Tuesday, November 24, 2020

200

The first group has already arrived in Poland. Ultimately, 200 soldiers will serve in Poznań.

Last Friday, in Poznań, the inauguration of the Forward Command of the 5th Corps of the US Army in Poland took place. The ceremony was attended by the head of the Ministry of National Defense as well as the US ambassador Georgette Mosbacher and the deputy commander of the 5th Corps, Maj. Gen. Terrence J. McKenrick.

I was going to bake a Lemon cake yesterday but I forgot to buy the pan I need to bake it in so I will have to wait until next week. The stores were closed on Sunday so I couldn't buy it. I will this Thursday.

For dinner, I made Żurek soup but it wasn't to my satisfaction. Joan has been making it for years and it was always delicious. Now she doesn't remember the recipe so I tried a different one. White sausage is usually part of the recipe but we use kabanosa ins place of it because it has more taste. Usually, I buy it from the Bistry butcher but this time from Carrefour. It was also not so good.

Pierwsza grupa już przybyła do Polski. Docelowo w Poznaniu będzie służyło 200 żołnierzy.

W miniony piątek w Poznaniu odbyła się inauguracja Dowództwa Naprzód 5 Korpusu Armii USA w Polsce. W uroczystości wzięli udział szef Ministerstwa Obrony Narodowej oraz ambasador USA Georgette Mosbacher i zastępca dowódcy 5 Korpusu, gen. dyw. Terrence J. McKenrick.

Wczoraj miałem zamiar upiec ciasto cytrynowe, ale zapomniałem kupić patelnię, w której muszę je upiec, więc będę musiał poczekać do przyszłego tygodnia. Sklepy były zamknięte w niedzielę, więc nie mogłam go kupić. Zrobię to w ten czwartek.

Na kolację, zrobiłam zupę Żurek, ale nie było to dla mnie satysfakcjonujące. Joan robiła ją od lat i zawsze była pyszna. Teraz nie pamięta przepisu, więc spróbowałem innego. Biała kiełbasa jest zazwyczaj częścią przepisu, ale używamy kabanosy na jej miejsce, bo ma więcej smaku. Zazwyczaj kupuję ją od rzeźnika z Bistry, ale tym razem od Carrefoura. Nie była też tak dobra.

Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)

 El primer grupo ya ha llegado a Polonia. Al final, 200 soldados servirán en Poznań.

El viernes pasado, en Poznań, tuvo lugar la inauguración del Comando de Avanzada del 5º Cuerpo del Ejército de EE.UU. en Polonia. A la ceremonia asistieron el jefe del Ministerio de Defensa Nacional, así como la embajadora de EE.UU. Georgette Mosbacher y el comandante adjunto del 5º Cuerpo, el general de división Terrence J. McKenrick.

Iba a hornear un pastel de limón ayer pero olvidé comprar la sartén en la que tengo que hornearlo así que tendré que esperar hasta la próxima semana. Las tiendas estaban cerradas el domingo así que no pude comprarlo. Lo haré este jueves.

Para la cena, hice sopa de Żurek pero no me satisfizo. Joan la ha estado haciendo durante años y siempre estuvo deliciosa. Ahora no recuerda la receta, así que probé una diferente. La salchicha blanca suele ser parte de la receta pero usamos kabanosa en su lugar porque tiene más sabor. Normalmente la compro en la carnicería Bistry, pero esta vez en Carrefour. Tampoco era tan buena.

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor.

Monday, November 23, 2020

57

 November 21st, 1963, we had a real President in the United States. November 22, 1963, he was gone. Assassinated by hatred. Now, the country is in turmoil.

Sunday, November 22, 2020

Restrictions.

Pole's will be able to do their Christmas shopping starting next week, but recreational facilities will remain closed until further notice, announced Prime Minister Mateusz Morawiecki, during a press conference on Saturday morning.

Schools will also continue distance learning until Christmas break. Actually, the winter break will be rescheduled to the first two weeks of January 2021 for the whole country, to extend the period of isolation for the school-age population. two weeks of January 2021 for the whole country, to extend the period of isolation for the school-the school-age population.

"We are following the advice of our epidemiologists and we have decided to keep these places closed in the pre-holiday season, until December 27. We will let you know about the next step before Christmas", said Mateusz Morawiecki.

Polacy będą mogli robić świąteczne zakupy już w przyszłym tygodniu, ale obiekty rekreacyjne pozostaną zamknięte do odwołania - poinformował premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej w sobotę rano.

"Postępujemy zgodnie z zaleceniami naszych epidemiologów i zdecydowaliśmy się na zamknięcie tych miejsc w okresie przedświątecznym do 27 grudnia. O kolejnym kroku poinformujemy przed Świętami” - powiedział Mateusz Morawiecki.

Pole's podrá hacer sus compras navideñas a partir de la próxima semana, pero las instalaciones recreativas permanecerán cerradas hasta nuevo aviso, anunció el primer ministro Mateusz Morawiecki, durante una conferencia de prensa el sábado por la mañana.

Las escuelas también continuarán la educación a distancia hasta las vacaciones de Navidad. De hecho, las vacaciones de invierno se reprogramarán a las dos primeras semanas de enero de 2021 para todo el país, para extender el período de aislamiento de la población en edad escolar. dos semanas de enero de 2021 para todo el país, para extender el período de aislamiento de la población escolar-en edad escolar.

"Estamos siguiendo los consejos de nuestros epidemiólogos y hemos decidido mantener estos lugares cerrados en la temporada previa a las vacaciones, hasta el 27 de diciembre. Les informaremos sobre el próximo paso antes de Navidad", dijo Mateusz Morawiecki.

Saturday, November 21, 2020

Rant #22

The word patriot signifies a person who loves his or her country and is ready to boldly support and defend it. That meaning has endured since the word's arrival in English in the 16th century, but it has not marched through the years unchallenged. Now, it faces the greatest challenge, Donald Trump, his advisers, and supporters, 72 million of them.

A patriot during the American Revolution was a person who believed in or fought for independence from England. Washington, Jefferson, Franklin, Thomas Paine, Patrick Henry, Lincoln, Roosevelt, WWI, WWII, Korea, Vietnam, Irag, and Afghanistan soldiers, those were and are patriots. Donald Trump is NOT.

A draft dodger, to begin with, he is doing everything he can now to make the Biden/Harris presidency difficult to make any campaign promise almost impossible to achieve. Even with the coronavirus raging across the country, he does nothing to slow down the death of Americans. His only thought, along with his administration is to stay in power for the next 4 years. It doesn't matter how many Americans will die.

First, they called the election a fraud without any proof whatsoever. 24 of 25 cases were thrown out of court because of lack of evidence. Then, he claimed the software was rigged, again no proof. Now he is calling Republicans who will vote in the Electoral College, to convince them to select him when it is time to vote on December 14th. That alone warrants a charge of voter tampering.

Fox News, the TV channel he favored for the last 3 1/2 years because they supported everything he said, has even come out against him by some journalists. Now he has switched to a new channel that supports his daily lies.

He should have been impeached months ago but, of course, with the majority of Senators being Republicans and with Mitch McConnell being their leader., the impeachment was denied in the Senate. The ONLY hope is the run-off election on January 5th in Georgia, a big Republican state. There, Democrats have a small chance to regain 2 seats in the Senate, nullifying McConnell's influence. 

I understand his supporters not wanting things to be the way they have been in the past. However, after everything Trump has done, alienating allies, lying every day, making fun of disabled people, wanting to stop medicare and medicare, eliminating social security, destroying the environment, having cabinet members with no experience, tongue-in-cheek encouraging white nationalists, and severely dividing the country, I don't know why they continue to support him.

Słowo patriota oznacza osobę, która kocha swój kraj i jest gotowa śmiało go wspierać i bronić. Znaczenie to przetrwało od czasu pojawienia się tego słowa w języku angielskim w XVI wieku, ale nie przeszło ono przez lata bez żadnych wątpliwości. Teraz stoi przed nim największe wyzwanie, Donald Trump, jego doradcy i zwolennicy, 72 miliony z nich.

Patriota podczas Rewolucji Amerykańskiej był człowiekiem, który wierzył lub walczył o niepodległość od Anglii. Waszyngton, Jefferson, Franklin, Thomas Paine, Patrick Henry, Lincoln, Roosevelt, I wojna światowa,II wojna światowa, Korea, Wietnam, Irak i żołnierze z Afganistanu byli i są patriotami. Donald Trump nie jest.

Przede wszystkim jako dekownik robi wszystko, co w jego mocy, aby utrudnić prezydentowi Biden/Harris realizację jakiejkolwiek obietnicy z kampanii. Nawet przy szalejącym w całym kraju koronawirusie, nie robi nic, aby przyhamować zgony Amerykanów. Jego jedyną myślą, wraz z jego administracją, jest utrzymanie się u władzy przez następne 4 lata. Nie ma znaczenia ilu Amerykanów umrze.

Po pierwsze, bez żadnych dowodów nazwali wybory oszustwem. 24 z 25 spraw zostało odrzuconych przez sąd z powodu braku dowodów. Potem twierdził, że oprogramowanie zostało sfałszowane, znów bez żadnych dowodów. Teraz dzwoni do Republikanów, którzy będą głosować w Kolegium Wyborczym, aby przekonać ich do wybrania go, gdy nadejdzie czas głosowania 14 grudnia. Tylko to uzasadnia zarzut manipulowania wyborcami.

Niektórzy dziennikarze z Fox News, kanału telewizyjnego, który Trump faworyzował przez ostatnie 3 i pół roku, ponieważ ten kanał popierał wszystko, co powiedział, wypowiedzieli się przeciwko niemu. Teraz przeniósł się na nowy kanał, który wspiera jego codzienne kłamstwa.

Powinien był zostać oskarżony kilka miesięcy temu, ale oczywiście, z większością senatorów będących republikanami i z Mitchem McConnellem, który jest ich liderem. Senat odrzucił przeprowadzenie procedury. Jedyną nadzieją są wybory do drugiej tury 5 stycznia w Georgii, wielkim republikańskim stanie. Tam demokraci mają niewielkie szanse na odzyskanie 2 mandatów w Senacie, niwecząc wpływy Mitcha McConnella.

Rozumiem, że jego zwolennicy nie chcą, by sprawy potoczyły się tak, jak to miało miejsce w przeszłości. Jednak po tym wszystkim, co zrobił Trump, alienując sojuszników, kłamiąc każdego dnia, wyśmiewając osoby niepełnosprawne, chcąc powstrzymać opiekę medyczną , eliminując ubezpieczenia społeczne, niszcząc środowisko, mając członków gabinetu bez doświadczenia, z przymrużeniem oka zachęcających białych nacjonalistów i poważnie dzieląc kraj, nie wiem, dlaczego nadal go wspierają.

La palabra patriota significa una persona que ama a su país y está lista para apoyarlo y defenderlo con valentía. Ese significado ha perdurado desde la llegada de la palabra al inglés en el siglo XVI, pero no ha atravesado los años sin ser cuestionado. Ahora, enfrenta el mayor desafío, Donald Trump, sus asesores y simpatizantes, 72 millones de ellos.

Un patriota durante la Revolución Americana era una persona que creía o luchó por la independencia de Inglaterra. Washington, Jefferson, Franklin, Thomas Paine, Patrick Henry, Lincoln, Roosevelt, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Corea, Vietnam, Irag y los soldados de Afganistán, esos fueron y son patriotas. Donald Trump NO lo es.

Un evasor del draft, para empezar, está haciendo todo lo posible ahora para hacer que la presidencia de Biden / Harris sea difícil de hacer que cualquier promesa de campaña sea casi imposible de lograr. Incluso con el coronavirus en todo el país, no hace nada para frenar la muerte de los estadounidenses. Su único pensamiento, junto con su administración, es permanecer en el poder durante los próximos 4 años. No importa cuántos estadounidenses morirán.

Primero, llamaron a la elección un fraude sin prueba alguna. 24 de los 25 casos fueron desestimados por falta de pruebas. Luego, afirmó que el software estaba manipulado, nuevamente sin pruebas. Ahora está llamando a los republicanos que votarán en el Colegio Electoral, para convencerlos de que lo seleccionen cuando sea el momento de votar el 14 de diciembre. Eso solo justifica un cargo de manipulación de votantes.

Fox News, el canal de televisión que él favoreció durante los últimos 3 años y medio porque apoyaba todo lo que decía, incluso se ha manifestado en su contra por parte de algunos periodistas. Ahora ha cambiado a un nuevo canal que respalda sus mentiras diarias.

Debería haber sido acusado hace meses pero, por supuesto, dado que la mayoría de los senadores son republicanos y Mitch McConnell es su líder, el juicio político fue denegado en el Senado. La ÚNICA esperanza es la segunda vuelta de las elecciones del 5 de enero en Georgia, un gran estado republicano. Allí, los demócratas tienen una pequeña posibilidad de recuperar 2 escaños en el Senado, anulando la influencia de McConnell.

Entiendo que sus seguidores no quieran que las cosas sean como han sido en el pasado. Sin embargo, después de todo lo que ha hecho Trump, alienar aliados, mentir todos los días, burlarse de las personas discapacitadas, querer dejar de medicare y medicare, eliminar la seguridad social, destruir el medio ambiente, tener miembros del gabinete sin experiencia, irónicamente alentando a los blancos. nacionalistas, y dividiendo severamente al país, no sé por qué lo siguen apoyando.

Friday, November 20, 2020

Happy!

 Hallelujah! Finally, after waking up this morning, again at 4:30, to wait for the online system to make an appointment to pick up my renewed Permanent Karta Pobytu, the system wasn't turned on. I waited until 6:00, tried again and there was one day available, November 30th. At last, I was able to make the appointment for 11:05. So, yes, I am happy about that. 10 years from now, when I have to apply again, I hope they will have improved the system. Maybe by then, Covid-19 will not be the problem it is now.

I know that after 13 years of living here and having dealt with all sorts of government institutions, I should be used to it. However, some of the problems take a long time to resolve, for example, Civil Registry, 2 years and still not resolved. Being the kind of person I am. I don't stop until my goal is accomplished.

Family history is another example. Combined with the research cousin Kryzstof, we have found over 1,000 people who are connected to our great grandparents. Granted I am not pursuing now as when I first started in the year 2000 but I just can't bring myself to say it is enough. We don't travel to cities or villages to meet unknown relatives anymore. After we have met, there is no further correspondence from them and eventually, I just stop trying to stay in touch. This is not a complaint, only a fact. I've loved meeting every one of them.

Alleluja! Wreszcie, po przebudzeniu się dziś rano, ponownie o 4:30, aby czekać, aż system online umówi się na odbiór mojej odnowionej Stałej Karty Pobytu, system nie był włączony. Czekałem do 6:00, próbowałem ponownie i był jeden dzień, 30 listopada. W końcu udało mi się umówić na 11:05. Więc tak, cieszę się z tego. Mam nadzieję, że za 10 lat, kiedy będę musiał ponownie aplikować, poprawią system. Może do tego czasu Covid-19 nie będzie problemem, jakim jest teraz.

Wiem, że po 13 latach życia tutaj i po kontaktach z różnego rodzaju instytucjami rządowymi powinienem się do tego przyzwyczaić. Jednak rozwiązanie niektórych problemów zajmuje dużo czasu, na przykład rejestr stanu cywilnego trwa 2 lata i nadal nie został rozwiązany. Będąc taką osobą, jaką jestem. Nie zatrzymuję się, dopóki mój cel nie zostanie osiągnięty.

Historia rodziny to kolejny przykład. W połączeniu z kuzynem badawczym Kryzstofem znaleźliśmy ponad 1000 osób związanych z naszymi pradziadkami. To prawda, że ​​nie dążę do tego teraz, tak jak wtedy, gdy zaczynałem w 2000 roku, ale po prostu nie mogę się zmusić, aby powiedzieć, że to wystarczy. Nie podróżujemy już do miast ani wiosek, aby spotkać nieznanych krewnych. Po naszym spotkaniu nie ma od nich dalszej korespondencji iw końcu po prostu przestaję próbować pozostać w kontakcie. To nie jest zarzut, tylko fakt. Uwielbiam spotykać się z każdym z nich.

¡Aleluya! Finalmente, después de despertarme esta mañana, nuevamente a las 4:30, para esperar a que el sistema en línea hiciera una cita para recoger mi Karta Pobytu Permanente renovada, el sistema no estaba encendido. Esperé hasta las 6:00, intenté de nuevo y hubo un día disponible, el 30 de noviembre. Por fin pude concertar la cita para las 11:05. Entonces, sí, estoy feliz por eso. Dentro de 10 años, cuando tenga que presentar una nueva solicitud, espero que hayan mejorado el sistema. Quizás para entonces, Covid-19 no será el problema que es ahora.

Sé que después de 13 años de vivir aquí y de haber tratado con todo tipo de instituciones gubernamentales, debería estar acostumbrado. Sin embargo, algunos de los problemas tardan mucho en resolverse, por ejemplo, Registro Civil, 2 años y aún no se resuelven. Siendo el tipo de persona que soy. No me detengo hasta lograr mi objetivo.

La historia familiar es otro ejemplo. En combinación con el primo de investigación Kryzstof, hemos encontrado más de 1,000 personas que están conectadas con nuestros bisabuelos. De acuerdo, no estoy persiguiendo ahora como cuando comencé en el año 2000, pero no me atrevo a decir que es suficiente. Ya no viajamos a ciudades o pueblos para encontrarnos con familiares desconocidos. Después de que nos conocemos, no hay más correspondencia de ellos y, finalmente, dejo de intentar mantenerme en contacto. Esto no es una queja, solo un hecho. Me encantó conocer a cada uno de ellos.

Thursday, November 19, 2020

Cock a doodle doo!

 4:30 in the morning comes quickly, especially when you didn't sleep well to begin. Nevertheless, I was ready to make the appointment online at 5:00, then 6:00, and then 7:00. The problem was the system was never turned on. Bureaucracy wins, once again. I had to do the weekly shopping at 8:00 so I didn't go back to sleep. When I came back from food shopping, cost 146 PLN, I called immigration and after a 20-minute wait, a young woman answered.

I explained what had happened earlier this morning. She told me the system is turned off until tomorrow morning and then try again at 5:00. She said appointments are made for a ten-day period and when those times are filled, the system stops working. That information is nowhere to be found on their website. I was so angry I wrote to the director of that department urging him to improve the system for the client's benefit. I'm not expecting an answer.

In the evening we watch a short series about the Russian Empress, Catherine the Great. Helen Miren played the part. It was interesting.

4:30 rano przychodzi szybko, zwłaszcza gdy nie spałeś dobrze, aby wystartować. Mimo to, byłem gotowy umówić się online o 5:00, potem 6:00, a potem 7:00. Problem polegał na tym, że system nigdy nie był włączony. Biurokracja wygrywa, jeszcze raz. Musiałem zrobić cotygodniowe zakupy o 8:00, żeby nie wracać do łóżka. Kiedy wróciłem z zakupów, które kosztowały 146 zł, zadzwoniłem do biura ds imigracji i po 20 minutowym oczekiwaniu, odpowiedziała młoda kobieta.

Wyjaśniłem, co się stało wcześniej rano. Powiedziała mi, że system jest wyłączony do jutra rana i żeby spróbować ponownie o 5:00. Powiedziała, że spotkania są umawiane na dziesięć dni i kiedy terminy są pozajmowane, system przestaje działać. Ta informacja nie znajduje się nigdzie na ich stronie internetowej. Byłem tak wściekły, że napisałem do dyrektora tego działu, usilnie nakłaniając go do ulepszenia systemu z korzyścią dla klienta. Nie spodziewam się odpowiedzi.

Wieczorem oglądamy krótki serial o rosyjskiej cesarzowej Katarzynie Wielkiej. Helen Miren grała tę rolę. To było interesujące.

Las 4:30 de la mañana llega rápido, especialmente cuando no dormiste bien para empezar. Sin embargo, estaba listo para hacer la cita en línea a las 5:00, luego a las 6:00 y luego a las 7:00. El problema fue que el sistema nunca se encendió. La burocracia gana, una vez más. Tenía que hacer las compras semanales a las 8:00 para no volver a dormir. Cuando volví de comprar comida, costaba 146 PLN, llamé a inmigración y después de una espera de 20 minutos, respondió una mujer joven.

Me expliqué lo que había sucedido esta mañana. Me dijo que el sistema está apagado hasta mañana por la mañana y que vuelva a intentarlo a las 5:00. Dijo que las citas se hacen por un período de diez días y cuando esos horarios se completan, el sistema deja de funcionar. Esa información no se encuentra en ninguna parte de su sitio web. Estaba tan enojado que le escribí al director de ese departamento instándolo a mejorar el sistema en beneficio del cliente. No espero una respuesta.

Por la noche vemos una breve serie sobre la emperatriz rusa Catalina la Grande. Helen Miren interpretó el papel. Fue interesante.

Wednesday, November 18, 2020

Bureaucracy, again.

So, back to my renewed karty pobytu. I couldn't pick it up on November 2nd as my appointment said because Covid-19 had closed all doors and appointments were canceled without notification. Several calls to immigration gave no results because no one answered.

Checking back yesterday on their website, it said they were now open but I was hesitant to believe it. The stated opening time for today was 8:15. Very hesitantly I woke up at 7:30 this morning and drove to immigration expecting to see a closed building again. Nevertheless, there was no admittance in general. Instead, a security guard came out every couple of minutes, called out a name to the crowd standing there, and that respondent was admitted. I tried asking a question to the guard but he just abruptly closed the door. It's only another instance of uncourteous employees. Only people whose names were on an appointment list were admitted. My appointment on the 2nd was canceled by them and so I have to make another appointment.

That means that once again I have to get up at 4:30 and be on their website a 5:00 in the morning to make an appointment for some time, probably next month. Because they make the appointments so far in advance, I don't understand why the only time to make an appointment is 5:00 in the morning. It's not like they are making appointments for that day.

Wracając do odnowienia mojej karty pobytu. Nie mogłem jej odebrać 2 listopada, jak wskazywał termin spotkania, ponieważ z powodu Covid-19 wszystkie drzwi były zamknięte, a spotkania odwołane bez powiadomienia. Kilka telefonów do biura nie przyniosło żadnych rezultatów, ponieważ nikt nie odbierał.

Wczoraj było napisane, po sprawdzeniu ich strony internetowej , że jest już czynne, ale wahałem się, czy w to uwierzyć. Podana godzina otwarcia na dzisiaj to 8:15. Bardzo niezdecydowanie obudziłem się dziś rano o 7:30 i pojechałem do biura oczekując, że zobaczę ponownie zamknięty budynek. Jednakże, w ogóle nie było żadnego wstępu. Zamiast tego, co kilka minut wychodził ochroniarz, wywoływał nazwisko do stojącego tam tłumu i ktoś, kto odpowiedział został wpuszczony. Próbowałem zadać strażnikowi pytanie, ale on po prostu nagle zamknął drzwi. To tylko kolejny przypadek niegrzecznych pracowników. Wpuszczano tylko osoby, których nazwiska były na liście. Moja wizyta na 2. listopada została przez nich odwołana, więc muszę się jeszcze raz umówić.

Oznacza to, że po raz kolejny muszę wstać o 4:30 i być na ich stronie internetowej o 5:00 rano, aby umówić się na jakiś termin, prawdopodobnie w przyszłym miesiącu. Ponieważ umawiają się z tak dużym wyprzedzeniem, nie rozumiem, dlaczego jedynym momentem, w którym można się umówić jest 5:00 rano. To nie jest tak, że umawiają się na ten dzień.

Eso significa que una vez más tengo que levantarme a las 4:30 y estar en su sitio web a las 5:00 de la mañana para hacer una cita por algún tiempo, probablemente el próximo mes. Debido a que programan las citas con mucha anticipación, no entiendo por qué la única hora para hacer una cita es a las 5:00 de la mañana. No es como si estuvieran haciendo citas para ese día.


Tuesday, November 17, 2020

Hospital.

The Trade Center here is being converted into a hospital. With the virus numbers all across Poland rising, especially in Poznań, beds in other hospitals are filled or filling up,  Of course, the continuing protests against the abortion law doesn't help. However, almost 976 workers, including 172 students, have volunteered to work in the new "hospital". It should be ready by the end of this month.  This will not be the usual Christmas season.

I had a  good Spanish lesson time with Radek in the morning. I really enjoy meeting with him. The first hour of our English time was spent discussing politics in Poland and the U.S. He told me a few things about the government in Poland and I brought him up to speed on what is happening now in the U.S. 

Joan had therapy with Bartosz at 1:45 and then we watched a documentary,

Tutejsze centrum handlowe jest przekształcane w szpital. Wraz ze wzrostem liczby wirusów w całej Polsce, szczególnie w Poznaniu, łóżka w innych szpitalach są zapełniane lub zapełniane. Oczywiście nie pomagają nieustanne protesty przeciwko ustawie aborcyjnej. Jednak prawie 976 pracowników, w tym 172 studentów, zgłosiło się do pracy w nowym „szpitalu”. Powinien być gotowy do końca tego miesiąca. To nie będzie zwykły okres świąteczny.

Rano miałem dobrą lekcję hiszpańskiego z Radkiem. Naprawdę lubię się z nim spotykać. Pierwszą godzinę naszego angielskiego czasu spędziliśmy na omawianiu polityki w Polsce i Stanach Zjednoczonych. Powiedział mi kilka rzeczy o rządzie w Polsce, a ja przybliżyłem mu, co dzieje się teraz w USA.

Joan miała terapię z Bartoszem o godzinie 1:45, a potem obejrzeliśmy film dokumentalny,

El Trade Center aquí se está convirtiendo en un hospital. Con el aumento del número de virus en toda Polonia, especialmente en Poznan, las camas en otros hospitales se llenan o se llenan. Por supuesto, las continuas protestas contra la ley del aborto no ayudan. Sin embargo, casi 976 trabajadores, incluidos 172 estudiantes, se han ofrecido como voluntarios para trabajar en el nuevo "hospital". Debería estar listo a finales de este mes. Esta no será la temporada navideña habitual.

Pasé una buena lección de español con Radek por la mañana. Realmente disfruto reunirme con él. La primera hora de nuestro tiempo en inglés la pasamos discutiendo sobre política en Polonia y Estados Unidos. Me contó algunas cosas sobre el gobierno de Polonia y lo puse al día sobre lo que está sucediendo ahora en Estados Unidos.

Joan tuvo terapia con Bartosz a la 1:45 y luego vimos un documental,

Monday, November 16, 2020

Medicine research.

 The value of research. Every 3 months I buy medicines for Joan and me. It averages about 300PLN(79U.S.). In Poland. there are many medicines that are free to people over 75 years old. I spent minutes checking that list and found 5 that we use. I sent an email to the clinic downstairs where our family doctor is asking her for a new prescription and informing her about those 5 medicines. The system now in Poland is that a doctor writes a prescription to a central internet server, a number is given to it and then I get an email with the number to take to our local Apteka. At the Apteka, the pharmacist puts the number and my or Joan's pesel number into the system and it shows what was prescribed. 

I did that today and really liked the result of my research. What normally costed 300PLN now cost 68PLN. That is quite a reduction in price because of the free medicines. Another good thing is that the prescription is good for 1 year.

We had our annual problem with the heating element in our flat. This time it was no hot water in the kitchen or bathroom. I called the repairman, he came at 13:00, took the unit apart, and cleaned everything. Problem solved, cost 120PLN(36U.S.). He also said the unit should be replaced because it is 20 years old. Last week, the man who checks air quality in our flat said the aluminum pipe leading from the unit to the exhaust pipe chimney has leaks in it and should be replaced.

Wartość badań. Co 3 miesiące kupuję leki dla mnie i Joanny. Średnio kosztuje około 300 zł (79 USD). W Polsce. istnieje wiele leków dostępnych bezpłatnie dla osób powyżej 75 roku życia. Spędziłem kilka minut sprawdzając tę ​​listę i znalazłem 5, z których korzystamy. Wysłałem e-mail do kliniki na dole, gdzie nasz lekarz rodzinny prosi ją o nową receptę i informuje ją o tych 5 lekach. Obecnie w Polsce system polega na tym, że lekarz wypisuje receptę na centralny serwer internetowy, podaje mu numer, a następnie dostaję e-mail z numerem, który mam zanieść do naszej lokalnej Apteki. W aptece aptekarz wprowadza do systemu numer i mój lub Joanny numer pesel i pokazuje, co zostało przepisane.

Zrobiłem to dzisiaj i bardzo spodobał mi się wynik moich badań. To, co normalnie kosztowało 300 zł, teraz kosztuje 68 zł. To spora obniżka ceny ze względu na darmowe leki. Kolejną dobrą rzeczą jest to, że recepta jest ważna przez 1 rok.

Mieliśmy coroczny problem z grzałką w naszym mieszkaniu. Tym razem nie było ciepłej wody w kuchni czy łazience. Zadzwoniłem do mechanika, przyjechał o 13:00, rozebrał urządzenie i wszystko wyczyścił. Problem rozwiązany, koszt 120PLN (36U.S.). Powiedział też, że jednostka powinna zostać wymieniona, ponieważ ma 20 lat. W zeszłym tygodniu człowiek sprawdzający jakość powietrza w naszym mieszkaniu powiedział, że aluminiowa rura prowadząca z urządzenia do komina rury wydechowej jest nieszczelna i należy ją wymienić.

El valor de la investigación. Cada 3 meses compro medicinas para Joan y para mí. Tiene un promedio de 300PLN (79 EE. UU.). En Polonia. Hay muchos medicamentos que son gratuitos para personas mayores de 75 años. Pasé minutos revisando esa lista y encontré 5 que usamos. Envié un correo electrónico a la clínica de la planta baja donde nuestro médico de cabecera le pide una nueva receta y le informa sobre esos 5 medicamentos. El sistema ahora en Polonia es que un médico escribe una receta en un servidor central de Internet, se le da un número y luego recibo un correo electrónico con el número para llevarlo a nuestro Apteka local. En el Apteka, el farmacéutico pone el número y el número de pesel mío o de Joan en el sistema y muestra lo que se recetó.

Hice eso hoy y realmente me gustó el resultado de mi investigación. Lo que normalmente costaba 300PLN ahora cuesta 68PLN. Esa es una gran reducción de precio debido a los medicamentos gratuitos. Otra cosa buena es que la prescripción es válida por 1 año.

Tuvimos nuestro problema anual con el elemento calefactor de nuestro piso. Esta vez no había agua caliente en la cocina ni en el baño. Llamé al reparador, vino a las 13:00, desmontó la unidad y limpió todo. Problema resuelto, costo 120PLN (36 EE. UU.). También dijo que la unidad debería ser reemplazada porque tiene 20 años. La semana pasada, el hombre que revisa la calidad del aire en nuestro piso dijo que el tubo de aluminio que va desde la unidad a la chimenea del tubo de escape tiene fugas y debe ser reemplazado.

Sunday, November 15, 2020

Rest day.

Joan's cousin, Greg, from Oregon, introduced me to the music of Jack Johnson. I like his style and listened to several songs. When Joan woke up I played them for her and she also liked him.

We started watching an old TV series, Boston Legal, and it's almost like seeing it for the first time. William Shatner and James Spader make it a somewhat comical series.

Most of the day I worked on language studies and Joan sat watching TV. It's not the best thing for her but it's Sunday and her day of rest.

Kuzyn Joan, Greg z Oregonu, zapoznał mnie z muzyką Jacka Johnsona. Podoba mi się jego styl i posłuchałem kilku piosenek. Kiedy Joan się obudziła, grałem dla nich i ona też go lubiła.

Zaczęliśmy oglądać stary serial telewizyjny Boston Legal i to prawie tak, jakbyśmy zobaczyli go po raz pierwszy. William Shatner i James Spader tworzą nieco komiczną serię.

Przez większość dnia pracowałem na nauce języka, a Joan siedziała przed telewizorem. Nie jest to dla niej najlepsza rzecz, ale jest niedziela i dzień jej odpoczynku.

El primo de Joan, Greg, de Oregón, me presentó la música de Jack Johnson. Me gusta su estilo y escuché varias canciones. Cuando Joan se despertó, los jugué y también le gustó.

Empezamos a ver una vieja serie de televisión, Boston Legal, y es casi como verla por primera vez. William Shatner y James Spader la convierten en una serie algo cómica.

La mayor parte del día trabajé en estudios de idiomas y Joan se sentaba a mirar televisión. No es lo mejor para ella pero es domingo y su día de descanso.

Saturday, November 14, 2020

Rant #21

Except for 70,000 million Americans and Donald Trump, the rest of the world know Joe Biden and Kamala Harris won the election. In the Electoral College, Biden has 309 votes and Trump 232. There is no doubt who should be the new President on January 20th, 2021, Joe Biden.

History will show how moronic Trump tried desperately to change the results with fraudulent claims but no proof. His defeat does not put an end to his story, only new defiance of democracy that his supporters will continue to follow. Because of the fanatical fringe of his supporters, the Secret Service will have their hands full protecting Biden/Harris for the next four years.

These next four years will not be easy for Biden. He will have to convince Trump's supporters through his actions that actually benefit all Americans. I have no doubt he will try but if the 2 senatorial seats are not won in the runoff election in Georgia on January 5th by Democrats, the Republicans will still control the Senate. 

After leaving the White House, Trump may start his own party. With 70 million followers and still a Democratic and Republican party, I think it would be a big problem again.  Not all of the votes for Biden came from Democrats. The anti-socialist Cuban community in Florida voted for Trump giving him a victory in Florida. That has to be changed.

Over half of the families with incomes over 100,000 dollars a year voted for Trump. That number was up from 2016 when 45% voted for him. They benefitted from his tax break for the rich.

It's also likely Trump will have his own TV station to keep him in the public eye. Every other channel will be considered fake news to his supporters. If so, he should name it TPN-Trump Propaganda Network.

Side note: Covid-19. The facility at the Poznań International Fair will be larger than planned. Originally, there were to be about 600 beds. On Friday, the press service of the Wielkopolska Voivode informed about the increase of this number by another 300 places.

Oprócz 70 000 milionów Amerykanów i Donalda Trumpa reszta świata zna Joe Bidena i Kamalę Harris, którzy wygrali wybory. W Kolegium Elektorów Biden ma 309 głosów, a Trump 232. Nie ma wątpliwości, kto powinien zostać nowym prezydentem 20 stycznia 2021 r., Joe Biden.

Historia pokaże, jak kretyński Trump desperacko próbował zmienić wyniki fałszywymi twierdzeniami, ale bez dowodów. Jego porażka nie kładzie kresu jego historii, a jedynie nowy sprzeciw wobec demokracji, za którym nadal będą podążać jego zwolennicy. Z powodu fanatycznej skrajności jego zwolenników Secret Service będzie mieć pełne ręce roboty, chroniąc Bidena / Harrisa przez następne cztery lata.

Te następne cztery lata nie będą łatwe dla Bidena. Będzie musiał przekonać zwolenników Trumpa swoimi działaniami, które rzeczywiście przynoszą korzyści wszystkim Amerykanom. Nie wątpię, że spróbuje, ale jeśli w drugiej turze wyborów w Gruzji 5 stycznia Demokraci nie zdobędą 2 mandatów senatorskich, to Republikanie nadal będą kontrolować Senat.

Po wyjściu z Białego Domu Trump może założyć własną partię. Z 70 milionami zwolenników i wciąż Partią Demokratyczno-Republikańską myślę, że byłby to znowu duży problem. Nie wszystkie głosy na Bidena pochodziły od Demokratów. Antysocjalistyczna kubańska społeczność na Florydzie głosuje na Trumpa, dając mu zwycięstwo na Florydzie. To musi się zmienić.

Ponad połowa rodzin o dochodach powyżej 100 000 dolarów rocznie zagłosowała na Trumpa. Liczba ta wzrosła od 2016 roku, kiedy 45% głosowało na niego. Skorzystali z ulgi podatkowej dla bogatych.

Jest również prawdopodobne, że Trump będzie miał własną stację telewizyjną, aby utrzymać go w oczach opinii publicznej. Każdy inny kanał będzie traktowany jako fake news dla jego zwolenników. Jeśli tak, powinien nazwać ją TPN-Trump Propaganda Network.

Dygresja-Covid-19-Placówka na Międzynarodowych Targach Poznańskich będzie większa niż planowano.

Pierwotnie miało znaleźć się tam ok. 600 łóżek. W piątek służby prasowe wojewody wielkopolskiego poinformowały o zwiększeniu tej liczby o kolejnych 300 miejsc.

A excepción de 70.000 millones de estadounidenses y Donald Trump, el resto del mundo sabe que Joe Biden y Kamala Harris ganaron las elecciones. En el Colegio Electoral, Biden tiene 309 votos y Trump 232. No hay duda de quién debería ser el nuevo presidente el 20 de enero de 2021, Joe Biden.

La historia mostrará cómo Trump trató desesperadamente de cambiar los resultados con afirmaciones fraudulentas pero sin pruebas. Su derrota no pone fin a su historia, solo un nuevo desafío a la democracia que sus seguidores seguirán siguiendo. Debido a la franja fanática de sus partidarios, el Servicio Secreto estará muy ocupado protegiendo a Biden / Harris durante los próximos cuatro años.

Estos próximos cuatro años no serán fáciles para Biden. Tendrá que convencer a los partidarios de Trump a través de sus acciones que realmente benefician a todos los estadounidenses. No tengo ninguna duda de que lo intentará, pero si los 2 escaños senatoriales no son ganados por los demócratas en la segunda vuelta en Georgia el 5 de enero, los republicanos seguirán controlando el Senado.

Después de dejar la Casa Blanca, Trump puede comenzar su propio partido. Con 70 millones de seguidores y todavía un partido demócrata y republicano, creo que volvería a ser un gran problema. No todos los votos a favor de Biden provinieron de los demócratas. La comunidad cubana antisocialista en Florida vota por Trump dándole una victoria en Florida. Eso tiene que cambiarse.

Más de la mitad de las familias con ingresos superiores a los 100.000 dólares al año votaron por Trump. Ese número aumentó desde 2016 cuando el 45% votó por él. Se beneficiaron de su desgravación fiscal para los ricos.

También es probable que Trump tenga su propia estación de televisión para mantenerlo en el ojo público. Todos los demás canales se considerarán noticias falsas para sus seguidores. Si es así, debería llamarlo TPN-Trump Propaganda Network.

Friday, November 13, 2020

New soup.

Last night I made a delicious new soup, David's Chorizo, Tomato, Vegetable Soup. I have a  good vegetable soup recipe already but I had an extra pack of chorizo and a can of tomatoes leftover from last week so I cut up the chorizo and tomatoes to add to it. I didn't know how it would turn out. It was very tasty, Joan really liked it because of the chorizo taste blended in. It's definitely a keeper for the winter months in front of us.

Ostatniej nocy zrobiłem pyszną nową zupę, Chorizo Davida, Zupę Pomidorową, Warzywną. Mam już dobry przepis na zupę jarzynową, ale miałem dodatkowe opakowanie chorizo i puszkę pomidorów z zeszłego tygodnia, więc pokroiłem chorizo i pomidory, aby dodać do niego. Nie wiedziałem, jak to się skończy. Było bardzo smaczne, Joan bardzo go polubiło ze względu na wkomponowany w niego smak chorizo. To zdecydowanie opiekun na zimowe miesiące przed nami.

Anoche hice una deliciosa sopa nueva, sopa de chorizo, tomate y verduras de David. Ya tengo una buena receta de sopa de verduras, pero me sobró un paquete extra de chorizo y una lata de tomates de la semana pasada, así que corté el chorizo y los tomates para agregarle. No sabía cómo resultaría. Estaba muy sabroso, a Joan le gustó mucho por el sabor del chorizo mezclado. Definitivamente es un guardián para los meses de invierno que tenemos delante.

Thursday, November 12, 2020

#5,

 All indications are that a "national quarantine" will not be announced this week. The range of 27,000-30,000 was assumed as an emergency/ New daily infection rate at that level has been successfully avoided. However, the remaining restrictions will still remain enforced. We will not be able to go to restaurants or shops in shopping centers. Service places are excluded, for example, gas stations.

European Best Destination's competition for the best travel destinations in the year 2019 is over. Poznań, this year's only Polish city placed high, in 5th position, joining the best European four...https://www.forbes.com/sites/ceciliarodriguez/2020/11/08/the-20-best-places-for-americans-to-live-in-europe/?sh=190e411a184e.

Its position in the top 5 Poznań owes to its inhabitants, tourists, and sympathizers from all over the world. Over 43.000 people voted for Poznań, which is a record among any other Polish city taking part in the contest. Dozens of institutions engaged in the campaign, encouraging to vote.

The high result is very satisfying, especially when we look at our rivals, such as Vienna, Rome, Athens, or Berlin. Altogether over 515.000 votes from 153 countries were given. The first place went to Budapest.

The U.S. is still #1. 144,000  NEW cases of coronavirus in 1 day.

Shopping day, 191 PLN{USA- 50 dollars}.

Wszystko wskazuje na to, że "krajowa kwarantanna" nie zostanie ogłoszona w tym tygodniu. Założono zakres 27 0000-30 000 przypadków, jako nowy dzienny wskaźnik infekcji i udało się go uniknąć na tym poziomie. Jednak pozostałe ograniczenia nadal będą egzekwowane. Nie będziemy mogli chodzić do restauracji ani sklepów w centrach handlowych. Miejsca usługowe, na przykład stacje benzynowe są wykluczone.

Konkurs na Najlepsze Miejsca Podróży w Europie w roku 2019 zakończył się. Poznań, jedyne w tym roku polskie miasto, uplasowało się wysoko, na 5. miejscu, dołączając do najlepszej europejskiej czwórki.

Swoją pozycję w pierwszej piątce Poznań zawdzięcza swoim mieszkańcom, turystom i sympatykom z całego świata. Na Poznań głosowało ponad 43.000 osób, co jest rekordem wśród wszystkich innych polskich miast biorących udział w konkursie. Dziesiątki instytucji było zaangażowanych w akcję i zachęcających do głosowania.

Wysoki wynik jest bardzo satysfakcjonujący, zwłaszcza gdy spojrzymy na naszych rywali, takich jak Wiedeń, Rzym, Ateny czy Berlin. W sumie oddano ponad 515.000 głosów ze 153 krajów. Pierwsze miejsce przypadło Budapesztowi.

Stany Zjednoczone są nadal na pierwszym miejscu. 144.000 nowych przypadków koronawirusa w 1 dzień.

Dzień na zakupy za 191 zł. {USA- 50 dolarów}.

Todo indica que esta semana no se anunciará una "cuarentena nacional". El rango de 27.000-30.000 se asumió como una emergencia / Se ha evitado con éxito una nueva tasa de infección diaria a ese nivel. Sin embargo, las restricciones restantes se seguirán aplicando. No podremos ir a restaurantes ni tiendas en centros comerciales. Se excluyen los lugares de servicio, por ejemplo, las gasolineras.

La competencia de European Best Destination por los mejores destinos de viaje en el año 2019 ha terminado. Poznań, la única ciudad polaca de este año se ubicó en alto, en la quinta posición, uniéndose a las cuatro mejores europeas.

Su posición en el top 5 de Poznań se debe a sus habitantes, turistas y simpatizantes de todo el mundo. Más de 43.000 personas votaron por Poznań, un récord entre cualquier otra ciudad polaca que participa en el concurso. Decenas de instituciones participaron en la campaña, animando a votar.

El alto resultado es muy satisfactorio, especialmente cuando miramos a nuestros rivales, como Viena, Roma, Atenas o Berlín. En total, se dieron más de 515.000 votos de 153 países. El primer lugar fue para Budapest.

Estados Unidos sigue siendo el número uno. 144.000 NUEVOS casos de coronavirus en 1 día.

Día de compras, 191 PLN {USA- 50 dólares}.

Wednesday, November 11, 2020

November 11th.

 National Independence Day is a national day in Poland celebrated on 11 November to commemorate the anniversary of the restoration of Poland's sovereignty as the Second Polish Republic in 1918 from the German, Austro-Hungarian, and Russian Empires. 

It's also the day that Poland bakeries and sweet shops sell Rogale. 

Have you ever eaten a legally protected croissant? One that is not only protected in Poland but in all of the EU? You have if you've eaten a St. Martin's Croissant, better known as rogale marcińskie in Poland. The recipe is protected under EU law.   This means that not just anyone can make a St. Martin’s croissant; you must use the exact recipe and have the legal rights to make and sell it. And just like how Gucci has its fakes, so does the St. Martin’s Croissant. Impostors that call themselves the Martin Croissant, or some version of the real name so beware!

The thing about a St. Martin’s Croissant, the 81 layers of pastry is filling. That’s why locals only eat them seasonally, like on St. Martin's Day or at Christmas time! Having said that the people of Poznań still manage to eat a lot of them – as in 700,000 of them on St Martin’s Day alone!

I bought four of them today after waiting in line for 15 minutes.

November 11th, in the United States, is Veterans Day, a national holiday. observed annually on November 11, for honoring military veterans, that is, persons who have served in the United States Armed Forces (and were discharged under conditions other than dishonorable).

Narodowe Święto Niepodległości to święto narodowe w Polsce obchodzone 11 listopada dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Polskę suwerenności II Rzeczpospolitej w 1918 roku z Cesarstwa Niemieckiego, Austro-Węgierskiego i Rosyjskiego.

To także dzień, w którym polskie piekarnie i cukiernie sprzedają Rogale.

Czy jadłeś kiedyś rogalika chronionego prawem? Takiego, który jest chroniony nie tylko w Polsce, ale w całej UE? Masz, jeśli zjadłeś rogalika świętomarcińskiego, w Polsce lepiej znanego jako rogale marcińskie. Receptura jest chroniona prawem UE. Oznacza to, że nie każdy może zrobić rogalika świętomarcińskiego; musisz użyć dokładnej receptury i mieć prawa do jej wytwarzania i sprzedaży. Podobnie jak Gucci ma swoje podróbki, tak samo jest z rogalikiem świętomarcińskim. Oszuści, którzy nazywają siebie Martin Croissant, lub jakąś wersję prawdziwego imienia, więc uważaj!

Rzecz w tym, że marcinki to 81 warstw ciasta z nadzieniem. Dlatego miejscowi jedzą je tylko sezonowo, jak w dzień św. Marcina lub w czasie Bożego Narodzenia! Mimo to poznaniakom udaje się zjeść ich sporo - w sam dzień św. Marcina aż 700 tys.!

Dziś, po 15-minutowym czekaniu w kolejce, kupiłem 4 sztuki.

W Stanach Zjednoczonych 11 listopada jest świętem narodowym - Dniem Weteranów, obchodzonym corocznie w celu uhonorowania weteranów wojskowych czyli osób, które służyły w Siłach Zbrojnych Stanów Zjednoczonych (i zostały zwolnione w warunkach innych niż niehonorowe).

El Día de la Independencia Nacional es un día nacional en Polonia que se celebra el 11 de noviembre para conmemorar el aniversario de la restauración de la soberanía de Polonia como Segunda República Polaca en 1918 de los imperios alemán, austrohúngaro y ruso.

También es el día en que las panaderías y confiterías de Polonia venden Rogale.

¿Alguna vez ha comido un croissant protegido legalmente? ¿Uno que no solo esté protegido en Polonia sino en toda la UE? Lo tiene si ha comido un Croissant de San Martín, más conocido como rogale marcińskie en Polonia. La receta está protegida por la legislación de la UE. Esto significa que no cualquiera puede hacer un croissant St. Martin; debe usar la receta exacta y tener los derechos legales para hacerla y venderla. Y al igual que Gucci tiene sus falsificaciones, también las tiene el St. Martin's Croissant. Impostores que se hacen llamar Martin Croissant, o alguna versión del nombre real, ¡así que ten cuidado!

Lo que pasa con un croissant de San Martín, las 81 capas de masa se están llenando. Es por eso que los lugareños solo los comen en temporada, como el día de San Martín o en Navidad. Habiendo dicho que la gente de Poznań todavía se las arregla para comer muchos de ellos, ¡como en 700,000 de ellos solo en el Día de San Martín!

Compré cuatro de ellos hoy después de esperar en la fila durante 15 minutos.

El 11 de noviembre, en los Estados Unidos, es el Día de los Veteranos, un feriado nacional. observado anualmente el 11 de noviembre, para honrar a los veteranos militares, es decir, personas que han servido en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos (y fueron dados de baja en condiciones distintas a las deshonrosas).

Tuesday, November 10, 2020

Infectious Covid-19.

 Today I learned that our region has the highest rate of coronavirus infections.

In our province, the infection rate per 100,000 inhabitants over 7 days is as high as 71.7. Meanwhile, last week the Prime Minister announced that the national quarantine will be introduced in Poland just when the average number of cases per 100,000 people within 7 days nationwide exceeds 70. Over 70, apart from Wielkopolska, were also recorded in the Kujawsko-Pomorskie and Śląskie voivodships. Nationally, the average was 62 on Sunday, and 59.2 the day before, which means that we can reach 70 in real terms on Wednesday, November 11.

In Wielkopolska, our region,  the highest average disease per 100,000 inhabitants during the last week is recorded in Chodziez and amounts to 114.5. The next one is Nowy Tomyśl with an index of 100.8, followed by Grodziski (98), Piła (96.7), Leszno (92.9), and Poznań (92.6).

In the northern part of Poznań, Morasko, 48 Catholic nuns are infected. This is especially troubling because some of the nuns teach religion classes to kindergartners. However, the priest who lives next to them in a separate building, says he is not infected.

This is not good news, at all. The necessary protests did not help the situation. I suppose if a national quarantine goes into effect, they will stop. Nothing else has stopped them but have they accomplished anything? That is my question.

On the bright side, check out Autumn in Poznan on the right side. 

Dziś dowiedziałem się, że nasz region ma najwyższy wskaźnik zakażeń koronawirusem.

W naszym województwie wskaźnik zachorowań na 100 000 mieszkańców w ciągu 7 dni wynosi aż 71,7. Tymczasem w ubiegłym tygodniu premier zapowiedział, że kwarantanna krajowa zostanie wprowadzona w Polsce właśnie wtedy, gdy średnia liczba zachorowań na 100 000 osób w ciągu 7 dni w całym kraju przekroczy 70. Ponad 70, oprócz Wielkopolski, odnotowano także w województwie kujawsko-pomorskim i Województwa śląskie. W skali kraju średnia w niedzielę wyniosła 62, a dzień wcześniej 59,2, co oznacza, że ​​realnie możemy osiągnąć 70 w środę 11 listopada.

W Wielkopolsce, naszym regionie, najwyższą średnią zachorowań na 100 000 mieszkańców w ciągu ostatniego tygodnia notuje się w Chodzieży i wynosi 114,5. Kolejny to Nowy Tomyśl ze wskaźnikiem 100,8, za nim Grodziski (98), Piła (96,7), Leszno (92,9) i Poznań (92,6).

W północnej części Poznania, Morasku, zarażonych jest 48 zakonnic katolickich. Jest to szczególnie niepokojące, ponieważ niektóre zakonnice prowadzą lekcje religii dla przedszkolaków. Jednak ksiądz, który mieszka obok nich w oddzielnym budynku, mówi, że nie jest zarażony.

To wcale nie jest dobra wiadomość. Nie pomogły konieczne protesty. Przypuszczam, że jeśli wejdzie w życie krajowa kwarantanna, ustaną. Nic ich nie powstrzymało, ale czy coś osiągnęli? To jest moje pytanie.

Z drugiej strony spójrz na jesień w Poznaniu po prawej stronie.

Hoy supe que nuestra región tiene la tasa más alta de infecciones por coronavirus.

En nuestra provincia, la tasa de infección por 100.000 habitantes durante 7 días llega a 71,7. Mientras tanto, la semana pasada, el Primer Ministro anunció que la cuarentena nacional se introducirá en Polonia justo cuando el número medio de casos por cada 100.000 personas en 7 días en todo el país supere los 70. Más de 70, además de Wielkopolska, también se registraron en Kujawsko-Pomorskie y Voivodías de Śląskie. A nivel nacional, la media fue de 62 el domingo y 59,2 el día anterior, lo que significa que podemos llegar a 70 en términos reales el miércoles 11 de noviembre.

En Wielkopolska, nuestra región, la enfermedad promedio más alta por cada 100.000 habitantes durante la última semana se registra en Chodziez y asciende a 114,5. El siguiente es Nowy Tomyśl con un índice de 100,8, seguido de Grodziski (98), Piła (96,7), Leszno (92,9) y Poznań (92,6).

En la parte norte de Poznań, Morasko, 48 monjas católicas están infectadas. Esto es especialmente preocupante porque algunas de las monjas dan clases de religión a los niños de kindergarten. Sin embargo, el sacerdote que vive junto a ellos en un edificio separado, dice que no está infectado.

Esta no es una buena noticia en absoluto. Las protestas necesarias no ayudaron a la situación. Supongo que si entra en vigor una cuarentena nacional, se detendrán. Nada más los ha detenido, pero ¿han logrado algo? Esa es mi pregunta.

En el lado positivo, echa un vistazo a Otoño en Poznan en el lado derecho.

Monday, November 09, 2020

Sun-Monday.

 Yesterday was a day of rest from the celebrating, watching TV media, and opinions of both CNN, Fox News, NHK, DW, France, or other stations.  Nice German pancake breakfast at 10:30, exercise with Joan, and watching a Heal video about alternative ways to heal the body. One interesting thing I found out about was the Omega-3 fatty acids. They are a major structural component of the brain.  They help in neurodevelopment, cognition, and neurodegenerative disorders. I will buy some and see if it helps Joan.

Tomorrow is the chosen day to clean the dining room and ALL of the windows in the flat. Not a favorite thing to do but it has to be done. We have 10 windows. 

Here we are into November and the gray days for the next 4 months are upon us. The last 3 years we had the good fortune to leave for Spain in January and come back at the end of March or April. This year it's not possible with Joan's condition. The water bill came today for the last month, 79PLN-{$21}. 

Radek will come tomorrow for a face to face meeting. It's been a month since our last one and I know he wouldn't come if he had any symptoms of Covid-19. We have been using Whatsapp but the connection is bad.

Wczoraj był dniem odpoczynku od świętowania, oglądania mediów telewizyjnych i opinii zarówno CNN, Fox News, NHK, DW, Francji, jak i innych stacji. Przyjemne niemieckie śniadanie z naleśnikami o 10:30, ćwiczenia z Joan i oglądanie filmu Heal o alternatywnych sposobach leczenia ciała. Jedną interesującą rzeczą, o której się dowiedziałem, były kwasy tłuszczowe Omega-3. Są głównym składnikiem strukturalnym mózgu. Pomagają w neurorozwoju, poznaniu i zaburzeniach neurodegeneracyjnych. Kupię trochę i zobaczę, czy to pomoże Joan.

Jutro jest wybrany dzień na sprzątanie jadalnimi WSZYSTKICH okien w mieszkaniu. Nie jest to ulubione zajęcie, ale trzeba to zrobić. Mamy 10 okien.

Jesteśmy w listopadzie i nadchodzą szare dni na następne 4 miesiące. Przez ostatnie 3 lata mieliśmy szczęście wyjechać do Hiszpanii w styczniu i wrócić pod koniec marca lub kwietnia. W tym roku nie jest to możliwe ze stanem Joan. Rachunek za wodę przyszedł dziś za ostatni miesiąc, 79 zł - {21 $}.

Radek przyjdzie jutro na spotkanie twarzą w twarz. Minął miesiąc od naszego ostatniego i wiem, że nie przyjechałby, gdyby miał jakiekolwiek objawy Covid-19. Używaliśmy Whatsapp, ale połączenie jest złe.

Ayer fue un día de descanso de la celebración, los medios de televisión y las opiniones de CNN, Fox News, NHK, DW, Francia u otras estaciones. Buen desayuno de panqueques alemán a las 10:30, ejercicio con Joan y ver un video de Heal sobre formas alternativas de curar el cuerpo. Una cosa interesante que descubrí fueron los ácidos grasos Omega-3. Son un componente estructural importante del cerebro. Ayudan en el desarrollo neurológico, la cognición y los trastornos neurodegenerativos. Compraré algunos y veré si ayuda a Joan.

Mañana es el día elegido para limpiar el comedor / my TODAS las ventanas del piso. No es lo que más me gusta hacer, pero hay que hacerlo. Tenemos 10 ventanas.

Aquí estamos en noviembre y los días grises para los próximos 4 meses están sobre nosotros. Los últimos 3 años tuvimos la suerte de partir hacia España en enero y regresar a finales de marzo o abril. Este año no es posible con la condición de Joan. La factura del agua llegó hoy durante el último mes, 79PLN - {$ 21}.

Radek vendrá mañana para una reunión cara a cara. Ha pasado un mes desde el último y sé que no vendría si tuviera algún síntoma de Covid-19. Hemos estado usando Whatsapp pero la conexión es mala.

Saturday, November 07, 2020

5 days.

 I don't know if you can call it stress but whatever it is, I feel it. In past elections, there was never so much at stake. It's not just about selecting a new President. For me, it's about saving the whole process of democracy based on morals, responsibility, truth, and doing what I feel is right for America. I feel no bones about voicing my opinion on Saturday only. I may have slipped a little this last week since voting began but I tried to stay away from politics. I am hoping this kind of Saturday blog will end soon because I am tired of writing them. Even though I chose to live in the land of my ancestors, I still care about the country. Joan, having children and grandchildren still living there, certainly is part of the reason.

Only once in my voting lifetime, have I voted for a President that I really believed in, JFK. Usually, it was voting for the lesser of 2 evils. In Poland, there are several parties to choose from. Although, there are really only two parties whoever wins, either PiS or PO. Yes, America does have an Independent party but only once did it ever have a chance to win. Also, in Poland, you don't have to be extremely rich to run for the Presidency. In America, it's a must situation.

Normally, you know who the new President will be the next day in America. Now it is five days since the election and we still don't know. The Electoral College doesn't vote on a President until December 14th. Even though one candidate wins the popular/majority of the votes, it is the EC that actually confirms who the President is. That was the case when the Gore/Bush election happened. Gore won the popular vote but gave the Presidency to Bush.

We've been going through each day normally with an occasional check to see how the election is going. Joan does her exercises, reads a little. rests, watches TV, and I do all the housework, study, sit with her off and on, and just care for her.

A late note. It's obvious now, after seeing the updated vote tallies in the 4 battleground states of Pennsylvania, Georgia, Nevada, and Arizona, Joe Biden is the new President-elect. Now the focus should be on 2 special elections, January 5th, where 2 Democrats are trying to win seats in the Senate. If they do, the Senate majority will be Democratic.

Nie wiem, czy można to nazwać stresem, ale cokolwiek to jest, czuję to. W poprzednich wyborach nigdy nie było tak wiele do stracenia. Nie chodzi tylko o wybór nowego prezesa. Dla mnie chodzi o ocalenie całego procesu demokracji opartego na moralności, odpowiedzialności, prawdzie i robieniu tego, co uważam za właściwe dla Ameryki. Nie mam ochoty wyrażać swojej opinii tylko w sobotę. Mogłem trochę poślizgnąć się w zeszłym tygodniu od rozpoczęcia głosowania, ale starałem się trzymać z dala od polityki. Mam nadzieję, że tego rodzaju sobotni blog wkrótce się skończy, ponieważ jestem zmęczony ich pisaniem. Mimo że wybrałem ziemię moich przodków, nadal zależy mi na tym kraju. Joan, że nadal tam mieszkają dzieci i wnuki, z pewnością jest po części przyczyną.

Tylko raz w życiu głosowałem na prezydenta, w którego naprawdę wierzyłem, JFK. Zwykle głosowano na mniejsze zło. W Polsce do wyboru jest kilka imprez. Chociaż tak naprawdę są tylko dwie partie, które wygrywają, albo PiS, albo PO. Tak, Ameryka ma niezależną partię, ale tylko raz miała szansę wygrać. Również w Polsce nie trzeba być wyjątkowo bogatym, żeby kandydować na prezydenta. W Ameryce jest to sytuacja obowiązkowa.

Zwykle wiesz, kto następnego dnia zostanie prezydentem w Ameryce. Teraz mija pięć dni od wyborów, a wciąż nie wiemy. Kolegium Elektorów głosuje na prezydenta dopiero 14 grudnia. Chociaż jeden kandydat zdobywa popularność / większość głosów, to KE faktycznie potwierdza, kto jest Prezydentem. Tak było w przypadku wyborów Gore / Busha. Gore wygrał powszechne głosowanie, ale dał prezydenturę Bushowi.

Normalnie przechodziliśmy przez każdy dzień, od czasu do czasu sprawdzając, jak idą wybory. Joan robi swoje ćwiczenia, trochę czyta. odpoczywa, ogląda telewizję, a ja wykonuję wszystkie prace domowe, uczę się, siedzę z nią z przerwami i po prostu się nią opiekuję.

Późna notatka. Teraz jest to oczywiste, po obejrzeniu zaktualizowanych zestawień głosów w 4 stanach będących polami bitew: Pensylwanii, Georgii, Nevadzie i Arizonie, Joe Biden jest nowym prezydentem elektem. Teraz należy skupić się na 2 wyborach specjalnych, 5 stycznia, w których 2 Demokraci starają się o mandaty w Senacie. Jeśli tak, większość w Senacie będzie Demokratyczna.

No sé si se le puede llamar estrés, pero sea lo que sea, lo siento. En las pasadas elecciones, nunca hubo tanto en juego. No se trata solo de seleccionar un nuevo presidente. Para mí, se trata de salvar todo el proceso de la democracia basada en la moral, la responsabilidad, la verdad y hacer lo que creo que es correcto para Estados Unidos. No tengo dudas sobre expresar mi opinión solo el sábado. Puede que haya resbalado un poco la semana pasada desde que comenzaron las votaciones, pero traté de mantenerme alejado de la política. Espero que este tipo de blogs de los sábados termine pronto porque estoy cansado de escribirlos. Aunque elegí vivir en la tierra de mis antepasados, todavía me preocupo por el país. Joan, tener hijos y nietos que aún viven allí, ciertamente es parte de la razón.

Solo una vez en mi vida de votante, he votado por un presidente en el que realmente creía, JFK. Por lo general, votaba por el menor de 2 males. En Polonia, hay varias fiestas para elegir. Aunque, en realidad, solo hay dos partes quien gana, ya sea PiS o PO. Sí, Estados Unidos tiene un partido independiente, pero solo una vez tuvo la oportunidad de ganar. Además, en Polonia, no es necesario ser extremadamente rico para postularse para la Presidencia. En Estados Unidos, es una situación imprescindible.

Normalmente, sabes quién será el nuevo presidente al día siguiente en Estados Unidos. Ahora han pasado cinco días desde las elecciones y todavía no lo sabemos. El Colegio Electoral no vota por un presidente hasta el 14 de diciembre. Aunque un candidato gana la mayoría popular / de los votos, es la CE la que realmente confirma quién es el presidente. Ese fue el caso cuando ocurrió la elección de Gore / Bush. Gore ganó el voto popular pero le dio la presidencia a Bush.

Hemos pasado todos los días con normalidad con una revisión ocasional para ver cómo van las elecciones. Joan hace sus ejercicios, lee un poco. descansa, ve la televisión y yo hago todas las tareas del hogar, estudio, me siento con ella de vez en cuando y solo cuido de ella.

Una nota tardía. Es obvio ahora, después de ver los recuentos de votos actualizados en los 4 estados de batalla de Pensilvania, Georgia, Nevada y Arizona, Joe Biden es el nuevo presidente electo. Ahora la atención debería estar en 2 elecciones especiales, el 5 de enero, donde 2 demócratas están tratando de ganar escaños en el Senado. Si lo hacen, la mayoría del Senado será demócrata.

Friday, November 06, 2020

Covid rising.

 Yesterday in Poznań, infections weres confirmed in nearly 1,100 other residents as reported by epoznan.pl.

As already reported, we currently have 7, 762 active, diagnosed cases of coronavirus in our city. It is essential that these are diagnosed cases, and therefore confirmed by a test. There can be many more undiagnosed ones. Almost 1,100 new infections arrived in the city within 24 hours. Jacek Jaśkowiak referred to this.

"This increase in infections is very high. We must do everything to stop it because a lot still depends on us - said the president of Poznań. - I am asking you to keep your safety and to limit contacts to the immediate minimum - I also imposed on myself a number of restrictions on meetings with other people. Let's disinfect our hands, keep our distance, and wear masks. I am asking employers to allow their employees to work remotely as much as possible".

Since the beginning of the pandemic, the following was recorded in the Greater Poland Voivodeship: infected 47,633, deaths 692, convalescents 14,678, active cases 32,263.

That is not good news. We are keeping as safe as possible. I only went out yesterday for food shopping, early, cost 189 PLN.

The good news is that Biden is winning in Georgia and very close to winning in Pennsylvania. IF this happens. he is the President. The big word is IF.

Wczoraj w Poznaniu infekcje potwierdziło się u blisko 1100 innych mieszkańców, jak podał epoznan.pl.

Jak już informowaliśmy, obecnie mamy 7 762 aktywnych, zdiagnozowanych przypadków koronawirusa w naszym mieście. Niezbędne jest, aby były to przypadki zdiagnozowane, a zatem potwierdzone badaniem. Może być o wiele więcej niezdiagnozowanych. W ciągu 24 godzin do miasta przybyło prawie 1100 nowych infekcji. Odniósł się do tego Jacek Jaśkowiak."

"Ten wzrost zakażeń jest bardzo duży. Musimy zrobić wszystko, aby go powstrzymać, ponieważ wiele jeszcze od nas zależy - powiedział prezydent Poznania. - Proszę o zachowanie bezpieczeństwa i ograniczenie kontaktów do natychmiastowego minimum. narzuciłam sobie szereg ograniczeń na spotkania z innymi ludźmi. Dezynfekujmy ręce, zachowujmy dystans, zakładajmy maski. Proszę pracodawców o umożliwienie swoim pracownikom jak największej pracy zdalnej ”.

Od początku pandemii w województwie wielkopolskim odnotowano: zakażonych 47 633, zgonów 692, rekonwalescentów 14 678, czynnych 32 263.

To nie jest dobra wiadomość. Dbamy o jak największe bezpieczeństwo. Wyszedłem wczoraj na zakupy spożywcze, wcześnie, kosztowało 189 zł.

Dobra wiadomość jest taka, że ​​Biden wygrywa w Gruzji i jest bardzo blisko zwycięstwa w Pensylwanii. Jeśli to się wydarzy. on jest prezydentem. Wielkie słowo to JEŻELI.

Ayer, en Poznań, se confirmaron infecciones en casi otros 1.100 residentes, según informó epoznan.pl.

Como ya se informó, actualmente tenemos 7.762 casos activos diagnosticados de coronavirus en nuestra ciudad. Es fundamental que se trate de casos diagnosticados y, por tanto, confirmados mediante una prueba. Puede haber muchos más sin diagnosticar. Casi 1.100 nuevas infecciones llegaron a la ciudad en 24 horas. Jacek Jaśkowiak se refirió a esto.

"Este aumento de infecciones es muy alto. Debemos hacer todo lo posible para detenerlo porque mucho todavía depende de nosotros - dijo el presidente de Poznań. - Le pido que mantenga su seguridad y que limite los contactos al mínimo inmediato - Yo también Me impuse una serie de restricciones a las reuniones con otras personas. Desinfectemos nuestras manos, mantengamos la distancia y usemos máscaras. Le pido a los empresarios que permitan a sus empleados trabajar de forma remota tanto como sea posible ".

Desde el comienzo de la pandemia, se registró lo siguiente en el Voivodato de la Gran Polonia: 47.633 infectados, 692 muertos, 14.678 convalecientes, 32.263 casos activos.

Esas no son buenas noticias. Nos mantenemos lo más seguros posible. Solo salí ayer para comprar comida, temprano, costó 189 PLN.

La buena noticia es que Biden está ganando en Georgia y muy cerca de ganar en Pensilvania. Si esto pasa. él es el presidente. La gran palabra es SI.

Thursday, November 05, 2020

Still counting.

 A little sunshine today makes the day better.  It's not cold, just a little chilly. It was sunny yesterday also but it seemed very gray with the early news that Trump was winning the election. 

However, by the evening. it turned sunnier with the news Biden was catching him and even surpassing him. 

Now, it's 2 days after the election and we still don't know who will win. Both of the candidates have a possibility to win. Not all of the ballots have been counted and we probably won't know until tomorrow night. Even with all Trump has done to obstruct the process of voting, it hasn't worked. Now he is suing the states where he thought he would win but didn't. He wants to stop the counting of votes in the states he is losing but the irony is, with Biden ahead, Trump would lose anyway. This is the craziest election in my lifetime.

We might not know anything until tomorrow.

Trochę słońca dzisiaj poprawia dzień. Nie jest zimno, tylko trochę chłodno. Wczoraj też było słonecznie, ale wydawało się bardzo szare po wczesnych wiadomościach, że Trump wygrywa wybory.

Jednak do wieczora. było bardziej słonecznie z wiadomością, że Biden go złapał, a nawet go przewyższył.

Teraz są 2 dni po wyborach i nadal nie wiemy, kto wygra. Obaj kandydaci mają szansę wygrać. Nie wszystkie karty do głosowania zostały policzone i prawdopodobnie nie dowiemy się do jutra wieczorem. Mimo wszystko, co Trump zrobił, by utrudnić proces głosowania. to nie zadziałało. Teraz pozywa stany, w których myślał, że wygra, ale tego nie zrobił. Chce zatrzymać liczenie głosów w stanach, które przegrywa, ale ironią losu jest to, że mając Bidena na czele, Trump i tak by przegrał. To najbardziej szalone wybory w moim życiu.

Możemy nie wiedzieć nic do jutra.

Un poco de sol hoy hace que el día sea mejor. No hace frío, solo un poco de frío. Ayer también estuvo soleado, pero parecía muy gris con las primeras noticias de que Trump estaba ganando las elecciones.

Sin embargo, por la noche. Para estar más soleado con la noticia de que Biden lo estaba alcanzando e incluso lo estaba superando.

Ahora, han pasado 2 días desde las elecciones y todavía no sabemos quién ganará. Ambos candidatos tienen la posibilidad de ganar. No se han contado todas las papeletas y probablemente no lo sabremos hasta mañana por la noche. Incluso con todo lo que Trump ha hecho para obstruir el proceso de votación. no ha funcionado. Ahora está demandando a los estados donde pensó que ganaría pero no lo hizo. Quiere detener el conteo de votos en los estados que está perdiendo, pero la ironía es que, con Biden por delante, Trump perdería de todos modos. Esta es la elección más loca de mi vida.

Puede que no sepamos nada hasta mañana.

Wednesday, November 04, 2020

270 or bust!

 The race to 270 continues.

Wyścig do 270 nadal trwa.

La carrera hacia 270 continúa.

Tuesday, November 03, 2020

Election day!

 The day of the most important Presidential election. We've done all we could. Now it's just waiting for the results. I don't remember being so worried about an election.

Dzień najważniejszych wyborów prezydenckich. Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy. Teraz tylko czeka na wyniki. Nie pamiętam, żebym tak martwił się wyborami.

El día de la elección presidencial más importante. Hemos hecho todo lo que pudimos. Ahora solo está esperando los resultados. No recuerdo haber estado tan preocupado por una elección.

Monday, November 02, 2020

Big Day for bureaucracy!

 Well, it WAS supposed to be a big day. I woke up at 09:00, helped Joan out of bed then prepared our breakfast of oatmeal, dates, cranberries, raisins, and grapes.  I wanted to leave at 10:30 to go and finally pick up my renewed permanent residence card.

I arrived at 11:00 but it seemed a little strange that there were only 2 people waiting outside of the building.  I approached the door and it was locked. Looking through the glass window, there was no one inside. I looked at the sign on the door and it said closed. How could that be? I was given my appointment time 3 weeks ago and received NO notice of the closure. At 11:15 I called to immigration and was #5 in line. In the meantime, more people arrived to pick up their cards. At about 11:45 a security guard came out and told us that nobody was in the building. I was still #5 in line on the phone. A little pissed off, I walked back to the parking lot and at 11:55 I was #4. I left the phone on and by the time I got home. 12:15, still #4. At 13:05, #2, at 14:00-next in line.

When I finally was answered, the person didn't speak Polish and wanted me to stay online until an English speaker was available. After waiting for another 1/2 hour, I hung up.

I searched the website for any information about why it was closed and then found out that as of today, my appointment day, ALL appointments are canceled due to Covid-19. However, it took a lot of searching to find that information. Why they didn't put that announcement on the front of the website is beyond my understanding. No, wait, I do understand, it's called customer service, something that is rare in Poland.

Now, I have no idea when I will get my card.

Cóż, to miał być wielki dzień. Obudziłem się o 09:00, pomogłem Joan wstać z łóżka, a potem przygotowałem śniadanie składające się z płatków owsianych, daktyli, żurawiny, rodzynek i winogron. Chciałem wyjechać o 10:30, aby w końcu odebrać odnowioną kartę stałego pobytu.


Przyjechałem o 11:00, ale wydawało się to trochę dziwne, że przed budynkiem czekały tylko 2 osoby. Podszedłem do drzwi i były zamknięte. Patrząc przez szklane okno, w środku nie było nikogo. Spojrzałem na tabliczkę na drzwiach i powiedziałam, że zamknięte. Jak to możliwe? Wyznaczono mi termin wizyty 3 tygodnie temu i NIE otrzymałem powiadomienia o zamknięciu. O 11:15 zadzwoniłem do imigracji i byłem na piątym miejscu w kolejce. W międzyczasie przybyło więcej osób, aby odebrać swoje karty. Około 11:45 wyszedł ochroniarz i powiedział nam, że nikogo nie ma w budynku. Nadal rozmawiałem przez telefon z numerem 5. Trochę wkurzony, wróciłem na parking io 11:55 byłem # 4. Zostawiłem włączony telefon i zanim wróciłem do domu. 12:15, wciąż # 4. O 13:05, nr 2, o 14:00 - następny w kolejce.

Kiedy w końcu otrzymałem odpowiedź, osoba nie mówiła po polsku i chciała, żebym pozostał online, dopóki anglojęzyczny nie będzie dostępny. Po odczekaniu kolejnych pół godziny odłożyłem słuchawkę.

Przeszukałem witrynę pod kątem jakichkolwiek informacji o tym, dlaczego została zamknięta, a następnie dowiedziałem się, że od dzisiaj, w dniu mojej wizyty, WSZYSTKIE spotkania są odwołane z powodu Covid-19. Jednak znalezienie tych informacji zajęło dużo czasu. Dlaczego nie umieścili tego ogłoszenia na początku strony, nie rozumiem. Nie, czekaj, rozumiem, to się nazywa obsługa klienta, co jest rzadkością w Polsce.

Teraz nie mam pojęcia, kiedy dostanę swoją kartę.

Bueno, se suponía que iba a ser un gran día. Me desperté a las 09:00, ayudé a Joan a levantarse de la cama y luego preparé nuestro desayuno de avena, dátiles, arándanos, pasas y uvas. Quería salir a las 10:30 para ir y finalmente recoger mi tarjeta de residencia permanente renovada.

Llegué a las 11:00 pero me pareció un poco extraño que solo hubiera 2 personas esperando afuera del edificio. Me acerqué a la puerta y estaba cerrada. Mirando por la ventana de cristal, no había nadie dentro. Miré el letrero de la puerta y decía cerrado. ¿Cómo es posible? Me dieron la hora de mi cita hace 3 semanas y NO recibí ningún aviso del cierre. A las 11:15 llamé a inmigración y estaba en la fila número 5. Mientras tanto, llegó más gente a recoger sus cartas. Aproximadamente a las 11:45 salió un guardia de seguridad y nos dijo que no había nadie en el edificio. Todavía estaba en el número 5 en la fila del teléfono. Un poco cabreado, regresé al estacionamiento y a las 11:55 estaba en el cuarto lugar. Dejé el teléfono encendido y para cuando llegué a casa. 12:15, todavía # 4. A las 13:05, # 2, a las 14:00, siguiente en la fila.

Cuando finalmente me respondieron, la persona no hablaba polaco y quería que permaneciera en línea hasta que hubiera un hablante de inglés disponible. Después de esperar media hora más, colgué.

Busqué en el sitio web cualquier información sobre por qué estaba cerrado y luego descubrí que a partir de hoy, el día de mi cita, TODAS las citas se cancelaron debido a Covid-19. Sin embargo, tomó mucha búsqueda para encontrar esa información. Por qué no pusieron ese anuncio en la portada del sitio web está más allá de mi comprensión. No, espera, lo entiendo, se llama servicio al cliente, algo que es raro en Polonia.

Ahora, no tengo idea de cuándo recibiré mi tarjeta.

Sunday, November 01, 2020

Obituary

Cathy Zabinski

Cathy Zabinski, age 70, formerly of Gary and Whiting, passed away peacefully, surrounded by her family, on October 29, 2020. She was a great human being. Cathy’s pride and joy were her daughters and grandchildren. She loved bingo and spent her ENTIRE life helping others. Cathy will be deeply missed.
She was preceded in death by her husband-Harry Zabinski. Cathy is survived by her two daughters-Heather (Charles) Nelson, Roxanne Saia; three grandchildren-Preston, Logan and Cooper; four sisters-Dr’s. Maureen and Topper Roth, Colleen Osborne, Eileen Osborne, Lori Osborne; one brother-Timothy Osborne; many loving nieces and nephews.
Memorial visitation for Cathy will be Monday, November 2, 2020, from 5:00 p.m. until time of memorial service at 7:00 p.m., at Burns Funeral Home, 701 East 7th Street, Hobart, IN. 46342. www.burnsfuneral.com.

Saturday, October 31, 2020

Sad news, then Rant.

First-I received sad news yesterday that Cathy Zabinski, wife of cousin Harry who passed away a few years ago, has died after a long illness. Unfortunately, due to the virus, it would be impossible to fly there for her funeral. She leaves behind her 2 daughters, Heather and Roxanne, and 3 grandchildren, Ryan, Logan. and Cooper.

This is probably not the last rant. If Trump wins the election. it will help to blow off a little steam once a week. However, even if he loses, he still has 3 more months as President to damage the country even more. If Biden wins and does something I can't agree with, you will know it.

What is going on in Poland now is reminiscent of the time of the Vietnam war. In the United States, there were protests against it throughout the country. The people were in the streets everywhere to protest. Those days are over now. Now they protest on social media which has little effect.

However, in Poland, there are massive protests against the new abortion law everywhere. The governing party, PiS, did not expect it to be like this. They cleverly took advantage of the coronavirus. With regulations stating that no more than 10 people can be in a social gathering, they may have thought it would limit any protests. They made a huge mistake. If you look at this video I posted on the right, you will see what I mean, and this is ONLY the one in Poznan. Back up the video to the beginning. These protestors are serious and say they will continue until the law is changed.

Natalia Cylwik-- "Some time ago the ruling party PiS completely replaced members of the constitutional court with pro-PiS judges (there were protests against it). Now, these judges ruled that the law which allows termination of pregnancy in the case of a very serious defect of the fetus is unconstitutional, ie. women need to give birth e.g. even when they know the baby will die right after the delivery. They tried to pass this law already a few years back and there were hundreds of thousands of protesters in the streets. Now they've done it during the pandemic so people can't protest so we are twice as angry. The church authorities have expressed their happiness following the ruling and they have long been meddling with the state affairs so part of the protest is against that too. The head of the ruling party gave a speech in which he called on his supporters to "protect the churches AT ALL COSTS', i.e. inciting violence. Now we have nationalists attacking protesters. This is, in short, the situation".

Po pierwsze - wczoraj dostałem smutną wiadomość, że Cathy Zabinski, żona zmarłego kilka lat temu kuzyna Harry'ego, zmarła po długiej chorobie. Niestety z powodu wirusa niemożliwe byłoby polecieć tam na jej pogrzeb. Zostawia swoje 2 córki, Heather i Roxanne oraz troje wnuków, Ryana i Logana. i Cooper.

To chyba nie ostatni rant. Jeśli Trump wygra wybory. pomoże to trochę wypuścić raz w tygodniu. Jednak nawet jeśli przegra, ma jeszcze 3 miesiące jako prezydent, aby jeszcze bardziej zaszkodzić krajowi. Jeśli Biden wygra i zrobi coś, z czym nie mogę się zgodzić, będziesz o tym wiedział.

To, co dzieje się obecnie w Polsce, przypomina czasy wojny w Wietnamie. W Stanach Zjednoczonych protestowano przeciwko niej w całym kraju. Wszędzie na ulicach protestowali ludzie. Te dni już minęły. Teraz protestują w mediach społecznościowych, które mają niewielki wpływ.

Jednak w Polsce wszędzie trwają masowe protesty przeciwko nowej ustawie aborcyjnej. Partia rządząca, PiS, nie spodziewała się, że tak będzie. Sprytnie wykorzystali koronawirusa. Z regulacjami, zgodnie z którymi nie więcej niż 10 osób może uczestniczyć w spotkaniu towarzyskim, mogli pomyśleć, że ograniczy to wszelkie protesty. Zrobili ogromny błąd. Jeśli spojrzysz na to wideo, które zamieściłem po prawej stronie, zobaczysz, o co mi chodzi, a to TYLKO ten w Poznaniu. Ci protestujący są poważni i mówią, że będą kontynuować, dopóki prawo nie zostanie zmienione.

Primero, ayer recibí la triste noticia de que Cathy Zabinski, esposa del primo Harry, quien falleció hace unos años, murió después de una larga enfermedad. Desafortunadamente, debido al virus, sería imposible volar allí para su funeral. Deja atrás a sus 2 hijas, Heather y Roxanne, y a sus 3 nietos, Ryan, Logan. y Cooper.

Probablemente esta no sea la última perorata. Si Trump gana las elecciones, ayudará a desahogarse una vez a la semana. Sin embargo, incluso si pierde, todavía tiene 3 meses más como presidente para dañar aún más al país. Si Biden gana y hace algo con lo que no estoy de acuerdo, lo sabrá.

Lo que está sucediendo en Polonia ahora recuerda la época de la guerra de Vietnam. En Estados Unidos, hubo protestas en todo el país. La gente estaba en las calles por todas partes para protestar. Esos días ya terminaron. Ahora protestan en las redes sociales, lo que tiene poco efecto.

Sin embargo, en Polonia, hay protestas masivas contra la nueva ley de aborto en todas partes. El partido gobernante, PiS, no esperaba que fuera así. Se aprovecharon hábilmente del coronavirus. Con las regulaciones que establecen que no más de 10 personas pueden estar en una reunión social, es posible que hayan pensado que limitaría cualquier protesta. Cometieron un gran error. Si miras este video que publiqué a la derecha, verás lo que quiero decir, y este es SOLO el de Poznan. Estos manifestantes son serios y dicen que continuarán hasta que se cambie la ley.

Friday, October 30, 2020

Polish Origins

One of the things I like about social media is you can develop a relationship with someone you have never actually met in person. Such is the case between Zenon Zamerowski and myself. Shortly after we first arrived in Poland I met online with him. Over these last years, we have kept in occasional contact. Zenon and his wife started a genealogy research company to help people search for their roots in Poland. It was so successful that he added tours for people who wanted to come to Poland to see the places where their relatives and to meet some.

Like me, he had people asking about moving to Poland. Recently he wanted to add a page to his online newsletter about that. "The number of inquiries about obtaining Polish citizenship has risen dramatically in recent months. It may be a result of the genealogy research services we started to provide this March, but we are not sure if it is the only reason for the increased interest". 

Knowing Joan and I have experienced that, he asked if I would write something about our blog and I readily agreed.

"You may have heard of people who decided to move to Poland, for example, from the US. One of such examples is David Piekarczyk and his wife Joan. For more than 13 years now they have been living in Poznan, western Poland. David, although a direct descendant of Poles, is not a Polish citizen yet. He and his wife have a permanent residence permit to live in Poland. David shares his experience, impressions as well as opinions on his blog David Blog Poland".

Next year, providing this virus is under control, I think it is time to make a trip to meet him.

Jedną z rzeczy, które lubię w mediach społecznościowych, jest możliwość nawiązania relacji z kimś, kogo nigdy nie spotkałeś osobiście. Tak jest między mną a Zenonem Zamerowskim. Wkrótce po przyjeździe do Polski spotkałem się z nim online. Przez ostatnie lata utrzymywaliśmy sporadyczny kontakt. Zenon i jego żona założyli firmę zajmującą się badaniami genealogicznymi, aby pomóc ludziom w poszukiwaniu swoich korzeni w Polsce. Było to tak udane, że dodał wycieczki dla osób, które chciały przyjechać do Polski, aby zobaczyć miejsca, w których mieszkają ich bliscy i spotkać się z niektórymi.

Podobnie jak ja, miał ludzi, którzy pytali o przeprowadzkę do Polski. Ostatnio chciał dodać o tym stronę do swojego internetowego biuletynu. "Liczba zapytań o uzyskanie obywatelstwa polskiego wzrosła w ostatnich miesiącach dramatycznie. Może to wynikać z usług genealogicznych, które zaczęliśmy świadczyć w marcu br., Ale nie jesteśmy pewni, czy jest to jedyny powód zwiększonego zainteresowania".

Wiedząc, że ja i Joan tego doświadczyliśmy, zapytał, czy nie napisałbym czegoś o naszym blogu i chętnie się zgodziłem.

Być może słyszałeś o osobach, które zdecydowały się przenieść do Polski np. Z USA. Jednym z takich przykładów jest David Piekarczyk i jego żona Joan. Od ponad 13 lat mieszkają w Poznaniu, w zachodniej Polsce. David. choć jest bezpośrednim potomkiem Polaków, nie jest jeszcze obywatelem polskim. Wraz z żoną posiada zezwolenie na pobyt stały w Polsce. David dzieli się swoimi doświadczeniami, wrażeniami i opiniami na swoim blogu David Blog Poland ".

W przyszłym roku, pod warunkiem, że ten wirus będzie pod kontrolą, myślę, że nadszedł czas, aby się z nim spotkać.

Una de las cosas que me gustan de las redes sociales es que puedes desarrollar una relación con alguien que nunca has conocido en persona. Tal es el caso entre Zenon Zamerowski y yo. Poco después de nuestra llegada a Polonia, me encontré con él en línea. Durante estos últimos años, nos hemos mantenido en contacto ocasional. Zenon y su esposa fundaron una empresa de investigación genealógica para ayudar a las personas a buscar sus raíces en Polonia. Tuvo tanto éxito que añadió recorridos para las personas que querían venir a Polonia para ver los lugares donde estaban sus familiares y conocer a algunos.

Como yo, tenía gente que preguntaba por mudarse a Polonia. Recientemente, quiso agregar una página a su boletín en línea sobre eso. "El número de consultas sobre la obtención de la ciudadanía polaca ha aumentado drásticamente en los últimos meses. Puede ser el resultado de los servicios de investigación genealógica que comenzamos a brindar en marzo, pero no estamos seguros de si es la única razón del mayor interés".

Sabiendo que Joan y yo habíamos experimentado eso, me preguntó si escribiría algo sobre nuestro blog y acepté de inmediato.

"Es posible que haya oído hablar de personas que decidieron mudarse a Polonia, por ejemplo, desde Estados Unidos. Uno de esos ejemplos es David Piekarczyk y su esposa Joan. Desde hace más de 13 años viven en Poznan, en el oeste de Polonia. , aunque es descendiente directo de polacos, todavía no es ciudadano polaco. Él y su esposa tienen un permiso de residencia permanente para vivir en Polonia. David comparte su experiencia, impresiones y opiniones en su blog David Blog Polonia ".

El año que viene, siempre que este virus esté bajo control, creo que es hora de hacer un viaje para conocerlo.

Thursday, October 29, 2020

Yesterday

 Yesterday 30,000 people in Poznań took part in the protest against the new law. 

Last Thursday, as the politicized Constitutional Tribunal ruled abortion in Poland to be practically illegal, the ruling Law and Justice party joined a coalition of largely illiberal and authoritarian governments to sign a US-sponsored anti-abortion declaration.

The declaration is an aftermath of Donald Trump's decision to withdraw American funding for international organizations promoting abortion rights, announced shortly after he stepped into office. Doubling down on his administration’s anti-abortion agenda, during the 2019 UN General Assembly, the US president said that "America will never tire of defending innocent life”

In the United States, the decision of the Trump administration to sign the document has met with wide criticism. Critics point out that the president is yet again joining the ranks of authoritarian governments.

Feminist organizations, on the other hand, responded with criticism. “If you thought you were already pissed off, we can’t possibly imagine how you’ll react after hearing this. The Polish government quietly signed us up to join an international anti-abortion coalition, and has kept it secret from the mainstream media! Poland has become one of only three European countries (along with Hungary and Belarus) that have signed the Geneva Consensus Declaration on „Promoting Women’s Health and Strengthening the Family”- the “Dziewuchy Dziewuchom” organization. Enough about the protest.

I've been in computer hell for the last couple of days. I have 2 laptops, an ASUS and a Samsung. The latter is the newest, 3 years old. Now the Samsung isn't producing any sound through the speakers. I've tried everything I know how to fix it but no remedy. I use it for my Polish lessons and Skype. 2 months ago I had the hard drive changed from HDD to SSD, It works much faster now but without sound, I had to start using the ASUS laptop.

Wednesday morning, I turned it on, the MSN logo appeared, and then it went black.  Behind it I have a 23" external monitor plugged in. I like the bigger screen but I don't always have it plugged in. I took out the battery, unplugged and waited a few minutes before I restarted it. Again, nothing. Out of curiosity, I turned it off, plugged in the outside monitor, and again turned it on. On the laptop screen, black. However, the outside monitor turned on and worked, sound included but no camera or microphone. That wouldn't allow me to Skype or Zoom. I opened Skype and the little green signal for the camera came on the black laptop screen. It was working through the laptop, and so was the microphone and the external monitor gave me a good screen. The Samsung is back in the repair shop. I have a love/hate relationships with computers.

Wczoraj w proteście przeciwko nowej ustawie wzięło udział 30 000 poznańskich mieszkańców.

W miniony czwartek, kiedy upolityczniony Trybunał Konstytucyjny orzekł, że aborcja w Polsce jest praktycznie nielegalna, rządząca partia Prawo i Sprawiedliwość dołączyła do koalicji w dużej mierze nieliberalnych i autorytarnych rządów, aby podpisać sponsorowaną przez USA deklarację antyaborcyjną.

Deklaracja jest pokłosiem decyzji Donalda Trumpa o wycofaniu amerykańskiego finansowania dla międzynarodowych organizacji promujących prawo do aborcji, ogłoszonej wkrótce po objęciu urzędu. Podwajając agendę antyaborcyjną swojej administracji, podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 2019 r. Prezydent USA powiedział, że „Ameryka nigdy nie będzie się męczyć bronieniem niewinnego życia”

W Stanach Zjednoczonych decyzja administracji Trumpa o podpisaniu dokumentu spotkała się z szeroką krytyką. Krytycy zwracają uwagę, że prezydent po raz kolejny dołącza do autorytarnych rządów.

Z drugiej strony organizacje feministyczne odpowiedziały krytyką. „Jeśli myślisz, że już jesteś wkurzony, nie możemy sobie wyobrazić, jak zareagujesz po usłyszeniu tego. Polski rząd po cichu zapisał nas do międzynarodowej koalicji antyaborcyjnej i utrzymywał to w tajemnicy przed mediami głównego nurtu! Polska stała się jednym z zaledwie trzech krajów europejskich (obok Węgier i Białorusi), które podpisały Deklarację genewską „Wspieranie zdrowia kobiet i wzmacnianie rodziny” - organizację „Dziewuchy Dziewuchom”. Dość o proteście.

Przez ostatnie kilka dni byłem w piekle komputerowym. Mam 2 laptopy, ASUS i Samsung. Ten ostatni jest najnowszy, ma 3 lata. Teraz Samsung nie wydaje żadnego dźwięku przez głośniki. Próbowałem wszystkiego, co wiem, jak to naprawić, ale żadnego lekarstwa. Używam go do lekcji polskiego i Skype'a. 2 miesiące temu wymieniłem dysk twardy z HDD na SSD, teraz działa znacznie szybciej, ale bez dźwięku musiałem zacząć korzystać z laptopa ASUS.

W środę rano włączyłem go, pojawiło się logo MSN, a potem zrobiło się czarne. Za nim podłączony jest 23-calowy monitor zewnętrzny. Podoba mi się większy ekran, ale nie zawsze go podłączam. Wyjąłem baterię, wyłączyłem i zaczekałem kilka minut, zanim ponownie go uruchomiłem. Znowu nic. z ciekawości wyłączyłem go, podłączyłem monitor zewnętrzny i ponownie włączyłem. Na ekranie laptopa czarny. Jednak monitor zewnętrzny włączył się i działał, włączono dźwięk, ale nie było kamery ani mikrofonu. To nie pozwalało mnie do Skype lub Zoom. Otworzyłem Skype i mały zielony sygnał z kamery pojawił się na czarnym ekranie laptopa. Działał przez laptopa, podobnie jak mikrofon i zewnętrzny monitor dały mi dobry ekran. Samsung wrócił w warsztacie. Mam miłość / nienawiść do komputerów.

Ayer, 30.000 personas de Poznań participaron en la protesta contra la nueva ley.

El jueves pasado, cuando el politizado Tribunal Constitucional dictaminó que el aborto en Polonia era prácticamente ilegal, el partido gobernante Ley y Justicia se unió a una coalición de gobiernos en gran parte iliberales y autoritarios para firmar una declaración contra el aborto patrocinada por Estados Unidos.

La declaración es una secuela de la decisión de Donald Trump de retirar los fondos estadounidenses para las organizaciones internacionales que promueven el derecho al aborto, anunciada poco después de que asumiera el cargo. Duplicando la agenda antiaborto de su administración, durante la Asamblea General de la ONU de 2019, el presidente de Estados Unidos dijo que "Estados Unidos nunca se cansará de defender la vida inocente".

En Estados Unidos, la decisión de la administración Trump de firmar el documento ha recibido amplias críticas. Los críticos señalan que el presidente se une una vez más a las filas de los gobiernos autoritarios.

Las organizaciones feministas, en cambio, respondieron con críticas. "Si pensabas que ya estabas cabreado, no podemos imaginar cómo vas a reaccionar después de escuchar esto. El gobierno polaco nos inscribió silenciosamente para unirnos a una coalición internacional contra el aborto, ¡y lo ha mantenido en secreto de los principales medios de comunicación! Polonia se ha convertido en uno de los tres únicos países europeos (junto con Hungría y Bielorrusia) que han firmado la Declaración de Consenso de Ginebra sobre "Promoción de la salud de la mujer y fortalecimiento de la familia": la organización "Dziewuchy Dziewuchom". Basta de la protesta.

He estado en el infierno de las computadoras durante los últimos días. Tengo 2 laptops, una ASUS y una Samsung. Este último es el más nuevo, de 3 años. Ahora, Samsung no produce ningún sonido a través de los altavoces. He intentado todo lo que sé para solucionarlo, pero no he encontrado solución. Lo uso para mis lecciones de polaco y Skype. Hace 2 meses cambié el disco duro de HDD a SSD, ahora funciona mucho más rápido pero sin sonido, tuve que empezar a usar la computadora portátil ASUS.

El miércoles por la mañana, lo encendí, apareció el logotipo de MSN y luego se puso negro. Detrás tengo un monitor externo de 23 "enchufado. Me gusta la pantalla más grande, pero no siempre la tengo enchufada. Saqué la batería, la desconecté y esperé unos minutos antes de reiniciarla. De nuevo, nada. Fuera Por curiosidad, lo apagué, enchufé el monitor exterior y lo volví a encender. En la pantalla del portátil, negro. Sin embargo, el monitor exterior se encendió y funcionó, sonido incluido pero sin cámara ni micrófono. Eso no permitiría yo a Skype o Zoom. Abrí Skype y la pequeña señal verde de la cámara vino en la pantalla negra de la computadora portátil. Estaba funcionando a través de la computadora portátil, al igual que el micrófono y el monitor externo me dieron una buena pantalla. El Samsung está de vuelta en el taller de reparaciones Tengo una relación de amor / odio con las computadoras.