Friday, December 31, 2010

Thursday, December 30, 2010

Question.

Circa: 1910 Left, Jozef Rajewski, 4th from left, Stanislaw Pyrzyński.

Here we are, a day before the New Year starts and my question to you is do you know any of the men in the picture above.  I received it yesterday but don't know who they are.  So the New Year starts off with a question.

Joan and I are almost recovered from our colds but will not venture outside tomorrow night to Plac Wolnośći for the party/celebration.  We'll watch the fireworks from our flat instead, in a nice cozy, warm setting. Outside it will be about -15c and that's not my idea of a very warm celebration area.  I'm sure we won't be missed because there will be hundreds of younger people in attendence.

Jesteśmy tu, dzień przed rozpoczęciem nowego roku i moje pytanie brzmi czy znacie jakieś z mężczyzn na obrazku powyżej. Dostałem go wczoraj, ale nie wiem, kim są. Tak więc Nowy Rok zaczyna się pytanie.

Joan i ja jesteśmy prawie odzyskane z naszego przeziębienia, ale nie wychodząc poza jutro w nocy na Placu Wolności do strony / uroczystości. Będziemy oglądać fajerwerki z naszego mieszkania, a nie, w miłej przytulny, ciepły ustawienie. Poza będzie to około-15C i to nie jest mój pomysł na bardzo ciepłego uroczystości. Jestem pewien, że nie zostaną pominięte, ponieważ nie będzie setki młodych ludzi w obecności.

Wednesday, December 29, 2010

Passing.This morning, in Michigan, Irena Josephine Rajewska Zechlinski passed away. She was 94 years old. Our condolences to her children and grandchildren. Her father was Jozef Rajewski who died when he was 104. Her grandfather was Kazimierz Rajewski and great grandfather, Stanislaw Rajewski. It was from a letter I sent to her many years ago that I learned of all Rajewski relatives in Michigan.

Dziś rano, w Michigan, Irena Josephine Rajewska Zechlinski zmarł. Miała 94 lat. Nasze kondolencje dla jej dzieci i wnuki. Jej ojcem był Józef Rajewski, który zmarł, gdy miał 104. Jej dziadek był Kazimierz Rajewski i pradziadek, Stanisław Rajewski. To właśnie z list wysłałem do niej wiele lat temu, że nauczyłem się wszystkich krewnych Rajewski w Michigan.Tuesday, December 28, 2010

More cousins Christmas pictures. Lenka
Artur, Lenka & Magdalena Kupińscy

Finally, after laying in bed with a cold and flu since last Thursday I was able to leave the house and go outside to meet with cousin Oliwia Kupińska.  She came back home to Koniń for the holiday and was in Poznań today so I picked her up and went to Kandulski's for coffee and to get caught up on our lives.  On Thursday she will return to England where she is working for now.  I've known her for 7 years now and have watched the transformation from a 17 year old girl into a 24 year old woman.  It's been an excellent experience and I'm greatfull she still stays in touch with me.

Wreszcie, po ułożeniu w łóżku z przeziębienia i grypy, ponieważ w ostatni czwartek byłem w stanie wyjść z domu i wyjść na zewnątrz na spotkanie z kuzyna Oliwia Kupińska. Wróciła do domu Koniń na święta i został w Poznaniu dzisiaj tak wziąłem ją i poszliśmy do Kandulski dla kawy i skupić się jedynie na nasze życie. W czwartek wróci do Anglii, gdzie pracuje do teraz. Znam ją od 7 lat i obserwowałem przemiany z 17-letnia dziewczyna w 24-letniej kobiety. To było wyjątkowe doświadczenie i jestem greatfull wciąż pozostaje w kontakcie ze mną.
Sunday, December 26, 2010

Thursday, December 23, 2010

Lesson 2

Z arrived promptly at 9AM for our lesson.  I translated, earlier, four paragraphs from English to Polish and he corrected by mistakes. We start with my reading the whole text in Polish and he corrects the pronunciaton.  Next he reads a sentence to me in Polish and I must repeat it.  Short sentences are not a problem but the longer ones are.  It's working mainly on memory and being able to complete a long sentence without stops in between words.  I think that's good.  Then he reads a sentence leaving out a word and I have to fill it in.  From that he reads a sentence leaving out the prepositions and those I have to fill in also.  Then I reread the whole text.

Today he added using the differents forms of who and what to make up questions of sentences he reads.  This is also hard for me just now, knowing when to use because there are 6 possibilities.  If you don't know Polish you won't know what I'm talking about and I really can't effectively explain it to you.

When the lesson was over we were suppose to meet cousin Oliwia at the airport, inbound from England, but the flight was delayed because of the weather and we couldn't wait for too long so we went and did the food shopping.  Today it was low on the budget, only 109zl because most things we bought last time.

Tomorrow is Wigilia, one of the biggest events in Poland, usually spent with close family.

Z przybył punktualnie o 9 rano na naszej lekcji. Tłumaczyłem, wcześniej cztery akapity z angielskiego na polski, a on rozwiązany przez błędy. Zaczniemy od lektury całego tekstu w języku polskim i naprawia pronunciaton. Następnie czyta mi zdanie w języku polskim i muszę to powtórzyć. Krótkich zdań nie są problemem, ale te już są. To działa głównie na pamięci i jest w stanie wypełnić długie zdanie bez zatrzymuje się między słowami. Myślę, że to jest dobre. Potem czyta zdanie pomijając słowo i muszę go wypełnić w Od tego czyta zdanie pomijając te przyimki i muszę wypełnić również. Potem przeczytałem jeszcze raz cały tekst.


Dzisiaj dodane za pomocą form różni się od tego, kto i co składają się pytania zdań czyta. Jest to również trudne dla mnie teraz, wiedząc, kiedy w użyciu, ponieważ jest 6 możliwości. Jeśli nie wiesz, Polska nie będzie wiedział, co mówię, a ja naprawdę nie można skutecznie wyjaśnić je do Ciebie.

Kiedy lekcja się skończyła byliśmy przypuszczamy spotkać kuzyna Oliwia na lotnisku, przychodzących z Anglii, ale lot został opóźniony z powodu pogody i nie mogliśmy czekać zbyt długo, więc poszli i uczynili zakupy spożywcze. Dzisiaj jest niski na budżet, tylko 109zl, ponieważ większość rzeczy kupujemy po raz ostatni.

Jutro jest Wigilia, jednym z największych wydarzeń w Polska, zwykle spędziłem z bliskiej rodziny.

Wednesday, December 22, 2010

WOW!!

We have this new picture of our granddaughter today and can't believe the changes in her in the last three years.  She won't be 12 years old until February.  This is the thing we are missing by living in Poland.

Today we met with Zbyszek but are so full of leftover pastries from the party it was hard to order anything.  We settled on macaroons but only ate two of them before we left.  Tomorrow he will come to our flat for my second lesson and that makes me happy because I thought we would miss this week because of the holiday.  On the down side, now I have to study hard tonight to prepare for it but that's alright with me.

I read today that Adam Mickiewicz University was selected as the most pro-doctoral university in the country. The PRODOK title is awarded by the National Convention of Doctoral Students which is held in Poznań.

According to the data of the Central Statistical Office last year over 35,000 doctoral students studied at the AMU. Thanks to this, the University has been awarded the title of the most pro-doctoral university in the country for the third time.

Mamy nowy obraz naszego wnuczka dzisiaj i nie mogę uwierzyć w jej zmian w ciągu ostatnich trzech lat. Ona nie będzie 12 lat, do lutego. To jest coś brakuje nam przez życie w Polska.

Dzisiaj spotkaliśmy się ze Zbyszek, ale są tak pełne resztki ciasta od strony trudno było cokolwiek porządku. Zdecydowaliśmy się na makaronik ale zjadł tylko dwa z nich przed wyjazdem. Jutro przyjdzie do naszego mieszkania na drugiej lekcji i że jestem szczęśliwa, bo myślałem, że brakuje nam w tym tygodniu z powodu święta. Na dół strony, teraz mam do ciężkiej nauki dziś do niej przygotować, ale to dobrze ze mną.

Czytałem dziś, że Uniwersytet Adama Mickiewicza został wybrany jako najbardziej pro-doktorantów uczelni w kraju. Tytuł PRODOK nadawany jest przez Krajowy Zjazd Doktorantów, który odbywa się w Poznaniu.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w ubiegłym roku ponad 35.000 doktorantów studia na UAM. Dzięki temu, Uniwersytet został nagrodzony tytułem najbardziej pro-doktorantów uczelni w kraju po raz trzeci.

Tuesday, December 21, 2010

Kandulski's at home.

We've to got so much left over pastries from Kandulski's we almost don't have to go there tomorrow for our weekly meeting but we will. 

The weather forescast is for warming temps. before Christmas Eve and then Artic cold on Christmas day to freeze the roads and make it bad for traveling but that won't affect us because we're not going anywhere.

Monday, December 20, 2010

Christmas card.


A nice Christmas card from cousin Jan Szumański. As usual, click and click again on the four arrows on the bottom right of the screen.

Sunday, December 19, 2010

Christmas party.

What was going to be a large Christmas party turned into a small party because many of the invitees came without their spouse so instead of 20 people we ended up with just nine.  Of course, I had bought enough food and pastries for 20 so now we have an abundance of cheese, sausage and pastries left over for this week to consume.  That's not necessarily a bad thing but I would rather have had the 20 people.

To make room for all the expected guests I actually moved the Christmas tree from the living room to the dining room but in the end it wasn't necessary.  We started at 8PM and by 12:30AM the last guest had left. We spent the next hour cleaning up and putting things away.

Co to będzie duży Christmas party zamienił się w małej partii, ponieważ wielu z zaproszonych przybyli bez współmałżonka więc zamiast 20 osób znaleźliśmy się zaledwie dziewięć. Oczywiście, że kupił wystarczającą ilość pożywienia i wypieki na 20, więc teraz mamy mnóstwo sera, wędliny i ciasta pozostały w tym tygodniu do konsumpcji. To nie jest koniecznie złą rzeczą, ale wolałbym mieć 20 osób.


Aby zrobić miejsce dla wszystkich gości oczekuje I rzeczywiście przeniósł się choinki z salonu z jadalnią, ale w końcu nie było konieczne. Zaczęliśmy o 8 wieczorem i 00:30 do ostatniego gościa już nie było. Spędziliśmy następną godzinę oczyszczenie i oddanie rzeczy od hotelu.

Friday, December 17, 2010

Shopping, lesson and Rózia.


Click, click and watch these two amazing children in full screen.

Food shopping done until next Wednesday.  We went over our budget because we had to buy extra foods for the party.  We spent 187zl($64).

Had my first Polish lesson today with Zbyszek and it was good.  He spoke for the whole hour in Polish and after a half hour it felt like my brain was on fire but I really liked it.

Today is the 9th birthday of cousin Rózia and later tonight we will go to her house to give her a present we bought for her.  It's a story book that was recommended by a friend and I think she will like it.  She loves to read.  It's also Marek, her fathers, 50th birthday.

Zakupy spożywcze zrobić do następnej środy. Poszliśmy nad naszego budżetu, bo musieliśmy dokupić dodatkową żywność dla partii. Spędziliśmy 187zl ($ 64).


Gdyby moja pierwsza lekcja polskiego dzisiaj ze Zbyszek i to było dobre. Mówił o całą godzinę w języku polskim i po pół godziny czułem się jakby mój mózg był w ogniu, ale naprawdę się podobało.

Dzisiaj jest 9. urodzin kuzyna Rózia i później wieczorem pójdziemy do domu, dać jej prezent kupiliśmy dla niej. To książka historię, która była zalecana przez przyjaciela i myślę, że będzie ona podoba. Uwielbia czytać. Jest to także Marek, jej ojców, 50 lat.
Marek, Luka, Joan and Rózia.


Back at home after our visit to Rózia and I had a picture taken of us with me sitting in the same chair I sat in when she was only 2 years old and gave me a kiss.  You can see how much she has grown since then.

Thursday, December 16, 2010

Last minute.

I made a stop at Real and bought the alcohol for the party so that's done.  Tomorrow Joan will make a cheese cake and then we'll finish the cleaning and do the last minute shopping for the party.  I think we're almost ready.

Poznań is all decorated now and the city looks good. Of course, having snow everywhere is a big plus for now and hopefully Christmas.

Zrobiłem zatrzymać w Realu i kupił alkohol na imprezę tak, aby zrobić. Joan jutro będzie sernik, a następnie my zakończyć do czyszczenia i do ostatniej chwili na zakupy do partii. Myślę, że jesteśmy prawie gotowi.

Poznań jest urządzone i teraz miasto wygląda dobrze. Oczywiście, po śniegu wszędzie jest duży plus dla teraz i mam nadzieję, że Boże Narodzenie

Wednesday, December 15, 2010

Love it.

I love the internet!!!  Today, after some years, I have reconnected with yet another cousin.  I've known him since he was born some 40 years ago but somehow we lost track of each other but today, thanks to Facebook, we reconnected.  It made my day opening up an email from him and I responded immediately. He's a great great grandson of Józef and Ludwika Kazmierczak, great grandson of Adam and Rosalja Kazmierczak, grandson of Andy and Maria (Kazmierczak) Babic and son of Leon and Jean Babic.

Kocham Internet! Dzisiaj, po kilku latach, mam ponownym połączeniu z jeszcze inny kuzyn. Znam go, ponieważ urodził się 40 lat temu, ale jakoś straciłem siebie, ale dzisiaj, dzięki Facebook, możemy połączyć się ponownie. Jest wykonane mój dzień otwarcia wiadomości e-mail od niego i zareagował natychmiast. To praprawnuk Józefa i Ludwika Kazmierczak, prawnuk Adama i Rosalja Kazmierczak, wnuk Andy i Maria (Kazmierczak) Babic i syn Leon i Jean Babic.

Tuesday, December 14, 2010

Done.

Finished decorating the flat and putting up the Christmas tree.  Now it's just a matter of buying the food and alchohol for the party, finish the cleaning of the flat and we will be all set for Saturday night's party.  It's been snowing all day and the weather forecast for the rest of the week is 0c or below so the snow will stay in place for the party and, hopefully, for Christmas.  It's always seemed strange to me how the original Christmas was in the desert and yet we can't imagine Christmas without snow.  The next two weeks will go by too quickly and then another 12 months to wait for Christmas.  I think next year we will spend Christmas very differently.

Szkończyliśmy dekorowanie mieszkania i stawiania choinki. Teraz tylko kwestia zakupu żywności i alkoholu na imprezę, skończysz czyszczenie mieszkania i będziemy wszystko jest na sobotni wieczór imprezę. To był cały dzień padał śnieg i prognoza pogody na resztę tygodnia jest 0 stopni lub poniżej więc śnieg będzie przebywał w miejscu dla partii i, miejmy nadzieję, na Boże Narodzenie. Zawsze wydawało mi się dziwne, jak oryginał Boże Narodzenie na pustyni i jeszcze nie możemy sobie wyobrazić Boże Narodzenie bez śniegu. Następne dwa tygodnie zniknie ono zbyt szybko, a następnie kolejne 12 miesięcy oczekiwania na Boże Narodzenie. Myślę, że w przyszłym roku będziemy spędzać Boże Narodzenie w bardzo różny sposób.

Monday, December 13, 2010

Rynek at night.

More pictures of the ice scupltures in the rynek, this time at night. More pictures in the slideshow. These pictures were taken by Dominika Kasperczak.

Więcej zdjęć z scupltures lodu w rynek, tym razem w nocy. Więcej zdjęć w pokazie slajdów. Te zdjęcia zostały zrobione przez Dominika Kasperczak
Kaitlyn Van Cleve-Great great great granddaughter of Józef and Ludwika Kazmierczak, great great granddaughter of Chester and Cecylia Kazmierczak, great granddaughter of  Conrad and Jeannette Burzycki(Kazmierczak), granddaughter of Thomas and Anna Burzycki and daughter of Matt and Noelle (Burzycki) Van Cleve.English to Polish translation

Kaitlyn Van Cleve-prapraprawnuczka Józefa i Ludwika Kazmierczak,praprawnuczki Chester i Cecylia Kaźmierczak, prawnuczka Conrada i Jeannette Burzycki (Kazmierczak), wnuczka Thomas i Anna Burzycki i córka Matt i Noelle (Burzycki) Van Cleve

Sunday, December 12, 2010

Finishing Sunday.

The tree's almost up and decorated,  the flat almost finished and the list for the party complete.  So it's time to sit back and relax and enjoy the rest of Sunday.
 
The City of Poznan is the first Polish city to launch a professional City PhotoPortal. The website will not only serve as a city gallery, but also as a place hosting competitions and providing information on photo events taking place in Poznan.

In addition, the coming weeks will see a launch of a service that will permit media and publishers to procure images for their publications free of charge. The address of the portal is http://www.fotoportal.poznan.pl/

Poznan’s City PhotoPortal comprises three sections: competitions, a photoportal and an extensive photo gallery. Everyone, from photography lovers to professionals, will and something interesting on the site.

The PhotoPortal will enable those fond of photographic art to watch photojournalists’ works covering city events, to read articles on photographic techniques and and information about the workshops held in Poznan and opportunities of taking extraordinary photos.

Drzewo prawie i urządzone mieszkanie prawie gotowy i listy dla strony kompletne. Tak więc nadszedł czas, aby usiąść i odpocząć i cieszyć się resztą niedzielę.


Miasto Poznań jest pierwszym polskim miastem, do rozpoczęcia zawodowej City PhotoPortal. Na stronie nie będzie służyć tylko jako galeria miasta, ale także jako miejsce hosting konkursy i dostarczanie informacji na temat wydarzeń mających miejsce zdjęć w Poznaniu.

Ponadto, w najbliższych tygodniach będzie widać uruchomienie usługi, która pozwoli mediów i wydawców do dostarczania obrazów do ich publikacji za darmo. Adres portalu jest http://www.fotoportal.poznan.pl/

Poznań City PhotoPortal obejmuje trzy działy: konkursy, photoportal i bogatą galerią zdjęć. Każdy z miłośników fotografii dla profesjonalistów, będzie i coś na miejscu.

PhotoPortal pozwoli lubiących sztuki fotograficznej do listy obserwowanych prac fotoreporterów "obejmujący wydarzenia miasta, aby czytać artykuły na techniki fotograficzne i oraz informacje na temat warsztatów, które odbyły się w Poznaniu i możliwości podjęcia nadzwyczajnych zdjęć.

Saturday, December 11, 2010

Rynek, shopping and soaps.


Beautiful snow fall last night into the morning and then it turned to rain about 1PM.  We managed to get  to the rynek to see the ice sculptures but unfortunately they were just beginning to make the really creative ones so I could just take a few pictures of the more easier ones to make.  It's interesting how the chain saw, a staple in the Upper Peninsula of Michigan, is used to do this work.  Acturally there is a saw specialist and then a carver who does the intricate work as you can see in the slide show.  There's also a Christmas bazaar going on in the rynek at this time where you can buy some unique handmade ornaments and gifts.

After we left the rynek we went to Empik to get a present for young cousin Rózia's birthday on the 17th.  She'll be 9 years old.

From there we went back to Real to get a few more decorations and then home in time to watch our favorite soap opera, M Jak Milość. :-)

Piękne opady śniegu w nocy do rana, a potem zamieniła się w deszcz o 1PM. Udało nam się dotrzeć do Rynku, aby zobaczyć rzeźby z lodu, ale niestety były to po prostu zaczyna mieć naprawdę kreacyjnymi więc może po prostu zrobić kilka zdjęć z bardziej te łatwiejsze. To ciekawe, jak piły łańcuchowej, odcinkowych w Wyższym Półwyspie Michigan, zostanie użyte do tej pracy. Acturally nie jest specjalistą, a następnie zobaczył rzeźbiarz, który ma skomplikowanych prac, jak widać w pokazie slajdów. Istnieje również bazar Christmas dzieje się w rynek w tym czasie, gdzie można kupić ręcznie robione ozdoby, unikatowe i prezenty.


Po lewej stronie Rynku poszliśmy do Empiku dostać prezent na urodziny młodego kuzyna Rózia jest na 17. Będzie 9 lat.

Stamtąd wrócił do Realu, aby uzyskać kilka dekoracje i potem do domu na czas, aby obejrzeć nasze ulubione opery mydlanej, M jak Miłość. :-)