Sunday, January 31, 2016

Rest

In the morning I met with a friend, Radek, and we talked about the last month in which time we didn't meet. I told him we are going to the U.S.  March 22nd and he said he's going to the Canary Islands for two weeks in March. We both have the traveling spirit and often talk about our travels among other things.

Back home by 12:00, Joan and I studied a little Spanish and then I, Polish. That's kind of our daily ritual, studying together then separately. It's still a little cold outside so we didn't go for a walk today.

Rano spotkał się z przyjacielem, Radek, i rozmawialiśmy o ostatnim miesiącu, w którym czas nie spotkać. Powiedziałem mu, że idą do 22 marca i USA powiedział, że idzie na Wyspy Kanaryjskie na dwa tygodnie w marcu. Oboje mają ducha podróże i często mówią o naszych podróżach między innymi.


Powrót do domu o 12:00, Joan i studiowałem trochę po hiszpańsku, a potem, po polsku. To rodzaj naszego codziennego rytuału, studiuje razem następnie oddzielnie. Jest jeszcze trochę zimno na zewnątrz, więc nie pójść na spacer dziś.

Saturday, January 30, 2016

Good dinner.Joan made an excellent dinner last night of salmon, fried potatoes, zucchini and lemon. The fried potatoes went really well with the salmon and we very much like salmon.

No dreams last night, just an early morning chat with a cousin of mine living in the U.S. I suppose that is the bright side of waking up too early, more people are on FB from the U.S. at those time because of the time difference.

We went food shopping to Real and to our surprise, Real has been bought out by Auchan, a French company and that was the reason why it was difficult to find things last time we went there. They are still in the process of changing the whole store so it took a little while but the salmon we bought was very good. We spent 136zl in total for the next week.

Talk about one hand not knowing what the other is doing, yesterday we received a letter from PZU telling us we had to pay 456zl for the new insurance program for our wrecked car. It seems that a policy is automatically renewed and even though they have all the documentation about the wreck, they still renewed the policy. I had already written an email to them cancelling that policy but they said they didn't have it. Therefore I had to write another email of cancellation and asked for confirmation they received it. There is no way I am going to pay the 456zl.

Wczoraj  Joan zrobiła wspaniały obiad: łosoś, smażone ziemniaki, cukinia i cytryna. Smażone ziemniaki naprawdę dobrze komponują się z łososiem, którego my bardzo lubimy.

Nie miałem żadnych snów ostatniej nocy, za to wcześnie rano rozmawiałem z moją kuzynką mieszkającą w USA. Przypuszczam, że  jasną stroną budzenia się wcześnie rano jest to, że  więcej ludzi z USA jest wówczas na FB, ze względu na różnicę czasu.

Poszliśmy zrobić zakupy żywności do Real i ku naszemu zdziwieniu Real  został wykupiony przez Auchan, firmę francuską i to była przyczyna z powodu której,  trudno było odnaleźć rzeczy w tych miejscach, kiedy byliśmy tam ostatni raz. Cały sklep jest w trakcie zmian, więc zajęło trochę czasu, aby zrobić zakupy, ale łosoś, którego kupiliśmy był bardzo dobry. W sumie wydaliśmy 136zl na następny tydzień.

Mówiąc o sytuacji ,kiedy jedna strona nie wie, co robi druga, to wczoraj otrzymałem list z PZU informujący nas, że muszę zapłacić 456zl zgodnie z nowym programem ubezpieczenia dla naszego rozbitego samochodu. Wygląda na to, że polisa jest automatycznie odnawiana, i nawet jeśli mają całą dokumentację rozbitego samochodu, ona wciąż działa. Napisałem już maila do nich o anulowanie tej polisy,  ale powiedzieli, że go nie otrzymali. W związku z tym  musiałem napisać kolejnego maila o anulowanie i poprosiłem o potwierdzenie otrzymania. Nie ma wyboru, zamierzam zapłacić 456zl.

Friday, January 29, 2016

Another dream.

Thanks, Stephanie, I got both of your messages. Nice to hear from you and Happy New Year to you also.I had another one of those strange dreams last night. In this one I was in the University of Chicago walking around looking for the administration office because I had to pay my school bill and I ran into John Goodman. I was just beginning my last year of university and I had to pay for it. John said he was surprised I made it that far and then told me where the office was. I had to walk out of the building and walk along the lake shore to get to it. As I approached the office there was a large patio door and behind it were priests and nuns looking through what looked like boxes of old things that were being sold like at a garage sale. I went in and in one of the boxes I saw an old plate with a chip in it. On the plate was a picture of my mother, brother and me. When I turned it over there was a hand written statement from my mother that said, "My wonderful two sons. 1956". I awoke out of the dream at 3:00 AM and started writing this blog. It's amazing how the brain stores things in your memory and then delivers them to you whenever it wants to. It even changes things like substituting the University of Chicago for DePaul University.

Today I am happy to say the PZU has finally paid us for the accident of the car and the money is in our account. It took 6 weeks for them to do it.


Dzięki, Stephanie, otrzymałem obie wiadomości. Miło Cię słyszeć  i Szczęśliwego Nowego Roku dla Ciebie również.


Zeszłej nocy miałem jeden z tych dziwnych snów. W tym, byłem na University of Chicago, chodziłem w kółko szukając biura administracji, bo musiałem zapłacić czesne i wpadłem na Johna Goodmana. Właśnie zacząłem mój ostatni roku studiów i musiałam za to zapłacić. John powiedział, że jest zaskoczony, że zaszedłem już tak daleko, a potem powiedział mi, gdzie jest biuro. Musiałem wyjść z budynku i iść wzdłuż brzegu jeziora, aby się do niego dostać. Kiedy dotarłem do biura,  były tam duże oszklone drzwi na taras, a za nim byli księża i zakonnice patrząc na coś, co wyglądało jak pudełka ze starymi rzeczami, które bywały sprzedawane  na wysprzedaży z garażu. Wszedłem i w jednym z pudełek zobaczyłem stary talerz z rysą. Na talerzu było zdjęcie mojej matki, brata i moje. Kiedy go odwróciłem, to na nim było odręcznie napisane przez moją matkę oświadczenie o treści: "Moi dwaj wspaniali synowie. 1956". Obudziłem się ze snu o 3:00 nad ranem i zacząłem pisać ten blog. To niesamowite, jak mózg przechowuje rzeczy w pamięci, a następnie dostarcza je tobie, gdy tylko chce. I nawet zmienia fakty zastępując  University of Chicago na DePaul University.
Dziś jestem szczęśliwy aby powiedzieć, że PZU w końcu wypłacił nam odszkodowanie za wypadek  i pieniądze są na naszym koncie. PZU potrzebowało 6 tygodni, aby tego dokonać.
Dzięki, Leigh Ann za email na temat  mojego blogu.

Thursday, January 28, 2016

Yesterday's adventure.

Here are the chain of events yesterday that took up most of the day. When I woke up at 8:00 there was a message from Ancestry.com listing about 10 pages on the internet I could check to see if I could fix my problem myself since they have NO tech support at all. One the first page there were so many instructions, including going deep into my registry, to delete things that I was very uncomfortable to do. The registry is the basic core of a computer and one mistake in deletion could be a disaster. I did  not do that.


Instead, I called cousin Andrzej to ask his advice. He told me to go into my settings, recover my win8 system and restore it on my computer. After it was restored, he told me to check the programs to make sure they were working and Family Tree Maker worked fine. All of my other programs worked also so I was happy. The missing file from FTM was there.


By now it was almost 12:00 and Andrzej said if everything was working, next I should download win10 again and it should bring the missing file from win8. I started the download of win10 about 13:00 and it took about two hours. When it completed the first program I installed was FTM and it downloaded with only one problem I had to solve after it was working.


The problem was the newly installed FTM showed I had NO family trees linked to Ancestry.com so my tree was blank. None of my 15 years of research could be seen. FORTUNATELY, I learned a long time ago to back up all of my files on an external drive so I plugged it in, clicked on the latest master copy of my FTM file and it opened in the program. All I had to do was synch the copy with Ancestry.com which took about 25 minutes to do. When it finished I downloaded other programs I use and finished at 18:00. Mentally I was really exhausted so I just wrote that short message yesterday. I have to thank you Andrzej for surpassing me in computer knowledge and being able to help me solve this and other problems in the past. You are my computer hero.


Today was a nice, warm(14C), sunny day and we did our weekly shopping spending 110 zl for the next week of food.


Oto łańcuch wydarzeń, które zdarzyły  się wczoraj  przez większość dnia. Kiedy obudziłem się o 8:00 była wiadomość od Ancestry.com podająca około 10 stron w Internecie, gdzie  mogę sprawdzić, jak sam  mogę rozwiązać mój problem , ponieważ  oni nie mają wsparcia technicznego.  Na pierwszej stronie było tak wiele instrukcji, w tym wejście głęboko do rejestru, usunięcie rzeczy, które były bardzo niewygodne do zrobienia. Rejestr jest to podstawowy rdzeń komputera i jeden błąd w trakcie usuwania czegoś i może być katastrofa. Nie zrobiłem tego.


Zamiast tego, zadzwoniłem do kuzyna Andrzeja, aby poprosić go o radę. Kazał mi przejść do moich ustawień, odzyskać mój system Win8 i przywrócić go na moim komputerze. Po jego przywróceniu, powiedział mi, by sprawdzić programy i upewnić się, że działają i aplikacja Family Tree Maker pracowała dobrze. Wszystkie  inne moje programy działały więc byłem zadowolony. Brakujący plik z FTM także był.


Zrobiła się prawie 12:00 i Andrzej powiedział, że jeżeli  wszystko działa, to następnie powinienem ponownie pobrać win10, a brakujący plik powinien być pobrany z Win8. Zacząłem pobieranie Win10 o 13:00 i trwało to około dwóch godzin. Gdy to się skończyło, pierwszym programem, jaki zainstalowałem był FTM i po załadowaniu  był jeden problem , jaki musiałem rozwiązać.


Problem polegał, że  na nowo zainstalowany FTM pokazał, że  nie miałem drzewa genealogicznego połączonego z Ancestry.com, więc moje drzewo było puste. Żadne z moich 15 lat poszukiwań nie było widoczne. Na szczęście nauczyłem się dawno temu, aby wykonać kopię zapasową wszystkich moich plików na dysku zewnętrznym, więc podłączyłem go, kliknąłem na najnowszą kopię  wzorcową mojego pliku FTM i on otworzył się  w programie. Wszystko co musiałem zrobić, to zsynchronizować kopię z Ancestry.com,  która to czynność  trwała około 25 minut. Kiedy skończyłem, ściągnąłem inne programy, których używam  i zakończyłem pracę o godzinie 18:00. Naprawdę byłem psychicznie wyczerpany, więc wczoraj po prostu napisałem krótką wiadomość. Muszę Ci Andrzej podziękować za wiedzę komputerową, którą mnie zadziwiłeś i za to, że  jesteś w stanie mi pomóc rozwiązać ten, jak i inne problemy w przeszłości. Jesteś moim bohaterem, jeśli chodzi o  komputer.


Dzisiaj był miły, ciepły (14C), słoneczny dzień i zrobiliśmy nasze cotygodniowe zakupy wydając na żywność na następny tydzień  110 zł.

Wednesday, January 27, 2016

Long day!

Another lonnnnnnnnnnnnng day. I will write about it tomorrow.

Tuesday, January 26, 2016

FTM

Only one problem, at the moment remaining for me with the new OS system. I tried installing my Family Tree Maker software which I did accomplish with the first download on win10 but not with the second download it tells me there is a file missing and the DVD won't complete the download. That's just GREAT! Of all the programs I use, this one is the most important. 15 years of family research is in this program. So am I finally happy with win10? NOT EXACTLY!

Jest tylko jeden problem, przypominający w tej chwili o nowym systemem operacyjnym. Próbowałem zainstalować program do tworzenia  drzewa genealogicznego rodziny, który wykonałem po  ściągnięciu Windows 10, ale za drugim pobraniem była informacja, że  brakuje pliku i DVD nie zostanie pobrany w całości. To jest po prostu super! Spośród wszystkich programów jakie używam, ten jest najważniejszy. 15 lat zbierania informacji o rodzinie jest w tym programie. Czy w końcu jestem  zadowolony z Windows10? NIE DO KOŃCA!

Dislike win10.

Unfortunately, once again I had a problem with this new win10 OS system when I tried deleting the Bing search system. The screen went black, a message "Preparing automatic repair" came up, then "Diagnosing this PC" and it said there was a problem and to try the Repair button on the screen. It didn't work and nothing was happening. I tried it three times  and out of desperation I restored the system, That meant I had to go through the whole process of adding the software programs like Norton, FTM, Paint, Paint Shop Pro, Internet Explorer, Firefox, Open Office, Skype, etc, twice in one day. I absolutely hate new operating systems. Of course, with win10 comes their new browser, Edge, which I don't like but you can't delete it. I didn't write the blog until now at 1:30AM when I woke from sleep and turned on the laptop there were more automatic updates and it took 10 minutes before I could finally access the computer. Life was simpler when I didn't have computers but when they DO work properly without problems I like them.

Niestety, po raz kolejny miałem problem z tym nowym systemie win10 OS Kiedy próbowałem usunięcie systemu wyszukiwania Bing. Ekran pociemniało, komunikat "Przygotowanie automatycznej naprawy" wymyślił, a następnie "Diagnozowanie tego komputera" i powiedział, że nie było problemem i spróbować przycisk Napraw na ekranie. To nie działa i nic się nie działo. Próbowałem go trzy razy i z rozpaczy, że przywrócony system, oznaczało to, że musiałem przejść przez cały proces dodawania programów takich jak Norton, FTM, farby, Paint Shop Pro, Internet Explorer, Firefox, Open Office, Skype, etc, dwa razy w ciągu dnia. Ja absolutnie nienawidzę nowych systemów operacyjnych. Oczywiście, z win 10 jest ich nowej przeglądarki, EDGE, których nie lubię, ale nie można go usunąć. Nie pisałem na blogu aż do teraz o 1:30 rano, kiedy obudziłem się ze snu i włączył laptopa było więcej automatyczne aktualizacje i zajęło 10 minut, zanim udało mi się wreszcie uzyskać dostęp do komputera. Życie było prostsze, kiedy nie mają komputerów, ale kiedy nie działa poprawnie, bez problemów, ja je lubię.

Sunday, January 24, 2016

Done

Well, I accomplished both taking down the choinka and installing win10 but...................win10 would not allow me to bring any of my software in win8 to win10 so now I have to reinstall all of it again. I was afraid that would happen and it did. So, I'm spending most of the afternoon reinstalling Norton, FTM, Paint and many other programs. It's a bummer.

Cóż, realizowane zarówno biorąc dół choinka i instalacji wygrać 10, ale ................... wygrać 10 nie pozwoli mi przynieść żadnej z moim oprogramowaniem w Win8 do win10 tak teraz muszę ponownie zainstalować to wszystko jeszcze raz. Bałem się, że się stanie i to zrobił. Tak, spędzam większość popołudnia ponownej instalacji programu Norton, FTM, farby i wiele innych programów. To jest porażka.

Saturday, January 23, 2016

Dreams

Saturday sunrise.

I had one of those dreams in the middle of the night that I wanted to remember when I woke up so I got up at 2:30 and wrote it into my computer while I still remembered it. I'm glad I did because the second time I woke up, around 8:00 I still remembered the dream. It was an odd one in which I was about 8 years old while my brother was 18. That was strange because in real life he was four years older than me. I've never been into trying to get some meaning from dreams and this one was no different. I have no idea why things pop up in dreams I haven't consciously thought about for years. Since moving to Poland I have had more dreams about my brother than all the time between since he died in 1974 and moving here in 2007 . Weird!

Tomorrow I have to big tasks to accomplish, taking down the Christmas tree and upgrading this computer to win10. I hope the latter goes well and I will be able to blog on Monday.

Miałem jeden z tych snów w środku nocy, że chcę, aby pamiętać, gdy się obudziłam, więc wstałem o 2:30 i napisał go do mojego komputera, a ja wciąż pamiętał. Cieszę się, że tak, bo drugi raz obudziłem się około 8:00 Wciąż pamiętał sen. To było dziwne, w którym byłem około 8 lat, podczas gdy mój brat był 18. To było dziwne, bo w rzeczywistości był o cztery lata starszy ode mnie. Nigdy nie byłem w staramy się jakieś znaczenie ze snów i ten nie była inna. Nie mam pojęcia, dlaczego rzeczy pojawiają się w snach Nie świadomie myślał od lat. Od momentu przeprowadzki do Polski miałem więcej marzeń o moim bracie, niż cały czas pomiędzy, ponieważ zmarł w 1974 roku i porusza się tu w 2007 roku. Dziwaczny!

Jutro mam do wielkich zadań do wykonania, zdejmując choinki i uaktualniania tego komputera do win10. Mam nadzieję, że ten ostatni pójdzie dobrze i będę mógł na blogu w poniedziałek.Friday, January 22, 2016

win10

Passing by the new school close to us I noticed there were no cars parked anywhere. Thinking about it later I realized it is winter break in Poland. Winter break is a two week vacation time for teachers and students that takes place after New Years but not all schools have it at the same time. The school system is divided into three regions, A, B and C. The time of the winter break rotates each year. For example. Region A has their break from January 18 to February 1; Region B from February 1 to February 15 and Region C from February 15 to February 29.

So I've decided to upgrade my OS system to win10 this weekend and I hope I will not have any problems but if you see no new posts for a day or two that is the reason. I checked with my virus program, Norton 360, and they told me the latest version, 22.5.5.15 is compatible with win10 and will automatically load into the new OS. That was a concern for me because I had read Norton was not compatible with win10. Being skeptical of new OS systems, I had to hear from a few reliable people that win10 is better and faster than win8 or 8.1 so I will make the change on Sunday when I have more free time. I also heard it takes about half an hour to an hour to download, depending on the speed of your computer. Does anyone have any comments about win10. Do you use it?

Przechodząc obok nowej szkoły, która jest blisko nas zauważyłem, że nigdzie nie było parkujących samochodów. Myśląc o tym później zdałem sobie sprawę, że w Polsce jest przerwa zimowa. Przerwa zimowa to dwa tygodnie czasu na urlop dla nauczycieli i uczniów, która ma miejsce po Nowym Roku, ale nie wszystkie szkoły mają ją w tym samym czasie. System szkolny jest podzielony na trzy regiony, A, B i C. Czas ferii zimowych obraca ma charakter rotacyjny. Na przykład Region A ma przerwę od 18 stycznia do 1 lutego; Region B od 1 lutego do 15 lutego i region C od 15 lutego do 29 lutego.


Więc zdecydowałem, żę w ten weekend uaktualnię mój system operacyjny na win10 i mam nadzieję, że nie będę miał żadnych problemów, ale jeśli nie zobaczysz żadnych nowych postów przez dzień lub dwa, to właśnie będzie ten powód. Sprawdziłem mój program antywirusowy Norton 360, i powiedziano mi, że ostatnia wersja 22.5.5.15 jest kompatybilna z win10 i automatycznie załaduje się do nowego systemu operacyjnego. To był dla mnie problem, bo czytałem, że Norton nie jest kompatybilny z win10. Będąc sceptycznym co do nowych systemów operacyjnych, musiałem usłyszeć z ust kilku wiarygodnych ludzi, że win10 jest lepszy i szybszy niż Win8 lub 8.1, więc zrobię tę zmianę w niedzielę, kiedy mam więcej wolnego czasu. Słyszałem też, że pobranie trwa około pół godziny do godziny, w zależności od szybkości komputera. Czy ktoś ma jakieś uwagi dotyczące win10. Używasz go?

Thursday, January 21, 2016

Problems.

I just love new problems. Today on our bank account statement I found a  470zl charge on our credit card for Budget Rent a Car on December 28, 2015. The only problem is is that we were home in Poznań and already had our new car so we made no such rental. After several calls to find out who made the charge I found out nothing and had to block the credit card and wait for a new one to be sent to us. We also had to make a reclamation to get that money taken off of our bill. Later in the evening, once again the electricity shut off but this time for the whole building. An hour later the problem was fixed and Joan was able to make dinner. I like it better when we lived in the forest and generated our own electricity.  There is just something about depending on administrations, companies or people that I don\t like.

Uwielbiam nowe problemy. Dziś na naszym wyciągu bankowym znalazłem opłatę w wysokości 470 zł (pobrane z naszej karty kredytowej) z Wypożyczalni Samochodów Budget w dniu 28 grudnia 2015 r .Jedynym problemem jest to, że w tym czasie byliśmy w domu w Poznaniu i już mieliśmy nasz nowy samochód, więc nie zrobiliśmy żadnego wynajmu.  Po kilku wykonanych telefonach , aby dowiedzieć się, kto dokonał opłaty , nie dowiedziałem się niczego i musiałem zablokować kartę kredytową i teraz czekam na nową, którą nam przyślą. Musieliśmy również dokonać reklamacji, aby pieniądze zdjęte z naszego rachunku zostały zwrócone. Wieczorem, po raz kolejny został wyłączony prąd, ale tym razem w całym budynku. Godzinę później problem został rozwiązany i Joan była w stanie zrobić obiad. Podobało mi się bardziej, kiedy mieszkałem w lesie i generowałem własny prąd. Jest coś, co zależy od administracji, firm lub osób, czego nie lubię.

Normal.

A normal Wednesday meeting with Zbyszek at Kandulski's today and earlier answering emails. I has a nice chat with cousin Łukasz via FB and got caught up with what has been happening in his life this last year.

For the first time in many years I lost one of my gloves in between going to the store and coming home. OH no, now I have to buy another pair. Don't you just hate that when it  happens?

 Normalny środę spotkanie ze Zbyszkiem w Kandulski dziś i wcześniej odpowiedałem e-maile. Miałem miłą pogawędkę z kuzynem Łukaszem poprzez FB, ale dogonił, co dzieje się w jego życiu, to w zeszłym roku.
 
Po raz pierwszy od wielu lat straciłem jednego z moich rękawice pomiędzy idzie do sklepu i wracam do domu. O nie, teraz muszę kupić kolejną parę. Nie można po prostu nienawidzę, że kiedy to się stanie?

Tuesday, January 19, 2016

Visiting Magda.This is one of those day's I completely enjoy, a visit with a cousin.  Magda  is a cousin from my Kazmierczak side of my mother's family and lives in Poznań. Her flat is close to our house, on the 5th floor of an old apartment building that is being renovated. The wooden stairs going up the first three floors were easy to climb but the last two were a little tricky because they are winding staircases. Nevertheless, we made it to the top where her flat is and entered. It's about 50m in size, has a kitchen, small bedroom, hallway, bathroom and a larger living/sleeping room where she sleeps. She spent a year renovating it and it really looks nice. We had coffee and cake from the Sowa pastry shop, talked about how her life was going and she told me news about other cousins that I don't have contact with because they choose not to. Even so, it was nice to hear about their lives also. We were going to go out for lunch but after eating the pastries and drinking coffee we really didn't feel like eating lunch.

Magda's a bright, intelligent young woman who also likes to travel so we have a lot in common. She speaks Polish, English and Spanish so it is easy to communicate with her. She is very enterprising and even rents her flat out on Airbnb under the listing, Charming and Bright Flat. We like her very much and hope this meeting will be the start of many more. There are more pictures in the slideshow on the right.

Jest to jeden z tych dni, kiedy całkowicie odczuwam radość - wizyta u kuzynki. Magda jest kuzynką ze strony rodziny mojej matki (Kazimierczak) i mieszka w Poznaniu. Jej mieszkanie jest blisko naszego domu, na 5 piętrze starego, odnowionego budynku. Podejście na pierwsze trzy piętra po drewnianych schodach było łatwe, ale przejście na dwa ostatnie piętra było trudniejsze, ponieważ są to schody kręcone. Mimo to, udało nam się wejść na górę, gdzie jest jej mieszkanie. Jest to lokal o wielkości około 50 metrów kwadratowych, w którym znajduje się kuchnia, mała sypialnia, przedpokój, łazienka i większy salon/sypialnia, gdzie śpi. Remont mieszkania zajął jej rok i teraz wygląda ono bardzo ładnie. Mieliśmy kawę i ciasto z cukierni Sowa, rozmawialiśmy o tym, jak układa jej się życie, a ona przekazała mi wiadomości o innych kuzynach, z którymi nie mam kontaktu, ponieważ oni tak zdecydowali. Mimo to, miło było usłyszeć co u nich słychać. Mieliśmy zamiar udać się na lunch, ale po zjedzeniu ciasta i wypiciu kawy naprawdę nie miałem ochoty na zjedzenie lunchu.

Magda jest bystrą, inteligentną, młodą kobietą, która też lubi podróżować, więc mamy wiele wspólnego. Mówi po polsku, angielsku i hiszpańsku, więc łatwo jest się z nią porozumiewać. Ona jest bardzo przedsiębiorcza, a nawet wynajmuje swoje mieszkanie na Airbnb pod pozycją: „Urocze i jasne mieszkanie”. Lubimy ją bardzo i mam nadzieję, że to spotkanie będzie początkiem wielu innych. Więcej zdjęć ze spotkania w pokazie slajdów z prawej strony.

Monday, January 18, 2016

Forsythia's.


When cousin Magda came to our party she brought with her these beautiful forsythia flowers. I don't know how she found them during winter but Joan really loves them. When we lived in the U.S., on the way to work we always passed by a whole block of these when they were in bloom in the springtime. We would just park next to the long row of bushes and look at the beautiful, bright yellow flower.

So now the house is back in order and the next thing we have to do is take down our Christmas tree and put it away for 350+ days until the next one. Where we will be for that one, we don't know.

We had a few emails from our party guests and they said they had an interesting and enjoyable evening. I know Joan and I did but it's good to hear it from our guests also.

Kiedy kuzynka Magda przyszła do naszej przyjęcie przyniosła ze sobą te piękne te kwiaty forsycji. Nie wiem, jak ona znaleźć je w zimie, ale Joan naprawdę ich kocha. Kiedy mieszkał w Stanach Zjednoczonych, w drodze do pracy zawsze zapadają całego bloku z nich, gdy byli w rozkwicie na wiosnę. Chcemy po prostu zaparkować obok długiego rzędu krzewów i spojrzeć na piękny, jasny żółty kwiat.


Teraz dom jest już w porządku i następna rzecz, którą musisz zrobić, to zdjąć naszą choinkę i schował do 350 + dni do następnego. Gdzie będziemy w tym jednym, nie wiemy.


Mieliśmy kilka e-maili od naszych gości partii i powiedzieli, że miał ciekawy i przyjemny wieczór. Wiem, Joan i ja, ale to jest dobre, aby usłyszeć od naszych gości również.

Sunday, January 17, 2016

Party report.


At 12:30 I went to Kandulski's to pick up some pastries for the party, feeling good about the party at 19:00. However, in the next few hours 5 people cancelled for various reasons and I was a little bummed out. In a short time the party of 17 people was now only 12. Another phone call came in from cousin Magda and I dreaded the thought of her not coming also. Luckily she was just calling to say that she previously didn't confirm she would come and wanted to know if it was ok for her to come anyway. Of course I said yes. Our friend from the U.S., John, who has a house in Pryjma called to say he would also be coming. He arrived, by train, at 18:00 and next came Zbyszek. Shortly after 19:00 other guests started arriving. Magda called to say she was close to our flat but couldn't find it. It turned out that she thought our address was 7 but in reality it is 47. I told her to walk to the store on the corner and I would meet her there. We did meet and I escorted her to our flat. Most of our guests brought a bottle of wine with them so we had plenty with the four bottles I had bought. We invited four new people to our party this time and it was nice to get to know them better. One is a major in the police department in Poznań, one a former prosecutor and two were PZU agents. It was a good mixture of professions and everyone had a good evening.

Everyone sat in the dining room around the table and we began eating and drinking the wine. Some did not drink because they were driving although most arrived via taxi or bus so they could drink. By the time the evening ended we drank ten bottles of wine in total. Even the cancellations it turned out to be one of the best parties we have had. Everyone was talking and different subjects were discussed including politics, usually a no no during a party but they all had strong points of view on different subjects.

Although I enjoyed all the guests who came the most important for me was cousin Magda because we haven't seen her in a long time. She suggested it would be easier for us to meet more often if we came to her since our time is more free and we agreed. This Tuesday we will go to her flat at 13:00 and she will show us around the neighborhood she lives in. When the party ended, her father, Władisław, came to pick her up and take her to his house to spend the night and see her mother and sister. John spent the night at our house and in the late morning went to meet with a cousin of his in Poznań. Joan spent time washing the dishes and putting our flat back in order and then the rest of the day we just took it easy.

Slideshow on the right.

O 12:30 poszedłem do Kandulskich odebrać wypieki na nasze przyjęcie. Jednak w ciągu następnych kilku godzin 5 osób odwołało przybycie z różnych powodów i to mnie trochę zniechęciło. W krótkim czasie z grupy 17 osób było już tylko 12. Kolejny telefon był od kuzynki Magdy i bałem się  myśli, że ona również nie przyjdzie. Na szczęście po prostu zadzwoniła, żeby powiedzieć, że wcześniej nie potwierdziła, że przyjdzie i chciała wiedzieć, czy to będzie ok., jeśli i tak przyjdzie . Oczywiście, że tak. Nasz przyjaciel z USA, John, który ma dom w Przyjmie, zadzwonił aby powiedzieć, że on także mógłby przyjść.  Przyjechał pociągiem, był u nas o 18:00, a  następnie przyszedł Zbyszek. Wkrótce po 19:00 pozostali goście zaczęli się schodzić. Magda zadzwoniła by powiedzieć, że jest blisko naszego domu ale nie może go znaleźć. Okazało się, że ona myślała, że mieszkamy w bloku numer 7, a  w rzeczywistości jest to nr 47. Powiedziałem jej, żeby szła w kierunku sklepu na rogu i stamtąd zaprowadziłem ja do naszego domu. Większość naszych gości przyniosło ze sobą butelkę wina, więc mieliśmy dużo łącznie z tymi czterema butelkami, które kupiłem. Zaprosiliśmy cztery nowe osoby na nasze przyjęcie i miło było poznać ich lepiej. Jednym z nich jest major w departamencie policji w Poznaniu, drugim  prokurator i dwie osoby to agenci w PZU. Taka mieszanka przedstawicieli różnych zawodów była dobra i każdy spędził miły wieczór.

Wszyscy siedzieliśmy w jadalni przy stole i zaczęliśmy jeść. i pić wino. Niektórzy nie pili, dlatego że przyjechali samochodem, ale większość przyjechała taksówką lub autobusem, więc mogli pić. Do czasu zakończenia wieczoru wypiliśmy w sumie dziesięć butelek wina. Nawet, kiedy część osób odwołała spotkanie, to nasze party okazało się być jednym z najlepszych, jakie mieliśmy. Wszyscy rozmawiali i różne tematy były omawiane. w tym polityka, czego zwykle nie robi się w trakcie party, ale wszyscy mieli zdecydowane opinie na różne tematy.

Chociaż cieszyłem się ze  wszystkich gości, którzy przyszli, to najważniejszą dla mnie osobą była kuzynka Magda, ponieważ nie  widziałem jej od dłuższego czasu. Zasugerowała, że byłoby łatwiej spotykać się, jeśli my pójdziemy do niej, ponieważ mamy więcej wolnego czasu i zgodziliśmy się na to. We wtorek jedziemy do jej mieszkania na godzinę 13:00 i ona pokaże nam okolicę, w której mieszka. Gdy impreza się skończyła, jej ojciec Władysław przyjechał ją odebrać i zabrać do swojego domu na noc, aby zobaczyła się matką i siostrą. John spędził noc w naszym mieszkaniu i późnym rankiem udał się na spotkanie ze swoim  kuzynem z Poznania. Joan spędziła czas na myciu naczyń i doprowadzeniu naszego mieszkania do porządku, a potem przez resztę dnia po prostu relaksowaliśmy się.

Saturday, January 16, 2016

PARTEEEEEEEEEEE!


I will tell you all about it tomorrow.

Friday, January 15, 2016

Answers.

Jan, yes, I know that idea of a marketing plan, especially in Ikea, but it is ridiculous to do it so often. It makes me angry to have to spend one hour food shopping.

Yes John, they do it on purpose to make you see other products but I know what I want and don't want to waste time looking for it.

While Joan was busy making the cheesecake for tomorrow's party I had to go to Carrefour for chips, Bistry for kiełbasa and kabanosa and finally Lidl for wine. This time I only bought four bottles because many people bring a bottle and we always end up with more than we started. Tomorrow I only have to stop at Kandulski's for a few extra pastries.

As I approached Lidl I had to slow down driving on the street because of a red light but to the right of my car, on the sidewalk, far ahead of me I could see a woman, about my age, walking forward with her arms outstretched. In another moment I saw a young girl, about 8 years old running to meet the woman. It was evidently her grandmother and they were both so happy to see each other. I thought how wonderful that sight was. There was so much joy in the faces of both of them. The importance of grandparents in Poland is very high and I like it. I have only one remembrance of my own grandmother but she was like that also.  It;s a pity she didn't live beyond my fourth year of life.

My conversation partner, Karolina, sent me a video of the Russian men singing a song and it's incredible, even if you don't know the language. We've listened to it so many time that now Joan is even humming to song making the cheesecake. I put it on my FB page if you want to hear it.

Earlier I cleaned the windows, dusted, put away things that were just taking up space on the windowsill in preparation for the party. The only bad thing about having a party is you have to clean the house. :-)

Tak John, robią to celowo, abyś zobaczył inne produkty, ale ja wiem, czego chcę i nie chcę tracić czasu na szukanie.

Kiedy Joan była zajęta robieniem sernika na jutrzejszą imprezę, musiałem pójść do Carrefour po chipsy, do Bistry po kiełbasę i kabanosy i wreszcie do Lidla po wino. Tym razem kupiłem tylko cztery butelki, ponieważ wiele osób przynosi po butelce i zawsze kończymy z większą ilością niż zaczęliśmy. Tylko jutro mam  zatrzymać się u Kandulskich, by kupić trochę ciasta.

Kiedy podjechałem pod Lidl musiałem zwolnić  ze względu na czerwone światło i wtedy na prawo od mojego samochodu, na chodniku, daleko przede mną zobaczyłem kobietę w moim wieku, idącą naprzód z wyciągniętymi rękami. Po chwili zobaczyłem małą dziewczynkę, około 8 lat biegnącą na spotkanie z kobietą. Ewidentnie, to była jej babcia i obie były  szczęśliwe mogąc się zobaczyć. Pomyślałem, jaki to jest cudowny widok. Tak wiele radości było na twarzach obojga. Znaczenie dziadków w Polsce jest bardzo duże i to mi się podoba. Mam tylko jedno wspomnienie własnej babci i ono jest bardzo podobne. Szkoda, że ona nie żyła dłużej niż moje czwarte urodziny.

Mój partner  językowy, Karolina, przysłała mi film pokazujący Rosjan śpiewających piosenkę i to jest niesamowite, nawet jeśli nie znasz języka. Słuchaliśmy jej tak wiele razy, że teraz nawet Joan ją nuci robiąc sernik. Jeśli chcesz jej posłuchać, to mojej stronie FB umieściłem ten film.  Wcześniej wyczyściłem okna, wszystko odkurzyłem , odłożyłem rzeczy, które zajmowały miejsce na parapecie, a wszystko to w ramach przygotowań do imprezy. Jedyną złą rzeczą, kiedy masz  imprezę to jest to, że musisz posprzątać dom. :-)

Thursday, January 14, 2016

A BIG MESS!!!

Can someone explain to me the logic of why supermarkets insist on changing the location of half of the items for sale at least once a year? Today was shopping day, normally a 25 minute experience for us but today it took one hour. Why?  Because the eggs, butter, spices, water, salad mix, juice, cheese, canned tomatoes and many other items were not where they have been for the last year. Some of the sales people didn't even know where they were moved to. Only the produce and meat areas were left alone.  This was in the Real shopping center They sell everything there, like K-mart, and EVERYTHING was being moved. To me it makes no sense. I was not the only customer wandering around the store looking for items I wanted.

Earlier we went to the bank to meet our new adviser and the old one stopped in to say hello and wish us a happy new year. That was nice.

Oh, in total we spent 166 zl for food this week, mainly the rise in price was due to purchases for the party on Saturday.

Czy ktoś może mi wyjaśnić logikę, dlaczego supermarkety upierają się przy zmianie położenia połowy produktów do sprzedaży co najmniej raz w roku? Dziś był dzień na zrobienie zakupów, zazwyczaj zabiera nam to 25 minut, ale dzisiaj trwało godzinę. Czemu? Ponieważ jaja, masło, przyprawy, woda, mieszanki sałat, soki, sery, pomidory w puszkach i wiele innych produktów nie było tam, gdzie były w poprzednim roku. Niektórzy sprzedawcy nawet nie wiedzieli, gdzie one zostały przeniesione. Jedynie produkty rolne i mięsne zostały na swoich miejscach. To było w centrum handlowym Real. Tam sprzedaje się wszystko tak, jak w K-Mart, i wszystko zostało przeniesione w inne mejsce. Dla mnie to nie ma sensu. Nie byłem jedynym klientem wędrującym po sklepie i poszukującym produktów, których chciałem kupić.

Wcześniej poszliśmy do banku, aby spotkać się z naszym nowym doradcą. Poprzedni doradca zatrzymał się, by się przywitać i życzyć nam szczęśliwego nowego roku. To było miłe.

Och, w sumie wydaliśmy na jedzenie w tym tygodniu 166 zł i głównie wzrost kwoty wynikał z zakupów na sobotnie przyjęcie.

Wednesday, January 13, 2016

Plan.

During our weekly meeting with Zbyszek we talked about the developing problems between the EU and Poland and our future trip to Budapest. I contacted the owner of the house we will stay in to verify the dates we want and the house is available at those times. We'll arrive in Budapest on September 11th and depart on September 17th, We chose to travel on the weekends in order to avoid the many trucks on the motorways. I think it's a good plan and with two drivers, it should be easy. We will only drive half the distance there and then spend the night somewhere, completing our journey the next day. We'll do the same when we return.

It's going to be in the minus temperature zone for the next week so a little colder than this week. Fortunately all the snow has disappeared thanks to the afternoon rains. Even with that, it's still been a mild winter so far.

Thinking about Świnoujście, I'm hoping Renata's flat will be available May 23rd to the 30th and Joan and I can spend her birthday there. That will give us enough time to explore different areas surrounding it and if my conversation partner, Czesław, is available we can stop and visit with him on the way home. So, so far we have plans to visit the U.S., Świnoujście and Budapest this year.

 Podczas naszego cotygodniowego spotkania ze Zbyszkiem rozmawialiśmy o rozwijających się problemach między UE a Polską i naszej przyszłej podróży do Budapesztu. Skontaktowałem się z właścicielem domu, w którym się zatrzymamy, by sprawdzić, czy dom będzie dostępny w terminie o jakim myślimy. Przyjedziemy do Budapesztu 11 września, a wyjedziemy 17 września. Wybraliśmy przejazd  w weekendy, w celu uniknięcia wielu ciężarówek na autostradach. Myślę, że to dobry plan , a z dwoma kierowcami powinno być łatwiej. Będziemy jechać tylko połowę drogi, spędzimy gdzieś noc, by zakończyć naszą podróż następnego dnia. Będziemy robić tak samo, gdy będziemy wracać.

Prawdopodobnie w następnym tygodniu będzie niższa temperatura niż w tym. Na szczęście cały śnieg zniknął dzięki popołudniowemu deszczowi. Nawet z tym, to wciąż jest łagodna zima.

Myśląc o Świnoujściu, mam nadzieję, że mieszkanie Renaty będzie wolne między 23-30 maja i Joan i ja będziemy tam mogli spędzić jej urodziny. Będzie wystarczająco dużo czasu na zwiedzanie różnych terenów otaczających miasto i jeśli mój rozmówca, Czesław będzie w domu i miał czas możemy zatrzymać się i odwiedzić go w drodze do domu. Tak więc, jak do tej pory to mamy plany, aby w tym roku odwiedzić USA, Świnoujście i Budapeszt.

Tuesday, January 12, 2016

Slow day.

In house all day. No place I had to be and only a call from our bank telling me we have a new advisor. The old one was promoted to Director. Kind of amusing, several years ago he was concerned about losing his job.

It snowed early, then changed to rain in the afternoon. We did a little preparation for this Saturday's party. It looks like now we will have 20 people.

 Cały dzień w domu. Nie musiałem być w żadnym miejscu i tylko był telefon z naszego banku powiadamiającego nas, że mamy nowego doradcę. Poprzedni awansował na dyrektora. Zabawne, ale kilka lat temu był zaniepokojony tym, że mógł stracił pracę.

Wcześniej padał śnieg, a następnie w godzinach popołudniowych, zamienił się na deszczu. Zrobiliśmy trochę przygotowań cosobotniego party. Wygląda na to, że teraz będziemy mieć 20 osób.

Monday, January 11, 2016

2 surprises.


Last  night Renata asked if we had ever been to Swinoujście on the Baltic coast. We haven't so she told us all about the place. She own's a flat there and uses it sometimes during the summer months. She said if we wanted to visit a new place in Poland, this would be a good one and offered to let us use her flat in the off-tourist season.That is usually from October until the end of May. I think it would be a good place to take Joan for her birthday, May 26th, and spend a week looking around the area. Her flat is a short walk through the woods to the Baltic Sea and she said few people are on it, even during tourist season. It is very close to the German border and there is a nice little town there, Ahlbeck, worth visiting also. This sounds like a great opportunity to see another place in Poland so I will talk to her about my idea when she comes to our party. That was the first surprise.

The second on happened today when I went to the place where our wrecked car is to sell it to them. When they called last Friday, they offered 3000zl for the car and I agreed. Upon arrival I was given cash money with a rubber band holding it together. I started counting the money and when I got to 3000 there was still more to count so I did. I counted, in total, 4000zl and thought they had made a mistake. I didn't say anything and waited to see the paperwork for the sale of my car to them. On it was written the payment of 4000zl for the car. I have no idea why I was told 3000zl on Friday but today they paid me 4000zl but I signed the agreement, took the money and left a happy man. Feeling in a celebratory mood I called Joan and told her I was taking her to Kandulski's.

Ostatniej nocy Renata zapytała, czy kiedykolwiek byliśmy Świnoujściu na wybrzeżu Bałtyku. Nie byliśmy, więc opowiedziała nam o tym miejscu. Jest  tam właścicielką mieszkania  i czasami latem z niego korzysta. Powiedziała, że jeśli chcemy odwiedzić nowe miejsce w Polsce, to Świnoujście będzie dobre i zaproponowała skorzystanie z niego poza sezonem turystycznym, który przypada od października do końca maja. Myślę, że to  będzie dobre miejsce, aby zabrać Joan na urodziny, 26 maja, i spędzić tydzień rozglądając się po okolicy. Jej mieszkanie jest w odległości krótkiego spaceru przez las nad Morze Bałtyckie i powiedziała, że jest tam niewiele osób, nawet w czasie sezonu turystycznego. Jest bardzo blisko do granicy z Niemcami, gdzie jest ładne miasteczko Albeck, które również warto odwiedzić. Nadarza się świetna okazja, aby zobaczyć inne miejsce w Polsce, więc będę z nią rozmawiać na temat mojego pomysłu, kiedy przyjdzie na nasze party. To była pierwsza niespodzianka.

Druga wydarzyła się dzisiaj, gdy poszedłem na miejsce, gdzie nasz rozbity samochód czeka na sprzedaż. Gdy zadzwonili w ostatni piątek, zaproponowali za niego 3000zł  i zgodziłem się. Po przyjeździe dostałam pieniądze gotówką spięte razem gumką. Zacząłem je liczyć i kiedy doszedłem do 3000, jeszcze były pieniądze do policzenia, więc policzyłem do końca. Liczyłem, w sumie było 4000zł i pomyślałem, że oni popełnił błąd. Nic nie powiedziałem i czekałem, aby zobaczyć dokumenty ze sprzedaży mojego samochodu. Na nich było napisane, że kwota do wypłaty za samochód to 4000zł. Nie mam pojęcia, dlaczego w piątek powiedziano mi 3000zł, ale dziś zapłacili mi 4000zł ale mam podpisaną umowę sprzedaży, wziąłem pieniądze i wyszedłem szczęśliwy. Czując się w uroczystym nastroju zadzwoniłem do Joan i powiedziałem jej, że zabieram ją do Kandulskich.

Sunday, January 10, 2016

InvitedI see cousin Jan Szumański has returned to writing his blog after a four month break. I started a new series of slideshows of our trips in and out of Poland for 2016.

Today we started watching a new series, Silicon Valley, which is a little entertaining. At 15:30 we drove to Renata's house  to have dinner with her, her daughter and her two sons who returned during Christmas break after starting their first year of studies in the U.S. near Chicago. The young one will go back next week while the older one will remain because he is also a male model and has contracts for modeling in South Korea, Paris and London. Therefore he will take a break from school until the contracts are fulfilled.

In the evening we drove to Renata's to have supper with her and her daughter and two sons. As usual, the dinner was excellent and we had time to talk with her adult children and catch up on their lives. Andrea is in university in Poznań, Max attend university near Chicago and Kuba is pursuing his contract as a male model. It was interesting to listen to the two different opinions of the boys who were studying in the U.S. Max will return there and when Kuba is done modeling he will attend the university here instead of going back to the U.S. He said he finally realized that living in Poland is good.

Slideshow on the right side.

Widzę kuzyn Jan Szumański powrócił do pisania swojego bloga po przerwie czterech miesięcy. Zacząłem nową serię pokazów slajdów z naszych wycieczek i wyjść z Polski do 2016 roku.

Dziś zaczęliśmy oglądać nową serię, Silicon Valley, który jest trochę zabawne. O 15:30 pojechaliśmy do domu Renaty na kolację z nią, jej córka i jej dwóch synów, którzy powrócili w czasie przerwy świątecznej po rozpoczęciu pierwszego roku studiów w USA w pobliżu Chicago. Młody jednym powróci w przyszłym tygodniu, podczas gdy starszy pozostanie, bo to także męski model i ma kontrakty na modelowanie w Korei Południowej, Paryżu i Londynie. Dlatego będzie on zrobić sobie przerwę od szkoły, dopóki umowy są spełnione.

Wieczorem pojechaliśmy do Renaty na kolację z nią i jej córki i dwóch synów. Jak zwykle, kolacja była doskonała i mieliśmy czas, aby porozmawiać z jej dorosłych dzieci i nadrobić zaległości na ich życie. Andrea jest na uniwersytecie w Poznaniu, Max wstąpić na uniwersytet w pobliżu Chicago i Kuba kontrakt jako modelu męskiego realizuje. Ciekawie było słuchać dwóch różnych opinii chłopców, którzy studiują w USA Max będzie tam wrócić i kiedy Kuba odbywa modelowania będzie uczęszczać na uniwersytet tutaj zamiast iść z powrotem do Stanów Zjednoczonych powiedział, że w końcu zrozumiał, że życie w Polska jest good.going z powrotem do Stanów Zjednoczonych powiedział, że w końcu zrozumiał, że życie w Polsce jest dobra.

Saturday, January 09, 2016

Something new. 2 posts(keep reading)


Joan made a new dessert called date-nut bars. It is a combination of dates, walnuts, flour, sugar, raisins, butter and a few other things. She saw a recipe for it in one of her cookbooks and thought she would try it. It's very good.

Another Saturday means more protests against the new Polish government. I saw videos of the protest on a German television channel, DW.  Tomorrow is going to be a very interesting day because each year at this time there is the biggest charity drive held all over Poland to help young children. Thousands of volunteers stand on street corners or walk the streets with donation cans. The government, I have heard, said that any police or military personnel who volunteer to help will be forced to resign their position the next day. I don't know the reason for that.thinking. Maybe because now, each month on the 10th, there is a military memorial for the victims of the Smolensk tragedy when 95 of the top officials including the President died in a plane crash. The presidents brother, Jarosław Kaczyński, and leader of the PiS party that controls Poland now has done his best to keep the tragedy alive blaming Russia for it.

During the night it continued raining so most of the snow was gone when I woke up. It was a rare, sunny day and that also helped to get rid of snow.

Joanna wykonane nowe deser o nazwie data-orzechowe bary. Jest to połączenie dat, orzechy włoskie, mąki, cukru, rodzynek, masła i kilka innych rzeczy. Widziała przepis na nią w jednej ze swoich książek kucharskich i myślał, że go spróbować. Jest bardzo dobry.
Kolejna sobota oznacza kolejne protesty przeciwko nowego polskiego rządu. Widziałem filmy z protestu w niemieckiej telewizji, DW. Jutro będzie bardzo ciekawy dzień, ponieważ każdego roku w tym czasie znajduje się największy charytatywny jazdy w całej Polsce odbywają się pomóc młodym dzieci. Tysiące wolontariuszy stoją na rogach ulic lub chodzić po ulicach z puszkami dawstwa. Rząd, słyszałem, że wszelkie policyjnych lub wojskowych, którzy poświęcają pomoc będzie zmuszony do rezygnacji swoją pozycję na następny dzień. Nie znam przyczyny that.thinking. Może dlatego, że teraz, w każdym miesiącu na 10, znajduje się pomnik wojskowy dla ofiar tragedii smoleńskiej, gdy 95 z najwyższych urzędników, w tym prezydenta zginął w katastrofie lotniczej. Brat prezydenci, Jarosław Kaczyński, lider PiS, który kontroluje teraz Polska zrobiła w jego mocy, aby utrzymać przy życiu tragedię obwinianie Rosji za nim.
W nocy nadal pada deszcz, więc większość śniegu zniknęła kiedy się obudziłem. To był rzadki, słoneczny dzień, a także pomógł pozbyć się śniegu.
Yesterday we left home about 12:30 to do shopping and it was snowing. First we went to Carrefour to buy one item for the evening meal of żurek and then on to Bistry. It's been three weeks since we were there due to the holidays and were surprised to find the store was empty and closed. I asked a lady what happened to it and she told me it had moved to a better location in the outside shopping center, right next to the parking area. We found it and inside everything was new including the sales people. It was still the same with one exception, they don't have as many types of kiełbasa as before. Now they only have 5 plus my favorite kabanosa. Kabanosa is essential for the żurek that Joan makes.

From there we drove across town to Galeria Malta to buy brown sugar from Marks and Spencer because Joan does not like the brown sugar in the stores we normally shop like Carrefour, Real or Piotr & PaweL We also checked out a few stores for a long winter coat for Joan but couldn't find one. Maybe it's too late for that. I took my camera to take pictures of the Christmas decorations Too late again because they are all gone now.

On the way home it started raining and kept raining after we got home. I received a call from the place where our wrecked car is and they told me they would buy my car for 3,000 zl if I agreed. I did and will go there Monday to sign the papers releasing it. That is one less problem to deal with because our insurance company, PZU, tried to sell it in an auction buy there were no buyers so it was up to us to sell it. I was going to start dealing with that on Monday and now I don't have to.

Wczoraj wyszedł z domu o 12:30 na zakupy i padał śnieg. Najpierw udaliśmy się do Carrefour kupić jedną pozycję na wieczorny posiłek z żurek, a następnie do Bistry. Minęły trzy tygodnie, ponieważ byliśmy tam ze względu na wakacje i byliśmy zaskoczeni sklep był pusty i zamknięty. Poprosiłem panią, co się z nim stało, a ona powiedziała mi, że przeniósł się do lepszej lokalizacji na zewnątrz centrum handlowego, tuż obok parkingu. Znaleźliśmy go i wewnątrz wszystko było nowe w tym sprzedawców. To był wciąż ten sam, z jednym wyjątkiem, nie mają tak wiele rodzajów kiełbasy, jak wcześniej. Teraz mają tylko 5 oraz mój ulubiony kabanosa. Kabanosa jest niezbędne dla żurek, że Joan czyni.

Friday, January 08, 2016

Question!

It's suppose to be up to a high 4c tomorrow, time to take out the bathing suits. :-)  I have a question for you. Has anyone who uses Family Tree Maker upgraded their computer to Windows 10? I read on the internet that the new system does not carry over FTM to Windows 10 when upgrading and thought I would see if that is a problem. If you did take the free upgrade, how do you like Windows 10? I'm still using Win8 and am always hesitant to upload a new operating system. They always seem to have a few bugs in them.

 Jeszcze zimno, ale dziś pada śnieg i pokrył ziemię. Ranek spędziłem na Skype na trzech rozmowach, a następnie w południe jedliśmy z Joan śniadanie. Po nim przez 1,5 godziny uczyliśmy się hiszpańskiego, a potem ja uczyłem się polskiego.

Wednesday, January 06, 2016

Breakfast.Breakfast with Joan, cranberry oatmeal with honey.

Still cold but snowing today and the ground is covered. I spent the morning on Skype with three conversations and then at noon had breakfast with Joan. After we were done we studied for 1 1/2 hours of Spanish and then I studied Polish.

Jeszcze zimno, ale dziś pada śnieg i pokrył ziemię. Ranek spędziłem na Skype na trzech rozmowach, a następnie w południe jedliśmy z Joan śniadanie. Po nim przez 1,5 godziny uczyliśmy się hiszpańskiego, a potem ja uczyłem się polskiego.

Tuesday, January 05, 2016

A surprise.

An early food shopping day because of tomorrow's holiday so we went to Carrefour and spent 140 zl ($35) for the week. A little higher than normal but Joan is trying a few new dinners and needed a few things she didn't have.

We talked last night about my upcoming trip to the U.S. just to renew my drivers license. It's been 5 years since our last trip together there for Christmas and so we decided it was time for us both to go back for a visit. Instead of me just staying long enough to get the license renewed we will stay one week from March 22 to March 29. It will give us time to visit with Joan's children, grandchildren, my sister, Tami, my nephew and a few friends. It's unfortunate my son lives in North Carolina because it would mean extra plane tickets there and then back to Chicago for our return to Poland. It's been a little over two years since I saw him and I'm hoping it works out for him to come to Poland this year. We all use Skype to see and talk with each other but being with them, physically, is much better. So, I guess that is our first big trip this year.  I already bought the tickets today so now it's just a matter of waiting for the day to fly away.

Dzisiejszy, tygodniowy zakup żywności zrobiliśmy wcześniej z powodu jutrzejszego święta, więc udaliśmy się do Carrefour, gdzie wydaliśmy na żywność 140 zł ($ 35). Nieco więcej niż normalnie, ale Joan próbuje kilka nowych dań i potrzebowała kilka rzeczy, których nie miała.

Wczoraj rozmawialiśmy o mojej zbliżającej się podróży do USA, żeby odnowić moje prawo jazdy. Od naszej ostatniej wspólnej podróży do USA na Boże Narodzenie minęło 5 lat, więc zdecydowaliśmy, że nadszedł czas dla nas obojga, aby pojechać z wizytą. Zamiast tylko mnie czekającego na tyle długo, aby dostać odnowioną licencję, zatrzymamy się na jeden tydzień od 22 do 29  marca. Będzie czas, aby odwiedzić dzieci i wnuki Joanny, moją siostrę Tami, mojego bratanka i kilku przyjaciół. Mój syn niefortunnie mieszka w Północnej Karolinie, a to oznaczałoby dodatkowe bilety lotnicze tam i z powrotem do Chicago, skąd będziemy wracać do Polski. Minęło nieco ponad dwa lata od czasu, kiedy go widziałem i mam nadzieję, że nasze spotkanie podziała na niego tak, aby zdecydował się przyjechać do Polski w tym roku. Wszyscy korzystają ze Skype, aby się zobaczyć i porozmawiać ze sobą, ale bycie z nimi, fizycznie, jest o wiele lepsze. Tak, myślę, że to jest nasza pierwsza wielka podróż w tym roku. Dzisiaj kupiłem bilety tak, że teraz to tylko kwestia oczekiwania na dzień odlotu.

Monday, January 04, 2016

Still cold..

 Cousin Magda Kielar-2016

Since Wednesday is Three Kings day, we moved our meeting with Zbyszek to today and met with him to exchange stories of how we spent our Christmas holidays. His were spent in a spa, having 3-4 massages a day, mud baths and long walks. You know how ours were spent.

It's still very cold outside and the newest report is it will warm up to 5c on Thursday so that would be good. It's just difficult for me to put much faith in weather forecasters. Even just walking around the building to our car garage I was freezing. I went out a little early to take out the garbage and warm the car up a little before Joan came out. We looked yesterday for a new winter coat for her, a long one with a hood. but the prices were outrageous.

We watched an interesting movie last night, In the Heart of the Sea. It was a story about the writer who wrote Moby Dick and how he came to write it. Of course, Joan and I read the book many years ago in high school but never knew the story behind it.

Even in this cold weather I had to go to the Department of Motor Vehicles and officially register the new car. I am happy to say they renovated the inside of the building, removing those ridiculous windows between the clerk and the client where you have to almost bend down to speak to the clerk. Now there are individual places for each client to sit and speak directly to the clerk. Not bad, it only took them 8 years to make that change and the clerk was young and spoke English. Progress!!

Od środa to dzień Trzech Króli, przenieśliśmy nasze spotkanie z Zbyszek do dziś i spotkał się z nim w celu wymiany historie jak spędziliśmy nasze świąt Bożego Narodzenia. Jego spędził w spa, zawierającą 3-4 masaży dziennie, kąpiele błotne i długie spacery. Wiesz, jak nasze zostały wydane.

To wciąż bardzo zimno, a najnowszy raport jest to rozgrzać do 5c w czwartek, tak, że będzie dobrze. To jest po prostu trudno mi się umieścić wiele wiary w synoptyków pogody. Nawet na spacerach wokół budynku do naszego garażu samochód byłem zamrażania. Wyszedłem trochę za wcześnie, aby wynieść śmieci i rozgrzać samochód się trochę przed Joan wyszedł. Przyjrzeliśmy się wczoraj na nowy płaszcz zimowy dla niej, jeden długi z kapturem. ale ceny były skandaliczne.

Oglądaliśmy ciekawy film w nocy, w samym sercu Morza. To była historia pisarza, który napisał Moby Dick i jak przyszedł do jej napisania. Oczywiście, Joan i czytałem książkę wiele lat temu w szkole średniej, ale nigdy nie znał historię za nim.

Nawet w tym zimnie musiałem iść do Departamentu Pojazdów Samochodowych i oficjalnie zarejestrować nowy samochód. Cieszę się, mówią, że odnowione wnętrza budynku, usuwając te śmieszne okna między urzędnikiem a klientem, w której musisz prawie schylać, aby porozmawiać z urzędnikiem. Teraz są poszczególne miejsca dla każdego klienta, aby usiąść i mówić bezpośrednio do urzędnika. Nieźle, zajęło im 8 lat, aby dokonać tej zmiany i urzędnik był młody i mówił po angielsku. Postęp!!

Sunday, January 03, 2016

Protest!Despite the freezing cold and New Year weekend, hundreds of demonstrator's were in Plac Wolnoiści protesting the new government and standing up for democracy. They want to symbolically show the red card as a sign of opposition to the government. They are opposed to the policies and actions, such as the way of changing laws, enactment of laws that change the entire legal system in Poland. This should include the law on the Constitutional Court, the media is already present in the Parliament of the police. There are a number of things that arouse indignation. This is not a bias against PiS(name of ruling party) only because it's PiS, but against the fact that as a result of the leader of the party, Jarosław Kaczyński, wants to have an impact on everything, limiting the rule of law. The primary reason for the demonstration and showing the red card were the first actions against the government and, in particular conflict regarding the Constitutional Court. However, since last week the reasons for the protest have not diminished. This is another demonstration in a short time, and already within a week they reached another outrageous case. Besides, signed by the president, despite opposition lawyers, the Constitutional Tribunal Act, there was even pushed through in about 30 hours a media law, which in fact should be called the personnel law. This is in order to remove the person selected in competitions and put in the media persons of legitimacy from the (PiS)Law and Justice party.  When you gather all these actions of the ruling party, there emerges a picture of a totalitarian state model in which democracy and freedom of speech are limited.

 Mimo mrozu i Nowy Rok weekend setki demonstrator byĹ,y na Placu Wolnoiści protestują nowy rząd i na stojąco dla demokracji. Chcą symbolicznie pokazać czerwoną kartkę jako znak sprzeciwu wobec rządu. Są one w przeciwieństwie do polityki i działań, takich jak sposób zmiany ustawy, uchwalenie przepisów, które zmieniają cały system prawny w Polsce. Powinno to obejmować ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, media jest już obecny w Parlamencie policji. Istnieje wiele rzeczy, które wzbudzają oburzenie. To nie jest uprzedzeń wobec PiS (nazwa partii rządzącej) tylko dlatego, że to PiS, ale przeciwko temu, że w wyniku lidera partii, Jarosław Kaczyński, chce mieć wpływ na wszystko, co ogranicza praworządności. Głównym powodem demonstracji i pokazując czerwoną kartkę były pierwsze działania rządu, aw szczególności konflikt dotyczących Trybunału Konstytucyjnego. Jednak od zeszłego tygodnia powody protestu nie zmniejszyły. Jest to kolejny dowód w krótkim czasie, już w ciągu tygodnia doszli inny skandaliczne obudowy. Poza tym, podpisana przez prezydenta, pomimo prawników opozycyjnych, ustawy o TK, nie było nawet przeforsował w około 30 godzin ustawy medialnej, które w rzeczywistości powinny być nazywane prawem personelu. To jest w celu usunięcia wybranej osoby w konkursach i umieścić w mediach osób legitymizacji od (PiS) Prawo i Sprawiedliwość. Gdy zbierzesz wszystkie te działania partii rządzącej, wyłania się obraz totalitarnego modelu państwa, w którym demokracja i wolność słowa są ograniczone.
Saturday, January 02, 2016

COLD!!!!!!!!

Small palace in Warsaw.

Woke up to -8c and a strong wind. I guess winter has finally caught up with us.  Yesterday was really a day of doing nothing but today I have to go out for several hours into this weather. The picture above is courtesy of the... tripsoverpoland.eu website. A husband and wife team who have been traveling all over Poland and the website has thousands of pictures of everywhere they go. It's an excellent place to view many interesting places here.

Obudziłem się do -8c i silny wiatr. Myślę, że zima w końcu dogonił nas. Wczoraj było naprawdę dzień nic nie robi, ale dziś mam iść na kilka godzin do tej pogody. Powyższe zdjęcie jest dzięki uprzejmości ... stronie tripsoverpoland.eu. Mąż i żona zespół, który w podróży w całej Polsce, a strona ma tysiące zdjęć wszędzie idą. To doskonałe miejsce, aby zobaczyć wiele ciekawych miejsc tutaj.