PLN($41) No entiendo por qué Carrefour no tiene la tienda reabastecida desde la noche anterior. Demasiadas veces he ido cuando abre y hay escasez de verduras en las estanterías. Por el contrario, Lidl abre a las 6:00 y todas las estanterías están llenas, de ahí que tenga que comprar en 2 tiendas. Sólo hay 1 km entre las tiendas, así que es fácil llegar.

Ayer, Andrea vino con su sustituta, una joven llamada Adas. La semana que viene será su última vez y luego vuelve a Italia por trabajo.

Thursday, January 06, 2022

3 Kings

06:30  A national holiday in Poland, today everything is closed, I forgot about that and so I woke up this morning to do my weekly food shopping. After getting dressed at 6 AM, going to the underground parking, and then finding no other drivers on the road, halfway to Carrefour I realized why. It's 3 Kings day. I turned around, went back home, wrote this, and went back to bed.

16:00 After getting up, I made just a muesli breakfast and then did a little studying while Joan watched a TV program.

The evening dinner was breakfast food, Scrambled eggs and toast because I was out of food.

06:30 Święto narodowe w Polsce, dziś wszystko jest zamknięte, zapomniałem o tym i jak obudziłem się dziś rano, aby zrobić moje cotygodniowe zakupy spożywcze. Po ubraniu się o 6 rano, udaniu się na parking podziemny, a następnie nie znalezieniu innych kierowców na drodze, w połowie drogi do Carrefoura zrozumiałem dlaczego. To jest dzień Trzech Króli. Zawróciłem, wróciłem do domu, napisałem to i wróciłem do łóżka. 

16:00 Po wstaniu z łóżka zrobiłem tylko śniadanie z musli, a potem trochę się uczyłem, podczas gdy Joan oglądała program telewizyjny. 

Wieczorna posiłek  to właściwie było śniadanie: jajecznica i tosty, ponieważ nie miałem innych produktów.

06:30 Fiesta nacional en Polonia, hoy todo está cerrado, me olvidé de ello y por eso me levanté esta mañana para hacer mi compra semanal de alimentos. Después de vestirme a las 6 de la mañana, ir al aparcamiento subterráneo y no encontrar ningún otro conductor en la carretera, a mitad de camino hacia Carrefour me di cuenta de por qué. Es el día de Reyes. Me he dado la vuelta, he vuelto a casa, he escrito esto y me he vuelto a acostar.

16:00 Después de levantarme, he hecho sólo un desayuno de muesli y luego he estudiado un poco mientras Joan veía un programa de televisión.

La cena de la noche ha sido la comida del desayuno, huevos revueltos y tostadas porque me he quedado sin comida.

Wednesday, January 05, 2022

Another.

Unfortunately, Joan had another seizure tonight just before dinner. I feel so helpless when it happens because all I can do is hold her and keep telling her it will pass soon but each second seems like hours. After it was over she slept for 2 hours. When it happens, her head turns to the left and shakes rapidly during the seizure.

Niestety, Joan miała dziś kolejny atak tuż przed obiadem. Czuję się taka bezradna, kiedy to się dzieje, bo wszystko co mogę zrobić to trzymać ją i powtarzać, że to wkrótce minie, ale każda sekunda wydaje się być godzinami. Po tym jak się skończył spała przez 2 godziny. Kiedy to się dzieje, jej głowa obraca się w lewo i szybko się trzęsie podczas napadu.

Desgraciadamente, Joan ha tenido otra convulsión esta noche justo antes de la cena. Me siento tan impotente cuando sucede porque todo lo que puedo hacer es abrazarla y seguir diciéndole que pasará pronto, pero cada segundo parecen horas. Cuando se le pasó, durmió durante 2 horas. Cuando ocurre, su cabeza gira hacia la izquierda y se agita rápidamente durante el ataque.

Tuesday, January 04, 2022

Tax man cometh.

 The U.S. government raised the Social Security payments to 5% starting this month. Our payment comes in between the 3rd and 5th of the month. I checked ours today and was surprised, unpleasantly. Why? Because I have been paying, monthly, on average, 450 PLN. When I looked at our statement the cost had more than doubled. I knew the tax laws have changed but I didn't know the extent of the robbery until now. 450 PLN seemed like a fair price but to double it is outrageous. Thinking maybe it could be a bank error, I will go to the bank tomorrow to check. My friend, Radek who worked for Citihandlowy said he doubted the bank had anything to do with the change.

The other bank problem was it is not accepting money transfers from the U.S. I have had this problem twice before so I need to find out why there is a problem with that since they won't accept a check.

I met with Radek and he told me about his trip to the south of Poland for the New Year. He found the little village he stayed in very interesting.

Rząd Stanów Zjednoczonych podniósł płatności Social Security do 5% zaczynając od tego miesiąca. Nasza wypłata przychodzi między 3 a 5 dniem miesiąca. Sprawdziłem dzisiaj i byłem niemile zaskoczony. Dlaczego? Bo płaciłem, co miesiąc, średnio 450 zł. Kiedy spojrzałem na nasze zestawienie, koszt wzrósł ponad dwukrotnie. Wiedziałem, że zmieniły się przepisy podatkowe, ale nie znałem skali rabunku, aż do teraz. 450 zł wydawało się uczciwą ceną, ale podwojenie jej jest oburzające. Myśląc, że to może być błąd banku, pójdę tam jutro, żeby to sprawdzić. Mój przyjaciel Radek, który pracował w Citi Handlowy powiedział, że wątpi, aby bank miał coś wspólnego z tą zmianą. 

Innym problem w banku było to, że nie przyjmuje on przelewów z USA. Miałem już tak dwukrotnie, więc muszę się dowiedzieć, dlaczego tak się dzieje.. 

Spotkałem się z Radkiem, który opowiedział mi o swojej podróży na południe Polski na Nowy Rok. Mała wioska, w której się zatrzymał, wydała mu się bardzo interesująca.

El gobierno estadounidense ha aumentado los pagos de la Seguridad Social al 5% a partir de este mes. Nuestro pago se realiza entre el 3 y el 5 de cada mes. Lo he comprobado hoy y me he llevado una desagradable sorpresa. ¿Por qué? Porque estaba pagando, cada mes, una media de 450 libras. Cuando miré nuestro extracto, el coste se había duplicado. Sabía que las normas fiscales habían cambiado, pero no conocía la magnitud del robo hasta ahora. 450 libras me pareció un precio justo, pero duplicarlo es una barbaridad. Pensando que puede ser un error del banco, iré mañana a comprobarlo. Mi amigo Radek, que trabajaba en Citi Handlowy, dijo que dudaba que el banco tuviera algo que ver con el cambio. 

Otro problema con el banco era que no aceptaba transferencias desde Estados Unidos. Ya me ha pasado dos veces, así que tengo que averiguar por qué ocurre esto. 

Me reuní con Radek, que me habló de su viaje al sur de Polonia para pasar el Año Nuevo. El pequeño pueblo donde se alojó le pareció muy interesante.

Monday, January 03, 2022

Hearing

Thanks to my friend, Joanna, I was able to see the laryngologist tonight to have my ears unblocked from wax. She told me I should have it done every six months. What a relief and my national health care paid for it. One of my ears has been blocked for three weeks but now I have stereo again.

I had to leave Joan at home when I went to the doctor because it was cold, windy, and raining and I didn't want her exposed to the elements. I hate leaving her alone in the flat because I am always worried something might happen and I wouldn't be there. I called her twice but she forgot how to receive a call on her mobile phone. That is a new problem I will have to deal with somehow.

Dzięki mojej przyjaciółce, Joannie, udało mi się dziś wieczorem pójść do laryngologa, żeby odblokował mi uszy z woskowiny. Powiedziała mi, że powinienem to robić co pół roku. Co za ulga i nfz zapłacił za to. Jedno z moich uszu było zablokowane przez trzy tygodnie, ale teraz znowu słyszę na oba. 

Musiałem zostawić Joan w domu, kiedy poszedłem do lekarza, bo było zimno, wietrznie i padało, a ja nie chciałem, żeby była narażona na działanie żywiołów. Nienawidzę zostawiać jej samej w mieszkaniu, bo zawsze się martwię, że coś może się stać, a mnie by nie było. Dzwoniłem do niej dwa razy, ale zapomniała jak się odbiera połączenia na komórce. To jest nowy problem, z którym będę musiał sobie jakoś poradzić.

Gracias a mi amiga Joanna, esta noche he podido ir al laringólogo para que me desatasque los oídos de cera. Me ha dicho que debería hacérmelo cada seis meses. Qué alivio y mi seguro médico nacional lo ha pagado. Uno de mis oídos ha estado bloqueado durante tres semanas, pero ahora vuelvo a tener estéreo.

Tuve que dejar a Joan en casa cuando fui al médico porque hacía frío, viento y llovía y no quería que estuviera expuesta a los elementos. Odio dejarla sola en el piso porque siempre me preocupa que pueda pasar algo y que yo no esté allí. La llamé dos veces, pero olvidó cómo recibir una llamada en su teléfono móvil. Ese es un nuevo problema que tendré que solucionar de alguna manera.

Sunday, January 02, 2022

Spain's Christmas Time

Talking with Carmelo from Spain today, he told me Christmas in Spain lasts until January 6th, Three Kings day. Many people take a vacation during this time so they don't have to work, There are many parties you can attend if you are invited. I told him Christmas here was only a 3-day affair.

Upon recommendations of Michal and Gosia, we watched two excellent films, "An Inspector Calls" from BBC, and"Dream Alliance". The first was the most interesting and the second was based on a true story. If you can find them, I would recommend watching them, especially the first one. 

Gosia also told me about a cookbook she likes from the website, Salaterka,pl, I am going to check it out also.

Kiedy dzisiaj rozmawiałem z Carmelo z Hiszpanii powiedział m, że Boże Narodzenie w Hiszpanii trwa do 6 stycznia, do  Trzech Króli. W tym czasie wiele ludzi bierze urlop, więc nie muszą pracować. Jest wiele imprez, w których możesz uczestniczyć, jeśli jesteś zaproszony. Powiedziałem mu, że tutaj Boże Narodzenie trwa tylko 3 dni. 

Z rekomendacji Michała i Gosi obejrzeliśmy dwa świetne filmy, "An Inspector Calls" z BBC i "Dream Alliance". Pierwszy z nich był najciekawszy, a drugi oparty na prawdziwej historii. Jeśli uda Wam się je znaleźć, polecam ich obejrzenie, szczególnie tego pierwszego. 

Gosia powiedziała mi również o książce kucharskiej, którą lubi ze strony Salaterka.pl, zamierzam ją również sprawdzić.nież o książce kucharskiej na stronie Salaterka,pl, która bardzo jej się podoba, też ją sprawdzę.

Cuando hablé con Carmelo de España hoy, me dijo que la Navidad en España dura hasta el 6 de enero, la Epifanía. Mucha gente se toma vacaciones durante este tiempo para no tener que trabajar. Hay muchas fiestas a las que asistir si te invitan. Le dije que aquí la Navidad dura sólo 3 días.

Por recomendación de Michal y Gosia, vimos dos excelentes películas, "An Inspector Calls" de la BBC y "Dream Alliance". La primera fue la más interesante y la segunda está basada en una historia real. Si puedes encontrar estas películas, te recomiendo que las veas, especialmente la primera. 

Gosia también me habló de un libro de cocina en el sitio web Salalerka,pl que le gusta mucho, también lo miraré.

Saturday, January 01, 2022

So, the new year has begun. What the future holds for Joan and me, and you is a mystery of course. I will be happy if it ends with Joan not in worse condition.

I'm having a Zoom meeting tonight with a cousin from California I have never met, face to face, but we have corresponded over the years through email and FB. His mother, Bernice was very helpful when I started doing my family history research. She sent me several pictures of her family that I had never seen before and told me stories she had heard. Her father was the older brother of my grandfather, Adam Kazmierczak.

11 PM. Had a good Zoom meeting with cousin Ron from California. He was on the NASA team for Apollo 3 space flight. We talked about our own history, family history, and pickleball.

Pickleball is a paddleball sport (similar to a racket sport) that combines elements of badminton, table tennis, and tennis. Two or four players use solid paddles made of wood or composite materials to hit a perforated polymer ball, much like a Wiffle ball with 26–40 round holes, over a net. The sport shares features of other racket sports: the dimensions and layout of a badminton court, and a net and rules somewhat similar to tennis, with several modifications.

Pickleball was invented in the mid-1960s as a children's backyard game. The spread of the sport is attributed to its popularity within community centers, physical education classes, public parks, private health clubs, and retirement communities. There are thousands of pickleball tournaments throughout the United States. It is even gaining popularity in Poland.


Tak więc rozpoczął się nowy rok. Co przyniesie przyszłość Joan i mnie, i Wam, jest oczywiście tajemnicą. Będę szczęśliwy, jeśli skończy się tym, że Joan nie będzie w gorszym stanie. 

Dziś wieczorem mam spotkanie na Zoomie z kuzynem z Kalifornii, z którym nigdy nie spotkałem się twarzą w twarz, ale korespondowaliśmy przez lata mailowo i na FB. Jego matka, Bernice bardzo pomogła, kiedy zacząłem robić badania historii mojej rodziny. Wysłała mi kilka zdjęć swojej rodziny, których nigdy wcześniej nie widziałem i opowiedziała mi historie, które słyszała. Jej ojciec był starszym bratem mojego dziadka, Adama Kaźmierczaka. 

11 PM. Mialem dobre spotkanie z kuzynem Ronem od Kaliforni na Zoomie. On był członkiem zespołu NASA kiedy Apollo 3 odbył  swój lot w kosmos . Rozmawialiśmy o naszej własnej historii, historii rodziny i pickleballu. 

Pickleball to sport typu paddleball (podobny do sportów uźywających rakietki), który łączy w sobie elementy badmintona, tenisa stołowego i tenisa. Dwóch lub czterech graczy używa solidnych rakietek wykonanych z drewna lub materiałów kompozytowych do uderzania perforowanej piłki polimerowej, podobnej do piłki Wiffle'a z 26-40 okrągłymi otworami, nad siatką. Sport ten ma wspólne cechy z innymi sportami rakietowymi: wymiary i układ kortu do badmintona, siatkę i zasady podobne do tych w tenisie, z kilkoma modyfikacjami. 

Pickleball został wymyślony w połowie lat 60. ubiegłego wieku jako gra podwórkowa dla dzieci. Rozprzestrzenianie się tego sportu przypisuje się jego popularności w centrach społecznych, na lekcjach wychowania fizycznego, parkach publicznych, prywatnych klubach fitness  i wsród emerytów. W całych Stanach Zjednoczonych odbywają się tysiące turniejów w pickleballu. Popularność zdobywa nawet w Polsce.

Así pues, el nuevo año ha comenzado. Lo que el futuro nos depara a Joan y a mí, y a ustedes, es un misterio, por supuesto. Seré feliz si termina con Joan no en peores condiciones.

Voy a tener una reunión de Zoom esta noche con un primo de California que nunca he conocido, cara a cara, pero nos hemos carteado a lo largo de los años a través de correo electrónico y FB. Su madre, Bernice fue muy útil cuando empecé a hacer mi investigación de la historia familiar. Me envió varias fotos de su familia que nunca había visto antes y me contó historias que había escuchado. Su padre era el hermano mayor de mi abuelo, Adam Kazmierczak.

11 PM. Tuve una buena reunión de Zoom con el primo Ron de California. Estuvo en el equipo de la NASA para el vuelo espacial Apolo 3. Hablamos de nuestra propia historia, de la historia de la familia y del pickleball.

El pickleball es un deporte de pádel (similar a un deporte de raqueta) que combina elementos de bádminton, tenis de mesa y tenis. Dos o cuatro jugadores utilizan palas macizas de madera o materiales compuestos para golpear una pelota de polímero perforada, muy parecida a una pelota Wiffle con 26-40 agujeros redondos, sobre una red. Este deporte comparte características con otros deportes de raqueta: las dimensiones y la disposición de una pista de bádminton, y una red y reglas algo similares a las del tenis, con varias modificaciones.

El pickleball se inventó a mediados de la década de 1960 como un juego de patio para niños. La difusión de este deporte se atribuye a su popularidad en centros comunitarios, clases de educación física, parques públicos, clubes de salud privados y comunidades de jubilados. Hay miles de torneos de pickleball en todo Estados Unidos. Incluso está ganando popularidad en Polonia.

Friday, December 31, 2021

Finished 2021

 So, another year is finishing today and 2022/ Remember when we couldn't wait for the year 2000? 

To prepare for the new year, I made pancakes, real pancakes, for breakfast with orange marmalade or grape jam. I found a recipe for the pancake mix, 3 cups of flour. 1/3 teaspoon baking powder, 1/3 cup of sugar, and 1 teaspoon salt. I didn't add the salt.

To make the pancakes it said in a medium-sized bowl, whisk together 1 cup of pancake mix, 1 egg, 1 cup of milk, and 2 tablespoons of vegetable oil. I didn't have vegetable oil so I used olive oil. I cooked them on medium heat. They were supposed to be light and fluffy but they weren't. Maybe it was because of the olive oil. Maybe you have a better recipe for a pancake mix?

Tonight it will be noisy from 11 PM to 1AM because of New Year's fireworks. We won't be able to see the fireworks over the city because of our new location facing south from the center. It won't matter to Joan, she will be asleep by the time it starts.

What a difference 10 years makes. Our granddaughter grew from a young girl to a young woman.

A więc dziś kończy się kolejny rok, a 2022/ Pamiętacie jak nie mogliśmy się doczekać roku 2000? 

Aby przygotować się do nowego roku, zrobiłam naleśniki, prawdziwe naleśniki, na śniadanie z marmoladą pomarańczową lub dżemem winogronowym. Znalazłam przepis na mieszankę do naleśników, 3 szklanki mąki. 1/3 łyżeczki proszku do pieczenia, 1/3 szklanki cukru i 1 łyżeczka soli. Nie dodałam soli.

Aby zrobić naleśniki, powiedział w średniej wielkości misce, ubij razem 1 filiżankę mieszanki naleśnikowej, 1 jajko, 1 filiżankę mleka i 2 łyżki oleju roślinnego. Nie miałam oleju roślinnego, więc użyłam oliwy z oliwek. Smażyłam je na średnim ogniu. Miały być lekkie i puszyste, ale nie były. Może to z powodu oliwy z oliwek. Może masz lepszy przepis na mieszankę do naleśników?

Dziś w nocy będzie głośno od 23:00 do 1:00 z powodu noworocznych fajerwerków. Nie będziemy w stanie zobaczyć fajerwerków nad miastem z powodu naszej nowej lokalizacji skierowanej na południe od centrum. Dla Joan nie będzie to miało znaczenia, będzie już spała zanim to się zacznie.

Jaką różnicę robi 10 lat. Nasza wnuczka wyrosła z młodej dziewczyny na młodą kobietę.

 Así que hoy termina otro año y 2022/ ¿Recuerdas cuando no podíamos esperar al año 2000? 

Para preparar el nuevo año, hice panqueques, verdaderos panqueques, para el desayuno con mermelada de naranja o de uva. Encontré una receta para la mezcla de panqueques, 3 tazas de harina. 1/3 de cucharadita de levadura en polvo, 1/3 de taza de azúcar y 1 cucharadita de sal. No añadí la sal.

Para hacer las tortitas, decía que en un bol mediano se mezclara 1 taza de mezcla para tortitas, 1 huevo, 1 taza de leche y 2 cucharadas de aceite vegetal. Yo no tenía aceite vegetal así que usé aceite de oliva. Los cociné a fuego medio. Se suponía que debían ser ligeros y esponjosos pero no lo fueron. Quizás fue por el aceite de oliva. ¿Tal vez tengas una receta mejor para una mezcla de panqueques?

Esta noche habrá mucho ruido desde las 11 de la noche hasta la 1 de la madrugada debido a los fuegos artificiales de Año Nuevo. No podremos ver los fuegos artificiales sobre la ciudad debido a nuestra nueva ubicación orientada al sur del centro. A Joan no le importará, ya estará dormida cuando empiecen.

Qué diferencia hacen 10 años. Nuestra nieta pasó de ser una niña a una mujer joven.

Thursday, December 30, 2021

Music

We had a good evening last night. Rather than watching an old movie or series, we watched the Andrea Bocelli Portofino concert on the large screen via YouTube. He is much more than just the best opera tenor, He sang songs in six different languages and different styles.

I woke Joan up this morning after food shopping with Bocelli because outside it was a typical depressing winter day, total cloud cover, gray, and raining. I thought I would put some sunshine in her life with his music.

Food shopping, I spent another 150 PLN($44). I had to replace some standard things like paper towels, tissues, etc., things we use all the time. Usually, I make out the menu and shopping list on Wednesday night, wake up at 6:00, and go shopping while she sleeps. It didn't happen today because of my blocked ear. I didn't hear the alarm and woke up at 7:30. I dressed quickly, went shopping, and was home by 8:30.

Wczoraj mieliśmy dobry wieczór. Zamiast oglądać stary film lub serial, obejrzeliśmy przez YouTube na dużym ekranie  koncert Andrea Bocelli Portofino. On jest kimś więcej niż tylko najlepszym tenorem operowym, śpiewał piosenki w sześciu różnych językach i różnych stylach. 

Dziś rano, po powrocie z zakupów, obudziłem Joan Bocellim, ponieważ na zewnątrz był  typowy przygnębiający zimowy dzień, z całkowitym zachmurzeniem, szarością i opadami. Pomyślałem, że wniosę trochę słońca w jej życie dzięki jego muzyce. 

Na zakupy spożywcze, wydałem kolejne 150 zł ($44). Musiałem uzupełnić kilka standardowych rzeczy, jak ręczniki papierowe, chusteczki itp. rzeczy, których używamy przez cały czas. Zazwyczaj układam menu i listę zakupów w środę wieczorem, budzę się w czwartek o 6:00 i idę na zakupy, kiedy Joan śpi. Dzisiaj tak się nie stało z powodu mojego zatkanego ucha. Nie usłyszałem budzika i obudziłem się o 7:30. Szybko się ubrałem, poszedłem na zakupy i byłem w domu przed 8:30.

Anoche pasamos una buena velada. En lugar de ver una película o serie antigua, vimos el concierto de Andrea Bocelli en Portofino en la pantalla grande a través de YouTube. Es mucho más que el mejor tenor de ópera, cantó canciones en seis idiomas diferentes y en distintos estilos.

Desperté a Joan esta mañana después de comprar comida con Bocelli porque fuera era un típico día de invierno deprimente, totalmente nublado, gris y lloviendo. Pensé en poner un poco de sol en su vida con su música.

En la compra de alimentos, me gasté otros 150 PLN (44 dólares). Tuve que reponer algunas cosas estándar como toallas de papel, pañuelos de papel, etc., cosas que usamos siempre. Normalmente, hago el menú y la lista de la compra el miércoles por la noche, me despierto a las 6:00 y voy a comprar mientras ella duerme. Hoy no ha sido así porque tengo el oído tapado. No he oído la alarma y me he despertado a las 7:30. Me he vestido rápidamente, he ido a comprar y he llegado a casa a las 8:30.

Wednesday, December 29, 2021

Dinner.

Today, we had roasted chicken, mashed potatoes, gravy, salad, and steamed cauliflower. Joan peeled and cut the potatoes and then I mashed them. I try to get her involved in making dinner but I have to always keep an eye on her. Tomorrow morning is food shopping time so I have to make out a menu and shopping list tonight. I should have done it earlier and not wait until the evening after Joan goes to bed.

The snow is almost all gone because it's been raining off and on all day. Could that be the only snowfall we have this winter? If it is, it came just in time for Christmas so that would be alright with me.

Our favorite Polish Christmas movie is, "Listy do M"(Letters to Santa). I was surprised to see there are 3 more of them available.

Dzisiaj mieliśmy pieczonego kurczaka, tłuczone ziemniaki, sos, sałatkę i kalafiora gotowanego na parze. Joan obrała i pokroiła ziemniaki, a potem ja je utłukłem. Staram się ją zaangażować w robienie obiadu, ale muszę mieć na nią oko. Jutro rano jest czas zakupów spożywczych, więc muszę zrobić menu i listę zakupów dziś wieczorem. Powinienem był zrobić to wcześniej, a nie czekać do wieczora, gdy Joan pójdzie spać.

Śniegu już prawie nie ma, bo cały dzień pada z przerwami. Czy to może być jedyny śnieg, jaki spadł tej zimy? Jeśli tak, to przyszedł w samą porę na Boże Narodzenie, więc to byłoby w porządku ze mną.

Naszym ulubionym polskim filmem świątecznym jest "Listy do M". Byłem zaskoczony, aby zobaczyć, że są 3 więcej z nich dostępne.

Hoy hemos comido pollo asado, puré de patatas, salsa, ensalada y coliflor al vapor. Joan ha pelado y cortado las patatas y yo las he hecho puré. Intento que participe en la preparación de la cena, pero tengo que estar siempre pendiente de ella. Mañana por la mañana toca hacer la compra de alimentos, así que tengo que hacer el menú y la lista de la compra esta noche. Debería haberlo hecho antes y no esperar hasta la noche después de que Joan se acueste.

La nieve casi ha desaparecido porque ha estado lloviendo a ratos todo el día. ¿Podría ser la única nevada que tengamos este invierno? Si es así, ha llegado justo a tiempo para la Navidad, así que me parece bien.

Nuestra película navideña polaca favorita es "Listy do M" (Cartas a Papá Noel). Me sorprendió ver que hay 3 más disponibles.


Tuesday, December 28, 2021

Monday, December 27, 2021

53

Today, he would have had his celebration birthday beginning 53 years. Eric was born in Washington D.C. and we lived there for 2 years until we moved back to Indiana to live with my brother. A year later we moved across the state line and lived in a little house owned by my father. Next, we moved to Park Forest, Illinois to be closer to work for my first wife. I started DePaul University Music School and took the train to Chicago every day. Eric was in a Montessori school during the day. That was 1971. During the next 4 years, a difference of opinions occurred between my wife and me about the course of my music education. She wanted me to become a teacher for stability, I just wanted to play music. The difference was too great and we divorced in 1975. A tragic event took place that year that changed Eric at an early age and affected the rest of his life. When it was over, he and his mother moved back to the east coast to her parents/

It was difficult to see Eric very often, I only had him for the summer vacation and sometimes Christmas. The separation and other things affected our relationship as he grew up. We had disagreements over different topics and sometimes resulted in him not talking to me. It hurt but I kept trying to stay in touch with him.

For the last 18 years, we have been closer, even living here in Poland, and we finally had a good connection. I talked to him on May 15th and we were to talk again in two weeks. It was a completely unbelievable moment when his partner, Amy, called me and said Eric had suddenly died the night before. It was on May 24th. A memory or a thought of Eric comes to my mind and tears are still automatic, especially at this time of year. I have no control over it. The grief in my heart is still overwhelming. The picture above is when I took him to Colorado to help instill the love of nature. Later in years, he thanked me for that trip and other things he had learned from me. 

Dzisiaj obchodziłby 53. urodziny. Eric urodził się w Waszyngtonie D.C., gdzie mieszkaliśmy przez 2 lata, dopóki nie przenieśliśmy się z powrotem do Indiany, by zamieszkać z moim bratem. Rok później przenieśliśmy się za granicę stanu i zamieszkaliśmy w małym domku, którego właścicielem był mój ojciec. Następnie przeprowadziliśmy się do Park Forest w Illinois, aby być bliżej pracy mojej pierwszej żony. Rozpocząłem studia muzyczne na Uniwersytecie DePaul i codziennie jeździłem pociągiem do Chicago. Eric w ciągu dnia uczęszczał do szkoły Montessori. To był rok 1971. W ciągu następnych 4 lat między moją żoną a mną pojawiła się różnica zdań co do kierunku mojej edukacji muzycznej. Ona chciała, żebym został nauczycielem, by zapewnić stabilizację, ja chciałem tylko grać muzykę. Różnica była zbyt duża i rozwiedliśmy się w 1975 roku.  To tragiczne wydarzenie miało miejsce, kiedy Eric był chłopcem i zmieniło go oraz wpłynęło na resztę jego życia. Po rozwodzie, on i jego  matka przenieśli się z powrotem na wschodnie wybrzeże do jej rodziców. 

Trudno było bardzo często widywać Erica, miałem go tylko na letnie wakacje i czasami na Boże Narodzenie. Separacja i inne sprawy wpłynęły na nasze relacje, kiedy dorastał. Sprzeczaliśmy się na różne tematy i czasami kończyło się to tym, że się do mnie nie odzywał. To bolało, ale starałem się pozostać z nim w kontakcie. 

Przez ostatnie 18 lat zbliżyliśmy się do siebie nawet wtedy, kiedy mieszkam tutaj, w Polsce i w końcu udało nam się nawiązać dobry kontakt. Rozmawiałem z nim 15 maja i mieliśmy porozmawiać ponownie za dwa tygodnie. To był zupełnie niewiarygodny moment, kiedy jego partnerka, Amy, zadzwoniła do mnie i powiedziała, że Eric zmarł nagle poprzedniej nocy. To było 24 maja. Kiedy wspomnienie lub myśl o Ericu przychodzi mi do głowy,  łzy automatyczne naplywają do oczu, zwłaszcza o tej porze roku. Nie mam nad tym kontroli. Żal w moim sercu jest wciąż przytłaczający. Powyższe zdjęcie jest z czasów, kiedy zabrałem go do Kolorado, aby pomóc mu zaszczepić w sobie miłość do natury. W późniejszych latach dziękował mi za tę podróż i inne rzeczy, których się ode mnie nauczył.

Hoy, él habría tenido su celebración de cumpleaños comenzando 53 años. Eric nació en Washington D.C. y vivimos allí durante 2 años hasta que volvimos a Indiana a vivir con mi hermano. Un año después nos mudamos al otro lado de la frontera estatal y vivimos en una casita de mi padre. A continuación, nos trasladamos a Park Forest, Illinois, para estar más cerca del trabajo de mi primera esposa. Empecé a estudiar música en la Universidad de DePaul y cogía el tren a Chicago todos los días. Eric estaba en una escuela Montessori durante el día. Eso fue en 1971. Durante los siguientes 4 años, se produjo una diferencia de opiniones entre mi mujer y yo sobre el curso de mi educación musical. Ella quería que me convirtiera en profesor para conseguir estabilidad, yo sólo quería tocar música. La diferencia era demasiado grande y nos divorciamos en 1975. Ese año tuvo lugar un acontecimiento trágico que cambió a Eric a una edad temprana y que afectó al resto de su vida. Cuando terminó, él y su madre se trasladaron a la costa este con los padres de ella.

Era difícil ver a Eric muy a menudo, sólo lo tenía para las vacaciones de verano y a veces en Navidad. La separación y otras cosas afectaron a nuestra relación mientras crecía. Tuvimos desacuerdos sobre diferentes temas y a veces resultaba que no me hablaba. Me dolió, pero seguí intentando mantener el contacto con él.

Durante los últimos 18 años, hemos estado más cerca, incluso viviendo aquí en Polonia, y finalmente hemos tenido una buena conexión. Hablé con él el 15 de mayo y quedamos en volver a hablar en dos semanas. Fue un momento totalmente increíble cuando su pareja, Amy, me llamó y me dijo que Eric había muerto repentinamente la noche anterior. Fue el 24 de mayo. Me viene a la mente un recuerdo o un pensamiento de Eric y las lágrimas siguen siendo automáticas, especialmente en esta época del año. No tengo ningún control sobre ello. El dolor en mi corazón sigue siendo abrumador. La foto de arriba es de cuando le llevé a Colorado para ayudarle a inculcar el amor por la naturaleza. Más tarde, con los años, me agradeció ese viaje y otras cosas que había aprendido de mí. 

Sunday, December 26, 2021

3rd day

The 3rd day of Christmas is the day for visiting friends or family that you haven't seen on Christmas Eve/Day. Depending on how many you visit, it can take the whole day of driving to different places or staying home to greet guests. The choice is up to you. Of course, Covid-19 has been a severe damper on it this year as last year. We stayed home, visited by no one. 

We watched a few Christmas movies, I made some chocolate no-bake cookies and at night we had a Skype with Joan's kids and grandkids. 

We started watching the original Scrooge movies at 8:30 PM but by 9, Joan had fallen asleep and I turned it off to do other things after I put her in bed.

Trzeci dzień Świąt Bożego Narodzenia to dzień na odwiedziny u przyjaciół lub rodziny, których nie widziałeś w Wigilię/Dzień Bożego Narodzenia. W zależności od tego, ile osób odwiedzasz, może to zająć cały dzień jazdy do różnych miejsc lub pozostania w domu, aby przywitać gości. Wybór należy do Ciebie. Oczywiście, Covid-19 był ciężki damper na to w tym roku, jak w zeszłym roku. Zostaliśmy w domu, nie odwiedzeni przez nikogo. 

Oglądaliśmy kilka świątecznych filmów, zrobiłem kilka czekoladowych ciasteczek bez pieczenia, a w nocy mieliśmy Skype z dziećmi i wnukami Joan. 

Zaczęliśmy oglądać oryginalne filmy o Scrooge'u o 20:30, ale o 21:00 Joan zasnęła i wyłączyłam je, żeby zrobić inne rzeczy po tym, jak położyłam ją do łóżka.

El tercer día de Navidad es el día para visitar a los amigos o a la familia que no has visto en Nochebuena/Día de Navidad. Dependiendo de cuántos visites, puedes pasar todo el día conduciendo a diferentes lugares o quedándote en casa para recibir a los invitados. La elección depende de ti. Por supuesto, Covid-19 ha sido un severo freno este año como el año pasado. Nos quedamos en casa, sin recibir la visita de nadie. 

Vimos unas cuantas películas de Navidad, hice unas galletas de chocolate sin hornear y por la noche tuvimos un Skype con los hijos y nietos de Joan. 

Empezamos a ver las películas originales de Scrooge a las 20:30 pero a las 21:00, Joan se había dormido y lo apagué para hacer otras cosas después de meterla en la cama.

Saturday, December 25, 2021

Christmas past.

I just started to write this before the date deadline. At midnight it automatically starts a new day so I try to write before that.

The day did not start off well. Joan was unable to stand up and it took a lot of energy and time to move her from one place to another. I don't know why it happened, of course. She was fine yesterday. I guess it was just a little Christmas surprise. By early evening she was walking a little with my help, a few steps.

Most of the day I just sat with her and watched a lot of Andrea Bocelli's Christmas programs. It was a good distraction but my mind had a little trouble forgetting about the morning. The programs made me think of my son Eric and the Christmases we spent together when he was young. He would have been 53 on the 27th, the same birth date as my sister, Tami. She will be 6. They were 10 years apart in age. Like my son, they were not in my life enough due to various reasons. I would give almost anything to have those missing years back. You don't know what you have until you lose it. I think that's a line from some song.

I think I have about 65 Christmases stored in my brain but, naturally, can't really remember them all. The ones I spent with most of my cousins and family stand out the most, The 2 I spent in Spain still remain, ice skating in Riverside park on Christmas day is another, the Wigilia ones, midnight masses, White Christmases, and the one I missed being on an aircraft carrier in the Mediterranean Sea. I remember that one because my brother put a hat I wore on the top of the Christmas tree at home instead of the traditional angel. It was to remind everyone about me. I loved my brother and still think of him often 47 years after his death.

Właśnie zacząłem to pisać przed upływem terminu. O północy automatycznie zaczyna się nowy dzień, więc staram się pisać wcześniej.

Dzień nie zaczął się dobrze. Joanna nie była w stanie wstać i przeniesienie jej z jednego miejsca na drugie wymagało dużo energii i czasu. Nie wiem oczywiście, dlaczego tak się stało. Wczoraj było z nią wszystko w porządku. Myślę, że to była taka mała świąteczna niespodzianka. Do wczesnego wieczora chodziła z moją pomocą, po kilka kroków.

Przez większość dnia po prostu siedziałem z nią i oglądałem dużo świątecznych programów Andrei Bocellego. To było dobre odwrócenie uwagi, ale mój umysł miał trochę problemów z zapomnieniem o poranku. Programy sprawiły, że pomyślałem o moim synu Ericu i o świętach, które spędziliśmy razem, kiedy był młody. On miałby 53 na 27, ta sama data urodzenia jak moja siostra, Tami. Ona będzie miała 6 lat. Dzieliło ich 10 lat różnicy wieku. Podobnie jak mój syn, z różnych powodów nie było ich w moim życiu wystarczająco dużo. Oddałabym prawie wszystko, żeby mieć te brakujące lata z powrotem. Nie wiesz, co masz, dopóki tego nie stracisz. To chyba wers z jakiejś piosenki.

Myślę, że w moim mózgu mam zapisanych około 65 świąt Bożego Narodzenia, ale oczywiście nie pamiętam ich wszystkich. Te, które spędziłem z większością moich kuzynów i rodziny wyróżniają się najbardziej, 2, które spędziłem w Hiszpanii nadal pozostają, jazda na łyżwach w parku Riverside w dzień Bożego Narodzenia to kolejny, te wigilijne, msze o północy, Białe Święta, i ten, który przegapiłem będąc na lotniskowcu na Morzu Śródziemnym. Pamiętam ten jeden, ponieważ mój brat umieścił na czubku choinki w domu czapkę, którą nosiłem, zamiast tradycyjnego anioła. Miało to przypominać wszystkim o mnie. Kochałem mojego brata i nadal często o nim myślę 47 lat po jego śmierci.

Acabo de empezar a escribir esto antes de la fecha límite. A medianoche comienza automáticamente un nuevo día, así que intento escribir antes.

El día no empezó bien. Joan no podía levantarse y le costó mucha energía y tiempo moverla de un sitio a otro. No sé por qué ocurrió, por supuesto. Ayer estaba bien. Supongo que fue una pequeña sorpresa navideña. A primera hora de la tarde ya caminaba un poco con mi ayuda, unos pocos pasos.

La mayor parte del día me senté con ella y vi muchos programas navideños de Andrea Bocelli. Fue una buena distracción, pero a mi mente le costó un poco olvidarse de la mañana. Los programas me hicieron pensar en mi hijo Eric y en las Navidades que pasamos juntos cuando era joven. Habría cumplido 53 años el 27, la misma fecha de nacimiento de mi hermana, Tami. Ella tendrá 6 años. Les separaban 10 años de edad. Al igual que mi hijo, no estuvieron en mi vida lo suficiente debido a diversas razones. Daría casi cualquier cosa por recuperar esos años perdidos. No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Creo que es una frase de alguna canción.

Creo que tengo unas 65 Navidades almacenadas en mi cerebro pero, naturalmente, no puedo recordarlas todas. Las que más destacan son las que pasé con la mayoría de mis primos y familiares, las 2 que pasé en España aún permanecen, patinar sobre hielo en el parque de Riverside el día de Navidad es otra, las de Wigilia, las misas de medianoche, las Navidades Blancas, y la que me perdí estando en un portaaviones en el Mar Mediterráneo. Esa la recuerdo porque mi hermano puso un gorro que yo llevaba en la copa del árbol de Navidad de casa en lugar del tradicional ángel. Era para recordarle a todo el mundo que era yo. Quería a mi hermano y todavía pienso en él a menudo 47 años después de su muerte.

Curiosity

 Out of curiosity, I've looked back at our 1st Christmas Eve in Poland.

MONDAY, DECEMBER 24, 2007

Wigilia

At 9AM I went with our friend Zybyszek to pick up the rented car. It took over an hour to get the papers in order and then I found out I wasn't getting a Fiat Panda, instead, I got a Chevrolet Spark. How ironic. A Chevrolet! It's a small compact not sold in the U.S. I checked it over and discovered the gas tank wasn't filled up so the clerk had to follow me to the gas station where I filled it up and he paid. Cost $120 zl($48 USD) for ten gallons so don't complain about gas prices in the U.S. In a few minutes of driving the fear of driving in Poland left me and I even took a little tour around town, stopping at my bank to have some larger money changed for smaller bills. Back at home, Joan was finishing the making of the cheesecake. We watched a Christmas program on TV, had lunch, and then left at 3:30PM for Luka's house and Wigilia. It was already getting dark and when we arrived Marek, Rózia, and I took a walk into the woods across the street from their house. Rózia wanted to put some carrots, apples, and nuts under a tree for the animal's Christmas.

Wigilia started with the opłatek to wish each other well for the next year. The first course was mushroom soup over dumplings and then the other traditional dishes followed. After supper, we went into the living room where the presents were under the tree.

After the presents were given, traditional Polish Christmas carols were sung. About an hour later, Marek's mother and father came over. The table was filled with Christmas desserts, coffee, tea, and wine were served and more carols were sung by all.

We drove back home about 9PM to prepare for our next visit tomorrow in Golina.

Friday, December 24, 2021

My, how things have changed. We had no traditional Wigilia, With only Joan and I, I prepared a totally different kind of dinner. It was Orange marmalade chicken, mashed potatoes, broccoli, and salad. I wouldn't know how to make the 12 traditional dishes for Wigilia and with only the two of us, I didn't try.

 Z ciekawości zajrzałam do naszej 1. Wigilii w Polsce.


PONIEDZIAŁEK, 24 GRUDNIA 2007 R.


Wigilia


O 9 rano pojechałem z naszym przyjacielem Zybyszkiem odebrać wypożyczony samochód. Załatwianie formalności trwało ponad godzinę, po czym dowiedziałem się, że nie dostanę Fiata Pandy, tylko Chevroleta Sparka. Co za ironia. Chevroleta! To mały kompakt nie sprzedawany w USA. Sprawdziłem go i odkryłem, że bak nie był zatankowany, więc urzędnik musiał pojechać za mną na stację benzynową, gdzie go zatankowałem i on zapłacił. Kosztowało 120 zł (48 USD) za dziesięć litrów, więc nie narzekajcie na ceny benzyny w USA. W ciągu kilku minut jazdy strach przed jazdą w Polsce opuścił mnie i nawet zrobiłem sobie małą wycieczkę po mieście, zatrzymując się w banku, aby wymienić trochę większych pieniędzy na mniejsze. W domu, Joan kończyła piec sernik. Obejrzeliśmy świąteczny program w telewizji, zjedliśmy obiad, a potem o 15:30 wyruszyliśmy do domu Luki i Wigilii. Robiło się już ciemno i kiedy dotarliśmy na miejsce, Marek, Rózia i ja poszliśmy na spacer do lasu naprzeciwko ich domu. Rózia chciała położyć pod choinką trochę marchewki, jabłek i orzechów na święta dla zwierząt.


Wigilia rozpoczęła się od opłatka, aby życzyć sobie nawzajem wszystkiego dobrego na następny rok. Pierwszym daniem była zupa grzybowa na pierogach, a potem nastąpiły inne tradycyjne potrawy. Po kolacji udaliśmy się do salonu, gdzie pod choinką leżały prezenty.


Po wręczeniu prezentów odśpiewano tradycyjne polskie kolędy. Około godziny później przyszli mama i tata Marka. Na stole znalazły się świąteczne desery, podano kawę, herbatę i wino, a wszyscy śpiewali kolędy.


Około 21:00 wróciliśmy do domu, aby przygotować się do jutrzejszej wizyty w Golinie.


Piątek, 24 grudnia 2021 r.


Ojej, jak to się wszystko zmieniło. Nie mieliśmy tradycyjnej Wigilii, tylko ja i Joan, więc przygotowałem zupełnie inny rodzaj obiadu. Był to kurczak z marmoladą pomarańczową, tłuczone ziemniaki, brokuły i sałatka. Nie wiedziałabym, jak przygotować 12 tradycyjnych potraw wigilijnych, a że byłyśmy tylko we dwie, nie próbowałam.


 Por curiosidad, he recordado nuestra primera Nochebuena en Polonia.


LUNES, 24 DE DICIEMBRE DE 2007


Wigilia

A las 9 de la mañana fui con nuestro amigo Zybyszek a recoger el coche alquilado. Tardaron más de una hora en poner los papeles en orden y luego me enteré de que no me iban a dar un Fiat Panda, sino un Chevrolet Spark. Qué ironía. ¡Un Chevrolet! Es un pequeño compacto que no se vende en USA. Lo revisé y descubrí que el depósito de gasolina no estaba lleno, así que el empleado tuvo que seguirme a la gasolinera donde lo llené y él pagó. Me costó 120 zl (48 USD) por diez galones, así que no me quejo de los precios de la gasolina en USA. En unos minutos de conducción me abandonó el miedo a conducir en Polonia e incluso di una pequeña vuelta por la ciudad, parando en mi banco para que me cambiaran algo de dinero grande por billetes más pequeños. De vuelta a casa, Joan estaba terminando de hacer la tarta de queso. Vimos un programa de Navidad en la televisión, almorzamos y luego salimos a las 15:30 hacia la casa de Luka y Wigilia. Ya estaba oscureciendo y cuando llegamos Marek, Rózia y yo dimos un paseo por el bosque que hay frente a su casa. Rózia quería poner algunas zanahorias, manzanas y nueces bajo un árbol para la Navidad de los animales.


La wigilia comenzó con el opłatek para desearse lo mejor para el próximo año. El primer plato fue sopa de setas sobre albóndigas y luego siguieron los demás platos tradicionales. Después de la cena, pasamos al salón donde estaban los regalos bajo el árbol.


Tras la entrega de los regalos, se cantaron villancicos tradicionales polacos. Una hora más tarde, llegaron la madre y el padre de Marek. La mesa se llenó de postres navideños, se sirvió café, té y vino y todos cantaron más villancicos.


Volvimos a casa sobre las 9 de la noche para preparar nuestra próxima visita mañana en Golina.


Viernes, 24 de diciembre de 2021


Cómo han cambiado las cosas. No tuvimos la tradicional Wigilia, con sólo Joan y yo, preparé una cena totalmente diferente. Fue pollo a la mermelada de naranja, puré de patatas, brócoli y ensalada. No sabría hacer los 12 platos tradicionales de Wigilia y con sólo nosotros dos, no lo intenté.