Sunday, December 10, 2006

Exchange Rate 2

The good news is that the rate is recovering and going back up again. I knew it went in cycles but this was the first time I saw it continually dropping for three weeks and that kinda freaked me out.
Joan made the comment this week that she's looking forward to this move because it affords the possibility of visiting so many other countries once we are in Poland. A 4 or 5 hour drive from Poznań and we can be in Germany, Lithuania, Belarus, Ukraine, Slovakia or the Czech Republic.

Dobra wiadomość jest, że tempo zdrowieje i idzie na górę plecy znowu. Wiedziałem, że to wchodziło cykle ale to był pierwszy czas widziałem to nieustannie spadające przez trzy tygodnie i że rodzaju freaked mnie poza.
Joan zrobiła komentarz tego tygodnia, że ona oczekuje tego ruchu ponieważ to dostarcza możliwość odwiedzania tak dużo innych krajów raz jesteśmy w Polsce. 4 albo 5 godziny jazdy z Poznań i możemy być w Niemczech, Litwie, Białorusi, Ukrainie, Słowacji albo Republice Czeskiej.

Friday, December 01, 2006

Exchange rate

Unfortunately, the rate of exchange continues to drop. Now it is 2.89 and cousin Andrzej tells me in his latest email that the financial wizard of Poland says it will continue to drop until it is equal to the Euro dollar. This would be disaster for us with our dream to move to Poland.


Niestety, kurs nadal spada. Teraz to jest 2.89 i kuzyna Andrzej mówi mi w jego ostatnim email, który finansowy czarodziej o Polsce mówi, że to nadal będzie spadać aż to będzie równe do dolara euro. To byłaby katastrofa dla nas z naszym snem by ruszyć się do Polski.

Thursday, November 23, 2006

Thanksgiving 2006

Maybe our last Thanksgving in America.....maybe not. I have been watching the rate of exchange drop every day since Nov. 7th. Of course, the rate fluctuates like anything else, but this latest trend has continued downward for two weeks now and it's beginning to be of concern. The exchange rate has a lot of bearing on whether or not we could be successfull in our venture. At 2.50 we could still do this but below that it would be a risk. Right now it's 2.95 but has been dropping everyday for the last two weeks from 3.05

Być może nasz ostatni Thanksgving w America.....maybe nie. Obserwowałem kursu kroplę {spadek} codziennie od listopada 7.. Oczywiście, tempo zmienia się jak coś innego, ale ten ostatni trend trwa na dół od dwu tygodni teraz i to zaczyna być zainteresowania . Kurs wymiany ma na sobie dużo postawy czy tak czy nie moglibyśmy być successfull w naszym ryzyku. O 2.50 moglibyśmy jeszcze zrobić to ale poniżej tamtego tego bylibyśmy ryzykiem. Właśnie teraz to jest 2.95 ale spadają codzienny od poprzednich dwu tygodni od 3.05

Saturday, November 04, 2006

November 4, 2006

Two months left to this year. 239 days until our last day of work at our company. We will end our employment on June 28th, 2007. July will be spent packing and shipping what we want to take to Poland. We are taking no furniture, only clothing, our music collection and personal belongings. August 3rd we board the LOT flight to Poland and began our new adventure. That is how is stands at this time, though change is always possible. At this time, our plans have not changed. Heather said that we will miss everyone and that is very true. However, our family is spread out in so many faraway states that it is only through death and marriage that we all see each other and most connectioins are done over the internet now. Naturally, Joan and I hope that when we are in Poland it will give some incentive to all to come to Poland and experience the country of their origin.

Dwa miesiące opuszczały do tego roku. 239 dni aż do naszego ostatniego dnia pracy przy naszej spółce. Skończymy nasze zatrudnienie w czerwcu 28., 2007. Lipiec będzie wyczerpany pakowanie i statki co chcemy wziąć do Polski. Nie bierzemy żadnych mebli, tylko ubieramy, nasz zbiór muzyki i rzeczy osobiste. Sierpień 3. wsiadamy lot wszystkiego razem do Polski i zaczęliśmy naszą nową przygodę. To jest jak jest stoiska w tym razem, chociaż zmiana jest zawsze możliwa. W tym razem, nasze plany nie zmieniły. Heather powiedział, że chybimy każdego i które jest bardzo prawdziwe. Jednak nasza rodzina jest rozciągana w tak wielu dalekich stanach, które to jest tylko przez śmierć i małżeństwo, które wszyscy widzimy się nawzajem i większość połączeń są robione przez internet teraz. Naturalnie, Joan i ja mam nadzieję, że kiedy będziemy w Polsce to da trochę podniety wszystkiemu by przyjechać Polsce i doświadczyć kraju ich początku.

Thursday, September 21, 2006

Apartments

Today I learned from cousin Lukasz Kazus in Konin that the price of a flat(Apartment) in Konin is around $35,000 for a 2 bedroom apartment in the old part of town. Most apartments in Poland are bought, kind of like a condo in the US. Rentals for that size aparment are about $320.00 a month.

Dzisiaj nauczyłem się z kuzyna Łukasz Kazus w Konin, który cena mieszkania(Apartament) w Koniń jest dookoła $35,000 dla 2 apartamentu sypialni w starej części miasta. Większość apartamentów w Polsce są kupione, uprzejme z jak mieszkanie spółdzielcze w Stanach Zjednoczonych. Czynsze dla tej wielkości apartament są około $320.00 miesiąc.

Thursday, September 07, 2006

Cousins Visit & Health Care


Tonight we met with cousins Candy Sentell and Harry Zabinski and their spouses. It was nice to see them again. Candy lives in Texas and Harry lives in Indiana.


Earlier in the day I was able to finally set our minds at ease about what we will do for health care in Poland as non-citizens. For most citizens in Poland now the health care system is fo poor that you have to wait in long lines just to see a doctor if you don't have private insurance and many don't. Since Poland joined the EU, there has been a large exodus of doctors and nurses to other countries to work. A doctor doesn't earn much more than a daily worker, if you can belive that. Now in Poland there are several private insurance companies that you can use, if you have the money. Compared to American Insurance companies, the Polish companies are extremely cheaper and these companies have their own hospitals and clinics. The one we will use has two in Poznań.

Dzisiaj wieczorem spotkaliśmy się z kuzynów Cukierka Sentell i Harrym Zabinski i ich małżonkami. To było miłe by zobaczyć ich znowu. Cukierek mieszka w Teksasie i Harry mieszka w Indiana.

Wcześniej w dniu byłem zdolny w końcu by umieścić nasze umysły spokojny o czym zrobimy dla opieki medycznej w Polsce jak nie-obywatele. Dla większości obywateli w Polsce teraz system opieki medycznej jest tak biedny, że musisz czekać w długich liniach właśnie by odwiedzić doktora jeżeli nie masz prywatnego ubezpieczenia i wiele nie robią. Odkąd Polska dołączyła do UE, była wielki eksodus doktorów i pielęgniarek do innych krajów by pracować. Doktor nie zarabia dużo więcej niż codzienny pracownik, jeżeli możesz natychmiast tamto. Teraz w Polsce tam są kilka prywatnych towarzystw ubezpieczeniowych, które możesz użyć, jeżeli masz pieniądze. Porównany z amerykańskimi Towarzystwami ubezpieczeniowymi, polskie spółki są nadzwyczaj tańszy i te spółki mają ich własne szpitale i kliniki. Jeden, którego będziemy użycie ma dwa w Poznań

Saturday, September 02, 2006

Poland-Our Future

Poland-Our Future
I use this place because there are some cousins who do not view...kazcousins, our website and for those, maybe this place will let them know of Joan and my thoughts for our future in POland as we prepare for it and what we think as we prepare.

Używam tego miejsca ponieważ tam są kilku kuzynów, którzy nie robią view...kazcousins, naszej witryny sieci i dla tych, być może to miejsce pozwoli im wiedzieć Joan i moich myśli dla naszej przyszłości w Polsce jak przygotowujemy się do tego i co myślimy jak przygotowujemy się.

Poland-Our Future

Poland-Our Future
I think I have figured out how to post new messages.

September 1, 2006


Less than one year to go and we are waiting for the time to leave.
This is new to me, this blogging, so I am experimenting with it to find out how to do everything...like posting new messages.