Friday, January 20, 2017

The END. 
AND SO IT ENDS.............

Thursday, January 19, 2017

Not here.

Another frosty morning so I took my camera and went for a nice long walk around the neighborhood taking pictures of various scenes. One hour in -4C was enough for me and I returned home to answer emails and read comments.

I really didn't start this blogging for political comments by me but it's hard to keep silent. Linda, you mentioned the 8 year vacation of the Obama administration. According to the Bureau of Labor Statistics, when he started his "vacation" unemployment was at 7.3, at the end of 2016 is was 4.7. Who made that happen? As for, give him a chance, look at his cabinet appointees. Do you really think those people are qualified to hold those positions? Ties to Russia? Does anyone know the truth? His attitude towards women, Muslims, immigrants, refugees? Do you agree with him? OK, that's enough. If you want to respond please use my email address above. Thanks for being a reader, I know political opinions belong to the owner and I respect yours. This will be the end of mine, I hope :-) I've been told by a cousin in the U.S. that I live in Poland now and should worry about this country, which I do, but it doesn't stop me from being concerned for the other one I came from.

Kolejny mroźny poranek, więc wziąłem aparat i poszedłem za miły, długi spacer po okolicy robiąc zdjęcia w różnych miejsc ach. Jedna godzina w temperaturze -4 ° wystarczyła i wróciłem do domu, aby odebrać e-maile i przeczytać komentarze.

Ja naprawdę nie uruchomiłem tego bloga dla politycznych komentarzy, ale trudno milczeć. Linda, wspomniałeś o 8. latach wakacji administracji Obamy. Według Bureau of Labor Statistics, kiedy rozpoczął swoje "wakacje" bezrobocie było na poziomie7,3, a na koniec 2016 roku było to 4,7. Kto to zrobił? Jeśli o to chodzi, daj mu szansę, spójrz na kandydatów do jego gabinetu. Czy naprawdę myślisz, że ci ludzie mają kwalifikacje do zajmowania takich stanowisk? Związki z Rosją? Czy ktoś zna prawdę? Jego postawa wobec kobiet, muzułmanów, imigrantów, uchodźców? Czy zgadzasz się z nim? OK, to wystarczy. Jeśli chcesz mi odpowiedzieć,  skorzystaj z mojego adres e-mail powyżej. Dzięki za to, że jesteś czytelniczką, wiem, że poglądy polityczne należą do ich właściciela i szanuję twoje. I na tym koniec z moimi, mam nadzieję :-) Mój kuzyn z USA powiedział mi, że teraz mieszkam w Polsce i powinienem   martwić się o ten kraj, co też robię, ale to nie powstrzymuje mnie od tego, by nie niepokoić się o ten  drugi, z którego pochodzę.

Wednesday, January 18, 2017

Frosted Morning.

 
We woke up this morning to a winter wonderland because last it was foggy but early morning it all froze on the trees and they look beautiful today.

Thank you, "Anonymous", I know I can always count on you to make a comment when I talk about governments. However, checking out the source of the article you mentioned, I see in his/her Culture section there are only stories blaming Afro-Americans, Muslims, the media, the music industry, immigrants and refugees for the problems now. OH, and, of course, the Obama administration above all. Really, you can do better than that.

Well, finally, after several hours, we have reserved seating and luggage added to our flight to Spain. It was all accomplished through a Ryanair application for my phone. It was suggested to me to use it so I downloaded it and it worked perfectly. I can't get boarding passes until 30 days before the flight but that is ok.

Dzisiaj rano obudziliśmy się w zimowej krainie, ponieważ ostatnio było mglisto, ale wcześnie rano to wszystko zamarzło na drzewach, które dziś pięknie wyglądają.

Dziękuję, " Anonymous ", wiem, że zawsze mogę na ciebie liczyć, że dodasz komentarz, kiedy mówię o rządach. Jednak po sprawdzeniu źródła artykułu, o którym  pan wspomniał, widzę w jego / jej dziale Kultura, że są tam tylko historie obwiniające Afroamerykanów, muzułmanów, media, przemysł muzyczny, imigrantów i uchodźców za wszystkie obecne problemy. Aha, i oczywiście, i przede wszystkim administrację Obamy. Naprawdę, może pan to zrobić lepiej.

Cóż, w końcu, po kilku godzinach, mamy zarezerwowane miejsca i dodany bagaż do lotu do Hiszpanii. To wszystko było możliwe dzięki zastosowaniu aplikacji Ryanair na moim telefonie. Zasugerowano mi się jej  używać, więc ją ściągnąłem i działa idealnie. Nie mogę otrzymać kart pokładowych aż do 30 dni przed wylotem, ale jest ok.

Tuesday, January 17, 2017

Kakistocracy.

As the "event" of January 20th approaches it is time to add a new word to your vocabulary.....Kakistocracy.  It is a term meaning a state or country run by the worst, least qualified, or most unscrupulous citizens. The word was first coined by English author Thomas Love Peacock in 1829, but was rarely used until the 21st century. Now it seems appropriate to start using it.

I spent a few hours trying to get luggage and reserved seating added to our flight to Spain to no avail. After waiting half an hour for Live Chat on Ryanair, the information they gave me was useless. I did the same thing yesterday, followed their advice and it didn't work. Today they kept telling me their website was working but I tried it three times and although I could open it, when it came time to making the payment, nothing happened. I tried calling the airport here to talk to someone at Ryanair but, of course, there is no phone number on the internet. It always, still, amazes me at the inefficiency of businesses here, even international ones. 

W związku ze zbliżającym się  20 stycznia wydarzeniem,  nadszedł czas, aby dodać nowe słowo do słownika ..... Kakistocracy. Jest to określenie oznaczające stan lub kraj prowadzony przez najgorszych, najmniej wykwalifikowanych lub najbardziej nieuczciwych obywateli. Słowo to, po raz pierwszy ukute przez angielskiego autora Thomas Love Peacock w 1829 roku,  było rzadko używane aż do 21 wieku. Teraz wydaje się właściwym, aby zacząć je używać.

Spędziłem kilka godzin próbując dodać bagaż i zarezerwowane miejsca do naszego lotu do Hiszpanii , ale bezskutecznie. Po odczekaniu pół godziny do Live Chat na Ryanair, informacje jakie mi dali były bezużyteczne. Stosując się do ich zaleceń to samo zrobiłem wczoraj, ale nie zadziało. Dzisiaj powiedzieli, że strona działa, ale próbowałem  trzy razy i chociaż mogłem ją otworzyć to, gdy nadszedł czas dokonania zapłaty, nic się nie stało. Próbowałem zadzwonić na tutejsze  lotnisko, żeby porozmawiać z kimś z Ryanair, ale oczywiście, w Internecie nie ma numeru telefonu. Zawsze i wciąż zadziwia mnie tutaj niekompetencja firm, nawet tych międzynarodowych.

Monday, January 16, 2017

Good day !

 
 

Hey, what do you know! It is a sunny day today in Poznań. Also a day of celebration in Poland because Polish ski jumper Kamil Stoch has won the second World Cup competition in Wisła, in southern Poland, his second victory in as many days.

Another reason to celebrate, in Poznań, the staff of the Great Orchestra of Christmas Charity finished counting the collected donations. It turned out to be an exceptional record for Poznań, 425.263,46 zl  It exceed last years total by 100,000 zl. These funds were collected by hundreds of volunteers all around the city holding cans to take donations. This charity uses the money to buy much need equipment for children's hospitals.

The results from all over the country are yet to be known, we have to wait, but already now we know that it will be a record amount. The final sum of the money collected will be specified in a few weeks, when there is an end to an ongoing online auctions.

 
Hej,  wiesz co! Dzisiaj w Poznaniu jest słoneczny dzień. To jest również dzień, w którym Polska świętuje, ponieważ polski skoczek narciarski Kamil Stoch wygrał drugi konkurs Pucharu Świata w Wiśle, w południowej Polsce, jest to jego drugie zwycięstwo w ciągu wielu dni.
 
Innym powodem do świętowania w Poznaniu jest to, ekipa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zakończyła liczenie zebranych pieniędzy. Okazało się, że w Poznaniu padł wyjątkowy rekord: 425.263,46 zł. To przekracza ostatnie lata o 100000 zł. Środki te zostały zebrane przez setki wolontariuszy w całym mieście, którzy trzymali puszki na zbiórkę pieniędzy. Ta akcja charytatywna przekazuje pieniądze na zakup najbardziej potrzebnego sprzętu dla szpitali dziecięcych.
Wyniki z całego kraju nie są jeszcze znane, musimy poczekać, ale już teraz wiemy, że będzie to rekordowa kwota. Ostateczna suma zebranych pieniędzy zostanie określona w ciągu kilku tygodni, gdy zakończą się aukcje internetowe.


Sunday, January 15, 2017

Resting.


4 days left until the fateful day occurs and already I feel the sadness of the upcoming event. Say what you will against this man but his replacement will never come close to being as eloquent a speaker, thoughtful of ALL of the people of the country and inspirational to so many.

At home it was a restful day studying languages, doing homework, watching very little TV and playing a game of Scrabble. We woke up to a snow covered ground and it continued to lightly snow until about 12:00. I worked a little on my laptop trying to fix the problem of overheating when I was using Skype. One instruction told me to make sure Internet Explorer was my default browser because using Chrome was causing his overheating. I did that, tried a quick conversion on Skype, checked my Task Manager while I was speaking and it seemed to stop the problem. I will be more sure of it this week when I have longer conversations.

Jeszcze 4 dni zostały do fatalnego dnia, a ja już czuję smutek z powodu tego, co ma nadejść. Mówcie co chcecie przeciwko temu człowiekowi, ale jego następca nigdy nie zbliży się do poziomu tak elokwentnego mówcy, zwracającego uwagę wszystkich mieszkańców kraju oraz będącego inspiracją dla tak wielu.

Dzisiejszy dzień spędziliśmy w domu. Był to spokojny dzień z nauką języków, odrabianiem zadań domowych, troszkę oglądaniem telewizji i graniem w Scrabble. Gdy się obudziliśmy, świat był pokryty śniegiem, padało aż do około 12:00. Pracowałem trochę na moim laptopie, próbując rozwiązać problem jego przegrzewania, kiedy używam Skype. Jedna z instrukcji kazała mi się upewnić, że Internet Explorer jest domyślną przeglądarką, ponieważ używany przeze mnie Chrome jest sprawcą przegrzania. Zrobiłem to, spróbowałem też szybkiej rozmowy na Skype, podczas której sprawdziłem menedżera zadań. Wydaje się, że problem został zatrzymany. Upewnię się w przyszłym tygodniu podczas dłuższych rozmów.

Saturday, January 14, 2017

Icy......

A thin layer of ice on the roads and sidewalks mad it a slippery day today to be outside. Even with winter boots on, it wasn't easy walking for us from our flat to the garage for a little trip to Kandulski's to break up a rather monotonous day.

Our main function was studying languages and after three hours we needed a break so we decided to take a little drive for refreshments. By the time we left the roads were drive-able but the sidewalks were still not so good. We sat for about two sat hours and talked about our upcoming trip in April and what we wanted to accomplish with it. Still no luck with the Ryanair website to get our baggage and seats arranged. I suppose they don't work Live Chat on the weekends in whatever country the calls are directed to.

Soon the inauguration will be taking place in the country we moved from and from what I have been reading there will anti-inauguration events taking place across the country as well. I've never experienced anything like this in my life. There is so much fear and worry about this man who will be in charge of the country. For the moment, his supporters are very happy and those who opposed him are terrified.

Cienka warstwa lodu obecnie na drogach i chodnikach szalonych to śliska dzień na zewnątrz. Nawet w butach zimowych dalej, to nie było łatwe dla nas chodzenie z naszego mieszkania do garażu na małą wycieczkę do Kandulski, aby zerwać dość monotonne dni.

Naszym głównym zadaniem była nauka języków, a po trzech godzinach potrzebowaliśmy przerwy, więc zdecydowaliśmy się wziąć trochę twardy na poczęstunek. Do czasu, kiedy opuścił drogi były w stanie napędu, ale chodniki nie były jeszcze tak dobre. Usiedliśmy na około dwie godziny siedzieliśmy i rozmawialiśmy o naszej zbliżającej się podróży w kwietniu i to, co chcieliśmy osiągnąć z nim. Wciąż nie ma szczęścia w witrynie Ryanair dostać nasz bagaż i fotele ustawione. Przypuszczam, że nie działają Live Chat w weekendy w jakimkolwiek kraju połączenia są kierowane do.

Wkrótce inauguracja odbędzie się w kraju, przeprowadziliśmy się z iz tego co czytałam nastąpi inauguracja wydarzenia anty-zachodzące w całym kraju, jak również. Nigdy nie doświadczyłem czegoś takiego w moim życiu. Jest tyle strach i obawa o tym człowieku, który będzie odpowiedzialny za kraj. W tej chwili jego zwolennicy są bardzo szczęśliwi i tych, którzy go przeciwieństwie są przerażeni.

Friday, January 13, 2017

Getting it together.

Started the process of booking flights to Spain in April on Ryanair but their website isn't working well and I had to use a third party, E-Dreams to do it. That also gave me problems due to the fact I couldn't get baggage or seating added so when I was done just getting the tickets confirmed I had to go back to Ryanair to add those two items. After entering all the necessary information to buy for them, it wouldn't accept the payment. Using their Live Chat didn't help because the solution they gave me didn't work. However, at least we now have the flights booked, to and from.

Zbyszek came this morning for the weekly torture of Polish lessons and I managed to get through another hour of boring grammar. YUCK.

Proces rezerwacji lotów do Hiszpanii w kwietniu rozpoczęty z linią Ryanair, ale ich strona nie działa dobrze i musiałem użyć drugiego wariantu, aby to zrobić:  E-Dreams . Tam również miałem problemy ze względu na fakt, że nie mógłbym dodać bagażu lub miejsca siedzącego do zamówienia, więc kiedy doszedłem do potwierdzenia biletów,  musiałem wrócić do Ryanaira, aby dodać te dwa elementy. Jednak po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych informacji, aby je zakupić , strona nie zaakceptowałaby płatności. Użycie  Live Chat nie pomogło, ponieważ rozwiązanie, jakie mi dali mi nie działało. Jednak w końcu  mamy zarezerwowane loty w obie strony.

Zbyszek przyszedł rano na cotygodniowe tortury  z języka polskiego i udało mi się przejść przez kolejną godzinę nudnej gramatyki . Fe.

Thursday, January 12, 2017

Food day.

Food shopping day, 140 zl spent, with Joan's supervision so it was a good day. :-) She is trying a new recipe for chicken vegetable soup so we had to buy a few extra things, therefore the little higher cost.

I had a nice Spanish conversation with Pablo, a man from the Basque area of Spain. Since my vocabulary is still limited is was a little difficult to talk about things but I managed to struggle through it. We are going to talk once a week.

After listening to President Obama's farewell speech, we list to President-elect Trump's press conference. I couldn't help but compare one speech to the other however it was impossible. The first speech was elegant, positive, hopeful and a statesman's address to the nation. The second one was like listening to a teenager talked about how brilliant he was and the great plans he had for the nation without telling a word of specifics. I just can't believe he is going to be the President.

Dzień zakupu żywności pod nadzorem Joanny i wydane 140 zł, więc to był dobry dzień. :-) Ona wypróbowuje nowy przepis na zupę jarzynową z kurczakiem, więc musieliśmy kupić kilka dodatkowych rzeczy, dlatego koszty były trochę wyższe.

Miałem miłą rozmowę po hiszpańsku z Pablo, z mężczyzną z obszaru Basków w Hiszpanii. Ponieważ moje słownictwo jest wciąż ograniczone, było trochę trudno mówić o różnych rzeczach, ale udało mi się przez to przedrzeć. Będziemy rozmawiać raz w tygodniu.

Po wysłuchaniu pożegnalnego przemówienia prezydenta Obamy, słuchaliśmy konferencji prasowej prezydenta-elekta Trumpa. Nie mogłem temu zaradzić, ale niemożliwe jest porównać jedną mowę do drugiej. Pierwsze przemówienie było eleganckie, pozytywne, pełne nadziei i zaadresowane przez męża stanu do narodu. Drugie było jak słuchanie nastolatka mówiącego o tym, jaki jest wspaniały i jakie wielkie plany ma dla narodu, nie mówiąc ani słowa o szczegółach. Po prostu nie mogę uwierzyć, że będzie prezydentem.

Wednesday, January 11, 2017

Another cold one.

Another cold day, -6c, so a good time for Joan to try her new insulated leggings for our trip to Kandulski's. We talked a lot about U.S. troop movement through Poland today. They arrived in a jumbo jet in Poznań and I suppose will move to the eastern front tomorrow. Not all will stay in Poland. Some will go to Latvia, Estonia and Lithuania.

Kolejny  zimny dzień z temperaturą -6 ° C, więc to jest dobry moment dla Joan, aby  wypróbowała swoje nowe, ocieplane legginsy, kiedy pojedziemy do kawiarni „Kandulski”.  Dzisiaj dużo rozmawialiśmy  o przejeździe  wojsk USA przez Polskę. Przylecieli odrzutowcem do Poznania i przypuszczam, że jutro wyruszą na  wschód kraju. Nie wszyscy będą przebywać w Polsce. Niektórzy pojadą na Łotwę,  Estonię i Litwie.

Tuesday, January 10, 2017

Medicine costs.

It always amazes me going to the apteka(Pharmacy) to fill Joan's prescriptions, all 5 of them for two months. The total cost was 93 zl($25). In the U.S. this would cost several hundred dollars. The rip-off(theft) of the pharmaceutical companies in the U.S. is well documented but nobody, senators, representatives, governments has put a stop to it yet. The general public is held hostage by the legal drug industry.

The cold weather continues, as expected, but there was sunshine today and only -2c so that was good.

A knock on the door this morning was from the receptionist downstairs in the doctors office where Joan had a 15;00 appointment. They wanted to change it to 13:00, tried to call us but got a message that Joan was offline although she wasn't. This has been a recurring problem with our Orange provider the last two weeks. So, they came upstairs to ask us to change our meeting time which we did. When we came back home I called Orange, again, told them the problem, again, and maybe this time they have corrected it. I took my phone when I went to the apteka and called Joan and the call went through so maybe it is working OK now, I hope.

Zawsze zdumiewa mnie wizyta w aptece, kiedy zrealizuję na dwa miesiące wszystkie 5 recept dla Joan. Całkowity koszt to 93 zl ($ 25). W Stanach Zjednoczonych kosztowałoby to kilkaset dolarów. Zdzierstwo firm farmaceutycznych w Stanach Zjednoczonych jest dobrze udokumentowane, ale nikt, senatorowie, przedstawiciele rządów nie położyło temu kres. Opinia publiczna jest zakładnikiem legalnego przemysłu farmaceutycznego.

Zgodnie z oczekiwaniami, zimna pogoda się utrzymuje, ale dzisiaj było słońce dzisiaj i tylko -2 ° C tak, że było dobre.

Poranne pukanie do drzwi pochodziło od recepcjonistki z dołu z gabinetu lekarzy, gdzie Joan o 15:00 miała wizytę. Chcieli je zmienić na godzinę13:00, próbowali się do nas dodzwonić, ale otrzymali wiadomość, że Joan telefon jest wyłączony, choć tak nie było. To jest w przeciągu ostatnich dwóch tygodni  powtarzający się problem z naszym dostawcą,  Orange. Tak więc, obsługa gabinetu przyszła do nas na górę, aby prosić o zmianę godziny, co zrobiliśmy. Kiedy wróciliśmy do domu,  po raz kolejny zadzwoniłem do Orange i ponownie powiedziałem im o problemie; może tym razem naprawią go. Kiedy poszedłem do apteki, wziąłem ze sobą mój telefon, zadzwoniłem do Joan i nastąpiło połączenie, więc mam nadzieję, że może działa prawidłowo.

Monday, January 09, 2017

Yes, finally !

Finally, around 23:00 last night, someone put down the gate in the driveway so people could get out this morning and go to work. They also left a note on the gate not to put it up again. I didn't have a problem because my car was parked across the street last night from our flat.

I had an interesting conversation today with a man who skiing in the Czech Republic. He told me the people there no longer refer to it as the Czech Republic, only as Czech. Czech Republic is now only the "official" name for the country. It's like Poland's official name is Rzeczpospolita Polska.

Another interesting conversation was with an owner of a company who developed a product for libraries that puts a label on all books with the title, authors, location of the book in the library and a machine that takes returned books, reads the label and then puts the book back where it belongs. That was very interesting to me. His team was now in Lithuania setting up a library in Wilno with this method.

Ostatniej nocy,  około 23:00 wreszcie ktoś złożył barierkę na podjeździe więc rano ludzie mogli się wydostać  i iść do pracy. Pozostawił również notatkę na bramie, aby jej z powrotem nie podnosić . Nie miałem tego problemu, ponieważ mój samochód był w nocy zaparkowany po drugiej stronie ulicy.

Dzisiaj miałem ciekawą rozmowę z człowiekiem, który jest na nartach w Czechach. Powiedział mi, że  ludzie nie nazywają kraju Republika Czeska, tylko Czechy. Republika Czeska jest obecnie tylko "oficjalną" nazwą kraju. Podobnie, jak oficjalna nazwa Polski brzmi  Rzeczpospolita Polska.

Inną ciekawą rozmowę miałem  z właścicielem firmy, która opracowała system dla bibliotek. Na wszystkich książkach umieszczana jest etykieta zawierająca  tytuł, autora i miejsce książki w bibliotece, a urządzenie,  która odbiera  zwrócone książki, czyta etykietę i odkłada na właściwe miejsce. Bardzo mnie to zainteresowało.  Jego zespół był teraz na Litwie , gdzie wdrażał ten system w jednej z bibliotek.

Sunday, January 08, 2017

Did it really happen?

This is so funny I just had to write about it. The garage where we keep our car is on the ground level of the building and the entrance driveway has a somewhat small, u-shaped gate that is put up or down and locks when up. The only way to lower it is with a key. It is located in the center of the driveway so most cars of average size now cannot go around it when up. Last night it was -10 and snowed. This morning I had to go out to meet a friend at 11:00 and when I tried to put the key in the lock it couldn't go in because melted snow had frozen the lock. I tried a cigarette lighter to melt the frozen lock but that didn't work.

At the opposite end of the driveway is a sidewalk barely wide enough for my car to fit and access the street. However, there was a car parked on the street denying my access to it so that didn't work. Back where the gate is I pulled my car up and visually measured if there was enough room on the left to the gate and to the right where the posts were in the ground on the grass lawn. I thought there was just a few inches on both sides so I slowly maneuvered my car passed the gate and went on my way thinking it would surely be down when I returned two hours later.

As I pulled into the driveway the lady downstairs from me was trying to open the gate to no avail. I got out and told her it was frozen since early this morning and she wondered how she was going to be able to go to work in the morning. I can't wait until the morning when the rest of the residents discover they also can't go to work because of this stupid gate. My car is parked across the street from our flat now so it really doesn't matter to me. It's just another of the many surreal situations we've had while living here.

To jest tak zabawne, że po prostu musiałem o tym napisać. Garaż, w którym trzymamy nasz samochód jest na parterze budynku, a na początku podjazdu znajduje się metalowy pałąk - blokada wjazdu, który trzeba położyć, by móc przejechać. Uniesiony w górę blokuje wjazd. By go otworzyć i położyć potrzeba klucza. Pałąk ten znajduje się na środku drogi, więc większość samochodów średniej wielkości nie jest w stanie go ominąć, gdy jest w górze. Ostatniej nocy było -10 stopni i spadł śnieg. Dziś rano miałem iść na spotkanie ze znajomym o godzinie 11:00, a gdy próbowałem umieścić klucz w zamku tego pałąka, nie dało się go włożyć, ponieważ stopiony śnieg w zamarzł w zamku. Próbowałem zapalniczki by go roztopić, ale to nie podziałało.
 
Na przeciwległym końcu podjazdu jest chodnik wystarczająco szeroki, bym mógł przejechać samochodem i dostać się na ulicę. Niestety parkowało tam jakieś auto, uniemożliwiając mi przejazd. Więc ten sposób nie wypalił. Spróbowałem zmierzyć wizualnie, czy w pobliżu pałąka jest wystarczająco dużo miejsca na lewo i po prawej stronie, gdzie są wbite w ziemię słupki przy trawniku. Oceniłem, że z każdej strony jest tylko kilka cali zapasu, więc zacząłem powoli manewrować samochodem, mijając pałąk, wierząc, że z pewnością będzie opuszczony, gdy będę wracał dwie godziny później.

Kiedy wjechałem na podjazd, sąsiadka z dołu bezskutecznie próbowała  otworzyć pałąk. Wysiadłem i powiedziałem jej, że jest zamrożony od wczesnego rana, więc zastanawiała się, jak będzie w stanie iść do pracy w godzinach porannych. Nie mogę się doczekać, gdy rano reszta mieszkańców odkryje, że również nie mogą iść do pracy z powodu tego głupiego pałąka. Mój samochód jest zaparkowany przy ulicy naprzeciwko naszego mieszkania, więc teraz mam to w nosie. To kolejna z wielu surrealistycznych sytuacji, jakie zdarzyły się nam podczas pobytu tutaj.

Saturday, January 07, 2017

Failed.

Joan wasn't feeling good enough to do the weekly shopping today so I did it myself. She wasn't too happy that I spent 160 zl for the week, buying a few extra things that weren't on her list. So, I guess I didn't pass my first shop alone test :-(

Another cold day, -6 again but with sun so, still not too bad.

I'm trying not to read news from the country we moved from because everyday seems to get worse. I just can't believe what has happened there and feel the next four years are going to be dark years for the world. I've been following Dan Rather on FB, one of the true journalist/reporters left from the days when news was reported without all the "spin" put on it. People like Edward R. Murrow, Walter Winchell, Mike Wallace, Ed Bradley and Peter Jennings reported the news, it wasn't an entertainment circus like it is today.

Joan nie czuje się na tyle dobrze, aby zrobić dzisiaj cotygodniowe zakupy, więc to zrobiłem. Ona nie był zbyt szczęśliwy, że spędziłem 160 zl. na tydzień, kupując kilka dodatkowych rzeczy, które nie były na jej liście. Tak, myślę, że poszedł mój pierwszy obiad w spokoju testową :-(

Kolejne zimne dni, -6 ponownie, ale ze słońcem, więc nie jest jeszcze tak źle.

Staram się nie czytać wiadomości z kraju, bo przenieśliśmy się od codziennych wydaje się być jeszcze gorzej. Po prostu nie mogę uwierzyć w to co się tam stało i czuć następne cztery lata będzie ciemna roku na świecie. A po Dan raczej na FB, prawdziwy dziennikarz / dziennikarze lewo od czasów, kiedy nie było wiadomości bez wszystkich "korkociągu" umieścić na nim. Ludzie tacy jak Edward R. Murrow, Walter Winchell, Mike Wallace, Ed Bradley i Peter Jennings podano wiadomość, że nie był to motyw cyrku, jak jest dzisiaj

Friday, January 06, 2017

Epiphany


-4c in Poznań, 16c in Calpe, Spain. Hmmm, I wonder where we would rather be? :-) Joan and I have spent many winters in much colder and worse conditions than since we moved to Poland. We have not experienced what we would consider a bad winter since living here so it is an improvement. Fortunately, today, even with the colder temperature, we do have sunshine and that is a BIG plus.

Today is the holiday of Three Kings or Epiphany. The Feast of the Epiphany of Our Lord Jesus Christ is one of the oldest Christian feasts, though, throughout the centuries, it has celebrated a variety of things. Epiphany comes from a Greek verb meaning "to reveal," and all of the various events celebrated by the Feast of the Epiphany are revelations of Christ to man. It also means, in Poland, that almost all types of businesses and stores are closed on this day. Hence, today is the beginning of a three day holiday. Of all the stores in our neighborhood, only one chose to be open and it was packed with people who must not have done enough shopping for food to prepare for this day.

On this day, when I was young, it was also the day we usually took down the Christmas tree. Today, we do not until later, whenever we feel like it.

Minus 4C w Poznaniu, +16C w Calpe w  Hiszpanii. Hmm, zastanawiam się, gdzie wolelibyśmy być? :-) Joan i ja spędziliśmy wiele znacznie chłodniejszych zim i w gorszych warunkach zanim przenieśliśmy  się do Polski. Odkąd tutaj mieszkamy,  nie doświadczyliśmy tego, co uważalibyśmy za złą zimę więc jest to poprawa na lepsze. Dzisiaj na szczęście mamy słoneczko nawet przy minusowej temperaturze i to jest duży plus.

Dzisiaj jest święto Trzech Króli lub Epifanii. Święto Objawienia Pana Naszego Jezusa Chrystusa jest jednym z najstarszych świąt chrześcijańskich, choć na przestrzeni wieków różnie obchodzone. Epifania pochodzi od greckiego czasownika oznaczającego  "ujawnić się" i wszystkie różne wydarzenia obchodzone podczas święta Epifanii są objawieniem się Chrystusa. W Polsce oznacza to również, że prawie wszystkie rodzaje firm i sklepów są w tym dniu zamknięte. Tak więc, dzisiaj jest początek trzydniowych wakacji. Spośród wszystkich sklepów w naszym sąsiedztwie, tylko jeden  był otwarty i  było w nim pełno ludzi, którzy nie zrobili zakupu żywności w wystarczającej ilości, aby przygotować się na ten dzień.

Kiedy byłem młody, to był to także dzień, w którym  zwykle rozbieraliśmy choinkę. Dziś tego nie będziemy robić i tak pozostanie aż poczujemy, że już trzeba .

Thursday, January 05, 2017

Cold !!!!

A cold temperature day descended upon us today and I couldn't help but check the temperature in Calpe, Spain, 17c and sunny while here it was -1c. Calpe is on the Costa Blanca of Spain and will be one of our destinations this April.

Joan washed clothes while I cleaned the house a little and then we did a little studying of languages. Other than that it was a rather quiet day.

Dzisiaj „spadła” na nas niska temperatura  i nie mogłem  temu zaradzić ale mogłem sprawdzić temperaturę w Calpe, Hiszpania, gdzie jest 17C i słonecznie,  a tu było -1C. Calpe na Costa Blanca w Hiszpanii i będzie jednym z naszych miejsc w kwietniu.
Joan wyprała ubrania, a ja trochę posprzątałem mieszkanie, a potem trochę uczyliśmy się języków. Z wyjątkiem tego,  był to raczej spokojny dzień.

Wednesday, January 04, 2017

Starting the New Year.


 
A nice meeting to start off the new year with Zbyszek, our 8th year of Kandulski weekly meetings. He had hundreds of pictures to show us of his trip to Bulgaria to spend the holidays with his daughter and new grandson, Adam. Most of our time was spent talking about our holidays and little about world affairs. It started lightly snowing but didn't last for long.

We got a very nice Christmas card, handmade, from Joan's cousin, Greg Frederick and his family from Oregon today. Joan's very happy to have remade the connection with some of the family she knew when she was younger.

In answer to your question. Tori, it's too early to tell whether or not Ola will return to live in Poland after these current university studies are done. She would like to go to the next level at an Ivy League university and her grades are good enough for that.

Miłe spotkanie, aby rozpocząć nowy rok ze Zbyszkiem i nasz 8. rok u Kandulskich na  cotygodniowych spotkaniach. Miał setki zdjęć, aby pokazać nam swoją podróż do Bułgarii, gdzie spędził święta z córką i wnukiem Adamem. Większość czasu spędziliśmy rozmawiając o naszych wakacjach i trochę o sprawach światowych. Zaczęło lekko śnieżyć, ale nie na długo.

Dzisiaj otrzymaliśmy bardzo ładne, ręcznie robione kartki świąteczne od kuzyna Joan Grega Frederick i jego rodziny z Oregonu. Joan jest bardzo szczęśliwa z odnowienia kontaktu z niektórymi członkami rodziny, których znała, kiedy była młodsza.

Odpowiadając na twoje pytanie Tori, jest za wcześnie, by stwierdzić, czy Ola powróci do życia w Polsce po zakończeniu obecnych studiów na uniwersytecie. Chciałaby dostać się na następny poziom na jednym z uniwersytetów z Ivy League, a jej oceny są wystarczająco dobre, by mogła to zrobić.

Tuesday, January 03, 2017

Nice meeting.

I had a nice meeting with a young lady I have known for some years, Ola, and who now attends the University of Southern Florida. Like many young people, in her earlier years she was not too happy living here and was always complaining about one thing or another. I kept telling her that her pessimistic attitude was not a good thing to have and now, several years later and after living in the U.S. for two years she finally has come to realize this is true. It was good to see this transformation in her, to realize that her own country, Poland, is not so bad after all. It does seem a bit funny that I was the one who kept trying to point that out to her as she was growing up. She did help me learn two Polish words, pozytywny podejście, meaning positive attitude that I always used when talking with her. She is doing great in her studies with a straight A average in all classes and will finish university this coming December.

Miałem miłe spotkanie z młodą panią Olą, którą znam od kilku lat, a która teraz uczęszcza na Uniwersytet Południowej Florydy. Podobnie jak wielu młodych ludzi, jak była młodsza nie była zbyt szczęśliwa, że tu mieszka i zawsze narzekała na to lub tamto. Powtarzałem jej,  że nie jest dobrze mieć pesymistyczne podejście  i teraz, kilka lat później, i po dwóch latach życia w Stanach Zjednoczonych w końcu zdała sobie sprawę, że to prawda. Dobrze było zobaczyć przemianę, jak w niej zaszła, aby uświadomić sobie, że jej własny kraj, Polska, nie jest taki zły. Wydaje się trochę śmieszne, że jestem  osobą, która zwracała jej na to uwagę, kiedy dorastała. Ona pomogła mi nauczyć się dwa polskie słowa: pozytywne podejście, co oznacza pozytywne nastawienie,  a które prezentowałem , kiedy z nią rozmawiałem. Ona  świetnie sobie radzi na studiach ze  średnią  A ze wszystkich przedmiotów, a w tym roku w grudniu ukończy uniwersytet.

Monday, January 02, 2017

Malbork & MacKiev.

Some years ago, Joan and I visited what is still the most impressive castle in all of Poland, Malbork Castle in Elblag. When I saw this YouTube video about it I thought I would share it with you on this blog on the right side. Believe me, this doesn't do justice to the enormity of this place. 60% of it was destroyed by the Nazi's but now rebuilt.

After a restful day at home yesterday, today was not much different with the exception a visit to the doctor for Joan to get more good news. As of now, she is cleared for traveling outside of Poland so we are deciding where to go this year. Spain is a definite location in late April, this time to the coast northeast of Alicante. There are a couple of towns we would like to see, Calpe and Moraira. A reader, Isa, told me about the city and it looks very interesting. We have not explored that part of Spain yet.

You know I am kind of involved, more like addicted, to genealogy research and I have always used a program called Family Tree Maker to keep track of everything. Last year when I read it was being closed I was distressed for some time until the news another company, MacKiev, was buying it. The new company made many promises that their version would be just as good, if not better, and a current user of the old program would get a free copy of the new one when it was tested and ready. Hundreds or maybe thousands of people waited for news of the new release and MacKiev did keep us up to date on the progress. The past three days they released the new FTM, I got my free copy, downloaded it and it does work perfectly and faster than the old one. I am very impressed by this company not only because the new program works so well but because of the quick response to many questions on their FB page. Most impressive was the fact that many of the answers came directly from the President of the company, Jack Minsky. Even at 5:30 in the morning when I asked a question, within two minutes he responded with an answer. So, the bottom line is I can't recommend enough this MacKiev Family Tree Maker program if you are at all interested in genealogy and a good way to keep track of your research. 

Kilka lat temu, Joan i ja odwiedziliśmy to, co jest nadal najbardziej imponującym zamkiem w całej Polsce - Zamek w Malborku. Kiedy zobaczyłem na YouTube film o nim, pomyślałem, że chciałbym się z wami na tym blogu z tym podzielić  - link jest  po prawej stronie. Wierzcie mi, film nie oddaje  ogromu tego miejsca , które 60% zostało zniszczone przez nazistów, ale teraz jest  odbudowane.

Po wczorajszym spokojnym dniu w domu, dzisiejszy nie różnił się zbytnio, z wyjątkiem wizyty Joan u lekarza, aby uzyskać więcej dobrych wieści. Jak na razie uzyskała zgodę na  podróż poza granice Polski, więc decydujemy gdzie w tym roku pojechać. Hiszpania jest zdefiniowanym miejscem pod koniec kwietnia, tym razem na północno-wschodnie wybrzeże Alicante. Jest tam  kilka miast, które chcielibyśmy zobaczyć, jak Calpe i Moraira. Czytelniczka, Isa, powiedziała mi o mieście , które wygląda bardzo interesująco. Tej części  Hiszpanii jeszcze nie eksplorowaliśmy.

Jak wiesz, jestem trochę zaangażowany, więcej niż uzależniony od badań genealogicznych i zawsze używałem program o nazwie Family Tree Maker, aby ze wszystkim być na bieżąco. W ubiegłym roku, kiedy przeczytałem, że został zamknięty byłem przez jakiś czas zakłopotany, aż do wiadomości, że  kolejna firma, MacKiev go kupiła. Nowa spółka obiecała, że ich wersja będzie równie dobra, jeśli nie lepsza, a obecny użytkownik starego programu dostanie darmową kopię nowego, kiedy ten został przetestowany . Setki a może tysiące ludzi czekało na wieści o nowej wersji , a MacKiev informował nas na bieżąco o postępach w pracach. W ciągu ostatnich trzech dni wydali nową FTM, dostałem bezpłatny egzemplarz, pobrałem go i działa doskonale i szybciej niż stara wersja. Jestem pod wrażeniem tej firmy nie tylko dlatego, że nowy program działa tak dobrze, ale ze względu na szybkie odpowiedzi na wiele pytań udzielanych na  ich stronie na FB. Najbardziej imponujące było to, że wiele odpowiedzi pochodzi bezpośrednio od Prezesa firmy, Jack Minsky. Nawet o 5:30 rano, gdy zadałem pytanie, odpowiedział  w ciągu dwóch minut.  Tak więc sedno sprawy  jest  w tym, że nie mogę wystarczająco polecić program Family Tree Maker MacKiev jeśli wcale nie jesteś zainteresowany genealogią i dobrym sposobem  prowadzenia swoich badań.

Sunday, January 01, 2017

Happy New Year !


We spent a quiet evening at home watching fireworks from our balcony and the window on the opposite side of the flat. There were many more than last year and even in the little park across from us the community has a display that lasted about 10 minutes. I thought earlier about videoing fireworks but last years wasn't really spectacular so I didn't, next year I will.

Spędziliśmy spokojny wieczór w domu oglądając fajerwerki z naszego balkonu i okna po przeciwnej stronie mieszkania. Było o wiele więcej niż w ubiegłym roku, a nawet w małym parku naprzeciwko nas wspólnota posiada wyświetlacz, który trwał około 10 minut. Myślałem wcześniej o videoing fajerwerki, ale ostatnie lata nie było spektakularne, więc nie, w przyszłym roku będę.

Saturday, December 31, 2016

Dinner at Renata's with friends.

            
                                          
Continuing yesterdays post, Radek picked us up on time and he had his niece, Jagoda, with him.

As usual with Renata, she prepared almost everything herself. Well, maybe her daughter and sons helped also, I didn't ask. There was two kinds of fish, herring with onions, salads, potatoes, kaszanka,, bread, and different wines which I was happy to partake of. Conversations were in English and Polish so that was nice for Joan.

After the main dinner was finished, about an hour and a half, she brought cheese's from different parts of Poland and one from Portugal. I tried them all and they were excellent. She also had a special white wine to go with the cheese.

For dessert she prepared two different kinds of cakes and had a special cake brought in from eastern Poland that you can see in the pictures on the blog. Of course, all during the evening there were many conversations going on and I had a chance to spend time talking with the young adults. Max is studying in California at Loyola Marymount University in L.A. He said he would stay for another year but then return to Poland. Kuba and Andrea are studying in Poznań and Maciek is studying in Berlin. They all speak at least two languages. Kuba is also a male model.

Renata is an amazing woman, a high energy lady. She has her own company, travels to different countries for business and when she invites you for dinner you can be sure it will be an occasion to remember as this one will be.  For Joan and I, this was an excellent way to close out the year 2016. The last four months have been very stressful so the last meeting of the year, relaxing and having dinner with friends was perfect. Goodbye 2016, Hello 2017.

We came back home at 22:30(10:30pm) after  spending four hours at Renata's house with other friends having an excellent dinner.

Anonymous--I know you read this blog but somehow you have missed the numerous times where I have mentioned the extremely high cost of health insurance in America and how happy I am living in Poland where such costs are considerably lower. The same is true for the cost of food. In America there has always been a separation between church and state. I don't remember, in my lifetime, a President who was NOT a Christian but his religion did not enter into politics. Can you say that this is true of our government now in charge? As for the current government offering us hospitality and a good way of life, we have been here 9 years, 8 years BEFORE the current government so your statement is not exactly true. It was not only Democrats but also Republicans who did not want Trump elected.  Look at all of his proposed appointments to important positions. Not one of them has a qualification to hold those offices; a woman who is opposed to public education to be the Secretary of Public Education. a man totally denying climate change as the Secretary of the Environment, Sarah Palin in charge of Small Business, etc.? If you insist on commenting, please check your facts before you write. Joan and I wish you a Happy New Year. :-)

Kontynuując wczorajsze stanowisko Radek zabrał nas na czas i miał swoją siostrzenicę, Jagoda, razem z nim.

Jak zwykle  Renata prawie wszystko  przygotowała  sama. No, może jej córka i synowie również pomogli, ale nie pytałem. Były dwa rodzaje ryb, śledzie z cebulą, sałatki, ziemniaki, kaszanka , chleb i różne wina, które z przyjemnością spożywałem. Rozmowy prowadziliśmy w języku angielskim i polskim, co było miłe dla Joanny.
Około 1.5 godziny po obiedzie , Renata przyniosła sery wyprodukowane w różnych regionach w Polsce i jeden ser z Portugalii. Próbowałem je wszystkie i były doskonałe. Podała również specjalne białe wino, które jada się z serami.

Na deser przygotowała dwa różne rodzaje ciast i miała specjalny tort przywieziony ze wschodniej Polski, który można zobaczyć na zdjęciach na blogu. Oczywiście, przez cały wieczór było prowadzonych wiele rozmów  i miałem okazję, i trochę czasu, aby porozmawiać z dorosłymi dziećmi Renaty. Max studiuje w Kalifornii na Loyola Marymount University w L. A. Powiedział, że zostanie na kolejny rok, ale potem wróci do Polski. Kuba i Andrea studiują w Poznaniu, Maciek  w Berlinie. Wszyscy mówią co najmniej dwoma językami. Kuba pracuje także jako męski model.

Renata to wspaniała kobieta,  dama z niesamowitą energią. Ma własną firmę, podróżuje do różnych krajów w sprawach biznesowych i kiedy ona zaprasza na kolację możesz być pewien, że będzie to okazja, aby pamiętać, jak takie przyjęcie powinno się odbywać. Dla Joan i mnie, był to doskonały sposób, aby zamknąć rok 2016. Ostatnie cztery miesiące były bardzo stresujące, więc ostatnie spotkanie w  roku, w formie relaksującej kolacji z przyjaciółmi było doskonałe. Żegnaj 2016, Witaj 2017.

Wróciliśmy do domu o godzinie 22:30 (10:30 pm) po spędzeniu czterech godzin z przyjaciółmi w domu Renaty spożywając wspaniałą kolację.

Anonymous - Wiem, że czytasz tego bloga, ale jakoś ominąłeś posty, w których już wielokrotnie wspominałem o niezwykle wysokich kosztach ubezpieczeń zdrowotnych w Ameryce i jak szczęśliwy jestem , że żyję w Polsce, gdzie te koszty  są znacznie niższe. To samo odnosi się do cen żywności. W Ameryce zawsze był rozdział państwa i Kościoła. Nie pamiętam  w moim życiu prezydenta, który nie był chrześcijaninem, ale jego religia nie wkraczała w politykę. Czy można to samo powiedzieć o naszym teraz sprawującym władzę rządzie? Co do obecnego rządu oferującego nam gościnność i dobre życie, jesteśmy tu 9 lat, w tym 8 lat, zanim nastał obecny rząd, więc stwierdzenie nie jest do końca prawdziwe. Nie tylko demokraci ale także republikanie nie chcieli, aby Trump został wybrany. Spójrz na wszystkie propozycje nominacji na ważne  stanowiska. Żadna osoba nie  posiada kwalifikacji do sprawowania tych urzędów: kobieta, która sprzeciwia się edukacji państwowej będzie sekretarzem  do tych spraw. Człowiek, który całkowicie zaprzecza zmianom klimatycznym nominowany jako sekretarz d.s środowiska, Sarah Palin odpowiedzialna z mały biznes, itd. Jeśli upierasz się przy komentowaniu spraw, proszę sprawdź fakty zanim napiszesz. Joan i ja życzymy szczęśliwego Nowego Roku. :-)

Friday, December 30, 2016

2017

 
It was a delayed food shopping day until today and the afternoon was already filled up with things to do so we went in the morning. I thought the store would be filled with customers stocking up for tonight's New Years Eve parties but it wasn't too crowded. Cost,..119 zl but that included a bottle of wine and windshield wiper solvent so really it was only about 79 zl. We still had food left from last week.
 
Before we left we were invited to a friends house, Renata, for dinner at 18:00. She lives on the outskirts of Poznań, about 20 minutes away. Other friends of ours will also be there so it should be a good evening. Radek, one of our friends, called to say he was also going and since we live very close to each other he would pick us up and be our chauffer tonight. He won't be drinking because he is driving so that means I can have a glass or two of wine with dinner. When I drive I never drink.
 
 It will also be a good time to talk with Renata's young adult children, one of which is studying at a university in California.  I have know all three of them for about 6 years and it's been interesting  to watch them grow from teenagers into adults.
 
I will finish this blog later when we get back from dinner and post pictures.

Dzień na zrobienie zakupu żywności został przesunięty aż do dzisiaj, a że po południe było już wypełnione rzeczami do zrobienia, więc udaliśmy się do sklepu w godzinach porannych. Myślałem, że sklep będzie przepełniony klientami zaopatrującymi się na  Sylwestra , ale nie było zbyt tłoczno. Koszt zakupów to  119 zł, wliczając w to  butelkę wina i spryskiwacz do wycieraczek , więc naprawdę to było tylko około 79 zł. Mamy jeszcze resztki jedzenia z ostatniego tygodnia.

 Przed wyjazdem zostaliśmy zaproszeni do domu przyjaciół, do Renaty, na obiad na godznę 18:00. Renata mieszka na obrzeżach Poznania, w odległości około 20 minut drogi. Inni nasi przyjaciele również tam  będą, więc powinien to być udany wieczór. Radek, jeden z naszych przyjaciół, zadzwonił, aby powiedzieć, że też tam jedzie , a ponieważ mieszkamy bardzo blisko siebie, to on nas odbierze i dzisiaj wieczorem będzie naszym szoferem. On nie będzie pił, bo prowadzi samochód, a to znaczy, że mogę wypić  lampkę lub dwie wina do kolacji. Gdy jeżdżę nigdy nie piję.


 Będzie to również dobry moment, aby porozmawiać z dorosłymi dziećmi Renaty, z których jedno  studiuje na uniwersytecie w Kalifornii. Znam całą trójkę od około 6 lat i ciekawie było oglądać ich jak wyrastali z nastolatków i stawali się dorosłymi.


Zakończę ten blog później po powrocie z kolacji i publikować zdjęcia.

Thursday, December 29, 2016

Good news.

I saw this magazine in the store and just had to buy it because of the cover. I think it should have the title of...Modern Day Three Stooges; Trump, Putin and Kaczyński. The first two are Presidents of two of the most powerful countries in the world, the third is only the leader of the party which has control of the government of Poland but he is not the President. All three seem to have similar traits.

Joan had a doctor appointment today because of concern with .high blood pressure. After examining her he said it was not a major problem because the average was 137 and it may be caused by one of the medicines she has been taking. He changed her to a different one without the side effect and she will go back in 3 weeks for a follow up exam. It was good news for us.

Our friend, Stanisław, stopped by today for a little visit and we had time to tell each other about our Christmas days, talk very little about politics and then he had to leave. It's always nice to see him.

Widziałem ten magazyn w sklepie i po prostu go kupić ze względu na okładce. Myślę, że powinien on mieć tytuł ... Modern Day Three Stooges; Trump, Putin i Kaczyński. Pierwsze dwa są prezesi dwóch najpotężniejszych krajów na świecie, a trzeci jest tylko liderem partii, która ma kontrolę nad rządem Polski, ale nie jest prezydent. Wszyscy trzej wydają się mieć podobne cechy.


Joan miała dziś spotkanie lekarza z powodu troski o .Szybkie ciśnienia krwi. Po zbadaniu jej powiedział, że nie był to poważny problem, ponieważ średnia wynosiła 137, a może to być spowodowane przez jeden z leków została ona przyjmujących. On zmienił na inny, bez efektów ubocznych, a ona wrócić w 3 tygodnie na follow up egzaminu. To była dobra wiadomość dla nas.


Nasz przyjaciel, Stanisław, zatrzymał się dziś na małą wizytę i mieliśmy czas, aby powiedzieć sobie nawzajem o naszych świątecznych dni, rozmawiać bardzo mało o polityce, a potem musiał odejść. To zawsze miło się z nim zobaczyć.

Tuesday, December 27, 2016

Again Białowieska. 
I have to take a moment to wish Happy Birthday to two very special people who have graced my life, my son, Eric, and my sister, Tami. Both were born on this day, ten years apart.
 
Anonymous, thank you for your comment about the forest. NO, we don't plan on chaining ourselves to the trees. :-) There are arguments on both sides of this story. A recently-passed logging law to allow work to begin on the old-growth forest has divided families, and led to death threats against campaigners and allegations of an “environmental coup” by state interests linked to the timber trade. The logging in Białowieża is expected to raise about 700m złotys (£124m), and pave the way for extensive and more lucrative tree clearances.
Sources say that internal government discussions have already begun on extending the new timber regime to the national park, which covers 17% of the forest and has been untouched by humans since the ice age.
 
Mirosław Stepaniuk says he was fired as director of Białowieża’s national park shortly after Polish elections six months ago because of his support for turning the whole forest into a protected conservation area. He told the Guardian: “An environmental coup is being staged here not just by the government, but by the national forestry authority. If they are successful, it could trigger a cascade, an avalanche of similar cases in other places.”

Last week, another 32 members were dismissed from the state council for nature conservation, an advisory body which had opposed the logging plan and has been accused of “inefficiency”. “We were sacked because the new government needs scientists who will applaud increased logging, to convince public opinion that this insane idea is okay,” said Przemysław Chylarecki, one of the dismissed scientists.
Most of the new council member are foresters, or colleagues of the environment minister, he added.

Zajmie mi chwilę, by złożyć życzenia urodzinowe dwojgu wyjątkowym ludziom, którzy zaszczycili swoją  obecnością moje życie: mojemu synowi  Ericowi i mojej siostrze Tami. Oboje urodzili się w tym samym dniu, ale dzieli ich od siebie dziesięć lat różnicy.

Anonymous, dziękuję za komentarz o lesie. Nie, nie planuję zamiany nas na drzewa,  :-) Są dwie strony medalu w tej sprawie. Niedawno uchwalone prawo umożliwiające rozpoczęcie prac w wielowiekowym lesie, podzieliło rodziny i doprowadziło do grożenia śmiercią wobec działaczy oraz oskarżeń  interesu państwa związanego  z handlem drewnem o "zamach stanu na środowisko". Oczekuje się, że wycinka w Białowieży przyniesie około 700 mln złotych (£ 124m) i utoruje drogę do bardziej rozległej i  dochodowej wycinki drzew.
Źródła podają, że rząd już rozpoczął wewnętrzną dyskusję nad rozszerzeniem nowego systemu dotyczącego drzew przeznaczonych do wycinki produkcyjnej  w parku narodowym, który obejmuje 17% lasu i jest  nietknięty przez człowieka od czasów epoki lodowcowej.


Mirosław Stepaniuk mówi, że wkrótce po wyborach w Polsce, sześć miesięcy temu, został zwolniony z funkcji  dyrektora  Białowieskiego Parku Narodowego z powodu poparcia projektu przekształcającego cały las na obszar chroniony. Powiedział w wywiadzie dla The Guardian: "Ten zamach na środowisko jest  organizowany nie przez rząd, ale przez krajowy zarząd leśnictwa. Jeśli im się to uda, to może to wywołać kaskadę, lawinę podobnych przypadków w innych miejscach. "
W ubiegłym tygodniu kolejnych 32. członków  Krajowej Rady Ochrony Środowiska,  ciała doradczego, zostało odwołanych, ponieważ sprzeciwiali  się planowi wycinki i zostali oskarżeni o "nieskuteczność". "Zostaliśmy  zwolnieni, ponieważ nowy rząd  potrzebuje naukowców, którzy będą przyklaskiwać zwiększeniu wycinki, aby przekonać opinię publiczną, że ten szalony pomysł jest w porządku", powiedział Przemysław Chylarecki, jeden ze zwolnionych naukowców.
 „Większość nowych członków rady to są leśnicy, albo współpracownicy ministra środowiska”, dodał.

Monday, December 26, 2016

2nd day of Christmas.The second day of Christmas in Poland is a time to visit with family and friends. We had planned to make 4 visits today to 3 families and 1 friend. We started at 11:00 to Konin to visit with cousin Krzystof and his wife Wiesia. We arrived about 12:30 and immediately were treated with coffee, three kinds of cakes and Kutia, Ukrainian style. The closest thing I can tell you is that is looks a little like musli...........but not exactly. It was very good as were all the cakes even though we only ate one because we knew there would be more as we visited with others. We only stayed an hour and then made our way to our next stop, cousin Anna and her son, Łukasz.  Anna had prepared a small obiad(lunch) for us of potatoes, two kinds of meat, juice followed with coffee and cakes. It was after 15:00 when we left there for our third stop, this time in Przyjma, a little village just north of Golina. Our friend from Pittsburg had a house there and he was in Poland for two months so we wanted to see what was new in his life. Somehow, getting out the car, I pulled a muscle in my lower back and it began to ache. We say and talked with John and his friend, Marysia for about an hour and a half but my back didn't get better and I just wanted to lay down so I didn't call to cousin Kazia to see if we could visit with her on the way home. It was unfortunate because we were so close. We made the trip home, I laid down for a few hours and got up to write this blog about our travels today. Before I close I would like to thank those family members who posted their Christmas pictures. You can view some of my family on the right side.

Drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia w Polsce to czas, aby odwiedzić z rodziną i przyjaciółmi. My zaplanowaliśmy zrobić 4 razy dziś do 3 rodzin oraz 1 przyjaciela. Zaczęliśmy o 11:00 to Konin do odwiedzenia z Krzysztofem kuzyna i jego żony Wiesia. Dotarliśmy około 24:30 i natychmiast potraktowano z kawą, trzy rodzaje ciast i kutia, ukraińskim stylu. Najbliżej, co mogę powiedzieć, to jest To wygląda trochę jak musli ........... ale nie dokładnie. To był bardzo dobry, tak jak wszystkie ciastka choć jedliśmy tylko jeden, bo wiedzieliśmy, że będzie bardziej jak byliśmy z innymi. Byliśmy tylko i godziny, a następnie ruszyliśmy do naszego kolejnego przystanku, kuzynka Anna i jej syn, Luke. Anna przygotował mały obiad (lunch) dla nas ziemniaków, dwa rodzaje mięsa, a następnie mój sok z kawą i ciastami. Było po godzinie 15:00, kiedy wyjechaliśmy tam na nasz trzeci przystanek, tym razem w Przyjma, małej miejscowości tuż na północ od Golina. Nasz przyjaciel z Pittsburg miał tam dom, a on był w Polsce od dwóch miesięcy, więc chcieliśmy zobaczyć, co nowego w swoim życiu. Jakoś, wysiadając z samochodu, wyciągnął mięśni w dolnej części pleców i zaczął boleć. Mówimy i rozmawiałem z John i jego przyjaciel, Maryi przez około półtorej godziny z powrotem, ale nie lepiej, a ja po prostu chciał ustanowić więc nie nazwać kuzyn Kazik, aby zobaczyć, czy możemy odwiedzić z nią na droga do domu. To było niefortunne, bo byliśmy tak blisko. Zrobiliśmy podróż do domu, położyłem się na kilka godzin i wstał, aby napisać ten blog o naszych podróżach dziś. Zanim zakończę chciałbym podziękować tych członków rodziny, którzy umieściły swoje zdjęcia świątecznych. Można zobaczyć niektóre z mojej rodziny po prawej stronie.

Sunday, December 25, 2016

Welcome.


Welcome Christmas, bring your cheer, cheer to all those who are far and near. Christmas day is in our grasp so long as we have hands to clasp. Christmas day will always be just as long as we have we. Welcome Christmas while we stand, heart to heart and hand to hand.

On the right side, Christmas dinner; duck breast, potatoes, broccoli, gravy and wine. 
 
Witamy Boże Narodzenie, przynieść pocieszenie, dopingować do wszystkich tych, którzy są daleko i blisko. Boże Narodzenie jest w naszym zasięgu tak długo jak mamy ręce zapięciem. Boże Narodzenie zawsze będzie tak długo, jak mamy my. Witamy Bożego Narodzenia, gdy stoimy, serce do serca i rąk do rąk.Saturday, December 24, 2016

Wigilia

 
A busy morning starting at 9:00 with a trip to the market to purchase the duck breasts for tomorrows Christmas dinner. I got they just as they were opening and bought three of them. Cost..42 zl. Yes, not cheap but it's Christmas dinner.
 
I had to stop at Carrefour on the way home to buy two more packets of smalec to finish making the cruschiki that we would take to Wigilia dinner. Back at home, Joan and I made the last plate full of them, put them in a box for delivery and we were done. Now all we had to do at 13:00 was wait for 17:00 to arrive so we could make the short trip to Marcin and Dorota's house. We thought it would only be their family of 5 plus the two of us.  We were surprised to find 6 more members of Marcin's and a guest that their daughter had brought from Switzerland where she is attending university.
 
Dinner started with a reading from the bible and then the opłatek was passed around. Dorota prepared many of the 12 dishes; 3 kinds of soup and fish, ustka, pierogi, vegetables mixed with fish and her mother-in-law, the kapusta. Everything was very tasty. Wine or juice was served with the meal and when it was over presents were handed out. Following that there were several kinds of desserts and, of course, our cruschiki which were well received. Brandy was served and because I drove there, Marcin's son drove us back home in our car, then walked home. It was an excellent evening for Joan and I and we are grateful for having friends like Marcin and Dorota.  You can view the whole event on the right side of the blog.
 
Zajęty rano zaczynają się od 9:00 z podróży do rynku kupić piersi kaczki Na jutra świąteczny obiad. I dostali tak jak były otwarcia i kupił trzy z nich. Cost..42 zł. Tak, ale nie tanie, ale to jest świąteczny obiad.

Musiałem zatrzymać się w Carrefour w drodze do domu, aby kupić dwa kolejne pakiety smalcu skończyć dokonywania cruschiki że chcemy wziąć kolację wigilijną. Po powrocie do domu, Joan i zrobiłem ostatni talerz pełen nich, umieścić je w pudełku na dostawę i byliśmy zrobione. Teraz wszystko, co musiałem zrobić, to czekać na 13:00 do 17:00 przyjazd i mogliśmy zrobić krótką wycieczkę do Martin i Doroty domu. Myśleliśmy, że będzie to tylko ich rodzina z 5 plus dwa z nas. Byliśmy zaskoczeni, sześć więcej członków Martin i gościa, że ​​ich córka przywiózł ze Szwajcarii, gdzie uczęszcza na uniwersytet.

Kolacja rozpoczęła się od czytania z Biblii, a następnie wafel został przekazany wokół. Dorota przygotowano wiele 12 potraw; 3 rodzaje zupy i ryby, Ustka, pierogi, warzywa mieszane z ryb i jej matki-in-law, kapusty. Wszystko było bardzo smaczne. Wino lub sok podawany z posiłkiem i kiedy było już po wszystkim prezenty zostały rozdane. W następstwie tego było kilka rodzajów deserów i, oczywiście, nasza cruschiki które zostały dobrze przyjęte. Brandy było podawane a ponieważ pojechałem tam, syn Marcina zawiózł nas do domu w naszym samochodzie, po czym wszedł do domu. To był doskonały wieczór dla Joan i ja i jesteśmy wdzięczni za to, że przez znajomych Marcina i Doroty. Można zobaczyć całą imprezę po prawej stronie bloga.

Friday, December 23, 2016

We did it!

Two happy people. One of two plates of cruschiki that Joan and I made today.  It's a lot of work but great when it's over and you have them in front of you. The slideshow show you how we did it. That was how we spent our day.

Dwa szczęśliwych ludzi. Jeden z dwóch płyt cruschiki że Joan i ja dzisiaj robili.. Jest dużo pracy, ale wielki, kiedy to się skończy i trzeba się przed nimi. Slide show, jak robiliśmy. Tak właśnie spędziliśmy nasz dzień.

Thursday, December 22, 2016

Sole task.

Thanks, Tori, for the video. Joan and I will watch it.

On the right side of this blog is a nice video about Christmas in Warsaw with all it's decorations.

Today our only tasks were to return the blood pressure monitor and then go food shopping in the afternoon. The store was packed full of people with a line of people picking out their carp for Wigilia. We had extra things to buy for making chruschiki(favorki). We really like them but they do take time to make them so that is our sole task for Friday. We want to take a plate of them to our friend's house who we will spend Wigilia with. Joan was busy earlier in the morning making up her list of what we will eat each day this next week and then making a list of what she will need to buy for each meal. Christmas day we will have duck breasts, mashed potatoes, a vegetable, salad and dessert. I go to the market square in Jeżycze to buy the duck breasts because they sell the best ones there. It's about a 15 minute bus ride from the house and easy to get to by bus. Driving by car doesn't make much sense because parking is always a problem.

We returned the blood pressure monitor today and Joan was only too happy to have it off of her body. It woke her up during the night every thirty minutes.

Dzięki, Tori, na filmie. Joan i będę go oglądać.

Po prawej stronie tego bloga jest ładny film o świętach w Warszawie z wszystkich jego dekoracji.

Dziś nasze jedyne zadania miały powrócić monitor ciśnienia krwi, a następnie przejść zakupy żywności w godzinach popołudniowych. Sklep był pełen ludzi z linii ludzi zbierając swoje karpia na Wigilię. Musieliśmy kupić dodatkowych rzeczy do tworzenia chruschiki (favorki). Naprawdę je lubię, ale robią trochę czasu, aby je tak, że jest nasze zadanie sole do piątku. Chcemy wziąć talerz z nich do domu naszego przyjaciela, który spędzimy Wigilię z. Joan był zajęty wcześniej rano składających się na jej list o tym, co będziemy jeść Każdego dnia w przyszłym tygodniu, a następnie notując co ona będzie trzeba kupić do każdego posiłku. Boże Narodzenie będziemy mieli kaczkę piersi, tłuczone ziemniaki, warzyw, sałatki i desery. Idę na rynku w Jeżycze kupić piersi kaczki, ponieważ sprzedają te najlepsze tam. To około 15 minut jazdy autobusem od domu i łatwo dostać się autobusem. Jadąc samochodem, nie ma większego sensu, bo parking jest zawsze problem.Wróciliśmy do mierzenia ciśnienia krwi dzisiaj i Joan był tylko zbyt szczęśliwy, że mam ją od jej ciała. To obudziło ją w nocy co trzydzieści minut.

Wednesday, December 21, 2016

Quiet day.

So we went back to ProfMedica today for Joan to get a 24 hour monitoring device of her blood pressure to compare it with her activities of that time. The neuro said it is the best way to see what affects the pressure.

I was up early working on my Polish lessons for the next two weeks so they would be done before Christmas and could be sent to Zbyszek to check while he is on vacation in Bulgaria.

Other than that, it was a quiet day at home.

Dzisiaj  wróciliśmy do ProfMecia , aby  Joan zostało założone 24. godzinne urządzenie monitorujące  ciśnienie krwi w celu  porównania pomiaru z  jej aktywnością w tym czasie. Neurolog powiedział, że to najlepszy sposób, aby zobaczyć, co wpływa na ciśnienie.

Byłem wcześnie na nogach pracując nad moimi lekcjami języka polskiego w ciągu najbliższych dwóch tygodni, tak by je wykonać przed świętami i móc wysłać do Zbyszka, by sprawdził je podczas  swoich wakacji w Bułgarii.

Poza tym, był to spokojny dzień w domu.

Tuesday, December 20, 2016

Belief.

Being brought up in a Polish household with grandparents, mother, two aunts who were Catholic nuns and living right next to the church, there was no doubt I would be raised as a Catholic. It wasn't until I started attending university, DePaul University, the largest Catholic university in the U.S., that I was exposed to many different types of religions. As I learned more about them, especially the eastern religions like Buddhism, I began to have questions about Catholicism. Questions like why are the Gospels of Thomas and Mary Magdalena not included in the Bible? Some said because Mary was a woman, some said because they were false Gospels but others disagreed. I've seen the movies, read the books of Christians slaughtering Muslims and vice versa. Even today this is happening. Today when asked what I am I still say .....Catholic.  However, I see God everywhere, not just in church. I felt his presence more when I lived in the forest than I do in cities. I see it in young children and I wonder why he allows the slaughter and misery to happen to so many of them. This is also a big question for me. Every prayer I say includes a plea for him to come back and save this world he created. Of course, there are also the personal petitions for help as has been the case the last few weeks when I wrote a short blog that said only....."Bad Day". It was because on that day we found out from Joan's latest CT scan that they found two more aneurysms on the left side of her brain. So I have been praying since then for Him to intervene. I BELIEVE he heard my prayers.

I believe this because today we just came back from the specialist of aneurysms and he started out by drawing a diagram of Joan's brain showing where the two aneurysms were located. They are both on the left artery in the brain, the 1.6 and 2.3. The good news is that he said they DO NOT consider these a threat unless they are 4 or greater in size. At these sizes the risk of rupture is 3%. His advice is to wait 12 months and then have another CT scan done to see if there is a change in size. Three factors can cause change; high blood pressure, high cholesterol and smoking. Joan does not smoke and takes medicine for high blood pressure(which we monitor every day now) and high cholesterol. Her last cholesterol test a month ago showed normal levels. Tomorrow she will have a halter put on her for 24 hours that will check her blood pressure, automatically, every 24 hours. It will give a print out to see when her levels rise, if by stress, walking, climbing stairs, watching news, etc. From that info we can regulate things a little better. We were both VERY happy with this news. The other good news is that her eye doctor said her cataracts have not changed, her vision is still good and it is not, at this time, necessary to have cataract surgery. So, yes, I am Catholic, I believe in God and that he answered my prayers.

Wychowany w polskim domu z dziadkami, matką, dwiema ciotkami, które były katolickimi zakonnicami  i mieszkając tuż obok kościoła, nie było wątpliwości, że będę wychowany jako katolik. Kiedy zacząłem studia na DePaul University, największym katolickim uniwersytecie w Stanach Zjednoczonych, byłem wystawiony na wiele różnych typów religii. Kiedy dowiedziałem się o nich więcej, zwłaszcza o wschodnich religiach, takie jak buddyzm, zacząłem mieć pytania dotyczące katolicyzmu. Takie pytania, jak : dlaczego Ewangelie wg Tomasza i Marii Magdaleny nie są uwzględnione w Biblii? Niektórzy mówili, ponieważ Maria była kobietą, niektórzy mówili, ponieważ to były  fałszywe ewangelie,  a inni się nie zgadzali. Widziałem filmy, czytałem książki jak chrześcijanie mordowali  muzułmanów i vice versa. Nawet dzisiaj tak się dzieje. Dziś pytany, kim jestem nadal mówię ..... katolikiem. Jednak widzę Boga wszędzie, nie tylko w kościele. Najbardziej czułem jego obecność , gdy mieszkałem w lesie a nie w miastach. Widzę go w małych dzieciach i zastanawiam się, dlaczego On pozwala na rzeź i nędzę  wielu z nich. Jest to dla mnie duży znak zapytania. Każda modlitwa, którą odmawiam zawiera wołanie, aby wrócił i uratował  świat, który stworzył. Oczywiście, istnieją również osobiste prośby o pomoc, jak to miało miejsce w ciągu ostatnich kilku tygodni, kiedy napisałem krótki blog  ..... "zły dzień". To dlatego, że w tym dniu dowiedziałem się z ostatniej tomografii Joan, że znaleźli kolejne dwa tętniaki po lewej stronie jej mózgu. Od tego czasu modlę się do Niego o interwencję. WIERZĘ, że usłyszał moje modlitwy.

Wierzę w to dlatego, że dziś wróciliśmy od  specjalisty od tętniaków. Zaczął,  rysując schemat mózgu Joan i pokazując,  gdzie znajdują się dwa tętniaki. Oba są w lewej tętnicy mózgu, wielkości 1,6 i 2,3 mm. Dobrą wiadomością jest to, jak powiedział, że nie jest brane  pod uwagę zagrożenie, chyba że będą  4mmm lub o większym rozmiarze. Przy takich rozmiarach ryzyko pęknięcia wynosi 3%. Jego rada jest taka,  aby czekać 12 miesięcy, a następnie ponownie wykonać TK, aby sprawdzić, czy jest zmiana rozmiaru. Trzy czynniki mogą spowodować zmianę: wysokie ciśnienie krwi, wysoki poziom cholesterolu oraz palenie tytoniu. Joan nie pali i bierze leki na wysokie ciśnienie krwi (które teraz  monitorujemy codziennie) i nie ma wysoki ego poziomu cholesterolu. Jej ostatni test cholesterolu  sprzed miesiąca pokazał normalny poziom. Jutro będzie miała założony na dobę aparat Holtera, który w ciągu 24 godzin będzie automatycznie sprawdzać jej ciśnienie krwi . Wykres da się wydrukować, aby zobaczyć, kiedy  poziom ciśnienia wzrasta, czy to przez stres, chodzenie, wchodzenie po schodach, oglądanie wiadomości, itd. Ta informacja pozwoli trochę lepiej regulować tą sprawę.  Oboje byliśmy bardzo zadowoleni z tej wiadomości. Drugą dobrą wiadomością jest to, że jej okulista powiedział, że zaćma na oczach nie uległa zmianie, a jej widzenie jest nadal dobre i na razie operacja katarakty nie jest potrzebna. Tak, tak, jestem katolikiem, wierzę w Boga i że On odpowiedział na moje modlitwy.