Friday, June 24, 2016

HOT!

35c today and hot. It's not bad in our flat because we have the cross-breeze from open doors and windows.

A young woman of Polish ancestry will be in Poznań on July 10th to meet with relatives she has in Golina and, if all goes well, Joan and I will take her there and bring her back. The train and bus schedules do not allow her much time to spend there so we offered our service and it will be a good chance to visit with relatives in Golina also for us.

Tonight at 6PM I finally have someone coming over to setup WiFi on both computers. It stopped working several months ago and I am just getting around to fixing it now.

Dziś 35c i gorące. To nie jest złe w naszym mieszkaniu, ponieważ mamy przekrój powiew od otwartych drzwi i okien.

Młoda kobieta z polskiego pochodzenia będzie w Poznaniu w dniu 10 lipca, aby spotkać się z rodziną, że ma w Golina, a jeśli wszystko pójdzie dobrze, Joan i ja zabierze ją tam i zabrać ją z powrotem. Zamieszczone rozkłady kolejowe i autobusowe nie pozwalają jej dużo czasu, aby spędzić tam tak zaoferowaliśmy naszą usługę i będzie to dobra okazja, aby odwiedzić krewnych w Golina także dla nas.

Dziś o 6PM końcu mam kogoś podchodząc do konfiguracji Wi-Fi na obu komputerach. Przestał działać kilka miesięcy temu i jestem po prostu poruszanie się do mocowania go teraz.

No comments: