Thursday, December 18, 2014

We did it!

The Nutcracker was excellent although it seemed like a shorter versión. From what I read about it on the internet it should have been 3 hours long but our performance lasted only two hours.  It was the first time we sat in the Premium center seats of the first balcony, the place that was built exclusively for Hitler many years ago. We met Marta down on the ground floor level at 17:40 and waited a short time for the other 8 people to join us. After the show we went to the Toska Cantina behind the opera house and had something to eat and to drink. Finally, at 10PM, we took a cab and went home. One of the people has the latest Iphone and I was amazed at how big the phone was. It's almost like having a mini television because of the size of the screen. I will definitely continue using my little flip-top Sony Ericson phone. For me, a phone is just that, a phone and I don't need to be connected to the internet or have all the applications that new phones have. All of Marta's friends were interesting and we invited four of them to our party on the 3rd of January bringing our total guest list up to 18 now.

I check my blog every now and then to make sure everything is working correctly and discovered that picture albums of trips we took in 2008, 9 and 10 that were on a different web server were no longer available so I had to delete the links on my blog.  Fortunately I do have the pictures saved in Picasa so during the next few weeks I will create albums for them and save them in Picasa,

Dziadek do Orzechowe był doskonały, choć wydawało się, krótszą wersję. Z tego co czytałem o tym w internecie powinno być 3 godziny długo, ale nasza wydajność trwała tylko dwie godziny. To był pierwszy raz, kiedy siedziałem na siedzeniu Premium pierwszego balkon, miejsce, które wybudowano specjalnie dla Hitlera wiele lat temu. Spotkaliśmy Marta dół od poziomu parteru na 17:40 i czekał krótki czas na pozostałe 8 osób do nas dołączyć. Po koncercie poszliśmy do Toska Cantina za opery i miał coś do jedzenia i do picia. Wreszcie, o 10 wieczorem, wzięliśmy taksówkę i pojechał do domu. Jedna z osób ma najnowszy iPhone i byłem zaskoczony, jak duży telefon był. To prawie tak, jakby mini telewizji ze względu na wielkość ekranu. I na pewno nadal korzystać mój mały flip-top Sony Ericson telefon. Dla mnie telefon jest tak, że telefon i nie musi być podłączony do Internetu lub masz wszystkie aplikacje, które nowe telefony mają. Wszystkie Marty przyjaciółmi były ciekawe i zaprosiliśmy cztery z nich do naszej grupy na 03 stycznia zwiększając całkowitą naszą listę gości do 18 obecnie.

I sprawdź mój blog co teraz, a następnie upewnij się, że wszystko działa poprawnie i odkrył, że albumy Twoim wzięliśmy w 2008 roku, 9 i 10, które były na innym serwerze WWW nie są już dostępne, więc musiałem usunąć łącza na mojej blog. Na szczęście ja mam obrazy zapisane w programie Picasa, więc w ciągu najbliższych kilku tygodni będę tworzyć albumy dla nich i zapisać je w programie Picasa

Wednesday, December 17, 2014

Nutcracker.

It's Nutcracker night for us, a long 3 hour performance and then after that to Toska Cantina for a drink or food if we're still awake :-)

Jest to dla nas Nutcracker nocy, długo wydajność 3 godziny, a następnie po tym do Toska Cantina na drinka lub jedzenie, czy nadal jesteśmy na jawie:-)

Tuesday, December 16, 2014

Vivien!

 
 
I know I've  mentioned this in the past but I have some beautiful cousins. I first met Vivien in 2004 when she was 7, the youngest of three daughters. At an older age now, she has joined the list of my beautiful cousins. This week she became the cover girl of the 2015 gazeta calendar where she lives.

Tomorrow night Joan and I are going to the Opera House with 10 other people to see the Nutcracker performed. It should be an enjoyable enjoying and a chance to meet new people. We've see the Nutcracker before, on TV, but never a live performance. It will be a good chance for Joan to wear one of her new hats.

If the weather is not bad Saturday night we'll go to the rynek to see the ice sculptures now that they are all finished. It's the normal gray day in Poland, no sunshine but that's good for the sculptures.

Wiem, że wspomniałem o tym w przeszłości, ale mam piękne kuzynów. Po raz pierwszy spotkali się w 2004 roku, kiedy Vivien była 7, najmłodsza z trzech córek. W starszym wieku teraz, że dołączył do listy moich pięknych kuzynów. W tym tygodniu stała dziewczyna okładka Gazety kalendarza 2015, w którym mieszka.

Jutro w nocy Joan i ja idziemy do Opery z 10 innymi ludźmi, aby zobaczyć Nutcracker wykonywane. Powinno być przyjemne cieszyć i szansa na poznanie nowych ludzi. Musimy zobaczyć Nutcracker przed, w telewizji, ale nigdy na żywo wyniki. To będzie duża szansa dla Joan nosić jeden z jej nowych kapeluszy.

Jeśli pogoda nie jest źle w sobotę wieczorem pójdziemy do rynek, aby zobaczyć rzeźby z lodu teraz, że wszystkie są wykończone. To normalne szary dzień w Polsce, nie ma słońca, ale to jest dobre dla rzeźby.

Monday, December 15, 2014

Pierogi recipe

I received this recipe from cousin Marilyn.

Pierogi Sauerkraut Filling

1 large can sauerkraut (we use sauerkraut with seeds)...drain and chop
Salt and pepper to taste
Dice med. onion and saute in butter
Cook together for about one hour

Pierogi Cheese Filling  (Mom doubles this recipe)

Make day before--Keep in refrig.
8 oz. DRY cottage cheese
Med.onion..saute in butter
2 egg yolks
Salt and pepper
Bit of sugar
Mix together

Pierogi Potato Filling

About 4 potatoes..mashed
4/5 Tblsp. saute onions
4 oz. cream cheese
Salt and pepper
 
Pierogi Dough...
Pierogi Dough...6 cups flour--6 Tblsp butter/oleo--1 tsp salt. Cut butter into flour and salt. Mix together.. 6 eggs--6 Tblsp sour cream..add to to flour mixture--slowly add 6 Tblsp water. Knead well and roll out. Thickness of pierogi dough...about 1/8"--1/4" thick.




Marilyn Rajewski Mapes7:37pm Dec 14
Mom's tips for pierogi...good size-3 3/4" round. Use lots of flour on surface that you lay the made pierogis on..even rub a little flour on pierogi. HANDLE CAREFULLY! After sealing pierogi..stretch VERY CAREFULLY. If pierogi won't close good use a speck of water..but wipe hands dry.



  


After making pierogi, boil 8-10 minutes  (about 12 at a time depending on pan size)--spray cookie sheet with Pam..layer pierogi--put wax paper in between, spray each pierogi with Pam for each layer before putting wax paper in .  Fry in butter and bread,  crumbs.  HANDLE CAREFULLY!  If you freeze them, (as I always do--after getting my belly full of fresh ones)...freeze them after boiling.  Let them cool.  Then fry them when you take them out to use.

 

Sunday, December 14, 2014

Firefox

Rarely, but sometimes I look at statistics of my blog. I read that in the last month 43% use Firefox browser, 24% use Internet Explorer and 20% use Chrome. I had 2,361 viewers from Poland, 2,076 from the U.S., 1,786 from Russia and also viewers from Germany, France, China, Great Britain, Ukraine and Australia.

OK. now I understand why 43% of readers are using Firefox. We just came back from shopping and now when I open IE10 all I get is the little view window but it will not expand to full screen so I can't access anything. I use Win 8, not 8.1 version so I can't upgrade to IE11 because it works only in Win 8.1 or Win 7. How stupid is that? So I'm using Firefox now and everything works.

We had 2 gifts to buy, one for a friend and one for cousin Rózia's birthday. Her parents had no idea what we could buy her, we had no idea since she is now becoming 13 so we decided to get her a gift card from Empik where she could buy books or music or something else. We would rather have had an actual present but since we don't know what to buy, the card should be OK.

Rzadko, ale czasem patrzę na statystyki mojego bloga. Czytałem, że w zeszłym miesiącu 43% wykorzystania przeglądarki Firefox, 24% używać przeglądarki Internet Explorer i 20% użycia Chrome. Miałem 2361 widzów z Polski, 2076 z USA, 1786 z Rosji, a także widzów z Niemiec, Francji, Chin, Wielkiej Brytanii, Ukrainy i Australii.

OK. teraz rozumiem, dlaczego 43% czytelników korzystania z przeglądarki Firefox. Właśnie wróciliśmy z zakupów, a teraz, gdy otwieram IE10 wszystkich mam jest trochę widok z okna, ale nie będzie rozwinąć do pełnego ekranu, więc nie mogę nic dostęp. Używam Win 8, a nie 8.1 wersja, więc nie mogę uaktualnić do IE11, ponieważ działa tylko w Win 8.1 lub Win 7. Jak głupi jest? Więc używam Firefoksa teraz i wszystko działa.

Mieliśmy dwa prezenty do zakupu, po jednym dla znajomego i jeden dla kuzyna Rózia urodziny. Jej rodzice nie mieli pojęcia, co możemy kupić, nie mieliśmy pojęcia, ponieważ ona staje się teraz 13, więc zdecydowaliśmy się na jej karty prezent z Empiku, gdzie może kupić książki lub muzykę lub coś innego. Wolelibyśmy mieć rzeczywisty prezent, ale ponieważ nie wiemy, co kupić, karta powinna być OK.

Saturday, December 13, 2014

Renovation

Visited with a friend who is renovating the top two floors of his mother´s house for the last year and a half and it´s FINALLY nearing completion. It looks really nice and he is hoping it will be finished by Christmas. Hoping, that´s the key word because in Poland you never know for sure. It was suppose to be done a year ago.

We've been watching Christmas movies each night to get the spirit going. We've decided to have a party on January 3rd for 15 of our friends. It's been a long time since our last one so we thought it was time.

The weather is still mild, 8c today.

Odwiedziliśmy z przyjacielem, który jest renowacji dwa ostatnie piętra  domu matka dla ostatniego półtora roku chwytem WRESZCIE na ukończeniu. To wygląda naprawdę ładnie, a on ma nadzieję, będzie gotowy do Bożego Narodzenia. Mając nadzieję, that's słowo kluczowe, bo w Polsce nigdy nie wiesz na pewno. To było przypuszczać, aby być zrobione rok temu.

Byliśmy oglądania filmów świątecznych każdej nocy, aby ducha dzieje. My zdecydowaliśmy się na imprezę na 03 stycznia do 15 naszych przyjaciół. Minęło sporo czasu, odkąd nasz ostatni, więc pomyśleliśmy, że nadszedł czas.

Pogoda jest jeszcze łagodny, 8c dziś.

Friday, December 12, 2014

Good lesson.

I had a good Polish lesson today..........yippeeeeeeeeeeee. Finally! Slowly it's coming together but still a long way to go.

As it has happened in three of the last four years, we were sitting watching a movie at home when suddenly one of the lines on the Christmas tree went dark. This is always a problem because each line has 100 lights on it and when one is bad the whole line goes out. So......you have to take the line off the tree, take one good light that you have and try it in each of the 100 places to see if that will fix the problem. I have lost patience with that method because even that does not always work. Joan, thank God, has more patience than me so this morning she took the line off and while I was having my lesson she started the replacement process. Fortunately, after only the first 6 lights she found what she thought was the bad one because the whole line (almost) was working. Curiously, while she was looking at the lights she found 15 others that weren't working and yet the rest of the lights were. She replaced the other bad lights and now all is fine and she is putting the lights back on the tree. What is curious is why those 15 lights didn't work but all the rest did.

OK, 15 minutes later the line Joan fixed stopped working again. It comes on for a little while then goes off again. I've had enough of this. I went to Castorama and bought one more new line(18zl) but I also bought one LED line for the future(67zl). These lights stay on when one light goes out. I will buy one new LED line each year until we have enough lights. We had those same troublesome lights 40 years ago in the U.S. but they were all replaced so they don't have this light problem there.

I also stopped at Bistry and bought kabanosa, ham and salami for lunches, cost 15zl. It's enough lunchmeat for the week.

Miałem dobrą polską lekcję dziś .......... yippeeeeeeeeeeee. Nareszcie! Powoli nadchodzi razem, ale nadal długą drogę do przebycia.

Jak to działo się w trzech z ostatnich czterech lat, siedzieliśmy oglądając film w domu, gdy nagle jedna z linii na choince pociemniało. To jest zawsze problem, bo każda linia ma 100 światła na niego i gdy jest złe cała linia wychodzi. Więc ...... trzeba wziąć linię z drzewa, przyjmować jedną dobre światło, które masz i spróbuj go w każdym z 100 miejsc, aby zobaczyć, czy to rozwiąże problem. Straciłem cierpliwość z tej metody, ponieważ nawet, że nie zawsze działa. Joan, dzięki Bogu, ma więcej cierpliwości niż ja, więc dziś rano wzięła linię wyłączony i gdy miałem mojej lekcji zaczęła proces wymiany. Na szczęście już po pierwszych 6 świateł odkryła, co myśli był zły, ponieważ cała linia (prawie) działa. Co ciekawe, gdy patrzyła na światła znalazła 15 innych, które nie zostały jeszcze pracy i reszta światła były. Ona zastępuje inne złe światło i teraz wszystko jest w porządku, a ona jest wprowadzenie światła z powrotem na drzewa. Co ciekawe, to dlaczego te 15 światła nie działają, ale cała reszta nie.

OK, 15 minut później linia Joan stałe przestał działać ponownie. To włącza się na chwilę, a następnie wyłącza ponownie. Mam tego dość. Poszłam do Castoramy i kupił jeszcze jedną nową linię (18zł), ale kupiłem też jedną linię LED na przyszłość (67zł). Te światła zatrzymać się, gdy jedna lampka gaśnie. Będzie kupić jedną nową linię LED każdego roku do mamy wystarczająco dużo światła. Mieliśmy te same uciążliwe światła 40 lat temu w Stanach Zjednoczonych, ale wszystkie zostały zastąpione tak, że nie ma tam tego lekki problem.

Ja też zatrzymał się Bistry i kupił kabanosa, szynki i salami na obiady, koszt 15zł. To wystarczy lunchmeat na tydzień.

Thursday, December 11, 2014

James

I read today that one of our favorite musician/songwriter, James Taylor,  will be in Germany, Spain, France and Switzerland in March and April. We think he is one of the best modern day songwriters. In 1967 I bought his first album on the Beatles, Apple label. I sent him an email to ask why he never comes to Poland. Probably because the cost of a ticket is high. It will be interesting if I get an answer from him.

Today was food shopping day, 107zl($35) for the week. Our water bill for last month was 51zl. I also filled my prescriptions for the next three months. 105zl. I take two different medicines for my "condition" and in the U.S. I use to pay $30(90zl) for one month of one prescriptions. It doesn't take a rocket scientist to figure out how cheap medicine is in Poland.

We had our first "light" snow this year. It melted by 10:00. I hope it stays away until December 23rd, then melts right after the New Year.

Czytałem dziś, że jeden z naszych ulubionych muzyk / songwriter, James Taylor, będzie w Niemczech, Hiszpanii, Francji i Szwajcarii w marcu i kwietniu. Uważamy, że jest jednym z najlepszych współczesnych kompozytorów dni. W 1967 roku kupiłem swój pierwszy album na etykiecie Beatles, Apple. Wysłałem mu wiadomość e-mail, aby zapytać, dlaczego nigdy nie przyjeżdża do Polski. Prawdopodobnie dlatego, że koszt biletu jest wysoka. To będzie interesujące, jeśli otrzymam odpowiedź od niego.

Dzisiaj był dzień na zakupy żywności, 107zl ($ 35) na tydzień. Nasz rachunek woda do ostatniego miesiąca był 51zl. I również wypełnić moje recepty na najbliższe trzy miesiące. 105zl. Biorę dwa różne leki dla mojego "stan" i w USA używam zapłacić 30 dolarów (90zł) do jednego miesiąca od jednej recepty. Nie bierze się naukowcem, aby dowiedzieć się, jak tanio lek jest w Polsce.

Mieliśmy nasz pierwszy "lekką" śnieg w tym roku. On topi 10: 00. I nadzieję, że pozostaje z dala do 23 grudnia, a następnie topi się tuż po Nowym Roku.

Wednesday, December 10, 2014

Our tree.




Another beautiful cousin.
 
So, here is our 2014 Christmas tree, up and ready for Christmas. Maybe it could use a few more lights but for this year it's enough. It looks great at night and we enjoy just looking at it.

I went to the neurologist this morning to renew prescriptions. I'm always amazed how low the prices are for medications here.

Finally discovered why my Samsung laptop would not connect to my external Asus screen. Zbyszek gave me a little smaller Asus screen to connect to my laptop with the VGA cable and it worked. I disconnected my VGA cable to the big screen, connected the big screen with his cable and it worked fine. So I know it wasn't the monitor or laptop that was the problem, my cable, for some reason wasn't working. Now I will have to buy a new VGA cable and test it before I stop using Zbyszek's cable and give it back to him. I really like using the larger screen.

I'm constantly amazed at how many beautiful cousins I have.  I haven't met them all yet but someday. This is one of three sisters and they are all beautiful.

Zbyszek was shocked today when he received his heating bill. It went up 70% from last year. If that happens to us we will have to move but he is in a co-op and we are not so maybe we will not see that significant of a raise in heating. Actually, we are hoping heating costs will be a little lower this year because our flat is FINALLY insulated.

Tak, tu jest nasz 2014 Choinka, i gotowy na Boże Narodzenie. Być może korzystać kilka więcej światła, ale w tym roku to wystarczy. Świetnie wygląda w nocy i lubimy po prostu patrząc na niego.

Poszedłem do neurologa rano odnowić recept. Zawsze jestem zaskoczony, jak niskie ceny są dla leków tutaj.
Wreszcie odkrył, dlaczego mój laptop Samsung nie połączyć się z zewnętrznym ekranie Asus. Zbyszek dał mi trochę mniejszy ekran Asus podłączyć do mojego laptopa za pomocą kabla VGA i to działało. Po odłączeniu kabla VGA do mojego wielkiego ekranu, podłączeniu duży ekran z jego kablem i to działało. Tak wiem, że to nie był monitora lub laptopa, który był problem, mój kabel, z jakiegoś powodu nie działa. Teraz będę musiał kupić nowy kabel VGA i przetestować go przed zaprzestać używania kabla Zbyszek i dać go z powrotem do niego. Bardzo lubię pomocą większy ekran.

Jestem wciąż zaskoczony, jak wiele pięknych kuzynów mam. Nie spotkałem ich wszystkich jeszcze, ale pewnego dnia. Jest to jedna z trzech sióstr i wszystkie są piękne.

Zbyszek był zszokowany, kiedy otrzymał dziś swój rachunek za ogrzewanie. Wzrósł on 70% w roku ubiegłym. Jeśli, że dzieje się z nami, będziemy musieli przejść, ale jest on w co-op, a my nie, więc może nie zobaczymy, że istotne z podbiciem w ogrzewaniu. Faktycznie, mamy nadzieję, koszty ogrzewania będą nieco niższe w tym roku, ponieważ nasze mieszkanie jest już ocieplony.

Tuesday, December 09, 2014

Musician & tree.

 
 
I had a nice conversation with a young man, 21, a musician from Poznań. Because we both have backgrounds in music we talked about it and when he told me his goal I was surprised. His goal is to make the Polish people more aware that there are other types of music than hip-hop, rap and pop music. He feels that good Polish musicians don't get enough recognition in Europe, let alone Poland. His instrument is the accordion but he doesn't play it in the traditional way and he is the leader of LaVita Quartet consisting of violin, bass, piano and himself. His instrument was custom made in Italy and is far above the average accordion I remember from my youth.  You can find the Quartet on YouTube video's.
 
Well we did it today, the Christmas tree is up and we listened to Polish and American Christmas carols while we were putting it up and decorating the tree. Of course we're proably the first in our osiedle to put up the tree. We don't observe the custom of waiting until Christmas Eve to put up the tree. We like starting the celebration early. Wouldn't you know it, the whole day we had sunshine in Poznań. It must be a sign we did the right thing. :-)
 

Miałem miłą rozmowę z młodym mężczyzną, 21, muzyk z Poznania. Ponieważ oboje mają tła w muzyce rozmawialiśmy o tym i gdy powiedział mi swój cel, byłem zaskoczony. Jego celem jest, aby Polacy bardziej świadomi, że istnieją inne rodzaje muzyki niż hip-hopu, rapu i muzyki pop. Czuje, że dobrzy polscy muzycy nie dostają wystarczająco dużo uznanie w Europie, nie mówiąc już o Polskę. Jego instrumentem jest akordeon ale nie grać w tradycyjny sposób, a on jest liderem Kwartetu Lavita obejmującej skrzypce, kontrabas, fortepian i siebie. Jego instrument zamówienie we Włoszech i jest znacznie powyżej średniej akordeonu pamiętam z młodości. Można znaleźć na YouTube wideo Quartet użytkownika.

Dobrze, że to zrobiliśmy dzisiaj, choinka jest i słuchaliśmy polskich i amerykańskich kolędy, podczas gdy byliśmy oddanie go i dekorowanie drzewo. Naturalnie, jesteśmy proably pierwszy w naszym Osiedlu położyć się na drzewo. Nie przestrzegać zwyczaju czekać do Wigilii postawić drzewo. Lubimy rozpoczęciem uroczystości wcześnie. Czy nie wie, cały dzień mieliśmy słońce w Poznaniu. To musi być znak, że dobrze zrobił. :-)

Monday, December 08, 2014

Nice chat

Say what you want about social medias like Facebook but they do give you the opportunity to talk with people you may have had no other way to meet. For example, one of the family names in my genealogy tree is Mejer. I have met with some of them over the last 7 years, know a lot about that family but have not met them all. However, yesterday, on FB, I was able to talk with one of them I have never met and learn some new information to add to my tree. Of course, she asked the usual question, "Why did you move to Poland" and I tried to give her the answer. We chatted in English due to the lack of a large Polish vocabulary it wouldn't have been possible to explain it in Polish. We chatted for about half an hour and I and she were happy with it. She doesn't live close to Poznań but on rare occassions comes to Poznań or Golina and I hope that we will actually meet, face to face, in the future.

Mów co chcesz o mediach społecznościowych takich jak Facebook, ale dają możliwość rozmowy z ludźmi, może nie miał innego sposobu, aby poznać. Na przykład, jednym z nazwisk w Moje drzewo jest Mejer. Spotkałem się z kilkoma z nich w ciągu ostatnich 7 lat, dużo wiedzieć o tej rodzinie, ale nie je wszystkie spełnione. Jednak wczoraj na FB, udało mi się porozmawiać z jednym z nich nigdy nie spotkałem i dowiedzieć się nowe informacje, aby dodać do mojego drzewa. Oczywiście, zapytała zwykle pytanie, "Dlaczego przenieść się do Polski" i starałem się dać jej odpowiedź. Rozmawialiśmy w języku angielskim ze względu na brak dużego polskiego słownictwa to nie byłoby możliwe, aby wyjaśnić w języku polskim. Rozmawialiśmy przez około pół godziny, a ja i ona byli z niego zadowoleni. Ona nie mieszka w pobliżu Poznania, ale w rzadkich okazjach dochodzi do Poznania lub Golina i mam nadzieję, że rzeczywiście spełniają, twarzą w twarz, w przyszłości.

Sunday, December 07, 2014

Nice decorations.

 
 
The rynek was full of people last night looking at the decorations and the new Christmas tree in front of the town hall. It wasn't that cold, only 2c, so not a bad night for walking around and looking at the the kiosk's with different Christmas items for sale.

Joan spent a couple of hours writing out Christmas cards because I want to get them in the mail tomorrow.  The ones to people in Poland should get there by Christmas and I can only hope for the same to people in America. We didn't put up the Christmas tree because we have a family crisis going on right now and needed to attend to it.

Rynek był pełen ludzi, ostatniej nocy patrząc na dekoracje i nowej choinki przed ratuszem. To nie było tak zimno, tylko 2c, więc nie jest to zła noc na spacery i patrząc na kiosk na Boże Narodzenie z różnych przedmiotów na sprzedaż.

Joan spędził kilka godzin wypisywanie kartek świątecznych, bo chcę, aby je w mailu jutro. Te, do ludzi w Polsce powinno się tam Boże Narodzenie i mogę mieć tylko nadzieję na to samo do ludzi w Ameryce. Nie postawić choinkę, bo mamy kryzys rodziny dzieje teraz i potrzebne do zajmowania się nim.

Saturday, December 06, 2014

St. Nicholas Day

Dzien Świętego Mikołaja -- starts off the Christmas holidays in Poland. It was eagerly awaited by the children in my family. The night before, we hung up clean white stockings (some families' children set out freshly polished shoes) hoping they would be filled with nuts and tangerines and not coal.

St. Nicholas was the 4th-century Bishop of Myra in Lycia, what is now a province of Turkey. He had a reputation for secret gift-giving, and is associated by some countries with Santa Claus.

In Poland, St. Nicholas -- Święto Mikołaj -- is a saintly, dignified figure. He comes as a bishop in bright vestments, carrying a golden crozier that resembles a shepherd's crook, symbolizing, like shepherds with sheep, that the religious tend their flock of people. (Did you know candy canes originated as a symbol of a crozier? That's one story anyway.)

Descending from heaven with an angel helper, St. Nicholas travels on foot, on horseback or in a sleigh pulled by a white horse as he visits homes in the countryside.

Children are tested on their catechism and rewarded with chocolate-glazed, heart-shaped pierniczki or honey-spice cookies in the shape of St. Nicholas.     
Dzień Świętego Mikołaja - zaczyna się świąt Bożego Narodzenia w Polsce. To był oczekiwany przez dzieci w mojej rodzinie. W noc przed, zawiesiliśmy czyste białe pończochy (dzieci Niektóre rodziny "świeżo wypolerowane określone buty) mając nadzieję, że być wypełnione orzechami i mandarynki, a nie węgla.

Mikołaja był 4th-wieczny biskup Miry w Licji, co jest teraz prowincji Turcji. Miał reputację tajnym prezentów, i wiąże się w niektórych krajach z Santa Claus.

W Polsce, św Mikołaja - Święto Mikołaja - jest święte, godne rysunek. Przychodzi jako biskup w jasnych szatach, niosąc złoty pastorał przypominający pastorał pasterza, symbolizujące, jak pasterzy z owcami, które religijne wydają swoje stado ludzi. (Czy wiesz, Laski krystalicznego pochodzi jako symbolu pastorału? To jeden historię tak.)

Schodząc z nieba z pomocnik anioła, Mikołaj wędruje pieszo, konno lub w saniach ciągniętych przez konia white, gdy odwiedza domy na wsi.

Dzieci są testowane na ich katechizmu i nagradzani, przeszklone czekolady w kształcie serca Pierniczki lub miód, przyprawy ciasteczka w kształcie Świętego Mikołaja.

Friday, December 05, 2014

Choinka!

Another lesson in Polish with Zbyszek and then we went our our weekly food shopping, 105zl, this week. We decided to put up our Christmas tree tomorrow and start enjoying this time of the year. The tree, of course, is in storage today upstairs and I will bring it down tomorrow to start the decorating. We watched two Christmas movies last night, Love Actually and the Polish movie, Listy do M. I don't know if you can get the Polish one in the U.S. but if you can it is an excellent movie and you can get it with English subtitles so you know what is being said.

I read an article yesterday about NOT going to Warsaw because there are so many huge advertisements on buildings that almost completely cover the buildings. The article said it was like being in Tokyo. We haven't been in Warsaw for years so I haven't seen what it looks like but we have a few buldings like that in Poznań and I, personally, don't like them. The architecture of the old buildings is hidden from view and even some apartment buildings have done that to generate income. I feel sorry for the people who live in the flats and can't look outside now. The last president of Poznań somewhat limited the building advertisements and it will be interesting what the new president will do.

Odbyłem kolejną lekcję polskiego ze Zbyszkiem, a następnie udaliśmy się nasze cotygodniowe zakupy żywności, których koszt  w tym tygodniu wyniósł 105zł. Zdecydowaliśmy się na to, aby jutro rozstawić naszą choinkę  i już teraz zacząć się nią cieszyć . Oczywiście, teraz drzewko jest w schowku  na górze i jutro zniosę je na dół, aby rozpocząć dekorowanie. Poprzedniego wieczoru oglądaliśmy dwa świąteczne filmy :  „Love Actually”  oraz  polski film „Listy do M”. Nie wiem, czy polski film można zdobyć  w USA, ale jeśli możesz, to jest to doskonały film i można go pobrać z angielskimi napisami, więc wiesz, co się mówi.

Wczoraj, czytałem artykuł o tym, by nie wybierać się do Warszawy, ponieważ na budynkach umieszczone są tak  ogromne reklamy, które prawie całkowicie pokrywają ich ściany. W artykule jest napisane, że podobnie było  w Tokio. Nie byliśmy w Warszawie od lat, więc nie widziałem, jak to wygląda, ale mamy kilka takich budynków w Poznaniu i ja osobiście tego nie lubię. Architektura starych budynków jest zakryta. Nawet niektóre budynki mieszkalne je mają po to, aby przynosiły dochody. Żal mi ludzi, którzy żyją w takich mieszkaniach i nie mogą patrzeć na zewnątrz . Poprzedni prezydent Poznania nieco ograniczył zakładanie reklam na budynki i będzie ciekawe, co zrobi nowy prezydent .

Thursday, December 04, 2014

Rynek

 
All ready for Christmas in Stary rynek.

Wednesday, December 03, 2014

visitor

Stihl Poznań Ice Festival is just around the corner! Only two weeks left until ice sculpture makers from all over the world will come to Poznan to create their amazing art in ice. Sculptures like the one below, will give some magic to the Old Market Square. Joan and I will go and take pictures of the sculptures when they are all finished.

I had a nice, early morning chat on FB with our grandson Joe and confirmed that he is still planning to come and stay with us for a month after he graduates from high school. We put the plan in motion over 2 years ago and have been waiting for it to happen. I know it will be an experience that will last him the rest of his life, first time in Europe. Of course we will show him many places in Poland but also hope to take him to a few other places, Berlin for sure since it is so close to us. His parents and he will pay the airfare but we'll have to feed him and his mother says he eats a lot.
Stihl Poznań Ice Festival jest tuż za rogiem! Zaledwie dwa tygodnie pozostały do momentu przybycia do Poznania twórców rzeźby lodowej z całego świata, którzy będą tworzyć swoją niesamowitą sztukę w lodzie. Rzeźby takie jak ta poniżej, dodadzą trochę magii Staremu Rynkowi. Joan i ja pójdziemy robić zdjęcia rzeźb, kiedy już będą gotowe.
 
Rano miałem miłą rozmowę na FB z naszym wnukiem Joe, który potwierdził, że nadal planuje przyjechać i zatrzymać się u nas przez miesiąc po skończeniu liceum. Uruchomiliśmy ten projekt ponad 2 lata temu i czekamy na jego realizację. Wiem, że jego pierwszy pobyt w Europie będzie dla niego  doświadczeniem, które zostanie z nim do końca  życia. Oczywiście, pokażemy mu wiele miejsc w Polsce, ale także mamy nadzieję, zabrać go do kilku innych miejsc, na pewno do Berlina, który jest najbliżej. Jego rodzice i on zapłacą za przelot, ale my będziemy musieli go karmić, a jego matka mówi, że  bardzo dużo je.

Tuesday, December 02, 2014

Changes

Another cold day with no sun but............what's new about that?  Probably the biggest news from Poznań this Tuesday is that in the last election, the President(Mayor) of Poznań was defeated and lost his position after being the President for 16 years. Grobelny was controversial in some ways but there was a lot of improvement during his reign. I don't know anything about the newly elected President, Jaskowiak, so we'll just have to wait and see what he does. One idea I did hear that he has is to eliminate cars from driving into the center of the city and it will only be aeccessible using public transportation like busses and trams. Whether or not this idea passes with the common people and business people remains to be seen.  Cousin Andrzej also told me they elected a new Mayor in Golina.

A little of three weeks and it will be Christmas again, our 7th in Poland. Time does seem to go faster as you age. A good thing about it is that you have gained so many memories of Christmases in the past that are still recallable in your memory. Of course the meaning or reason for Christmas doesn't, or shouldn't change but I think the way you feel about it does. I would much rather to have a Christmas like when I was young, to be surrounded with cousins, aunts and uncles, to have the traditional Wigilia, one of the uncles or adult cousins dressed like Santa Claus knocking on the window to come in and hand out a present to each child. In today's world I think too many gifts are given to each child and they don't really appreciate them. It's more like how many do they get instead of enjoying just one or two.

Kolejny zimny dzień bez słońca, ale ............ co nowego na ten temat? Prawdopodobnie największą, wtorkową wiadomością  Poznania jest to, że w ostatnich wyborach, prezydent (burmistrz) Poznania został pokonany i stracił stanowisko po 16. latach. Grobelny był w pewnym sensie kontrowersyjny, ale w czasie jego rządów wiele się poprawiło. Nic nie wiem na temat nowo wybranego prezydenta, Jaśkowiaka, więc musimy po prostu poczekać i zobaczyć, co robi. Jednym z pomysłów, o jakim słyszałam jest to, że ma  wyeliminować wjazd samochodów do centrum miasta i dostanie siętam będzie możliwe tylko korzystając z transportu publicznego, takich jak autobusy i tramwaje. Czy ten pomysł przejdzie wśród ludzi i biznesmenów, to się okaże. Kuzyn Andrzej powiedział mi również, że wybrali nowego burmistrza w Golina.

Za trochę więcej niż  trzy tygodnie znowu będzie  Boże Narodzenie , nasze 7 w Polsce. Czas wydaje się biec szybciej z wiekiem. Dobrą rzeczą jest to, że zyskujesz tak wiele wspomnień z minionych Świąt, które nadal przywoływane są z pamięci. Oczywiście znaczenia lub powody Świąt  Bożego Narodzenia nie zmieniają się lub nie powinny zmieniać, ale myślę, że sposób, w jaki je czujesz – zmienia się. Wolałbym chętniej mieć święta jak wtedy, gdy byłem młody otoczony kuzynami, ciociami i wujkami, miałem tradycyjną Wigilię i kiedy jeden z wujów  lub dorosłych kuzynów  ubranych jak Santa Claus, pukał w okno, aby wejść do środka i rozdawał prezenty  każdemu dziecku.  Myślę, że w dzisiejszym świecie, zbyt wiele prezentów daje się każdemu dziecku i ono nie bardzo je ceni.

Monday, December 01, 2014

Universities.

I had a nice conversation with two young men, one in his last of high school and the other in his first year at university. The high school student was trying to decide which way to go with his future, what area to study and where. The university student was unhappy with his choices at the university level and unhappy with the school. Both are thinking to go to the U.S. and study there, improve their English and make better choices for their future. I've talked with several young people in the past and almost all are not happy with the universities level of education and think they would do better going abroad.  Out of curiosity I checked the internet for the top 100 universities in the world and there wasn't one Polish university listed. I thought there would be at least 1. Then I checked the top 500 and found Jagiellonion  Universaity was listed at 327 and that is considered the best in Poland. Holy cow, Batman!! What's wrong with this picture?

Nothing new on the weather front, winter has definitely set in with -6c today, gray and no sun.

Miałem miłą rozmowę z dwoma młodymi mężczyznami, jeden jest w ostatniej klasy liceum, a drugi na  pierwszym roku studiów. Uczeń szkoły średniej stara się podjąć decyzję, w którą stronę iść w przyszłości, co studiować i gdzie. Student był niezadowolony ze swoich wyborów na  uniwersytecie i niezadowolony ze szkoły. Obaj myślą, aby wyjechać do USA i tam studiować, podszkolić swój angielski i dokonać  wyboru lepszego dla ich przyszłości. Rozmawiałem z kilkoma młodymi ludźmi w przeszłości i prawie wszystkie nie są zadowoleni z poziomu edukacji na uniwersytetach i sądzą, że lepiej będzie za granicą. Z ciekawości sprawdziłem w Internecie listę 100 najlepszych uniwersytetów na świecie i ani jeden polski uniwersytet nie był wymieniony. Myślałem, że będzie co najmniej 1. Następnie sprawdziłem listę 500 i znalazłem Uniwersytet Jagielloński wymieniony na 327 pozycji i jest uważany za najlepszy w Polsce. Święta krowa, Batman !! Co jest nie tak z tym zdjęciem?

Nic nowego na froncie pogody, dzisiaj zima zdecydowanie ustawiła się na -6 ° C ,z  szarym i nie słonecznym dniem.

Sunday, November 30, 2014

Teaching!

I had an interesting message today from one of my readers. "I use a computer sometimes at a
Polish center in Chicago, where I live, and have just shared news of your website w. the English language teachers there; specifically mentioning they might utilize your blog for their class purposes in helping students (mainly these are elders) learn their English in a very interesting and conversational way. I'm sure they would all find your blog entries very interesting and informative...and a fun way to learn a new language". What started out as a way to communicate life in Poland to my American cousins and became a blog that more readers of it now are not cousins will now become a way for older Polish people to learn English. That makes me very happy.

We had a visit from 19 year old Ola who just returned from a hitch hiking trip to Budapest and back. It was her first visit to that city and she liked it as much as we did. She is an amazing girl, full of energy and the thirst for travel. We always like seeing her and look forward to our meetings.

Dzisiaj miałem ciekawą wiadomość  od jednego z moich czytelników. Cytuję:  "Czasem używam komputera  w polskim ośrodku w Chicago ( mieszkam w Chicago) i właśnie podzieliłem się wiadomością o Twojej stronie internetowej w języku angielskim z pracującymi tam nauczycielami języka angielskiego, specjalnie wzmiankując o tym, że mogliby wykorzystać Twój blog w trakcie nauczania języka. Byłaby to pomoc i ciekawy sposób uczenia się , także języka potocznego dla kursantów  głównie są to osoby starsze wiekiem). Jestem pewien, że oni wszyscy uznaliby  wpisy na blogu za bardzo ciekawe i pouczające ... i przyjemny sposób nauczenia się nowego języka ". Co zaczęło się jako sposób komunikowania o życiu w Polsce dla moich amerykańskich kuzynów i stało się blogiem, którego większość czytelników  nie jest moimi kuzynami, teraz staje się sposobem, w jaki starsi Polacy uczą się  języka angielskiego. To sprawia, że jestem bardzo zadowolony.

Dzisiaj  złożyła nam wizytę 19-letnia Ola, który właśnie wróciła z podróży autostopem  do i z Budapesztu. To była jej pierwsza wizyta w tym mieście i lubi je tak bardzo, jak my. Ona jest niesamowitą dziewczyną, pełną energii i „głodną” podróży. Zawsze lubimy, kiedy ja widzimy i czekamy na nasze spotkania.

Saturday, November 29, 2014

SURPRISE

Yes, today I had a nice surprise, actually two, when my great nephew, Jeff Piekarczyk, Jr. made contact with me via FB.  It's the first time I have talked with him and it was a great experience. He said he was interested in family history so I was happy to send him a PDF file of the history book I have written about our family history. Since most of the research is done on my mother's side of the family, it contains more about Kazmierczak and Rajewski history than Piekarczyk. My father's side, Piekarczyk, comes from southern Poland and it's been more difficult to get information about them although I have made progress in the last year finding cousins in Jankowice.

The other surprise was a visit from a friend, Radek, who came for a visit of about two hours and we talked about what he has been doing for the last couple of weeks.  His home is in Poznań but he works out of Warsaw during the week, travelling around Poland for a finance company. He is the one who recommended the Spanish school in Malaga so we had the opportunity to ask him questions about it. He's also a basketball fan so we played a tape of one of the old Chicago Bulls games when Michael Jordan was playing. It was nice for him to see a complete game and not just highlights of a game.

Two surprises in one day but the first surprise was the best.

Winter is here, -2c outside and it's cold.

Tak, dzisiaj miałem miłą niespodziankę, właściwie dwa, kiedy moja wielka bratanek, Jeff Piekarczyk, Jr. nawiązał kontakt ze mną poprzez FB. To pierwszy raz, kiedy rozmawiałem z nim i to było wspaniałe doświadczenie. Powiedział, że jest zainteresowany historią rodziny, więc byłem szczęśliwy, aby wysłać mu plik PDF książki historii Pisałem o historii naszej rodziny. Ponieważ większość badań odbywa się na strony matki rodziny, zawiera więcej o historii Kazmierczak i Rajewski niż Piekarczyk. Strony ojca, Piekarczyk, pochodzi z południowej Polski i to było trudniejsze, aby uzyskać informacje o nich, chociaż zrobiłem postępy w ostatnim roku stwierdzającej kuzynów w Jankowicach.

Inne niespodzianką była wizyta od znajomego, Radek, który przyszedł w odwiedziny do około dwie godziny i rozmawialiśmy o tym, co on robił przez ostatnie kilka tygodni. Jego dom znajduje się w Poznaniu, ale pracuje się z Warszawy w ciągu tygodnia, podróżując po Polsce dla firmy finansów. On jest tym, który zalecił szkoły hiszpańskiego w Maladze, więc mieliśmy okazję zadać mu pytania na ten temat. Jest także fanem koszykówki, więc graliśmy taśmy z jednego ze starych gier, gdy Chicago Bulls Michael Jordan grał. Miło było dla niego, aby zobaczyć pełną grę, a nie tylko podkreśla z gry.

Dwie niespodzianki w jeden dzień, ale pierwszy zaskoczeniem był najlepszy.


Zima jest tutaj, -2 ° C na zewnątrz i jest zimno.

Friday, November 28, 2014

Choke day!

Dinner with Zbyszek was a success but started out badly. Joan prepared the duck perfectly but I cut a piece to eat that was too big to swallow and I almost choked to death, really. Now I know how Mama Cass must have felt as she choked to death on a sandwich.  It isn't a good feeling. I finally got the over-sized piece out of my throat and continued eating smaller pieces. The meal was excellent and when it was finished we sat down to watch the movie, "Chef", because Zbyszek had not seen it before. About 8:30PM we were finished and Z returned to his own home.

Earlier in the morning I took my first free bus ride to the market in Jeżyce to buy three duck breasts, cost 33zl. I thought that I needed a special card for free rides but Zbyszek told me all you have to do is show you ID card to the control people to show you have 70 years. Once you attain that age, you don't have to pay for public transportation. I made it to the market and back in 45 minutes and didn't have to worry about finding a parking place in a crowded area. It was a nice trip. The bus stop to go there is right across from our flat and the return bus stop is next to the market.

Kolacja ze Zbyszek był sukcesem, ale zaczęło się źle. Joan przygotował kaczkę doskonale ale wyciąć kawałek jedzenia, które było zbyt duże do połknięcia i prawie zakrztusił się na śmierć, naprawdę. Teraz wiem, jak Mama Cass musi się czuć jak ona zakrztusił się na śmierć na kanapkę. To nie jest dobre uczucie. I w końcu się na rozmiarze kawałek z mojego gardła i nadal jeść mniejsze kawałki. Posiłek był doskonały, a kiedy skończył usiedliśmy, aby obejrzeć film, "Kucharz", bo Zbyszek nie widziałem go wcześniej. O 20:30 byliśmy gotowego i Z powrócił do swego domu.

Wcześniej rano wziąłem pierwszą przejażdżkę darmo autobusem na rynek w Jeżyce kupić trzy kacze piersi, koszt 33zł. Myślałem, że potrzebuję specjalną kartę do bezpłatnych przejazdów, ale Zbyszek powiedział mi wszystko, co musisz zrobić, to pokazać, dowód osobisty do ludzi kontroli pokazać masz 70 lat. Po osiągnięciu tego wieku, nie musisz płacić za transport publiczny. Zrobiłem go na rynek i do tyłu w 45 minut i nie trzeba się martwić o znalezienie miejsca parkingowego w zatłoczonym obszarze. To była miła wycieczka. Przystanek autobusowy tam jest naprzeciwko naszego mieszkania, a przystanek autobusowy powrót jest obok rynku.