Thursday, November 14, 2019

Shopping day

Joan made out the menu for this week, the result was our spending below our budget for food while still eating well. Cost-129 PLN($33). We're still going in the direction of Mediterranean style eating but haven't quite fulfilled it yet. I still like a little meat every now and then for dinner. For example; American Thanksgiving is coming in 2 weeks and while we don't observe it like we used to, I won't give up having Muscovy duck breast on that day. For us, it's the tastiest meat in Poland.

Today was one of those rare occasions when the sun was out all day and the temperature was 14C(57F) so it was a pleasant day.

Joan przygotowała menu na ten tydzień, czego rezultatem były nasze wydatki poniżej naszego budżetu na żywność przy jednoczesnym dobrym odżywianiu się. Koszt-129 zł (33 $). Nadal idziemy w kierunku posiłków w stylu śródziemnomorskim, ale jeszcze go nie do końca zrealizowaliśmy. Nadal, od czasu do czasu, lubię trochę mięsa na obiad. Na przykład: Amerykańskie Święto Dziękczynienia nadejdzie za 2 tygodnie i choć nie obchodzimy go tak jak kiedyś, nie zrezygnuję ze zjedzenia tego dnia piersi kaczki piżmowej. Dla nas jest to najsmaczniejsze mięso w Polsce.

Dzisiaj była jedna z tych rzadkich okazji, kiedy słońce świeciło cały dzień, a temperatura wynosiła 14C(57F), więc był to przyjemny dzień.

Wednesday, November 13, 2019

The Coach.

A meeting with Zbyszek was the afternoon adventure. He decided to go to Bulgaria for Christmas to be with his daughter's family was the latest news from him. We talked about the beginning tonight of the televised impeachment hearing and he is of the opinion that nothing will come of it. I don't disagree with him, it will never pass the Republican-controlled Senate.

Earlier we watched a replay of the last Duke basketball game in which they won by 50 points. Presently Duke is #2 in the country but that can change week by week.  It is amazing how this team can lose 4 out of 5 main players from last year and come back each year with 4 new players that allow them once again to be so good. Much of the credit has to go to the coach, Mike Krzyzewski, who has been the coach for 40 years. Of course, he's of Polish ancestry, :-)

Spotkanie ze Zbyszkiem było popołudniową przygodą. Postanowił udać się na święta Bożego Narodzenia do Bułgarii, aby być z rodziną swojej córki. Rozmawialiśmy o rozpoczęciu dzisiaj wieczorem telewizyjnego przesłuchania w sprawie impeachmentu i on jest zdania, że nic z tego nie wyjdzie. Nie mogę się z nim nie zgodzić, to nigdy nie przejdzie przez senat kontrolowany przez republikanów. 


Wcześniej oglądaliśmy powtórkę ostatniego meczu koszykówki Duke'a, który wygrali z przewagą 50. punktów. Obecnie Duke jest numerem 2 w kraju, ale to może się zmieniać z tygodnia na tydzień. To niesamowite, jak drużyna może stracić 4. z 5. głównych graczy z ubiegłego roku i co roku wracać z 4. nowymi graczami, którzy pozwalają im ponownie być tak dobrymi. Dużo uznania należy się trenerowi Mike'owi Krzyżewskiemu, który jest trenerem od 40 lat. Oczywiście, jest polskiego pochodzenia, :-).

Tuesday, November 12, 2019

Subjunctive.

No luck trying to sign-up for Duke basketball replays this year. It seems they have changed their provider and it won't accept my credit card from Poland. What a bummer! It is what get's us through these dreary months of winter, being able to watch full college basketball games. YouTube used to show replays but this year they also have changed to only highlights. It doesn't do much to help promote football and basketball in Europe.

Radek just returned from Krakow and another one of his Tango weekends. This weekend he goes to Łódz. He said he met a very pretty woman from Russia and he was complying about the poor weather. She said the weather was nicer than where she came from, Vladivostok, and she liked it.

In the afternoon Joan and I studied separately and she was satisfied to see she was making progress finally. Now I just have to get her to speak the language.  I've been working on the subjunctive case in Spanish. It's the hardest thing to learn, understand and use properly. Radek and I will work on it for several weeks, I think. He, of course, knows more about it but still has problems with it. I typed out 22 pages of notes from our last 4 meetings on this subject and we will work from those.

Bez powodzenia na zarejestrowanie się na powtórki koszykówki Duke'a w tym roku. Wygląda na to, że zmienili usługodawcę i nie zaakceptują mojej karty kredytowej z Polski. Co za pech! To jest to, co pozwala nam przejść przez te ponure miesiące zimy – możemy oglądać międzyuczelniane rozgrywki meczów koszykówki . Na YouTube pokazywano powtórki, ale w tym roku zmieniły się one również w przegląd najważniejszych wydarzeń. Nie pomaga to w promowaniu piłki nożnej i koszykówki w Europie.

Radek właśnie wrócił z Krakowa z kolejnego z jego weekendów z tango. W ten weekend jedzie do Łodzi. Powiedział, że poznał bardzo ładną kobietę z Rosji i narzekał na złą pogodę. Powiedziała, że pogoda jest ładniejsza niż tam, skąd pochodzi, Władywostok, i jej się podoba.

Po południu, uczyliśmy się osobno i Joan była zadowolona, że w końcu robi postępy. Teraz muszę tylko nakłonić ją do mówienia w tym języku. Pracowałem nad trybem łączącym w języku hiszpańskim. To najtrudniejsza rzecz do nauczenia się, zrozumienia i właściwego używania. Radek i ja będziemy nad tym pracować przez kilka tygodni. On oczywiście wie o tym więcej, ale nadal ma z tym problemy. Wypisałem 22 strony notatek z naszych ostatnich 4 spotkań na ten temat i będziemy z nimi pracować.

Monday, November 11, 2019

November 11th

Today, many streets were closed leading to the center of town where the celebration of Independence day took place. I had a meeting with a friend who ran in a race in memory of Polish heroes. It wasn't easy finding a parking place and I had to park under Stary Browar and walk to the meeting.  His wife joined us later and we talked for about 2 hours. We talked about childhood memories,  languages, Facebook, politics, and religion.  Yes, the 2 things you should NEVER talk about but I know them well enough to talk about them.

It was a good day for the celebration. There was no rain, the temperature was 12C(54F) and no wind. Many people attended the parade although I would consider it a small parade compared to the ones I know from Chicago. One comparison I did notice was on the way to the center. Very few houses or cars were displaying the Polish flag. When the soccer championship(2016) games were held in Poland every 3rd or 4th house or car had a Polish flag hanging from it. Now, on Independence Day, there were few visible. This is not to say that Polish people are not patriotic because they are, very patriotic.  They just don't think it's necessary to display the National flag on this day.

Now, Joan is in the kitchen preparing the excellent zucchini soup for our dinner. We like it very much and thank Mirka for giving us the recipe.

In the United States, it is the day of celebration for all those who served to protect the country in time of war or not in time of war.
Uncle Adam Kazmierczak-WWII
 
Cousin Andrew Babic 
Uncle Chester Kazmierczak-WWII
Cousin Ron Kazmierczak
Brother Walter Piekarczyk , Jr.

Cousin Leon Babic
 
Nephew Walter Piekarczyk III 
My Father, Walter PiekarczykWWII

Roy Sentell
Roman Rajewski-WWI
Joey DuPuis
Dziś zamknięto wiele ulic prowadzących do centrum miasta, w którym obchodzono Dzień Niepodległości. Miałem spotkanie z przyjacielem, który biegł w wyścigu ku pamięci polskich bohaterów. Nie było łatwo znaleźć miejsce do parkowania i musiałem zaparkować pod Starym Browarem i iść na spotkanie. Jego żona dołączyła do nas później i rozmawialiśmy przez około 2 godziny. Rozmawialiśmy o wspomnieniach z dzieciństwa, językach, Facebooku, polityce i religii. Tak, dwie rzeczy, o których NIGDY nie powinieneś mówić, ale znam je wystarczająco dobrze, aby o nich mówić.

To był dobry dzień na świętowanie. Nie było deszczu, temperatura wynosiła 12 ° C (54 ° F) i nie było wiatru. Wiele osób wzięło udział w paradzie, chociaż uważam ją za małą paradę w porównaniu do tych, które znam z Chicago. Jedno porównanie, które zauważyłem, było w drodze do centrum. Bardzo niewiele domów lub samochodów wyświetlało polską flagę. Gdy w piłce nożnej (2016) rozgrywane były mecze w Polsce co trzeci lub czwarty dom lub samochód miał zawieszoną na nim polską flagę. Teraz, w Dzień Niepodległości, było ich niewielu. Nie oznacza to, że Polacy nie są patriotami, ponieważ są bardzo patriotyczni. Po prostu uważają, że nie jest konieczne wyświetlanie flagi narodowej tego dnia.

Teraz Joan jest w kuchni i przygotowuje doskonałą zupę z cukinii na nasz obiad. Bardzo nam się to podoba i dziękujemy Mirce za przekazanie nam przepisu.

W Stanach Zjednoczonych jest to dzień świętowania dla wszystkich tych, którzy służyli do ochrony kraju w czasie wojny lub nie w czasie wojny.

Sunday, November 10, 2019

Tomorrow

Tomorrow is Independence Day in Poland and Veterans Day in the U.S.  A celebration in one country that regained its independence and in the other of the men and women who served to keep its country free. I am proud to say I was part of the latter. I served 4 years in the United States Navy and was fortunate enough not to fight in any war. I was first stationed in Florida and the U.S.S. Saratoga, an aircraft carriers, serving in a long-range bomber squadron. The next 2 years were spent in Spain and the last in Maryland. I was honorably discharged just before Vietnam started.

Now I live in Poland, the land of my ancestors, and celebrate both events on November 11th. I am proud of both.

National Independence Day is a national day in Poland celebrated on 11 November to commemorate the anniversary of the restoration of Poland's sovereignty as the Second Polish Republic in 1918 from the German. Austrian-Hungarian and Russian Empires. Following the partitions in the late 18th century, Poland ceased to exist for 123 years until the end of  World War 1, when the destruction of the neighboring powers allowed the country to reemerge. 

Jutro jest Dzień Niepodległości w Polsce i Dzień Weteranów w Stanach Zjednoczonych. Święto w jednym kraju, który odzyskał niepodległość, a w drugim z mężczyzn i kobiet, którzy służyli, aby utrzymać swój kraj wolny. Z dumą mogę powiedzieć, że byłem częścią tego ostatniego. Służyłem 4 lata w marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych i miałem szczęście nie walczyć w żadnej wojnie. Najpierw stacjonowałem na Florydzie i w USA Saratoga, lotniskowce, służące w eskadrze bombowców dalekiego zasięgu. Następne 2 lata spędził w Hiszpanii, a ostatni w Maryland. Zostałem honorowo zwolniony tuż przed rozpoczęciem Wietnamu.

Teraz mieszkam w Polsce, kraju moich przodków, i obchodzę oba wydarzenia 11 listopada. Jestem dumny z obu.

Narodowy Dzień Niepodległości to narodowy dzień w Polsce obchodzony 11 listopada w celu upamiętnienia rocznicy przywrócenia suwerenności Polski jako drugiej Rzeczypospolitej w 1918 roku przez Niemcy. Imperia austriacko-węgierskie i rosyjskie. Po rozbiorach pod koniec XVIII wieku Polska przestała istnieć przez 123 lata do końca I wojny światowej, kiedy zniszczenie sąsiednich mocarstw pozwoliło krajowi na powrót.

Saturday, November 09, 2019

Rant #3

If 11 thousand experts from various fields of science from 153 countries can come to a conclusion together, then know you that something is happening.
Alliance 11 researchers motivated by "moral duty" warns the world against destruction: unless we make quick, deep and lasting changes in our lives - they argue - we will soon witness "suffering of people on an unknown scale".

The imminent disaster declaration is supported by publicly available data on energy consumption, rising temperatures, populations, massive deforestation, melting of the ice cover at poles, fertility rates, GDP growth and gas emissions, '' calculated by sciencealert.com.

Scientists complain that although their cry for alarm has been heard for a long time, their voice is ignored. - Despite 40 years of global discussion on this subject, people behave as they did in the past. We are not up to the challenge of this crisis. Climate change is our reality, which is, unfortunately, getting worse faster than anticipated. But still, governments are more worried about their economies and GDP than the future life of the planet.

I grew up in the time of REAL journalistic news reporters on televison like Edward R. Murrow, Huntley & Brinkley, Walter Cronkite, Peter Jennings, Ted Koeppel, and Dan Rather. Now I'm faced with entertainment news daily. Each channel has its bias, to the right or to the left. So it was an easy decision today when I learned that Dan Rather was now on FB telling the news again. I subscribed to his news broadcast, News & Guts Supporter. I will gladly pay the $5 a month to listen to what he has to say compared to the network channels. I admit he has his bias against Trump, not the man, but what he has done to the country. Rather should be on Network television but none are there to only give the news. Now it has to be entertaining and appealing to their audience and advertisers....and then there is FOX NEWS, the propaganda machine for the Trump administration.

Jeśli 11 tysięcy ekspertów z różnych dziedzin nauki z 153 krajów może dojść do wspólnego wniosku, to wiedz, że coś się dzieje.

Sojusz 11 badaczy zmotywowanych "obowiązkiem moralnym" ostrzega świat przed zniszczeniem: jeśli nie dokonamy szybkich, głębokich i trwałych zmian w naszym życiu - twierdzą - wkrótce będziemy świadkami "cierpienia ludzi na nieznaną skalę".

Zbliżająca się deklaracja katastrofy jest poparta publicznie dostępnymi danymi na temat zużycia energii, rosnących temperatur, liczby ludności, masowego wylesiania, topnienia pokrywy lodowej na biegunach, wskaźników płodności, wzrostu PKB i emisji gazów, obliczonymi przez sciencealert.com.

Naukowcy skarżą się, że chociaż ich wołanie o alarm było słyszane od dłuższego czasu, ich głos jest ignorowany. - Pomimo 40 lat globalnej dyskusji na ten temat, ludzie zachowują się tak jak w przeszłości. Nie jesteśmy w stanie sprostać wyzwaniu tego kryzysu. Zmiany klimatyczne to nasza rzeczywistość, która niestety pogarsza się szybciej niż przewidywano. Ale mimo to rządy bardziej martwią się o swoje gospodarki i PKB niż o przyszłe życie planety.

Dorastałem w czasach prawdziwych dziennikarzy prasowych w telewizji, takich jak Edward R. Murrow, Huntley & Brinkley, Walter Cronkite, Peter Jennings, Ted Koeppel i Dan Rather. Teraz codziennie spotykam się z wiadomościami ze świata rozrywki. Każdy kanał ma swoje nastawienie, na prawo lub na lewo. Więc dzisiaj, kiedy dowiedziałem się, że Dan Ratherjest teraz na FB podając ponownie wiadomości, to była łatwa decyzja. Zasubskrybowałem jego wiadomości, News & Guts Supporter. Chętnie zapłacę 5 dolarów miesięcznie, aby posłuchać, co ma do powiedzenia w porównaniu z kanałami sieciowymi. Przyznaję, że ma on swoje uprzedzenia wobec Trumpa, nie człowieka, ale tego, co zrobił z krajem. Raczej powinien być w telewizji sieciowej, ale nie ma takiego kanału, nadaje tylko wiadomości. Teraz to musi być zabawne i atrakcyjne dla publiczności i reklamodawców ....i wtedy jest FOX NEWS, maszyna propagandowa dla administracji Trumpa.

Friday, November 08, 2019

Moving?

I had a message from another reader wanting information about moving to Poland. It's always a nice surprise to hear from readers. I can't always have the answers because our situation may be different than theirs but I can at least relate what we have experienced. I keep politics and religion out of it. Usually, that is not the kind of information they are looking for.

We studied together for a while then separated and I worked on the more advanced lessons. I listened again to the conversation last Tuesday with Radek and typed all the noes from it. Using a coursebook with him is good because it keeps us going in a direction. For not being a teacher, I think he does a good job teaching Spanish. Going back over the lesson helps me a lot.

Otrzymałem wiadomość od innego czytelnika z prośbą o informacje na temat przeprowadzki do Polski. Zawsze jest miłą niespodzianką usłyszeć od czytelników. Nie zawsze mogę znaleźć odpowiedzi, ponieważ nasza sytuacja może być inna niż ich, ale mogę przynajmniej opowiedzieć o tym, czego doświadczyliśmy. Trzymam z dala od polityki i religii. Zazwyczaj nie tego rodzaju informacji szukają.

Studiowaliśmy razem przez chwilę, a potem się rozdzieliłem, i pracowałem nad bardziej zaawansowanymi lekcjami. W zeszły wtorek ponownie wysłuchałem rozmowy z Radkiem i wpisałem z niej wszystkie odgłosy. Używanie z nim podręcznika jest dobre, ponieważ pozwala nam iść w dobrym kierunku. Uważam, że nie będąc nauczycielem wykonuje dobrą robotę, ucząc hiszpańskiego. Powrót do lekcji bardzo mi pomaga.

Wednesday, November 06, 2019

Echostar

We received a big envelope from Echostar, our cable and internet provider, with 10 pages of information, all in Polish. I tried reading the first page, thought I understood half of it saying they had merged with another company now, starting December 1st and most importantly, our payment would not go up. Just to make sure I was right I had Zbyszek read it today when we met at Sowa's and I was. The other pages were offers of additional packages we could get for more money but we will decline then. Obviously, reading in Polish gives my brain time to think whereas listening to someone speak doesn't.

51 days left until Christmas. I haven't had the Christmas spirit in such a long time I don't remember when. I need a time machine to go back to the days when most of my cousins would gather in one house to eat and celebrate that evening and day. It wasn't even a real house, more like a flat with not really enough room for everyone but it didn't matter. We were all together. Now they are spread all over the U.S. and only gather with their own families. I spend Christmas with Joan. In our 12 years here we have spent 2 with family and 3 with friends. I can't remember the last white Christmas here.

Otrzymaliśmy dużą kopertę od firmy Echostar, naszego dostawcy telewizji kablowej i Internetu, z 10 stronami informacji, wszystkie w języku polskim. Próbowałem przeczytać pierwszą stronę, myślałem, że zrozumiałem połowę, mówiącą o tym, że połączyli się z inną firmą, która zacznie działać od 1 grudnia, a co najważniejsze, nasza płatność nie wzrośnie. Aby upewnić się, że mam rację, kazałem Zbyszkowi to dzisiaj, kiedy spotkaliśmy się u Sowy przeczytać , i tak było. Pozostałe strony to oferty dodatkowych pakietów, które moglibyśmy uzyskać za więcej pieniędzy, ale wtedy odmówimy. Oczywiście czytanie po polsku daje mózgowi czas na przemyślenie, podczas gdy słuchanie kogoś tego nie wymaga.

Pozostało 51 dni do Bożego Narodzenia. Od tak dawna nie miałem świątecznego ducha, nie pamiętam kiedy. Potrzebuję wehikułu czasu, aby wrócić do czasów, kiedy większość moich kuzynów zbierała się w jednym domu, aby jeść i świętować ten wieczór i dzień. To nie był nawet prawdziwy dom, bardziej mieszkanie, w którym nie było wystarczająco dużo miejsca dla wszystkich, ale to nie miało znaczenia. Wszyscy byliśmy razem. Teraz oni są rozproszeni po całych Stanach Zjednoczonych i zbierają się tylko ze swoimi rodzinami. Święta spędzam z Joan. W ciągu 12 lat spędziliśmy tutaj 2 święta z rodziną i 3 z przyjaciółmi. Nie pamiętam, kiedy tutaj ostatnio były „białe” święta.

Tuesday, November 05, 2019

Hairy day.

Today was hair and a beard-cutting day at Le Grand salon with Marcus. I arrived on time at 9;30 and was done by 10:30. Then it was time to meet with Radek for our usual Tuesday morning conversation in English and Spanish. It took me 20 minutes to get there but I was there by 11:00.

Back home by 1:15, I found Joan doing Spanish written exercises from the course we have. I went into another room to work on my own more advanced lessons, stopping when she needed help.

Last night for dinner she made something new, Avocado Bowl. It's a combination of avocados, grapefruit, oranges, and spices, We had that with ham sandwiches. It was tasty but took some time to dissect all the parts into small pieces.

Dzisiaj był dzień na strzyżenie włosów i brody w salonie Le Grand z Marcusem. Przyjechałem na czas o 9:30 i skończyłem przed 10:30. Potem przyszedł czas na spotkanie z Radkiem na naszą zwykłą wtorkową poranną rozmowę w języku angielskim i hiszpańskim. Dotarcie tam zajęło mi 20 minut, ale byłem tam przed 11:00.

Po powrocie do domu o 13:15 zauważyłem, że Joan robi ćwiczenia z języka hiszpańskiego z naszego kursu. Poszedłem do innego pokoju, aby popracować nad własnymi, bardziej zaawansowanymi lekcjami, przerywając, gdyby potrzebowała pomocy.

Ostatniego wieczoru na obiad zrobiła coś nowego, Avocado Bowl. To połączenie awokado, grejpfruta, pomarańczy i przypraw. Jedliśmy to z kanapkami z szynką. Było smaczne, ale pokrojenie wszystkiego na małe kawałki zajęło trochę czasu.

Monday, November 04, 2019

Monday

Not much to do today, Yesterday we watched a movie, Only the Brave, a true story about 19 firefighters from Arizona who lost their lives trying to save lives from a forest fire in 2013. They were all members of a group called the Granite Montain Hotshots.  Granite Mountian is near the town of Prescott where they came from. Hotshot is the name given to firefighters who are on the frontline of fires. I thought about them today when I read the news that Trump is threatening to cut off federal aid to fight forest fires in California.

Nie ma dziś wiele do zrobienia. Wczoraj obejrzeliśmy film „Tylko odważni”, prawdziwą historię 19 strażaków z Arizony, którzy stracili życie, próbując ratować życie przed pożarem lasu w 2013 r. Wszyscy byli członkami grupy o nazwie Granite Montain Hotshoty. Granitowy Mountian znajduje się w pobliżu miejscowości Prescott, skąd pochodzą. Hotshot to nazwa nadana strażakom znajdującym się na pierwszej linii pożarów. Myślałem o nich dzisiaj, gdy czytam wiadomość, że Trump grozi odcięciem federalnej pomocy na zwalczanie pożarów lasów w Kalifornii.

Sunday, November 03, 2019

New info.

A nice surprise today, a message from another cousin in Poland I have not met yet. He is from the Rajewski side of the family. He provided me with some new information about his family I did not have in my research. That is always a good thing for me, even now, when I have not been too active seeking new information.

I met Michał and we talk about Mozart and his music. Michał was not a fan of his a few years ago but after listening to more of it, he has become one. I told him we were going to hear the Requiem being played tonight by the Philharmonia. Of course, it seems out of place without the actual mass but it is still good to be heard performed live.

Miła niespodzianka dzisiaj, wiadomość od innego kuzyna w Polsce, której jeszcze nie spotkałam. Pochodzi ze strony rodziny Rajewskich. Dostarczył mi nowych informacji o swojej rodzinie, których nie miałem w swoich badaniach. To zawsze jest dla mnie dobre, nawet teraz, kiedy nie byłem zbyt aktywny w poszukiwaniu nowych informacji.

Poznałem Michała i rozmawiamy o Mozarcie i jego muzyce. Kilka lat temu Michał nie był jego fanem, ale po wysłuchaniu kolejnych, stał się jednym z nich. Powiedziałem mu, że dziś wieczorem usłyszymy Requiem w Philharmonii. Oczywiście wydaje się to nie na miejscu bez faktycznej masy, ale nadal dobrze jest być słyszanym na żywo.

Saturday, November 02, 2019

A visit.

It's been 2 years since we visited cousin Maria Kielar and her husband, Wladyslaw Kielar, so we thought today would be a good day to do it. They both work long hours in their flower shop so that is where we went. It's in the town of Smochowicie, not far from where we live.

We took the back roads to get there and, of course, we were stopped for 8 minutes waiting for a train to go by. When we arrived only Maria was there on the day after the national holiday.  We stayed for about an hour and a half, listening to her tell us what was new in her family and how she, her husband and their 2 adult daughters were doing. She only speaks Polish so I understood about half of what she said but enough to piece it all together. She asked about our plans for Spain and she said she thought we were moving there, permanently. I told her no, it was only for 2 months of the winter. We finished our conversation and drove back home where Joan was deciding what to make for dinner from the weekly menu. Joan did make a new friend while we were there, in the picture above.

Minęły 2 lata, odkąd odwiedziliśmy kuzynkę Marię Kielar i jej męża Władysława Kielara, więc pomyśleliśmy, że dzisiaj będzie dobry dzień, aby to zrobić. Oboje pracują długie godziny w kwiaciarni, więc tam poszliśmy. Jest w miejscowości Smochowicie, niedaleko naszego miejsca zamieszkania.

Dotarliśmy tam bocznymi drogami i oczywiście zatrzymaliśmy się na 8 minut w oczekiwaniu na pociąg. Kiedy przyjechaliśmy, tylko Maria była tam dzień po święcie narodowym. Zostaliśmy około półtorej godziny, słuchając, jak ona mówi nam, co nowego w jej rodzinie i jak ona, jej mąż i ich dwie dorosłe córki radzą sobie. Ona mówi tylko po polsku, więc zrozumiałem mniej więcej połowę tego, co powiedziała, ale wystarczająco dużo, żeby to wszystko poskładać. Zapytała o nasze plany dotyczące Hiszpanii i powiedziała, że ​​myślała, że ​​przeprowadzamy się tam na stałe. Powiedziałem jej nie, to tylko przez 2 miesiące zimy. Skończyliśmy rozmowę i pojechaliśmy do domu, gdzie Joan decydowała, co zrobić na obiad z cotygodniowego menu. Joan poznała nowego przyjaciela, kiedy tam byliśmy, na powyższym zdjęciu.

Friday, November 01, 2019

All Saints Day.

Not wanting to pay the high price of the toll-way to get to Golina or using the route that passes by the largest cemetery in Poznań because traffic is jammed everywhere, I decided to choose a third route avoiding both. I didn't know what was a 3 lane road was now a 1 lane road due to construction and traffic jams were even worse.

We left the flat at 10:45 thinking we would be in Golina at 12:15. We didn't actually arrive until 13:00. First, we went to the cemetery to place 3 candles on separate graves of relatives and ancestors, then walked around while I took pictures. There weren't many people in the cemetery, not like in years past. It seemed a little empty. There was a new map at the entrance that told the location of all graves and some were marked in red. Cousin Kazia told me later why that was. When I was done we went to see her and her son, Andrzej.

Andrzej made lunch for us with coffee. It was very good. Kazia said the graves were marked in red because now the main priest is enforcing a law the says after 20 years of occupancy by a departed soul, the family has to pay for the grave again. The ones on the map marked in red meant they had to pay because their time was up. We spent about 3 hours with them and then went back to the cemetery to take a few more pictures.

https://www.facebook.com/LovePoland099/videos/3807057962653861/UzpfSTExOTgxOTM0MDI6MTAyMjA1NjQyMTMxNTQxNDI/

Nie chcąc płacić wysokiej ceny opłaty za przejazd do Golina lub korzystania z trasy przebiegającej przez największy cmentarz w Poznaniu, ponieważ ruch jest wszędzie zatłoczony, postanowiłem wybrać trzecią trasę omijając obie. Nie wiedziałem, co to jest droga 3-pasmowa, teraz była to droga 1-pasmowa z powodu budowy, a korki były jeszcze gorsze.

Wyszliśmy z mieszkania o 10:45, myśląc, że będziemy w Golinie o 12:15. Nie dotarliśmy do 13:00. Najpierw poszliśmy na cmentarz, aby postawić 3 świece na osobnych grobach krewnych i przodków, a potem spacerowałem, robiąc zdjęcia. Na cmentarzu nie było wielu ludzi, nie tak jak w poprzednich latach. Wydawało się to trochę puste. Przy wejściu znajdowała się nowa mapa z lokalizacją wszystkich grobów, a niektóre zostały oznaczone na czerwono. Kuzyn Kazia powiedział mi później, dlaczego tak jest. Kiedy skończyłem, poszliśmy zobaczyć ją i jej syna, Andrzeja.

Andrzej zrobił nam obiad z kawą. To było bardzo dobre. Kazia powiedziała, że ​​groby zostały zaznaczone na czerwono, ponieważ teraz główny kapłan egzekwuje prawo, które mówi, że po 20 latach okupacji zmarłej duszy rodzina musi ponownie zapłacić za grób. Te zaznaczone na mapie na czerwono oznaczały, że musieli zapłacić, ponieważ ich czas się skończył. Spędziliśmy z nimi około 3 godzin, a potem wróciliśmy na cmentarz, aby zrobić jeszcze kilka zdjęć.

Thursday, October 31, 2019

TV fixed.

He came, he saw, he fixed it. Yes, the TV man was here on time today, looked at the problem, reset the television to factory standards and that solved the problem of using external drives. I thought that would fix the problem. I even searched the internet on how to reset my TV but they didn't have instructions for my particular model and the ones they had didn't work. It took about 45 minutes for the whole process to be completed. Cost 150 PLN.

The food shopping for next week was 163 PLN($43). Nothing out of the ordinary foodstuffs was bought to raise the price, it's just the rising cost of food. 12 years ago we were spending 100 PLN($26) per week. If only people's wages would have risen like the cost of living. I suppose that can be said in any country, not just here.

We bought the candles for the graves in Golina today. What is amazing is the variety of styles, colors, and prices. Prices range from 2.99 PLN($.79) to 45 PLN($12). It's not just a candle but a glass container with a candle inside. The less expensive ones burn for 1 day but the more expensive for 3 or 4 days. For some years now they have had electric, battery-operated candles. These can last for 3 months. Tomorrow will be an emotional as well as a visual experience of all the flowers and candles to be seen. I like it, especially at dusk and nighttime.

Przyszedł, zobaczył, naprawił. Tak, człowiek z serwisu przyszedł dziś punktualnie, zobaczył, co może stanowić problem, zresetował telewizor do ustawień fabrycznych i rozwiązał problem korzystania z zewnętrznych dysków. Myślałem, że w ten sposób można rozwiązać problem. Szukałem nawet w Internecie, jak zresetować telewizor, ale nie mieli instrukcji dla mojego konkretnego modelu tylko takie, które u mnie nie zadziałały. Cały proces zajął około 45 minut. Koszt 150 PLN.

Zakupy żywności na przyszły tydzień wyniosły 163 PLN (43 USD). Nic poza ze zwykłymi produktami spożywczych nie zostało kupione, aby suma była większa, to tylko rosnący koszt żywności. 12 lat temu wydawaliśmy 100 PLN (26 USD) na tydzień. Gdyby tak płace ludzi wzrosły, jak koszty utrzymania. Myślę, że można tak powiedzieć o dowolnym kraju, nie tylko tutaj.

Dzisiaj kupiliśmy świece na groby w Golinie. Zadziwiająca jest różnorodność stylów, kolorów i cen. Ceny wahają się od 2,99 PLN (0,79 USD) do 45 PLN (12 USD). To nie tylko świeca, ale szklany pojemnik ze świecą w środku. Tańsze palą się przez 1 dzień, a droższe przez 3 lub 4 dni. Od kilku lat mają elektryczne świece na baterie. Mogą przetrwać do 3 miesięcy. Jutro emocjonalnie i wizualnie doświadczymy te wszystkie kwiaty i świece. Lubię to, szczególnie o zmierzchu i nocą.

Wednesday, October 30, 2019

TV

Staying up until 2AM in the morning, studying, has its drawback. Waking up at 10:00 in the morning with half of the morning already gone. I guess the good thing is I am at least sleeping 8 hours now, uninterrupted. There was a period of time when I was waking up 2 or 3 times during the night.

Being Wednesday, we met with Zbyszek and he asked how our TV problem was doing. I told him about the man coming tomorrow to see if he can discover the problem and Z said maybe its time to buy a new TV since ours is 9 years old. I declined his suggestion. He recently purchased a new one and likes it much better. Both are Samsung Smart TV's but he says the technology has improved a lot in 9 years since he last bought his. This time he bought a larger screen in order to read the "trailers" on the news broadcasts.

With the recent change in the time, it is getting dark now about 16:40. It makes for a long night but the bright side is morning comes earlier. When I worked as a musician I preferred the early morning hours because it was quieter, fewer people and less noise. I still prefer it but now I sleep during that time.

Pozostawanie do drugiej w nocy, uczenie się, ma swoją wadę. Budzę się o 10:00 rano, a połowa ranka już minęła. Myślę, że dobrą rzeczą jest to, że śpię nieprzerwanie co najmniej 8 godzin . Był czas, kiedy budziłem się 2 lub 3 razy w nocy.

W środę spotkaliśmy się ze Zbyszkiem, który zapytał, jak wygląda sprawa z naszym telewizorem. Powiedziałem mu, że jutro przyjdzie człowiek, aby sprawdzić, czy uda mu się zlokalizować problem, a Z. powiedział, że może już czas kupić nowy telewizor, ponieważ nasz ma 9 lat. Odrzuciłem jego sugestię. Zbyszek niedawno kupił nowy telewizor i bardziej mu się podoba. Oba to telewizory marki Samsung Smart TV, ale on twierdzi, że technologia uległa znacznej poprawie w ciągu 9 lat od ostatniego zakupu. Tym razem kupił większy ekran, aby przeczytać „zwiastuny” w wiadomościach.

Wraz ze zmianą czasu robi się ciemno około 16:40. To sprawia, że wydłuża się noc, ale jasną stroną jest to, że ranek przychodzi wcześniej. Kiedy pracowałem jako muzyk, wolałem wczesne godziny poranne, ponieważ było ciszej, mniej ludzi i mniej hałasu. Nadal wolę, ale teraz śpię w tym czasie.

Tuesday, October 29, 2019

Found one.

I finally found a serviceman to come to our flat and try to fix our TV problem.  He said he will be here Thursday between 11-13:00. I hope he has enough knowledge of Samsung to fix it.

The picture above is the hat Radek brought back for me from Serbia. I will replace the insignia on the front because it is from the Serbian Army who committed many atrocities in Sarajevo. I will replace it with the Polish flag. Joan likes the style of the hat very much. So do I but the insignia has to go.

Stash came early this week to meet with us and we had a nice visit. He told me some interesting things about the political party Confederancia that I did not know. I like talking to him because he gives me a different point of view on different subjects. He has a good disposition and it's always a bright spot in the day when he visits.

I'm happy with the group of friends that we have. They come from many walks of life; mothers, doctors, lawyers, business managers, students, business owners, financial managers, different political parties, religious and non-religious and salespeople. It gives me a broader scope of people.

W końcu znalazłem serwisanta, który przyjdzie do naszego mieszkania i spróbuje naprawić telewizor. Powiedział, że będzie tu w czwartek w godzinach 11-13:00. Mam nadzieję, że ma wystarczającą wiedzę na temat Samsunga, aby to naprawić.

Na zdjęciu powyżej jest kapelusz, który Radek przywiózł mi z Serbii. Zamienię insygnia na froncie kapelusza, ponieważ pochodzą one od armii serbskiej, która popełniła wiele zbrodni w Sarajewie. Zastąpię je polską flagą. Joan bardzo lubi styl kapelusza. Ja też, ale insygnia muszą być usunięte.

Stash przyjechał na początku tego tygodnia, aby się z nami spotkać i mieliśmy przyjemną wizytę. Powiedział mi kilka interesujących rzeczy na temat partii politycznej Confederancia, której nie znałem. Lubię z nim rozmawiać, ponieważ daje mi inny punkt widzenia na różne tematy. Ma dobre usposobienie i kiedy nas odwiedza zawsze jest to jasny punkt tego dnia.

Cieszę się, że mamy grupę przyjaciół. Pochodzą z wielu środowisk: matki, lekarze, prawnicy, menedżerowie biznesowi, studenci, właściciele firm, menedżerowie finansowi, różne partie polityczne, osoby wierzące i niewierzące oraz sprzedawcy. Daje mi to poszerzenie kręgu ludzi.

Monday, October 28, 2019

Problem.

Our Samsung Smart TV isn't so smart anymore. For the last several years we've been saving NFL highlight videos from YouTube to an external drive and then connecting the drive via USB to our TV to see the games on the larger screen. It's been great. That ended this week when all we get is a message, No video file is available. I've tried everything I know of to fix the problem but nothing has worked. I tried searching the internet for an answer but to no avail. So now we are stuck with just TV and the only English speakers are on the news channels for Joan to listen to. All other programs are in Polish or other languages we don't know. I tried 3 different external drives and all had the same result. I don't know if it's a problem with our provider or TV. The drives work fine on my laptop so they are not the problem. I hate electronics when something changes and I don't know how or can't fix the problem.

I talked with a young person(15) today and she told me she is changing schools because doesn't like her teachers or the students there. She will start in her new school on Monday. I thought it was a little strange that she could do it after only being in school for 2 months but she said it was possible if the new school had a place for her and they did. She said her current English class teacher couldn't speak English well and was always making mistakes.  She was also in her 3rd year of German and could only speak her name and how old she was. In her new school, she will be taking Spanish. Her friend from the old school is transferring with her

Nasz telewizor Samsung Smart TV nie jest już tak inteligentny. Od kilku lat zapisujemy filmy z najważniejszymi wydarzeniami NFL z YouTube na zewnętrzny dysk, a następnie podłączamy dysk przez USB do naszego telewizora, aby oglądać gry na większym ekranie. To było świetne. Zakończyło się w tym tygodniu, gdy otrzymujemy tylko wiadomość: Brak pliku wideo. Próbowałem wszystkiego, co wiem, aby rozwiązać problem, ale nic nie działało. Próbowałem poszukać odpowiedzi w Internecie, ale bezskutecznie. Więc teraz utknęliśmy tylko z telewizją i jedynymi użytkownikami języka angielskiego są kanały informacyjne, których Joan może słuchać. Wszystkie inne programy są w języku polskim lub innych językach, których nie znamy. Próbowałem 3 różne dyski zewnętrzne i wszystkie miały ten sam wynik. Nie wiem, czy to jest problem z naszym dostawcą czy telewizorem. Dyski działają dobrze na moim laptopie, więc nie stanowią problemu. Nienawidzę elektroniki, gdy coś się zmienia i nie wiem, jak rozwiązać problem.

Rozmawiałem dzisiaj z młodą osobą (15) i powiedziała mi, że zmienia szkołę, ponieważ nie lubi tam swoich nauczycieli ani uczniów. Zacznie w swojej nowej szkole w poniedziałek. Myślałem, że to trochę dziwne, że mogła to zrobić po tym, jak była w szkole tylko przez 2 miesiące, ale powiedziała, że ​​to możliwe, jeśli nowa szkoła ma dla niej miejsce, a oni to robią. Powiedziała, że ​​jej obecna nauczycielka angielskiego nie mówi dobrze po angielsku i zawsze popełnia błędy. Była także na trzecim roku niemieckiego i mogła mówić tylko jej imię i wiek. W swojej nowej szkole będzie uczyła się hiszpańskiego. Przenosi się z nią jej przyjaciółka ze starej szkoły.

Sunday, October 27, 2019

Time change.

A surprise today! My phone said it was 8:45 but our wall clock said 9:45. We were confused. I checked the World clock and it said 8:45. Still confused, I called Radek to ask what time it was. He said 8:45 and he too was confused until he found out we set our clocks back one-hour last night. Well, we didn't, but most of Poland did.

Later in the day at 16:00 I reminded Joan she had a Skype with her daughter at 17:00 but I was looking at the "new" time and in the U.S. it was already 17:00. They don't set their clocks back until nextt week. A few seconds later we heard the beep from Skype on the phone and we had to scramble in order for Joan to connect with Karen. We forgot about setting the clock back the last Saturday in October.

The weather has taken a turn for the nasty. Chilly, gray, drizzle most of the day and a day to stay at home. I hope this coming Friday it will at least not be raining. We can handle the temperature but rain during November 1st makes for a dreary day.

Niespodzianka dzisiajMój telefon mówiłże jest 8:45ale nasz zegar ścienny powiedział 9:45Byliśmy zdezorientowaniSprawdziłem zegar na świecie i było tam napisane 8:45Nadal  zdezorientowanyzadzwoniłem do Radkażeby zapytaćktóra jest godzinaPowiedział 8:45 i on też b zdezorientowanydopóki nie dowiedział sięże cofnęliśmy nasze zegary o godzinę wczoraj w  nocyCóżmy nieale większość Polski tak.

Później w dzień o 16:00 przypomniałem Joan miała Skype'a z córką o 17:00, ale patrzyłem na  "nowy"czas i w USA było już 17:00. Nie ustawiają swoich zegarów  do następnego tygodniaKilka sekund później usłyszeliśmy sygnał dźwiękowy od Skype'a na telefonie i musieliśmy się  zakodowaćaby Joan połączyła się z KarenZapomnieliśmy o cofnięcizegara w ostatnią sobotę  października.

Pogoda zmieniła się na paskudnąChłodnyszarymżawka przez większość dnia i dzieńżeby zostać w domu. Mam nadziejęże w najbliższy piątek przynajmniej nie będzie padaćPoradzimy sobie z   temperaturąale deszcz 1 listopada to ponury dzień.

Saturday, October 26, 2019

Rant #2

"Orange Head" just continued to lie throughout the week. On Monday he said he was the first president since George Washington to donate his annual $400,000 salary.
John F. Kennedy and Herbert Hoover, who were both extremely wealthy, also rejected a salary. Obama, who donated his $1.4 million Nobel Peace Prize in 2010, also announced he would return 5 % of his salary to the Treasury in 2013 as a sign of solidarity with furloughed federal workers.
Then he went on to say part of the Constitution was "phony" because he couldn't accept gifts from a foreign leader. I've never heard any President question the Constitution.
For almost the last 4 years, we have heard about the email scandal of Hillary Clinton from the mouth of the Trump administration. Earlier it was the topic of every one of his rallies and speeches with all of his "facts". NOW, the truth is out... Rolling Stone writer Jamal Smith said:
“This is the only news concerning @HillaryClinton that I give a shit about today. We spent an entire election on this inane story four years ago because a lot of otherwise intelligent people deemed it important. Many of them still run media outlets today.” Yes, all that time they were lying about it and making it up. Why wasn't this headline news in the media? They certainly gave every fake story to us during the last four years about her emails. Why was the exoneration not broadcast? 

Last Thursday, as Deputy Assistant Secretary of Defense Laura Cooper was sitting down to testify,  roughly a couple dozen Republicans stormed through the three different doors and Republican Bradley Byrne yelled in committee Chair Adam Schiff's face. Cooper left the room while the Republicans refused to leave. The Capitol Police and sergeant at arms have been consulted as members refuse to leave the room. They should have all been arrested and put in jail. All they were lacking were the brown shirts of Nazi Germany. It's beyond time for the Republicans to be treated as they treat their opponents. In the often repeated words of their own supporters, "LOCK THEM UP", them and those who do not obey the subpoenas. The time for tolerance is over.

Last Monday and Tuesday looked like nice days so I was a little shocked when I read on Wednesday, the city exceeded the permissible level of PM10 concentration, and this means the entry into force of the provisions of the "anti-smog" resolution.
- Due to exceeding the value of 50 µg / m3 PM10 fine dust concentration Monday and forecasting the persistence of this exceeding, Tuesday in Poznań there was a ban on the use of wood-burning fireplaces, tiled stoves and coal boilers that do not meet Ecodesign requirements having a second method of heating from the municipal heating network, gas, electric or other meeting Ecodesign requirements the officials informed. - The legal basis is the resolution of the Sejmik of the Wielkopolska Voivodship of December 18, 2017, No. XXXIX / 942/17. This resolution is popularly called "anti-smog"

It is the burning of coal and wood in fireplaces, tiled stoves, coal boilers that causes the most problems with PM10 dust. - With elevated concentrations of pollutants, even a single source (e.g. fireplace) significantly reduces the quality of air locally. This reduces the comfort of life for us and our neighbors. Children, the elderly and the chronically ill are most exposed to air pollution. That is why it is so important that we all comply with the ban on burning solid fuels today. If your neighbors do not comply with the ban, please inform the City Guard at 986.

Even when you think it's a beautiful day outside, the nemesis Coal is filtering into your lungs. However, it's not just from coal in domestic heating. Electricity production (27.5 percent of 2017 greenhouse gas emissions) – Electricity production generates the second-largest share of greenhouse gas emissions. Approximately 62.9 percent of our electricity comes from burning fossil fuels, mostly coal and natural gas. Industry (22.2 percent of 2017 greenhouse gas emissions) – Greenhouse gas emissions from industry primarily come from burning fossil fuels for energy.

Now, for you, Anonymous.  I accept who you are and what you believe in, I just can't possibly agree with you. In 12 years you will have seen enough climate changes to realize what you believed in today was wrong and that you made a mistake. I will accept your apology then. My comments on Trump and his cronies are not anti-democratic, just the opposite. You are confused about what it means. Maybe you listen too much to TVP 1, 2 or 5. As far as Trump winning the presidency legitimately,  I have serious doubts about that. He may be a "new age politician" but so was Hitler. It is his motto, "It's my way or no way", like every other dictator.

„Orange Head” nadal kłamał przez cały tydzień. W poniedziałek powiedział, że był pierwszym prezydentem od czasu George'a Washingtona, który przekazał swoją roczną pensję w wysokości 400 000 USD.

John F. Kennedy i Herbert Hoover, którzy byli niezwykle bogaci, również odstąpili od przyjęcia pensji. Obama, który w 2010 roku przekazał Pokojową Nagrodę Nobla w wysokości 1,4 miliona dolarów, również ogłosił, że zwróci 5% swojej pensji do Skarbu Państwa w 2013 roku jako znak solidarności z wysłanymi na przymusowy urlop pracownikami federalnymi.

Następnie stwierdził, że część Konstytucji jest „fałszywa”, ponieważ nie mógł przyjąć prezentów od zagranicznego przywódcy. Nigdy nie słyszałam, aby Prezydent kwestionował Konstytucję.

Przez prawie 4 ostatnie lata słyszeliśmy o skandalu e-mailowym Hillary Clinton z ust administracji Trumpa. Wcześniej był to temat każdego z jego wieców i przemówień ze wszystkimi „faktami”. TERAZ prawda wyszła na jaw ... Jamal Smith, pisarz Rolling Stone powiedział:

„To jedyna wiadomość dotycząca @HillaryClinton, która dzisiaj gówno mnie obchodzi. Cztery lata temu spędziliśmy całe wybory na tej szalonej historii, ponieważ wielu inteligentnych ludzi uważało ją za ważną. Wielu z nich nadal dziś kieruje mediami ”. Tak, cały czas kłamali i wymyślali to. Dlaczego w mediach nie było tych najważniejszych wiadomości? Z pewnością przekazali nam każdą fałszywą historię podczas ostatnich czterech lat na temat jej e-maili. Dlaczego oczyszczenie z zarzutów nie zostało wyemitowane?

W zeszły czwartek, gdy zastępca sekretarza obrony Laura Cooper składała zeznania, około tuzin republikanów wpadło przez trzy różne drzwi, a republikanin Bradley Byrne krzyczał w twarz przewodniczącemu komisji Adamowi Schiff. Cooper opuściła pomieszczenie, podczas gdy republikanie odmówili wyjścia. Skonsultowano się z policją i służbą porządkową na Kapitolu, ponieważ republikanie odmawiają opuszczenia sali. Wszyscy powinni byli zostać aresztowani i osadzeni w więzieniu. Brakowało im tylko brązowych koszul nazistowskich Niemiec. Nadszedł czas, by republikanie byli traktowani tak, jak traktują swoich przeciwników. W często powtarzanych słowach własnych zwolenników „ARESZTOWAĆ ICH”. Ich i tych, którzy nie przestrzegają wezwań. Czas na tolerancję minął.
Ostatni poniedziałek i wtorek wydawały się przyjemnymi dniami, więc byłem trochę zszokowany, gdy w środę przeczytałem, że miasto przekroczyło dopuszczalny poziom stężenia PM10, a to oznacza wejście w życie przepisów rezolucji „antysmogowej”.

- Ze względu na przekroczenie wartości 50 µg / m3 pyłu drobnego pyłu PM10 w poniedziałek i prognozę trwałości tego przekroczenia, we wtorek w Poznaniu zakazano używania kominków opalanych drewnem, pieców kaflowych i kotłów węglowych niespełniających wymogów ekoprojektu a posiadających drugą metodę ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej, gazowej, elektrycznej lub innej, poinformowali urzędnicy. - Podstawą prawną jest uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r., Nr XXXIX / 942/17. Ta uchwała jest popularnie nazywana „antysmogiem”

Spalanie węgla i drewna w kominkach, piecach kaflowych, kotłach węglowych powoduje najwięcej problemów z pyłem PM10. - Przy podwyższonych stężeniach zanieczyszczeń nawet jedno źródło (np. kominek) znacznie obniża lokalną jakość powietrza. Zmniejsza to komfort życia dla nas i naszych sąsiadów. Dzieci, osoby starsze i przewlekle chorzy są najbardziej narażeni na zanieczyszczenie powietrza. Dlatego tak ważne jest, abyśmy wszyscy dziś przestrzegali zakazu spalania paliw stałych. Jeśli sąsiedzi nie zastosują się do zakazu, poinformuj o tym Straż Miejską pod numerem 986.

Nawet jeśli myślisz, że na zewnątrz jest piękny dzień, to nie do pokonania wróg, jakim jest węgiel przenika do twoich płuc. Jednak nie tylko z domowych instalacji grzewczych opalanych węglem. Produkcja energii elektrycznej (27,5% emisji gazów cieplarnianych w 2017 r.) - Produkcja energii elektrycznej stanowi drugi co do wielkości udział w emisji gazów cieplarnianych. Około 62,9 procent naszej energii elektrycznej pochodzi ze spalania paliw kopalnych, głównie węgla i gazu ziemnego. Przemysł (22,2 procent emisji gazów cieplarnianych w 2017 r.) - Emisje gazów cieplarnianych z przemysłu pochodzą głównie ze spalania paliw kopalnych na potrzeby energii.

Teraz do ciebie, Anonimie. Akceptuję, kim jesteś i w co wierzysz, po prostu nie mogę się z tobą zgodzić. Za 12 lat zobaczysz wystarczająco dużo zmian klimatu, aby zdać sobie sprawę, że to, w co dziś wierzysz, było błędne i że popełniłeś błąd. Przyjmę zatem twoje przeprosiny. Moje komentarze na temat Trumpa i jego kumpli nie są antydemokratyczne, są przeciwieństwem. Jesteś zdezorientowany tym, co to znaczy. Może zbyt dużo słuchasz TVP 1, 2 lub 5. Jeśli chodzi o legalne wygranie prezydentury przez Trumpa, mam co do tego poważne wątpliwości. Być może jest on „politykiem New Age”, ale Hitler też był. To jest jego motto: „To moja droga albo żadna droga”, jak każdego innego dyktatora. 

Thursday, October 24, 2019

Another shopping day.

Well, by now you know Thursday means it's food shopping day for next week. So, we went early, 11:00, spent less than 1 hour, bought what we needed and spent 165 PLN($43) for the week. It was the re-supply of paper towels, toilet paper and olive oil that put us over our 150 PLN normal cost this time.

I got up late, 10:30, so we stopped at Sowa for a coffee and energy boost before shopping and talked about the situation in the U.S but I won't talk about it now, here. I'll save it for Saturday.

We also talked about our upcoming trip to Golina on November 1st. and how nice it will be to see cousin Kazia and family. Of course, the cemetery will be beautiful, full of flowers and candles with people coming from long distances to pay respect to ancestors. It's an amazing event in Poland. It's at times like these that I am so angry that I do not know the language good enough yet after all these years to be able to talk freely with Kazia. Her son, Andrzej, usually has to translate too much of what I want to say and what she says to me. I am disappointed in myself.

Cóż ,jak wiesz, do tej pory czwartek oznacza dzień zakupów żywności na przyszły tydzień. Więc poszliśmy wcześnie, o godzinie 11:00 i spędziliśmy na tym mniej niż godzinę, kupiliśmy to, czego potrzebowaliśmy i wydaliśmy 165 PLN (43 USD). Tym razem dokupienie ręczników papierowych, papieru toaletowego i oliwy z oliwek sprawiło, że tym razem przekroczyliśmy cotygodniowy koszt w wysokości 150 PLN.

Wstałem późno, bo o 10:30, więc zatrzymaliśmy się u Sowy na kawę i zastrzyk energii przed zakupami i rozmawialiśmy o sytuacji w USA, ale nie będę o tym teraz rozmawiać. Zachowam to na sobotę.

Rozmawialiśmy również o naszej nadchodzącej podróży do Goliny 1 listopada i jak miło będzie widzieć kuzynkę Kazię i rodzinę. Oczywiście cmentarz będzie piękny, pełen kwiatów i świec, i ludzi przybywających z odległych miejsc, aby oddać szacunek przodkom. To jest niesamowite wydarzenie w Polsce. W takich chwilach jestem tak zły, że po tylu latach nie znam jeszcze wystarczająco dobrze języka, aby móc swobodnie rozmawiać z Kazią. Jej syn Andrzej zwykle musi tłumaczyć większość z tego, co chcę powiedzieć i tego, co ona mówi do mnie. Jestem sobą rozczarowany.

Wednesday, October 23, 2019

Repair.

The repairman had to be called for our heating unit again in our flat. It was working well to heat the flat but it wasn't giving us hot water for dishwashing or the shower. We had an appointment at 10:00 but he arrived early at 9:30. That's a rare occasion for any repair person. After about 20 minutes he found the sensor for the hot water was defective, replaced it and now it functions like it should. Unfortunately, I had to use Radel, via telephone, to act as a translator to convey the exact problem to the man. Damn my inability to learn this language by now! The cost of the repair was 150PLN($39).

Zbyszek called last night via Skype and said he couldn't meet with us today at Sowa's. He has to take his car in for its annual checkup at 12:00 and didn't think he would be done in time to meet with us. We'll go without him.

Joan made something new for breakfast, probably for the last time, because it took a long time to prepare. It's called Breakfast Tabbouleh. It consists of eggs, bulgar, cucumber, salt, pita bread, cherry tomatoes, lemon juice. parsley and olive oil.

I was listening to Chopin today and thought about his heart being in a pillar in a church in Warsaw,
then later I found this; Chopin’s sister Ludwika, responsible for executing his last will and liquidating his flat, acted accordingly with Chopin’s wishes. She asked that his body be opened, and his heart removed, to be placed in a crystal urn filled with cognac. But why did she take the heart to Warsaw and leave it to be installed inside a pillar of the Church of the Holy Cross, where it remains today? She was merely executing his will. A few days before his death, Chopin, in a moment of clarity, had told his closest friends: I know that Paskiewicz [an imposed czarist ruler of occupied Warsaw – ed.] will not allow my body to be brought to Warsaw, so at least bring my heart over there.

It remains unclear whether Chopin literally wanted his heart to be taken out and transported to Warsaw, or if this was yet another poetic way to express his longing for his fatherland.

We will never know. The widespread, 19th-century fear of being buried alive may have affected Chopin in the end. Perhaps he wanted to spite the czarist occupier, or maybe he simply longed for a part of himself to rest in his native land.


Trzeba było wezwać serwisanta do urządzenia grzewczego w naszym mieszkaniu. Ogrzewanie mieszkania działało dobrze, ale nie dawało nam gorącej wody do zmywania naczyń ani pod prysznic. Umówiliśmy się o 10:00, ale przyjechał wcześniej, bo o 9:30. To rzadkość, jeśli chodzi o pracownika serwisu. Po około 20 minutach stwierdził, że czujnik ciepłej wody jest uszkodzony, wymienił go i teraz działa tak, jak powinien. Niestety, musiałem skorzystać z telefonicznej pomocy Radka, aby był tłumaczem i przekazał człowiekowi w czy tkwi problem. Cholera, do tej pory nie potrafię nauczyć się tego języka! Koszt naprawy wyniósł 150 PLN (39 USD).

Wczoraj wieczorem Zbyszek zadzwonił przez Skype i powiedział, że nie może się z nami dzisiaj spotkać u Sowy. Musi zabrać swój samochód na coroczny przegląd na godzinę 12:00 i nie sądził, że zdąży na spotkanie z nami. Pójdziemy bez niego.


Joan zrobiła coś nowego na śniadanie, prawdopodobnie po raz ostatni, ponieważ przygotowanie zajęło dużo czasu. To się nazywa Śniadanie Tabbouleh. Składa się z jajek, bułki, ogórka, soli, chleba pita, pomidorów cherry, soku z cytryny, natki pietruszki i oliwy z oliwek.

Dziś słuchałem Chopina i myślałem o tym, że jego serce jest w filarze w kościele w Warszawie.

Potem znalazłem to: siostra Chopina Ludwika, odpowiedzialna za wykonanie jego ostatniej woli i likwidację mieszkania, działała zgodnie z życzeniami Chopina. Poprosiła o wyjęcie serca z jego ciała, aby umieścić je w kryształowej urnie wypełnionej koniakiem. Ale dlaczego zabrała serce do Warszawy i zostawiła je w filarze Kościoła Świętego Krzyża, gdzie pozostaje do dziś? Po prostu wykonywała jego wolę. Kilka dni przed śmiercią Chopin, w chwili przytomności, powiedział swoim najbliższym przyjaciołom: Wiem, że Paskiewicz [narzucony carski władca okupowanej Warszawy - red.] Nie pozwoli na sprowadzenie mojego ciała do Warszawy, więc przynajmniej zabierz tam moje serce.

Nie jest jasne, czy Chopin dosłownie chciał, aby jego serce zostało wyjęte i przeniesione do Warszawy, czy też był to kolejny poetycki sposób wyrażenia tęsknoty za ojczyzną.


Nigdy nie będziemy wiedzieć. Powszechny XIX-wieczny strach przed pochowaniem żywcem mógł ostatecznie wpłynąć na Chopina. Być może chciał uczynić na złośćb carskiemu okupantowi, a może po prostu tęsknił, aby jego część spoczęła w ojczyźnie.

Tuesday, October 22, 2019

A little mistake.

Yesterday I made a mistake and hit the Publish button, publishing the next Saturday's rant. I removed it today because it is not finished and, Anonymous, I will reply to your always humorous comments at that time.

Today started out foggy but by noon it had all cleared away and now the sun shines brightly. We have a temperature of 20C(68F) so the weather is very nice outside.

I had my usual meeting with  Radek and he brought me up to date with his political viewpoint of politics in Poland. Listening to him only confirms how similar it is to the U.S.

Karen, Joan's daughter, said she received the information I sent her and forwarded it to the State of Ohio to be corrected. I am hoping to get it back within a month so we can make another try to get Joan registered in the Polish Civil Registry. It's hard to believe we've been trying for 1 1/2 years to do that.

Wczoraj popełniłem błąd i nacisnąłem przycisk publikuj, wstawiając post na następną sobotę. Usunąłem go dzisiaj, ponieważ nie jest ukończony i, Anonimie, odpowiem w tym czasie na Twoje zawsze humorystyczne komentarze.

Dzisiejszy dzień zaczął się mgliście, ale do południa wszystko zniknęło i teraz słońce świeci jasno. Mamy temperaturę 20 ° C, więc na zewnątrz jest bardzo ładnie.

Miałem swoje zwykłe spotkanie z Radkiem, który przedstawił mi swój polityczny punkt widzenia na politykę w Polsce. Słuchanie go tylko potwierdza, jak bardzo jest podobnie do USA.

Karen, córka Joan, powiedziała, że otrzymała informacje, które jej wysłałem, i przesłała je do stanu Ohio w celu poprawienia danych. Mam nadzieję na otrzymanie dokumentu w ciągu miesiąca, abyśmy mogli podjąć kolejną próbę zarejestrowania Joan w Urzędzie Stanu Cywilnego. Trudno uwierzyć, że próbujemy to zrobić przez półtora roku.

Sunday, October 20, 2019

Autumn in Solacz.

A beautiful autumn day we just had to spend in the park of Solacz. Naturally, the camera accompanied us as we took our time waling through the park, occasionally sitting down to watch the children play in their own special part of the park. What would a park be without children?

 A willow tree was very interesting to photograph from 2 different viewpoints because it looked so different from each. With the sun shining behind it, it produced a myriad of colors in green but when looking at the same willow with the sun shining directly on it, it just looked one color, green. You can see the difference in the pictures.

Now that the leaves are falling, the ground has a brownish, gold look to it. Yes, there is still grass to be seen but it is slowly turning brown in anticipation of winter not too far ahead. Like all seasons, autumn has its specific colors related to it, yellow, gold, brown and red. Not so much red in trees because of the lack of hardwoods, oak, and maple, in this area, but red is rather visible in vines and bushes.

Piękny jesienny dzień po prostu spędziliśmy w parku Solacz. Oczywiście kamera towarzyszyła nam, gdy nie spieszyliśmy się przez park, od czasu do czasu siadając i obserwując, jak dzieci bawią się we własnej, wyjątkowej części parku. Czym byłby park bez dzieci?

 Wierzba była bardzo interesująca do fotografowania z 2 różnych punktów widzenia, ponieważ wyglądała tak różnie od każdego z nich. Słońce świeciło za nim, wytwarzając niezliczoną liczbę kolorów w kolorze zielonym, ale patrząc na tę samą wierzbę ze słońcem świecącym bezpośrednio na nią, wyglądało to tylko jeden kolor, zielony. Różnicę widać na zdjęciach.

Teraz, gdy liście opadają, ziemia ma brązowawy, złoty wygląd. Tak, wciąż można zobaczyć trawę, ale powoli staje się brązowa w oczekiwaniu na zimę nie za daleko. Jak wszystkie pory roku, jesień ma swoje specyficzne kolory: żółty, złoty, brązowy i czerwony. Nie tyle czerwony na drzewach z powodu braku twardego drewna, dębu i klonu w tym obszarze, ale czerwony jest raczej widoczny w winorośli i krzewach.

Saturday, October 19, 2019

Warning....Rant #1

I watched an old series from 2012 about a TV station that had a segment with a climate scientist on it talking about CO2 levels in 2012. He said they were already so high the only thing we could do was to try and slow the progress down but we could not stop it. That was in 2012. He also said scientists have been warning us for 40 years about this but governments and big businesses have just ignored them. Now we will suffer the consequences.

Here we are in 2019, after a week-long exposure on national and world media about the problem and a week later there is not one word mentioned about it. Even the 4th Democratic Primary Debate did not have one single question about climate change. Other subjects were argued about but without a planet to live on, they are meaningless. What is wrong with this world and people in general when they continue to keep their head buried in the sand and reiterate a Party line that climate change is just a hoax? I just find it hard to believe there is so much ignorance in the world. Which candidate will actually implement the changes necessary to slow this down? Certainly not Donald Trump whose only concern is making money with TOTAL disregard for the environment. He has a young son and doesn't even think about his future life.

Of course, it's not the ONLY reason I would not vote for this liar. He is absolutely the worst President in my lifetime.

This disregard of his administration officials and others to obey subpoenas is against the law. An ordinary person who would do so is either fined or put in jail but these people get away with it and even say, "Get Over It". They should ALL be sitting in jail right now. Don't even his supporters realize what is happening to the United States?  He is NOT making America great again. It is just the opposite. No ally can trust the U.S. now that he has not only betrayed the Kurds but  allowed Russia to fill the void it has left. He sold billions of dollars of new technology in weaponry to Saudi Arabia, the country whose citizens caused 9/11, called them an ally and now they are meeting with Russia. The man doesn't know what National Security means!

The most disheartening of all of this is those Americans who still support him no matter what he says or does. They just don't care about the direction the country is going, much like it was in Germany. The economy is booming, the money is coming in. every lie is believed, NO Republican leader has the guts to stand up against him for fear of losing their job, Russia is very happy with him as a puppet, and climate change does not exist. He said so, so it MUST be true. Let them tell that to their grandchildren when it does.

Obejrzałem stary serial z 2012 roku o stacji telewizyjnej, w której był segment z naukowcem zajmującym się klimatem, który mówił o poziomach CO2 w 2012 roku. Powiedział, że były już tak wysokie, że jedyne, co moglibyśmy zrobić, to spróbować spowolnić postęp, ale nie mogliśmy tego zatrzymać. Miało to miejsce w 2012 roku. Powiedział także, że naukowcy ostrzegają nas od 40 lat, ale rządy i duże firmy po prostu je zignorowały. Teraz poniesiemy konsekwencje.

Oto rok 2019, po tygodniowym wystąpieniu w mediach krajowych i światowych na temat problemu, a tydzień później nie wspomina się o nim ani słowem. Nawet 4. Demokratyczna Debata Podstawowa nie miała ani jednego pytania na temat zmian klimatu. Dyskutowano o innych tematach, ale bez planety do życia, są one bez znaczenia. Co jest nie tak z tym światem i ludźmi w ogóle, gdy nadal chowają głowę w piasek i powtarzają linię partii, że zmiana klimatu to tylko mistyfikacja? Po prostu trudno mi uwierzyć, że na świecie jest tyle ignorancji. Który kandydat faktycznie wprowadzi zmiany konieczne do spowolnienia tego? Z pewnością nie Donald Trump, którego jedyną troską jest zarabianie pieniędzy z TOTALNYM lekceważeniem środowiska. Ma młodego syna i nawet nie myśli o swoim przyszłym życiu.

Oczywiście nie jest to JEDYNY powód, dla którego nie głosowałbym na tego kłamcę. Jest absolutnie najgorszym Prezydentem w moim życiu.

To lekceważenie urzędników administracji i innych osób w celu przestrzegania wezwań jest niezgodne z prawem. Zwykła osoba, która by to zrobiła, jest albo ukarana grzywną, albo wsadzona do więzienia, ale ci ludzie uciekają od tego, a nawet mówią „Get Over It”. Wszyscy powinni teraz siedzieć w więzieniu. Czy nawet jego zwolennicy nie zdają sobie sprawy z tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych? NIE czyni znów Ameryki wielką. Przeciwnie. Żaden sojusznik nie może zaufać USA, skoro nie tylko zdradził Kurdów, ale pozwolił Rosji wypełnić pustkę, którą pozostawił. Sprzedał miliardy dolarów nowej technologii w uzbrojeniu Arabii Saudyjskiej, kraju, którego obywatele spowodowali 11 września, nazwał ich sprzymierzeńcem, a teraz spotykają się z Rosją. Mężczyzna nie wie, co oznacza bezpieczeństwo narodowe!

Najbardziej rozczarowujące z tego wszystkiego są ci Amerykanie, którzy nadal go wspierają, bez względu na to, co powie lub zrobi. Po prostu nie dbają o kierunek, w którym zmierza kraj, podobnie jak w Niemczech. Gospodarka przeżywa boom, nadchodzą pieniądze. Wierzy się w każde kłamstwo, ŻADNY republikański przywódca nie ma odwagi przeciwstawić się mu ze strachu przed utratą pracy, Rosja jest bardzo zadowolona z niego jako marionetki, a zmiany klimatu nie istnieją . Tak powiedział, więc MUSI to być prawda. Niech powiedzą o tym swoim wnukom.

Thursday, October 17, 2019

Shopping day, late & Warning.

Shopping day costs 147 PLN($38) for this coming week's food. Joan needed eyeliner and the only place that had what she uses is Auchan, another Walmart type store on the other side of town so we went there first. They didn't have the brand she wanted this time and she had to settle for something else. Her normal eyeliner is washable but this one didn't say if it was or wasn't. It was cheaper so I'm thinking it may not be washable. We will find out when she tries to take it off.

Last night she made a tasty dinner of Salmon and boiled potatoes with dill. We like Salmon. This past week we had 4 nights of new dinners from the Med. style of eating. Another thing we discovered is we like the idea of bread, peanut butter, and bananas for breakfast. Not every day, but it's a good change from músli.

We've reached the peak f Autumn and the leaves are dropping, exposing the limbs and branches of the trees. It's still colorful but that will be fading soon.

Only 2 weeks until Nov. 1st and we make a trip to Golina to put flowers and candles on the grave of my ancestors, aunts, and uncles. I like this day very much.

The picture above is the Pesheekee River in the U.P. of Michigan in Autumn. I spent a few days there a long time ago with my friend Mike Davis and his partner, Mary O'Donnell build a log house for someone during springtime. The river was much deeper then and ran faster.  For fun, one day we built a log raft to float down the river but Mike fall off and I had no way to control the raft. It took me over boulders and was heading for a bridge where Mike and jumped in the car to try to catch me. Fortunately, a bend in the river took the raft close enough to the shore for him to do that. It was both a fun and exciting time.

I've made an effort this last month not to mention my opinions on politics or climate change and it hasn't been easy to be silent when it creeps into my thoughts. So, I have decided to make Saturday my ranting day on those subjects. If you don't want to hear about it, just don't read my blog on Saturday. The other 6 days will not contain those 2 subjects and we can carry on like the world is in great shape.

Dzień zakupów, koszt 147 PLN (38 USD) za żywność w nadchodzącym tygodniu. Joan potrzebowała kredki do oczu, a jedynym miejscem, w którym miała to, czego używa, jest Auchan, kolejny sklep typu Walmart, po drugiej stronie miasta, więc najpierw tam pojechaliśmy. Tym razem nie mieli tej marki, której chciała i musiała zadowolić się czymś innym. Jej normalny eyeliner można myć, ale na tym nie jest powiedziane, czy tak, czy nie. Było tańszy, więc myślę, że nie można. Dowiemy się, kiedy spróbuje to usunąć.

Zeszłego wieczoru zrobiła smaczny obiad z łososia i gotowanych ziemniaków z koperkiem. Lubimy łososia. W ubiegłym tygodniu mieliśmy 4 wieczory z nowymi obiadami wziętymi z diety śródziemnomorskiej. Kolejną rzeczą, którą odkryliśmy, jest to, że na śniadanie podoba nam się chleb, masło orzechowe i banany. Nie każdego dnia, ale to dobra zmiana od musli.

Dotarliśmy do szczytu jesieni i liście opadają, odsłaniając kończyny i gałęzie drzew. Nadal jest kolorowo, ale wkrótce kolory będą blaknąć.

Tylko 2 tygodnie do 1 listopada i wybieramy się do Golina, aby położyć kwiaty i świece na grobie moich przodków, ciotek i wujków. Bardzo lubię ten dzień.

Zdjęcie powyżej to rzeka Pesheekee w U.P. z Michigan jesienią. Dawno temu spędziłem tam kilka dni z moim przyjacielem Mikiem Davisem i jego partnerką, Mary O'Donnell, budując dla kogoś dom z bali na wiosnę. Rzeka była wtedy znacznie głębsza i płynęła szybciej. Dla zabawy, pewnego dnia zbudowaliśmy tratwę do pływania w dół rzeki, ale Mike spadł i nie miałem sposobu, aby kontrolować tratwę. Poprowadził mnie przez głazy i zmierzał do mostu, gdzie Mike wskoczył do samochodu, żeby mnie złapać. Na szczęście zakręt w rzece zbliżył tratwę wystarczająco blisko brzegu, aby mógł to zrobić. To był zarówno zabawny, jak i ekscytujący czas.

W zeszłym miesiącu starałem się nie wspominać o moich opiniach na temat polityki lub zmian klimatu i nie było łatwo milczeć, kiedy wkradają się w moje myśli. Postanowiłem więc uczynić sobotę moim rozdzierającym dniem na te tematy. Jeśli nie chcesz o tym słyszeć, po prostu nie czytaj mojego bloga w sobotę. Pozostałe 6 dni nie będzie zawierać tych 2 tematów i możemy kontynuować tak, jakby świat był w świetnej formie.