Saturday, November 22, 2014

Memory

Forgot to mention that all of the stores are now decorated for Christmas and it's only the 22nd of November. Thee American influence here is sometimes too great.

Speaking of this date, it reminds me of how lucky I have been in my life to know of some truly great men. Musicians there heave been many, Miles Davis, John Coltrane, Oscar Peterson, Carlos Montoya, Pablo Casals, Andres Segovia, Pavarotti; painters, Salvador Dali, Pablo Picasso, Georgia O'Keefe; leaders, Martin Luther King, Malcolm X, Pope Jan Pawel II, Robert Kennedy and John F. Kennedy. It's hard to believe 51 years as passed since his assassination on this day in Dallas. I was living in Spain when it happened, a day I will never forget.

Zapomniałem wspomnieć, że wszystkie sklepy już urządzone na Boże Narodzenie i to tylko 22 listopada. Thee amerykańskie wpływy tutaj jest czasem zbyt wielkie.

Mówiąc o tej dacie, to przypomina mi, jak szczęście byłem w moim życiu, aby wiedzieć o kilku naprawdę wspaniałych ludzi. Muzycy nie dźwignąć było wiele, Miles Davis, John Coltrane, Oscar Peterson, Carlos Montoya, Pablo Casals, Andres Segovia, Pavarotti; malarze, Salvador Dali, Pablo Picasso, Georgia O'Keefe; liderzy, Martin Luther King, Malcolm X, papież Jan Paweł II, Robert Kennedy i John F. Kennedy. Trudno uwierzyć, 51 lat, jak minęły od jego zabójstwa w tym dniu w Dallas. Mieszkałem w Hiszpanii, kiedy to się stało, dnia nigdy nie zapomnę.

Friday, November 21, 2014

Daily routine

I got the Hepatits shot this morning. Seems like it takes a long time to actually inject the serum into the body maybe because of it's thickness. Anyway, it didn't hurt at all, no sore arm or discomfort afterwards.

I picked up Joan afterwards and we did our weekly food shopping. 117zl($37) and I had a great experience. I saw kaki(persimmons) for sale at 1.69zl each and bought 4 of them. There was a man standing next to me looking at them but not picking up any. I put mine in a bag and went to put them in our cart. I felt someone tap me on my shoulder and it was the same man. He asked me if this was a good fruit because he never ate it before. I told him it was very delicious but if he buys them he should wait one or two days for it to fully ripen. He thanked me and picked out four of them. It was a great experience for me because our whole conversation was in Polish and we understood each other. I like it when something like that happens and helps me to remember I am making progress in Polish even if it is still not fast enough for me. Yes, Spanish is moving along faster in learning, I enjoy it but I live in Poland and should be speaking the language.

It's a normal day today, meaning the sky is completely gray, it's a little chilly(8c-43F), just what you expect for this time of the year. It's not a complaint, we know from experience it is like this and days when there is sunshine is like a blessing. We accept it and get on with our daily living.

I've fallen into a routine now. Mornings I talk via Skype with people in Polish and Spanish, listen to a Polish lesson via CD, then a Spanish lesson via CD. In the afternoon/early evening I repeat the Polish and Spanish, listening to the same lesson over and over. In Polish I'm listening to a story about Tomek who is trying to lose weight in order to run in a marathon. In Spanish I'm listening to a story about Marisol who likes to go the park to read. By listening to these stories over and over again I learn new words, pronunciation and understanding about what is said. The subjects don't really matter but listening is very important. For me, this is the best method of learning.

Mam na WZW zastrzelony dziś rano. Wydaje się, że to zajmuje dużo czasu, aby rzeczywiście wprowadzić serum do ciała być może ze względu na jego grubość. W każdym razie, to nie boli wcale, nie ból ramienia lub dyskomfort później.

Podniosłem Joan potem i my co tydzień zakupy żywności. 117zl ($ 37) i było to wspaniałe doświadczenie. Widziałem Kaki (Persymony) na sprzedaż na 1.69zl każdego i kupił cztery z nich. Był człowiek stojący obok mnie, patrząc na nich, ale nie zbierając żadnych. Kładę moje torby i poszedł, aby umieścić je w naszym koszyku. Czułem ktoś dotknij mnie na moim ramieniu i to był ten sam człowiek. Zapytał mnie, czy było to dobre owoce, ponieważ nigdy nie jadł wcześniej. Powiedziałem mu, że to było bardzo smaczne, ale jeśli on je kupuje powinien poczekać jeden lub dwa dni na to, aby w pełni dojrzeć. Podziękował mi i wybrał cztery z nich. To było dla mnie wspaniałe doświadczenie, ponieważ cała nasza rozmowa była w języku polskim i rozumieć siebie nawzajem. Lubię, kiedy coś takiego się dzieje i pomaga mi pamiętać Robię postępy w języku polskim, nawet jeśli jeszcze nie jest wystarczająco szybki dla mnie. Tak, hiszpański porusza się szybciej w nauce, lubię go, ale ja mieszkam w Polsce i należy mówić językiem.

Jest to normalny dzień dzisiaj, co oznacza, że niebo jest zupełnie szara, jest trochę chłodno (8c-43F), tylko to, czego się spodziewać w tym okresie roku. To nie jest zarzut, wiemy z doświadczenia, że jest tak, a dni, gdy nie ma słońca jest jak błogosławieństwo. Akceptujemy je i dostać się z naszego codziennego życia.

Mam popadł w rutynę teraz. Poranki rozmawiam przez Skype z ludźmi w języku polskim i hiszpańskim, posłuchać polskiej lekcji poprzez CD, a następnie hiszpańskiej lekcji przez CD. Po południu / wczesnym wieczorem powtarzam polskiego i hiszpańskiego, słuchając tego samego lekcji w kółko. W języku polskim słucham opowieści o Tomka, który stara się schudnąć w celu uruchomienia w maratonie. W języku hiszpańskim słucham opowieści o Marisol, która lubi iść do parku, aby przeczytać. Słuchając tych opowieści w kółko Uczę się nowego słowa, wymowę i zrozumienie tego, co się mówi. Badani nie ma znaczenia, ale słuchanie jest bardzo ważne. Dla mnie jest to najlepsza metoda nauki.Thursday, November 20, 2014

Visitor

We had a visitor last night. Our "adopted" granddaughter came over to see how I was feeling and to tell us she has decided to take a year off from attending university. She is unhappy with the level of Spanish and English classes and bored with the rest of her classes so that was her decision. In Poland and maybe other European universities there is an option called a "gap year"  that allows you to do this. She was able to do it because she has a spinal problem and with a note from her doctor she could do it. She and some friends made a plan to do a lot of travelling during the next five months. Today they are taking a train to Krakow and from there they will hitchhike to Budapest, stay there four days and then go to Croatia. They will return before Christmas and then on the 26th of December go to Austria where she will stay with a friend and work for three months in a factory saving her money. From there she will fly to Chile, stay there for a while and then go to Argentina. In Austria she will be able to perfect her German language and in Chile/Argentina her Spanish language. During this time she will be waiting to see if her application is accepted at the University of Southern Florida. If it is she will start university next year in Florida.  It is quite an ambitious plan and we hope it all goes well for her. This last year has been very rough for her and she deserves a break in life.

Tomorrow I take my first adventure outside after being laid up for a week. I was suppose to have my last Hepatitis B shot last Monday but couldn't move so I need to have it done.

Mieliśmy gości w nocy. Nasze "przyjęte" wnuczka przyszła zobaczyć jak się czuję i powiedzieć nam, że zdecydowała się wziąć rok wolnego od studiując. Ona jest zadowolona z poziomu klas hiszpańskich i angielskich i znudzony z resztą swoich klasach, tak aby była jej decyzja. W Polsce i być może innych europejskich uczelni jest opcja o nazwie "rok przerwy", która pozwala to zrobić. Była w stanie to zrobić, ponieważ ona ma problem i kręgosłupa z dopiskiem od swojego lekarza mogła zrobić. Ona i niektórzy przyjaciele wykonany plan zrobić wiele podróży w ciągu najbliższych pięciu miesięcy. Dziś są one biorąc pociąg do Krakowa, a stamtąd będą autostopem do Budapesztu, tam cztery dni, a następnie udać się do Chorwacji. Wrócą przed świętami Bożego Narodzenia, a potem na 26 grudnia udać się do Austrii, gdzie będzie pobyt z przyjacielem i pracy przez trzy miesiące w fabryce oszczędności swoje pieniądze. Stamtąd poleciała do Chile, tam na chwilę, a następnie przejść do Argentyny. W Austrii będzie mogła doskonalić swój język niemiecki oraz w Chile / Argentyna jej języka hiszpańskiego. W tym czasie ona będzie czekać, aby zobaczyć, czy jej wniosek zostanie przyjęty na Uniwersytecie Południowej Florydy. Jeśli jest ona rozpocząć w przyszłym roku uniwersytet na Florydzie. Jest to dość ambitny plan i mamy nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze dla niej. Ten ostatni rok był bardzo szorstki dla niej, a ona zasługuje na przerwę w życiu.

Jutro biorę moją pierwszą przygodę na zewnątrz po położył się na tydzień. Ja przypuszczam, że moje ostatnie zapalenie wątroby typu B strzał w poniedziałek, ale nie mógł się ruszyć, więc muszę mieć to zrobione.

Wednesday, November 19, 2014

I'm back!

Sorry for my absence. As my "nurse" wrote, I've been laid up since last Friday with an old back injury that's pops up every now and then. This time it was the worst it's ever been because I couldn't even stand up without a lot of pain and walking was almost out of the question. Sitting at this computer was impossible and since this laptop was recently repaired I had no Wi-Fi connection allowing me to use it while lying down. Thank God I have friends who are doctors and they came last Sunday after hearing about my condition. The orthopedic doctor examined me, gave me prescriptions, told me in what kind of position to lay in and slowly I'm getting back to normal. I can stand up and walk now on my own. I still can't sit for a long time here but I've missed writing to you and I want to thank everyone for your health recovery messages. I read them all today for the first time. The bright side of this is that I had plenty of time to listen to music and I listened to the whole Keith Jarrett "Koln Concert" from some years ago. Jarrett is probably the best American jazz pianist today and his creativity is phenomenal. You can listen to it on YouTube. I also listened to the best Polish jazz Pianist, Leszek Możder. He is also incredible and will only get better with more experience.

The weather this last week has been like my condition, gray and cloudy but still no real winter has set in so that is a good thing.

Przepraszam za moją nieobecność. Jak moja "pielęgniarka" napisała,  od ostatniego piątku leżę z powodu  starej kontuzji pleców, która odnawia się, co jakiś czas. Tym razem była najgorsza ze wszystkich, bo nie mogłem nawet wstać bez dużego bólu, a chodzenie  prawie nie wchodziło w rachubę. Siedzenie przy komputerze było niemożliwe i od czasu, kiedy ten laptop został niedawno naprawiony, nie miałem połączenia Wi-Fi, co pozwalałoby mi używać go podczas leżenia. Dzięki Bogu, mam przyjaciół, którzy są lekarzami i przyszli w niedzielę, jak  usłyszeli o moim stanie zdrowia. Ortopeda zbadał mnie, dał mi receptę, powiedział mi, w jakiej pozycji mam leżeć i powoli wracam do normy. Mogę wstać i iść samodzielnie. Nadal nie mogę siedzieć przez dłuższy czas, ale tęskniłem za pisaniem do was i chcę podziękować wszystkim za życzenia powrotu do zdrowia. Dzisiaj, czytam je wszystkie po raz pierwszy. Dobrą stroną tego wszystkiego jest to, że mam mnóstwo czasu na słuchanie muzyki i słuchałem  Keith Jarrett "Koln Concert" sprzed kilka lat. Jarrett jest prawdopodobnie najlepszym obecnie amerykański pianistą jazzowy i jego twórczość jest fenomenalna. Można posłuchać na YouTube. Słuchałem także najlepszego polskiego pianisty jazzowego Leszeka Możdera. Jest także niesamowity, a będzie lepszy, kiedy zdobędzie większe doświadczenie.

Pogoda w ostatnim tygodniu była, jak mój stan zdrowia, szara i pochmurna, ale wciąż nie ma prawdziwej zimy, co jest dobrą rzeczą.

Monday, November 17, 2014

David

Hi, it's Joan. David hurt his back last week and currently is unable to sit or walk so he has not been able to  write. \As soon as he is better, he will be back, Hopefully in a few days.

Thursday, November 13, 2014

Snow
As you can see in the pictures above there has been a lot of snow in the place we used to live, the Upper Peninsula of Michigan. In the last two days 107 cm of snow has fallen and it's a winter wonderland. Of course, it takes a long time to plow the driveway to the road and the county road system didn't plow the highway for two days so it was hard to get into town. Snow is great when you don't have to go anywhere.

Jak widać na zdjęciach powyżej, nie było dużo śniegu w miejscu Żyliśmy, Górnym Półwyspie Michigan. W ciągu ostatnich dwóch dni 107 cm śniegu spadło i to winter wonderland. Oczywiście, to zajmuje dużo czasu, aby pług podjazd do systemu drogowego i drogi powiatowej nie orać autostradą na dwa dni, więc trudno było dostać się do miasta. Śnieg jest wielki, kiedy nie trzeba nigdzie iść.

Wednesday, November 12, 2014

Pain.

I had a rough day walking around because an old back injury came back last night and just standing up is a problem. I was hit by car when I was 18 and the doctor told me then that later on in life it would be a recurring problem and it is every now and then. Last night when I was showering I made a turn and felt a little pain and it just got worse overnight. Today, standing up or sitting down was a problem but I didn't let it stop us from our weekly Kandulski meeting, it was just painful getting into and out of the car. Hopefully it will clear up in the next few days.

Miałem ciężki dzień chodzą bo stara kontuzja pleców wrócił w nocy i po prostu na stojąco jest problem. I został potrącony przez samochód, gdy miałem 18 lat i lekarz powiedział mi wtedy, że później w życiu, że będzie to powtarzający się problem i to od czasu do czasu. Ostatniej nocy, kiedy byłem pod prysznicem zrobiłem obrót i czuł się trochę bólu i po prostu gorzej z dnia na dzień. Dzisiaj, stojąc lub siedząc był problem, ale nie pozwól mu powstrzymać nas od naszego tygodniowego spotkania Kandulski, że to tylko bolesne się do iz samochodu. Mam nadzieję, że będzie to wyjaśnić w ciągu kilku najbliższych dni.

Tuesday, November 11, 2014

History

 
This link was sent to me about the history of Poland and I thought it was worth sharing with those of you who are not really familiar with Polish history.  https://www.youtube.com/watch?v=3lSaYx6ttuE&list=PLoyg2K8-KjbU9W81hRvaF9T1mu71myqqQ#t=94

Of course today there was a big parade in Warsaw marking the event of Independence and we watched a little of it on TV.  Naturally it is a much bigger parade in Warsaw than in Poznań but still not as big as the Constitution Day parade in Chicago on May 3rd.

The day started out nice with sunshine but by 12:00 it was gone and the normal gray sky covered everything. We were going to go out but after the sun left we decided to stay home and study. I'm finally starting to feel a little knowledgeable about which pronoun to use in the different cases.

Ten link został wysłany do mnie o historii Polski i pomyślałem, że warto było dzielenie się z tych, którzy naprawdę nie są zaznajomieni z historią Polski. https://www.youtube.com/watch?v=3lSaYx6ttuE&list=PLoyg2K8-KjbU9W81hRvaF9T1mu71myqqQ#t=94

Oczywiście dziś nie była duża parada w Warszawie oznaczeniem zdarzenia Niepodległości i oglądaliśmy trochę z nim w telewizji. Oczywiście jest dużo większa niż w Warszawie parada w Poznaniu, ale wciąż nie tak duży jak parady Dzień Konstytucji w Chicago na 3 maja.

Dzień zaczął się miło ze słońca, ale przez 12:00 i został już normalny szare niebo pokryte wszystko. Mieliśmy zamiar iść, ale po zachodzie słońca opuścił zdecydowaliśmy się zostać w domu i badania. Jestem w końcu zaczyna się czuć trochę wiedzę o tym, które zaimkiem się do stosowania w różnych przypadkach.

Monday, November 10, 2014

Big day.

Tomorrow's the big Independence Day celebration so it's been a four day weekend for working people. We will be staying home and may way it on TV from the Warsaw station.

Jutro jest wielkie święto Dzień Niepodległości, więc to byłoa cztery dni weekend dla ludzi pracy. Będziemy się do domu i może tak to w telewizji ze stacji w Warszawie.

Sunday, November 09, 2014

Elite

Sunday morning and we started it off with rogale from the Elite bakery. This Wednesday on Nov. 11th is Independence Day in Poland but this whole week is also the consumption of the most famous pastry in our province, rogale. For those of you who don't know what they are I can only say that is in the shape of a croissant but filled with white poppy seed mixture and chopped nuts on the top. Of course we have had them from different bakeries and our opinion is that Elite makes the best. Fortunately, there is one right across the street from our flat.

Another gray day and the only trip outside was to Elite.  The rest of the day we stayed home, studied, watched the series, "Blacklist" and then studied some more.

Niedziela rano i zaczęliśmy go z Rogale z cukierni Elite. W środę na 11 listopada to Dzień Niepodległości w Polsce, ale cały ten tydzień jest równieżthe zużycie najsłynniejszego ciasta w naszym województwie, Rogale. Dla tych z Was, którzy nie wiedzą, co to mogę tylko powiedzieć, że jest w kształcie rogalika, ale wypełnione białym mieszaniną maku i posiekane orzechy na górze. Oczywiście mieliśmy je z różnych cukierni i nasza opinia jest taka, że Elite sprawiathe najlepsze. Na szczęście jest jeden po drugiej stronie ulicy od naszego mieszkania.

Kolejny szary dzień ithe tylko podróż na zewnątrz było Elite.TheResztę dnia mieszkaliśmy w domu, studia, oglądałem serial, "czarnej listy", a następnie studiował trochę więcej.

Saturday, November 08, 2014

Spanish

I had a nice meeting with a friend just returned from a 6 week intensive course of Spanish in Malaga and listened to his experience there. He thought it was excellent and hopes to go back next year for another 6 weeks. We know Malaga, been there three times, and like the city very much. He lived with a Spanish family during this time and thought that was very helpful in speaking Spanish outside of the school atmosphere. The school works in conjunction with Spanish families so that students who want to can also live in a Spanish surrounding all the time instead of dormitories. That way you are learning Spanish in school and get to use it in a home atmosphere. The families are aware at what level of Spanish you are and so talk to you at that level. That sounds like a good idea.

Next Saturday we are invited to a graduation of another acquaintance of ours that I met originally on the Conversation Exchange.  Since that time, Joan and I have had dinner with her twice and today she invited us to the event. It's being held in the Palace Działyński in the rynek so we know where it is.

Miałem miłe spotkanie z przyjacielem Właśnie wróciłem z 6 tygodni intensywnego kursu języka hiszpańskiego w Maladze i słuchałem tam jego doświadczenia. Myślał, że to doskonałe i ma nadzieję, że wrócimy w przyszłym roku na kolejne 6 tygodni. Wiemy, Malaga, był tam trzy razy, i jak miasto bardzo. W tym czasie mieszkał z hiszpańską rodziną i myślę, że była bardzo pomocna w mowie hiszpańskiego poza atmosferą w szkole. Prace szkolne w połączeniu z hiszpańskich rodzin, tak, że studenci, którzy chcą mogą żyć w otaczającym hiszpańskim cały czas zamiast akademików. W ten sposób uczą się hiszpańskiego w szkole i się go używać w domu atmosfery. Rodziny są świadomi, na jakim poziomie jesteś i hiszpańskim tak z tobą rozmawiać na tym poziomie. To brzmi jak dobry pomysł.

W najbliższą sobotę jesteśmy zaproszeni do ukończenia innego znajomości naszego, że spotkałem się pierwotnie na Conversation Exchange. Od tego czasu, Joan i ja mieliśmy kolację z nią dwa razy i dzisiaj ona zaprosiła nas do tego wydarzenia. Jest przetrzymywany w Pałacu Działyńskiego w Rynku, więc wiemy, gdzie jest.

Friday, November 07, 2014

Normal

Quiet day, nothing much new or exciting. Well.............maybe a little exciting for me because I was finally able to update my family history book and turn in into a PDF file so it will be easy to send through email. I'm hoping to persuade cousin Andrzej to translate it into Polish over the next 6 months if he has the time and is willing to do it. It's 85 pages long but only the first 50 need translation and not every page is completely filled with writing.

Spokojny dzień, niewiele nowego lub ekscytujące. Cóż ............. może trochę ekscytujące dla mnie, bo była w stanie zaktualizować historii rodzinnej książki i włączyć się w do pliku PDF, więc będzie łatwo wysyłać za pomocą poczty elektronicznej. Mam nadzieję przekonać kuzyna Andrzeja, by przełożyć je na język polski w ciągu najbliższych 6 miesięcy, jeśli ma czas i jest gotów to zrobić. To 85 stron, ale tylkothe pierwsze tłumaczenie 50 potrzeby i nie każda strona jest całkowicie wypełniona piśmie.

Thursday, November 06, 2014

Chicago.

Food shopping day today at Carrefour for the week, 99zl($33). That's not bad considering it's for 7 days. We didn't buy any extra's like kiełbasa or lunch meat so the bill was low.

From the city of Chicago we left 7 years ago I found a nice video about the city at ...........http://www.movoto.com/blog/opinions/chicago-stunning/  If you click on the first image and then when it starts, go to the bottom right of the page and click the 4 arrow icon to left of the word Vimeo to get a full screen view. It took Eric Hines two years to make this 4 minute video and I think it really good..

Żywność dzień dzisiaj w Carrefour zakupy na tydzień, 99zł ($ 33). To nie jest źle biorąc pod uwagę, że to przez 7 dni. Nie kupować żadnych dodatkowych jest jak kiełbasy lub mięsa na obiad, więc rachunek był niski.

Z miasta Chicago wyszliśmy 7 lat temu znalazłem piękny film o mieście w ........... http: //www.movoto.com/blog/opinions/chicago-stunning/ Jeśli kliknij pierwszy obraz, a następnie, kiedy zaczyna, przejdź do dolnej prawej strony i kliknij ikonę strzałki w lewo 4 tego słowa Vimeo, aby uzyskać pełny widok ekranu. Eric Hines zajęło dwa lata, aby to 4 minuty film i myślę, że to naprawdę dobry ..

Wednesday, November 05, 2014

Picture problem.

I had 2 people tell me they couldn´t see the Nov. 1-Golina pictures on my blog. When I made the álbum in Picasa, when it was finished it said ¨Redirecting this album" but I can see them when I click on the link.  Is there anyone else who can't see the pictures? I wrote to Picasa about this but don't have and answer yet.

I wrote the above message earlier and since then found the problem. It seems Google is trying to force people to use Google+ now and since they own Picasa they are redirecting new picture albums to that location. I don't use Google+ so the newly created albums are in limbo. I found a way around the problem by adding....?noredirect=1....to the url of the album and that makes it stay in Picasa. Cousin Andrzej checked and verified that he can see the album now. I guess Google never heard of the old adage...If it isn't broke, don't fix it.

Miałem dwa ludzie mówią mi niewdzięcznymi widzą zdjęcia 01 listopada-Golina na moim blogu. Kiedy zrobiłem album w programie Picasa, gdy skończył to powiedział przekierowanie ten album ", ale mogę je zobaczyć po kliknięciu na link. Czy jest ktoś, kto nie może zobaczyć zdjęcia? Napisałem o tym, ale Picasa nie mają i odpowiedzieć jeszcze.

Napisałem powyższy komunikat wcześniej i od tego czasu znalazłem problem. Wydaje Google stara się zmusić ludzi do używania teraz Google+ a ponieważ właścicielem Picasa przekierowanie nowe albumy obrazu do tej lokalizacji. Nie używać Google+, więc nowo utworzone albumy w stanie zawieszenia. Znalazłem sposób wokół problemu poprzez dodanie ....? Noredirect = 1 .... do adresu URL albumu i sprawia, że ​​pobyt w programie Picasa. Kuzyn Andrzej sprawdzane i weryfikowane, że może zobaczyć album teraz. Myślę, że Google nigdy nie słyszał stare powiedzenie ... Jeśli się nie zepsuło, nie naprawić.

Tuesday, November 04, 2014

Adobe.

I spent much of the day studying Polish and Spanish but also updating my family history book that I started writing some years ago. I had a problem with Adobe PDF file because I couldn't edit the book in that program because I don't have Adobe Pro, just Adobe reader, so I had to make it a MSN Word document, edit it in that program and then use it to make a PDF copy. It worked out OK but I couldn't get page numbers on the pages.  However, now at least it's updated with all the new information I have collected. It's 87 pages in length and I should print it out. The good thing about it now is that I can send the file to any relative who might have interest in our family history, unfortunately I haven't found one yet.

The weather has been good for the last couple of days and we're not into winter yet.

It's election time now in Poland and we have had a few people knock on our door to talk about their candidates.  I just tell them I don't speak or understand Polish and they quickly leave. It does matter to me who wins next years presidential election but since we can't vote anyway, there isn't anything we can do about it. I haven't read of any candidate I would vote for if I could vote.

Spędziłem większość dnia studiuje polski i hiszpański, ale także aktualizowanie historii mojej rodziny książkę, zacząłem pisać kilka lat temu. Miałem problem z Adobe PDF, bo nie mogłem edytować książkę w tym programie, bo nie mają Adobe Pro, tylko Adobe Reader, więc musiałem zrobić to dokument MSN programu Word, edytować go w tym programie, a następnie używać go, aby zrobił kopię w formacie PDF. Działało OK, ale nie mogłem się numery stron na stronach. Jednak, przynajmniej na razie nie jest to aktualizacja z wszystkich nowych informacji zebrałem. To 87 stron i należy wydrukować. Dobrą rzeczą jest to, że teraz mogę wysłać plik do dowolnego krewnego, który może mieć interes w historii naszej rodziny, niestety nie znalazłem jeden jeszcze.

Pogoda była dobra dla ostatnich kilku dni, a my nie jesteśmy w zimie jeszcze.

To czas wyborów w Polsce i mieliśmy kilka osób pukać do naszych drzwi, aby porozmawiać o swoich kandydatów. Po prostu powiedz im, że nie mówi lub rozumie po polsku i szybko opuścić. To ma dla mnie znaczenia, kto wygra następne lata wybory prezydenckie, ale ponieważ nie możemy głosować tak czy inaczej, nie jest coś, co możemy zrobić. Nie czytałem każdego kandydata będę głosować za, czy mogę głosować.

Monday, November 03, 2014

Normal?

Well, it feels like Monday. Started with a Spanish conversation at 9:00, then Polish at 10:00. a two hour break and then 2 more Polish conversations. I'm trying to limit myself to 2 conversations a day but so far unsuccessfully. Tonight I have another conversation with cousin Andrzej at 7PM. We usually try to talk twice a week and help each other with our native languages.

Thought about Christmas today and so far we have no plan for that holiday.

Cóż, to czuje się jak w poniedziałek. Zaczęło się od rozmowy o 9:00 hiszpańskiej, a następnie Polskiego o godzinie 10:00.Przerwa na dwie godziny, a potem jeszcze 2 polskie rozmowy. Staram się ograniczyć się do dwóch rozmów dziennie, ale jak dotąd bezskutecznie. Dziś wieczorem mam innego rozmowa z kuzynem Andrzejem na godzina dziewiętnasta. Zwykle staram się mówić dwa razy w tygodniu i pomagać sobie nawzajem w naszych ojczystych językach.

Myśli o Bożym Narodzeniu dzisiaj i do tej pory nie mamy żadnego planu dla tego urlopu

Sunday, November 02, 2014

Rest day.

Ah, a true day of rest, no conversations, no meetings, no getting up early How nice! I have to admit I was a little tired from yesterday with the driving and long day. However, it's not a complaint as I like that day very much, especially when I meet cousins I haven't seen in a long time.  Of course, a day of rest doesn't mean no studying of Polish and Spanish, that would be like not breathing during a day. I still have the usual new 50 words or more to learn for Polish and then listening to Spanish.  Yesterday was good for that while we were driving to Golina and back, 1 hour or more each way, because I have the Spanish on DVD and usable in the car player. No books are needed, just listen and repeat the words and sentences. Joan decided to clean the shower today and is now listening to Spanish while she cleans. We had a dripping faucet that made a stain on the floor of the shower and it's been hard to remove it but it gets better each time she cleans it.

We decided to start keeping track of all expenses during each month to make sure we don't exceed our reduced income. I think it's a good idea now. I made up a spreadsheet in Open Office program for it and I'll make entries whenever we spend anything.

Ach, prawda, dzień odpoczynku, żadnych rozmów, żadnych spotkań, nie trzeba wstawać wcześnie, jak miło! Muszę przyznać że byłem trochę zmęczony wczoraj z jazdy i długim dniu. Jednak to nie jest narzekać jak mi się podoba bardzo dużo, zwłaszcza, gdy spotykam kuzynów nie widziałem od dłuższego czasu. Oczywiście, dzień odpoczynku nie znaczy nie studiuje z polskim i hiszpańskim, że "będzie jak nie oddycha w ciągu dnia. I wciąż mają zwykle nowe 50 więcej słów lub do nauki języka polskiego dla I Następnie słuchając hiszpańskiego. To było dobre dla wczoraj podczas jazdy do Golina Byliśmy iz powrotem, 1 godzinę lub więcej, każdy sposób, ponieważ mam hiszpańskiego na DVD i użyteczny w odtwarzaczu samochodowym. Książki nie są potrzebne, tylko słuchać i powtarzać słowa i zdania. Joan Postanowił oczyścić prysznic dzisiaj i teraz słuchając hiszpańskiego, podczas gdy ona sprząta. Mieliśmy kapie kran To wykonany plamę na podłodze pod prysznicem i to było trudne do usunięcia, że będzie lepiej bramkę każdym razem, gdy czyści go.

Postanowiliśmy rozpocząć śledzenie wszystkich frais aby kwaśny co miesiąc nie przekraczają nasze mniejsze dochody. Myślę, że to dobry pomysł, teraz. I składa się z arkusza kalkulacyjnego w programie Open Office dla niego i zrobię wpisy gdy wydamy nic.

Saturday, November 01, 2014

It's over.

So the day comes to an end. It was a good day with meeting cousins Kazia, Andrzej, Justyna, Hania, Bogumil, Teresa, Grazyna, Kasiu, Michał, Oliwia and Parisa.  The cemetery was beautiful with all of the candles and flowers and the pictures don\t really do it justice. We spent most of the day with Kazia, had obiad at her house and ate a few rogala that I had brought with us. It's always a great day.

Więc dzień dobiega końca. To był dobry dzień z Kazia kuzynów spotkań, Andrzej, Justyna, Hania, Bogumiła, Teresa, Grażyna, Kasiu, Michał, Oliwia i Parisa.Cmentaz był piękny z wszystkich świec i kwiatów oraz zdjęcia don \ t naprawdę sprawiedliwości. Spędziliśmy większość tego dnia z Kazia, Gdyby Obiad w jej domu i zjadł kilka Rogala, że miałem brought z nami. To zawsze wielki dzień.

Friday, October 31, 2014

Almost ready!

Upper Peninsula of Michigan-our past life.
 
Tomorrow is the big day. I went for the haircut earlier and stopped to buy rogala but they were already sold out. The lady said they would have more in the morning when they open at 9:00 so I will be there at that time. I could go to Kandulski's today to buy them but Elite's are better.  They are moister and have more white poppy-seed in them so we like them better. Now I have to polish my shoes, select the clothes to wear for tomorrow and then I'll be ready  It's been too long since we visited cousin Kazia and her family so I'm looking forward to this little trip. It doesn't look like the weather will be too great tomorrow, mostly cloudy, which usually turns out to be gray skies all day. We will leave at 10:00 in the morning and get to Kazia's by noon after a stop at the cemetery to put down candles and flowers on the graves.

I have, finally, a good person to practice my Spanish with on Skype and I look forward to our meetings. Her level of English is above my Spanish and so it's usually easy for me to understand her explanations.

Jutro jest wielki dzień. Poszedłem na strzyżenie wcześniej i zatrzymał się kupić Rogala ale były już wyprzedane.Pani powiedziała, że mają więcej rano, kiedy otwierają się o 9:00, więc będę tam w tym czasie. Mogłem iść do dziś Kandulski, aby je kupić, ale elity są lepsze. wilgotnych i mają więcej białego maku w je tak lubimy je lepiej. Teraz muszę polerować buty, wybrać się ubrać na jutro i będę gotowy To było zbyt dawno odwiedziliśmy kuzyna Kazia i jej rodzina, więc nie mogę się doczekać do tego małą wycieczkę. To nie wygląda jak pogoda będzie zbyt wielka jutro, najbardziej pochmurny, co zwykle okazuje się być szare niebo przez cały dzień. Opuszczamy o 10:00 rano i dostać się do południa Kazi po zatrzymaniu na cmentarzu odłożyć świece i kwiaty na grobach.

Mam, w końcu, dobra osoba ćwiczyć mój hiszpański z Skype i czekam na nasze spotkania. Jej poziom angielskiego jest nad moim hiszpańskim i tak to zwykle mi łatwo zrozumieć jej wyjaśnień.

Thursday, October 30, 2014

Shopping day!

Shopping day today for the weekly food and flowers for the cemetery. We stopped at Bistry for lunch meat and kabanosa, Joan is making żurek this week and the only good kabanosa I've found is at Bistry. It's also kaki(persimmon) season now so we bought 3 of them. It's a wonderful fruit, you should try it if you have the chance. I was tempted to buy rogala again but I'll wait until tomorrow.

I made an appointment for a haircut tomorrow after my Spanish conversation. I didn't have time to do it today.

Zakupy dzień dzisiaj dla tygodnika żywności i kwiatów na cmentarzu. Zatrzymaliśmy się w Bistry na lunch mięsa i kabanosa, Joan robi żurek w tym tygodniu, a tylko dobra kabanosa Znalazłem to na Bistry. To także kaki (persimmon) sezon teraz więc kupiliśmy 3 z nich. To wspaniałe owoce, należy spróbować, jeśli masz szansę. Kusiło mnie, aby ponownie kupić Rogala, ale będę czekać do jutra.

Umówiłem się na strzyżenie jutro po mojej hiszpańskiej rozmowy. Nie miałem czasu, aby zrobić to dzisiaj.

Wednesday, October 29, 2014

Sad day.

Sad day today, the outside cafes in the rynek are all gone now but it was a good year. They were open for 7 months, the longest time since we've been living here.

My friend, the lady who kindly translates my blog into Polish is going on vacation for two weeks to Turkey so if you read the Polish it will only be a Google translation and you know how good that is, not very good. I'm still not at a level where I can do it myself and I am sorry about that.

On the bright side.....I received a picture of the newly found cousin and her family so I can add them to my already large collection of pictures. Always nice to see new faces.

Dzisiaj jest smutny dzień, wszystkie letnie kafejki na rynku są pozamykane. Ale to był dobry rok. One były czynne przez 7 miesięcy, to był najdłuższy okres, od kiedy tutaj mieszkamy.

Moja znajoma, pani która tłumaczy mój blog na polski wybiera się na dwutygodniowe wakacje do Turcji. Jeżeli czytasz ten blog po polsku, to będzie on tłumaczony przy pomocy translatora Google  i wiesz, jaki  on jest - nie za dobry. Mój poziom znajomości języka polskiego nie jest na tyle dobry, abym mógł zrobić to samemu i jest mi z tego powodu przykro.

Z przyjemniejszej strony … Otrzymałem zdjęcie nowo odnalezionej kuzynki i jej rodziny i dodaję je do mojej już dużej kolekcji zdjęć. Zawsze miło jest zobaczyć nowa twarz.

Monday, October 27, 2014

Busy day

A really busy day today. Started at 9:00 with a Spanish conversation for 1 hour then followed that with two Polish conversations. After that it was a break until 2PM when I had two more conversations. Joan keeps telling me to not have  so many in one day but I can't refuse when I have the chance to improve my languages. I also watched a video on YouTube about pronouncing B and V in Spanish because sometimes they have the same sound as B and it was a little confusing. Joan cleaned the bathroom and was listening to todays Spanish lesson in the background.

Bardzo zajęty dzień dzisiaj. Rozpoczęła się o 9:00 z hiszpańskim rozmowy przez 1 godzinę następnie, że z dwóch polskich rozmów. Po to, że była przerwa aż do godzina czternasta, kiedy miałem dwa kolejne rozmowy. Joan wciąż mówi mi, aby nie mieć tak wiele w ciągu jednego dnia, ale nie mogę odmówić, kiedy mam szansę na poprawę swoich języków. Ja też oglądałem film na YouTube o wypowiedzenie B i V w języku hiszpańskim, ponieważ czasami mają ten sam dźwięk, jak B i było trochę mylące. Joan czyścić łazienkę i słuchałem transmisji lekcji hiszpańskiego w tle.

Sunday, October 26, 2014

Orange.

Joan's phone is running out of minutes so I had to go to the Orange store to add money to her account. We used to be able to do it online but for some reason Orange(a telephone provider) decided not to work with our bank, CitiHanlowy, anymore so we must make payments in person. I don't understand the reason or even know the reason why they did it but they did. I know most people have abonement, a monthly contract, with Orange for telephone use but for us it's just cheaper to add money whenever we need it. Joan's main purpose with the phone is to call me so she usually has too much time left for a given period and unless she adds a little more money before the deadline of use she loses what is still in her account. She uses about 25zl a month whereas I use about 100zl.

Thanks to the reply from the new contact in my family tree I was able to add a little more information to it. I like doing that, I don't know why but my passion for researching my family history, even after 13 years, hasn't lessened. Now I just wish I could find some company that could print a new tree because the last one was printed in 2005 and I have added a lot of names since then. Family Tree Maker by Ancestry use to be able to print a tree both vertically and horizontally but several years ago they changed to only printing it vertically and if I printed all that I have now it would cover three walls. The one that I have, the old one, is on one wall but it's 9 years old.

At this time in the afternoon, Joan is taking a nap. She wasn't feeling well so I suggested a nap. We don't like sleeping during the day but I think she needed the rest. We want to be sure she is well for this coming Saturday's trip to Golina and we didn't have anything special to do today. We already studied Spanish in the morning and now I'm doing my Polish homework of learning new words and working on grammar. It never ends.

Telefon Joanny jest na wyczerpaniu minut, więc musiałem iść do sklepu pomarańczowej dodać pieniądze na jej konto. Kiedyś, aby móc to zrobić online, ale z jakiegoś powodu Pomarańczowy (operator telefoniczny) nie zdecydował się współpracować z naszym bankiem, CitiHanlowy, już tak musimy dokonywać płatności osobiście. Nie rozumiem przyczyny, a nawet wiem, dlaczego to zrobili, ale zrobili. Wiem, że większość ludzi abonement, miesięczne umowy z Orange do użytku telefonicznej ale dla nas to jest po prostu tańsze dodać pieniądze, gdy go potrzebujemy. Głównym celem Joanny z telefonem to zadzwoń do mnie, tak że zazwyczaj ma zbyt wiele czasu dla danego okresu i chyba dodaje trochę więcej pieniędzy, przed upływem terminu użytkowania traci to, co jest jeszcze w jej uwagę. Ona korzysta około 25zł miesięcznie, podczas gdy używam około 100zł.

Dzięki odpowiedzi od nowego kontaktu w moim drzewie genealogicznym udało mi się dodać trochę więcej informacji do niego. Lubię to robić, nie wiem dlaczego, ale moja pasja do badania historii mojej rodziny, nawet po 13 latach, nie zmniejszyło. Teraz po prostu, nie mogę znaleźć firmę, która może drukować nowe drzewo, bo ostatni został wydrukowany w 2005 roku i od tego czasu dodałem dużo nazwisk. Family Tree Maker przy użyciu przodków, aby móc wydrukować drzewo w pionie i poziomie, ale kilka lat temu, że zmieniły się tylko drukowanie w pionie i jeśli wydrukowane wszystko, co mam teraz to obejmuje trzy ściany. Ten, który mam, stary, jest na jednej ścianie, ale to 9 lat.

W tym czasie w godzinach popołudniowych, Joan drzemał. Ona nie czuje się dobrze, więc zasugerowałem się zdrzemnąć. Nie podoba nam się śpi w ciągu dnia, ale myślę, że potrzebuje odpoczynku. Chcemy mieć pewność, że jest dobrze w tym nadchodzącym sobotnim podróży do Golina i nie ma nic szczególnego do zrobienia dzisiaj. Mamy już studiował hiszpańskiego rano i teraz robię mój polski lekcji nauki nowych słów i pracy nad gramatyką. To nigdy się nie kończy.

El teléfono de Joan se está quedando sin minutos así que tuve que ir a la tienda de Orange para agregar dinero a su cuenta. Solíamos ser capaces de hacerlo en línea, pero por alguna razón, la naranja (un proveedor de telefonía) decidimos no trabajar con nuestro banco, CitiHanlowy, más por lo que debemos hacer los pagos en persona. No entiendo la razón o ni siquiera conozco la razón por qué lo hicieron, pero lo hicieron. Sé que la mayoría de la gente ha abonement, un contrato mensual, con Orange para el uso del teléfono, pero para nosotros es sólo más barato para agregar dinero siempre que lo necesitemos. El propósito principal de Joan con el teléfono es que me llame para que por lo general tiene demasiado tiempo para un período determinado y, a menos que ella agrega un poco más de dinero antes de la fecha límite de uso se pierde lo que se encuentra todavía en su cuenta. Ella utiliza sobre 25zl un mes mientras que yo uso sobre 100zł.

Gracias a la respuesta del nuevo contacto en mi árbol genealógico yo era capaz de añadir un poco más de información a la misma. Me gusta hacer eso, yo no sé por qué, pero mi pasión por la investigación de la historia de mi familia, incluso después de 13 años, no ha disminuido. Ahora sólo deseo que podría encontrar alguna empresa que podría imprimir un nuevo árbol, porque el último fue impreso en 2005 y he añadido un montón de nombres desde entonces. Family Tree Maker mediante el uso de linaje para poder imprimir un árbol tanto vertical como horizontalmente, pero hace varios años que cambió a sólo imprimirlo vertical como si yo imprimí todo lo que tengo ahora que cubriría tres paredes. El que yo tengo, la antigua, está en una de las paredes, pero es de 9 años.

En este momento de la tarde, Joan está tomando una siesta. Ella no se sentía bien así que le sugerí una siesta. No nos gusta dormir durante el día, pero creo que ella necesitaba el resto. Queremos estar seguros de que está bien para el próximo viaje del sábado a Golina y que no tiene nada especial que hacer hoy. Ya hemos estudiado español en la mañana y ahora estoy haciendo mi tarea polaco de aprender nuevas palabras y trabajar en la gramática. Esto nunca se termina.