Monday, October 05, 2015

Gone.

In Poznan rynek.

Woke up at 7:00 and got ready to take Jeff and Anne to the train station for their train that left at 8:34 for Warsaw. It was an emotional departure for us both, don't know when or if I will ever see him again but am very thankful to God that I have had this time to spend with him. It's been many years since we last met, a lot has happened but now it seems like we are both in a much better place for understanding each others lives and what has transpired. I don't know if they will return again but I will definitely try to stay in touch with him.

We arrived a little early at the train station and about 15 minutes later the train arrived and we put their baggage in the compartment they would use.  From my days as a guitar player I still had two guitars packed away under my bed.  My nephew, Jeff,  is also a guitarist so when we started talking about guitars I mentioned the two I had and took them out for him to play. One was a classical guitar and the other an acoustic guitar. He said they were both better than the ones he had so I proposed that he take them both home with him. The problem was in the transport to the U.S. LOT airlines said it would cost $120 for each and then there would be the problem of carrying them so he decided to take the acoustic one only. I will try to find a cheaper way to send the other to him. Parting with them was like letting go of part of my past life but since I can no longer play them I was happy to be giving them to my nephew. Once all the baggage was on the train we said goodbye. I know my brother in heaven must feel good about our meeting between his youngest son and I. I know that I am and only his departure was a little sad but we had a good visit and there is hope we will repeat it again. Now we are ready to greet our new guests from Zielona Gora who will arrive this Sunday and spend one day with us as we did with them last month. On the 21st we fly to England to visit with other friends who live there. We will return on the 25th. As I said before, it's been a great summer for meeting friends and relatives.

I had a parking ticket while in Buda and thought I would pay it online when I got home. What a mistake that was. You think Polish is hard..............try translating Hungarian. It's a nightmare!!

Obudziłem się o 7:00 i byłem gotowy zawieźć Jeff i Anne na dworzec kolejowy na pociąg do Warszawy odjeżdżający o  8:34. Moment wyjazdu był dla nas obu wzruszający, nie wiem, kiedy i czy  jeszcze go zobaczę, ale jestem bardzo wdzięczny Bogu, że mogłem z nim spędzić ten czas. Minęło już wiele lat od naszego ostatniego spotkania, wiele się wydarzyło, ale teraz wydaje się, że obaj jesteśmy w znacznie lepszym punkcie, by  nawzajem zrozumieć nasze życie i to, co się wydarzyło. Nie wiem, czy wrócą jeszcze raz, ale na pewno będę próbować pozostać  z nim w kontakcie.

Przyjechaliśmy na dworzec kolejowy trochę za wcześnie, a około 15 minut później przyjechał pociąg  i włożyliśmy ich bagaż do przedziału, który będą zajmować. Z czasów, kiedy byłem gitarzystą miałem jeszcze dwie gitary zapakowane pod moim łóżkiem. Mój bratanek, Jeff, jest również gitarzystą, więc kiedy zaczęliśmy rozmawiać o gitarach wspomniałem, że mam dwie i wyjąłem je, aby on zagrał. Jedna to gitara klasyczna, druga akustyczna. Powiedział, że obie są lepsze od tych, jakie ma więc zaproponowałem, żeby zabrał je ze sobą do domu. Problem był z  transportem do US.  LOT powiedział, że to kosztuje $ 120 za każdą i wtedy  byłby  problem z ich noszeniem, więc postanowił zabrać tylko jedną - akustyczną. Postaram się znaleźć tańszy sposób, aby wysłać  do niego tą drugą. Rozstanie się z gitarami było jak wymazanie części mojej przeszłości, ale ponieważ nie mogę już grać,  byłem szczęśliwy dając je mojemu bratankowi. Gdy cały bagaż był w pociągu,  pożegnaliśmy. Wiem, że mój brat w niebie musi czuć się dobrze ze spotkania jego najmłodszego syna ze mną. Wiem, że jestem i tylko jego odjazd był trochę smutny, ale to była dobra wizyta i jest nadzieja, że kiedyś  powtórzymy to jeszcze raz. Teraz jesteśmy gotowi powitać naszych nowych gości z Zielonej Góry, którzy przyjadą w niedzielę i spędzą z nami jeden dzień , jak my z nimi w zeszłym miesiącu. A 21.10 lecimy do Anglii, aby odwiedzić  innych znajomych, którzy tam mieszkają. Wrócimy  25.10. Jak powiedziałem wcześniej, to było wspaniałe lato na spotkania z przyjaciółmi i krewnymi.

Miałem bilet parkingowy z Budapesztu i myślałem, że zapłacę go online, kiedy wrócę do domu. Jaki to był błąd. Myślisz, że polski jest trudny .............. spróbuj przetłumaczyć węgierski. To koszmar !!

Sunday, October 04, 2015

Trip is almost over.


Sunday was not quite a day of rest. We did sleep late, until about 10:30, but then we got up to clean up the dishes from last nights party. As far a parties go I suppose it was a success but a little disappointing because some invited guests did not appear. I stopped the idea of inviting cousins and from now on will just invite guests. Cousins always find a reason not to come or just not reply to my invitations. However, our circle of friends is big enough that we know enough people to invite to a party.  They all said they had a good time last night, the group is varied in occupations and outlooks on life so it makes for good conversations.

I copied a lot of pictures taken by Jeff in order to show you more about our trip together. Coming back through Slovakia was nice because it is a little different in roads travelled and scenery. They both liked  that a lot although Anne spent some time sleeping due to the 6 hour drive.

Today we just went to the rynek, then to Środka, another part of Poznań that is becoming more popular to visit. I suppose it's proximity to Ostrów Tumski is part of the reason but it has become more famous now becuase of a painting in 3 dimension on. the side of what was just a gray building but not look like it is a whole area of shops. It's very nice to see this kind of ingenuity.

After a few hours visiting we came back home to spend one quiet evening before our guests depart tomorrow morning at 8:34 for Warsaw.

Niedziela nie był dzień odpoczynku. Zrobiliśmy spać, aż do około 10:30, ale wtedy mamy do czyszczenia naczyń z ostatniej nocy partii. Jak daleko strony przejść przypuszczam, że był to sukces, ale trochę rozczarowujące, ponieważ niektórzy zaproszeni goście nie pojawił. Zatrzymałam się pomysł zaproszenia kuzynów i od teraz będzie po prostu zaprosić gości. Cousins ​​zawsze znajdzie powód, aby nie przyjść lub po prostu nie odpowiedzieć na moje zaproszenie. Jednak nasz krąg przyjaciół jest na tyle duży, że wiemy wystarczająco dużo ludzi zaprosić na imprezę. Wszyscy mówili, że dobry czas w nocy, grupa jest zróżnicowana w zawodach i poglądy na życie, więc to sprawia, że ​​dla dobrych rozmów.

Skopiowałem dużo zdjęć wykonanych przez Jeffa, aby pokazać wam więcej o naszej podróży razem. Wracając przez Słowację było miłe, bo to jest trochę inna w drogach podróżowaliśmy i scenerii. Oboje lubił, że wiele chociaż Anne spędził jakiś czas ze snem ze względu na odległości 6 godzin.

Dzisiaj po prostu poszliśmy do rynek, a następnie do Śródka, innej części Poznania, który staje się coraz bardziej popularne odwiedzić. Przypuszczam, że to bliskość Ostrów Tumski jest jednym z powodów, ale stał się bardziej znany teraz becuase obraz w 3 wymiarze na. bok, co było po prostu szary budynek, ale nie wyglądało, że jest cały obszar sklepów. To bardzo miło zobaczyć tego rodzaju pomysłowość.

Po kilku godzinach odwiedzin wróciliśmy do domu, aby spędzić jeden spokojny wieczór, zanim nasi goście odjeżdżają jutro rano o 8:34 do Warszawy.

Saturday, October 03, 2015

Back home.

Back at home after a long ride. Got back about 5:30pm and went out to dinner at Why Thai restaurant where we sampled a variety of tastes from Thailand. After wee went for a evening walk through the rynek so they could it. They were impressed. Now tomorrow is the party.


Po powrocie do domu po długiej podróży. Wróciłem o 5:30 pm i udał się na kolację do restauracji, gdzie Thai dlaczego my próbowaliśmy różnych smaków z Tajlandii. Po wee poszliśmy na wieczorny spacer po Rynku, więc mogli go. Byli pod wrażeniem. Teraz jutro jest impreza.

Thursday, October 01, 2015

Market Day-Budapest


Yesterday we spent the whole afternoon in the central market area of Budapest. It is huge!!  The main floor is full of hundreds of permanent little stores selling meats, fruits, sausages, vegetables, yogurts, breads, cheeses, water from every where, nuts, spices and everything imaginable to eat. On the second floor inside balcony that goes all the way around the building, you can find chinaware, handmade clothing, beautiful Hungarian dresses and colorful coats, hats, shawls, gloves, pants, suits for both men and women. The color combinations are really elegant. Unfortunately, still without a functioning camera I have no pictures to post but I'll try to find some on the net.

Today, was driving day from Buda to Oświęcim, Poland. We left late, about 9:30, and didn't arrive until 5PM due to three major traffic problems in different countries. We wanted to  arrive early enough to go into Krakow but by the time we got here we were just too exhausted to drive more. Tomorrow we head back to Poznan.

Wczoraj spędziliśmy całe popołudnie w centralnej części rynku Budapesztu. To jest ogromny !! Na parterze jest pełna setki stałych małych sklepów z mięs, owoców, kiełbasy, warzywa, jogurty, pieczywo, sery, wodę z każdego gdzie, orzechy, przyprawy i wszystko, co można sobie wyobrazić, aby jeść. Na drugim piętrze wewnątrz balkonem, że idzie dookoła budynku, można znaleźć porcelana, ubrania handmade, piękne sukienki płaszcze węgierskiej i kolorowe szale, czapki, rękawice, spodnie, garnitury, zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Kombinacje kolorów są bardzo eleganckie. Niestety, wciąż bez funkcjonującego aparatu nie mam zdjęcia do posta, ale postaram się znaleźć jakieś w sieci.

Dzisiaj jechałem dzień z Budy do Oświęcimia, Polska. Wyjechaliśmy późno, około 9:30, i nie dotarli aż do 5pm ze względu na trzy główne problemy komunikacyjne w różnych krajach. Chcieliśmy przyjechać na tyle wcześnie, aby przejść do Krakowa, ale do czasu dotarliśmy tutaj byliśmy po prostu zbyt zmęczeni, by jechać dalej. Jutro wracamy do Poznania.

Tuesday, September 29, 2015

Buda 3Another day exploring Budapest, this time starting with the Palace on Castle Hill. The palace now is the National Gallery with many collections of paintings, sculptures and art objects. It only resembles the old palace on the outside now and would take a huge amount of money to restore it to a palace reflecting the days of emperors and kings. They had some really good paintings of old Hungarian heroes, kings and people in general.  It was easy to imagine how life was in the old days. We spent half a day there and then went for dinner in the Bock Bistro which served very good food of different varieties. Jeff had rabbit, I had duck, Joan had lamb and Anne had pork loin.

Kolejny dzień zwiedzania Budapesztu, tym razem zaczynając od Pałacu na Wzgórzu Zamkowym. Pałac obecnie jest National Gallery z wieloma zbiorami malarstwa, rzeźby i dzieła sztuki. Przypomina tylko starego pałacu na zewnątrz i teraz zajmie się ogromne pieniądze, aby przywrócić go do pałacu odzwierciedlający dni cesarzy i królów. Mieli kilka naprawdę dobrych obrazów dawnych węgierskich bohaterów, królów i ludzi w ogóle. Łatwo było sobie wyobrazić, jak życie w dawnych czasach. Spędziliśmy tam pół dnia, a następnie udał się na kolację w Bock Bistro które serwowane bardzo dobre jedzenie z różnych odmian. Jeff miał królika, kaczkę, Joan miał jagnięcinę i Anne mieli schab.

Another Buda

As luck would have it, my camera now has a problem taking pictures outside and not very good ones inside.Seems there is a sensor that is keeping the shutter open and pictures are all white. This really irritates me as I wanted to take a zillion pictures of my nephew while he was here but now I am very limited'

Yesterday, Monday, we climbed Gellert hill to see the view of the whole city. It was windy as hell and took a long time but we did it. Then we went to the Fisherman's Bastion to see that old place along with St. Matthews renovated church. They did a magnificent job on it and we were all very impressed. While we were there we stopped an had a large lunch. I had Catalan cream soup in a bread bowl and Joan had a huge hamburger too big to eat. In the evening we were still not really hungry so we stopped just for coffee and cake at a restaurant. Oh, I got a parking ticket for $25.

Życie to jest to, mój aparat ma teraz problem robienia zdjęć na zewnątrz i nie bardzo dobrych inside.Seems jest czujnik, który utrzymuje otwartą migawkę i zdjęcia są białe. To naprawdę irytuje mnie, jak chciałem, aby wziąć zdjęcia zillion mojego bratanka, gdy był tutaj, ale teraz jestem bardzo ograniczona "


Wczoraj, poniedziałek, wspięliśmy Góry Gellerta, aby zobaczyć widok na całe miasto. Wiało jak diabli i zajęło dużo czasu, ale zrobiliśmy to. Następnie udaliśmy się do Basztę Rybacką, aby zobaczyć, że stare miejsce, wraz ze św Matthews odnowiony kościół. Zrobili wspaniałą pracę na nim i wszyscy byliśmy pod wrażeniem. Podczas gdy byliśmy tam zatrzymaliśmy miał duży obiad. Miałem Krem kataloński w chlebie i Joan miała ogromny hamburger zbyt duże do jedzenia. Wieczorem byliśmy jeszcze nie bardzo głodni, więc zatrzymaliśmy się na kawę i ciasto w restauracji. Och, mam bilet parkingowy za $ 25.

Sunday, September 27, 2015

Arrived in Buda.
We spent the night in Czechy and then made the four hour drive to our rented house in Nagytarcsa. It was a good day for a drive and Jeff did all the driving today.   In fact we arrived early and had to wait while the house was being cleaned. We went to a little restaurant and we all had Hungarian hamburgers which were huge in size. Back at the house we were met by Zoli who gave us the keys, showed us where everything was and then he left. This is quite a deal folks, this whole house is ours to use for five days. It is brand new, very modern, well equipped and very close to Budapest. It's going to be a good time visiting there and then escaping back to our own. home.

Noc spędziliśmy w Czechy i sprawiło, że jazda cztery godziny do naszego wynajętego domu w Nagytarcsa. To był dobry dzień dla jazdy i Jeff zrobił całą jazdę dzisiaj. W rzeczywistości przyjechaliśmy wcześnie i trzeba było czekać, podczas gdy dom był czyszczony. Pojechaliśmy do małej restauracji i mieliśmy węgierskich hamburgery, które były ogromne rozmiary. Po powrocie do domu, zostaliśmy powitani przez Zoli, który dał nam klucze, pokazał nam, gdzie wszystko było, a potem w lewo. Jest to dość ludzi, okładzina, cały dom jest nasz użyć do pięciu dni. Jest nowy, bardzo nowoczesny, dobrze wyposażony i bardzo blisko do Budapesztu. To będzie dobry czas wizyty tam i wtedy ucieczki z powrotem do naszego. Dom.

Saturday, September 26, 2015

J & A Sat,drive
Didn't spend much time taking pictures because the majority of the day I was driving to the Czech Republic. We did stop for lunch in a local restaurant and the lady was kind enough to give Jeff and Anne three kinds of pierogi's to eat, 24 in all. Jeff ate the most but Anne also liked them. Jeff took more pictures because wasn't driving and you'll see them after he posts them. Tomorrow morning at 8:00 we're leaving for Budaapest, another day of driving.

Nie spędzają dużo czasu na robienie zdjęć, ponieważ większość dnia jechałem do Czech. Zrobiliśmy przystanek na lunch w lokalnej restauracji i pani, był na tyle uprzejmy, aby dać Jeff i Anne trzy rodzaje pierogów do jedzenia, 24 w ogóle. Jeff zjadł najbardziej, ale Anne podobały również. Jeff wziął więcej zdjęć, bo nie jechał, a zobaczysz je po tym jak ich stanowisk. Jutro rano o 8:00 wyjeżdżamy do Budaapest, innym dniu jazdy.

Day 3


Saturday was a busy day and the "kids" were kind of tired from the previous night of drinking way too much. I had some home made wiśniówka I wanted them to try and we wound up drinking 5 bottles. Needless to say, the next morning was rough getting up but we did it.

We served a typical Polish breakfast, drank lot's of coffee and headed for the palace in Rogalin for our first stop. With the latest renovation it is definitely the finest one that is close to us, about 35 minutes. I knew they would be impressed and they were. We took the tour with English headphones and they learned about each room we were able to see as well as the history of the previous family that owned it.

Next stop was Kornik where there is a castle, complete with moat, and fully restored inside also. I told Anne the story of the Hussaria and why one set of armour had the feathers on it. She never heard of such a thing before.

We had just enough time to get home, change clothes and drive to our friend, Renata, because she invited us all for dinner. She used her famous Polish dinner serving, Bolesławiec, and it was beautiful. It was something else they had never seen. Anne loved it. Since Renata has 3 dogs, they felt very at ease in her house. It's a huge house with an outdoor swimming pool. We stayed 3 1/2 hours. came home and went to bed.

Today we started our journey to Hungary.

Sobota była pracowity dzień i "dzieci" były trochę zmęczony z poprzedniej nocy picia zbyt wiele. Miałem niektóre domowe wiśniówka Chciałem, aby spróbować i wylądowaliśmy pitnej 5 butelek. Nie trzeba dodawać, następnego dnia rano było szorstkie wstawania, ale zrobiliśmy to.
Mamy służył typowy polski śniadanie, wypił partii kawy i udał się do pałacu w Rogalinie na nasz pierwszy przystanek. Dzięki najnowszej aktualizacji jest zdecydowanie najlepszym, który jest blisko nas, około 35 minut. Wiedziałem, że będą pod wrażeniem i byli. Wzięliśmy ze słuchawkami angielskim i dowiedzieli się o każdym pokoju udało nam się zobaczyć, a także historię rodziny, która wcześniej go własnością.
Następny przystanek to Kórnik, gdzie znajduje się zamek z fosą, a także całkowicie odrestaurowany wewnątrz. Powiedziałem Anne historię Hussaria i dlaczego jeden zestaw zbroi miał pióra na jej temat. Nigdy nie słyszałem o czymś takim wcześniej.
Mieliśmy dość czasu, aby dostać się do domu, przebrać i jechać do naszego przyjaciela, Renata, bo zaprosił nas na kolację. Użyła znanych polskich porcję obiad, Bolesławiec, i to było piękne. To było coś innego, że nigdy nie widział. Anne podobało. Od Renata ma 3 psy, czuli się bardzo swobodnie w jej domu. Jest to ogromny dom z odkrytym basenem. Mieszkaliśmy 3 1/2 godziny. wrócił do domu i poszedł do łóżka.
Dzisiaj rozpoczęliśmy naszą podróż do Węgier.

Friday, September 25, 2015

Jeff-Day 2

Started the day at Rogalin Palace, the off to castle in Kornik and finished the day at a friends house for dinner. It's late and I will write more tomorrow from the Czech Republic.

Rozpoczął dzień Pałac w Rogalinie na off do zamku w Kórniku i zakończył dzień w domu przyjaciół na kolację. Jest już późno, a ja napiszę jutro z Czech.

In Poznań!

Woke up this morning at 8:00, got dressed and headed off to Bistry to buy a few things we missed yesterday. Then to Real where they had the other things we couldn't buy at Carrefour. After that, back at home, took out the garbage, moved clothing from some drawers to make room for Jeff and Anne's clothing, took all the winter coats out of the closet to make more room for theirs, ate breakfast, put the finishing touches on the bathroom cleanup, vaccumed the rugs again, answered some emails and left the house at 11:30 to pick them up at the train station at 12:00.  This time , after all that, I wasn't even tired. I guess my adrenalinę was pumping very strongly in anticipation of the train's arrival.

For year's we've been wondering if any close relative would ever visit us in Poland and today it happened. I can't really explain to you why the visit of my brother's youngest son means so much to me. Yes, it would also have been great if it was my son or Joan's children and grandchildren but so far that hasn't been possible. I've planned this visit down to the last detail and I think only bad weather could have a little effect on them having a great visit. Of course, there are sometimes unforseen circumstances but if they occur I will deal with them. The only other thing I could have done is learn the Hungarian language but let's be realistic, the Polish language is hard enough. So now our adventure begins.

Expecting Jeff at 12:00 turned out not to be true. They were suppose to have a taxi in the morning to get them to the train at 8:55 but guess what? The taxi's were on strike this morning so no taxi and by the time they caught a bus to the train station it was too late and they missed their train. The next train was at 13:00, arriving in Poznan at 16:00 so we lose a half day together. Between the closing of the Poznan airport and now the taxi strike, it doesn't leave a good impression on the first time visitor to Poland. I'm going to have to work hard to make up for that.

Jeff wrote...
"Spent the night in Warsaw. Taking a train from Warsaw to Poznan...of course this been an adventure! Good thing this Sagittarian is adventurous!!! Will fill in the details later when we have time and WiFi".
 
Yes, they made it and we had a very drunk evening.

Obudziłem się dziś rano o 8:00, ubrałem się i ruszyłem do Bistry kupić kilka rzeczy pominiętych wczoraj. Następnie do Reala, gdzie mają produkty, których nie mogliśmy kupić w Carrefour. Potem, po powrocie do domu, wyniosłem śmieci, przeniosłem odzież z niektórych szuflad, aby zrobić miejsce na odzież Jeffa i Anny, wyjąłem wszystkie zimowe płaszcze z szafy, aby zrobić dla nich więcej miejsca, zjadłem śniadanie, „nadałem ostateczny szlif” łazience, jeszcze raz odkurzyłem dywany, odpowiedziałem na kilka e-maili i wyszedłem z domu o 11:30, aby ich odebrać na dworcu o godzinie 12:00. Tym razem, po wszystkim, nie byłem nawet zmęczony. Myślę, że moja adrenalina wzrosła bardzo mocno w oczekiwaniu na przyjazd pociągu.
 
Zastanawialiśmy się od lat, czy jakiś bliski krewny kiedykolwiek odwiedzi nas w Polsce, a dziś to się stało. Nie potrafię wyjaśnić, dlaczego wizyta najmłodszego syna mojego brata znaczy dla mnie tak wiele. Byłoby równie wspaniale, gdyby to był mój syn czy Joan dzieci i wnuki, ale do tej pory nie było to możliwe. Wizytę mam zaplanowaną w najdrobniejszych szczegółach i myślę, że tylko zła pogoda może mieć niewielki wpływ na ich pobyt. Oczywiście, czasami są nieprzewidziane okoliczności, ale jeśli one wystąpią, poradzę sobie z nimi. Jedyne co mogłem zrobić, to nauczyć się języka węgierskiego, ale bądźmy realistami, język polski jest wystarczająco trudny. Teraz zaczyna się nasza przygoda.
 
Oczekiwanie na Jeffa o godzinie 12:00 nie do końca się sprawdziło. Oni założyli, że w godzinach porannych wezmą taksówkę, która zawiezie ich na pociąg na 8:55, ale wiecie co? Taksówki rano strajkowały więc żadnej nie było, a zanim złapali autobus na dworzec kolejowy było za późno i spóźnili się na pociąg. Następny pociąg jest o 13:00, przyjazd do Poznania o godzinie 16:00 więc straciliśmy pół dnia bycia razem. Zamknięcie lotniska w Poznaniu i obecny strajk taksówkarzy, nie pozostawia dobrego wrażenia podczas pierwszego pobytu w Polsce. Będę musiał ciężko pracować, aby to nadrobić.

Jeff napisał ...
"Spędziłem noc w Warszawie. Branie pociągu z Warszawy do Poznania ... to, oczywiście była przygoda! Dobrze, że strzelec jest żądny przygód !!! Opowiem w szczegółach później, kiedy będziemy mieć czas i WiFi".

Wednesday, September 23, 2015

They are in Warsaw.Soon to be my newest T-shirt.
 
Driven to the airport by Anne's son, John, she and my nephew, Jeff, are on their way to Warsaw as I write this. Now, Joan and I just have a few clean ups to do, go food shopping, see the doctor and we'll be ready to receive them tomorrow. At last, another dream is coming true!

Joan's new found cousin, Gillian Frederick, goes off to school at the University of Oregon.

It's afternoon now and Jeff just sent this bottom picture of their arrival in Warsaw.

Anna i mój bratanek, zawiezieni na lotnisko przez Johna – syna Anny – są w drodze do Warszawy, kiedy piszę te słowa. Teraz, Joan i ja trochę posprzątamy, pojedziemy zrobić zakupy żywności, udamy się do lekarza i będziemy gotowi na ich jutrzejszy przyjazd. W końcu, następne marzenie się spełnia.

Nowo odnaleziona kuzynka Joan, Gillian Frederick zaczyna studia na University of Oregon.

Jest popołudnie i Jeff przysłał zdjęcie po ich przylocie do Warszawy. Ja naprawdę jestem podekscytowany  widząc mojego bratanka.

Tuesday, September 22, 2015

Changes.

While visiting the rynek the other day we noticed the display of different plans to change the way the old place looks. Most of the ideas are for removing the old cobble stone and installing large concrete tiles to make walking around easier. The problem with the old stones is that over many years the ground has risen or fallen making it easy, sometimes, to trip while walking. For women in high heels, it must be quite an adventure to walk around it and not step in between the stones and break a  heel off of their shoes. I agree the walking area should be leveled but I very much like the old stones and I think they add charm to the atmosphere of the rynek. Sometimes progress isn't what it should be and it takes away from the historical look. I'm sure it's harder for older people as well. For me, I like it just the way it is but Joan would like to see a more level walking area, not necessarily concrete tiles. Designs have been presented by several students of Architecture and from those I think one will be chosen eventually. I just wonder how long the rynek will be closed while the change is made. I think at least one year.

Tonight my nephew and his wife start the journey to Poland at 9:35PM  She has never been on such a long flight and I hope it goes well for her. They are flying in a Dreamliner aircraft so it should be a comfortable trip so long as they are not next to crying babies. Tomorrow they arrive at 1:35PM in Warsaw, spend the night and then take the 8:55 train to Poznań on Thursday. I will be waiting for them at 12:00 at the train station.

Joan and I have still not recovered from our colds and it has settled in our chests now. We have been coughing a lot so I have an appointment for her with the doctor at 5:10PM tomorrow and one for me on Friday at 11:10. I think maybe antibiotics are in order so that we do not have problems in Hungary.

Podczas jednej z wizyt na Rynku zauważyliśmy wystawę różnych planów, jak zmienić wygląd tego starego miejsca. Większość pomysłów mówi o usunięciu starego bruku i położeniu dużych betonowych płyt, żeby było łatwiej chodzić. Problem ze starymi kamieniami jest ten, że przez wiele lat ziemia wznosiła się lub opadała dzięki czemu czasami, łatwo w trakcie chodzenia potknąć się. Dla kobiet na wysokich obcasach, to musi być wyzwanie chodzić wokół Rynku i nie wdepnąć między kamienie i złamać obcas w butach. Zgadzam się, że strefę spacerową należy wyrównać, ale ja bardzo lubię stare kamienie i myślę, że dodają uroku do atmosfery panującej na Rynku. Czasem postęp nie jest tym, czym powinien być i co odbiera historyczny wygląd. Jestem pewien, że to jest także trudniejsze dla osób starszych. Jeżeli chodzi o mnie, lubię powierzchnię taką jaka ona jest, ale Joan chciałaby widzieć lepszy standard powierzchni spacerowej, niekoniecznie z płyt betonowych. Projekty zostały przedstawione przez kilku studentów architektury i  myślę, że jeden spośród nich zostanie ostatecznie wybrany. Zastanawiam się tylko, jak długo Rynek będzie zamknięty podczas zmiany. Myślę, że co najmniej jeden rok.

Dziś wieczorem o 21:35 mój bratanek i jego żona rozpoczynają podróż do Polsk. Ona nigdy tak długo nie leciała samolotem i mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Oni lecą  Dreamliner , więc to powinna być wygodna podróż, tak długo jak obok nich nie będą płaczące dzieci. Jutro o 13:25 wylądują w Warszawie, zostaną tam na noc, a następnie w czwartek wsiądą do pociągu o 8:55 do Poznania. Będę czekał na nich na dworcu o godzinie 12:00.

Joan i ja nie wyleczyliśmy się z naszych przeziębień, które teraz ulokowały się piersiach. Kaszlemy dużo, więc umówiłem Joan z lekarzem na jutro na godzinę 17:10, a mnie na piątek na 11:10. Myślę, że antybiotyki będą zastosowane, tak że nie będziemy mieć problemów na Węgrzech.

Monday, September 21, 2015

FANTASTIC NEWS!!


A year or so ago I wrote a message on Ancestry.com with a picture of her great grandmother in search of Joan's family name, Friedrich, from Hungary. I received no replies so I stopped thinking about that message floating around the internet. Well, yesterday I received a reply, at last. It was from Gillian Frederick(American spelling) and in it she sent me the same picture. There is no doubt she is from Joan's bloodline. Even more amazing, Gillian is only 17 years old but driven by her passion to know more about her ancestry. She gave us a lot of information that she has already collected and Joan is astonished to know so much now. Evidently her great grandparents were from villages about 2 hours northeast of Budapest and he was an accomplished violinist who played in Budapest. Gillian, herself, is a violinist and starts music university where they live. Her family lives in California. Her father, Greg, remembers Joan's mother very well and he, too, is a musician. I received all of this information last night and early this morning and couldn't wait for Joan to wake up so I could give it to her. At last, she is finding out about her roots and now knows why I am so happy when I find a member of my own family. She has been going over the information and writing a response to the emails which I will send when she is done.

The task of finding family is a long one, to be sure, but when you make a discovery like this it is well worth the time spent to continue searching.

Nieco ponad rok temu napisałem post na Ancestry.com z obrazem jej prababcia w poszukiwaniu nazwiska Joanny, Friedrich, z Węgier. I nie otrzymała odpowiedzi więc przestałem myśleć o tej wiadomości pływających wokół internetu. Cóż, wczoraj otrzymałem odpowiedź, w końcu. To właśnie z Gillian Fryderyka (amerykańska pisownia), a w nim przysłała mi ten sam obraz. Nie ma wątpliwości, że jest z rodu Joanny. Jeszcze bardziej zdumiewające, Gillian ma zaledwie 17 lat, ale napędzany pasją wiedzieć więcej o jej pochodzeniu. Dała nam wiele informacji, że ma już zebrane i Joan jest zdumiony wiedzieć tak dużo teraz. Widocznie jej pradziadkowie byli ze wsi około 2 godzin na północny wschód od Budapesztu i był znakomitym skrzypkiem, który grał w Budapeszcie. Gillian, sama jest skrzypkiem i zaczyna Uniwersytecie Muzycznym w przyszłym tygodniu w stanie Oregon gdzie oni mieszkają. Jej ojciec, Greg, pamięta matkę Joan bardzo dobrze i on też jest muzykiem. Otrzymałem wszystkie te informacje w nocy i wcześnie rano i nie mogłem doczekać się Joan, aby się obudzić, więc mogłem dać jej. W końcu, ona jest dowiedzieć się o swoich korzeniach, a teraz nie wie, dlaczego jestem tak szczęśliwy, kiedy mogę znaleźć członka mojej rodziny. Ona trwa już ponad informacji i pisanie odpowiedzi na e-maile, które poślę, kiedy jest wykonywana.
Zadanie znalezienia rodziny jest długa, aby upewnić się, ale po dokonaniu odkrycia, jak to jest warte czasu spędził, aby kontynuować poszukiwania.