Thursday, June 17, 2021

Acupuncture.

Radek was excited yesterday, he went to a person who does acupuncture for an injury he has. Two of his best friends have used it and it worked for them.

The expected heatwave starting today is now supposed to start tomorrow. You can't always count on weather forecasts. In fact, I never count on them. It's a guessing game. With the heatwave coming, we will have cold soups for several dinners until Joan leaves.

I am dreading this coming separation from Joan next week. I am always with her, caring for any need she has or just to make her smile. I know she will feel isolated in the manor house with no one to talk within English much. I have to make sure they keep her phone charged so I can call her several times each day. Just the thought of her being alone brings me anxiety. If this right hand of mine wasn't in need of surgery now, I would postpone it. We have been without each other for longer periods but never in these circumstances. I miss her already.

Today was shopping day and the cost was  152 PLN($41). I also bought Joan another pair of shorts and a top. The food cost was low because I will have soups for four days. 

The Coronavirus- Delta variant is spreading in schools. The Delta variant of the coronavirus is spreading from country to country and increasingly affecting children. Research published in the British Medical Journal shows that schools in the UK have the highest number of infections. No one knows if the autumn wave of infections will be dangerous, especially for children.

Radek był wczoraj podekscytowany, poszedł do osoby, która robi akupunkturę na kontuzję, którą ma. Dwóch jego najlepszych przyjaciół skorzystało z tego i zadziałało to na nich.

Spodziewana fala upałów rozpoczynająca się dzisiaj, teraz ma zacząć się jutro. Nie zawsze można liczyć na prognozy pogody. Ja w zasadzie nigdy na nie nie liczę. To zabawa w zgadywanie. W związku z nadchodzącą falą upałów, na kilka obiadów do czasu wyjazdu Joanny będziemy jeść zimne zupy.

Boję się tej nadchodzącej rozłąki z Joan w przyszłym tygodniu. Zawsze jestem przy niej, troszcząc się o każdą jej potrzebę lub po prostu wywołując uśmiech na jej twarzy. Wiem, że będzie się czuła odizolowana w dworku, bez nikogo, z kim mogłaby porozmawiać po angielsku. Muszę się upewnić, że jej telefon jest naładowany, żebym mógł do niej dzwonić kilka razy dziennie. Sama myśl o tym, że będzie sama, napawa mnie niepokojem. Gdyby moja prawa ręka nie wymagała teraz operacji, odłożyłbym ją na później. Bywało, że nie było nas przez dłuższy czas, ale nigdy w takich okolicznościach. Już za nią tęsknię.

Dzisiaj był dzień zakupów i koszt wyniósł 152 zł (41 dolarów). Kupiłem Joannie jeszcze jedną parę szortów i top. Koszt jedzenia był niski, ponieważ będę miał zupy na cztery dni. 

Koronawirus- wariant Delta rozprzestrzenia się w szkołach. Wariant Delta koronawirusa rozprzestrzenia się z kraju do kraju i coraz częściej dotyka dzieci. Z badań opublikowanych w British Medical Journal wynika, że w szkołach w Wielkiej Brytanii odnotowuje się największą liczbę zakażeń. Nie wiadomo, czy jesienna fala zakażeń będzie groźna, szczególnie dla dzieci.

Radek estaba emocionado ayer, fue a una persona que hace acupuntura para una lesión que tiene. Dos de sus mejores amigos la han utilizado y les ha funcionado.

La ola de calor que se esperaba que empezara hoy, ahora se supone que empezará mañana. No siempre se puede contar con las previsiones meteorológicas. De hecho, yo nunca cuento con ellas. Es un juego de adivinanzas. Con la ola de calor que se avecina, tendremos sopas frías para varias cenas hasta que Joan se vaya.

Estoy temiendo la separación de Joan la próxima semana. Siempre estoy con ella, atendiendo cualquier necesidad que tenga o simplemente para hacerla sonreír. Sé que se sentirá aislada en la casa solariega sin nadie con quien hablar en inglés. Tengo que asegurarme de que tienen el teléfono cargado para poder llamarla varias veces al día. La sola idea de que esté sola me produce ansiedad. Si esta mano derecha mía no necesitara ahora una operación, la pospondría. Hemos estado sin la otra durante períodos más largos, pero nunca en estas circunstancias. Ya la echo de menos.

Hoy fue el día de compras y el costo fue de 152 PLN($41). También le compré a Joan otro par de pantalones cortos y un top. El costo de la comida fue bajo porque tendré sopas para cuatro días. 

La variante Delta del coronavirus se está propagando en las escuelas. La variante Delta del coronavirus se está extendiendo de un país a otro y afecta cada vez más a los niños. Una investigación publicada en el British Medical Journal muestra que las escuelas del Reino Unido son las que tienen el mayor número de infecciones. No se sabe si la ola de infecciones de otoño será peligrosa, especialmente para los niños.

Monday, June 14, 2021

Oil

 Today was the day to have my oil changes in the car. I made an appointment last Friday for today at 9:00. On time. my car as taken in. 1 hour later and still no car returned. 1 1/2 hours and still no car. I asked where was my car and why isn't it finished. I was told they ordered the wrong oil filter and they were waiting for it to be delivered. Finally at 11:15 the car was returned. It's the last time I will go to that facility.

Joan had her meeting with the neurologist today and he spent 1 1/2 hours examining her, asking her various questions to check her cognitive skills and could observe  the decline since our last visit. He asked her to name 5 fruits and 5 vegetables and she could only name two for each category. He asked if she could walk and she said yes but she couldn't raise up out of the wheelchair. He said he would like to reduce the medications she takes because they also affect the cognitive system. However, concerned about the two recent seizures, he wouldn't do that. I told him that was my concern about lowering the meds. Before our next visit, she will have to have another MRI,EG, and blood test. On the bright side, he didn't see any reason she couldn't fly in a plane.

 Dziś był dzień, kiedy olej w samochodzie miał być wymieniony. Umówiłem się w zeszły piątek na dziś na 9:00. Bylem punktualny. Mój samochód został zabrany. Po 1 godzinie jeszcze nie wrócił . 1 1/2 godziny i nadal go nie było. Zapytałem, gdzie jest i dlaczego wymiana nie jest zakończona. Powiedziano mi, że zamówili zły filtr oleju i czekali na jego dostarczenie. Wreszcie o 11:15 samochód został zwrócony. To jest ostatni raz, kiedy pójdę do tego serwisu.

Joan miała dzisiaj spotkanie z neurologiem, który przez półtorej godziny badał ją, zadając różne pytania, aby sprawdzić jej zdolności poznawcze i zaobserwować ich obniżkę od naszej ostatniej wizyty. Poprosił ją o wymienienie 5 owoców i 5 warzyw, a ona potrafiła wymienić tylko po dwa z każdej kategorii. Zapytał, czy może chodzić, a ona odpowiedziała, że tak, ale nie może podnieść się z wózka inwalidzkiego. Powiedział, że chciałby zmniejszyć ilość przyjmowanych przez nią leków, ponieważ wpływają one również na system poznawczy. Jednak, zaniepokojony dwoma ostatnimi atakami, nie chciałby tego zrobić. Powiedziałem mu, że to jest moja obawą jest zmniejszenie leków. Przed naszą następną wizytą, będzie musiała mieć MRI, EG i badanie krwi. Z drugiej, pozytywnej strony, on nie widział żadnego powodu, by nie mogła lecieć samolotem.

 Hoy era el día de hacer los cambios de aceite en el coche. Hice una cita el viernes pasado para hoy a las 9:00. A la hora, mi coche como se toma en. 1 hora más tarde y todavía no hay coche devuelto. 1 hora y media y todavía no hay coche. Pregunté dónde estaba mi coche y por qué no está terminado. Me dijeron que habían pedido el filtro de aceite equivocado y que estaban esperando a que se lo entregaran. Finalmente a las 11:15 el coche fue devuelto. Es la última vez que voy a ese centro.

Joan tuvo su reunión con el neurólogo hoy y él pasó 1 hora y media examinándola, haciéndole varias preguntas para comprobar sus habilidades cognitivas y pudo observar el declive desde nuestra última visita. Le pidió que nombrara 5 frutas y 5 verduras y sólo pudo nombrar dos de cada categoría. Le preguntó si podía caminar y ella dijo que sí, pero que no podía levantarse de la silla de ruedas. Dijo que le gustaría reducir los medicamentos que toma porque también afectan al sistema cognitivo. Sin embargo, preocupado por las dos convulsiones recientes, no quiso hacerlo. Le dije que eso era lo que me preocupaba de reducir los medicamentos. Antes de nuestra próxima visita, tendrá que someterse a otra resonancia magnética, una ecografía y un análisis de sangre. El lado bueno es que no vio ninguna razón por la que no pudiera volar en un avión.

Sunday, June 13, 2021

Strawberry land.

Continuing on in strawberry land, I made the german pancake for breakfast. Inside I put strawberries and blueberry yogurt, folded it over, added strawberry yogurt with strawberries on top. Joan really liked it. Soon, fresh cherries will be available and then I will switch focus to things with them. Until then. I still have another large bowl of strawberries to use up. Maybe scrambled eggs with strawberries is next for an experiment?

I filed our U.S. taxes last night, just in time, and if H&R Block is right, we may get those missing Recovery payments. We may. The return still has to be approved by the IRS first. I am not holding my breath.

As I am writing this, Joan is reading her book by a Spanish author and we are listening to music from a radio station in Santiago de la Ribera. It's called Activa Radio and, amazingly they play music without commercials.

Kontynuując temat truskawek, na śniadanie zrobiłem naleśnik pi niemiecku. Do środka włożyłem truskawki i jogurt jagodowy, złożyłem go, dodałem jogurt truskawkowy z truskawkami na wierzchu. Joan bardzo smakował. Wkrótce będą dostępne świeże czereśnie i wtedy skoncentruję się na daniach rzeczach z nimi. Do tego czasu, wciąż mam dużą miskę truskawek do wykorzystania. Może jajecznica z truskawkami będzie następnym eksperymentem?

Ubiegłego wieczoru, w samą porę, złożyłem nasze amerykańskie zeznanie podatkowe i jeśli H&R Block ma rację, możemy dostać zwrot. Możemy. Zwrot musi być najpierw zatwierdzony przez IRS. Nie wstrzymuję oddechu.

Kiedy to piszę, Joan czyta książkę hiszpańskiego autora i słuchamy muzyki z radia w Santiago de la Ribera. Nazywa się Activa Radio i, o dziwo, grają muzykę bez reklam.

Siguiendo en el país de las fresas, hice la tortita alemana para desayunar. Dentro puse fresas y yogur de arándanos, lo doblé, añadí yogur de fresa con fresas por encima. A Joan le gustó mucho. Pronto habrá cerezas frescas y entonces cambiaré el enfoque a cosas con ellas. Hasta entonces. Todavía tengo otro gran tazón de fresas para usar. ¿Quizás los huevos revueltos con fresas sean el próximo experimento?

Anoche presenté nuestros impuestos estadounidenses, justo a tiempo, y si H&R Block está en lo cierto, puede que consigamos esos pagos de recuperación que nos faltan. Es posible. La declaración todavía tiene que ser aprobada por el IRS primero. No estoy conteniendo la respiración.

Mientras escribo esto, Joan está leyendo su libro de un autor español y estamos escuchando música de una emisora de radio de Santiago de la Ribera. Se llama Activa Radio y, sorprendentemente, ponen música sin anuncios.

Saturday, June 12, 2021

Dessert

Yesterday, during my conversation with my friend Alina, she told me she makes a nice dessert with the strawberries. You take some Mascarpone cheese, powdered sugar and mix it all together. My Mascarpone was still in the refrigerator so first I added a little of the strawberry juice to it with the powder and mixed that. Then I added the strawberries, separated it into two bowls and we ate it. It was delicious. It was quick and easy to make. Try it.

Yesterday we had 239 new cases of corona and 46 people died. It seems to be staying between 200-400 new cases so, even though that isn't great, it is not going higher. In the U.S they had 22,053 new cases but, of course, it is a much bigger country.

With a little colder temperature and raining, tonight we will have hot strawberry soup and the bread, chleb wojskowy. It's a good combination to serve on a chilly day. This coming Wednesday, the temperature will be in the high 30's C(80's F) for the next several days.

Wczoraj, podczas rozmowy,  moja znajoma Alina powiedziała mi, że robi fajny deser z truskawkami. Bierze się trochę serka Mascarpone, cukier puder i wszystko razem miksuje. Moje Mascarpone było jeszcze w lodówce, więc najpierw dodałem do niego odrobinę soku truskawkowego wraz z cukrem pudrem i wymieszałem. Potem dodałem truskawki, rozdzieliłem do dwóch miseczek i zjedliśmy. Było pyszne. Było szybkie i łatwe do zrobienia. Spróbuj tego.

Wczoraj mieliśmy 239 nowych przypadków korona wirusa, a 46 osób zmarło. Wydaje się, że stan  utrzymuje się między 200-400 nowymi przypadkami, więc mimo, że nie jest to dużo, ale nie wzrasta. W Stanach Zjednoczonych odnotowano 22,053 nowych przypadków, ale oczywiście jest to znacznie większy kraj.

Przy nieco chłodniejszej temperaturze i padającym deszczu, dziś wieczorem zjemy gorącą zupę truskawkową i chleb wojskowy. To dobre połączenie na chłodny dzień. W najbliższą środę temperatura wzrośnie do 30 stopni C (80 stopni F) i będzie się utrzymywać przez kilka następnych dni.

Ayer, durante mi conversación con mi amiga Alina, me dijo que ella hace un buen postre con las fresas. Coge un poco de queso Mascarpone, azúcar en polvo y lo mezcla todo. Mi Mascarpone estaba todavía en la nevera así que primero le añadí un poco del zumo de las fresas con el polvo y lo mezclé. Luego añadí las fresas, lo separé en dos cuencos y nos lo comimos. Estaba delicioso. Fue rápido y este de hacer. Pruébalo.

Ayer tuvimos 239 nuevos casos de corona y 46 personas murieron. Parece que se mantiene entre 200-400 nuevos casos así que, aunque no es genial, no va a más. En los EE.UU. tuvieron 22.053 nuevos casos pero, por supuesto, es un país mucho más grande.

Con una temperatura un poco más fría y lloviendo, esta noche tendremos sopa de fresas caliente y el pan, chleb wojskowy. Es una buena combinación para servir en un día frío. El próximo miércoles, la temperatura estará en los altos 30's C(80's F) durante los próximos días.

Friday, June 11, 2021

Truskawki.

 Strawberries have come down in price considerably. 2 weeks ago they were 18 PLN per kilo(2.2 pounds) and today only 7 PLN. I bought 1 kilo this morning from the corner market but I will buy 2 more and freeze them for later breakfasts. I used today's purchase to make cold strawberry soup for dinner. I added pasta after it was done.

17:00-I just bought 2 kilos of strawberries and Joan and I cleaned and cut them up for freezing. I left some out for pancakes w/strawberries for breakfast.

Cena truskawek znacznie spadła. dwa tygodnie temu kosztowały 18pln za kilogram a dzisiaj tylko 7 pln. Dzisiaj rano, w narożnym sklepie, kupiłem 1 kg ale kupię jeszcze 2kg  i zamrożę je na śniadania. Dzisiejszy zakup wykorzystałem na przygotowanie chłodnika z truskawek na obiad. Po ugotowaniu dodałem makaron.                                               

 17:00 właśnie zakupiłem 2 kg truskawek i wraz z Joan umyliśmy je i pokroiliśmy, aby zamrozić. Część zostawiłem na naleśniki z truskawkami na jutrzejsze śniadanie.

Las fresas han bajado de precio considerablemente. Hace dos semanas costaban 18 zlotys el kilo y hoy sólo 7 zlotys. Esta mañana he comprado un kilo en el mercado de la esquina, pero compraré dos más y las congelaré para desayunos posteriores. He utilizado la compra de hoy para hacer una sopa fría de fresas para la cena. La pasta la añadí después de hacerla. El kilo costaba 18 zlotys y hoy sólo se han comprado 7 zlotys.

17:00-Acabo de comprar 2 kilos de fresas y Joan y yo las hemos limpiado y cortado para congelarlas. He dejado algunas para hacer tortitas con fresas para el desayuno.

Thursday, June 10, 2021

Dakowski Dwor.

Yesterday, on a nice day for a drive, Joan and I went to the place where she will stay. The new S5 road made it a pleasant trip to Dakowy Mokre, the village where the manor house is. Google maps was a help until we got within 1 kilometer of the place. Then it took us to a "T" in the road, saying we had reached our destination. The only problem was each of the roads took us out of the village. I called the owner and he said the house was exactly across the street from the large church. I turned around, went to the church and there it was across the street.  We drove down the tree lined drive way to the house and parked. The son of the owner came out and said because of the pandemic we couldn't go inside. I asked if everyone was vaccinated, he said yes and I said we were also. It didn't make any difference to him. He could only walk us around the outside, something we had already seen in the pictures. The picture looked like the house was already renovated but the actual view of it said the renovation was still in progress.

I gave him Joan's health records and while he went inside to copy them, I took some pictures of the outside. You can see what I am talking about. He said all of the single rooms are occupied now but when one is empty he would take pictures of the room Joan will occupy. Well, that's wonderful but I have already seen pictures, I want to, physically see the inside!

Wczoraj, w ładny dzień na przejażdżkę, wybraliśmy się z Joan do miejsca, w którym się zatrzyma. Nowa droga S5 sprawiła, że podróż do Dakowy Mokrego, miejscowości w której znajduje się dworek, była przyjemna. Google maps było pomocne dopóki nie zbliżyliśmy się na odległość 1 kilometra od tego miejsca. Potem doprowadziła nas do "T" na drodze, mówiąc, że dotarliśmy do celu. Jedynym problemem było to, że każda z tych dróg wyprowadziła nas z wioski. Zadzwoniłem do właściciela, a on powiedział, że dom znajduje się dokładnie naprzeciwko dużego kościoła. Nawróciłem, podjechałem do kościoła i ośrodek był po drugiej stronie ulicy. Podjechaliśmy do domu po wysadzanej drzewami drodze i zaparkowaliśmy. Wyszedł syn właściciela i powiedział, że z powodu pandemii nie możemy wejść do środka. Zapytałem, czy wszyscy są zaszczepieni, on powiedział, że tak, a ja, że my też. Dla niego nie robiło to różnicy. Mógł nas tylko oprowadzić na zewnątrz, co już widzieliśmy na zdjęciach. Na zdjęciu wyglądało, że dom jest już wyremontowany, ale w rzeczywistości widok pokazywał, że remont jeszcze trwa.

Dałem mu dokumentację zdrowia Joan i podczas gdy on wszedł do środka, aby ją skopiować, ja zrobiłem kilka zdjęć na zewnątrz. Możecie zobaczyć, o czym mówię. Powiedział, że wszystkie pojedyncze pokoje są teraz zajęte, ale kiedy jeden z nich będzie pusty, zrobi zdjęcia pokoju, który zajmie Joan. No tak, to wspaniale, ale ja już widziałem zdjęcia, ja chcę, fizycznie zobaczyć wnętrze!

Ayer, en un bonito día de paseo en coche, fuimos con Joan al lugar donde se aloja. La nueva carretera S5 hizo que el viaje hasta Dakowa Mokrego, el pueblo donde se encuentra la casa solariega, fuera agradable. Google maps fue de gran ayuda hasta que llegamos a un kilómetro del lugar. Luego nos llevó a una "T" en la carretera, indicándonos que habíamos llegado a nuestro destino. El único problema era que cada una de estas carreteras nos llevaba fuera del pueblo. Llamé al propietario y me dijo que la casa estaba justo enfrente de una gran iglesia. Me convertí, conduje hasta la iglesia y el complejo estaba al otro lado de la calle. Condujimos hasta la casa por una carretera arbolada y aparcamos. El hijo del dueño salió y dijo que no podíamos entrar por la pandemia. Le pregunté si todos estaban vacunados, me dijo que sí y le dije que nosotros también. A él no le importaba. Sólo pudo enseñarnos el exterior, que ya habíamos visto en las fotos. En la foto parecía que la casa ya estaba renovada, pero en realidad la vista mostraba que la renovación aún estaba en marcha.

Le di los registros de salud de Joan y mientras él entraba a copiarlos, yo tomé algunas fotos del exterior. Puedes ver de qué estoy hablando aquí. Dijo que todas las habitaciones individuales están ocupadas ahora, pero cuando una de ellas esté vacía, tomará fotos de la habitación que ocupará Joan. Pues sí, está muy bien, pero ya he visto las fotos, quiero, ¡ver físicamente.

Wednesday, June 09, 2021

Speech

Today I started using the speech-to-text program in this computer on the Chrome browser. I was trying to figure out how I was going to be able to type my blog during the couple of weeks that my right hand won't be functioning the way it should be. Cousin Andrzej mentioned it would be a good idea to try and use this speech to text so that I wouldn't have to type so much with just one hand or one finger. It seems like a good idea. The only problem I have is that it's hard to get punctuation into this program because when you say you want to use a period it just makes the word, Period. So, it's much easier to get things ready but if you pause for too long it turns off, then you have to go turn it back on and start all over again. So, you have to have it all in your head before you're really going to start using this program. When you want a paragraph you can't just say paragraph, you have to say "new paragraph" and then it puts a little sign for a paragraph, a backward arrow, p, and a forward <p> but still it's better than trying to type with one finger of my left hand which of course isn't going to be too accurate. I think I'll use this program until both of my hands are functioning. There is no Grammarly spell checking so I have to proof read it This a lot better than I was doing before. Usually Grammarly would correct my mistakes which is a good benefit because I don't always hit the right keys.

Tomorrow's the big day to go see this new place Joan will be at. I wrote an SMS to them asking them if everybody there had been vaccinated for Coronavirus and they sent me a message back saying yes everybody has been vaccinated so I feel better about taking Joan there.  Of course, if everybody wasn't vaccinated her chances of catching the virus even though she's been vaccinated would be higher. I feel better that they are vaccinated..

Dzisiaj zacząłem używać programu syntezatora mowy w tym komputerze na przeglądarce Chrome. Próbowałem wymyślić, jak będę mógł pisać mojego bloga przez te kilka tygodni, kiedy moja prawa ręka nie będzie funkcjonować tak, jak powinna. Kuzyn Andrzej wspomniał, że dobrym pomysłem byłoby spróbować użyć tej mowy do tekstu, żebym nie musiał pisać tak dużo jedną ręką lub jednym palcem. Wydaje się to być dobrym pomysłem. Jedyny problem jaki mam to taki, że ciężko jest wprowadzić interpunkcję do tego programu, ponieważ kiedy mówisz, że chcesz użyć kropki, to po prostu tworzy słowo, Kropka. Więc, jest o wiele łatwiej przygotować rzeczy, ale jeśli zatrzymasz się na zbyt długo, to się wyłącza, a potem musisz iść włączyć go z powrotem i zacząć wszystko od nowa, więc musisz mieć to wszystko w głowie, zanim naprawdę zaczniesz używać tego programu Kiedy chcesz akapitu, nie możesz po prostu powiedzieć akapit, musisz powiedzieć "nowy akapit", a potem umieszcza mały znak dla akapitu, strzałkę do tyłu, p, i do przodu <p>, ale i tak jest to lepsze niż próba pisania jednym palcem lewej ręki, co oczywiście nie będzie zbyt dokładne. Myślę, że będę używał tego programu dopóki obie moje ręce nie będą sprawne. Nie ma sprawdzania pisowni Grammarly, więc muszę to czytać na dowód To o wiele lepiej niż robiłem to wcześniej, zazwyczaj Grammarly poprawiałoby moje błędy, co jest dobrą korzyścią, bo nie zawsze trafiam we właściwe klawisze.


Jutro jest wielki dzień, aby pójść zobaczyć to nowe miejsce, w którym będzie Joanna. Napisałem do nich SMS-a z pytaniem, czy wszyscy zostali zaszczepieni na koronawirusa, a oni odesłali mi wiadomość, że tak, wszyscy zostali zaszczepieni, więc czuję się lepiej, zabierając tam Joan.  Mogłabym oczywiście wkrótce, gdyby wszyscy nie byli zaszczepieni, jej szanse na złapanie wirusa, mimo że jest zaszczepiona, byłyby większe.  Czuję się lepiej, że są zaszczepione.

Hoy he empezado a usar el programa de voz a texto en este ordenador en el navegador Chrome. Estaba tratando de averiguar cómo iba a ser capaz de escribir mi blog durante el par de semanas que mi mano derecha no va a funcionar como debería. El primo Andrzej mencionó que sería una buena idea tratar de usar este sistema de voz a texto para no tener que escribir tanto con una sola mano o un solo dedo. Parece una buena idea. El único problema que tengo es que es difícil introducir los signos de puntuación en este programa porque cuando dices que quieres usar un punto, sólo hace la palabra, Punto. Así que es mucho más fácil preparar las cosas, pero si haces una pausa demasiado larga, se apaga y tienes que volver a encenderlo y empezar de nuevo, así que tienes que tenerlo todo en la cabeza antes de empezar a usar este programa. Cuando quieres un párrafo, no puedes decir simplemente "párrafo", sino que tienes que decir "nuevo párrafo" y luego pone un pequeño signo para un párrafo, una flecha hacia atrás, p, y un <p> hacia delante, pero aún así es mejor que tratar de escribir con un dedo de mi mano izquierda, lo que por supuesto no va a ser demasiado preciso. Creo que usaré este programa hasta que mis dos manos funcionen. No hay revisión ortográfica de Grammarly, así que tengo que corregirlo. Esto es mucho mejor de lo que hacía antes, ya que Grammarly corregía mis errores, lo cual es una buena ventaja porque no siempre doy con las teclas correctas.


Mañana es el gran día para ir a ver el nuevo lugar donde estará Joan. Les escribí un SMS preguntándoles si todo el mundo allí había sido vacunado contra el Coronavirus y me enviaron un mensaje de vuelta diciendo que sí todo el mundo ha sido vacunado, así que me siento mejor para llevar a Joan allí.  Por supuesto, si no se vacuna a todo el mundo, las probabilidades de que se contagie el virus, aunque esté vacunada, son mayores. Me siento mejor con esto.

Monday, June 07, 2021

How nice.

Talking with my Spanish teacher today, I told him about the upcoming hand operation and the difficulty it will be to drive to see Joan where she will stay during the first week. He told me he has free time during that week and he would take me to visit her. I thought that was nice of him. I have only known him for two months. He also sent me a new cheesecake recipe from his wife to try. I think it will have to wait until I recover from the surgery.

Today was an unusual day. I woke up at 7:00, stayed up for 1/2 hour and went back to bed hoping to sleep for another hour. I woke up at 11:30. The morning was wasted but I did sleep for four more hours and it felt good.

June 21st is suppose to be the first day of summer but the last few days have been summer-like already. It's been possible for Joan to read while sitting out on the balcony.  It's easy to keep her in my view while I work in the dining room and with the window and door open, I can hear if she needs something.

With the continuing drop in new corona cases(193 yesterday and 9 deaths) restrictions have been eased even more. The economy should be getting better as each day passes and the possibility for tourism to increase.

Rozmawiając dzisiaj z moim nauczycielem hiszpańskiego, powiedziałam mu o zbliżającej się operacji ręki i o tym, że trudno będzie mi pojechać do Joan, gdzie będzie przebywać przez pierwszy tydzień. Powiedział mi, że ma wolny czas w tym tygodniu i zabierze mnie do niej. Pomyślałam, że to miło z jego strony. Znam go dopiero od dwóch miesięcy. Wysłał mi również nowy przepis na sernik od swojej żony, który miałam wypróbować. Myślę, że będzie on musiał poczekać, aż wyzdrowieję po operacji.

Dzisiejszy dzień był niezwykły. Obudziłem się o 7:00, nie spałem przez 1/2 godziny i wróciłem do łóżka z nadzieją na kolejną godzinę snu. Obudziłem się o 11:30. Ranek był zmarnowany, ale przespałem jeszcze cztery godziny i czułem się dobrze.

21 czerwca ma być pierwszym dniem lata, ale ostatnie kilka dni były już letnie. Joan mogła czytać siedząc na balkonie.  Łatwo jest utrzymać ją w zasięgu mojego wzroku, gdy pracuję w jadalni, a dzięki otwartemu oknu i drzwiom mogę usłyszeć, czy czegoś potrzebuje.

Z ciągłym spadkiem liczby nowych przypadków Corony (193 wczoraj i 9 zgonów) ograniczenia zostały złagodzone jeszcze bardziej. Gospodarka powinna się poprawiać z każdym dniem, a turystyka może się zwiększyć.

Hablando hoy con mi profesor de español, le comenté la próxima operación de la mano y la dificultad que supondrá ir en coche a ver a Juana donde se alojará durante la primera semana. Me dijo que tenía tiempo libre durante esa semana y que me llevaría a visitarla. Me pareció un detalle por su parte. Sólo le conozco desde hace dos meses. También me envió una nueva receta de tarta de queso de su mujer para que la probara. Creo que tendrá que esperar hasta que me recupere de la operación.

Hoy ha sido un día inusual. Me desperté a las 7:00, me quedé despierta durante media hora y volví a la cama con la esperanza de dormir una hora más. Me desperté a las 11:30. La mañana fue un desperdicio, pero dormí cuatro horas más y me sentí bien.

Se supone que el 21 de junio es el primer día del verano, pero los últimos días ya han sido veraniegos. Joan ha podido leer sentada en el balcón.  Es fácil tenerla a la vista mientras trabajo en el comedor y con la ventana y la puerta abiertas, puedo escuchar si necesita algo.

Con el continuo descenso de los nuevos casos de corona (193 ayer y 9 muertes) las restricciones se han suavizado aún más. La economia deberia mejorar cada dia que pasa y la posibilidad de que el turismo aumente.

Sunday, June 06, 2021

Saturday, June 05, 2021

Visits.

Saturday, a sunny day that started off lat, 10:00. I made a quick breakfast of bulgar, dried raisins, and honey for Joan and me. We sat down and watched a few episodes of "The Crown", and then i took Joan out to the balcony to soak up some vitamin D from the sun.

This Wednesday we are going to look at the place where Joan will stay during my first week of the hand operation. I thought it would also be a good time to visit our friend, Zbyszek, in his new "home" near Sroda. It"s about an hours drive east and from the return to our flat in Poznan.

Sobota, słoneczny dzień, który zaczął się późno, bo o 10:00. Zrobiłem dla mnie i Joan szybkie śniadanie z kaszy bulgur, suszonych rodzynek. Usiedliśmy i obejrzeliśmy kilka odcinków "The Crown", a potem wyciągnęłem Joan na balkon, żeby chłonęła trochę witaminy D ze słońca.

W najbliższą środę zamierzamy obejrzeć miejsce, w którym Joan zatrzyma się podczas pierwszego tygodnia po operacji mojej ręki. Pomyślałem, że będzie to też dobry moment, aby odwiedzić naszego przyjaciela Zbyszka w jego nowym "domu" w okolicach Środy. To około godziny jazdy na wschód i z powrotem do naszego mieszkania w Poznaniu.

Sábado, un día soleado que empezó tarde, a las 10:00. Hice un desayuno rápido de bulgar, pasas secas y miel para Joan y para mí. Nos sentamos y vimos algunos episodios de "The Crown", y luego llevé a Joan al balcón para tomar un poco de vitamina D del sol.

Este miércoles vamos a mirar el lugar donde se quedará Joan durante mi primera semana de operación de mano. Pensé que también sería un buen momento para visitar a nuestro amigo, Zbyszek, en su nuevo "hogar" cerca de Sroda. Se trata de una hora en coche hacia el este y desde el regreso a nuestro apartamento en Poznan.

Friday, June 04, 2021

Army bread.

 Food shopping on Friday throws my routine off but it happened. Cost for the week, 165 PLN($45).

The bread I bought the other day (Chleb Wojskowy)in the new bakery has an interesting history. It dates back to Germany in the 16th century. It was bread baked for military units. Over time, the term appeared in the languages of other Central European countries, e.g. as Dutch, and in the mid-18th century as Czech komisárek. From Czech, the term made its way into the dialects of southern Poland, Małopolska, and finally, at the end of the 19th century, into the Polish language of other regions of the country. 

A study carried out by Arthur Scheunert in 1936 showed that German army bread fully covered human daily requirements for vitamin B1. As it is baked from whole grain flour, it also contains large amounts of vitamin E. Meanwhile, white bread produced in civilian bakeries was completely devoid of vitamins, unless they were added artificially.

This bread, due to its long shelf life (24 months) and the nutritional values described, has found special recognition among: 

- all kinds of Armed Forces

- peacekeeping forces (Afghanistan, Iraq, Macedonia)

- participants in deep-sea expeditions

- participants of high mountain expeditions

- Organisers and participants of Humanitarian Convoys

- participants of rallies

- Prisoners

In addition, it can be recommended to all those people who perform their work for many weeks in non-urbanized areas far from commercial networks (e.g. at forest clearing, construction of gas pipelines, etc.). Many times this bread has been used by the Civil Defense Services during natural disasters. It has proven itself in all climatic zones of the world. 

Ingredients: Rye flour type 720 (41,5%), wheat flour type 750, vegetable fat, baker's yeast, barley malt extract, potato flakes, salt, soy flour, contains live cultures of lactic bacteria.

Today was another nice sunny day so we had breakfast of muesli, dried fruits, and yogurt on the balcony. The sun was bright so Joan was wearing her new sunglasses.

Zakupy spożywcze w piątek wytrącają mnie z rutyny, ale stało się. Koszt na tydzień, 165 PLN(45$).

Chleb, który kupiłem poprzedniego dnia (Chleb Wojskowy) w nowej piekarni ma ciekawą historię. Pochodzi z Niemiec z XVI wieku. Był to chleb wypiekany dla jednostek wojskowych. Z czasem termin ten pojawił się w językach innych krajów Europy Środkowej, m.in. jako holenderski, a w połowie XVIII wieku jako czeski komisárek. Z języka czeskiego termin ten przedostał się do gwary południowej Polski, Małopolski, a w końcu pod koniec XIX wieku do języka polskiego innych regionów kraju. 

Badania przeprowadzone przez Arthura Scheunerta w 1936 roku wykazały, że niemiecki chleb wojskowy w pełni pokrywa dzienne zapotrzebowanie człowieka na witaminę B1. Ponieważ wypiekany jest z mąki pełnoziarnistej, zawiera również duże ilości witaminy E. Tymczasem białe pieczywo produkowane w cywilnych piekarniach było całkowicie pozbawione witamin, chyba że dodawano je sztucznie.

Pieczywo to, ze względu na długi okres przydatności do spożycia (24 miesiące) oraz opisane wartości odżywcze, znalazło szczególne uznanie wśród: 

- wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych

- sił pokojowych (Afganistan, Irak, Macedonia)

- uczestników wypraw dalekomorskich

- uczestników wypraw wysokogórskich

- organizatorów i uczestników Konwojów Humanitarnych

- uczestnicy wieców

- więźniowie

Ponadto można go polecić wszystkim tym osobom, które wykonują swoją pracę przez wiele tygodni na terenach niezurbanizowanych z dala od sieci handlowych (np. przy wyrębie lasów, budowie gazociągów, itp.). Wielokrotnie chleb ten był używany przez Służby Obrony Cywilnej podczas klęsk żywiołowych. Sprawdził się we wszystkich strefach klimatycznych świata. 

Składniki: Mąka żytnia typ 720 (41,5%), mąka pszenna typ 750, tłuszcz roślinny, drożdże piekarskie, jęczmienny ekstrakt słodowy, płatki ziemniaczane, sól, mąka sojowa, zawiera żywe kultury bakterii mlekowych.

Dzisiaj był kolejny ładny słoneczny dzień, więc zjedliśmy śniadanie z musli, suszonych owoców i jogurtu na balkonie. Słońce świeciło mocno, więc Joan.

La compra de alimentos el viernes desbarZakupy spożywcze w piątek wytrącają mnie z rutyny, ale stało się. Koszt na tydzień, 165 PLN(45$).

El pan que compré el otro día (Chleb Wojskowy) en la nueva panadería tiene una historia interesante. Se remonta a la Alemania del siglo XVI. Era un pan que se horneaba para las unidades militares. Con el tiempo, el término apareció en las lenguas de otros países centroeuropeos, por ejemplo como holandés, y a mediados del siglo XVIII como komisárek checo. Del checo, el término pasó a los dialectos del sur de Polonia, Małopolska, y finalmente, a finales del siglo XIX, a la lengua polaca de otras regiones del país. 

Un estudio realizado por Arthur Scheunert en 1936 demostró que el pan del ejército alemán cubría plenamente las necesidades diarias de vitamina B1 del ser humano. Al estar cocido con harina integral, también contiene grandes cantidades de vitamina E. Mientras tanto, el pan blanco producido en las panaderías civiles carecía por completo de vitaminas, a menos que se añadieran artificialmente.

Este pan, debido a su larga vida útil (24 meses) y a los valores nutricionales descritos, ha encontrado un reconocimiento especial entre 

- todo tipo de Fuerzas Armadas

- las fuerzas de mantenimiento de la paz (Afganistán, Irak, Macedonia)

- los participantes en expediciones en alta mar

- los participantes en expediciones de alta montaña

- organizadores y participantes de convoyes humanitarios

- participantes en concentraciones

- Prisioneros

Además, puede recomendarse a todas aquellas personas que realizan su trabajo durante muchas semanas en zonas no urbanizadas y alejadas de las redes comerciales (por ejemplo, en la tala de bosques, la construcción de gasoductos, etc.). Este pan ha sido utilizado muchas veces por los servicios de protección civil durante las catástrofes naturales. Ha demostrado su eficacia en todas las zonas climáticas del mundo. 

Ingredientes: Harina de centeno tipo 720 (41,5%), harina de trigo tipo 750, grasa vegetal, levadura de panadería, extracto de malta de cebada, copos de patata, sal, harina de soja, contiene cultivos vivos de bacterias lácticas.

Hoy ha sido otro bonito día de sol, así que hemos desayunado muesli, frutos secos y yogur en el balcón. El sol brillaba y Joan llevaba sus nuevas gafas de sol.

Thursday, June 03, 2021

Bright side

 "Always look on the bright side of your life." That is what I have adopted.

Today, forgetting what day it was other than my normal shopping day, I went to Carrefour. The doors to the underground parking were closed. I was puzzled. I waited for 10 minutes, took the cell phone, went to their website, and discovered/remembered that today is Corpus Christi day and stores are closed. I was a little angry at myself for forgetting that and waking up early, 6:00, for nothing. I turned around, went home, parked the car in our garage, and discovered a watering can behind some things. I've been using a 2 ltr. bottle to water Joan's plants but now I have an actual watering plastic can. That was a bright side of my day so far at 7:15. Now, back to bed for a few hours until Joan wakes up.

At 12:30 and with a good weather day, I took Joan out to have a coffee. However, my first two choices of places to go were closed for the holiday, so we went to the rynek. It will be our last visit there until the renovate it. Trying to move Joan in a wheelchair was way to much work with the uneven sidewalks and the cobblestones in the center. That, plus pushing her back up the hill to the car would have been too strenuous.

I moved Joan to a side street where she sat until I went to retrieve the car and pick her up. Back at home we sat and watched the movie, Land, with Robin Wright. The scenery was beautiful.

"Zawsze patrz na jasną stronę swojego życia". To jest to, co przyjąłem.

Dzisiaj, zapominając jaki to dzień poza normalnym dniem zakupów, poszedłem do Carrefour. Drzwi do podziemnego parkingu były zamknięte. Zdziwiłem się. Poczekałem 10 minut, wziąłem komórkę, wszedłem na ich stronę internetową i odkryłem/przypomniałem sobie, że dziś jest Boże Ciało i sklepy są zamknięte. Byłem trochę zły na siebie o to, że o tym zapomniałem i obudziłem się wcześnie, o 6:00, po nic. Odwróciłem się, pojechałem do domu, zaparkowałem samochód w naszym garażu i odkryłem konewkę za jakimiś rzeczami. Używałem 2 ltr. butelki do podlewania roślin Joan, ale teraz mam normalną, pkastikową konewkę. To była jasna strona mojego dnia do godziny 7:15. Wróciłem do łóżka na kilka godzin, aż Joan się obudzi.

O 12:30 i przy dobrej pogodzie, zabrałem Joan na kawę. Jednak dwa pierwsze miejsca, do których chciałem pójść, były zamknięte z powodu święta kościelnego, więc pojechaliśmy na Rynek. Będzie to nasza ostatnia wizyta w tym miejscu, dopóki go nie wyremontują. Próba przepchania wóżka inwalidzkiego z Joan w nim siedzącą kosztowało by zbyt wiele wysiłku po nierównych chodnikach i kostce brukowej w centrum. To, plus pchanie jej z powrotem pod górę do samochodu, byłoby zbyt uciążliwe.

Przejechałem z Joan na boczną ulicę, gdzie ją zostawiłem siedzącą na wózku, dopóki nie poszedłem odebrać samochodu i podjechałem po nią. Kiedy wróciliśmy do domu, usiedliśmy i obejrzeliśmy film, pt.: Land, z Robin Wright. Sceneria była piękna.

"Mira siempre el lado bueno de tu vida". Eso es lo que he adoptado.

Hoy, olvidando que era un día distinto al habitual de compras, he ido a Carrefour. Las puertas del aparcamiento subterráneo estaban cerradas. Me quedé perplejo. He esperado 10 minutos, he cogido el móvil, he entrado en su página web y he descubierto/recordado que hoy es el día del Corpus y las tiendas están cerradas. Me enfadé un poco conmigo mismo por haberme olvidado de eso y haberme levantado temprano, a las 6:00, para nada. Me di la vuelta, fui a casa, aparqué el coche en nuestro garaje y descubrí una regadera detrás de algunas cosas. He estado usando una botella de 2 litros para regar las plantas de Joan, pero ahora tengo una verdadera lata de plástico para regar. Ese fue el lado positivo de mi día hasta las 7:15. Ahora, de vuelta a la cama por unas horas hasta que Joan se despierte.

A las 12:30 y con un día de buen tiempo, llevé a Joan a tomar un café. Sin embargo, mis dos primeras opciones de lugares a los que ir estaban cerrados por las vacaciones, así que fuimos al rynek. Será nuestra última visita allí hasta que lo renueven. Intentar mover a Joan en silla de ruedas fue demasiado trabajo con las aceras irregulares y los adoquines del centro. Eso, además de empujarla de vuelta a la colina hasta el coche habría sido demasiado agotador.

Trasladé a Joan a una calle lateral donde se sentó hasta que fui a recuperar el coche y recogerla. De vuelta a casa, nos sentamos a ver la película Land, con Robin Wright. El paisaje era precioso.

Wednesday, June 02, 2021

Sunglasses.

 Excellent day for us. Joan and I went to Decathelon and found a good pair of sunglasses for her. I don't wear them because I don't like changing the natural color of things I see. It was good for Joan to be outside and if the weather stays like this I will take her out more often.

Our friend from Pennsylvania, John, finally has his Polish citizenship after waiting for 2- years after application. He speaks Polish well enough to pass the language test but that didn't make any difference in how long he had to wait. I am still stuck in the Civil Registry hell.

I spent an hour on Skype with a member of a research project answering questions to determine how foreigners view the Polish health care system. I hold her of our experiences with it, the good and the bad. The person is also an English teacher at Mickiewicz University and her English was very good.

Wspaniały dzień dla nas. Joan i ja poszliśmy do Decathelon i znaleźliśmy dla niej dobrą parę okularów przeciwsłonecznych. Ja ich nie noszę, bo nie lubię zmieniać naturalnego koloru rzeczy, które widzę. To wspaniale, że Joan mogła być na zewnątrz i jeśli pogoda pozostanie taka jak teraz, będę ją częściej zabierać na zewnątrz.

Nasz przyjaciel z Pensylwanii, John, ma wreszcie polskie obywatelstwo po 2 latach oczekiwania od złożenia wniosku. Mówi po polsku na tyle dobrze, że zdał test językowy, ale to nie miało żadnego wpływu na to, jak długo musiał czekać. Ja nadal tkwię w piekle Urzędu Stanu Cywilnego.

Spędziłem godzinę na Skype z panią, członkiem projektu badawczego, odpowiadając na pytania mające na celu ustalenie, jak obcokrajowcy postrzegają polski system opieki zdrowotnej. Opowiedziałem jej o naszych doświadczeniach z tyn związanych, zarówno tych dobrych i tych złych. Osoba ta jest również nauczycielem języka angielskiego na Uniwersytecie Mickiewicza i jej angielski był bardzo dobry.

Un día excelente para nosotros. Joan y yo fuimos a Decathelon y encontramos un buen par de gafas de sol para ella. Yo no las uso porque no me gusta cambiar el color natural de las cosas que veo. Fue bueno para Joan estar al aire libre y si el tiempo se mantiene así la sacaré más a menudo.

Nuestro amigo de Pensilvania, John, por fin tiene su ciudadanía polaca después de esperar 2 años tras la solicitud. Habla polaco lo suficientemente bien como para pasar el examen de idioma, pero eso no supuso ninguna diferencia en el tiempo que tuvo que esperar. Yo sigo atrapada en el infierno del Registro Civil.

He pasado una hora por Skype con un miembro de un proyecto de investigación respondiendo a preguntas para determinar cómo ven los extranjeros el sistema sanitario polaco. Le cuento nuestras experiencias con él, lo bueno y lo malo. La persona es también profesora de inglés en la Universidad Mickiewicz y su inglés era muy bueno.

Tuesday, June 01, 2021

On the other hand.

 I started my day at the hand surgeon's office to see what he could do about my fingers. Using a USG machine, we looked at the inside of my hand and it was incredible. I could see the tendons, muscles, "strings" attached to my fingers, and all the tissue that has grown up restricting my fingers. He said, giving my situation taking care of Joan, the best, for now, would be to make small incisions and cut the strings restricting movement. He didn't want to do a full surgery because I would be one-handed for 6-8 weeks. I can't have that. The recovery from the surgery will be 2-3 weeks. So, June 22nd at 8:00 I will undergo surgery in his clinic. Now, I have to find a place for Joan to stay for the first week of the operation.

It will be good weather for at least the next for days according to the weatherman. That is good news. Tomorrow I will take Joan outside to buy a pair of sunglasses and then, maybe, go to Empik's outside cafe for coffee and a chance for Joan to be out of the flat for a few hours. She must be tired of this place by now, I am.

Talking with our friend, Radek, today. we discussed our mutual bank, CitiHandlowy, and that by the end of the year, they plan to dissolve all retail accounts. That means we will have to find a new bank. For Joan and I, it means notifying Social Security in the U.S. to change our automatic deposits  Bureaucracy is the same in all countries and I just hope there isn't a problem in doing this. I should do it before the end of the year. Not looking forward to it.

I visited the new piekarnia/cukernia(bakery/sweet shop) and bought a very good dark bread. Joan and I both like it.

Zacząłem swój dzień w gabinecie chirurga, aby zobaczyć, co on może zrobić z moimi palcami u dłoni. Używając aparatu USG, spojrzeliśmy do wnętrza mojej ręki i to było niesamowite. Mogłem zobaczyć ścięgna, mięśnie, "struny" przyczepione do moich palców i całą tkankę, która urosła ograniczając moje palce. Powiedział, że biorąc pod uwagę moją sytuację opieki nad Joan, najlepszym rozwiązaniem na razie będzie zrobienie małych nacięć i przecięcie połączeń ograniczających ruch. Nie chciał robić pełnej operacji, bo byłbym jednoręczny przez 6-8 tygodni. Nie mogę sobie na to pozwolić. Rekonwalescencja po operacji będzie trwała 2-3 tygodnie. Tak więc 22 czerwca o godzinie 8:00 będę miał operację w jego klinice. Teraz muszę znaleźć dla Joan miejsce, w którym będzie mogła pozostać przez pierwszy tydzień po operacji.

Według prognozy pogody będzie dobra aura, przynajmniej przez najbliższe kilka dni. To dobra wiadomość. Jutro zabiorę Joan na zewnątrz, żeby kupić okulary przeciwsłoneczne, a potem, być może, pójdziemy do kawiarni Empik na kawę i dam Joan szansę, żeby wyszła na kilka godzin z mieszkania. Ona musi być już zmęczona tym miejscem; ja jestem.

Podczas dzisiejszej rozmowy z naszym przyjacielem Radkiem, rozmawialiśmy o naszym wspólnym banku, CitiHandlowym, i o tym, że do końca roku planują zlikwidować wszystkie konta indywidualne. To oznacza, że będziemy musieli znaleźć nowy bank. Dla Joan i dla mnie oznacza to powiadomienie Social Security w USA, aby zmienić nasze automatyczne wpłaty. Biurokracja jest taka sama we wszystkich krajach i mam tylko nadzieję, że nie będzie z tym problemu. Powinienem to zrobić przed końcem roku. Nie czekam na to z niecierpliwością.

Odwiedziłem nową piekarnię/cukiernię i kupiłem bardzo dobry ciemny chleb. Obojgu nam smakował.

Empecé el día en la consulta del cirujano de la mano para ver qué podía hacer con mis dedos. Usando una máquina USG, miramos el interior de mi mano y fue increíble. Pude ver los tendones, los músculos, las "cuerdas" unidas a mis dedos y todo el tejido que ha crecido restringiendo mis dedos. Dijo que, dada mi situación cuidando a Joan, lo mejor, por ahora, sería hacer pequeñas incisiones y cortar las cuerdas que restringen el movimiento. No quería hacer una cirugía completa porque estaría con una sola mano durante 6-8 semanas. No puedo tener eso. La recuperación de la cirugía será de 2-3 semanas. Así que el 22 de junio a las 8:00 me operarán en su clínica. Ahora, tengo que encontrar un lugar para que Joan se quede durante la primera semana de la operación.

Según el meteorólogo, hará buen tiempo al menos durante los próximos días. Eso es una buena noticia. Mañana llevaré a Joan a comprar un par de gafas de sol y luego, tal vez, iré a la cafetería exterior de Empik para tomar un café y para que Joan pueda estar fuera del piso durante unas horas. Ya debe estar cansada de este lugar, yo también.

Hablando hoy con nuestro amigo Radek, hemos hablado de nuestro banco común, CitiHandlowy, y de que a finales de año tienen previsto disolver todas las cuentas minoristas. Eso significa que tendremos que buscar un nuevo banco. Para Joan y para mí, significa notificar a la Seguridad Social en EE.UU. para cambiar nuestros depósitos automáticos La burocracia es la misma en todos los países y sólo espero que no haya ningún problema para hacerlo. Debería hacerlo antes de fin de año. No tengo ganas de hacerlo.

He visitado la nueva piekarnia/cukernia(panadería/dulcería) y he comprado un pan negro muy bueno. A Joan y a mí nos gusta.

Monday, May 31, 2021

Memorial Day

 This is what Memorial Day is all about. It's a remembrance of those who paid the ultimate sacrifice with their lives serving and fighting for their country. It's NOT about barbecues, camping, parties, and store sales. R.I.P. to ALL the Men and Women who paid with their lives for us to be able to be “Free."

 Memorial Day i jutrzejszym Dniu Pamięci. To jest pamięć o tych, którzy zapłacili najwyższą ofiarę, poświęcając swoje życie, służąc i walcząc za swój kraj. NIE chodzi o grillowanie, biwakowanie, imprezy i wyprzedaże w sklepach. R.I.P. dla WSZYSTKICH mężczyzn i kobiet, którzy zapłacili najwyższą cenę, jaką jest własne życie, abyśmy mogli być "wolni".

De esto el Día de los Caídos de mañana. Es un recuerdo de aquellos que pagaron el último sacrificio con sus vidas sirviendo y luchando por su país. NO se trata de barbacoas, acampadas, fiestas y rebajas en las tiendas. R.I.P. a TODOS los Hombres y Mujeres que pagaron con sus vidas por nosotros para poder ser "Libres."Sunday, May 30, 2021

Memorial Day.

This is what Memorial Day is all about. It's a remembrance of those who paid the ultimate sacrifice with their lives serving and fighting for their country. It's NOT about barbecues, camping, parties, and store sales. R.I.P. to ALL the Men and Women who paid with their lives for us to be able to be “Free."

 Memorial Day i jutrzejszym Dniu Pamięci. To jest pamięć o tych, którzy zapłacili najwyższą ofiarę, poświęcając swoje życie, służąc i walcząc za swój kraj. NIE chodzi o grillowanie, biwakowanie, imprezy i wyprzedaże w sklepach. R.I.P. dla WSZYSTKICH mężczyzn i kobiet, którzy zapłacili najwyższą cenę, jaką jest własne życie, abyśmy mogli być "wolni".

De esto el Día de los Caídos de mañana. Es un recuerdo de aquellos que pagaron el último sacrificio con sus vidas sirviendo y luchando por su país. NO se trata de barbacoas, acampadas, fiestas y rebajas en las tiendas. R.I.P. a TODOS los Hombres y Mujeres que pagaron el último sacrificio con sus vidas para que nosotros podamos ser "Libres".


Saturday, May 29, 2021

Comments

I have to apologize to anyone trying to make a comment. I've done everything I can think of to fix the problem in the comments but to no avail. Now I'm waiting for Google or Blogspot to answer my question about fixing it. If you have a comment, for now, send it to my email address above.

We are enjoying Netflix. There are many movies, serials, documentaries, and other topics to choose from. That is much better than watching reruns of the same old movie or serial I've seen over and over again.

I wanted to mention another website, WordReference.com. If you are looking for a definition of a word or translation of a word in any language, this site does it well and gives you examples of the word in sentences. The course I have been taking in Spanish told me about it and I have found it very useful.

The weekend is here so the new Covid-19 cases and deaths will be lower because there is not so much counting. Yesterday there were 775 new cases and 125 deaths. Now, if it would not go higher during the week, that would be good. This pandemia has wreaked havoc throughout the world and I pity those countries that still don't have the vaccines they need. 3,507,477 people worldwide have died from it so far.

Muszę przeprosić każdego, kto próbuje coś skomentować. Zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, aby usunąć problem z wpisywaniem komentarzy, ale bezskutecznie. Teraz czekam na Google lub Blogspot, aby odpowiedziały na moje pytanie o usunięcie usterki. Jeśli masz jakiś komentarz, na razie wyślij go na mój adres e-mail powyżej.

Korzystamy z Netflixa. Jest tam wiele filmów, seriali, dokumentów i innych tematów do wyboru. To jest o wiele lepsze niż oglądanie powtórek tego samego starego filmu lub serialu, który już widziałem mnostwo razy. 

Chciałem jeszcze wspomnieć o innej stronie internetowej, WordReference.com. Jeśli szukasz definicji słowa lub tłumaczenia słowa w dowolnym języku, ta strona robi to dobrze i podaje przykłady użycia danego słowa w zdaniach. Kurs hiszpańskiego, którego jestem uczestnikiem zarekomendował ją i uważam, że jest bardzo przydatna.

Nastał weekend, więc nowe przypadki Covid-19 i zgonów będą niższe, ponieważ nie liczy się tak dokładnie. Wczoraj było 775 nowych przypadków i 125 zgony. Teraz, gdyby nie wzrosła w ciągu tygodnia, byłoby dobrze. Ta pandemia spowodowała spustoszenie na całym świecie i szkoda mi tych krajów, które nadal nie mają szczepionek, chociaż je potrzebują. Do tej pory zmarło na Covid 3 507 477 osób na całym świecie.

Tengo que pedir disculpas a todos los que intentan hacer un comentario. He hecho todo lo que se me ha ocurrido para arreglar el problema de los comentarios pero ha sido en vano. Ahora estoy esperando que Google o Blogspot me respondan para solucionarlo. Si tienes un comentario, por ahora, envíalo a mi dirección de correo electrónico de arriba.

Estamos disfrutando de Netflix. Hay muchas películas, series, documentales y otros temas para elegir. Es mucho mejor que ver reposiciones de la misma película o serie vieja que he visto una y otra vez.

Quería mencionar otro sitio web, WordReference.com. Si buscas la definición de una palabra o la traducción de una palabra en cualquier idioma, este sitio lo hace bien y te da ejemplos de la palabra en oraciones. El curso que he estado haciendo de español me habló de ella y me ha resultado muy útil.

Llega el fin de semana así que los nuevos casos y muertes de Covid-19 serán menores porque no hay tanto recuento. Ayer hubo 775 casos nuevos y 125 muertes. Ahora, si no subiera más durante la semana, sería bueno. Esta pandemia ha causado estragos en todo el mundo y compadezco a los países que aún no tienen las vacunas necesarias. Hasta ahora han muerto 3.507.477 personas en todo el mundo a causa de ella.

Friday, May 28, 2021

History

 Today, again, I was thinking about my life in the U.P of Michigan. After I sold the house I built in the forest, I moved back to live with Joan. After her children had permanently left the nest, I proposed we move back to the U.P.  We made several trips there to look for property, but .this time with a house already there. We found what we wanted. It was 80 acres sitting at the end of a very remote tiny road through the forest but opened up to a beautiful view of a small valley, stream, and forest on the other side. The nearest neighbor lived a mile away on a farm. I already knew my next job would be as a woodworker. Before we moved, I had already purchased the equipment I knew I would need. We had only the house and I didn't want that to be the place for the machines. So, I went into the nearest city, Marquette, and in a shop, I found plans to build a 2-car garage. My idea was to build it and replace the garage door with a wall with 2 small windows in it. My friend, Randy, had already given me alarge 3 section bay window he had replaced and that would go on the side of this new building facing the house.

Once I had the plan and adapted it to what I wanted, I changed the thickness of the walls and ceiling from 6 inches to 12 to allow for extra insulation. I had the foundation of concrete poured by a professional and began building the walls and roof. Once that was done, We put the shingles on the roof to protect what was already built. Joan was a tremendous help, climbing on the roof and nailing them down  

The next step was to install the windows and electrical boxes, build a small room attached to the back of the new "wood shop" where the generator would it and connecting it to the shop electric lines.  That all took about a week

Inside covered the walls with gypsum board and panited all the walls white. My final thing was how to heat the shop while I worked there. I went to the local gas company for suggestions and I was advised of a new method, infrared heating. It was ingenious. The basic idea was the heater would heat the OBJECTS in the room and they would radiate the heat./ The heating element was only 2 foot long and 1 foot wide. It took up very little space but it had to be mounted high on a wall with a vent to the outside. I bought it and installed it. It heated the place to a comfortable 75 degrees all winter long and gave off a red glow when it would come on at night to keep the temperature even. I loved. It was run off LP gas.

When the shop was finished being built, I installed a spcial table that I built to hold a router, joiner, table saw, 2 planers, a band saw, mitre saw and built a 10 foo long table work bench in front of the large window facing the house. That way I could see Joan whenever she was outside. To beathe less of the sawdust, I used 3inch diameter metal pipe to connect every machine to a large, commercial vacuumn cleaner that turned on when a machine came on.

I really loved that shop and what Joan and I had accomplished together. To beautify the outside, Joan planted a lot of wild flowers that were beautiful when in bloom.

Thus began the "Superior Woodworks" business where Joan and I created beautiful jewelry boxes of all different sizes and woods and sold them at different art shows and fairs throughout the midwest from May until October. From October until May I replenished our stock at home and only travelled the Chicago for Christmas where there was a huge art show at McCormack place which we participated in. It was also an opportunity to visit Joan's kids.

Dziś znów myślałem o moim życiu w stanie Michigan. Po sprzedaniu domu, który zbudowałem w lesie, przeprowadziłem się z powrotem, aby zamieszkać z Joan. Po tym jak jej dzieci na stałe opuściły gniazdo, zaproponowałem, żebyśmy przenieśli się z powrotem do U.P. Odbyliśmy tam kilka podróży w poszukiwaniu nieruchomości, ale .tym razem z domem, który już tam był. Znaleźliśmy to, co chcieliśmy. To było 80 akrów siedząc na końcu bardzo odległej maleńkiej drogi przez las, ale otworzył się na piękny widok na małą dolinę, strumień i las po drugiej stronie. Najbliższy sąsiad mieszkał milę dalej na farmie. Wiedziałem już, że moja następna praca będzie jako stolarz. Zanim się przeprowadziliśmy, kupiłem już sprzęt, który wiedziałem, że będzie mi potrzebny. Mieliśmy tylko dom i nie chciałem, żeby to było miejsce dla maszyn. Pojechałem więc do najbliższego miasta, Marquette, i w sklepie znalazłem plany budowy garażu na dwa samochody. Mój pomysł polegał na tym, aby go zbudować i zastąpić drzwi garażowe ścianą z dwoma małymi oknami. Mój przyjaciel, Randy, już dał mi alarge 3 sekcji wykusz, który wymienił i że będzie iść na stronie tego nowego budynku naprzeciwko domu.

Kiedy już miałem plan i dostosowałem go do tego, co chciałem, zmieniłem grubość ścian i sufitu z 6 cali na 12, aby umożliwić dodatkową izolację. Miałem fundament betonu wylanego przez profesjonalistę i zaczął budować ściany i dach. Kiedy to zostało zrobione, położyliśmy gonty na dachu, aby chronić to, co zostało już zbudowane. Joan była ogromną pomocą, wspinając się na dach i przybijając je.  

Następnym krokiem było zainstalowanie okien i skrzynek elektrycznych, zbudowanie małego pomieszczenia z tyłu nowego "sklepu z drewnem", w którym znajdowałby się generator i podłączenie go do linii elektrycznych sklepu.  To wszystko zajęło około tygodnia.

Wewnątrz pokryte ściany z płyty gipsowo-kartonowej i panited wszystkie ściany biały. Moją ostatnią rzeczą było to, jak ogrzewać sklep, kiedy tam pracowałem. Poszedłem do lokalnej firmy gazowej na sugestie i doradzono mi nową metodę, ogrzewanie na podczerwień. To było genialne. Podstawowym założeniem było to, że grzejnik ogrzewałby przedmioty w pomieszczeniu, a one promieniowałyby ciepłem. Element grzewczy miał tylko 2 stopy długości i 1 stopę szerokości. Zajmował bardzo mało miejsca, ale musiał być zamontowany wysoko na ścianie z odpowietrznikiem na zewnątrz. Kupiłem go i zainstalowałem. Ogrzewał miejsce do komfortowych 75 stopni przez całą zimę i dał off czerwoną poświatę, kiedy przyjdzie na noc, aby utrzymać temperaturę nawet. I loved. To było uruchomione z LP gazu.

Kiedy sklep został zakończony jest zbudowany, zainstalowałem specjalny stół, który zbudowałem trzymać router, stolarz, piła stołowa, 2 strugarki, piła taśmowa, ukośnica i zbudował 10 foo długi stół pracy ławki przed dużym oknem naprzeciwko domu. W ten sposób mogłem zobaczyć Joan, kiedy tylko była na zewnątrz. Aby pokonać mniej trocin, użyłem metalowej rury o średnicy 3 cali, aby podłączyć każdą maszynę do dużego, komercyjnego odkurzacza, który włączał się, gdy maszyna była włączona.

Naprawdę kochałem ten sklep i to, co Joan i ja osiągnęliśmy razem. Aby upiększyć zewnątrz, Joan zasadziła wiele dzikich kwiatów, które były piękne, gdy kwitły.

Tak rozpoczął się biznes "Superior Woodworks", w którym Joan i ja tworzyliśmy piękne pudełka na biżuterię w różnych rozmiarach i z różnych gatunków drewna, a następnie sprzedawaliśmy je na różnych pokazach sztuki i targach na całym Środkowym Zachodzie od maja do października. Od października do maja uzupełniałem nasze zapasy w domu i tylko podróżowałem do Chicago na Boże Narodzenie, gdzie był ogromny pokaz sztuki w McCormack place, w którym uczestniczyliśmy. Była to również okazja do odwiedzenia dzieci Joan.

Hoy, de nuevo, estaba pensando en mi vida en el U.P de Michigan. Después de vender la casa que construí en el bosque, me trasladé a vivir con Joan. Después de que sus hijos abandonaran definitivamente el nido, le propuse que volviéramos a mudarnos al U.P. Hicimos varios viajes allí para buscar propiedades, pero .esta vez con una casa ya allí. Encontramos lo que queríamos. Eran 80 acres situados al final de una pequeña carretera muy remota que atravesaba el bosque, pero que se abría a una hermosa vista de un pequeño valle, un arroyo y un bosque al otro lado. El vecino más cercano vivía a una milla de distancia en una granja. Ya sabía que mi próximo trabajo sería como carpintero. Antes de mudarnos, ya había comprado el equipo que sabía que necesitaría. Sólo teníamos la casa y no quería que ese fuera el lugar para las máquinas. Así que fui a la ciudad más cercana, Marquette, y en una tienda encontré los planos para construir un garaje para dos coches. Mi idea era construirlo y sustituir la puerta del garaje por una pared con dos pequeñas ventanas. Mi amigo, Randy, ya me había dado un gran ventanal de 3 secciones que había reemplazado y que iría en el lado de este nuevo edificio que da a la casa.

Una vez que tuve el plan y lo adapté a lo que quería, cambié el grosor de las paredes y el techo de 6 pulgadas a 12 para permitir el aislamiento adicional. Hice verter los cimientos de hormigón por un profesional y comencé a construir las paredes y el techo. Una vez hecho esto, pusimos las tejas en el techo para proteger lo que ya estaba construido. Joan fue una gran ayuda, subiéndose al tejado y clavándolas.  

El siguiente paso fue instalar las ventanas y las cajas eléctricas, construir un pequeño cuarto adosado a la parte trasera del nuevo "taller de madera" donde estaría el generador y conectarlo a las líneas eléctricas del taller.  Todo esto llevó una semana.

En el interior se cubrieron las paredes con placas de yeso y se pintaron todas las paredes de blanco. Lo ultimo fue como calentar el taller mientras trabajaba ahi. Fui a la compañía de gas local para pedir sugerencias y me aconsejaron un nuevo método, la calefacción por infrarrojos. Era ingenioso. La idea básica era que el calentador calentaría los OBJETOS de la habitación y éstos irían irradiando el calor./ El elemento calefactor tenía sólo 60 cm de largo y 30 cm de ancho. Ocupaba muy poco espacio, pero tenía que estar montado en lo alto de una pared con una ventilación hacia el exterior. Lo compré y lo instalé. Calentaba la casa a unos cómodos 75 grados durante todo el invierno y emitía un resplandor rojo cuando se encendía por la noche para mantener la temperatura uniforme. Me encantaba. Funcionaba con gas LP.

Cuando se terminó de construir el taller, instalé una mesa especial que construí para albergar una fresadora, una carpintería, una sierra de mesa, dos cepillos, una sierra de cinta, una sierra de inglete y construí un banco de trabajo de 10 pies de largo frente a la gran ventana que daba a la casa. Así podía ver a Joan siempre que estuviera fuera. Para reducir el serrín, utilicé un tubo metálico de 3 pulgadas de diámetro para conectar todas las máquinas a un gran aspirador comercial que se encendía cuando se encendía una máquina.

Me encantaba ese taller y lo que Joan y yo habíamos conseguido juntos. Para embellecer el exterior, Joan plantó un montón de flores silvestres que eran hermosas cuando florecían.

Así comenzó el negocio "Superior Woodworks" donde Joan y yo creamos hermosas cajas de joyería de todos los tamaños y maderas diferentes y las vendimos en diferentes exposiciones de arte y ferias en todo el medio oeste desde mayo hasta octubre. Desde octubre hasta mayo reponía nuestro stock en casa y sólo viajaba a Chicago para Navidad donde había una gran exposición de arte en McCormack place en la que participábamos. También fue una oportunidad para visitar a los hijos de Joan.7

Thursday, May 27, 2021

Zaufany.

After much running around from bank to tax office, back to tax office, and then a different bank. I finally have the Profil Zaufany. I actually had it since January 2020 when I opened an account in the Spanish Bank, Santander. I haven't used it since then and didn't remember setting up the Profil.

Well, that weekend number of 550 new corona cases and 11 deaths is now 1,230 and 55. It was only a dream that it would keep going down.  We will see what happens when the country opens up all the way.

One good thing about the partial lifting of corona regulations is that the corner by us once again has the local vegetable seller. It must have been hard on him last summer when everything was closed. The addition of all the new flats they are building here will certainly help his business. The semi-new church will also benefit from them with more parishioners. We joined it several years ago. Now, if they would only hold an English mass, that would be of great benefit to us.

Po wielu bieganiach od banku do urzędu skarbowego, z powrotem do urzędu skarbowego, a potem do innego banku. W końcu mam Profil Zaufany. Właściwie miałem go od stycznia 2020 roku, kiedy to otworzyłem konto w hiszpańskim banku Santander. Od tego czasu nie korzystałem z niego i nie pamiętałem o zakładaniu Profilu.

No cóż, tamta weekendowa liczba 550 nowych przypadków corony i 11 zgonów wynosi teraz 1230 i 55. To było tylko marzenie, że będzie dalej spadać.  Zobaczymy, co się stanie, gdy kraj otworzy się na oścież.

Jedną dobrą rzeczą związaną z częściowym zniesieniem przepisów dotyczących korony jest to, że na rogu obok nas ponownie pojawił się lokalny sprzedawca warzyw. Musiało być mu ciężko zeszłego lata, kiedy wszystko było zamknięte. Dodanie wszystkich nowych mieszkań, które tutaj budują, z pewnością pomoże jego biznesowi. Pół nowy kościół również skorzysta z nich z większą liczbą parafian. Przyłączyliśmy się do niego kilka lat temu. Teraz, gdyby tylko organizowali angielskie msze, byłoby to dla nas bardzo korzystne.

Después de muchas idas y venidas del banco a la oficina de impuestos, de nuevo a la oficina de impuestos, y luego a otro banco. Por fin tengo el Profil Zaufany. En realidad lo tenía desde enero de 2020 cuando abrí una cuenta en el Banco Español, Santander. No la he usado desde entonces y no recordaba haber configurado el Profil.

Pues bien, aquella cifra del fin de semana de 550 nuevos casos de corona y 11 muertes es ahora de 1.230 y 55. Era sólo un sueño que siguiera bajando.  Veremos qué pasa cuando el país se abra del todo.

Una cosa buena del levantamiento parcial de la normativa sobre la corona es que la esquina junto a nosotros vuelve a tener al vendedor de verduras local. Debió de ser duro para él el verano pasado, cuando todo estaba cerrado. La adición de todos los nuevos pisos que están construyendo aquí sin duda ayudará a su negocio. La iglesia seminueva también se beneficiará de ellos con más feligreses. Nos unimos a ella hace varios años. Ahora, si celebraran una misa en inglés, eso nos beneficiaría mucho.

Wednesday, May 26, 2021

Birthday girl.

Today is the day for Joan. I bought her roses and baked a chocolate lemon cake for her birthday. She very much likes chocolate so I added it to the recipe.

After Monday's frightening experience, Joan was well but tired and went to bed at 21;30(9:30 PM). It was a full-moon night and I spent the rest of it listening to Gregorian Chant while I did my Spanish lesson, answered emails, and wrote this blog. I've always found the chants very relaxing of the spirit and mind. Sitting alone in my house in Michigan I listened to them often but not so much here in Poland until last night.

Some years ago, Joan and I visited a small religious complex in Prague and went into the empty church to sit. About 15 minutes later, a group of about 20 monks in white robes wandered onto the benches that we were sitting in the middle of. There was silence for a few minutes and then they started singing beautiful chants. It lasted for about an hour and then they wandered back out of the church.  It seemed like a very religious experience for us. It was an unexpected highlight for us during our visit to Prague.

I had to go to the tax office to have my Profil Zaufany confirmed. Once I got there, they told me I also needed to bring my passport, which I didn't, so nothing was accomplished.

Dziś jest dzień dla Joan. Kupiłem jej róże i upiekłem na jej urodziny tort czekoladowo-cytrynowy. Ona bardzo lubi czekoladę, więc dodałem ją do przepisu.

Po poniedziałkowym przerażającym doświadczeniu, Joan czuła się dobrze, ale była zmęczona i poszła do łóżka o 21:30 (9:30 PM). To była noc z pełnią księżyca a ja spędziłem część nocy słuchając chorału gregoriańskiego podczas lekcji hiszpańskiego, odpowiadając na e-maile i pisząc tego bloga. Zawsze uważałem, że śpiewy są bardzo relaksujące dla ducha i umysłu. Siedząc samotnie w moim domu w Michigan, słuchałem ich często, ale tu w Polsce nie za często, aż do ostatniej nocy.

Kilka lat temu, Joan i ja odwiedziliśmy mały kompleks religijny w Pradze i weszliśmy do pustego kościoła, aby usiąść. Po około 15 minutach grupa około 20 mnichów w białych szatach usiadła w ławkach pośrodku których siedzieliśmy. Przez kilka minut panowała cisza, a potem zaczęli śpiewać piękne pieśni. Trwało to około godziny, po czym wyszli z kościoła. To zdarzenie wydawało się nam, jak religijne doświadczenie. To była dla nas nieoczekiwana atrakcja podczas naszej wizyty w Pradze.

Musiałem udać się do urzędu skarbowego, aby potwierdzić mój Profil Zaufany. Kiedy już tam dotarłem, powiedziano mi, że muszę również przynieść mój paszport, którego nie miałem, więc nic nie załatwiłem.

Hoy es el día de Joan. Le he comprado rosas y he hecho una tarta de chocolate y limón para su cumpleaños. Le gusta mucho el chocolate, así que lo he añadido a la receta.

Después de la espantosa experiencia del lunes, Joan estaba bien pero cansada y se fue a la cama a las 21:30 (9:30 PM). Era una noche de luna llena y pasé el resto de la misma escuchando el Canto Gregoriano mientras hacía mi lección de español, contestaba correos electrónicos y escribía este blog. Siempre he encontrado los cantos muy relajantes para el espíritu y la mente. Sentado solo en mi casa en Michigan los escuchaba a menudo pero no tanto aquí en Polonia hasta anoche.

Hace algunos años, Joan y yo visitamos un pequeño complejo religioso en Praga y entramos en la iglesia vacía para sentarnos. Unos 15 minutos después, un grupo de unos 20 monjes con túnicas blancas se acercó a los bancos en los que estábamos sentados. Hubo silencio durante unos minutos y luego comenzaron a entonar hermosos cantos. Duró aproximadamente una hora y luego volvieron a salir de la iglesia.  Nos pareció una experiencia muy religiosa. Fue un momento inesperado para nosotros durante nuestra visita a Praga.

Tuve que ir a la oficina de impuestos para que me confirmaran mi Profil Zaufany. Una vez allí, me dijeron que también tenía que llevar mi pasaporte, cosa que no hice, así que no se consiguió nada.

Tuesday, May 25, 2021

76

Tomorrow marks the 76th birthday of the love of my life, Joan. Of that 77 years, we have spent 46 together, so far. Now she is faced with this horrible disease, dementia, that will eventually erase me from her mind but not her from mine. This picture above it says it all. The good memories we have created together far outway the bad times we shared as a couple related to outside events.

It certainly is good to walk outside again without the necessity of wearing a mask. I  still stay clear of approaching people but that is easy to do. The issuing of a vaccination document on July 1st by the EU commission will make it easier to travel to any EU country. My friend, Radek is planning a trip to the U.S in September so I hope by then it will be possible also.

I heard a compilation of some of John Fitzgerald Kennedy's speeches which I think is very pertinent for America today. 

"What is it to be an American today? Prosperous, powerful, privileged. Certainly. And yet, it is also troubling. I look around me and find our people as divided as never before — indeed, as at no time since our civil war. There has been a change, a slippage, in our moral and intellectual strength. Blight has descended on our regulatory agencies and a dry rot, beginning in Washington, is seeping into every corner of America.

Too many of us have lost our way, our will, and our sense of historic purpose. It is time for a renewal, a new generation of leadership, healing leadership, but we cannot do it alone. And so I am asking each of you to be pioneers in this renewal, in this healing, in the reclaiming of great American values: freedom, tolerance, and equality of opportunity. Then we can claim our position and responsibilities as leaders of a truly free world. God bless you all and God bless the United States of America".

 Jutro przypadają 76 urodziny miłości mojego życia, Joan. Z tych 77 lat spędziliśmy razem 46, jak dotąd. Teraz zmaga się z tą straszną chorobą, demencją, która w końcu wymaże mnie z jej umysłu, ale nie ją z mojego. To zdjęcie powyżej mówi wszystko. Dobre wspomnienia, które razem stworzyliśmy, znacznie przewyższają złe chwile, które dzieliliśmy jako para, związane z wydarzeniami na zewnątrz.
To z pewnością dobrze jest chodzić na zewnątrz ponownie bez konieczności noszenia maski. Nadal trzymam się z dala od ludzi, ale to jest łatwe do zrobienia. Wydanie dokumentu szczepienia 1 lipca przez komisję UE ułatwi podróżowanie do każdego kraju UE. Mój przyjaciel Radek planuje podróż do USA we wrześniu, więc mam nadzieję, że do tego czasu będzie to możliwe.


Usłyszałem kompilację niektórych przemówień Johna Fitzgeralda Kennedy'ego, która moim zdaniem jest bardzo trafna dla dzisiejszej Ameryki. 


"Jak to jest być dzisiaj Amerykaninem? Zamożnym, potężnym, uprzywilejowanym. Z pewnością. A jednak, jest to również niepokojące. Rozglądam się wokół siebie i widzę, że nasz naród jest podzielony jak nigdy dotąd - w rzeczy samej, jak nigdy od czasów naszej wojny domowej. Nastąpiła zmiana, spadek naszej siły moralnej i intelektualnej. W naszych agencjach regulacyjnych zapanowała zaraza, a sucha zgnilizna, mająca swój początek w Waszyngtonie, przenika do każdego zakątka Ameryka.
Zbyt wielu z nas straciło swoją drogę, swoją wolę i swoje poczucie historycznego celu. Nadszedł czas na odnowę, nowe pokolenie przywództwa, uzdrawiające przywództwo, ale nie możemy zrobić tego sami. Dlatego też proszę każdego z was, abyście byli pionierami w tej odnowie, w tym uzdrowieniu, w odzyskaniu wielkich amerykańskich wartości: wolności, tolerancji i równości szans. Wtedy będziemy mogli ubiegać się o naszą pozycję i odpowiedzialność jako przywódcy prawdziwie wolnego świata. Niech Bóg błogosławi was wszystkich i niech Bóg błogosławi Stany Zjednoczone Ameryki".
Mañana cumple 76 años el amor de mi vida, Joan. De esos 77 años, hemos pasado 46 juntos, hasta ahora. Ahora se enfrenta a esta horrible enfermedad, la demencia, que acabará por borrarme de su mente, pero no a ella de la mía. Esta foto de arriba lo dice todo. Los buenos recuerdos que hemos creado juntos superan con creces los malos momentos que compartimos como pareja relacionados con acontecimientos externos.


Ciertamente, es bueno volver a salir a la calle sin la necesidad de llevar una máscara. Todavía me mantengo alejado de las personas que se acercan, pero eso es fácil de hacer. La expedición de un documento de vacunación el 1 de julio por parte de la Comisión Europea facilitará los viajes a cualquier país de la UE. Mi amigo Radek está planeando un viaje a Estados Unidos en septiembre, así que espero que para entonces también sea posible.


He escuchado una recopilación de algunos discursos de John Fitzgerald Kennedy que creo que es muy pertinente para los Estados Unidos de hoy.
"¿Qué significa ser estadounidense hoy en día? Próspero, poderoso, privilegiado. Ciertamente. Y, sin embargo, también es preocupante. Miro a mi alrededor y encuentro a nuestro pueblo tan dividido como nunca antes, de hecho, como en ningún momento desde nuestra guerra civil. Ha habido un cambio, un deslizamiento, en nuestra fuerza moral e intelectual. La plaga ha llegado a nuestros organismos reguladores y una podredumbre seca, que comienza en Washington, se está filtrando a todos los rincones de Estados Unidos.


Demasiados de nosotros hemos perdido nuestro camino, nuestra voluntad y nuestro sentido de propósito histórico. Es hora de una renovación, de una nueva generación de liderazgo, de un liderazgo sanador, pero no podemos hacerlo solos. Por eso os pido a cada uno de vosotros que seáis pioneros en esta renovación, en esta curación, en la recuperación de los grandes valores americanos: libertad, tolerancia e igualdad de oportunidades. Entonces podremos reclamar nuestra posición y responsabilidades como líderes de un mundo verdaderamente libre. Que Dios os bendiga a todos y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América".

Monday, May 24, 2021

Medical

I have had some problems with the bottoms of my feet for some months and went to a podolog to see if he/she could help me thinking a podolog in Poland was the same as a podiatrist in the U.S. I was told they are not. A podiatrist deals with all problems of the foot whereas a podolog is more about the outward appearance of the foot

The young woman thought I had come for a pedicure. She didn't speak English but I gave her a translated letter telling my problem in Polish. She left the room for a few minutes and returned with a physiotherapist who did speak English. He asked my medical history, examined my feet and said he thought it was nerve damage, and gave me some things to do at home but said he didn't know if it would help. He suggested a foot massage by their reflexologist and I agreed.

The same young woman came back and worked on each foot for 1/2 hour. When finished, there was no change but I didn't expect there to be after one massage. I will do the things at home and see what happens after a week or two.

Sitting next to Joan tonight, she had a 3rd, frightening seizure. When it was over, she returned to her present state of health.

Od kilku miesięcy mam problemy z podeszwami stóp i wybrałem się do podologa, żeby sprawdzić czy mógłby mi pomóc myśląc, że podolog w Polsce to to samo co podolog w USA. Podiatra zajmuje się wszystkimi problemami stóp, podczas gdy podolog zajmuje się bardziej wyglądem zewnętrznym stóp.

Młoda kobieta myślała, że przyszedłem na pedicure. Nie mówiła po angielsku, ale dałam jej kartkę papieru, na której opisałem swój problem po polsku. Wyszła z pokoju na kilka minut i wróciła z fizjoterapeutą, który mówił po angielsku. Zapytał o moją historię choroby, zbadał moje stopy i powiedział, że jego zdaniem jest to uszkodzenie nerwów, dał mi kilka rzeczy do zrobienia w domu, ale powiedział, że nie wie, czy to pomoże. Zasugerował masaż stóp przez ich refleksologa i zgodziłem się.

Ta sama młoda kobieta wróciła i zajęła się każdą stopą przez 1/2 godziny. Kiedy skończyła, nie było żadnej zmiany, ale nie spodziewałem się, że będzie po jednym masażu. Powtórzę elementy masażu w domu i zobaczę, co się stanie po tygodniu lub dwóch.

Dzisiaj wieczorem, kiedy siedzialem obok Joan, miała trzeci przerażający napad. Kiedy się skończył, Joan wróciła do stanu sprzed ataku.

Llevo unos meses con problemas en la planta de los pies y fui a un podólogo para ver si podía ayudarme, pensando que un podólogo en Polonia era lo mismo que un podólogo en Estados Unidos. Un podólogo se ocupa de todos los problemas del pie, mientras que un podólogo se ocupa más de la apariencia externa del pie.

La joven pensó que había venido a hacerse la pedicura. No hablaba inglés, pero le di una carta traducida con mi problema en polaco. Salió de la habitación durante unos minutos y volvió con un fisioterapeuta que sí hablaba inglés. Me preguntó mi historial médico, me examinó los pies y dijo que creía que se trataba de una lesión nerviosa, y me dio algunas cosas para hacer en casa, pero dijo que no sabía si ayudaría. Me sugirió un masaje de pies realizado por su reflexóloga y acepté.

La misma joven volvió y trabajó en cada pie durante media hora. Cuando terminó, no hubo ningún cambio, pero no esperaba que lo hubiera después de un solo masaje. Haré las cosas en casa y veré qué pasa después de una o dos semanas.

Esta noche, sentada junto a Joan, ha tenido un tercer y espantoso ataque. Cuando terminó, volvió a su actual estado de salud.

Sunday, May 23, 2021

Vaccination certificate.

 I read the good news that the European Commission will start issuing "EU Digital Covid-19" certificates starting July 1st. 

“Three types of certificates will be available free of charge and on paper or digitally; one attesting vaccination with an EU-approved shot, one showing negative test results, and one for people who have recovered from a COVID-19 infection,” the official said.

Once fully implemented, the plan will oblige Member States to refrain from imposing additional travel restrictions on the holders of an EU Digital COVID Certificate, unless they are necessary and proportionate to safeguard public health. Entirely free of charge, the certificate will be available in digital and paper-based format.

Basically, it means any EU citizen will be able to travel to any EU country provided they have the certificate. It is the result of decreasing numbers of Covid cases in the EU countries. In Poland, we had 1,075 new cases and 46 deaths yesterday.

Przeczytałem dobrą wiadomość, że od 1 lipca Komisja Europejska zacznie wydawać certyfikaty "EU Digital Covid-19". 

"Trzy rodzaje certyfikatów będą dostępne bezpłatnie, w formie papierowej lub cyfrowej; jeden potwierdzający szczepienie zatwierdzoną przez UE szczepionką , jeden pokazujący negatywne wyniki testów i jeden dla osób, które wyzdrowiały po zakażeniu COVID-19" - powiedział urzędnik.

Po pełnym wdrożeniu planu, państwa członkowskie będą zobowiązane do powstrzymania się od nakładania dodatkowych ograniczeń w podróżowaniu na posiadaczy unijnego cyfrowego certyfikatu COVID, chyba że będą one konieczne i proporcjonalne do ochrony zdrowia publicznego. Certyfikat będzie całkowicie bezpłatny, dostępny w formie cyfrowej i papierowej.

Zasadniczo oznacza to, że każdy obywatel UE będzie mógł podróżować do dowolnego kraju UE pod warunkiem posiadania certyfikatu. Jest to wynik malejącej liczby zachorowań na Covid-19 w krajach UE. W Polsce mieliśmy wczoraj 1075 nowych przypadków i 46 zgonów.

He leído la buena noticia de que la Comisión Europea empezará a expedir certificados "EU Digital Covid-19" a partir del 1 de julio. 

"Habrá tres tipos de certificados disponibles de forma gratuita y en papel o digitalmente; uno que acredite la vacunación con una vacuna aprobada por la UE, otro que muestre los resultados negativos de las pruebas y otro para las personas que se hayan recuperado de una infección por COVID-19", dijo el funcionario.

Una vez que se aplique plenamente, el plan obligará a los Estados miembros a abstenerse de imponer restricciones de viaje adicionales a los titulares de un certificado digital COVID de la UE, a menos que sean necesarias y proporcionadas para salvaguardar la salud pública. Totalmente gratuito, el certificado estará disponible en formato digital y en papel.

Básicamente, significa que cualquier ciudadano de la UE podrá viajar a cualquier país de la UE siempre que tenga el certificado. Es el resultado de la disminución del número de casos de Covid en los países de la UE. En Polonia, ayer hubo 1.075 nuevos casos y 46 muertes.

Saturday, May 22, 2021

Cheesecake.

So, today was the day to try the new cheesecake recipe. Thanks to Kamila, I had all the ingredients taken out of the refrigerator by 9 AM. Finally, at 13:00 I started the process of mixing everything, followed the baking times, temperatures, and now it sits in the oven for one more hour. Then I take it out and put it into the refrigerator until Tuesday. I hope it comes out well. I'm always skeptical when I try something new.

Więc dziś był dzień na wypróbowanie nowego przepisu na sernik. Dzięki Kamili, już o 9 rano miałem wszystkie składniki wyjęte z lodówki. W końcu o 13:00 zacząłem proces łączenia wszystkiego, przestrzegałem czasu pieczenia, temperatury i teraz siedzi w piekarniku jeszcze przez godzinę. Potem go wyjmę i włożę do lodówki do wtorku. Mam nadzieję, że wyjdzie dobrze. Zawsze jestem sceptyczny, gdy próbuję czegoś nowego.

Así que hoy era el día de probar la nueva receta de tarta de queso. Gracias a Kamila, a las 9 de la mañana ya tenía todos los ingredientes sacados de la nevera. Finalmente, a las 13:00 empecé el proceso de mezclar todo, seguí los tiempos de cocción, las temperaturas, y ahora está en el horno durante una hora más. Luego lo saco y lo meto en la nevera hasta el martes. Espero que salga bien. Siempre soy escéptica cuando pruebo algo nuevo.