Saturday, April 18, 2015

CONGRATULATIONS JUSTYNA!!!

CONGRATULATIONS to cousin Justyna Majewska from Golina for successfully defending her masters thesis. She is the happy daughter of Anna and Michał Majewscy, grandparents Roman and Kazia Juszczak, great grandparents Genowefa and Antoni Kasprzyk and great great grandparents, Jożef and Ludwika Kazmierczak.

On this no sun day I got up early to listen to a Spanish lesson and type it all out for Joan. It helps her to be able to see the printed form of the sentences or words and helps me just typing it all out. A half hour lesson takes me about two hours to put to print because I have to stop the DVD after each sentence, type it out and start the DVD. Typing it out helps me remember it better and I can check my spelling with the correct grammar marks.

We were going to go to Golina today but the weather wasn't good so we just studied our languages and later went to Kandulski's just to get out of the house for a little while. After being out and about for the last two weeks it's hard to stay indoors all day. We thought first about going to the rynek but decided it was still a little to cold to be sitting outside.

The news about cousin Marilyn visiting Poland again has got me excited. The last time she was here we met at the house of cousin Ambrozy in Golina and I didn't really have a good chance to talk with her. Also I'm looking forward to meeting her sisters, one husband and hopefully a daughter of Rita and Gerry. I was surprised when she told me that Bridget, the daughter, had been to Poland many times but I haven't met her yet. I've kind of watched her grow for the last 7 years via pictures.

Gratulacje dla Justyny Majewskiej od kuzyna Golina dla powodzeniem pracę magisterską obroniła. Ona jest szczęśliwa córka Anny i Michał Majewscy, dziadkówie Roman i Kazia Juszczak, pradziadkowie Genowefa i Antoni Kasprzyk i prapradziadków, Józefa i Ludwiki Kaźmierczaka.

W tym dniu nie ma słońca Wstałem wcześnie, aby posłuchać hiszpańskiej lekcji i wpisz to wszystko dla Joan. Pomaga jej w stanie znaleźć w drukowanej formie zdań lub wyrazów i pomaga mi po prostu wpisując je wszystkie. Pół godziny lekcji zajmuje mi około dwóch godzin, aby umieścić wydrukować bo muszę zatrzymać DVD po każdym zdaniu, wpisz go i rozpocznij odtwarzanie. Wpisanie go pomaga mi pamiętać, że lepiej i mogę sprawdzić pisownię z oznaczeniami gramatycznych.Mieliśmy zamiar iść do Golina dzisiaj, ale pogoda nie była dobra, więc po prostu studiował nasze języki, a później udał się do Kandulski po prostu wyjść z domu na chwilę. Po będąc gdzieś w ciągu ostatnich dwóch tygodni trudno pozostać w domach przez cały dzień. Myśleliśmy, że pierwszy o pójściu do rynek, ale zdecydował, że jeszcze trochę na zimno siedzieć na zewnątrz.Informacje kuzyna Marilyn odwiedza Polskę ponownie ma mnie podekscytowany. Ostatni raz była tu spotkaliśmy się w domu kuzyna Ambroży w Golina, a tak naprawdę nie mają dobrą okazję porozmawiać z nią. Również nie mogę się doczekać na spotkanie siostry, jeden mąż i mam nadzieję córkę Ritę i Gerry. Byłem zaskoczony, kiedy powiedziała mi, że Bridget, córka, nie był w Polsce już kilka razy, ale nie mam jej nie spotkałem jeszcze. Mam trochę patrzył rosnąć przez ostatnie 7 lat za pośrednictwem obrazów.

Friday, April 17, 2015

Good news!

Great news! Cousin Marilyn Mapes from Michigan, her sisters Elaine and Rita, Rita's husband, Gerry and maybe their daughter will be in Poland for two weeks starting July 23rd. They have booked a tour of Poland and will be in Poznań July 29th. Marilyn is going to try to extend the time so family visits will be possible after the tour. Joan and I will definitely meet with them when they are in Poznań. We've met with Marilyn a few years ago when she was here with her daughter, Kim, but have not met the others. Marilyn and I have corresponded for several years now since we've been in Poland and it will be good to see her again. She is from the Rajewski side of the family.

I had my first lesson with Zbyszek since being back from Poland and it was a little tough to remember everything. I did fairly well on the vocabulary but struggled with the differences between jaki vs. jakiś and czyji vs. czyjś.

The weather has been good. A little cloudy today but still a lot of sun.

Dobre wiadomości! Kuzyn Marilyn Mapes z Michigan, jej siostry Elaine i Rita, mąż Rity, Gerry i być może ich córka będzie w Polsce przez dwa tygodnie, począwszy 23 lipca. Oni zarezerwowaliśmy wycieczkę w Polsce i będzie w 29 Poznań lipca. Marilyn jest zamiar spróbować wydłużyć czas więc wizyty rodziny będzie możliwe po zakończeniu trasy. Joan i ja na pewno spotka się z nimi, gdy są w Poznaniu. Spotkaliśmy się z Marilyn kilka lat temu, kiedy była tu z córką, Kim, ale nie spełnił innych. Marilyn i ja odzwierciedla już od kilku lat, ponieważ byliśmy w Polsce i to będzie dobre, aby zobaczyć ją jeszcze raz. Jest ona z boku Rajewski rodziny.

Miałem pierwszą lekcję Zbyszek od bycia z powrotem z Polski i to było trochę trudno wszystko zapamiętać. I nie dość dobrze na słownictwo, ale z trudem różnic między Jaki kontra jakiś i czyji vs czyjś.

Pogoda była dobra. Trochę słabe, ale dzisiaj jeszcze dużo słońca.

Thursday, April 16, 2015

Strange statistics.


Someone asked me where my readers come from so I checked the statistics and was a little surprised of the results for the last week.

Russia 975

Poland 538

U.S. 508

France 146

United Kingdom 119

China 65

Germany 49

Canada 29

India 16

Spain 15
 
I don't know how accurate that is because usually Poland and the U.S. are where the majority are from. Seems rather strange to have so many readers from Russia. Maybe it's because of the remarks I made about Putin and the Night Wolves riding through Poland to Germany.

Ktoś zapytał mnie, skąd pochodzą moi czytelnicy, więc sprawdziłem statystyki i byłem trochę zaskoczony  wynikami z ostatniego i tygodnia.
Rosja 975
Polska 538
USA 508
Francja 146
Wielka Brytania 119
Chiny 65
Niemcy 49
Kanada 29
Indie 16
Hiszpania 15
Nie wiem, jak dokładne to jest , dlatego że  zwykle Polska i Stany Zjednoczone są tymi krajami, skąd większość pochodzi. Wydaje się dość dziwne mieć tak wielu czytelników z Rosji. Może z powodu uwagi , jaką zrobiłem o Putinie i przejazdu

Wednesday, April 15, 2015

Meetings.

A beautiful day in the neighborhood!! Sunny, 22c, clear skies and the trees and bushes are filled with colors of Spring. I'll take pictures tomorrow if the sun is out.

I'm back with my conversation partners on Skype now. I had two today in Polish. Also our first meeting with Zbyszek at Kandulski's in three weeks and we talked about our respective Easter doings and our vacation in Spain. He told us about his plans to go to Bulgaria in two weeks to visit with his daughter who lives and works there.

Thanks to all readers who sent me comments about our latest trip to Spain and the pictures I posted.

Amazing........since I started writing this blog in 2006 I have had 300,437 views on the blog. Last week there were 3,263 views.

Piękny dzień w naszej dzielnicy !! Słonecznie, 22C, czyste niebo, a drzewa i krzewy są wypełnione kolorami wiosny. Jutro zrobię zdjęcia, jeśli będzie słońce.

Wróciłem do moich rozmówców na Skype. Dzisiaj miałem dwie rozmowy w języku polskim. Również dzisiaj było nasze pierwsze spotkanie ze Zbyszkiem u Kandulskich po  trzech tygodniach i rozmawialiśmy o tym, co każdy z nas robił w czasie Wielkanocy i o naszych wakacjach w Hiszpanii. Opowiedział nam o swoich planach wyjazdu do Bułgarii w ciągu dwóch tygodni, aby odwiedzić swoją córkę, która tam mieszka i pracuje.

Dziękujemy wszystkim czytelnikom, którzy przysłali komentarze na temat naszej ostatniej podróży do Hiszpanii i zdjęć, jakie opublikowałem.

Niesamowite ........ od kiedy zacząłem pisać ten blog w 2006 roku mam 300,437 wejść. W zeszłym tygodniu było 3,263 odsłon.

Tuesday, April 14, 2015

Chilly!!

Woke up to a chilly flat only to find out the heating system wasn't working so we had to call a service man again to fix it. Fortunately we have a reliable contact from past experiences and he was at our house within a hour. Within an hour he fixed the system and things are finally Warming up in the flat. This is the third year in a row for his repair services. Seems like everytime we go on a vacation in cold weather, turn the temperature down to 18c and return, there is a problem turning it back up to 23c. The unit is ten years old.

Tonight Joan will make chili for dinner. That will be a nice hot meal and get us through the night until bedtime. One of the things I like about vacation is that she doesn't have to cook, not that she doesn't like.  It's just a nice break for her and I like that.

A BIG decision is coming soon for the Poliish border guards............whether or not to allow the Russian Night Wolves to ride through Poland on their way to Berlin to celebrate the end of WWII. That is a "biker gang" that Czar Putin rides with and steadfast supporters of his ideas. It could present a problem. My opinion, which doesn't count, is that they should make them go down through Ukraine.

Obudziłem się w chłodnym mieszkaniu tylko po to, aby dowiedzieć się, że system ogrzewania nie działał, więc musieliśmy zadzwonić po obsługę serwisową, aby go naprawić. Na szczęście mamy niezawodny kontakt do osoby z poprzednich awarii i był u nas w domu w przeciągu godziny. W ciągu godziny naprawił system i nasze mieszkanie jest ogrzewane. Jest to trzeci rok z rzędu z jego usługami naprawczymi. Wydaje się, że za każdym razem jak jedziemy na wakacje jak jest zimno, skręcamy temperaturę do 18C i po powrocie jest problem przywrócić ją z powrotem do 23C. Urządzenie ma dziesięć lat.

Na dzisiejszą kolację  Joan zrobi chilię. To będzie miły, ciepły posiłek i będzie nas trzymał przez cały wieczór aż do pójścia spać. Jedną z rzeczy, które lubię na wakacjach jest to, że ona nie musi gotować,  nie to, że ona nie lubi. To jest po prostu dla niej miły odpoczynek i to mi się podoba.

Już wkrótce wielka  decyzja stanie przed polską strażą graniczną ............ wpuścić czy nie rosyjskich Nocnych Wilków, aby przejechali przez Polskę w drodze do Berlina, aby świętować koniec II wojny światowej. To jest "biker gang", z którym jeździ car Putin  i solidni zwolennicy jego idei. Może to stanowić problem. Moja opinia, która nie liczy się jest taka, że oni (straż graniczna)  powinna skłonić ich jechać  w dół przez Ukrainę.

Monday, April 13, 2015

Back home again.

Up at 3AM and home at 2:30 in the afternoon. We returned to the normal gray skies, 13c and 18c in the flat. We turned the heat down while we were gone and it will take one day for it to warm up  Such is the life in Poland in April. However, it was still good to be back home again, unpack everything and put on a couple of sweaters until it warms up inside. Joan did the laundry from our vacation and then we had pizza for dinner so she wouldn't have to cook anything. Our monthly water bill was waiting for us, 75 zl this month.

Od 3 nad ranem na nogach i w domu o 02:30 po południu. Wróciliśmy do normalnego szarego nieba, 13C i 18 C w mieszkaniu.  Wyłączyliśmy ogrzewanie na czas naszej nieobecności,  i potrzeba jednego dnia, aby nagrzać.  Takie jest życie w Polsce, w kwietniu. Jednak to  dobrze wrócić do domu, wszystko rozpakować  i ubrać kilka swetrów, aż mieszkanie się nagrzeje. Joan zrobiła pranie rzeczy po naszych wakacjach, a potem mieliśmy pizzę na obiad, więc nie musiała niczego gotować. Miesięczny rachunek za wodę czekał na nas w wysokości 75 zł.

Sunday, April 12, 2015

Almost over.

Well, this is it. Our last day in Spain for now. Tonight we get up early, 3AM, to make our return to Poland. Last night we visited a new friend's studio. He is a painter from Uruguay but living in Estepona for 11 years. His only question to us as we were leaving was, "Well, when are you going to move here to Estepona?" Good question!

Today we  had a "Spanish breakfast", coffee and  toast. However, the toast is first rubbed with a clove of garlic, then oil is dripped on the bread, a tomato mixture is spread over the toast and a little salt added if you want it. It may be just a breakfast served in Andalucía, not middle or northern Spain.

Looking at the weather in Poznan, I see it is no better than here, in fact worse but then we expected that. It will be good to get back home again.

Cóż, to jest to. Nasz ostatni dzień w Hiszpanii teraz. Dziś w nocy wstać wcześnie, 3AM, aby nasz powrót do Polski. Ostatnia noc odwiedziliśmy nowego przyjaciela w studio. Malarz z Urugwaju, ale mieszka w Estepona od 11 lat. Jego jedyne pytanie do nas jak wyjeżdżaliśmy było: "Cóż, jeśli masz zamiar przenieść tutaj, aby Estepona?" Dobre pytanie!

Dziś mieliśmy "śniadanie", hiszpańskiej kawy i tostów. Jednak najpierw przetarł tosty z ząbkiem czosnku, a następnie olej kapała na chleb, mieszanka pomidorów jest rozłożona na toast i odrobiną soli dodanej, jeśli chcesz. To może być tylko śniadanie serwowane w Andaluzji, nie średniej lub północnej Hiszpanii.

Patrząc na pogodę w Poznaniu, widzę, że nie jest lepiej niż tutaj, w rzeczywistości gorzej, ale spodziewaliśmy się tego. To będzie dobre, aby dostać się do domu z powrotem.

Saturday, April 11, 2015

Night of Flamenco.

Last night we went to the Pena Flamenco club in Estepona with 5 other people for dinner and to watch the live performance of flamenco. We got there an hour ahead of time and had an excellent table almost in front of the stage. Collectively we ordered five different kinds of food and shared it along with some red wine. The place was very noisy with conversations but once the guitarist and the singer sat down on the stage chairs, it became quiet. They were joined by a male and female flamenco dancer who were also excellent. I tried to take pictures but again the camera wasn't responsive to the dark so they didn't take. However, I was able to make two videos of some of the performance that came out visible and I put them on the blog for you to get a little sample of what we saw. Joan was thrilled with the performances and said she had never experienced anything like that before. I had seen it several times, 50 years ago and the big difference for me was that the woman didn't use castanets, she only snapped her fingers. Even with that slight difference, the show was good and we stayed for two performances. For me it was interesting to watch the guitarists because he was only watching the feet of the dancers in order to know how to support their moves with his playing. You probably won't understand anything the singer is singing but the most important thing about flamenco is the emotion emitted by the singer and the dancers.

Earlier we visited the shop where our two hosts owned a book store for 34 years but are retired now and rent it out.to another person who carries on the tradition they started. Their last name is Longman and the new owner kept the name because it is so well recognized in the Estepona community. She just changed the name to the New Longman's Bookstore. It's located in a secluded plaza that they often used for different events sponsored by the store.

Ostatniej nocy poszliśmy do klubu Pena Flamenco w Estepona z 5 innych osób na obiad i obejrzeć występy na żywo flamenco. Dostaliśmy się tam godzinę wcześniej i miał doskonałą stół niemal na scenie. Łącznie zamówiliśmy pięć różnych rodzajów żywności i podzielił go wraz z kilkoma czerwonego wina. Miejsce było bardzo głośno z rozmów, ale gdy gitarzysta i wokalista usiedli na krzesłach scenicznych, zrobiło się cicho. Zostały one połączone przez mężczyzn i kobiet, którzy byli tancerka flamenco również doskonała. Starałem się zrobić zdjęcia, ale ponownie nie był aparat reaguje na ciemności, więc nie trzeba było. Jednak udało mi się zrobić dwa filmy z niektórych wyników, które pojawiły się widoczne i umieścić je na blogu, aby uzyskać małą próbkę tego, co widzieliśmy. Joan był zachwycony z występów i powiedziała, że ​​nigdy wcześniej nie doświadczyłem czegoś takiego. Widziałem go kilka razy, 50 lat temu, a duża różnica dla mnie było to, że kobieta nie używać kastaniety, tylko ona pstryknęła palcami. Nawet z tym niewielka różnica, show był dobry i zatrzymaliśmy się na dwa spektakle. Dla mnie to było bardzo ciekawe obserwować gitarzystów, bo oglądałem tylko nogi tancerzy, aby wiedzieć, jak wspierać swoje ruchy z jego gry. Prawdopodobnie nie zrozumie nic piosenkarka śpiewa, ale najważniejsze w flamenco jest emocją emitowane przez piosenkarza i tancerzy.

Wcześniej byliśmy w sklepie, w którym nasze dwa gospodarze własnością księgarni od 34 lat, ale są już na emeryturze i wynająć go out.to inną osobę, która zajmuje się na tradycji zaczęli. Ich nazwisko jest Longman, a nowy właściciel zachował nazwę, ponieważ jest tak dobrze znana w społeczności Estepona. Ona po prostu zmienił nazwę na nową Longman w księgarni. Jest położony w zacisznej plaza, że ​​często wykorzystywane do różnych imprez sponsorowanych przez sklep.

Friday, April 10, 2015

Flamenco night.

Sun and warm weather have returned to Estepona and tonight we go to a club for Flamenco and dinner with 6 people from our previous dinner where we are staying.

I forgot to mention that in Linares we got a parking ticket, didn't know what to do with it so we returned to Estepona. The ladies here said we could pay it at the bank in town so this morning we went, only to find out it could be paid only on a Monday or Thursday. Obviously we won't be here Monday so the ladies agreed to go to the bank and pay it for us. You have 20 days to pay it with a 50% discount. That means you pay 45 Euro's instead of 90.  What a crime....45 Euro's for a parking ticket.

This adventure is coming to an end, only 2 days left and we will fly back home. The first week the weather was good but it changed after that. It was only good for us because we made excursions north to Cordoba, Granada and Linares where the weather was still good.  In Estepona it was not good; chilly, very windy and rainy for those three days. Monday morning we have to wake up very early, 3AM in order to catch our flight home at 6:20. Fortunately, the train schedule from Wrocław to Poznań allows us to take a train an hour after our arrival time so we don't have to spend another night in Wrocław.

Słońce i ciepła pogoda powróciły do Estepona i wieczorem idziemy do klubu z flamenco i na kolację z 6 osobami z naszego poprzedniego obiadu, z miejsca, gdzie przebywamy.

Zapomniałem wspomnieć, że w Linares dostaliśmy bilet parkingowy, ale nie wiedząc, co z nim zrobić, wróciliśmy do Estepona. Panie powiedziały, że możemy zapłacić w banku w mieście, więc rano poszliśmy, ale tylko dowiedzieliśmy się, że wpłaty mogą być dokonane  tylko w poniedziałek lub czwartek. Oczywiście nie będzie nas tutaj w poniedziałek, więc panie zgodziły się iść do banku i za nas zapłacić. Masz 20 dni, aby zapłacić z 50% zniżką. Oznacza to, że płacisz 45 euro zamiast 90. Co zbrodni .... 45 euro za bilet parkingowy.

Ta przygoda zbliża się do końca, tylko 2 dni pozostały i lecimy z powrotem do domu. W pierwszym tygodniu pogoda była dobra, ale potem się zmieniła. Dla nas to było dobre, bo zrobiliśmy wycieczkę na północ do Cordoby, Granady i Linares, gdzie pogoda była nadal dobra. W Estepona nie była dobra; przez te trzy dni chłodno, bardzo wietrznie i deszczowo. W poniedziałek rano musimy obudzić się bardzo wcześnie, o 3:00 nad ranem, aby złapać nasz lot do domu o 06:20. Na szczęście, rozkład jazdy pociągów z Wrocławia do Poznania pozwala nam złapać pociąg godzinę później po naszym przylocie, więc nie musimy spędzić kolejnej nocy we Wrocławiu.

Thursday, April 09, 2015

Segovia.


I fulfilled my goal of visiting the grave of Segovia today although I couldn't put flowers on the grave since it was not allowed. It is actually a crypt in the bottom of the old Orozco Palace that was built in 1699. Now it belongs to the city of Linares and this crypt was made especially to hold the body of Segovia. He actually was first buried in Madrid but his will said he wanted to be buried in the town he was born.  However, at the time of death his wife Emilia said there wasn't a proper place in Linares so the city constructed the crypt for him. No pictures are allowed to be taken in the crypt but I found a few on the internet.  We were the only visitors and had two private guides to show us the different rooms that held Segovia's studio furniture, personal and family keepsakes, guitars, paintings, records, books, degrees, honorary doctorates from Spanish and foreign universities, medals, trophies, prizes and nominations.

In one of the salons there is a compact archive which contains documents that are linked to Segovia; scores, newspapers, magazines, concert programs, photographs. drawings, posters and correspondence. Our guide said he was married 3 times and had four children. He also owned 25 houses and loved very /much to eat.

The weather in Estepona was not so good but in Granada and Linares these last two days is was 23c and sunny.

Dzisiaj osiągnąłem mój cel: odwiedziłem  grób Segovii, choć nie mogłem złożyć kwiatów na grobie, ponieważ nie pozwolono. W rzeczywistości jest to krypta na końcu starego Pałacu Orozco, który został zbudowany w 1699 roku. Teraz należy do miasta Linares i ta krypta została wykonana specjalnie do przechowywania ciała Segovii. Tak naprawdę to on został pochowany najpierw w Madrycie, ale w swoim testamencie powiedział, że chce być pochowany w mieście urodzenia. Jednak w chwili jego śmierci,  żona Emilia powiedziała, że nie ma właściwego miejsce w Linares, więc miasto zbudowało dla niego kryptę. Żadne zdjęcia nie mogą być robione w krypcie, ale znalazłem kilka w Internecie. Byliśmy jedynymi gośćmi i mieliśmy dwóch prywatnych przewodników, którzy pokazali nam różne pokoje, w których trzymane są meble Segovii, osobiste i rodzinne pamiątki, gitary, obrazy, dokumenty, książki,  doktoraty honoris causa hiszpańskich i zagranicznych uczelni, medale, trofea, nagrody i nominacje.

Jedno z pomieszczeń mieści archiwum zawierające dokumenty, które są związane z Segovią: partytury, gazety, czasopisma, programy koncertów, zdjęcia. rysunki, plakaty i korespondencja. Nasz przewodnik powiedział, że był żonaty trzy razy i miał czworo dzieci. On również był właścicielem 25 domów i  bardzo kochał jeść.

Pogoda w Estepona nie była zbyt dobra, ale w Granadzie i Linares przez ostatnie dwa dni  były 23C i słonecznie.

Wednesday, April 08, 2015

Granada

Talking with our hosts last night and drinking way to much Lemonchello, we didn't get up today until 11:00 so we left for Granada at 11:30. We arrived at 3PM, checked into our hotel and did a little sight seeing. Tired from walking around we went back to the hotel and waited for supper at 8PM. Tomorrow we will go to Linares at 10:30 and put flowers on the tomb of Segovia. We will see other spots in Linares and go back to Estepona about 5PM. The weather there has turned chilly and rainy but here in Granada it's 20c and sunny.

Rozmowa z naszych gospodarzy w nocy i pije zbyt dużo Limoncello, nie udało nam się dzisiaj do godziny 11:00, więc wyszliśmy na Granada o 11:30. Dotarliśmy godzina piętnasta, zameldowaliśmy się do naszego hotelu i robiłem trochę zwiedzania. Zmęczony spaceru po wróciliśmy do hotelu i czekał na kolację o 8 wieczorem. Jutro pójdziemy do Linares o 10:30 i złożyć kwiaty na grobie Segovia. Zobaczymy inne punkty w Linares i wrócić do Estepona około godzina siedemnasta.Pogoda nie okazała chłodno i deszczowo, ale tutaj, w Granada to 20c i słonecznie.

Tuesday, April 07, 2015

Duke did it!!

 


Congratulations to the Duke Basketball Team in winning their 5th national college basketball championship.

We changed our plans today and just stayed in Malaga where the good weather was. We had lunch outside, six different tapas and hot coffee. We decided it was too much to go to Linares today, then back to Granada tomorrow. Instead we will go to Granada tomorrow and spend the night there, then Thursday morning drive to Linares, only an hour drive north. I just didn't feel like making three days of 6 hours driving in a row. Unfortunately, checking online we found out that tickets for Alhambra visiting are sold out for the rest of the month so we won't be visiting it again this time. There are several other places we haven't see yet in Granada so it won't be a wasted trip.

Gratulacje dla księcia Basketball Team w pozyskiwaniu ich 5-ty National College koszykówki mistrzostwa.

Zmieniliśmy nasze plany dzisiaj i po prostu zatrzymaliśmy się w Maladze, gdzie dobra pogoda. Mieliśmy lunch zewnątrz, sześć różnych tapas i gorącą kawę. Zdecydowaliśmy, że to za dużo, aby przejść do Linares dziś, a następnie z powrotem do Granady jutro. Zamiast pojedziemy do Granada jutro i spędzić tam noc, a następnie w czwartek rano przejazd do Linares, jedynie na północ godziny jazdy. Ja po prostu nie czujesz się jak co trzy dni 6 godzin jazdy z rzędu. Niestety, sprawdzenie w Internecie okazało się, że bilety na Alhambra wizyty wyprzedane do końca miesiąca, więc nie będzie odwiedza go ponownie i tym razem. Istnieje kilka innych miejsc, które nie zostały jeszcze zobaczyć w Granadzie, więc nie będzie zmarnowany podróż.

Monday, April 06, 2015

Cordoba


First, I have to say that the really good pictures that you see in the slideshow were taken from Wikipedia because my camera just doesn't take good pictures inside dark places. They did not do justice to the place in Cordoba that we visited, El Mezquita.

The Mosque-cathedral of Córdoba (Spanish: Mezquita–catedral de Córdoba), also known as the Great Mosque of Córdoba (Spanish: Mezquita de Córdoba),whose ecclesiastical name is the Cathedral of Our Lady of the Assumption (Spanish: Catedral de Nuestra Señora de la Asunción), is the Catholic Christian cathedral of the Diocese of Córdoba dedicated to the Assumption of the Virgin Mary and located in the Spanish region of Andalusia. The structure is regarded as one of the most accomplished monuments of Moorish architecture.
It originally was a Catholic Christian church built by the Visigoths,. When Muslims conquered Spain in 711, the church was first divided into Muslim and Christian halves. This sharing arrangement of the site lasted until 784, when the Christian half was purchased by the Caliph 'Abd al-Rahman I, who then proceeded to demolish the entire structure and build the grand mosque of Cordoba on its ground. After the Reconquista, it was converted to a Roman Catholic church.
Since the early 2000s, Spanish Muslims have lobbied the Roman Catholic Church to allow them to pray in the cathedral.This Muslim campaign has been rejected on multiple occasions, both by the church authorities in Spain and by the Vatican.

We spent two hours there, gazing at all the arches in perfect symmetry and imagining what it must have looked like without the church stuck in the middle of it. To tell the truth though, El Mezquita isn't just a mosque-cathedral but a small city-like place with many little streets that twist and turn in all directions and you could easily be lost in it. We know, because it happened to us when we were trying to find our way out of it from the mosque. We walked around for two hours until we finally found someone who told us how to get out.

The trip there took us 2 1/2 hours and the roads in Spain make it a pleasure to drive for that long. I set the cruise control in the car for 120kph and off we went.

The night before we were at a dinner party for 10 people and met some interesting ones: 2 from Uruguay, 1 from Bolivia, 1 from Scotland and two from England. We were the youngest people at the party :-)

Po pierwsze, muszę powiedzieć, że naprawdę dobre zdjęcia, które można zobaczyć w pokazie slajdów zostały zaczerpnięte z Wikipedii, bo mój aparat po prostu nie zrobić dobre zdjęcia wewnątrz ciemnych miejscach. Oni nie zasłuży na miejscu w Kordobie, że odwiedziliśmy, El Meczetu.

 
Mezquita (hiszpański: Mezquita-Catedral de Córdoba), znany również jako Wielki Meczet w Kordobie (hiszpański: Mezquita de Córdoba), którego nazwa jest kościelnej Katedra Matki Boskiej Wniebowziętej (hiszpański Catedral de Nuestra: Señora de la Asunción), jest katedra katolicka Christian diecezji Córdoba wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, a znajdujących się w hiszpańskim regionie Andaluzji. Struktura jest uważany za jednego z najwybitniejszych zabytków architektury mauretańskiej.
 
Pierwotnie był Kościół chrześcijański zbudowany przez Wizygotów ,. Gdy muzułmanie podbili Hiszpanię w 711, kościół został najpierw podzielone na połówki muzułmańskiej i chrześcijańskiej. Układ ten podział terenu trwała do 784, kiedy Christian połowa została zakupiona przez kalifa Abd al-Rahman I, który następnie przystąpił do rozbiórki całą strukturę i zbudować wielki meczet w Kordobie na jej podstawie. Po rekonkwisty, został przekształcony w kościół rzymskokatolicki.
 
Od początku 2000 roku, hiszpański muzułmanie lobbował Kościoła katolickiego, aby mogli modlić się w Cathedral.This muzułmaninem kampania została odrzucona przy wielu okazjach, zarówno przez władze kościelne w Hiszpanii i przez Watykan.
Spędziliśmy tam dwie godziny patrząc na wszystkie łuki w doskonałej symetrii i wyobrażając sobie, jakie to musi wyglądało bez Kościoła tkwi w środku. Prawdę mówiąc jednak, El Mezquita to nie tylko meczet katedra ale miasto-jak małe miejsce z wielu uliczek, które przemieszczać je we wszystkich kierunkach i można łatwo zostać utracone w nim. Wiemy, bo to się na nas, gdy staraliśmy się znaleźć drogę z niego z meczetu. Chodziliśmy przez dwie godziny, aż w końcu znaleźć kogoś, kto powiedział nam, jak się wydostać.
Podróż zajęła nam nie 2 1/2 godziny, a drogi w Hiszpanii sprawiają, że przyjemność z jazdy tak długo. Ustawić tempomat w samochodzie dla 120kph i poszliśmy.
W noc przed byliśmy na kolacji dla 10 osób i spotkaliśmy ciekawsze: 2 z Urugwaju, Boliwii, 1 z 1 z Szkocji i dwóch z Anglii. Byliśmy najmłodsi ludzie w partii:-)

Sunday, April 05, 2015

Easter day.

Easter-a day of rest and reflection. We started with brunch, avocados, shrimp, fish, lettuce and a mango smoothie down at the water front. Many private artists and vendors set up booths selling everything from earrings to winter coats and the place was packed with people. Later we took a drive in the mountains, returned home to find out our team Duke would be playing for the national championship in basketball tomorrow night and tonight we are invited to dinner by our hosts with 8 other people. Tomorrow we go to Cordoba.

Wielkanoc-dzień odpoczynku i refleksji. Zaczęliśmy brunch, awokado, krewetki, ryby, sałaty i mango smoothie w dół z przodu wody. Wiele prywatnych artyści i producenci ustawić budki sprzedające wszystko z kolczykami do zimowych płaszczy i miejsce było pełne ludzi. Później pojechaliśmy na dysku w górach, wrócił do domu, aby dowiedzieć się z naszym zespołem Duke będzie grać na krajowych mistrzostwach w koszykówce jutro i dziś jesteśmy zaproszeni na kolację przez naszych gospodarzy z 8 innych osób. Jutro pojedziemy do Cordoby.

Saturday, April 04, 2015

Alora, Spain


Today our goal was to go to Alora, Spain. It is a little town sitting high atop a mountain and depending on which route you take to get there, the drive can be beautiful but a little nerve wracking. I chose the latter because I like those drives that few people take. 

We had to go north to the city of Ronda first and from there find the small mountain road that leads from Carratraca to Alora. It wasn't too easy to find. In fact, I took the wrong road at first and had to turn around and find the right turn off. In many places the road was hardly wide enough for two cars and there were places were it was only a dirt road to travel on. There were more twists, curves and turns than I could count and that was just on the way up the mountain. Joan said the scenery was beautiful but most of the time I had to keep my eyes on the road for the never-ending curves and twists. I did manage to find a few places to pull over and take the pictures in the slide show. Please click on each picture to enlarge it so you get a better view but even that doesn't do justice to the views. It's only about 15km between the two towns but it takes an hour for the actual drive time.

The town, itself, is typical of a mountain town with many steep streets, white painted houses everywhere and the church in this town was even open today. That was a little shocking. All together we spent about 6 hours on our little escapade today, including a calamare lunch in Alora. By the time we got back to Estepona it was 7PM so we had ice cream and coffee for dinner :-)

Dziś naszym celem było, aby przejść do Alora, Hiszpania. Jest to małe miasteczko siedząc wysoko na szczycie góry i w zależności od trasy, którą podejmują, aby się tam dostać, napęd może być piękna, ale trochę stresujących. Wybrałem tę drugą, ponieważ lubię tych dysków, że niewiele osób bierze.
Mieliśmy iść na północ do miasta Ronda pierwszy i stamtąd znaleźć małą górską drogę, która prowadzi od Carratraca do Alora. To nie było zbyt łatwe do znalezienia. W rzeczywistości, wziąłem złą drogą w pierwszym i musiał zawrócić i znaleźć odpowiedni Wyłącz. W wielu miejscach drogi były prawie tyle szeroki na dwa samochody i nie było miejsca, były to tylko droga gruntowa do poruszania się. Było więcej nici, krzywe i zamienia niż mogłam liczyć i to było po prostu na drodze do góry. Joan powiedział Sceneria była piękna, ale przez większość czasu musiałem utrzymać oczy w drodze przez niekończące się krzywych i zwrotów akcji. I udało się znaleźć kilka miejsc, aby zjechać na pobocze i zrobić zdjęcia w pokazie slajdów. Proszę kliknąć na każdym zdjęciu, aby je powiększyć więc masz lepszy widok, ale nawet to nie oddaje do poglądów. To tylko około 15 kilometrów między dwoma miastami, ale to trwa godzinę do rzeczywistego czasu napędu.
Miasto, sama, jest typowe dla górskiego miasteczka z wieloma stromymi uliczkami, białe domy malowane wszędzie i kościół w tym mieście było już nawet otwarte. To było trochę szokujące. Wszystko razem spędziliśmy około 6 godzin na naszej małej eskapady dzisiaj, w tym lunch calamare w Alora. Do czasu, kiedy wróciłem do Estepona było godzina dziewiętnasta więc mieliśmy lody i kawę na kolację:-)

Friday, April 03, 2015

Old town EsteponaThe day started at 11:00 for because we slept late, It didn't start well. My car was parked close to the brick retaining wall at the edge of the parking lot and I put it into first gear instead of reverse, hit the wall and broke the bumper a little. Plastic cars are no match for bricks. Fortunately, the car insurance covers that so it won't be a problem for us.

We went into town to start off with some coffee and then walked into the old town of Estepona to the church.  Being Good Friday, we wanted to go to church but to our astonishment it was closed and locked. I can't imagine why on this day. We walked down many of the old streets and it reminded me so much of Rota, some 50 years when I lived there. Most streets were only big enough for one small car and there was very little traffic. All the houses were painted white and each house had flower pots hanging from windows. Every street had it's own color scheme of flowers and flower pots. Several of the street that ran parallel to the/ main traffic street were only for pedestrians so you didn't have to worry about cars. Of course, they were all filled with cafes and restaurants filled with local people.

The day started out a little cool but by noon it was 24c and perfect. Earlier we tried to visit the bull ring but it was closed for the holiday. Our plans to visit Cordoba, Linares and Granada are still not finalized, it depends on the weather forecast.

Dzień rozpoczął się o godzinie 11:00 na ponieważ spaliśmy późno, on nie zaczął dobrze. Mój samochód był zaparkowany w pobliżu ściany z cegły oporowej na skraju parkingu i umieścić go na pierwszym biegu, a nie do tyłu, uderzył w ścianę i złamał zderzak trochę. Samochody z tworzyw sztucznych nie są dopasowane do cegieł. Na szczęście, ubezpieczenie samochodu obejmuje, że tak nie będzie dla nas problemem.
Udaliśmy się do miasta, aby zacząć od jakiejś kawy, a następnie wszedł do starego miasta Estepona do kościoła. Będąc w Wielki Piątek, chcieliśmy iść do kościoła, ale do naszego zdziwienia zostało zamknięte i zablokowane. Nie mogę sobie wyobrazić, dlaczego w tym dniu. Szliśmy wiele starych ulic i przypomniało mi tyle Rota, około 50 lat, kiedy tam mieszkałem. Większość ulic były tylko wystarczająco duży dla jednego małego samochodu i było bardzo mało ruchu. Wszystkie domy zostały pomalowane na biało, a każdy dom miał donice zwisające z okien. Każda ulica miała swój własny schemat kolorów kwiatów i donic. Kilka z ulicy biegnącej równolegle do głównej ulicy w ruchu / były tylko dla pieszych, więc nie musisz się martwić o samochodach. Oczywiście, wszyscy zostali napełnieni z kawiarni i restauracji wypełnionych lokalnych ludzi.
Dzień rozpoczął się trochę schłodzić, ale do południa było 24c i doskonałe. Wcześniej staraliśmy się odwiedzić byków, ale było zamknięte na wakacje. Nasze plany odwiedzić Cordoba, Linares i Granada nie zostały jeszcze zakończone, to zależy od prognozy pogody

Thursday, April 02, 2015

Last night and today


The procession we saw  started at 9:30PM and ended about midnight. It was a long line of many hooded people from different Brotherhoods, two major statues were carried on the shoulders of men, there were many women beautifully dressed in black Spanish style for the occasion and orchestras in between. My camera really didn't do justice to the event, not enough color was seen because it was night time any my camera doesn't do well with night photos. But the event was spectacular none the less. I'll let Joan tell you her impression of it.

Hi, it's Joan......I didn't  know what to expect about the procession but it was a very moving time.  It was just starting to get dark and we were along the sidewalks with good views and no one in front of us and the procession started.  First there were many men in costume consisting of white long robes and white masks , with just eye holes to see thru, and tall pointed hats that looked like the KKK.  They all held scepters and behind them there were other men in costume with lighted red candles--very big candles.  And in between there were a few kids mixed in, about 7-10 years old, in costume.  Then came a raised platform, about 20 by 30 feet, carried by rows of  men underneath.  Then they were followed by women in black dresses, high heeled shoes, and black lace mantillas.  I don't know what they represented but I would like one of those mantillas.  Then another platform and then marching brass band.  The final platform was with hundreds of lighted candles and the statue with a woman behind singing.  There was also a portion that regular people had candles, some were blindfolded, some barefoot, had something to do with our sins.  It was a wonderful experience that stirred a lot of emotions.  I'll never forget it and so glad I got to experience it.

Today we went to the Estepona Orchadium, a somewhat new structure with beautiful orchids inside. Our plan to go to Segovia's tomb in Linares was halted because it is closed until after Easter. We will have to wait until next Tuesday to go. We did have excellent tapas for lunch, avocado's with shrimp and lobster and a mango/pear smoothie. That place has many good tapas served a little different than normal, in a dish with bread on the side. Later we took a drive on the mountain to New Casares, We have been there before but the drive is great and the scenery beautiful.

Procesja, którą widzieliśmy rozpoczęła się o 21:30 i zakończyła około północy. To był długi szpaler  ludzi  z różnych bractw z kapturami na głowach;  dwa główne posągi były niesione przez mężczyzn na ramionach;  było dużo kobiet pięknie ubranych w czarne stroje w hiszpańskim stylu na tą okazję , a pomiędzy nimi szły orkiestry. Mój aparat naprawdę nie oddał tego wydarzenia, a ze względu na wieczór, kolor nie jest zbyt wyraźny i mój aparat nie robi dobrze nocnych zdjęć. Jednak wydarzenie było spektakularne. Pozwolę Joan opowiedzieć swoje  wrażenia.

Cześć,  jestem Joan ...... Nie wiedziałem, czego się spodziewać po procesji, ale to był bardzo wzruszający moment. Właśnie zaczynało się ściemniać, kiedy znaleźliśmy się na chodniku w punkcie z dobrą widocznością i nikim przed nami, kiedy procesja się rozpoczęła. Najpierw było wielu mężczyzn w strojach składających się z długich białych szat i białych masek na twarzach z otworami na oczy, aby przez nie patrzeć  i z wysokich spiczastych czapek, które wyglądały jak te z Ku Klux Klanu. Wszyscy trzymali berła, a za nimi szli inni ludzie w strojach z zapalonymi czerwonymi świecami - bardzo dużymi świecami. Pomiędzy nimi było kilkoro dzieci w wieku około 7-10 lat w kostiumach. Następnie pojawiła się podwyższona na około 20-30 metrów platforma, prowadzona pod spodem przez rzędy ludzi. Za tym podążały kobiety w czarnych sukniach, butach na wysokich obcasach i czarnych koronkowych mantylach. Nie wiem, co one reprezentowały, ale chciałabym jedną z tych mantyl. Następnie była kolejna platforma, a potem maszerowała orkiestra dęta. Na ostatniej platformie były  setki zapalonych świec i posąg, za którym stała śpiewająca kobieta. Była też część procesji,  gdzie zwykli ludzie mieli świece, niektórzy mieli zawiązane oczy, niektórzy szli boso, bo musieli coś zrobić ze swoimi grzechami. To było wspaniałe doświadczenie, które wywołało wiele emocji. Nigdy nie zapomnę i tak się cieszę, że mogłam tego doświadczyć.

Dziś poszliśmy do Estepona Orchadium, nieco nowszej konstrukcji z pięknymi orchideami wewnątrz. Nasz plan, aby pojechać na grób Segowii w Linares został odłożony, ponieważ jest on zamknięty do zakończenia Świąt. Będziemy musieli poczekać do przyszłego wtorku, aby pojechać. W porze lunchu jedliśmy doskonałe przekąski, awokado  z krewetkami,  homar i koktajl mleczny z mango i gruszek. W tym  miejscu jest dużo dobrych przekąsek serwowanych trochę inaczej niż zwykle, w naczyniu z chleba. Później pojechaliśmy na górę do Nowego Casares.  Byliśmy tam już wcześniej, ale jazda jest świetna i piękne krajobrazy.

Wednesday, April 01, 2015

Monte del CobreA picture is worth a thousand words, Here's 59,000 words about where we are staying. Tomorrow I will write about tonight's procession. View slideshow.