Wednesday, August 24, 2016

A friend.

Thank God for our friend Zbyszek. He called the rehab center, spoke to the head nurse and found out Joan will be in  semi-private room, the visiting hour rule is in general but spouses can visit during non-therapy times and that is a great relief for Joan and I. He also found a room for me, 4 km from the center for 80zl a day including breakfast and cooking privileges. All of the above made Joan, and I, feel much better with the decision to take the rehab next week. It has been a difficult 24 hours trying to decide what is best for Joan's recovery know I AM NOT A PHYSICAL THERAPIST and that maybe a home program is not enough for a good recovery.

Joan was well enough today to even go to Kandulski's and meet with our friend Zbyszek where we talked about the rehab situation. She climbed the four staircases back to our flat with little problem except for being tired when at the top but she made it. I promised her that when she is recovered we will go on vacation as long as we have the doctors approval to leave Poznań. I will keep my promise to her.

Dzięki Bogu za naszego przyjaciela Zbyszka. Zadzwonił do centrum rehabilitacji, rozmawiał z naczelną pielęgniarką i okazało się, że Joan będzie w pół-prywatnym pokoju, godziny odwiedzin są ogólne, ale małżonków mogą odwiedzać w godzinach po zakończeniu terapii i jest to wielka ulga dla Joan. Zbyszek znalazł też pokój dla mnie, 4 km od centrum Górzna za 80zł dziennie ze śniadaniami i możliwością gotowania. Wszystko to, co opisane powyżej sprawiło, że Joan i ja czujemy się o wiele lepiej z podjęcia decyzji o zaczęciu rehabilitacji w przyszłym tygodniu. To były trudne 24 godziny, kiedy próbowaliśmy zdecydować, co jest najlepsze dla odzyskania zdrowia przez Joan wiedząc, że nie jestem fizjoterapeutą i że być może „domowy” program nie jest wystarczający, by odzyskać pełnię zdrowia.

Dzisiaj Joan czuła się już na tyle dobrze, żeby nawet iść do Kandulskich  i spotkać się z naszym przyjacielem Zbyszkiem, gdzie rozmawialiśmy o rehabilitacji. Z powrotem do naszego mieszkania weszła po schodach na 4 piętro, co prawda z małym problemem i nie licząc zmęczenia, gdy już była na górze, ale zrobiła to. Obiecałam jej, że kiedy odzyska zdrowie pojedziemy na wakacje, o ile będziemy mieć zgodę lekarzy na  opuszczenie Poznania. Dotrzymam mojej obietnicy.

Tuesday, August 23, 2016

Mistake


A mistake was made by my neurologist when he said Joan's rehab starts September 30. I received notice from Górzno that it starts August 30th. Joan was happy with the first date and thought she would recover before Sept.30th and now that it is to start next week she does not want to go. She is afraid of the language problem, the fact that I can only visit her one hour each day, that the food will be as bad as the hospital was, that she will be in a ward with 6 people who only speak Polish and that she may have to stay for 6 weeks instead of three. She already has made progress here walking and climbing stairs andd I don't want to put her somewhere where she feels all alone. I am not sure now what to do.

Błąd został wykonany przez mojego neurologa, kiedy powiedział rehabilitacyjnych rozpoczyna Joan wrzesień 30. Otrzymałem zawiadomienie od Górzno że rozpoczyna się 30 sierpnia. Joan był zadowolony z pierwszej randce, a myślała, że odzyskanie przed Sept.30th a teraz, że ma się rozpocząć w przyszłym tygodniu nie chce iść. Ona boi się problemu językowego, fakt, że mogę tylko ją odwiedzić jedną godzinę każdego dnia, że jedzenie będzie tak źle, jak szpital, że będzie na oddziale z 6 osób, którzy tylko mówią po polsku i że może pozostać przez 6 tygodni zamiast trzech. Ona już poczyniła postępy tutaj chodzenia i wspinania się po schodach andd nie chcę umieścić gdzieś, gdzie czuje się zupełnie sam. Nie jestem pewien, co teraz robić.

Monday, August 22, 2016

A little more....

A little more progress today. Joan walked the hallway three time and climbed two staircases. We had two more calls from friends offering help of any kind if we need it, that was nice. I left her alone for about 20 minutes while I went across the street to Chata Polska to do a little food shopping for dinner tonight.

The rehab center sent over the acceptance form for her admission next month. There are a few items I want to talk with them about that I don\t quite understand, like visiting hours.

Dzisiaj jest nieco większy postęp. Joan przeszła  korytarz trzy razy i dwa piętra po schodach. Mieliśmy dwie kolejne rozmowy z przyjaciółmi oferującymi pomoc w jakiejkolwiek formie, jeśli to potrzebne i to było miłe. Zostawiłem Joan samą na około 20 minut, gdy poszedłem na drugą stronę ulicy do Chaty Polskiej, aby  zakupić trochę żywności na kolację.

Centrum rehabilitacji przesłało formularz potwierdzający przyjęcie Joan na turnus w przyszłym miesiącu. Istnieje kilka punktów, o których chcę z nimi rozmawiać, a których nie bardzo rozumiem, jak , np. godziny odwiedzin

Sunday, August 21, 2016

New program.

After resting  for two days we started a program of exercises on strengthening muscles and improving Joan's balance. It takes about an hour, then she rests for awhile after which we walk in the hall and do some stair climbing. I found a program on YouTube for people recovering from stroke with Imbalance and I thin that, combined with walking, will help her. I bought a lot of fresh fruits from the corner market and am giving her a lot of salads to eat along with tuna, salmon and a little meat.

The weather has been rainy today but that is OK because she is still not ready to go outside and have to climb all the stairs back to the flat. I don't know when that will be possible.

Po odpoczynku na dwa dni zaczęliśmy program ćwiczeń na wzmocnienie mięśni i poprawę równowagi Joan. To trwa około godziny, po czym spoczywa na chwilę, po czym chodzimy w hali i zrobić kilka schodach. Znalazłem program na YouTube dla osób wychodzących z udarem przywrócenia równowagi i cienkie, że w połączeniu z chodzeniem, będzie jej pomóc. Kupiłem dużo świeżych owoców z rynku narożną i daję jej dużo sałatek do jedzenia wraz z tuńczyka, łososia i trochę mięsa.


Pogoda była deszczowa, ale dzisiaj, że jest OK, bo nie jest jeszcze gotowy, aby wyjść na zewnątrz i trzeba się wspinać po schodach wszystkie z powrotem do mieszkania. Nie wiem, kiedy to będzie możliwe.

Friday, August 19, 2016

Home!!!!!!!

Yes, she's finally home. We were released about 13:30 today and took a slow ride home. Joan had a very difficult time climbing the four staircases up to ur flat but we finally made it. After resting for a few hours I walked with her up and down the hall and then tried only one staircase which she could do. Tomorrow we will try for 1 1/2 or 2.

There has been a change to her projected rehab because the first place, Piaski, does not have a bed open so we had to go with the alternative, Górzno. It's about the same distance from here but she can't get in until Sept. 30th and they want here to stay for 6 weeks instead of 3 at the first place. I think by then I will know if she really needs it. Right now, besides the stamina, balance is a problem for her and I hope that will change as days move forward.

Tak, w końcu Joan jest w domu. Około  13:30 zostaliśmy zwolnieni ze szpitala i powoli pojechaliśmy  do domu. Joan  trudno było wejść po schodach do naszego mieszkania, ale w końcu się udało. Po kilkugodzinnym odpoczynku  przeszedłem z nią  wzdłuż korytarza, a następnie próbowaliśmy zejść 1 piętro po schodach, bo tyle mogła zrobić. Jutro postaramy się zrobić półtora lub dwie długości schodów.

Nastąpiła zmiana  w projekcie jej rehabilitacji, bo pierwsze miejsce, Piaski nie ma wolnego miejsca, więc musieliśmy zgodzić się  na alternatywne Górzno, które jest w tej samej odległości od Poznania ale ona nie znajdzie się tam wcześniej niż  30. września i ma tam pozostać przez 6 tygodni zamiast 3 w pierwszym miejscu. Myślę, że do tego czasu będę wiedział, czy ona naprawdę tego potrzebuje. Teraz, oprócz wytrzymałości, jej problemem jest równowaga  i mam nadzieję, że to  zmieni się  z upływem dni

Thursday, August 18, 2016

GOOD NEWS!!!!!!

Joan Update-Thursday-9:00 CT Done
11:00 Results-NO BLOOD FOUND
I will bring her home tomorrow, Friday. She will stay her about two weeks then go to a rehab faciliity an hours drive from here. It is mainly because of her walking that she needs it. She walks like a 90 year old woman now and that is not normal. Personally, I think it is because of all the time spent laying in bed with no movement and if I see in the next week or so a rerturn to her old walking I will not send her.
There, she would be all alone and probably few English speakers which would make it hard on her
If she has to go, I will try to find a cheap place to stay in the village where she is so I can be with her everyday.
A follow up appt. has been made by Dr. M with the best neurologist in Poland who deals with her problem. He is private practice but does practice in Poznan which is a good thing.

O 9:00 Joan wykonano tomografię, a o 11:00 były wyniki – nie znaleziono śladów krwawienia w mózgu.

W piątek zabieram ją do domu, gdzie  pozostanie  około dwóch tygodni, a następnie ma się udać do placówki rehabilitacyjnej około  godziny drogi stąd. Jest to głównie ze względu na poruszanie się, ona potrzebuje rehabilitacji w zakresie chodzenia. Teraz chodzi jak 90-letnia kobieta i to nie jest normalne. Osobiście uważam, że  powodem tego jest czas spędzony w łóżku  bez ruchu, a jeśli mniej więcej po tygodniu zobaczę że wróciła do chodzenia sprzed wylewu, nie wyślę jej do tego ośrodka.
Byłaby tam zupełnie sama i pewnie kilka osób mówiących po angielsku, co mogłoby wpłynąć na nią niekorzystnie. Jeśli ona musi pojechać, to postaram się w tej miejscowości, gdzie ona będzie, znaleźć tanie miejsce na pobyt, więc mógłbym  być z nią na co dzień.

Kontrola krzepliwości krwi została  wykonana przez dr M z najlepszym neurologiem w Polsce, który (a) zajmuje się Joan. To jest prywatna praktyka, ale lekarz także praktykuje w Poznaniu, co jest dobrą rzeczą

Tuesday, August 16, 2016

Joan update.

Joan's doctor said she will be in hospital at least until Friday. Thursday they will do aanother CT to see if the blood has dissolved. If it has, she will likely be put on meds to prevent it happening again, as best as they can. If it hasn't, and they are optimistic is has because of current recovery signs, she will have to stay and wait for a 3rd CT. Evidently they need 7 days between each for blood dissolution. Today we went for a short walk, she had a sitting shower, ate well, washed her hair, slept a lot, answered all of my questions correctly testing her memory and tomorrow the neuro will give her his own test of memory. She is very tired from laying in bed for a week, wan't desperately to come home and is still strong-willed enough to want to walk to the bathroom on her own when she knows she should not get out of bed with nurse assistance. I almost want them to tie one leg to the bed when I an not there to prevent it at night. I arrive at 8AM with breakfast, get her lunch at about 1 and then go and get her dinner about 5PM. We said "for better or for worse" years ago, this just happens to be one of those "worse" times but there are better ahead for us. Keep praying for good results from the 2nd CT. Marcin and Dorota-Thank you VERY much for your hospitality and friendship yesterday. Joan enjoyed the dinner you prepared for her.

Lekarka  Joan powiedziała, że  Joan będzie w szpitalu co najmniej do piątku.  W czwartek zrobią jeszcze jedną tomografię, aby sprawdzić, czy krew została wchłonięta. Jeśli tak, to prawdopodobnie otrzyma leki, aby zapobiec ponownemu wylewowi i lekarze zrobią to najlepiej jak potrafią. Jeśli nie, ale lekarze są  optymistami z powodu obecnych sygnałów powrotu do zdrowia, będzie musiała zostać i czekać na trzecią tomografię. Widocznie potrzebują 7 dni pomiędzy badaniami aby krew została wchłonięta. Dziś wybraliśmy się na krótki spacer, Joan wzięła  prysznic na siedząco, sporo zjadła, umyła włosy, dużo spała, odpowiedziała prawidłowo na wszystkie moje pytania w czasie testowania jej pamięci, a jutro neurolog  da jej swój  test  na pamięć. Jest bardzo zmęczona leżeniem w łóżku przez tydzień, chce  rozpaczliwie wrócić do domu i wciąż usilnie chce chodzić do łazienki  na własną rękę, kiedy wie, że nie powinna wstawać z łóżka bez pomocy pielęgniarki. Ja prawie chcę ją przywiązać za jedną nogę do łóżka kiedy tam nie jestem, aby zapobiec czemuś w nocy. Przyjadę o 8 rano ze śniadaniem, dostarczę lunch około 13:00, a następnie przyjadę z obiadem 17:00. Powiedzieliśmy  sobie "na dobre i na złe" wiele lat temu i teraz  okazuje się , że to jest ten jeden z  "gorszych" czasów, ale jest dla nas lepsza przyszłość. Módlcie się o dobre wyniki drugiej tomografii. Marcin i Dorota-dziękuję bardzo za wczorajszą gościnność i przyjaźń . Joan smakował obiad, jaki dla niej przygotowaliście.

Saturday, August 13, 2016

Joan

I don't know everything but, after the MRI was done, the neuro thought he saw traces of blood on the brain. He did a CT and again it appeared so. He sent the files to the main Neuro hospital but they didn't see anything. My neuro asked to do a lumbar puncture to see if there was blood in the fluid. He had to make three tries to get it and it did cause some blood in the test.. He called the main neuro again and they said send Joan over for an angiogram to confirm or deny blood on the brain or any leakage. Last night about 11:30 they did it and I called at 2AM for the result. It was totally negative, no blood anywhere. This morning they transported her back to the hospital of my neurologist where she is resting comfortably with caring staff and a neurologist on duty. This weekend nothing will happen and on Monday I will consult with our neuro about what is next to find the reason for her collapse. I, and friends who have visited, see that her mental condition has changed. Only time will tell if it will return to normal.

Nie wiem wszystkiego, ale po zrobieniu MRI, neurologowi wydawało się, że widział ślad krwi na mózgu. Zrobił CT i wynik się powtórzył. Wysłał pliki do Kliniki Neurologii, ale stwierdzili, że nic tam nie widzą. Mój neurolog poprosił o nakłucie lędźwiowe, by sprawdzić czy nie ma krwi w płynie. Nakłuwał się trzy razy by uzyskać płyn. Test wykrył krew.Ponownie zadzwonił do Kliniki Neurologii, powiedzieli by przysłać Joan na angiografię, żeby potwierdzić obecność krwi na mózgu lub wycieku. Wczoraj około 11:30 wieczorem wykonali angiogram, zadzwoniłem o 2:00 w nocy by poznać wynik. Był absolutnie negatywny, nie ma żadnej krwi. Dziś rano przewieźli ją z powrotem do szpitala, gdzie pracuje mój neurolog. Joan odpoczywa wygodnie, otoczona opieką troskliwego personelu i neurologa na dyżurze. W weekend nic się nie będzie działo, a w poniedziałek skonsultuję z naszym neurologiem, co robić dalej, by znaleźć przyczynę tego niedomagania. Ja i przyjaciele, którzy ją odwiedzili, zauważyliśmy, że jej stan psychiczny uległ zmianie. Tylko czas pokaże, czy to powróci do normalności.

Tuesday, August 09, 2016

Terrible news

I'm sorry, I am unable to write for the next few days.
Terrible news
 Last night Joan had a stroke while preparing  dinner she was rushed to the hospital where they examined her and said she was ok but she was not and I was furious that the told me to just take her home and see our family doctor today.
This morning I called MY NEUROLOGIST, told him what had happened and he said to bring her to the emergency of the small hospital he works in.
 He did an MRI and found she had a stroke in the left-rear part of the brain that affects speech. He gave her an IV and this evening she is better but tomorrow we will know more.. I won't be talking here until I know everything

Okropne wiadomości
Wczoraj wieczorem podczas przygotowywania kolacji Joan miała wylew i została przewieziona do szpitala, gdzie ją zbadali i powiedzieli, że jest ok, ale nie było i byłem wściekły, że kazali mi zabrać ją do domu i dzisiaj odwiedzić  naszego lekarza rodzinnego.
Dziś rano zadzwoniłem do mojego neurologa, powiedziałem mu, co się stało i powiedział, aby ją przywieźć do małego szpitala, w którym pracuje.
  Zrobił i MRI i okazało się, że miała wylew w lewej tylnej części mózgu, która wpływa na mowę. Dał jej kroplówkę, a tego wieczoru ona czuje się lepiej, ale jutro będziemy wiedzieć więcej.
  Nie będę więcej mówić dopóki nie dowiem się wszystkiego.

Sunday, August 07, 2016

NE

Shaz, that was interesting information about Northern Exposure. I'm reposting it below. Thanks.

"Although the town of Cicely is widely thought to be patterned after the real town of Talkeetna, Alaska,[10][11] the main street of Cicely and the filming location was that of Roslyn, Washington, located in the Cascade Mountains. "Northern Exposure II" (the main production facility) was located in Redmond, Washington, in what is now the headquarters of Genie Industries, behind a business park.

According to The Northern Exposure Book, the moose in the opening titles was named Mort and was provided by Washington State University, where he was part of a captive herd. To film the opening sequence, the crew fenced off Roslyn, set him loose, and lured him around with food.[12]".

What a beautiful weather day. We just had to spend time in the rynek watching people, talking and enjoying the day. We walked by the rebuilt Kings palace and the entrance gate to it is open now. I don't know if the actual palace is open because, without my camera, we didn't go in. Next time. We stopped at the fish market and bought a nice salmon for dinner tonight which Joan will prepare with fresh yellow beans.
Shaz, to interesujące informacje na temat "Przystanku Alaska". Umieszczam je poniżej. Dzięki

"Mimo, że miasto Cicely jest powszechnie uważane za wzorowane na prawdziwym miasteczku Talkeetna na Alasce, [10] [11] zdjęcia głównej ulicy Cicely i pozostałe ujęcia były realizowane w miejscowości Roslyn w stanie Waszyngton, usytuowanej w Górach Kaskadowych. "Przystanek Alaska II" - główna część produkcji - była realizowana w Redmond w stanie Waszyngton, gdzie znajduje się obecnie siedziba firmy Genie Industries Według Księgi Przystanku Alaska, łoś, który pojawia się przy napisach początkowych, nazywał się Mort i został dostarczony przez Uniwersytet Stanu Waszyngton, gdzie był częścią stada z zamkniętej hodowli. Aby nakręcić sekwencję otwierającą, ekipa odgrodziła Roslyn, puściła łosia luzem i zanęciła jedzeniem. [12] ".

Cóż za piękny pogoda. Musieliśmy iść na Stary Rynek, by poobserwować ludzi, rozmawiając i ciesząc się dniem. Mijaliśmy odnowiony Zamek, jego brama była otwarta. Nie wiem, czy Zamek jest rzeczywiście otwarty, ponieważ byłem bez mojego aparatu, więc nie weszliśmy. Następnym razem. Zatrzymaliśmy się na targu rybnym i kupiliśmy pięknego łososia na kolację. Joan przygotuje go ze świeżą żółtą fasolką.

Saturday, August 06, 2016

Ill.

We finished watching an old TV series named Northern Exposure yesterday. We like it enough to watch it again every couple of years because it takes place in Alaska, the scenery is beautiful. There is no terrorism, tragedies, murders, brutality and , in general, is just a "feel good" series. It also reminds us a little of our own time living in Michigan.

94 more days of this Presidential election campaign and I am so tired of hearing, reading and seeing it. I just wish the voting was tomorrow and it was over. It is beyond my understanding how the office of the President of the United States has come down to the only two choices available. When you think of George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln or JFK, it's is the biggest tragedy in the history of that office to have the current two candidates. It makes me ill.

Skończyliśmy oglądanie starego serialu telewizyjnego "Przystanek Alaska". Lubimy go oglądać i co kilka lat przypominamy o sobie; ponieważ jego akcja ma miejsce na Alasce, sceneria jest piękna. Nie ma w nim terroryzmu, tragedii, morderstw, brutalności. To po prostu przyjemny, ciepły serial. Przypomina nam też nieco o czasie, gdy mieszkaliśmy w Michigan.

Jeszcze 94 dni kampanii przed wyborami prezydenta. Jestem już zmęczony czytaniem o tym, słuchaniem i oglądaniem tego.Chciałbym, by głosowanie było jutro i by było już po wszystkim. Przerasta moje możliwości zrozumienia, że wyboru na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych dokonuje się pomiędzy zaledwie dwoma kandydatami. Gdy pomyśli się o Jerzym Waszyngtonie, Tomaszu Jeffersonie, Abrahamie Lincolnie czy JFK, największą tragedią w historii tego urzędu jest mieć obecnych dwóch kandydatów. Doskwiera mi to.

Friday, August 05, 2016

Why?

Interesting meeting with our friend John from Pittsburg today. He said he also had the problem of finger constrictures a few years ago and had it treated without an operation in the U.S. An enzyme was injected into each finger and it dissolved the tissue causing the problem. I know about this procedure because someone had it done in England. What was interesting was the cost; $3000 for each finger. Since I have 3 affected fingers that would be $9,000 or 35,000 zl. In Poland I will pay 3,500 zl. Do you see the difference in medical costs between the U.S. and Poland?  10 times greater in the U.S. and, of course, the reason is...why?

It was good to see John again after a long time and to see he is doing better after the loss of his wife, almost 1 year ago. I can't imagine what he has gone through and hope I never have too. His Polish is much more advanced than mine but that is to be expected having been married to a Polish woman and much more contact with Polish relatives here. He will be here for about two months before he returns to the U.S.

Dzisiaj mieliśmy ciekawe spotkanie z naszym przyjacielem Janem z Pittsburga. Powiedział, że kilka lat temu również miał  problem z cieśnią palca i w USA obyło się bez operacji.  Do każdego palca został wstrzyknięty enzym, który rozpuścił tkankę powodującą problem. Wiem o tej procedurze, bo ktoś  zrobił to samo  w Anglii. Co ciekawe  koszt wyniósł  $ 3000 za każdy palec. Ponieważ mam 3 palce tym dotknięte byłoby to $ 9.000 lub 35.000 zł. W Polsce zapłacę 3500 zł. Czy widzisz różnicę w kosztach za zabiegi medyczne pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską? Oczywiście, 10 razy większe w Stanach Zjednoczonych, a powodem  tego jest ... co?

Dobrze było ponownie widzieć Johna po długim czasie i zobaczyć, że dochodzi do siebie  po stracie żony prawie  rok temu. Nie mogę sobie wyobrazić, co on przeszedł i mam nadzieję, że nigdy nie będę musiał. Jego polski jest znacznie bardziej zaawansowany niż mój, ale tego należało się spodziewać, ponieważ był żonaty z Polką i miał tutaj wiele innych kontaktów z polskimi krewnymi. Będzie tutaj około dwóch miesięcy przed powrotem do USA.

Thursday, August 04, 2016

Relief.

For some years I have had on my left hand the problem of fingers constricting more severely each month to the point that now only my first finger will function normally. I have had two operations while in the U.S. and covered by insurance. Each operation was quite costly but I paid little money due to insurance. Since I am retired and not working, NFZ will not pay for such an operation and so I have been hesitant to do anything to correct the problem. Talking with a doctor/acquaintance last week, he recommended a hand surgeon for a consultation. I went today, told him of my problem and he said he could fix the problem of all three fingers with one operation. I asked the cost of such an operation and he told me, 3,500 zl  ($908) and that included surgeon's cost and hospital cost. I was expecting 10 times that much.  It will be done on an outpatient procedure so I will go home the same day of the operation. |He said it will take 4--6 weeks to recover. After talking with Joan, we both think it is a good idea and I will probably due it the first week of November. I will be a relief to use all of my left hand again.

Od kilku lat miałem problem z ograniczeniem ruchomości palców lewej ręki , każdego miesiąca coraz poważniejsze do tego stopnia, że teraz tylko mój palec wskazujący będzie funkcjonował normalnie. Podczas pobytu w USA miałem objęte ubezpieczeniem dwie operacje. Każda operacja była dość kosztowna, ale zapłaciłem niewiele pieniędzy z racji ubezpieczenia. Ponieważ jestem na emeryturze i nie pracuję, NFZ nie zapłaci za taką operację, więc byłem niezdecydowany co zrobić , aby rozwiązać problem. W trakcie rozmowy  ze znajomym  lekarzem  w zeszłym tygodniu, polecił mi konsultację z chirurgiem – specjalistą „od ręki”. Dzisiaj do niego poszedłem i powiedziałem mu o moim problemie , a on powiedział, że może rozwiązać problem wszystkich trzech palców podczas jednej operacji. Zapytałem o koszt takiej operacji, a on powiedział mi, że około 3500 zl ($ 908), wliczając operację i pobyt w szpitalu. Spodziewałem się 10 razy tyle. Zostanie ona przeprowadzona w warunkach ambulatoryjnych więc będę wracać do domu tego samego dnia.  Powiedział, że dojdę do siebie w ciągu 4-6 tygodni. Po rozmowie z Joan, oboje uważamy, że jest to dobry pomysł i będę dziękować za to w pierwszym tygodniu listopada. Odetchnę z  ulgą, kiedy ponownie zacznę używać  całą lewą rękę.

Wednesday, August 03, 2016

Croatia

It's a day like today that I feel so lucky to be where I am and have the opportunity to visit so many beautiful places. I read on FB one of my American cousins telling her adult son about an incredible 230 foot organ in Croatia that is played by the waves of the Adriatic sea and at night changes colors. Neither of them have ever actually seen it, only read about it somewhere but Joan and I have been there and spent 6 days traveling around that country. ON YouTube you should check out Plitvitce Lakes National Park Croatia in HD 47.53 minutes.

Dzisiaj jest jeden z tych dni, kiedy czuję się tak szczęśliwy w miejscu, w którym jestem i mam okazję odwiedzić wiele pięknych miejsc. Czytałem na FB jednego z moich amerykańskich kuzynów, który mówi do dorosłego syna o niesamowitych organach w Chorwacji o wielkości 230 stóp, które uruchamiane są i wydają dźwięki przez fale Adriatyku, a w nocy zmienią kolory. Żaden z nich nigdy nie widział Chorwacji  w rzeczywistości, tylko czytali gdzieś o tym, ale Joan i ja byliśmy tam i spędziliśmy 6 dni podróżując po kraju. W serwisie YouTube należy sprawdzić Plitvitce Lakes National Park Croatia in HD 47.53 min.

Tuesday, August 02, 2016

Survivors


 
 
Surviving members of the Warsaw Uprising. Their age at the time of the uprising is printed on the bottom left, for example: miał 19 lat= 19 years years old.............https://www.facebook.com/kobieta.gazeta/videos/1131212143606893/

So begins August. Yes, officially it's still summer but we know winter is on it's way and can only hope autumn will delay it's arrival as long as possible. I used to look forward to winter with it's heavy snowfalls, quiet nights and the beauty of a white covered landscape. Now, living in the land of perpetual grayness in the winter I don't like it as much. That, plus the fact that we really haven't had much snow since we've lived here the last 8 years.

Żyjący członkowie Powstania Warszawskiego. Ich wiek w chwili powstania jest wydrukowany na dole po lewej stronie, na przykład: miał 19 lat = https: //www.facebook.com/kobieta .gazeta / wideo / 1131212143606893 /

Zaczyna się sierpień. Oficjalnie jest jeszcze lato ale wiemy, że zima idzie i mogę tylko mieć nadzieję, że jesień opóźni swoje nadejście tak długo, jak to możliwe. Kiedyś czekałem na zimę z jej intensywnymi opadami śniegu, cichymi nocami i pięknem bieli krajobrazu. Teraz, mieszkając w krainie wiecznej szarości w zimie nie podoba mi się to za bardzo. To, plus fakt, że tak naprawdę nie mieliśmy dużo śniegu, odkąd  mieszkamy tutaj przez ostatnie 8 lat.

Monday, August 01, 2016

Uprising.Today is the commemoration of the  beginning of the Warsaw Uprising.

The Warsaw Uprising was a major WWII operation by the Polish Resistance Home Army to liberate Warsaw from Nazi Germany. The Uprising was timed to coincide with the Soviet Union's Ted Army approaching the eastern suburbs of the city and the retreat of German forces.  However, the Soviet advance stopped short, enabling the Germans to regroup and demolish the city while defeating the Polish resistance, which fought for 63 days with little outside support. The Uprising was the largest single military effort taken by any European Resistance movement during WWII.

The Uprising began on 1 August 1944, as part of a nationwide plan, Operation Tempest,  when the Soviet Army approached Warsaw. The main Polish objectives were to drive the German occupiers from the city and help with the larger fight against Germany and the Axis Powers. Secondary political objectives were to liberate Warsaw before the Soviets, to underscore Polish sovereignty by empowering the Polish Underground State before the Soviet-backed Polish Committee of National Liberation could assume control. Also, short-term causes included the threat of a German round-up of able-bodied Poles, and Moscow radio calling for the Uprising to begin. Winston Churchill pleaded with Stalin and The U.S. to help Britain's Polish allies, to no avail.

Although the exact number of casualties remains unknown, it is estimated that about 16,000 members of the Polish resistance were killed and about 6,000 badly wounded. In addition, between 150,000 and 200,000 Polish civilians died, mostly from mass executions. Jews being harbored by Poles were exposed by German house-to-house clearances and mass evictions of entire neighborhoods. German casualties totaled over 8,000 soldiers killed and missing, and 9,000 wounded. During the urban combat approximately 25% of Warsaw's buildings were destroyed. Following the surrender of Polish forces, German troops systematically levelled another 35% of the city block by block. Together with earlier damage suffered in the 1939 invasion of Poland and the Warsaw Ghetto Uprising in 1943, over 85% of the city was destroyed by January 1945.

Dzisiaj przypadają obchody  rozpoczęcia Powstania Warszawskiego.

Powstanie Warszawskie było główną operacją AK w czasie II wojny światowej w celu wyzwolenia Warszawy spod okupacji nazistowskich Niemiec. Powstanie zbiegło się z podchodzeniem armii Związku Radzieckiego pod  wschodnie obrzeże miasta i odwrotem wojsk niemieckich. Jednak posuwanie się naprzód armii radzieckiej zostało wstrzymane, umożliwiając Niemcom przegrupowanie się i zniszczenie miasta, kiedy pokonali polski ruch oporu, który walczył przez 63 dni przy niewielkim wsparciu zewnętrznym. Powstanie było największym wysiłkiem wojskowym podjętym przez jakikolwiek ruch oporu podczas II wojny światowej.

Powstanie rozpoczęło się w dniu 1 sierpnia 1944 roku, w ramach ogólnopolskiej akcji „Burza”, kiedy Armia Czerwona zbliżała się do Warszawy. Głównymi celami było wyparcie niemieckich okupantów z miasta i pomoc w walce z Niemcami i Państwami Osi. Drugorzędnymi celami politycznymi były: wyzwolenie  Warszawy zanim zrobią to Sowieci oraz podkreślenie polskiej suwerenność poprzez umocnienie Polskiego Państwa Podziemnego zanim  Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego posiadający wsparcie  Związku Radzieckiego mógłby przejąć kontrolę. Groźby łapanek pełnosprawnych Polaków ze  strony Niemiec, jak i  wezwania Radio Moskwa do rozpoczęcia powstania były powodami, aby zacząć walkę. Winston Churchill prosił Stalina i USA, aby pomogły polskim sojusznikom  Wielkiej Brytanii, ale bezskutecznie.

Chociaż dokładna liczba ofiar nie jest znana, szacuje się, że około 16.000 członków polskiego ruchu oporu zginęło, a około 6000 zostało ciężko rannych. Ponadto między 150.000 a 200.000 polskich cywilów zginęło, głównie w masowych egzekucjach. Żydzi ukrywani przez Polaków zostali eksmitowani przez Niemców w czasie akcji wyburzania dom po domu i masowych eksmisji całych dzielnic. Straty niemieckie wyniosły ponad 8000 żołnierzy zabitych i zaginionych, a 9000 zostało rannych. Podczas walk w mieście około 25% budynków w Warszawie zostało zniszczonych. Po kapitulacji wojsk polskich, wojsko niemieckie systematycznie zrównało z ziemią kolejnych 35% miasta. Wraz z wcześniej poniesionymi zniszczeniami w 1939 roku podczas inwazji na Polskę, po likwidacji Getta Warszawskiego w 1943 roku, w styczniu 1945 roku ponad 85% miasta zostało zniszczone.

Sunday, July 31, 2016

Bird feeder

I did something today I haven't done since my days of living in the forest in Michigan many years ago. I had breakfast with the birds.

Sometimes in those days, especially in winter when food was hard for them to find, I would take whatever I made for breakfast and sit on the steps leading down from the front door. Usually it was orange pancakes and bread made from recipes in an old cookbook. I would tear small pieces of the bread or pancake and throw in down on the snow and in a short time a bird would appear to take it away, usually a bluebird or a black-capped chickadee. I tried just holding a piece in my hand to see if they would fly up to take it but they were too wild to do that.

Today I stopped at McDonalds and got an Egg McMuffin, pulled my car into a parking space, rolled down the window, tore off a piece of the muffing and laid it on the outside rear view mirror. Quickly. a  little sparrow appeared, grabbed the bread and flew away. I did that about three times and the fourth time I just stuck my hand out the window by the mirror  with the bread between two fingers. A sparrow flew to the mirror and took thw bread our of my hangers. I think I ended up feeding the birds more than I ate. Next I will take my camera to see if I can capture the moment.

Zrobiłem dziś coś, czego nie robiłem od czasu, gdy mieszkałem w lesie, w Michigan wiele lat temu. Zjadłem śniadanie z ptakami.
 
Wtedy czasem, szczególnie zimą, gdy miały problem ze znalezieniem jedzenia, brałem swoje śniadanie i siadałem na schodach przed drzwiami wejściowymi. Zwykle jadłem pomarańczowe naleśniki i chleb pieczony według przepisu ze starej książki kucharskiej. Drobiłem chleb lub naleśnika i rzucałem na śnieg. Po chwili pojawiał się ptaszek, by porwać okruszek. Zwykle był to północnoamerykański drozd albo sikorka. Próbowałem karmić je z ręki, jednak były zbyt dzikie by się to udało.
Zatrzymałem się dziś w McDonald'sie, zamówiłem Egg McMuffin, zatrzymałem auto na parkingu, opuściłem okno, oderwałem kawałek bułki i położyłem na bocznym lusterku. Szybciutko pojawił się mały wróbel, porwał chleb i odfrunął. Powtórzyłem to trzy razy, a za czwartym wystawiłem rękę za okno, przy lusterku, trzymając chleb między palcami. Wróbel podfrunął do lusterka i zabrał okruch. Sądzę, że ptaki zjadły więcej niż ja. Następnym razem wezmę aparat i spróbuję uchwycić tę chwilę.

Saturday, July 30, 2016

Skype

Saturday, Sunday, Monday? What day is it? They seem to run together fairly often when you have no need to be anywhere in particular. It felt like that today. The only thing that let us know it was Saturday was a scheduled Skype with Joan's daughter at 16:30 that lasted for one hour. They have made an arrangement now to have a private Skype just between mother and daughter every three weeks with intermittent Skypes with the whole family. I think it is a good idea.

Sobota, niedziela, poniedziałek? Który to dzień? Zlewają się ze sobą, jeśli nie masz planów wymagających wybrania się w jakieś konkretne miejsce. Właśnie tak się dziś czułem. Jedyną rzeczą przypominającą nam, że jest sobota, była zaplanowana na 16.30 rozmowa przez Skype z córką Joan, która trwała godzinę. Umówiły się na prywatną rozmowę między matką i córką co trzy tygodnie oraz okazjonalne rozmowy przez Skype z całą rodziną. Sądzę, że to dobry pomysł.

Friday, July 29, 2016

Frustration.

Today was the first time I was totally frustrated at the end of my Polish lesson. I'm just constantly bombarded with grammar and it never gets easier There is no rhyme or reason to it for an English brain to comprehend, at least not mine. Maybe it's the age thing but whatever the reason, I don't like it. Of course if I was living in a situation where |I absolutely had to speak Polish 24/7 I would be much farther ahead and probably without all this grammar being pushed on me but I'm not. I can get by in most general situations with what I know already but it is not enough for me.  I seek refuge in Spanish, it makes sense to me.

Well, both sides have made their case now to the American public and for the next 90 days it will be total war between the two of them to say everything bad about their opposing candidate. It is probably going to be the worst presidential campaign ever. Our decision, Joan's and mine, is already made. It was an easy one to make considering who the ONLY two candidates are although that in itself is the problem. The two party system does not work for us, there should be at least three choices. We listened to Clinton and while we don't believe everything she said we also listened to Trump. We believe what he said, that he will build a wall by Mexico, that he will ban Muslims from the U.S. that he thinks only HE can make America great again, that he calls for Russia to hack emails, that he thinks Putin and Kim Jung Su are good leaders, that he may not defend NATO allies and many other absurd things. That is why is it easy for us to use of votes for Clinton. To let a man like him take the oath of the Presidency is insane. But why should we care? We don't live there anymore but our children and grandchildren do. It wouldn't be the first time the U.S. didn't defend it's allies as Poland know all too well

Dziś po raz pierwszy byłem sfrustrowany na koniec mojej lekcji polskiego. Jestem bezustannie bombardowany gramatyką , a nic nie staje się łatwiejsze. Nie ma ładu i składu, aby  angielski rozum mógł to zrozumieć, a przynajmniej nie mój. Może to sprawa wieku, ale niezależnie od przyczyny, nie podoba mi się to. Oczywiście, gdybym żył w sytuacji, kiedy absolutnie miałbym mówić po polsku  24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu , to byłbym znacznie dalej i pewnie bez tej całej gramatyki, do której jestem zmuszany, ale nie jestem. Radzę sobie w sytuacjach najbardziej ogólnych z tym, co już wiem, ale to jest dla mnie za mało. Szukam „azylu” w języku hiszpańskim, ma to dla mnie sens.

Cóż, obie strony przedstawiły swoje stanowiska  amerykańskiej opinii publicznej i przez następne 90 dni  będzie pomiędzy nimi totalna wojna , żeby powiedzieć  wszystko co najgorsze o przeciwniku. Prawdopodobnie będzie to najgorsza w historii kampania prezydencka. Joan i ja podjęliśmy już decyzję. To było łatwe  biorąc pod uwagę, że jest tylko dwóch kandydatów, chociaż jest to problem sam w sobie. System dwu-partyjny nie działa na nas, powinny być co najmniej trzy możliwości. Słuchaliśmy Clinton i choć nie wierzymy we wszystko, co powiedziała, to również słuchaliśmy Trumpa. Wierzymy we wszystko, co powiedział, że zbuduje mur na granicy z  Meksykiem, że wykluczy muzułmanów z USA, że jest jedynym, który myśli , że tylko on ponownie uczyni Amerykę wielką, że wzywa Rosję do  hakowania emaili, że on myśli, że Putin i Kim Jung Su są dobrymi liderami, że nie może bronić sojuszników z NATO i wiele innych absurdalnych rzeczy . To nie byłby pierwszy raz, kiedy USA nie broni sojuszników , o czym Polska wie aż nadto dobrze. Dlatego jest nam  łatwiej głosować na Clinton. Pozwolić takiemu człowiekowi na złożenie przysięgi prezydenckiej jest szalone. Ale dlaczego powinniśmy o to zadbać? Już tam nie żyjemy, ale nasze dzieci i wnuki tak.

Thursday, July 28, 2016

Rolling.

131 zl for this weeks for shopping.

In the afternoon I took the documents need to be translated to the man who will do it. He said two weeks but will get the marriage license done by next Wednesday so I can take that and my birth certificate to register with the Polish Registry office. That process takes about two weeks also. So, the ball is starting to roll for citizenship. By the time our lease expires in two years I should have it.

It's been a warm week here, averaging about 28c each day and usually sunny or partly sunny. Not bad for summer although it is coming to an end.

I'm feeling a little anxious to do some traveling somewhere. I know we were in the U.S. in March but that seems like such a long time ago and it wasn't to anyplace new. I'd love to jump on a plane to Croatia or Spain tomorrow but that won't happen.

131 zł w tym tygodniu na zakupy.

Dokumenty, które muszą być przetłumaczone zabrałem po południu ze sobą do osoby, która to zrobi. Powiedział, że będą gotowe za dwa tygodnie, ale przetłumaczony akt małżeństwa  dostanę w następną środę, więc mogę go  i mój akt urodzenia wziąć i zarejestrować w biurze meldunkowym .

Proces ten trwa również około dwóch tygodni. Więc, proces o obywatelstwo rozpoczął się i toczy się jak kula. W tym czasie, 2 lata, wygasa nasza dzierżawa, więc powinienem już otrzymać obywatelstwo.

Jest ciepły tydzień ze  średnią temperaturą około 28C każdego dnia, słoneczny i pogodny. Nieźle jak na lato, choć zbliża się do końca.

Czuję się trochę niespokojny, aby  zrobić  gdzieś kilka podróży. Wiem, że byliśmy w marcu w USA, ale to wydaje się tak dawno temu i nie było żadnego nowego miejsca. Chciałbym jutro wskoczyć do samolotu do Chorwacji czy Hiszpanii, ale tak się nie stanie.

Wednesday, July 27, 2016

Surprise!


What a surprise! my IDL has already arrived from the U.S. It only took 2 1/2 weeks to get it here. That was fast and without special handling. Maybe the postal system is improving.

I made contact with an official translator and tomorrow will take him the documents that need translation into Polish. I don't think it should take more than a week.

We stayed up late last night watching the Democratic convention until 1AM and then this morning watched on YouTube the Bill Clinton speech about his wife. I think it's good that Sanders supporters were able to nominate him for candidacy even though they knew he would not win. Even better was his speech to try and get his supporters to vote for Clinton knowing that if they did not, Trump would win. The first black American president in 2008 and maybe the first woman president in 2016.

Joan made chłodnik for dinner. :-)

Co za niespodzianka! Otrzymałem mój IDL(Miedzynareodowy Praeo Jazdy)  z USA. Wystarczyło 2 i pół tygodnia, aby został tutaj przesłany. Odbyło się szybko i bez specjalnego traktowania. Może system pocztowy ulega poprawie.

Umówiłem się z tłumaczem przysięgłym i jutro zabiorę dokumenty, które wymagają tłumaczenia na język polski. Nie sądzę, aby tłumaczenie trwało dłużej niż tydzień.

Siedzieliśmy do późna w nocy, do około 1 po północy oglądając konwencję partii Demokratycznej, a potem rano  na YouTube przemówienie Billa Clintona o jego żonie. Myślę, że to dobrze, że zwolennicy Sandersa mogli nominować go na kandydata, mimo że wiedzieli,  że nie wygra. Jeszcze lepsza była jego mowa, jako próba przekonania swoich zwolenników do głosowania na Clinton wiedząc, że jeśli tego nie zrobią, Trump wygra. W roku 2008 w USA pojawił się pierwszy czarny prezydent i może w 2016 roku pierwszym prezydentem zostanie kobieta.

Joan zrobiła chłodnik na kolację.  :-)

Tuesday, July 26, 2016

Got it.

Our landlord, Ania, and her husband, Marcin, came over last night and we signed an extension to our lease so now we are good for another two years. We hoped they would bring their little son, 6 years old, so we could see how much he has grown since the last time we saw him. Both of them are doctors and the live close to my cousin, Tomasz.

We're watching a TV series now called, Black Sails, about how pirates established the city of Nassau in the Bahamas a few hundred years ago. It's interesting because some of it is true, based on real pirates like Blackbeard and Long John Silver. They were two pirates I read about in history class when I was a young boy and Walt Disney even made movies about them.

Today we sent in for our absentee voter ballots for the Presidential election and they will be sent to us by email so we won't have to wait for snail mail. Being a Sanders supporter it was hard to see him lose and I don't believe it was a fair fight at all. I trust Clinton about ass much as I do Trump but to me he is far more dangerous to the world than she is. I find it hard to understand why other Sanders supporters do not realize by their continued resistance to vote for her it is only assuring Trump the Presidency.

Nasz właściciel, Ania i jej mąż, Marcin, przyszli poprzedniego wieczoru i my podpisaliśmy przedłużenie umowy najmu mieszkania na kolejne dwa lata. Mieliśmy nadzieję, że oni zabiorą ze sobą ich 6. letniego synka,  więc mogliśmy zobaczyć, jak bardzo urósł od czasu, kiedy  widzieliśmy go po raz ostatni. Oboje są lekarzami i mieszkają niedaleko mojego kuzyna, Tomasza.

Oglądamy serial telewizyjny pod tytułem Black Sails  o tym, jak piraci założyli miasto Nassau na Bahamach kilkaset lat temu. To ciekawe, ponieważ niektóre wątki są prawdziwe, oparte na życiu prawdziwych piratów, takich jak Czarnobrody i Long John Silver. O dwóch piratach czytałem podczas lekcji  historii w klasie, kiedy byłem małym chłopcem, a Walt Disney  nawet zrobił o nich filmy.

Dzisiaj wysłaliśmy w nasz akces korespondencyjnego głosowania  w wyborach prezydenckich i otrzymamy je  przez e-mail, więc nie będziemy musieli czekać na tradycyjną pocztę. Jako zwolennik Sandersa ciężko było patrzeć, jak traci swoją pozycję, a  w ogóle to  nie wierzę, że to była uczciwa walka. Ufam Clinton tak samo jak  Trumpowi ale dla mnie on jest znacznie bardziej niebezpieczny dla świata, niż ona. Trudno mi zrozumieć, dlaczego inni zwolennicy Sandersa nie zdają sobie sprawy,  że  nie głosując na nią zapewniają prezydenturę Trumpowi.

Monday, July 25, 2016

Lonnnnnnnnnnnng wait!

I received a message from my friend in immigration telling me the Presidential procedure for receiving citizenship will take longer than the first option with a Polish language certificate. This procedure will take from 2 months up to 2 years because the administrative code does not apply to this option. So, it's going to be a lonnnnnnnnnnnng wait.

Otrzymałem wiadomość od mojej znajomej z urzędu ds. imigrantów informującą, że procedura otrzymania obywatelstwa przez Urząd Prezydenta  potrwa dłużej niż opcja z polskim certyfikatem językowym. Procedura ta trwa od 2 miesięcy do 2 lat, ponieważ do tej opcji  nie stosuje się kodeksu postępowania administracyjnego. Tak, to będzie długie czekanie.

Sunday, July 24, 2016

Fall.

Yesterday I had a quick re-visit to Granada and a bad event that happened there. It was the one where I stepped down on an ancient, smooth stair  with my sandal and the next thing I knew I was flat on my back screaming in pain from the fall. This time I was holding on to the stair rail with my right hand, walking down very narrow wooden steps from a friends flat when, once again, my foot slipped off the stair and I fell hitting the middle and lower part of my back.. He lifted me up and I was able to drive home but spent the rest of the night in bed. Today I feel much better and will go to buy a new pair of sandals. That is the reason I did not write yesterday.

John, I do have those two documents you told me I needed.

It's three hours later and Joan convinced me to get rid of the old sandals(13 years old) and get a new pair that had better gripping soles. I resisted at first but finally gave in. It's true they are now very smooth on the bottom and sometimes I do slide even on flat surfaces. We went to Deichtman's and I chose this black pair. Cost 75 zl($19).

Wczoraj miałem szybką ponowną wizytę w Granada oraz złe zdarzenie, które wydarzyło się tam. Było to jedno, gdzie zszedł na starożytnych, gładkiej schodów z moim sandała a następną rzeczą, wiedziałem, że płasko na plecach, krzycząc z bólu od upadku. Tym razem byłem trzymając się poręczy schodów z mojej prawej strony, idąc bardzo wąskie drewniane Schody z przyjaciółmi płaskich, kiedy po raz kolejny, moja noga ześlizgnęła po schodach i upadłem uderzanie środkową i dolną część pleców .. podniósł mnie i udało mi się pojechać do domu, ale spędził resztę nocy w łóżku. Dziś czuję się o wiele lepiej i pójdzie kupić nową parę sandały. To jest powód, nie pisałem wczoraj.


John, mam te dwa dokumenty, które mi potrzebne.


To trzy godziny później i Joan przekonał mnie, aby pozbyć się starych sandały (13 lat) i uzyskać nową parę, która miała lepsze podeszwy trzymania. Oparłem na początku, ale w końcu dali. To prawda, że ​​są teraz bardzo gładka na dnie, a czasami nawet nie ślizgać się na płaskich powierzchniach. Poszliśmy do Deichtman i wybrałem ten czarny parę. Koszt 75 zł ($ 19).Friday, July 22, 2016

No obstacles.

Beautiful day! Spent the afternoon outside. It felt like Sunday because I had no Polish lesson because Zbyszek is still busy with his daughter. I didn't mind it.

Got a little more clarification on what needs to be done for citizenship. Seems I need to take my official birth and marriage license with official translation into Polish to the Polish Registry office and get both of the issued to me from that office. I already have the birth certificate one translated but have to get our marriage license translated. It takes about two weeks and cost is 50 zl each. I was also concerned that my grand parents and great grandparents were born when Poland didn't officially exist for 125 years and their birth certificates had their place of birth as Russia/Poland. However I was told that even if my grandparents were born before 1918, they became polish citizens by the virtue of law (act of citizenship of 1921), so I shouldn't worry about that. That was good news. So, first I will contact the official translator for the marriage license and also my reason and story of why I want citizenship, have it done and then make arrangements with our friend Zbyszek to go to the Polish Registry office.   During that time I will fill out the form, take the photograph, gather family history documents and proceed.  Like I said, it's going to take some time but it always does with things like this.

Piękny dzień! Z popołudniem spędzonym na zewnątrz. Czułem się jak w niedzielę, ponieważ nie miałem lekcji polskiego, bo Zbyszek jest wciąż zajęty córką. Nie przeszkadzało mi to.

Trochę więcej wyjaśnień na temat tego, co powinno być zrobione, by otrzymać obywatelstwo. Wydaje się, że muszę moje dokumenty urodzenia i małżeństwa przetłumaczone na polski przez tłumacza przysięgłego zabrać do Urzędu Stanu Cywilnego, który wyda je z powrotem poświadczone. Metrykę urodzenia mam przetłumaczoną, ale muszę to samo zrobić z aktem małżeństwa. To potrwa około dwóch tygodni, a koszt każdego to 50 zł. Byłem również zaniepokojony faktem, że moi dziadkowie i pradziadkowie urodzili, kiedy Polska oficjalnie nie istniała przez 125 lat, a na ich aktach urodzenia jako miejsce urodzenia jest Rosja / Polska. Jednak powiedziano mi, że nawet jeśli moi dziadkowie urodzili się przed 1918 roku, stali się polskimi obywatelami z mocy prawa (ustawa o obywatelstwie z 1921), więc nie należy się tym martwić. To była dobra wiadomość. Więc, po pierwsze skontaktuję się z  tłumaczem a propos aktu małżeństwa, a także historii mojego życia i powodu dlaczego chcę przyznania obywatelstwa,  a kiedy to zostanie wykonane uzgodnię z naszym przyjacielem Zbyszkiem wizytę w Urzędzie Stanu Cywilnego. W tym czasie będę wypełniać formularz, zrobię zdjęcie, zbiorę dokumenty rodziny poświadczające przeszłość i przystąpię do realizacji. Tak jak mówiłem, to zajmie trochę czasu, ale zwykle tak się dzieje w podobnych sprawach.

Thursday, July 21, 2016

2 options.

Well, there are two options to obtain Polish citizenship but really only one for me. The first is the usual of filling out the form, a photograph, proof of birth, proof of marriage, parents, etc. paying the fee, proof of identity, proof of residence and an official certificate confirming use of conversational Polish. That is the one that stops option one for me. Even after 9 years, I do not have conversational Polish certificate. So that takes me to option two. This does not require the certificate but does require additional documents which I already have. These years of family research have given me plenty of documentation of family history in Poland connected directly to me. I'm going to meet with the person who handles these matters and start the procedure as soon as I fill out the form, get the documents together and get a new photograph. I thought surely it would be necessary to know Polish history but there is no mention of it in the requirements. I don't know how long it will take, it doesn't matter.

Cóż, istnieją dwie możliwości uzyskania polskiego obywatelstwa, ale dla mnie tak naprawdę tylko jedna. Pierwszą z nich jest zwykłe  wypełnienie formularza i dodanie załączników: fotografii, dowodu urodzenia, dowodu ślubu rodziców , uiszczenia opłaty, dowodu  tożsamości, dowodu zamieszkania i oficjalnego certyfikatu potwierdzającego używanie języka polskiego w stopniu komunikatywnym. Ten ostatni załącznik zamyka przede mną pierwszą opcję. Nawet po 9. latach, nie mam takiego certyfikatu. Więc pozostaje wariant drugi, gdzie nie ma wymogu certyfikatu, ale  wymagane są dodatkowe dokumenty, które już mam. Te lata badań nad dziejami rodziny dały mi mnóstwo dokumentów  z historii rodziny w Polsce bezpośrednio łączących się ze mną. Mam zamiar spotkać się z osobą, która zajmuje się takimi sprawami i rozpocząć procedurę jak tylko wypełnię formularz, zepnę razem dokumenty  i zrobię nowe zdjęcie. Myślałem, że konieczna będzie znajomość polskiej historii, ale wśród warunkach uzyskania obywatelstwa nie ma o tym wzmianki . Nie wiem, jak długo to potrwa, to nie ma znaczenia.

Wednesday, July 20, 2016

No visit.

I received a message from the owner of Elzbietówka that she won't be doing another tour until the end of August so I guess that trip is put on hold for now. We will probably miss that one also, getting ready for our trip with Zbyszek to Vienna and Budapest.

What a sad of state of affairs the U.S. is in now with their Presidential election conventions. Neither candidate can be trusted, both are liars but they are the only two choices offered. The only good candidate had little chance of succeeding because of the way politics are rigged. Trump scares me the most, not just for America but for Poland as well.

Today was finally a sunny day after three cloudy days with rain. We didn't have our weekly meeting at Kandulski's with Zbyszek because his daughter is in town and he is spending time with her. She lives in Bulgaria where she prefers to live and only comes back to visit every now and then.

Ah, the postal system, how I love it. We received our water bill today due on the 18th. Today is the 20th so already it is late. Our provider, Aquanet, is in Poznań, so at the most, 7 km from where we live. Ok. now I understand why it can take two weeks for delivery. It's not a complaint, just an amusing part of life in Poland, our home which we love dearly.

Otrzymałem wiadomość od właściciela Elzbietówka że nie będzie robić kolejną wycieczkę do końca sierpnia, więc myślę, że podróż jest zawieszane do teraz. Będziemy prawdopodobnie przegapić tego też, szykując się do naszej podróży ze Zbyszkiem do Wiednia i Budapesztu.

Co za smutna wśród stanie rzeczy USA jest teraz z ich prezydenckich konwencji wyborczych. Ani kandydat może być zaufany, oba są kłamcami, ale są tylko dwie możliwości oferowanych. Jedynym dobrym kandydatem miał niewielkie szanse powodzenia ze względu na sposób polityka są sfałszowane. Trump przeraża mnie najbardziej, nie tylko w Ameryce, ale także dla Polski.

Dziś wreszcie słoneczny dzień po upływie trzech dni pochmurnych z deszczem. Nie mieliśmy nasze cotygodniowe spotkanie w Kandulski jest ze Zbyszkiem, bo jego córka jest w mieście, a on spędza z nią czas. Ona mieszka w Bułgarii, gdzie preferuje się żyć i tylko wraca do odwiedzenia co jakiś czas.

Ah, system pocztowy, jak ja kocham go. Otrzymaliśmy nasz rachunek wody dziś ze względu na 18. Dzisiaj jest 20., tak już jest późno. Nasz dostawca, Aquanet jest w Poznaniu, więc co najwyżej, 7 km od gdzie żyjemy. Ok. Teraz rozumiem, dlaczego może to trwać dwa tygodnie na dostawę. To nie jest zarzut, po prostu zabawną częścią życia w Polsce, nasz dom, który kochamy drogo.

Tuesday, July 19, 2016

Quiet

Quiet day nothing happened. Cicho dnia, nic się stało!

Monday, July 18, 2016

Immigration.

I woke up early to go to the immigration office to see what I have to do to apply for Polish citizenship only to find out when I got there that they had changed the Monday starting time to 9:30 and already at 9:00 30 people were waiting. I hate waiting so I went back home. I have a friend who works in the office but is on vacation now in France. When she returns on Wednesday she will call me.

The rest of the day we studied Spanish and later I finished one of my Polish lesson exercises.

Checking out flights to Costa Blanca in Spain it is amazing how they change with the season. For example from Poznań to Alicante in July, round trip, is 1,300zl but in March it is 300zl. The distance is the same both times, only the month is different.

Obudziłem się wcześnie, aby udać się do urzędu imigracyjnego, żeby zobaczyć, co mam zrobić podczas ubiegania  się o polskie obywatelstwo i  kiedy tam dotarłem dowiedziałem się tylko, że  w poniedziałek zmieniła się godzina rozpoczęcia pracy z  9:30 na 9:30, a już czekało tam 30 osób .

Nienawidzę czekania więc wróciłem do domu. Mam znajomego, który pracuje w biurze, ale teraz jest na wakacjach we Francji. Gdy w środę wróci, zadzwoni do mnie.

Przez resztę dnia uczyliśmy się hiszpańskiego, a później skończyłem jedno z moich ćwiczeń w języku polskim .

Sprawdzanie lotów do Costa Blanca w Hiszpanii;  niesamowitym jest, jak one się zmieniają w ze względu na porę roku. Na przykład cena biletu z Poznania do Alicante w lipcu, w obie strony wynosi 1,300zl ale w marcu to 300zł. W obu przypadkach,  za każdym odległość jest taka sama, tylko miesiące są inne.

Sunday, July 17, 2016

Disappointment...but good news.

Well, what can I say about our trip to visit Elzbietówka. It didn't turn out good. We got up at 7:00 in order to leave at 8:00 and arrive by 9:00. We arrived a little early, found what we thought was the road leading into the gardens but the security gate was closed. I pushed the button several times to speak to someone but no one answered. We waited a while thinking the tour group would arrive soon and the gate would open but that didn't happen. The map said we were on the right road, Brzozowa, even though there was no street sign. The GPS said it was correct also. We waited 15 more minutes and decided to leave. Turning right off this road, a short distance further I spotted a road sign, Brzowowa and a little road to the right with trees on both sides. Perhaps this was the entrance road and the other was the back road. We drove up a little ways but still saw no one even though we passed by a house that looked lived in. We thought maybe the tour had started on time and our delay at the back gate made us late enough to miss it so we headed back home disappointed.

We did make a stop and Kostrzyn on the way back so I could take a few pictures of the town and it's rynek.

Isa, Joan thanks you for the recipe and we both thank you for the information about Spain. I have questions about that I would like to ask if you would send me your email address to my email address above. Thanks

Now it's 18:00 and I received a message from the owner saying it's a pity we didn't get to see her garden but she has another private group tour arranged for this week in the afternoon and she invites us to join her and we accepted the invitation. I don't know what day yet until she replies.

No cóż, co mogę powiedzieć o naszej podróży do odwiedzenia Elzbietówka. To nie wyszło dobrze. Wstaliśmy o 7:00, aby opuścić o godzinie 8:00 i kończą się o 9:00. Przyjechaliśmy trochę za wcześnie, stwierdzono co uważaliśmy, że droga prowadząca do ogrodów, ale brama bezpieczeństwa została zamknięta. I pchnął kilka razy przycisk, aby porozmawiać z kimś, ale nikt nie odpowiedział. Czekaliśmy myśląc grupa wycieczka przybędzie wkrótce i brama otworzy, ale tak się nie stało. Mapa powiedział byliśmy na dobrej drodze, Brzozowa, choć nie było śladu ulicy. GPS powiedział, że to była słuszna też. Czekaliśmy 15 minut więcej i postanowił odejść. Skręcanie w prawo od tej drogi, w niewielkiej odległości dalej dostrzegłem znak drogowy, Brzowowa i trochę drogi w prawo z drzewami po obu stronach. Być może była to droga wejścia, a drugi był powrót drogowego. Pojechaliśmy trochę drogi, ale wciąż nie widział nikogo, nawet mimo tego, że przeszedł przez dom, który wyglądał mieszkał. Myśleliśmy że może wycieczka zaczęła na czas i nasze opóźnienie w tylnej bramie nas na tyle późno, by ją przegapić, więc udaliśmy się z powrotem domu rozczarowany.

Zrobiliśmy się zatrzymać i Kostrzynie nad drodze powrotnej więc mogłem zrobić kilka zdjęć na miasto i to Rynek.Isa, Joan dziękuje za przepis i oboje dziękuję za informacje na temat Hiszpanii. Mam pytania o które chciałbym zapytać, czy możesz wysłać mi swój adres e-mail na mój adres powyżej. Dzięki

Teraz jest 18:00 i otrzymałem wiadomość od właściciela mówiąc szkoda, że nie udało nam się zobaczyć jej ogród ale ma inną prywatną wycieczkę grupa rozmieszczone w tym tygodniu w godzinach popołudniowych, a ona zaprasza nas do niej dołączyć i przyjęty zaproszenie. Nie wiem, co jeszcze dzień, dopóki nie odpowiada

Saturday, July 16, 2016

New soup>
Last night, for the first time, we had chłodnik pomidorowy. That is a special kind of cold soup made out of tomatoes. Usually when you mention chłodnik, people think of the cold soup made from beets but this is much different and excellent in taste. I tried to get the recipe for Joan but unfortunately the cook was unwilling to give it to me. Does any one have a recipe for this soup? Joan does make the one from beets and would like to try this one also.

Today started out gray and cloudy but by the afternoon turned into a beautiful day so we went out for the afternoon to walk around and just enjoy being outside. The weather prediction for tomorrow is 10% possibility of rain so that is not enough to stop us from making the trip to visit the Elzbietówka gardens in the morning. Since we will be out that distance from Poznań and weather permitting, we may visit the towns of Paczkowo and Kostrzyn on the way back home after our visit. We've passed by them many times on the way to Golina but never stopped to see them.

Ostatniej nocy, po raz pierwszy, mieliśmy Chłodnik pomidorowy. Jest to specjalny rodzaj zimnej zupy wykonane z pomidorów. Zazwyczaj kiedy wspomina Chłodnik, ludzie myślą o zimną zupa z buraków, ale to jest zupełnie inaczej i doskonałe w smaku. Próbowałem dostać przepis dla Joan ale niestety kucharz nie chciał mi go dać. Czy ktoś ma przepis na tę zupę? Joan robi się jedną z buraków i chcieliby spróbować tego również.

 
Dziś rozpoczął się szaro i pochmurno, ale po południu zamienił się w piękny dzień, więc udaliśmy się na popołudnie na spacer i po prostu cieszyć się na zewnątrz. Przewidywanie pogody na jutro jest 10% możliwość opadów tak, że nie wystarczy, aby powstrzymać nas od podejmowania podróż, aby odwiedzić ogrody Elzbietówka rano. Ponieważ będziemy z takiej odległości od Poznania, a przy dobrej pogodzie, możemy odwiedzić miast Paczkowo i Kostrzynie w drodze powrotnej do domu po naszej wizycie. Mamy przeszły przez nich wiele razy w drodze do Golina, ale nigdy nie zatrzymał się, by je zobaczyć.