Wednesday, June 29, 2016

Absurd.....

Mankind continues to show how absurd it is with what happened in Istanbul today. How many more years will this be supported and allowed to continue? Everyday a new bombing, more people murdered, more innocent people killed and for what?

Our meeting with Zbyszek was a talk about the match tomorrow night and Sunday's match of Iceland vs. France. That will be interesting but most important is Poland vs. Portugal. We can only hope for a good outcome.

WiFi man #2 will be here tonight at 7PM to try his luck at fixing the problem. He is someone Zbyszek knows and has 15 years experience so maybe it will work this time. I hope so. WiFi man #1 just graduated from Politeknika and didn't have a lot of experience on the job.

Ludzkość nadal pokazuje absurdalność tym, co wydarzyło się w Stambule dzisiaj. Ile lat jeszcze takie działania będą wspierane i kontynuowane? Każdego dnia nowy zamach, więcej osób zamordowanych, więcej niewinnych ludzi ginących w imię czego?

Podczas naszego spotkania ze Zbyszkiem rozmawialiśmy o jutrzejszym wieczornym meczu i niedzielnym meczu Islandia-Francja. On także będzie interesujący, ale najważniejszy jest mecz Polska-Portugalia. Możemy tylko mieć nadzieję na dobry wynik.

Gość od WiFi, numer dwa, będzie dziś o 7 wieczorem, by spróbować naprawić usterkę. To ktoś z 15-to letnim doświadczeniem, kogo Zbyszek zna, więc może tym razem się uda. Mam nadzieję. Pierwszy gość od WiFi niedawno ukończył Politechnikę i nie miał za wiele doświadczenia w pracy.

Tuesday, June 28, 2016

Surprises.

I guess the biggest surprise for Joan and I now is how interested we are in Euro 2016. We were both somewhat shocked to hear that England and Spain were defeated but happy for Iceland. We saw a documentary on their football team a month ago and how the whole island is involved with them. In the quarter finals they will play France on Sunday while Poland will play Portugal this Thursday night. Naturally we are hoping for a miracle and Poland defeats Portugal. I'm going to have to buy Joan one of those red and white, "Cat in the Hat", hats for the game Thursday, maybe some red and white face paint too :-)

A month or so ago I wrote about visiting Ogród Botaniczny "Elzbietówka" (Elzbietka Botanical Gardens), a private garden east of Poznań about 40 minutes, but found out it was only possible to visit as a group of people. I wrote to the owner who told me this information. However, today I received an email from her that we could join a group a people who will visit her and her garden on Sunday, July 17th at 9:00 if we wanted to. We talked about it today and will go to see this garden which is suppose to be beautiful. It is in the village of Brzeżno. We will have to get up early in order to be on time but I think it will be worth it to see a new place. We very much like visiting new places.
https://www.youtube.com/watch?v=09es8IAGICo

Chyba największym zaskoczeniem dla Joan i mnie jest nasze zainteresowanie Euro 2016. Oboje nas nieco zszokowała przegrana Anglii i Hiszpanii, cieszymy się sukcesem Islandii. Oglądaliśmy w zeszłym miesiącu film dokumentalny o ich drużynie futbolowej, który pokazywał, jak bardzo cała wyspa jest zaangażowana. W 1/4 zagrają z Francją w sobotę, a Polska z Portugalią w ten czwartek. Oczywiście wierzymy, że zdarzy się cud i Polska pokona Portugalię. Kupię Joan jeden z tych czerwono-białych wysokich, cylindrowatych kapeluszy specjalnie na mecz w czwartek, a może i biało-czerwone farby do twarzy :)

Około miesiąc temu pisałem o planach odwiedzenia Ogrodu Botanicznego "Elżbietówka". To prywatny ogród znajdujący się ok 40 minut na wschód od Poznania. Okazało się, że można go zwiedzać tylko grupowo. Napisałem do właścicielki, która podała mi właśnie taką informację. Dziś otrzymałem od niej e-maila, w którym pisze, że możemy dołączyć do grupy zwiedzających, którzy odwiedzą ją i jej ogród w niedzielę, 17 lipca o 9:00, jeśli mamy ochotę. Rozmawialiśmy o tym dziś i wybierzemy się by zobaczyć ten ogród, który, jak podejrzewam jest piękny. Znajduje się w miejscowości Brzeżno. Będziemy musieli wstać wcześnie, by zdążyć na czas, myślę jednak, że będzie warto poznać to nowe miejsce. Bardzo lubimy odwiedzać nowe miejsca.

Monday, June 27, 2016

Slow.

A rather slow day for us with not much going on, only studying.

I went for a walk today, this afternoon, and stopped in our church. It is nice that it is opened during the daytime and not closed like so many are now for security reasons. It's been officially opened now for about two years so it's very new and has very little in the way of ornamentation such as statues or pictures. I prefer to go there when it is totally empty of people. Maybe I think God can hear me better than during a mass when there are many people praying to him at one time on any given Sunday. It reminds me a lot of living in the forest because of the solitude. Living in a city I don't feel the presence of God as much as I did living in the forest. I've never felt that I had to go a church in order to speak with him because he seemed to be everywhere in nature. I think it's tragic what mankind has done to this world he gave us. The church looks better to me now, even with it's minimalistic appearance inside, unlike the old churches, although I do like them a lot.

Poszedłem dziś na spacer i wstąpiłem do naszego kościoła. To miłe, że jest otwarty za dnia, a nie zamknięty, jak większość, ze względów bezpieczeństwa. Ten kościół został oficjalnie otwarty około dwa lata temu, jest więc nowy i nie ma w nim przesadnej ilości ornamentów, figur czy obrazów. Wolę go odwiedzać gdy jest pusty, nie ma w nim ludzi. Chyba wydaje mi się, że Bóg wtedy lepiej mnie usłyszy, niż podczas mszy, gdy tak wielu ludzi modli się do Niego w tym samym czasie, każdej niedzieli. Przypomina mi to bardzo życie w lesie, z powodu podobnego poczucia samotności. Mieszkając w mieście nie odczuwam tak silnej obecności Boga jak wtedy, gdy żyłem w lesie. Wówczas nigdy nie czułem, że muszę iść do kościoła by z Nim porozmawiać, ponieważ wyczuwałem Go w otaczającej mnie przyrodzie. To tragiczne, co ludzie robią światu, który On nam dał. Nasz kościół bardziej mi się teraz podoba, pomimo minimalistycznego wykończenia wnętrza, innego niż w starych kościołach, choć je też bardzo lubię.

Sunday, June 26, 2016

Portugal.

 
 
Still excited about Poland's winning the match last night. I talked with someone today a little more about the rules of the match and understand them better. This is a good thing. Now it's on to the game against Portugal next Thursday night. This is the first time Poland has ever reached the quarter finals in a Euro championship and even, God forbid, they should lose to Portugal they have accomplished a lot this year.

The hydrangea's are in full color now so I just had to make a slideshow of them because they are so beautiful with such a wide range of colors. You can take a look at them on the right.

A lawyer acquaintance of mine told me today our Minister of Justice has a new law that he wants to implement that anyone accused of a criminal crime can have his property seized before the outcome of the court case is known but knowing the court system, sometimes that takes years. If the accused has a business and it is seized, by the time he is proved innocent, his business may already by closed. It seems similar to the IRS in the U.S. Just an accusation alone can cause this to happen.

Nadal jestem podekscytowany wczorajszym zwycięstwem Polaków. Rozmawiałem dziś z kimś trochę o zasadach gry i rozumiem je nieco lepiej. To dobrze. Teraz przed nami mecz z Portugalią w czwartek wieczorem. Po raz pierwszy Polsce udało się dostać do 1/4 w mistrzostwach Europy i nawet gdyby, Boże broń, przegrali z Portugalią, to i tak osiągnęli wiele w tym roku. 
Hortensje są w pełni rozkwitu, po prostu musiałem zrobić pokaz slajdów z ich zdjęć, ponieważ są przepiękne z tą wielką różnorodnością kolorów. Znajdziecie je po prawej stronie ekranu. 

Mój znajomy prawnik powiedział mi dziś, że nasz Minister Sprawiedliwości ma w planach wprowadzić przepisy, które pozwolą by osobom oskarżonym o przestępstwo kryminalne, zająć ich własność, jeszcze przed zakończeniem procesu. A jak wiemy, znając system sądowniczy, taki proces może czasem ciągnąć się latami. Jeśli podejrzany prowadzi firmę, która zostanie zajęta, do czasu gdy zapadnie wyrok uniewinniający, firma ta może zostać zamknięta. Podobne rozwiązanie jakie stosuje amerykańskie IRS (Internal Revenue Service – agencja rządowa USA zajmująca się ściąganiem podatków). 


Saturday, June 25, 2016

Game Day

 
 
I'm feeling a little sorry for the teams playing this afternoon with the outside temperature now at 36c and 2 hours to game time. I don't know why they didn't schedule it for the evening when it would be cooler.

The WiFi man was here for an hour and, unfortunately, could not figure out what the problem with connection was. I sent and email to the D-Link company and they said they know longer have free support for this model and it is discontinued. It is three years old. That is the way it is in today's society, everything is made to be obsolete in a few years so you have to buy another one. It's always something.

Also, we have a home DVD theatre system for watching movies and listening to our Spanish lessons. With the Spanish it's good because it shows the minutes of the total lesson, how far you have progressed in the lesson and you can pause and stop it. Yesterday when we were studying, all of a sudden the screen went blank and you could only hear the voice. I tried a movie DVD and the same thing, only a voice, no picture. So now we must take it in for repair. When it rains, it pours. :-)

However, it's a beautiful but hot day and we are looking forward to the match between Switzerland and Poland. We can only hope for the best. Switzerland is a better team than Ukraine but worse than Germany and Poland beat one and tied with the other. GO POLAND!

Post-Game...I have to admit, that was the most exciting ending to a match that I hace ever seen and thanks to friends we were able to understand why things were happening. The regular game ended tied 1-1 so there was an overtime but the score didn't change. Because this match was necessary to decide if Poland or Switzerland was to go to the next level, a penalty session was added in which each team had five chances to make a goal with five different kickers. The opposing team had a goalie to guard the goal and try to stop the attempt. Poland made all five attempts but Switzerland only four so Poland won the match and moves on. It is a great day in Poland.

Czuję się trochę przykro dla zespołów grających tego popołudnia z temperaturą na zewnątrz teraz w 36C i 2 godziny do gry razem. Nie wiem, dlaczego nie zaplanować go na wieczór, kiedy byłoby chłodniej.

Człowiek WiFi było tu przez godzinę i, niestety, nie mógł dowiedzieć się, na czym polega problem z podłączeniem. Wysłałem i e-mail do firmy D-Link, a oni powiedzieli, że wiedzą już korzystać z bezpłatnego wsparcia dla tego modelu i jest przerwane. Jest to trzy lata. To jest sposób, to jest w dzisiejszym społeczeństwie, wszystko jest wykonane za przestarzałe w ciągu kilku lat, więc trzeba kupić inną. To zawsze coś.

Ponadto, mamy system kina domowego DVD do oglądania filmów i słuchania naszych lekcji hiszpańskiego. Z hiszpańskim to jest dobre, ponieważ pokazuje protokół ogólnej lekcji, jak daleko postępują w lekcji i można wstrzymać i zatrzymać. Wczoraj, kiedy byliśmy studia, nagle ekran zgasł i można było tylko usłyszeć głos. Próbowałem film DVD i to samo, tylko głos, bez obrazu. Więc teraz musimy zabrać go do naprawy. Kiedy pada to leje. :-)

Jednakże, jest to piękne, ale gorące dni, a my czekamy na mecz pomiędzy Szwajcarią a Polską. Możemy tylko mieć nadzieję na najlepsze. Szwajcaria jest lepszym zespołem niż Ukraina, ale gorzej niż Niemcy i Polska pokonać jeden i związany z drugim. GO Polska!

Po Mecz..I trzeba przyznać, że był to najbardziej ekscytujące zakończenie meczu, że hace kiedykolwiek widziałem i dzięki przyjaciółmi byliśmy w stanie zrozumieć, dlaczego rzeczy się dzieje. Regularne Mecz zakończył wiązanej 1-1, więc nie było w godzinach nadliczbowych, ale wynik nie uległ zmianie. Ponieważ ten mecz był konieczny, aby zdecydować, czy Polska i Szwajcarii było przejść do następnego poziomu, sesja kara została dodana, w którym każdy zespół miał pięć szans, aby cel w pięciu różnych skoczniach. Drużyna przeciwna miał bramkarz strzec bramki i starają się powstrzymać próbę. Polska wykonane wszystkie pięć prób, ale Szwajcaria tylko cztery, więc Polska wygrała mecz i idzie dalej. To wielki dzień w Polsce.Friday, June 24, 2016

HOT!

35c today and hot. It's not bad in our flat because we have the cross-breeze from open doors and windows.

A young woman of Polish ancestry will be in Poznań on July 10th to meet with relatives she has in Golina and, if all goes well, Joan and I will take her there and bring her back. The train and bus schedules do not allow her much time to spend there so we offered our service and it will be a good chance to visit with relatives in Golina also for us.

Tonight at 6PM I finally have someone coming over to setup WiFi on both computers. It stopped working several months ago and I am just getting around to fixing it now.

Dziś 35c i gorące. To nie jest złe w naszym mieszkaniu, ponieważ mamy przekrój powiew od otwartych drzwi i okien.

Młoda kobieta z polskiego pochodzenia będzie w Poznaniu w dniu 10 lipca, aby spotkać się z rodziną, że ma w Golina, a jeśli wszystko pójdzie dobrze, Joan i ja zabierze ją tam i zabrać ją z powrotem. Zamieszczone rozkłady kolejowe i autobusowe nie pozwalają jej dużo czasu, aby spędzić tam tak zaoferowaliśmy naszą usługę i będzie to dobra okazja, aby odwiedzić krewnych w Golina także dla nas.

Dziś o 6PM końcu mam kogoś podchodząc do konfiguracji Wi-Fi na obu komputerach. Przestał działać kilka miesięcy temu i jestem po prostu poruszanie się do mocowania go teraz.

Thursday, June 23, 2016

Alteration

After talking with Zbyszek we decided to alter our trip to Budapest a little. He has never been to Vienna and we will be close to there on our was to Buda so he asked if we could stay two days in Vienna to see that city and we agreed. We've seen it before but it will be nice to show it to him We still have all the touristy information collected from our visits so I will give that to him to look at and decide what he wants to see during our stay in each city.

I saw the neurologist today for a check-up and he took me off a few meds which is a good thing. It's been almost 3 weeks since I had a headache and I'm feeling fine. Joan is also doing well and looking forward to our next adventure, probably in August when I will take her somewhere to celebrate our wedding anniversary. This time it will be in Poland, maybe Karpacz mountains. I want it to be a special weekend for a special woman. Any suggestions?

Po rozmowie z Zbyszkiem zdecydowaliśmy się zmienić naszą podróż do Budapesztu trochę. On nigdy nie był w Wiedniu i będziemy blisko tam na naszej była Buda więc zapytał, czy możemy zatrzymać się na dwa dni w Wiedniu, aby zobaczyć to miasto i umówiliśmy. Widzieliśmy to już wcześniej, ale będzie miło, aby pokazać mu Mamy jeszcze cały touristy informacje zebrane z naszych wizyt, tak, że dam mu się przyjrzeć i zdecydować, co chce zobaczyć podczas naszego pobytu w każdym mieście ,


Widziałem neurologa dziś na check-up i wziął mnie kilka lekarstw, które jest dobrą rzeczą. Minęły prawie 3 tygodnie od czasu miałem bóle głowy i czuję się dobrze. Joan jest również dobrze i czekamy na naszą kolejną przygodę, prawdopodobnie w sierpniu, kiedy zabiorę ją gdzieś z okazji naszej rocznicy ślubu. Tym razem będzie to w Polsce, może górach Karpacz. Chcę go mieć specjalny weekend dla specjalnej kobiety.

Wednesday, June 22, 2016

Hot day.
With the high heat, 32c, the hydrangea's are finally starting to take on their colors. The next three days are suppose to be warmer so I suspect by the weekend all the colors should be evident.

We met with Zbyszek today and talked about our upcoming trip to Budapest in September. We decided to travel half way there through Austria and when we return, come back through Slovakia to give us a different travel experience. We will take his car since it is a little bigger and more comfortable for him. We will pay 2/3rd's of all expenses and he, 1/3rd. Naturally, I will take many pictures during our trip to post here as we go along our way. This will be our second vacation with Zbyszek. The last one was to England to visit with our friends Jackie and Toni 5 years ago.

Last night we watched the game between Poland and Ukraine and I'm happy to say Poland won. The next one is against Switzerland this Saturday at 15:00. I think we will go to the rynek for this one.

Z dużym ogniu, 32c, hortensji końcu zaczyna przyjmować ich kolory. Kolejne trzy dni przypuszczają być cieplejszy więc podejrzewam przez weekend wszystkie kolory powinny być oczywiste.


Spotkaliśmy się ze Zbyszek dzisiaj i rozmawialiśmy o naszej zbliżającej się podróży do Budapesztu we wrześniu. Zdecydowaliśmy się podróżować w połowie drogi przez Austrię i kiedy wrócimy, wróć przez Słowację, aby dać nam różne doświadczenia podróży. Weźmiemy swój samochód, ponieważ jest trochę większy i bardziej komfortowy dla niego. Zapłacimy 2 / 3rd dotycząca wszystkich wydatków, a on, 1 / 3rd. Oczywiście, wezmę wiele zdjęć podczas naszej podróży aby umieścić tu idziemy naszej drodze. Będzie to nasz drugi wakacje ze Zbyszek. Ten ostatni był do Anglii, aby odwiedzić z naszymi przyjaciółmi Jackie i Toni 5 lat temu.


Ostatniej nocy oglądaliśmy mecz pomiędzy Polską a Ukrainą i jestem szczęśliwy, że Polska wygrała. Kolejnym z nich jest przeciwko Szwajcarii w najbliższą sobotę o godzinie 15:00. Myślę, że pójdziemy do rynek dla tego jednego.

Tuesday, June 21, 2016

Irate drivers.

I don't like baseball but sometimes I wish I had a baseball bat in my car, like today. I was at a red stoplight, a green arrow came on to turn right but there was also a green man signal for people to cross on the right side where a woman was beginning to cross with a small child. The taxi driver behind me began blowing his horn for me to turn right even though I had my right turn signal on.  He wouldn't stop the whole time as the woman crossed the street and I waited to turn. What was I suppose to do, run over the woman and child so that idiot driver could move forward? It would have been a good day for a baseball bat!

Nie lubię baseball, ale czasami chciałbym mieć kij baseballowy w moim samochodzie, jak dzisiaj. Byłem na czerwonym światłach, zielona strzałka opuszcza skręcić w prawo, ale nie było też sygnał zielony człowiek, by ludzie mogli przejechać się po prawej stronie, gdzie kobieta zaczynała przejść z małym dzieckiem. Taksówkarz za mną zaczął dmuchanie jego róg mi skręcić w prawo, mimo że miałem mój skręt w prawo na sygnał. Nie chciał zatrzymać cały czas, gdy kobieta przeszła przez ulicę i czekałem, aby włączyć. Co ja przypuszczam zrobić, prowadzony przez kobietę i dziecko, tak że idiota kierowca mógł ruszyć do przodu? To byłby dobry dzień dla kijem!

Monday, June 20, 2016

Quiet.

A quiet day at home just studying and not doing much else. Spokojny dzień w domu tylko studia i wiele inny nie robi.

Sunday, June 19, 2016

ul. Zelona Ogródzie.
An acquaintance told me about this park today and although I have passed it many times I have never stopped to see it. The weather was beautiful today so Joan and I went there to take pictures of a statue of a man standing and catching rain. December 19, 2008 the square received (the initiative of activist of the Society of Friends of the City of Poznan, the name of Zbigniew Zakrzewski, an economist associated with the city. At the same time, the area was cleaned and built the original fountain, depicting a well-groomed and well-fed city dweller (ie. The professor), a girl and a dog, anxiously awaiting the rain, which was a response to environmental threats XXI century. Sculptures by Norbert Sarnecki (designer of the nearby non-monument). It is one of the many small parks in the city.

Afterward. we went for coffee to the rynek and sitting next to us was a woman speaking American English so I asked where she was from. She said Florida but has been living in Munich for the last 12 years and working for a sports marketing company. We exchanged stories about living in foreign countries, the problems and good things encountered and both agreed we didn't want to go back.

Znajomy powiedział mi o tym parku dzisiaj i choć minęło wiele razy nigdy nie przestał go widzieć. Dziś pogoda była piękna, tak Joan i ja poszliśmy tam sfotografować posąg stojącego mężczyzny i łapanie deszczu. 19 grudnia 2008 na placu otrzymał (z inicjatywy działacza Towarzystwa Przyjaciół Miasta Poznania, imienia Zbigniewa Zakrzewskiego, ekonomista związany z miastem. W tym samym czasie, teren został oczyszczony i zbudował oryginalną fontannę , przedstawiający zadbane i dobrze karmione mieszczucha (tj. profesor), dziewczynę i psa, z niepokojem czekając na deszcz, który był odpowiedzią na zagrożenia środowiskowe XXI wieku. Rzeźby Norbert Sarnecki (projektant najbliższej non -Pomnik). jest to jedno z wielu małych parkach w mieście.

Potem. poszliśmy na kawę do rynek i siedząc obok nas była kobieta mówi amerykański angielski, więc zapytałem, gdzie ona pochodzi. Powiedziała, Floryda, ale mieszka w Monachium w ciągu ostatnich 12 lat i pracuje dla firmy marketingu sportowego. Wymieniliśmy historie o życiu w obcych krajach, problemy i dobre rzeczy napotkał i obaj zgodzili się, że nie chcieliśmy wracać.

Saturday, June 18, 2016

Mykonos 
A nice day today and Joan decided to wear a dress for our meeting with Marta and Joanna at the Mykonos restaurant across from Plac Wolności. We arrived just in time to see them enter the restaurant so we were on time. Marta told us about the award she had received from the President of Poznań, one of only two, given to a business person for promoting jobs and helping the economy of Poznań. It was a great honor for her. Joanna told us about the three day music festival taking place in Poznań now, EthnoPort, whic brings together music from different parts of Europe and takes place this year either in the Zamek of a nearby park. Today is the second day of it and she has tickets for all three days. We sat and talked for about two hours We told them of our plan to spend this Christmas/New Year's in Spain and were in the process of planning our trip there. We will stay in Estepona again with our two friends as we have before.
 
Ładny dzień dzisiaj i Joan zdecydowała się nosić strój dla naszego spotkania z Martą i Joanną w restauracji Mykonos naprzeciwko Placu Wolności. Przyjechaliśmy w sam raz, aby zobaczyć, jak wchodzi się do restauracji, więc byliśmy na czas. Marta opowiedziała nam o udzielenie dostała od prezydenta Poznania, jednym z tylko dwóch, przyznany osobie biznesu na promowanie zatrudnienia i pomoc gospodarce Poznania. To był wielki zaszczyt dla niej. Joanna opowiedziała nam o festiwalu trzydniowej odbywającego się w Poznaniu, EthnoPort, whic łączy muzykę z różnych części Europy i odbywa się w tym roku albo w Zamek pobliskiego parku. Dzisiaj jest drugi dzień, a ona ma bilety na wszystkie trzy dni. Siedzieliśmy i rozmawialiśmy przez około dwie godziny Powiedzieliśmy im naszego planu, aby spędzić te święta / Nowy Rok w Hiszpanii i były w procesie planowania nasz wyjazd tam. Zatrzymamy się w miejscowości Estepona ponownie z dwójką przyjaciół, musimy wcześniej.

Friday, June 17, 2016

Poznań.

Here's a nice video about our city...............................................https://www.youtube.com/watch?v=_8GNC3fJtqA

Thursday, June 16, 2016

Humor.

 
Thanks, Linda. I thought it might be you but I have several Anonymous readers so I wasn't sure.

It's a little  humorous this week because of Euro 2016. Not because of the hooligans and riots which are anything but funny and they should all be sent back to their own countries today. The humor lies in the flying of the Polish flag on many cars  and houses. On days when truly great things happened in Poland, like May 3rd, Constitution Day, you don't see many cars or houses flying the Polish flag. However, now when you drive around town, every third car has the Polish flag flying in support of the Polish national football team which plays tonight against Germany. It just seems priorities are a little mixed up. We had to go to the city center to buy a toner cartridge for my printer, black, 140zl and it will last about 6 months. We saw many cars with the flags, our car had them also but it also has them on important days of history. We are not really fans of European football but it's Poland playing so we will watch the game tonight and hope they win.

To trochę humoru w tym tygodniu ze względu na Euro 2016 nie ze względu na chuliganów i zamieszek, które wcale nie jest śmieszne i wszystkie one powinny być odesłane do swoich krajach do dziś. Humor polega na lataniu polskiej flagi na wiele samochodów i domów. W dni, kiedy naprawdę wielkie rzeczy miały miejsce w Polsce, podobnie jak 3 maja, Święto Konstytucji, nie zobaczyć wiele samochodów i domów pływających pod polską banderą. Jednak teraz, gdy podczas jazdy po mieście, co trzeci samochód ma polską flagę latania na poparcie Polski w piłce nożnej, który gra dziś z Niemcami. To po prostu wydaje priorytety są nieco mieszane. Mieliśmy jechać do centrum miasta, aby kupić kasety z tonerem dla mojej drukarki, czarnym, 140zł i będzie trwać około 6 miesięcy. Widzieliśmy wiele samochodów z flagami, nasz samochód miał je również, ale również posiada je na ważne dni w historii. My tak naprawdę nie są fani europejskiej piłki nożnej, ale to Polska grając więc będziemy obserwować dzisiaj grę i mam nadzieję, że wygrają.
Wednesday, June 15, 2016

Travel.
Anonymous-good idea!

Talking with my conversation partner from Spain is good because the DVD course Joan and I use is done by someone using Spanish from South America or Mexico and  some words used there have a different word used in Spain. Reviewing each lesson with Julio, from Spain, he tells me which words should be changed to the \Spanish form so we are understood when we make our next trip there. It's always a problem trying to decide where to stay in Spain. We absolutely like Andalusia so we have never visited northern Spain but I would like to see it, especially the Guggenheim art museum in Bilbao. I think the design of that building is very unique. Also, Julio lives in northern Spain so maybe it would be an opportunity to actually meet him in person but then we would miss seeing our two lady friends in Estepona. What a dilemma!

We had our usual meeting with Zbyszek today, talked about the possibility of England leaving the EU and the problems it would present not only for England but also for all of Europe. I can understand the points of those who want to leave and their reasons and sometimes I think they are the same for Poland. 26 countries are in the EU but it is not an equal sharing, Germany and France have most of the power and the other countries are only told what to do. If England does leave, |I think others will follow. Yes, the EU has given Poland a lot of money for renovations, new roads and buildings but that has not come without a price. To the north, Krynica Morska has had the waterfront renovated, the water system renewed and other things but wages have not increased much while the cost of everything has increased so much that families are moving away from that town to seek work. Where there were once many children in the first year of school, this year there will be only 5.  Of course, the big cities like Warsaw, Gdańsk, Wrocław, Kraków and Poznań are doing well but the small towns and villages suffer because the money goes into the bigger cities normally.

Anonymous-dobre pomysł!

Rozmowa z moim partnerem rozmowy z Hiszpanii jest dobre, ponieważ kurs DVD Joan i używam jest wykonywana przez kogoś używając hiszpańskiego z Ameryki Południowej i Meksyku, a niektóre słowa używane nie ma innego słowa używanego w Hiszpanii. Przeglądanie każdej lekcji Julio, z Hiszpanii, mówi mi słowa, które powinny być zmienione na \ postaci hiszpańskiego więc rozumie, gdy robimy nasz następny wyjazd tam. To jest zawsze problem, próbując zdecydować, gdzie się zatrzymać w Hiszpanii. Absolutnie niczym Andaluzji więc nigdy nie odwiedził północnej Hiszpanii, ale chciałbym to zobaczyć, zwłaszcza sztuki muzeum Guggenheima w Bilbao. Myślę, że konstrukcja tego budynku jest bardzo wyjątkowy. Ponadto, Julio żyje w północnej Hiszpanii, więc może będzie okazja, aby rzeczywiście spotkać się z nim osobiście, ale wtedy byłoby przegapić widząc naszych dwóch przyjaciółek w Estepona. Co dilemma!

Mieliśmy nasz zwykły spotkanie z Zbyszek dzisiaj, rozmawiałem o możliwości Anglii pozostawiając UE i problemów byłoby obecna nie tylko w Anglii, ale także dla całej Europy. Mogę zrozumieć punkty tych, którzy chcą wyjechać i ich powody i czasami myślę, że są one takie same dla Polski. 26 kraje są w UE, ale nie jest to równy podział, Niemcy i Francja mają większość energii i inne kraje są tylko powiedział, co robić. Jeśli Anglia nie opuszcza, | myślę, że inni pójdą. Tak, Unia dała Polsce dużo pieniędzy na remonty, nowych dróg i budynków, ale to nie przychodzi bez ceny. Na północy, Krynica Morska miał nabrzeże odnowiony system wodny odnowiona i inne rzeczy, ale płace nie wzrosły znacznie, podczas gdy koszt wszystkiego wzrosła tak bardzo, że rodziny odchodzą od tego miasta, by szukać pracy. Tam, gdzie kiedyś były wiele dzieci w pierwszym roku nauki, w tym roku będzie tylko 5. Oczywiście, duże miasta, takie jak Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Poznań mają się dobrze, ale małe miasteczka i wioski cierpią z powodu pieniędzy idzie do większych miast normalnie.

Tuesday, June 14, 2016

Lwów.Our flat-top balcony
 
I had a nice conversation with someone today who suggested that our next trip should be to Lwów, Ukraine. He just came back from a 6 day stay and said the city is beautiful, like Kraków. although outside of the city it is not so. He said prices are very cheap compared to Poland and he thought it would be a good experience for us. I've thought about visiting there before and maybe we will in the near future. At one time in history it was part of Poland and much of the city has been restored by the Polish government.

I'm so happy my headaches have stopped and the taxes have all been filed and accepted by the U.S. via e-filing. That makes it so much easier than mailing them in each year.

It seems we have a new neighbor two floors below us who is trying to learn how to play the bass guitar. Having gone through that many years ago I can appreciate the effort it takes but now I am not really interested in hearing the same notes being played over and over again until he gets them right. I guess he never heard of earphones.

Miałem przyjemną rozmowę z kimś, kto zasugerował, że dziś nasza następna podróż powinna być do Lwowa na Ukrainie. Po prostu wróciłem z 6-dniowego pobytu i powiedział, że miasto jest piękne, jak Kraków. choć poza miastem to nie jest tak. Powiedział, że ceny są bardzo tanie w porównaniu do Polski i sądził, że będzie to dobre doświadczenie dla nas. Myślałem o wizycie tam wcześniej i być może będziemy w niedalekiej przyszłości. W pewnym momencie w historii było częścią Polski, a znaczna część miasta została przywrócona przez polski rząd.

Jestem tak szczęśliwy, moje bóle głowy zostały zatrzymane i podatki wszystkie zostały złożone i zaakceptowane przez USA poprzez e-zgłoszenia. To sprawia, że ​​o wiele łatwiej niż mailing je w każdym roku.

Wydaje się, że mamy nowego sąsiada dwa piętra poniżej nas kto próbuje nauczyć się grać na gitarze basowej. Po przejściu przez wiele lat temu, że mogę docenić wysiłek potrzebny, ale teraz nie jestem naprawdę zainteresowani te same nuty są odtwarzane w kółko, dopóki nie dostanie ich prawo. Myślę, że nigdy nie słyszał o słuchawkach.

Monday, June 13, 2016

Taxes?

Graduation of yet another American cousin, Lexxie Mapes with her grandmother, Marilyn Mapes.
 
Still thinking about Panorama, it was back to reality today and the fact the I still hadn't filed th U.S. tax forms due in two days. Using the H&R Block software make it rather easy unless you run into a problem in one form or another and that always seems to happen.

Today's problem dealt with the 5 digit pin number from the IRS needed for e-filing and no matter what I tried I couldn't get past that. Finally, at 18:00, I was able to do a live chat with a support
person from that company who said I didn't need the 5 digit number because I used their system last year and all I need was to very something called the AGI(Adjusted Gross Income) for last year and that would be enough to continue. I did that and 5 minutes later our tax forms were electronically sent off. The only thing left is to fill out the form that tell the U.S. how much money we have in a Polish bank. This I totally disagree with, why they should know such a thing. It's like having to register where you live everytime you move in Poland. Both are absurd ideas.

You're right John, it was our third time to Wrocław.

Nadal  myśląc o Panoramie, dzisiaj nastąpił powrót do rzeczywistości i faktu, że wciąż nie złożyłem amerykańskich  formularzy podatkowych USA w ciągu dwóch dni. Korzystanie z oprogramowania H & R Block sprawia, że można to zrobić dość łatwo, chyba że napotkasz problem w takiej czy innej formie i że zawsze może się to zdarzyć.

Dzisiejszy problem to uporanie się z 5 cyfrowym numerem PIN z IRS potrzebnym do formularza on-line i bez względu na to, jakie próby podjąłem,  nie mogłem przez to przejść. Wreszcie, o godzinie 18:00, udało mi się zrobić czat z osobą z firmy udzielającej pomocy , która powiedziała, że nie muszę mieć  5-cyfrowego numeru, ponieważ użyłem ich systemu w ubiegłym roku, a wszystko, co potrzebowałem to coś, co nazywa się AGI (skorygowany dochód brutto) za ostatni rok i to wystarcza, aby kontynuować wypełnianie formularza. Zrobiłem to, a 5 minut później nasze formularze podatkowe zostały elektronicznie wysłane. Jedyne co pozostaje, to wypełnić formularz, który poinformuje USA, ile pieniędzy mamy w polskim banku. Całkowicie nie zgadzam się z tym, dlaczego oni powinni wiedzieć takie rzeczy. To tak, jakby się rejestrować, gdzie mieszkasz za każdym razem , kiedy przenosisz się  w Polsce. Oba są absurdalnymi pomysłami.

Sunday, June 12, 2016

The trip to Wrocław.
Well, we had an enjoyable time in Wrocław yesterday. We arrived Friday night andhad dinner at the train station, then took a cab to the flat where we were to stay. The young lady renting the room to us wasnt there but her mother was and even without speaking English she was able to communicate all the necessary information to us and even arranged for taxi to pick us up in the morning to take us to Panorama.

We arrived there early, 8:15 and waited for our friend, Alina, to arrive with her brother- in law. She hadn't been to Wrocław in 30 years. Seeing the painting again, we were still amazed at the total immersion one has when standing in the middle of it and the way you don't know where the painting ends and where you are standing. It's like you are in the middle of the battle and the only thing missing is the sound of war all around you. I can't really describe the feeling to you without you having seen it. You only have thirty minutes to view it before they bring in the next group of 70 people and I took as many pictures as I could using both 50 mm lens and then 200 mm lens because the expressions on the faces of the soldiers looks so real. I am so grateful to those individuals that hid this painting during the last occupation of Poland by Russia. They, the Russians, would surely have destroyed it if they had found it and it would have been lost to the Polish people and Polish history. We will, in the future, God willing, go back again to see it.

After our viewing time was over, Alina and Jurek went straight to the zoo having already had breakfast, so Joan and I walked the 3 or 4 km to the rynek where we ate. I enquired at the tourist office if there was a tram that would take us from the rynek to the zoo and was told that #10 goes all the way there so we used it. We spent several hours walking around looking at the animals of Africa and the stood in line for about 30 minutes to enter the Afrykarium. It is really an aquarium with aquatic life from Africa of all different types. About 15:00 we took #10 back to the rynek just in time to see the celebration of Ramadan although it was more like a celebration of Hari Krishna because they were the only group of people parading around the rynek several times.

Finally we met Alina for dinner, only to find out she had already eaten so Joan and I ate while she had tomato juice. We stayed together for about one and a half hours, then took a taxi back to our room. There was no direct route by tram or bus there.

The flat itself was very nice, clean, newly renovated and we were the only ones there the whole time. Today we took the 11:05 train back home and arrived at 13:30.

Cóż, mieliśmy przyjemny czas w Wrocławiu wczoraj. Przyjechaliśmy w piątek wieczorem andhad obiad na stacji kolejowej, a następnie wziął taksówkę do mieszkania, gdzie byliśmy na pobyt. Panienka wynajmie pokój dla nas nie było tam, ale jej matka, a nawet bez mówienia po angielsku była w stanie komunikować się wszystkie niezbędne informacje do nas, a nawet zorganizował za taksówkę, aby nas odebrać rano, aby zabrać nas do Panorama.

Przyjechaliśmy tam wcześnie, 8:15 i czekał na naszego przyjaciela, Alina, przyjechać ze swoim brother- prawa. Nie była do Wrocławia w ciągu 30 lat. Widząc kolejny obraz, wciąż byliśmy zdumieni całkowite zanurzenie jeden ma stojąc w środku i sposób, w jaki nie wiem, gdzie kończy się malowanie i gdzie stoisz. To jak jesteś w samym środku bitwy i brakuje tylko odgłos wojny dookoła ciebie. Nie potrafię opisać uczucia do ciebie bez ciebie widząc go. Trzeba tylko trzydzieści minut, by go zobaczyć, zanim wprowadzą w następnej grupie 70 osób i wziąłem tyle zdjęć, ile mogłem wykorzystując zarówno 50 mm obiektyw, a następnie 200 mm obiektyw z powodu wyrażenia na twarzach żołnierzy wygląda tak realne. Jestem tak wdzięczny tych osób, które ukrywały ten obraz w czasie ostatniej okupacji Polski przez Rosję. Oni, Rosjanie, z pewnością nie zniszczył go, gdyby okazało się, że i to zostałoby stracone dla narodu polskiego i historii Polski. Będziemy w przyszłości, jeśli Bóg pozwoli, wrócić, żeby go zobaczyć.

Po nasz czas oglądania się skończyła, Alina i Jurek poszedł prosto do zoo mając już śniadanie, więc Joan i ja chodziliśmy km do Rynek gdzie jedliśmy 3 lub 4. Pytałem w biurze turystycznym, jeśli nie było tramwaj, który zajmie nam od Rynku do zoo i powiedziano mi, że nr 10 przechodzi przez całą drogę tam, więc on używany. Spędziliśmy kilka godzin chodzenia po patrząc na zwierzęta z Afryki i stanął w kolejce do około 30 minut, aby wejść do Afrykarium. To jest naprawdę akwarium z życia wodnego z Afryki wszystkich różnych typów. O 15:00 wzięliśmy nr 10 z powrotem na Rynek w samą porę, aby zobaczyć obchody ramadanu chociaż to było bardziej jak obchody Hari Kriszny, ponieważ byli jedyną grupą ludzi paradujących wokół Rynku kilka razy.

Wreszcie poznaliśmy Alina na obiad, tylko dowiedzieć się, że już jadłem tak Joan i ja jedliśmy podczas gdy ona miała sok pomidorowy. Byliśmy razem przez około półtorej godziny, a następnie wzięliśmy taksówkę z powrotem do naszego pokoju. Nie było bezpośrednią drogą tramwajem lub autobusem tam.

Mieszkanie sam w sobie był bardzo ładne, czyste, odnowione i byliśmy jedynymi tam przez cały czas. Dziś wzięliśmy 11:05 pociąg z powrotem do domu i dotarł do 13:30.

Friday, June 10, 2016

Almost gone.

So, we leave in one hour for Wrocław and for the first time on any vacation I am not taking my laptop. We are only gone for one day, Saturday, so you can read about our adventure on Sunday with accompanying slideshow.

Tak, wyjeżdżamy w ciągu jednej godziny dla Wrocławia i po raz pierwszy w dowolnym wakacjach  nie biorę mojego laptopa. Jesteśmy już tylko jeden dzień, sobota, więc można przeczytać o naszej przygodzie w niedzielę z towarzyszącym pokaz slajdów.

Thursday, June 09, 2016

Almost ready.

I bought tickets online to the Wrocław Zoo and Afrykarium. I'm not so much interested in the zoo but the Afrykarium looks very interesting. It's more like an aquarium with interesting scenery and I think a good place to visit while we are in Wrocław. Most likely we see some of the zoo also.

Today was a good weather day, too nice to stay home and since we don't pack for trips until the night before we leave we went outside for the afternoon. Of course, my mind drifted back to the drivers license and not being legally registered as living in Poland although we have permanent resident cards, pay Polish taxes, electric, gas and water bills and have national health insurance. What more proof could there be that you live here. The problem, as I see it, is that all of these agencies work as single entities and do not share information. Do they still operate the way they did 30 years ago? I don't know but it is seriously flawed in my opinion. Why is it necessary to have a special department to register where you live when it says that on your identification or residency permit. Is the government still trying to keep track of where every singe individual lives and if so, for what purpose? OK, enough of that.

It was a beautiful day and Joan and I enjoyed it very much. We are almost ready for our little adventure to Wrocław and looking forward to seeing Alina again.

Kupiłem online bilety do ZOO i Afrykarium we Wrocławiu. Nie jestem tak bardzo zainteresowany zoo ale Afrykarium wygląda bardzo interesująco. Jest to jak akwarium z ciekawą scenerią i myślę, że to dobre miejsce, aby je odwiedzić,  gdy jesteśmy we Wrocławiu. Najprawdopodobniej zobaczymy też część  zoo.

Dziś był dzień z dobrą pogodą, zbyt ładny, by pozostać  w domu, a ponieważ nie pakujemy się na wycieczkę wcześniej niż wieczorem przed dniem wyjazdu, wyszliśmy z domu po popołudniu. Oczywiście, moje myśli popłynęły z powrotem w stronę sprawy z  prawem jazdy i tego, że nie mamy  meldunku poświadczającego zamieszkanie w Polsce, choć mamy kartę stałego rezydenta, płacimy podatki w Polsce oraz rachunki za elektryczność, gaz i wodę i mamy ubezpieczenie zdrowotne. Jakich więcej dowodów może być na to, że tu mieszkam. Problem, jaki ja widzę jest taki, że wszystkie te instytucje pracują jako pojedyncze jednostki, a nie dzielą się informacjami. Czy oni nadal działają tak jak to robili 30 lat temu? Nie wiem, ale moim zdaniem system zawiera poważne błędy. Dlaczego  koniecznym jest, aby mieć specjalny wydział aby się zameldować, podczas gdy dane są na dokumencie identyfikującym lub zezwoleniu na stały pobyt. Czy rząd wciąż próbuje śledzić gdzie każda osoba żyje i jeśli tak, to w jakim celu? OK, dosyć tego.

To był piękny dzień i Joan i ja jesteśmy bardzo zadowoleni. Jesteśmy prawie gotowi na naszą małą przygodę we Wrocławia i czekamy na kolejne spotkanie z Aliną.

Wednesday, June 08, 2016

Two conversations.

I had a nice conversatioin with Sylwia who lives in England about the upcoming vote to stay or leave the Europen Union and the different opinions on it. It seems the older generation wants to leave along with many business people while the younger generation wants to stay because of freedom of travel and job opportunities. She can't vote, being a Polish citizen.

The second conversation was with Alina, our friend in Bydgoszcz, who we will meet in Wrocław this weekend. She showed me how to buy tickets online for Panorama and now we have our tickets for a 9:00 viewing of the magnificent painting. Maybe after that we will walk to the rynek and have breakfast together. She and her brother-in-law will rent a car and travel to see the Zamek Książ, outside of Wrocław. Joan and I have seen it a few years ago so we will stay in Wrocław. It's one of the most beautiful castles in Poland and well worth seeing. Because she is the lady who volunteered to translate my blog into proper Polish most of the time, she is always aware of my writing. She told me it is never boring and always surprising the obstacles we run into like the drivers license now. She said I'm like a pathfinder finding the way through a forest for others to follow. I told her it feels more like I am a guinea pig. :-)

We had our meeting with Zbyszek and we talked about the upcoming election in America and what a joke it has turned into. Another choice between the lesser of two evils as it has been for many years.

Miałem miłą rozmowę z Sylwią (która mieszka w Anglii) o nadchodzącym głosowaniu o pozostaniu lub wyjściu Anglii z  Unii Europejskiej i różnych opiniach na ten temat. Wydaje się, że starsze pokolenie  wraz z wieloma ludzi z biznesu chce wyjścia, podczas gdy młodsze pokolenie chce pozostać ze względu na swobodę i możliwości podróżowania i pracy. Ona nie może głosować,  ponieważ ma polskie obywatelstwo.

Druga rozmowa z Aliną, naszą znajomą z Bydgoszczy, z którą spotkamy się we Wrocławiu w ten weekend. Pokazała mi, jak kupić bilety online na Panoramę Racławicką i teraz mamy nasze bilety na godzinę  9:00 aby oglądać wspaniałe malarstwo. Może po tym, pójdziemy na Rynek i zjemy razem śniadanie. Ona i jej szwagier  wynajmą samochód i udadzą poza Wrocław, aby zobaczyć Zamek Książ. Joan i ja widzieliśmy go kilka lat temu, więc zatrzymamy się we Wrocławiu. Jest to jeden z najpiękniejszych zamków w Polsce i warty zobaczenia.  Pani, o której mowa od dłuższego czasu na ochotnika tłumaczy mój blog na poprawny polski i  wie o czym piszę. Powiedziała mi, że sprawy o których piszę nigdy nie są nudne i zawsze zaskakują przeszkodami, które napotykamy jak, np. teraz prawo jazdy. Powiedziała, że jestem jak pionier znajdujący drogę przez las, którą potem podążają inni. Powiedziałem jej, że czuje się bardziej jak królik doświadczalny. :-)

Mieliśmy nasze spotkanie ze Zbyszkiem i rozmawialiśmy o zbliżających się wyborach w Ameryce i jak to się obraca w żart. Kolejny wybór między mniejszym złem, jak to bywało przez wiele lat.

Boże pomóż mi=God help me!

God help me! I went to the license bureau to find out about applying for a Polish drivers license. The young woman, speaking English, told me my American license was good for four years so it should not be a problem using the International license even though there is a law saying you must have a Polish license if you live in Poland more that 6 months. Now I don't know who to believe, her or the American Consulate. I told her we do and she asked if I had proof of it. I showed her my Karty Pobytu and she said that was not proof of residency even though it has our address on it. I must be registered at the correct office and have a paper stating where we live. I did that in 2009 and she asked if she could check the computer for proof. I said "Yes, of course". a minute later she told me there is no record of residency in Poland for us. There is a time limit to this record of 5 years for me and I am past that limit so there is no record. So now I must go back there and prove. once again, that we live there, Joan also. No license can be applied for without this proof. After this proof is in my hands, I have to wait 6 months before I can apply for a Polish drivers license. The problem is our lease on this flat is over in two months and if I apply for this proof it will be good only until that time. The bright side is there is an English version of the test booklet and the test can be taken in English. But this is so stupid! They give me a permanent residency card with my address on it and then tell me it is not proof that I live there. How ridiculous is this whole system?

Boże pomóż mi! Poszedłem do urzędu,  aby dowiedzieć się, jak  ubiegać się o polskie prawo jazdy. Młoda kobieta, mówiąca po angielsku, powiedziała mi, że moje amerykańskie prawo jazdy było dobre na okres czterech lat, więc nie powinno być problemu z korzystaniem międzynarodowego prawa jazdy, chociaż istnieje prawo mówiące, że trzeba mieć polskie prawo jazdy, jeśli mieszkasz w Polsce ponad 6 miesięcy , Teraz nie wiem, komu wierzyć: jej czy amerykańskiemu konsulatowi. Powiedziałem jej to,  a ona zapytała, czy mogę to udowodnić. Pokazałem jej moją Kartę Pobytu , a ona powiedziała, że nie ma dowodu zamieszkania mimo że, widnieje na nim ma nasz adres zamieszkania. Muszę być zarejestrowany we właściwym urzędzie  i mieć dokument potwierdzający, gdzie mieszkamy. Zrobiłem to w 2009 roku, a ona zapytała, czy mogłaby to sprawdzić w komputerze. Powiedziałem: "Tak, oczywiście". Minutę później powiedziała mi, że nie ma adnotacji o naszym miejscu zamieszkania w Polsce. W bazie danych limit czasu na przechowywanie danych to 5 lat i ja przekroczyłem tą granicę, więc nie ma żadnego zapisu. Więc teraz muszę tam wrócić i udowodnić  po raz kolejny, że tu mieszkamy, Joan również. Żadna licencja nie może być złożona do urzędu bez tego dowodu. Chociaż „dowód” jest w moich rękach, muszę czekać 6 miesięcy zanim mogę ubiegać się o polskie prawo jazdy. Problem polega na tym, że  nasza umowa najmu mieszkania jest na ponad dwa miesiące i jeśli mogę ubiegać się o to potwierdzenie, ono musi być aktualne w tym czasie. Jasną stroną tego wszystkiego jest to, że  wersja testów jest po angielsku i testy mogą być wykonane w tym języku. Ale to jest takie głupie! Dają mi kartę stałego pobytu z moim adresem na nim umieszczonym, a potem mówią mi, że to nie jest dowód, że tu mieszkamy. Jak śmieszny jest ten cały system?

Monday, June 06, 2016

He came!

Looking through the window in the kitchen that overlooks the street corner, I saw him cross the street. He was in the typical blue uniform and coming in the direction of our building but I didn't tell Joan about it yet. I didn't want to raise her hopes. About a minute later the buzzer in our flat rang on the phone, I answered and admitted the caller. Quietly I opened the door and listened as he climbed the two flights of stairs to our flat. In a few seconds he rounded the corner and I knew it was true, this was the day. He asked me my name, had me sign two pieces of paper and then proceeded to count out 1,100 zl into my hand, our tax return from last year. I thanked him, closed the door and took the money into Joan to see the smile on her face. Our weekend trip to Wrocław has just been more than paid for.

Joan made a new pasta dish for dinner. Pasta with avocado sauce, tomatoes, salt and pepper, dash of tabasco sauce and a little butter. It was good and one she will keep in her collection of things for dinners. It's great that she like to experiment so much.

Patrząc przez okno w kuchni wychodzące na róg ulicy, widziałem go przechodzącego przez ulicę. Miał typowy niebieski mundur i szedł w kierunku naszego budynku, ale Joan jeszcze o tym nie powiedziałem  . Nie chciałem rozbudzić jej nadziei. Minutę później zadzwonił brzęczyk w naszym domofonie, odpowiedziałem i wpuściłem rozmówcę. Cicho otworzyłem drzwi i nasłuchiwałem, jak wspiął się schodami przez dwie kondygnacje do naszego mieszkania. W ciągu kilku sekund, kiedy  już wyszedł zza rogu i wiedziałem, że to prawda, to był ten dzień. Zapytał mnie o nazwisko, kazał mi podpisać dwa kawałki papieru, a następnie odliczył 1.100 zł do ręki, nasz zwrot podatku z zeszłego roku. Podziękowałem mu, zamknąłem drzwi i wręczyłem pieniądze  Joannie, aby zobaczyć uśmiech na jej twarzy. Nasza weekendowa podróż do Wrocławia właśnie została zapłacona.

Joan zrobiła nowy makaron na obiad. Makaron z sosem z awokado, pomidorami, solą i pieprzem, odrobiną sosu  tabasco i masła. To było dobre i ten przepis Joanna  będzie trzymać w swoim zbiorze przepisów na kolacje. To wspaniałe, że ona lubi tak dużo eksperymentować

Sunday, June 05, 2016

Sunday's adventures.

Earlier in the day I had two nice conversations about music and books. When they were over I went to the train station and a very nice lady helped me purchase two, round trip tickets for Wrocław this coming Friday. Through Airbnb I have already accomodations made for Friday and Saturday night in a private house so our trip is all set to take place. Panorama no longer sell tickets over the internet to individuals so we will have to purchase them on the day we go which will be Saturday.

Being a beautiful day in Poznań, I took Joan for a little walk around different parts of the city and then we went to see the fountain in front of the Opera house. Usually they plant many beautiful flowers around it but this year, disappointingly, they have not so it is not so attractive. It seems a pity since so many people use this place throughout the summer. Still, it's nice to just sit there in the shade and observe the people.

Rano odbyłem dwie interesujące rozmowy o muzyce i książkach. Potem udałem się na dworzec, gdzie miła pani pomogła mi kupić dwa powrotne bilety do Wrocławia na najbliższy piątek.
Przez Airbnb zamówiłem noclegi na piątek i sobotę w prywatnym domu, więc wszystko jest załatwione i nasza podróż może się odbyć.
Panorama już nie sprzedaje jednostkowych biletów przez internet, więc będziemy musieli kupić je na miejscu, w sobotę. 

W Poznaniu był piękny dzień, poszliśmy więc z Joan na mały spacer po różnych częściach miasta, a potem obejrzeć fontannę przed Operą. Zwykle sadzone są tam piękne kwiaty, jednak niestety nie w tym roku, więc to miejsce tym razem jest mniej atrakcyjne. Szkoda, bo wielu ludzi korzysta z tego miejsca latem. Choć nadal miło jest po prostu usiąść w cieniu i obserwować ludzi.

Saturday, June 04, 2016

New statue.

Yesterday, the controversial statue of Jesus Christ was erected on the side of the chur on Koscielna street. It was a big event with many people and politicians celebrating the event. It was also controversial because there were groups who didn't want it in this place and the city councel did not give permission for it to be placed there. They said the applicant did not provide complete documentation required by building regulations, only submitted its position on the case. As a result, the authority issued a decision in opposition to the proceedings communicated as an intention to build the statue   From my understanding, a similar statue was here before WWII but destroyed by the Nazis and after the war there was no money or interest to build and re-erect it again. It's a 5-meter statue of Jesus, which is by the church of the Sacred Heart of Jesus..  Archbishop Stanislaw Gądecki of Metropolitan Poznan devoted the figure of Christ, which is to be part of the Monument of Gratitude. It is a debt of gratitude to all those to whom are owed our independence after years of occupation and will finally be repaid - he said during the ceremony.

This seems more like politics than anythng else. Those in favor are from the ruling party, PIS, and those against, PO, the party that lost the last election.

Wczoraj kontrowersyjna statua Jezusa Chrystusa został wzniesiony na stronie Chur przy ulicy Kościelnej. Było to wielkie wydarzenie z wielu ludzi i polityków z okazji tego wydarzenia. Był on również kontrowersyjne, ponieważ istniały grupy, którzy nie chcieli go w tym miejscu i Councel miasta nie dać zgody na to, aby zostać tam umieszczone. Mówili, że wnioskodawca nie dostarczył pełnej dokumentacji wymaganej przez przepisy budowlane, jedynie przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie. W rezultacie organ wydał decyzję w opozycji do postępowania przekazane jako zamiar zbudować posąg Z mojego zrozumienia, podobna figura była tutaj przed II wojną światową, ale zniszczony przez Niemców, a po wojnie nie było pieniędzy lub odsetki budować i ponownie wznieść go ponownie. Jest to figura 5-metrowy Jezusa, który jest przy kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa .. abp Stanisław Gądecki Metropolitan Poznania poświęcił figurę Chrystusa, która ma być częścią pomnika Wdzięczności. Jest to dług wdzięczności dla wszystkich tych, którym są należne naszą niepodległość po latach okupacji i ostatecznie zostaną spłacone - powiedział podczas ceremonii.

Ten wydaje się bardziej jak polityka niż anythng indziej. Zwolennicy są z rządzącej partii PiS, i tych przeciw, PO, partii, który stracił ostatnie wybory.

Friday, June 03, 2016

Room?

As I mentioined earlier, we are planning a trip next weekend, the 10th, to Wrocław to once again view Panorama Racławicka and see more of the city. Because we will spend the night we have to find a place to stay. That is no easy task because there are so many offered. Normally I go straight to the Airbnb website and start searching there because, generally, it is less expensive to find a room in someone's home that they rent out. However, Joan prefers a private bathroom and that can put limits on what I find so sometimes it takes a while, like today. Of course, then you have to take into consideration where the place is located in relation to the rynek and also parking for the car. The other option is to take a train to Wrocław, eliminating the need for parking  but then there's transportation to and from the places you want to visit if not within walking distance. Once I find such a place, then I read the reviews of previous visitors to get their opinions although I think Airbnb tends to put the favorible reviews more dominantly.

OK, so after all that is done, you book the room and wait for confirmation, usually within 24 hours, that your reservation has been accepted and then I print out all the information. That is the point at which I am now, waiting for confirmation of a room with private bathroom in a private house, 10 minutes walk from the rynek for 110 zl per night. If I get it, fine, if not, the search will continue.

We stopped by the American Consulate just to say hello to the lady in charge, ask how she was doing and talk about our travels in the last year. I told her I had to go back to the U.S. just to renew my drivers license and she informed me that using an American license with an International Drivers License is only good for 6 months from the date of entry into Poland. Before that time expires you are required to pass a Polish drivers written examination and turn over your American license to the Polish government who will send it back to America. If you do not do this and are stopped by the police, you can be arrested for driving without a valid license and your car impounded by the police. I entered into Poland this year on March 30th so I have 2 months to get my Polish license. What a predicament!

Jak już wspomniano wcześniej, planujemy wycieczkę następny weekend, 10., do Wrocławia po raz kolejny zobaczyć Panorama Racławicka i zobaczyć miasto. Ponieważ będziemy nocować musimy znaleźć miejsce na pobyt. To nie jest łatwym zadaniem, ponieważ istnieje tak wiele oferowane. Normalnie idę prosto do strony Airbnb i rozpocząć poszukiwania tam, bo na ogół jest to mniej kosztowne, aby znaleźć pokój w czyimś domu, że wynająć. Jednak Joan preferuje łazienkę i że można umieścić granice tego, co znajdę więc czasami to zajmuje trochę czasu, tak jak dzisiaj. Oczywiście, to trzeba wziąć pod uwagę, w którym miejscu znajduje sie w stosunku do Rynku, a także parking dla samochodu. Inną opcją jest wziąć pociąg do Wrocławia, eliminując potrzebę parking, ale to nie jest transport do iz miejsc, które chcesz odwiedzić, jeśli nie w odległości spaceru. Gdy znajdę takiego miejsca, a potem czytałem opinie poprzednich gości, aby uzyskać ich opinie, choć myślę, że Airbnb dąży do wprowadzenia favorible opinie bardziej dominujący.

OK, więc mimo wszystko to zrobisz, możesz zarezerwować pokój i czekać na potwierdzenie, zazwyczaj w ciągu 24 godzin, że rezerwacja została przyjęta, a potem wydrukować wszystkie informacje. Jest to punkt, w którym jestem teraz, czekając na potwierdzenie pokoju z łazienką w prywatnym domu, 10 minut spacerem od Rynku do 110 zł za dobę. Jeśli dostanę go, dobrze, jeśli nie, wyszukiwanie będzie kontynuowane.

Zatrzymaliśmy się w konsulacie amerykańskim, żeby przywitać się pani w opłat, zapytać, jak to robiła i mówić o naszej podróży w ciągu ostatniego roku. Powiedziałem jej, że musiał wrócić do USA, żeby odnowić moje prawo jazdy i poinformowała mnie, że za pomocą licencji amerykańskiej z międzynarodowego prawa jazdy jest dobre tylko przez 6 miesięcy od daty wejścia w Polsce. Przed upływem tego czasu jesteś zobowiązany do przekazania polskich kierowców egzamin pisemny i odwróć swoją amerykańską licencję do polskiego rządu, który wyśle ​​go z powrotem do Ameryki. Jeśli tego nie zrobi, a zostały zatrzymane przez policję, możesz zostać aresztowany za jazdę bez ważnego prawa jazdy i samochodu retencyjnych przez policję. I wszedł w Polsce w tym roku 30 marca, więc mam 2 miesiące, aby mój polską licencję. Co za kłopot!