Monday, July 15, 2019

Round #4

Another round in the struggle to get Joan's EU residency renewal permit. An email awaited me when I turned on the computer asking where did I drop off her documents as if they didn't have them. I quickly answered and included a screenshot of the stamp that shows the exact location. However, knowing that the reply would not be quick, I called the helpline and waited 45 minutes in line for someone to answer.

The young lady took my information, put me on hold and came back 5 minutes later. She said the documents were in registration and it would take a month for me to get a case number and entry code by email. She said I could go with Joan and her passport to the information counter at Plac Wolnośći and get the numbers quicker. I told her I was concerned about Joan's permit expiring in 3 weeks and her being illegal in Poland. She replied that as soon as Joan registered her application she was considered legal from that point on however, it would take 10 months for her to receive her new card. They have thousands of applications to process, she said. I asked about the ability to visit another country during the 10 month period and at first, she said Joan could not cross the border without a new card. Checking further, she said we could contact the border guard who would stamp her passport with a stamp that would allow her to do it because she was an American with no visa limitations. I think we can do traveling with just our American passports as we have in the past. All this took up most of my morning.

Kolejna runda w walce o pozwolenie na odnowienie rezydencji Joanny w UE. Czekał na mnie e-mail, gdy włączyłem komputer, pytając, gdzie zostawiłem jej dokumenty, jakby ich nie mieli. Szybko odpowiedziałem i umieściłem zrzut ekranu znaczka, który pokazuje dokładną lokalizację. Jednak wiedząc, że odpowiedź nie będzie szybka, zadzwoniłem na infolinię i zaczekałem 45 minut w kolejce, żeby ktoś odpowiedział.

Młoda dama wzięła moje informacje, zawiesiła mnie i wróciła 5 minut później. Powiedziała, że ​​dokumenty są w rejestracji, a uzyskanie numeru sprawy i kodu dostępu zajęłoby mi miesiąc. Powiedziała, że ​​mogę pójść z Joan i jej paszportem do licznika informacji na Placu Wolnościi i uzyskać liczby szybciej. Powiedziałem jej, że martwię się o pozwolenie Joan, które wygasa za 3 tygodnie, a ona jest nielegalna w Polsce. Odpowiedziała, że ​​gdy tylko Joan zarejestrowała swój wniosek, od tego momentu została uznana za legalną, ale otrzymanie nowej karty zajęłoby jej 10 miesięcy. Mają tysiące aplikacji do przetworzenia, powiedziała. Zapytałem o możliwość odwiedzenia innego kraju w okresie 10 miesięcy i na początku powiedziała, że ​​Joan nie może przekroczyć granicy bez nowej karty. Sprawdzając dalej, powiedziała, że ​​możemy skontaktować się ze strażnikiem granicznym, który stemplowałby jej paszport stemplem, który pozwoliłby jej to zrobić, ponieważ była Amerykanką bez ograniczeń wizowych. Myślę, że możemy podróżować z naszymi amerykańskimi paszportami, tak jak w przeszłości. Wszystko to zajęło większość mojego ranka.

Sunday, July 14, 2019

A day in the life.

This morning started off with a reading of a short Polish story and then at 9:00 Carmelo called me on Skype to talk. We talked on various subjects, politics in our two counties, the weather. the use of different Spanish verbs and we stopped at 10:00. At 10:30, cousin Chiara came over to visit and practice her English but also to learn a little Spanish.

I showed her how I got started learning Spanish and we went over a first lesson it  When it was done she was very enthused with her short progress. I think it will give her the motivation to add this language to her language skills. She already speaks Polish, German and English. She stayed for about 1 1/2 hours and then had to leave.

The sun had finally broken through the clouds and the sky was blue with small clouds rolling in and out of it. I thought it would be a good day for us to be outside so we went to the town center. After a little walk around we decided on a cup of coffee at Empik and watch the people.

We reminisced about our life in the woods and the things we miss and the things we don't miss.
We miss the peace and quiet, without sirens,  neighbors closeby, traffic all the time, noise and loud talking outside.

The other is the sounds of birds and animals that lived on our property.  Deer feeding in front of our house, a raccoon with four little babies, hummingbirds at the window feeder, a rare bear sighting with her cubs, these also we miss. We don't miss the ease of access to town or a doctor, the constant breakdown of generators, the extreme cold in winter, far too much snow, plowing the road every other day and isolation.

Ten poranek rozpoczął się od przeczytania krótkiej polskiej historii, a potem o 9:00 Carmelo zadzwonił do mnie przez Skype, żeby porozmawiać. Rozmawialiśmy na różne tematy, politykę w naszych dwóch okręgach, pogodę. użycie różnych hiszpańskich czasowników i zatrzymaliśmy się o 10:00. O 10:30 kuzynka Chiara przyszła odwiedzić i ćwiczyć swój angielski, ale także nauczyć się trochę hiszpańskiego.

Pokazałem jej, jak zacząłem uczyć się hiszpańskiego i przeszliśmy przez pierwszą lekcję. Kiedy skończyła, była bardzo zachwycona swoim krótkim postępem. Myślę, że to da jej motywację do dodania tego języka do swoich umiejętności językowych. Ona już mówi po polsku, niemiecku i angielsku. Została na około 1 1/2 godziny, a potem musiała wyjechać.

Słońce w końcu przebiło się przez chmury, a niebo stało się niebieskie, a małe chmury zaczęły się z niego wyłaniać. Myślałem, że to będzie dobry dzień, żebyśmy byli na zewnątrz, więc pojechaliśmy do centrum miasta. Po krótkim spacerze zdecydowaliśmy się na filiżankę kawy w Empiku i obserwowaliśmy ludzi.

Wspominaliśmy nasze życie w lesie i rzeczy, za którymi tęsknimy i rzeczy, których nie brakuje.

Tęsknimy za ciszą i spokojem, bez syren, sąsiadów w pobliżu, ruchu przez cały czas, hałasu i głośnych rozmów na zewnątrz.

Drugi to dźwięki ptaków i zwierząt, które żyły na naszej posesji. Karmienie jeleni przed naszym domem, szop z czterema małymi dziećmi, kolibry przy podajniku okien, rzadkie obserwowanie niedźwiedzia z młodymi, te też tęsknimy. Nie brakuje nam łatwości dostępu do miasta lub lekarza, ciągłego rozpadu generatorów, ekstremalnego zimna w zimie, zbyt dużej ilości śniegu, orania drogi co drugi dzień i izolacji.

Saturday, July 13, 2019

Mistake

I made a mistake yesterday, not following one of my basic rules of fact-checking an article before posting. I removed it from yesterday's blog. Thanks, Ann for alerting me about it.

I spent the night on the couch. The night before was a restless night for me and poor Joan suffered because of it. I decided to let her have a good night's sleep, alone in our bed without me. It's a strange feeling not to have her beside me at night but a good feeling to know she slept well last night. I spent too many nights in the forest without her and now each night is precious to me. It was back then also but we had many years ahead of us.

A cloudy, sometimes rainy day today, 22C, as it has been for the last week. It looks like it will stay this way until at least Wednesday.

Wczoraj popełniłem błąd, nie postępując zgodnie z jedną z moich podstawowych zasad sprawdzania artykułu przed wysłaniem. Usunąłem go z wczorajszego bloga. Dzięki Ann za powiadomienie mnie o tym.

Noc spędziłem na kanapie. Poprzedniej nocy była dla mnie niespokojna noc i biedna Joan cierpiała z tego powodu. Postanowiłem pozwolić jej spać spokojnie, sama w łóżku beze mnie. Dziwne uczucie nie mieć jej przy sobie w nocy, ale dobre uczucie wiedzieć, że spała dobrze ostatniej nocy. Bez niej spędziłem zbyt wiele nocy w lesie, a teraz każda noc jest dla mnie cenna. Wtedy też było, ale przed nami było wiele lat.

Pochmurny, czasem deszczowy dzień, 22C, tak jak w zeszłym tygodniu. Wygląda na to, że pozostanie w ten sposób przynajmniej do środy.

Friday, July 12, 2019

Not today.

Unfortunately, our friend couldn't go with us today to Civil Registry to translate for us because she had a migraine headache. We will have to wait until next week.

Niestety, nasza przyjaciółka nie mogła dzisiaj pójść z nami do USC, aby być naszym tłumaczem, ponieważ miała migrenowy ból głowy. Będziemy musieli poczekać do następnego tygodnia.


Thursday, July 11, 2019

It was better.

Finally,  a little progress on the Polish driver's test, 25 out of 32 correct. I only missed 3 signs this time but got 6 rules of the road wrong, mainly because they were new questions I haven't seen on previous tests. I was going to take another test but thought I would enjoy the progress first for a while. Previous tests have been between 14-22 correct. It is still not enough to pass but this one time it was better.

Earlier today I had a meeting with Radek and was a little surprised he didn't agree with equal pay for the USA Women's soccer team. He told me that men are just naturally better than women in most sports so they get paid more. I would like to see a game between the USA Men's and Women's Soccer team. I think the women would win.

At 13:30 we met our friend John Rudiak, from Pittsburgh, Pennsylvania but also living in Przyjma, Poland, the village my grandfather was born in. We have known him for a number of years and he frequently is in Przyjma. He came to Poznań today with his lady friend, Maria Zasada, and we met in the Greek restaurant, Mykonos, for lunch.

The main floor was crowded with customers so we went downstairs, which turned out to be good because there were fewer people and much easier to talk and hear each other. We told each other about our travels in the last 6 months, John and Maria to Sopot, Turkey, New York, and Joan and me to Spain. I asked what was happening with his Polish citizenship application and he said it would be 1 year next wee since he submitted it and he has had no news. He submitted it in New York and the Embassy there said everything was in order so now he is just waiting. I told him the trouble we have had her just trying to get Joan registered with Civil Registry and tomorrow we have another meeting with them.

We talked for about 2 1/2 hours then said goodbye until next time. He leaves for the U.S. in the first week of August.

This you might find amusing. I received an email about Joan's case number saying they didn't have an email address for her to send it to. I wrote the same email address on the application that they used to send me the email but they say it is not entered into the system and I should scan the application page WITH the email address on it. IT is the SAME one I hand-delivered to them. Is that funny, or what?

Wreszcie mały postęp w teście dla kierowców na polskie prawo jazdy: 25 poprawnych na 32 pytania. Tym razem pomyliłem 3 znaki drogowe, ale zrobiłem 6 błędów w zasadach ruchu drogowego, głównie dlatego, że były to nowe pytania, których nie widziałem w poprzednich testach. Zamierzałem zrobić kolejny test, ale pomyślałem, że najpierw będę się cieszył z postępu. W poprzednich testach było to: 14 do 22. Nadal nie wystarczy, aby przejść test, ale tym razem było lepiej.

Wcześniej spotkałem się z Radkiem i byłem trochę zaskoczony, że nie zgadza się na równą płacę dla drużyny piłkarskiej USA Women. Powiedział mi, że mężczyźni są naturalnie lepsi niż kobiety w większości dyscyplin sportowych, więc otrzymują więcej. Chciałbym zobaczyć grę pomiędzy drużyną mężczyzn i kobiet w piłce nożnej USA. Myślę, że kobiety wygrałyby.

O 13:30 spotkaliśmy się z naszym przyjacielem John Rudiak z Pittsburgha w Pensylwanii, ale mieszkającego także w Przyjmie w Polsce, w wiosce, w której urodził się mój dziadek. Znamy go od wielu lat i on często jest w Przyjmie. Dziś przyjechał do Poznania ze swoją przyjaciółką, Marią Zasadą, i spotkaliśmy się w greckiej restauracji Mykonos na lunch.

W głównej sali było pełno klientów, więc zeszliśmy na dół, co okazało się dobre, ponieważ było mniej ludzi i dużo łatwiej było rozmawiać i słyszeć się nawzajem. Opowiedzieliśmy sobie o naszych podróżach w ciągu ostatnich 6 miesięcy, Johna i Marii do Sopotu, Turcji, Nowego Jorku , a Joan i mojej do Hiszpanii. Zapytałem, co się dzieje z jego polskim wnioskiem o obywatelstwo, a on powiedział, że mija rok od jego złożenia, a on nie ma żadnych wiadomości. Złożył go w Nowym Jorku, a tam ambasada powiedziała, że wszystko jest w porządku, więc teraz tylko czeka. Powiedziałem mu o kłopotach, jakie mieliśmy, kiedy próbowaliśmy otrzymać wpis do rejestru w Urzędzie Stanu Cywilnego dla Joan; jutro mamy z nimi kolejne spotkanie.

Rozmawialiśmy przez około 2 1/2 godziny, a potem pożegnaliśmy się do następnego razu. W pierwszym tygodniu sierpnia wyjeżdża do USA.

To może być zabawne. Otrzymałem wiadomość e-mail o numerze sprawy Joan, mówiącą, że nie mają adresu e-mail, na który mogliby go wysłać. Napisałem ten sam adres e-mail w aplikacji, którego użyli do wysłania mi e-maila, ale twierdzą, że nie został on wprowadzony do systemu i powinienem zeskanować stronę aplikacji z adresem e-mail. TO TAKI SAM, które im dostarczyłem. Czy to zabawne, czy co?

Tuesday, July 09, 2019

We signed it!

I'm not a believer in petitions! However, in this case, Joan and I signed the petition to FIFA for equal pay to the women's soccer team because they more than deserve it. I am not even a fan of soccer. Yes, I watch a game when it is Poland or the U.S. playing because they are my countries. I have little hope the men will win a championship but the women, that is a totally different story. 4 Championships in 10 years, the men, 0.  Yet, they are still paid more money. It is truly a male-dominated organization where only the ego's of men prevail. What else could be the reason for the disparity in pay? It is time for a change and if a petition will put pressure on the leadership of FIFA to make that change, then we are happy to sign it.

It has been 2 weeks since I submitted Joan's documents for the renewal of residence permit. I was told to include an email address and they would send me a case number and entry code to follow the progress. I called today and was told I had to send an email REQUESTING the case number and code, even though they had my email address to send it to me. It's another case of one person telling you one thing and another person telling you a different thing. 11 Years we have been dealing with these same problems. When will they get it right?

We watched a serial, "Fortitude", that was about what happened to a small isolated island town in the arctic when the permafrost melted and a graveyard of mammoths was discovered. Frozen inside a mammoth was a parasite, 3000 years old, and when exposed in the current age, changed people into doing terrible things. I could only think about how current-day scientists are warning that global warming is thawing out the permafrost today. No need to jump in here Anonymous, we will see what happens in the future. Who was right?

On the bright side, it looks like the weather will be pleasant at least until the middle of July so that is a good thing, especially for people vacationing in Poland. Again, I wish Poland would do more to promote itself for tourism. There are so many interesting places here that get very little recognition. Not only major cities are unique, but towns and some little villages are interesting also.

Nie wierzę w petycje! Jednak w tym przypadku Joan i ja podpisaliśmy petycję do FIFA w sprawie równego wynagrodzenia dla kobiecej drużyny piłkarskiej, ponieważ zasłużyła na to. Nie jestem nawet fanem piłki nożnej. Tak, oglądam grę, kiedy gra Polska lub USA , ponieważ są moimi krajami. Mam niewielką nadzieję, że mężczyźni wygrają mistrzostwo, ale kobiety to zupełnie inna historia. 4 Mistrzostwa w ciągu 10 lat, mężczyźni - 0. Jednak nadal otrzymują więcej pieniędzy. Jest to naprawdę organizacja zdominowana przez mężczyzn, w której dominuje tylko męskie ego. Co jeszcze może być przyczyną rozbieżności w wynagrodzeniu. Nadszedł czas na zmianę i jeśli petycja wywrze presję na kierownictwo FIFA, aby wprowadzić tę zmianę, chętnie ją podpiszemy.

Minęły 2 tygodnie, odkąd złożyłem dokumenty Joan w sprawie przedłużenia pozwolenia na pobyt. Powiedziano mi, że mam podać adres e-mail, a oni wyślą mi numer sprawy i kod dostępu, aby śledzić postępy. Zadzwoniłem dzisiaj i powiedziano mi, że muszę wysłać e-maila PROŚBĘ o numer sprawy i kod, mimo że mieli mój adres e-mail, aby wysłać to do mnie. To kolejny przypadek, gdy jedna osoba mówi ci jedną rzecz, a druga mówi ci coś innego. 11 lat mamy do czynienia z tymi samymi problemami. Kiedy to zostanie uporządkowane?

Obejrzeliśmy serial „Fortitude”, opowiadający o tym, co stało się z małym odosobnionym miastem na jednej z wysp w Arktyce, kiedy stopniała wieczna zmarzlina i odkryto cmentarz mamutów. Wewnątrz mamuta był zamrożony pasożyt, mający 3000 lat, a kiedy został odsłonięty w obecnym wieku, zamienił ludzi istoty robiące straszne rzeczy. Mogłem tylko pomyśleć o tym, jak obecni naukowcy ostrzegają, że globalne ocieplenie powoduje dzisiaj topnienie wiecznej zmarzliny. Nie musisz Anonimie włączać się tutaj do rozmowy, zobaczymy, co wydarzy się w przyszłości. Kto miał rację?

Z drugiej strony wygląda na to, że pogoda będzie przyjemniejsza przynajmniej od połowy lipca, więc jest to dobra rzecz, zwłaszcza dla osób wypoczywających w Polsce. Ponownie życzę, żeby Polska zrobiła więcej, aby promować się w turystyce. Jest tak wiele ciekawych miejsc, które cieszą się bardzo małym uznaniem. Unikalne są nie tylko duże miasta, ale interesujące są także inne miasta i małe wioski.

Monday, July 08, 2019

CONGRATULATIONS!

LYON, France (AP) — The United States women’s soccer team was as good as American players promised — maybe even better.

The U.S. now has double the number of World Cup championships of any other nation (Germany, 2)

Megan Rapinoe won the Golden Ball (MVP) and Golden Boot (Top Scorer)

The American team outscored opponents 26-3 in seven World Cup matches

Especially Megan Rapinoe, the pink-haired captain who emerged with the Golden Ball as the top player, the Golden Boot as top scorer and a world-wide stature as a champion for gender equity.

The U.S. won its record fourth Women’s World Cup title and second in a row, beating the Netherlands 2-0 Sunday night when Rapinoe converted a tiebreaking penalty kick in the second half and Rose Lavelle added a goal.

Not only has it succeeded with an air of inevitability, but it has done so after a tournament in which the standard has been higher-and the competition fiercer-than in the previous edition. It has witnessed a surge in quality around the globe, and it has met the challenge, It is, without question, the best team in the world. It may be now, the best of all time.

Unfortunately, it wasn't possible to watch the game on ANY of the numerous channels from our provider. You can usually find a men's game on more than one channel but the women, no coverage on our provider's channels. It didn't really surprise me I had to keep track of the game score by the minute on the phone. Inequality strikes again!

LYON, Francja (AP) - Amerykańska drużyna piłkarska kobiet była tak dobra, jak obiecywali amerykańscy gracze - może nawet lepiej.

.USA ma teraz dwukrotnie większą liczbę mistrzostw świata od innych narodów (Niemcy, 2)
.Megan Rapinoe wygrała Golden Ball (MVP) i Golden Boot (najlepszy strzelec)
.Drużyna amerykańska wyprzedziła przeciwników 26-3 w siedmiu meczach Pucharu Świata.

Zwłaszcza Megan Rapinoe, różowowłosa kapitan, która pojawiła się ze Złotą Piłką jako najlepszy gracz, Złoty But jako najlepszy strzelec i światowy lider jako obrońca równości płci.

USA wygrały swój rekordowy czwarty tytuł Pucharu Świata kobiet i drugie z rzędu, pokonując Holandię 2: 0 w niedzielę wieczorem, kiedy Rapinoe przerobił rzut karny w drugiej połowie i Rose Lavelle dodała bramkę.

Nie tylko udało mu się to z nieuchronnością, ale stało się to także po turnieju, w którym standard był wyższy, a konkurencja ostrzejsza niż w poprzedniej edycji. Zaowocowało to wzrostem jakości na całym świecie i sprostało wyzwaniu. Jest to bez wątpienia najlepszy zespół na świecie. To może być teraz najlepsze z wszech czasów.

Niestety nie można było oglądać gry na ŻADNYM z wielu kanałów naszego dostawcy. Zwykle można znaleźć męską grę na więcej niż jednym kanale, ale kobiety, bez zasięgu naszych kanałów dostawców. To naprawdę nie zaskoczyło mnie, że musiałem śledzić wynik gry przez minutę w telefonie. Nierówność uderza ponownie!

Sunday, July 07, 2019

THEY did it, 2-0

Last night's dinner of albondigas was disappointing. After Joan spent an hour and a half preparing them according to the recipe, they turned out not so good and she wouldn't make them again. They looked like the ones we had in Spain but the taste was not the same and not that good. Oh well, that's the way it is sometimes when you take a recipe from the internet, it sounds and looks good but then, in the end, it isn't.

The women's soccer team has been treated unfairly by the FIFA organization. The World Championship game is scheduled for tomorrow. The U.S. women's soccer team will have competition on Sunday when it goes for it's fourth World Cup. Two other men's tournaments--the Copa America and Concacaf Gold Cup-will also be playing their final games on Sunday. Team USA's Megan Rapinoe called it a "ridiculous and disappointing" distraction. President Victor Montagliani told the New York Times the decision to schedule the Gold Cup for Sunday was due to a "clerical error." FIFA says having all three finals on the same day will draw more attention to the sport. I think it was done to draw attention away from the women's game. Even in sports, there is no equality for women. Look at the pay! The women will each earn $90,000. If it were the men's game, they would earn $550,000. NO EQUALITY. Women may have been given the right to vote in 1920 but almost 100 years later there is little total equality. Men still dominate the world and look at the shape it is in now. Out of 195 counties in the World, only 26 have female leaders. The USA Men's team has never even gotten close to playing for the championship and nowhere is the Women's team, for the second year, trying to win it again and yet FIFA will not give them center stage, Maybe if the President of FIFA was a woman it would be different.


Ostatnia noc obiadu z slbondigami była rozczarowujaca. Po tym jak Joan spędziła półtorej
godzinyprzygotowujac je zgodnie z przepisem, okazało się, że nie sz zbyt dobrzei nie zrobi ich
ponownie. Wygladały jak te, które mieliśmy w Hiszpanii, ale smal nie był taki sam i nie tak
dobry. No cóż czasami tak jest, gdy bierzesz przepis z internetu, brzmi i wygąlda dobrze, ale w końcu tak nie jest.


Drużyna piłki nożnej kobiet została potraktowana niesprawiedliwie przez organizację FIFA. Mecz o mistrzostwo świata zaplanowano na jutro. Reprezentacja USA w piłce nożnej będzie rywalizować w niedzielę, kiedy odbędzie się czwarte mistrzostwo świata. Dwa inne turnieje dla mężczyzn - Copa America i Concacaf Gold Cup - będą również rozgrywane w niedzielę. Megan Rapinoe z zespołu z USA określiła to jako „śmieszne i rozczarowujące” rozproszenie uwagi. Prezydent Victor Montagliani powiedział New York Times, że decyzja o zaplanowaniu Złotego Pucharu na niedzielę była spowodowana „błędem pisarskim”. FIFA mówi, że wszystkie trzy finały tego samego dnia zwrócą większą uwagę na ten sport. Myślę, że zrobiono to, aby odwrócić uwagę od kobiecej gry. Nawet w sporcie nie ma równości dla kobiet. Spójrz na wynagrodzenie! Każda z kobiet zarobi 90 000 $. Gdyby to była gra mężczyzn, zarobiliby 550 000 $. BRAK RÓWNOŚCI. Kobiety mogły otrzymać prawo do głosowania w 1920 r., Ale prawie 100 lat później nie ma całkowitej równości. Mężczyźni wciąż dominują nad światem i patrzą na kształt, w jakim się teraz znajdują. Spośród 195 hrabstw na świecie tylko 26 ma kobiety. Drużyna męska USA nigdy nie zbliżyła się nawet do zdobycia mistrzostwa, a teraz jest drużyna kobiet, już drugi rok, próbując ją wygrać, a mimo to FIFA nie zapewni im centralnego miejsca, może jeśli prezydentem FIFA była kobieta byłoby inaczej.

Saturday, July 06, 2019

Funny but sad.

I just had to laugh hearing Frump give his 4th of July speech. Laugh because it was so sad to hear him say the American Revolutionary Army took over the airports during the American Revolution and now, today, his supporters are defending him by saying it was raining and he couldn't read the tele-prompter so he had to make something up. Planes were not even invented during that time and certainly there were no airports but that is typical of this President. He speaks without thinking, without knowledge, without common sense and his supporters believe it all. I pray the non-supporters of this man wake up before the next election and remove him from office.

Another good weather day, 20C with cloud cover and a little rain. This new weather application on the blog seems to be the most accurate one I've used. Probably because it only forecast for 4 days at a time.

A little rain doesn't always stop us from going for a walk. We went to Empik first for a little coffee and conversation, then walked to the old Drukarnia restaurant to see if the new restaurant had opened up yet. It hadn't. The windows are now decorated with covering of people sitting at tables but the doors are just covered with blue paper. Above it it says, Prosty Temat". It appears this is a second restaurant from the city of Sopot. They have succeeded in Sopot and now they want to succeed in Poznań.

Back at home we watched an interesting program about sleep. It was about how important it is in your life for more than just rest. It's actually necessary for the brain to reset your immune system, the repair any damage and to facilitate memory. It said your brain is just as active during sleep as it is when you are awake. That was interesting. The speaker said the best way for good sleep was to take a short, hot shower just before bed and to sleep in a dark room with a lower temperature.

Joan prepared the albondigas with mashed potatoes for dinner tonight. It will be the first time we have tried this recipe and compare it with what we ate in Spain at the tapas bars.

Musiałem się tylko śmiać, słysząc Frumpa, który wygłosił 4 lipca przemówienie. Śmiej się, ponieważ to było takie smutne, gdy usłyszałem, jak powiedział, że Amerykańska Rewolucyjna Armia przejęła lotniska podczas rewolucji amerykańskiej, a teraz jego zwolennicy bronią go, mówiąc, że padał deszcz i nie mógł czytać tele-podpowiedzi, więc miał coś wymyślić. Samoloty nie zostały nawet wymyślone w tym czasie i na pewno nie było lotnisk, ale jest to typowe dla tego prezydenta. Mówi bez myślenia, bez wiedzy, bez zdrowego rozsądku, a jego zwolennicy w to wszystko wierzą. Modlę się, aby nie-zwolennicy tego człowieka obudzili się przed następnymi wyborami i usunęli go z urzędu.

Kolejny dzień dobrej pogody, 20C z zachmurzeniem i małym deszczem. Ta nowa aplikacja pogodowa na blogu wydaje się najbardziej dokładna, z której korzystałem. Prawdopodobnie dlatego, że prognozuje się tylko przez 4 dni.

Mały deszcz nie zawsze powstrzymuje nas przed pójściem na spacer. Najpierw poszliśmy do Empiku na małą kawę i rozmowę, a potem poszliśmy do starej restauracji Drukarnia, żeby sprawdzić, czy nowa restauracja jeszcze się otworzyła. Tak nie było. Okna są teraz ozdobione przykryciem ludzi siedzących przy stołach, ale drzwi są po prostu pokryte niebieskim papierem. Nad tym mówi Prosty Temat. Wygląda na to, że to druga restauracja z Sopotu. Udało im się to w Sopocie i teraz chcą odnieść sukces w Poznaniu.

Po powrocie do domu oglądaliśmy ciekawy program na temat snu. Chodziło o to, jak ważne jest w twoim życiu więcej niż tylko odpoczynek. W rzeczywistości mózg musi zresetować układ odpornościowy, naprawić wszelkie uszkodzenia i ułatwić pamięć. Mówi się, że twój mózg jest tak samo aktywny podczas snu, jak wtedy, gdy nie śpisz. To było interesujące. Mówca powiedział, że najlepszym sposobem na dobry sen jest wziąć krótki, gorący prysznic tuż przed snem i spać w ciemnym pokoju o niższej temperaturze.

Joan przygotowała albondigas z tłuczonymi ziemniakami na dzisiejszy obiad. Po raz pierwszy spróbujemy tego przepisu i porównamy go z tym, co jedliśmy w Hiszpanii w barach tapas.

Friday, July 05, 2019

Shopping day.

A precedent was set yesterday on the 4th of July, one that I am sure will be repeated for next year. With the defeat of Trump in 2020, it should return to its former celebratory event, of independence.

Today was a delayed shopping day for next weeks food, we spent 165 PLN($43). That was for avocados, oranges,apples, bananas, pears, lettuce, chicken breasts, yogurt, napkins, red and green peppers, potatoes, onions, spaghetti sauce, spaghetti, mascarpone cheese, blue cheese, a lemon, pizza(large & small), tomatoes,plums, mustard, milk, musli, garlic, basil, raisins, Italian sauce mix, water and lunch meat and 1/2 kg. ground beef from Bistry butcher

It started out gray and cloudy but by 13:30 the sun broke through the clouds and it turned int o nice day to go out shopping, which we did. I stopped and picked up the two translated documents for Civil Registry and hope to be able to take them in next week. The bigger hope, of course, is that they will finally accept her and she can have her birth registered so I can get on the application for citizenship.

Wczoraj, 4 lipca, ustanowiono precedens, który, jak jestem pewien, zostanie powtórzony w przyszłym roku. Po pokonaniu Trumpa w 2020 r. uroczystości z okazji Dnia Niepodległości powinnny powrócić do dawnej formy.

Dzisiaj był przesunięty dzień na zrobienie zakupów na kolejne tygodnie, wydaliśmy 165 PLN (43 $) na awokado, pomarańcze, jabłka, banany, gruszki, sałatę, piersi z kurczaka, jogurt, serwetki, czerwoną i zieloną paprykę, ziemniaki, cebulę, sos spaghetti, spaghetti, ser mascarpone, ser pleśniowy, cytrynę, pizzę (duże i małe) ), pomidory, śliwki, musztardę, mleko, musli, czosnek, bazylia, rodzynki, mieszanka sosu włoskiego, wodę i mięso na obiad - 1/2 kg. mielonej wołowiny ze sklepu rzeźnika Bistry.

Dzień zaczął się szaro i pochmurno, ale o 13:30 słońce przebiło się przez chmury i dzień zmienił się na przyjemny tak, aby pójść na zakupy, co też zrobiliśmy. Zatrzymałem się i odebrałem dwa przetłumaczone dokumenty dla Urzędu Stanu Cywilnego i mam nadzieję, że uda mi się je dostarczyć w przyszłym tygodniu. Zwiększa się nadzieja w tym, że w końcu je zaakceptują i Joan będzie mogła zarejestrować dokument urodzenia, abym mógł dostać s wniosek o obywatelstwo.

Thursday, July 04, 2019

The un-4th of July

Today is the 4th of July in America but today America is upside down.

Most of my life I have celebrated it as a day of Independence for the country from England. It was a family day of celebration with picnics, parties, parades and fireworks. THIS 4th of July is not the same. Now the illegitimate leader of the free world, Donald Trump, has changed all that. Instead he chose to imitate the other dictators, Vladimir Putin and Kim Jung Un and turn the parade into a military spectacle of weapons of war to show the strength of America like they do in Russia and North Korea. The cost of this spectacle is unknown because the White House refuses to release the reports. Already they have taken 2.5 million out of the National Park service budget to help pay a small portion of the expense. This is money that could have been used to clean the National Parks of garbage,

Still, it's safe to say that the costs incurred by the federal government as well as the city of Washington D.C. will be in the millions of dollars, and go well beyond the cost of fuel and include security and logistical costs. In addition, many of the planes are coming from much farther than right next door at Andrews Air Force Base. There have not been tanks in a parade since the end of WWII. It is a day to celebrate independence, not war!

This 4th is not a celebration of Independence, it is a celebration of how one man, supported by less than 1/2 of the country, changed America from the land of the free and home of the brave to the land of the dominated and the home of the docile's.

Dzisiaj jest 4 lipca w Ameryce, ale dzisiaj Ameryka wywraca się do góry nogami.

Większość mojego życia obchodziłem ten dzień jako dzień niepodległości tego kraju od Anglii. Był to rodzinny uroczysty dzień z piknikami, imprezami, paradami i pokazami sztucznych ogni. TEN 4 lipca nie jest taki sam. Teraz bezpodstawny przywódca wolnego świata, Donald Trump, zmienił to wszystko. Zdecydował się naśladować innych dyktatorów, Władimira Putina i Kim Jung Una, i przekształcić paradę w wojskowy spektakl broni wojennej, aby pokazać siłę Ameryki, tak jak jest to w Rosji i Korei Północnej. Koszt tego spektaklu nie jest znany, ponieważ Biały Dom odmawia wydania raportów. Już teraz zabrali 2,5 miliona z budżetu na obsługę Parku Narodowego, aby pokryć niewielką część tych kosztów. To są pieniądze, które mogłyby zostać wykorzystane do oczyszczania parków narodowych ze śmieci.

Mimo to, można śmiało powiedzieć, że koszty poniesione przez rząd federalny, a także miasto Waszyngton, będą wynosić miliony dolarów i znacznie przekraczają koszty paliwa i obejmują koszty bezpieczeństwa i logistykę. Ponadto wiele samolotów przyleci z dalej niż z tuż obok położonej bazy lotniczej Andrews. Od końca II wojny światowej nie było czołgów w paradzie. To dzień świętowania niepodległości, a nie wojny!

Ten 4 lipca nie jest świętem Niepodległości, jest świętowaniem tego, jak jeden człowiek, wspierany przez mniej niż 1/2 kraju, zmienił Amerykę z ziemi wolnych i dzielnych ludzi na ziemię ludzi zdominowanych i potulnych.

Wednesday, July 03, 2019

Goodbye Clean Air.

Poland will lose "billions of euro" in EU funds earmarked for its clean air program for 2021-2027 after the European Commission pulled out of the project citing Poland's refusal to hand over management of the money to local governments and commercial banks, daily Gazeta Wyborcza wrote. Poland wanted the money given to the central government controlled by PiS party.  Poland allocated ca. PLN 3.5 billion in own funding for the program for 2019-2020, which is not enough to meet its goals, according to the newspaper.

Polska straci „miliardy euro” w funduszach UE przeznaczonych na program „Czyste powietrze” na lata 2021–2027 po tym, jak Komisja Europejska wycofała się z projektu, powołując się na odmowę Polski płacenia pieniędzy lokalnym bankom - napisała dziennik Gazeta Wyborcza. Polska chciała pieniędzy przekazanych rządowi centralnemu kontrolowanemu przez partię PiS. Polska przeznaczyła ok. 3,5 mld zł środków własnych na program na lata 2019–2020, co nie wystarczy, aby zrealizować jego cele, według gazety.

Tuesday, July 02, 2019

Don't Read.

You really don't want to read this....................
The Trump administration has refused to publicize dozens of government-funded studies that carry warnings about the effects of climate change, defying a longstanding practice of touting such findings by the Agriculture Department’s acclaimed in-house scientists.
The studies range from a groundbreaking discovery that rice loses vitamins in a carbon-rich environment — a potentially serious health concern for the 600 million people world-wide whose diet consists mostly of rice — to a finding that climate change could exacerbate allergy seasons to a warning to farmers about the reduction in quality of grasses important for raising cattle.
None of the studies were focused on the causes of global warming – an often politically charged issue. Rather, the research examined the wide-ranging effects of rising carbon dioxide, increasing temperatures and volatile weather.
The administration, researchers said, appears to be trying to limit the circulation of evidence of climate change and avoid press coverage that may raise questions about the administration’s stance on the issue.
“The intent is to try to suppress a message — in this case, the increasing danger of human-caused climate change,” said Michael Mann, a leading climate scientist at Pennsylvania State University. “Who loses out? The people, who are already suffering the impacts of sea level rise and unprecedented super storms, droughts, wildfires and heat waves.”

Naprawdę nie chcesz tego czytać...…………..
Administracja Trumpa odmówiła opublikowania kilkudziesięciu badań finansowanych przez rząd, które zawierają ostrzeżenia o skutkach zmian klimatu, przeciwstawiając się długoletniej praktyce nagłaśniania takich ustaleń przez uznanych naukowców z Departamentu Rolnictwa.
Badania, począwszy od przełomowego odkrycia, że ryż traci witaminy w środowisku bogatym w węgiel –co jest potencjalnie poważnym problem zdrowotnym dla 600 milionów ludzi na całym świecie, których dieta składa się głównie z ryżu – po odkrycie, że zmiana klimatu może powodować nasilenie sezonów alergicznych, aż do ostrzeżenia dla rolników o obniżeniu jakości traw ważnych dla hodowli bydła.

Żadne z badań nie koncentrowało się na przyczynach globalnego ocieplenia - często politycznie napiętej kwestii. Zamiast tego badano szeroko skutki rosnącego dwutlenku węgla, rosnące temperatury i zmienną pogodę.

Administracja, jak twierdzą naukowcy, wydaje się próbować ograniczyć obieg dowodów zmian klimatycznych i unikać relacji prasowych, które mogą budzić pytania o stanowisko administracji w tej sprawie.

„Zamiarem jest próba powstrzymania przesłania informacji - w tym przypadku rosnącego zagrożenia zmian klimatycznych spowodowanego przez człowieka” - powiedział Michael Mann, czołowy naukowiec zajmujący się klimatem na Pennsylvania State University. „Kto przegrywa? Ludzie, którzy już cierpią z powodu wzrostu poziomu morza i bezprecedensowych super burz, susz, pożarów i fal upałów ”.
 
 
 

Monday, July 01, 2019

Enough said.


A much better day today, 27C with cloud cover most of the day but sunny in the late afternoon.

It's curious for me that despite warnings since 1922 by scientist about the danger to the planet due to climate change, the tremendous heat waves countries are experiencing now, the lower part of Florida already under water, more hurricanes, tornadoes, melting glaciers than ever before, 187 countries agreeing it is a major problem, lakes disappearing, water becoming more and more scarce, ever increasing amounts of CO2 being pumped into the atmosphere, oceans polluted with 100 million tons of plastic and yet there are people who say it is NOT due to human intervention. My God people, do you have to be hit over the head with a lightning bolt in order for you to wake up? OK, enough about that!

It was a good day for a walk so we went to the park first and then to the center of town to look at some of the old buildings. Our old CitiHandlowy building is for sale now, across from Plac Wolnośći. Outside it looks very nice and inside too. They moved to the new Baltyk building last year. There was one building that had white flags in every window but I don't know what that means. Maybe the owner gave up :-)  The Bazaar building always looks good. I would really like to see the old ballroom on the 3rd floor. Now it's used for wedding receptions and special parties. They did a good job restoring the round Okrąglak. It kind of looks like the Leaning Tower of Piza. I was surprised to see McDonald's, across the street, had closed it's doors.  Then there is one of our favorites, the PZU building, a beautiful Gothic style building.

I read that Warsaw is doing something already to combat the heat waves. They have already built 200 water fountains for the public in various parts of the city where you can get a drink or bring your water bottles to fill. They have hope that other cities will do the same.

Znacznie lepszy dzień dzisiaj, 27C z zachmurzeniem przez większość dnia, ale słonecznie późnym popołudniem.


Ciekawe, że pomimo ostrzeżeń od 1922 r. Naukowca o niebezpieczeństwie dla planety spowodowanym zmianami klimatycznymi, ogromne kraje upałów przeżywają teraz, niższą część Florydy już pod wodą, więcej huraganów, tornad, topniejących lodowców niż kiedykolwiek wcześniej , 187 krajów zgadzających się, że jest to poważny problem, zanikające jeziora, coraz mniej wody, coraz większe ilości CO2 pompowane do atmosfery, oceany zanieczyszczone 100 milionami ton plastiku, a jednak są ludzie, którzy twierdzą, że NIE NALEŻY do ludzkiej interwencji. Mój Boże, czy musisz zostać uderzony piorunem w głowę, żebyś się obudził? OK, wystarczy o tym!

To był dobry dzień na spacer, więc najpierw poszliśmy do parku, a potem do centrum miasta, by popatrzeć na niektóre stare budynki. Nasz stary budynek CitiHandlowy jest już na sprzedaż, naprzeciwko Placu Wolnośći. Na zewnątrz wygląda bardzo ładnie i wewnątrz. W zeszłym roku przeprowadzili się do nowego budynku Baltyk. W każdym oknie był jeden budynek z białymi flagami, ale nie wiem, co to znaczy. Może właściciel się poddał :-) Budynek Bazaru zawsze wygląda dobrze. Naprawdę chciałbym zobaczyć starą salę balową na 3 piętrze. Teraz jest używany do przyjęć weselnych i przyjęć specjalnych. Wykonali dobrą robotę przywracając okrągły Okrąglak. Wygląda trochę jak Krzywa Wieża w Pizie. Byłem zaskoczony widząc, że McDonald's, po drugiej stronie ulicy, zamknął drzwi. Potem jest jeden z naszych ulubionych, budynek PZU, piękny budynek w stylu gotyckim.

Czytałem, że Warszawa robi już coś, aby zwalczyć fale upałów. Zbudowali już 200 fontann wodnych dla publiczności w różnych częściach miasta, gdzie można wypić drinka lub napełnić butelki z wodą. Mają nadzieję, że inne miasta zrobią to samo.

Sunday, June 30, 2019

Triathalon.

39C.......39C. No, there is no global warming. This kind of temperature happens all the time in Poland. NOT!

We spent the afternoon under the Linden tree of our friends in Paczkowo again. It was hot but the tree afforded us good shade from the sun and we had watermelon, ice cream, tira misu an cold water while we talked for about 2 1/2 hours.

Today was the day of the Super Triathalon in Poznań and you have to give congratulations to all of those who participated in it on this super hot day. Congratulations to those who in such demanding conditions gave their best and were the best in their categories.

39C.......39C. Cóż, nie ma globalnego ocieplenia. Taka temperatura występuje w Polsce cały czas. NIE!

Znów byliśmy w Paczkowie. To był świetny napój, miał lody, lody, nieudaną wodę i mieliśmy butelkę wody, rozmawialiśmy przez około 2 1/2 godziny.

Dzisiaj był dzień Super Triathalon w Poznaniu i trzeba dać mu wspaniały, gorący dzień. Gratulacje dla tych, którzy byli w najbardziej wymagających warunkach.

Saturday, June 29, 2019

Stop it.

Sitting in front of Plac Wolnośći, drinking coffee and watching the people has become our favorite place on days when the weather is perfect. The chairs are comfortable and the coffee is cheap, two good combinations.

Today I couldn't stop thinking how everyone was enjoying the day, playing with the kids, walking around like nothing was happening. There was a small group of people protesting the treatment of animals and I coulnd't help but wonder why weren't they protesting the treatment of humans in climate change. The average person still doesn't get it. Oblivious to what will affect the lives of their own children but willing to protest against treatment of animals. 35C & 38C last week and 45C in France and still no massive protests to governments to change to course. When will the big and little countries understand what they are doing to the planet? Why is there no civil unrest about this problem? How long can you keep your head buried in the sand before you can't breathe?

Siedzenie przed Placem Wolności, picie kawy i obserwowanie ludzi stało się naszym ulubionym miejscem w dni, kiedy pogoda jest idealna. Krzesła są wygodne, a kawa jest tania, dwie dobre kombinacje.

Dzisiaj nie mogłem przestać myśleć, jak wszyscy cieszą się dniem, bawić się z dziećmi, chodzić, jakby nic się nie działo. Była niewielka grupa ludzi protestujących przeciwko traktowaniu zwierząt i nie mogę pomóc, ale zastanawiam się, dlaczego nie protestowali przeciwko traktowaniu ludzi w zmianach klimatu. Przeciętny człowiek nadal tego nie rozumie. Nieświadomi tego, co wpłynie na życie ich własnych dzieci, ale chce protestować przeciwko traktowaniu zwierząt. 35C i 38C w zeszłym tygodniu i 45C we Francji i nadal nie ma masowych protestów dla rządów, aby zmienić kurs. Kiedy duże i małe kraje zrozumieją, co robią na planecie? Dlaczego nie ma niepokojów społecznych w związku z tym problemem? Jak długo możesz schować głowę w piasku, zanim nie będziesz mógł oddychać?

Friday, June 28, 2019

Primary debate

France recorded it's highest temperature, ever, 45.1C, but here is Poznań it was a nice 27C. We only had our meeting with Zbyszek today at 15:00 so we left home at 14:40 in order to be on time.

He was waiting for us at Sowas. We ordered small coffees, ciasto and sat down with him to talk. First we talked about his week at the spa, how relaxing it was and how he had to limit his intake of food because there was so much available at every meal. He said he sent me a video of John Oliver's show. Last Week Tonight, dealing with Authoritarianism, that had Poland in it. I haven't watched it yet but will later.

We watched Part 1 of the Democratic Primary debates and it seemed liked Elizabeth Warren was the one with the best answers to the overall questions.  I also liked Governor Inslee because if he was elected, his primary goal would be to fight climate change. No other candidate said that but I think Warren has the better chance of defeating Frump from this group of 10. To me, that is the main objective.

Francja zanotowała najwyższą temperaturę, kiedykolwiek 45,1C, ale tutaj jest Poznań, był to miły 27C. Spotkanie z Zbyszkiem odbyło się dziś o godzinie 15:00, więc opuściliśmy dom o 14:40, aby zdążyć na czas.

Czekał na nas w Sowas. Zamówiliśmy małe kawy, ciasto i usiedliśmy z nim, żeby porozmawiać. Najpierw rozmawialiśmy o jego tygodniu w spa, o jego relaksacji io tym, jak musiał ograniczyć spożycie jedzenia, ponieważ przy każdym posiłku było tak wiele dostępnych. Powiedział, że wysłał mi film z serialu Johna Olivera. Last Week Tonight, zajmujący się autorytaryzmem, w którym była Polska. Jeszcze go nie oglądałem, ale później.

Obejrzeliśmy część 1 debat Demokratycznej Organizacji Podstawowej i wydawało się, że Elizabeth Warren była najlepszą odpowiedzią na ogólne pytania. Podobał mi się także gubernator Inslee, ponieważ gdyby został wybrany, jego głównym celem byłoby zwalczanie zmian klimatycznych. Żaden inny kandydat nie powiedział tego, ale myślę, że Warren ma większą szansę na pokonanie Frumpa z tej grupy 10 osób. Dla mnie jest to główny cel.

Thursday, June 27, 2019

Love this weather.

Ah, now this is more like good weather, 26c, partly sunny and partly cloudy with a little breeze. A beautiful day for food shopping. :-). We did it in less than one hour, buying the ingredients for spaghetti salad, zucchini soup, avocado pasta. pizza, chicken chorizo, honey-mustard chicken, spaghetti and fruit salad. The total cost was 148 PLN.

Coming back home we were surprised to get a refund from our U.S. taxes this year. Maybe "Orange Head" is trying to buy our vote. Good luck with that! Also our electric bill came in and we were happy to see we owed no money due to the over-payments I made while we were in Spain. 2 good things in 1 day + great weather. Life is good. La vida es buena!

Yesterday was part 1 of the Democratic Primary candidates debates with 10 candidates appearing. We didn't see it but will watch it tonight on YouTube while part 2 takes place. The other 10 will appear and give their opinions. It's amazing, 20 candidates from 1 party. I think that is crazy and just serves to divide the party even more, assuring "Orange Head" of a victory in 2020. When the final winner is announced on July 13, 2020, it will only give him or her 4 months to campaign in full strength against Frump. He has very little opposition from his own party, only 1 candidate, who has no chance. His campaign for the Presidency has already started. When will those 20 candidates realize that?

Ach, teraz jest to raczej dobra pogoda, 26c, częściowo słonecznie i częściowo pochmurno z lekką bryzą. Piękny dzień na zakupy żywności. :-) Zrobiliśmy to w niecałą godzinę, kupując składniki do sałatki ze spaghetti, zupy z cukinii, makaronu z awokado. pizza, kurczak chorizo, kurczak miodowo-musztardowy, spaghetti i sałatka owocowa. Całkowity koszt wyniósł 148 PLN.

Wracając do domu, byliśmy zaskoczeni otrzymaniem zwrotu pieniędzy z naszego USA podatki w tym roku. Może „Orange Head” próbuje kupić nasz głos. Powodzenia z tym! Pojawiły się również nasze rachunki za energię elektryczną i byliśmy szczęśliwi, widząc, że nie mamy żadnych pieniędzy z powodu nadpłat dokonanych przez nas w Hiszpanii. 2 dobre rzeczy w ciągu 1 dnia + świetna pogoda. Życie jest dobre. Życie jest dobre!

Wczoraj była część 1 debat kandydatów Partii Demokratycznej z 10 kandydatami. Nie widzieliśmy go, ale zobaczymy go dziś na YouTube, podczas gdy druga część ma miejsce. Pozostałe 10 pojawi się i wyda swoje opinie. To niesamowite, 20 kandydatów z 1 imprezy. Myślę, że to szalone i po prostu jeszcze bardziej dzieli partię, zapewniając „Orange Head” zwycięstwa w 2020 roku. Kiedy ostateczny zwycięzca zostanie ogłoszony 13 lipca 2020 roku, da mu tylko 4 miesiące na kampanię pełna siła przeciwko Frump. Ma bardzo mały sprzeciw ze strony własnej partii, tylko 1 kandydata, który nie ma szans. Jego kampania na rzecz prezydencji już się rozpoczęła. Kiedy te 20 kandydatów to zrozumie?

Wednesday, June 26, 2019

50 Years ago and today---38C

I wondered today how long ago was the first warnings about climate change and I found the article above from 50 years ago.

June 26-the hottest day of the year, so far, 38C(100F). Visions of the future. Thank you World leaders and fellow humans for making this possible!

I finally have the documents officially received for Joan's renewal application. I arrived at 11:35 to turn in the documents only to find they were out to lunch until 12:15. I sat down in the air-conditioned room to stay out of the heat. The conditioner was working at full force and the strangest thing was the doors of the room to the outside where the temperature then was 91C were wide open, letting in the hot air. I couldn't believe it, the air-conditioner on and the doors to the outside wide open. Tell me what  is wrong with this picture. Does no one have a logical brain?

I went to the Department  that takes care of foreigners applying for various permits, visas, residency but also for Polish people who have problem. However, the lady taking care of clients spoke only Polish. I watched 10 people trying to read which button to push to get a ticket to wait in line for their particular situation.  The messages were only in Polish. This is a Dept. for Foreigners yet everything only in Polish. When will they realize most foreigners can't read, speak or understand Polish?

Dzisiaj się zastanawiałem, jak dawno temu pojawiły się pierwsze ostrzeżenia dotyczące zmian klimatycznych i znalazłem powyższy artykuł sprzed 40 lat.

26 czerwca - najgorętszy dzień w roku, do tej pory 38C (100F). Wizje przyszłości. Dziękuję światowym przywódcom i innym ludziom za to, że to możliwe!

W końcu mam dokumenty do wniosku Joan o przedłużenie pobytu. Przyjechałem o 11:35, aby je oddać ale tylko po to, by dowiedzie się, że urzędnicy są na lunchu do 12:15. Usiadłem w klimatyzowanym pokoju, aby uchronić się przed upałem. Klimatyzator pracował na pełnych obrotach, a najdziwniejszą rzeczą było to, że drzwi na zewnątrz, gdzie temperatura wynosiła wtedy 32 ° C, były szeroko otwarte, wpuszczając gorące powietrze. Nie mogłem w to uwierzyć, klimatyzacja włączona i drzwi na zewnątrz szeroko otwarte. Powiedz mi, co jest nie tak z tym zdjęciem. Czy nikt logicznie nie myśli?

Poszedłem do Wydziału, który opiekuje się cudzoziemcami ubiegającymi się o różne pozwolenia, wizy, rezydencje, także dla Polaków, którzy mają jakąś sprawę. Jednak pani opiekująca się klientami mówiła tylko po polsku. Obserwowałem 10 osób próbujących odczytać, który przycisk naciskać, aby uzyskać bilet i czekać w kolejce do konkretnego okienka. Wiadomości były tylko w języku polskim. To dział dla obcokrajowców, ale wszystko tylko po polsku. Kiedy zdadzą sobie sprawę, że większość obcokrajowców nie potrafi czytać, mówić ani nie rozumie języka polskiego?

Tuesday, June 25, 2019

It's back.

The heat is back for 2 days, 33C today and 35 tomorrow. Thursday we get a break with 25C. Yippee! Even with the windows open on both sides of our flat it's a little warm inside. We use to have a big awning blocking the sun in our dining room but when they retrofitted with installation they couldn't reinstall it. Hence, the room gets too warm in the summer when the sun is out. Joan seems to be more affected by the than before. I have a cold pack I put around her neck to keep her cooled down a little.

It was too hot to go anywhere today although I did walk to Radeks for our usual Tuesday morning meeting. We had scrambled eggs, toast, cucumbers, radishes and tea while we talked about politics, the weather, people's attitudes and then on to Spanish. I miss our twice a week meetings but he's busy until August with Tango and the people from Argentina on the weekends. He's a very interesting man.

Early tomorrow morning, 9:00, I will take Joan's documents back to immigration and then go for a haircut and shave.  The barber, Marcus, does a good job. Not quite as good as Enrique from Spain, but still good enough to keep as my normal barber here in Poznań. Joan has thought about getting her haircut short but has not made final decision. I think it would be easier for her to care for but it's her decision. Her body, her decision.

Upał powraca na 2 dni, dziś 33°C, a jutro 35°C. W czwartek mamy przerwę z 25C. Yippee! Nawet przy otwartych oknach po obu stronach naszego mieszkania jest ciepło w środku. Używamy dużej markizy, która blokuje słońce w naszej jadalni, ale zmodernizowano instalację, nie mogli jej ponownie zainstalować. W związku z tym pokój robi się zbyt ciepły latem, gdy świeci słońce . Joan wydaje się być tym bardziej dotknięta niż poprzednio. Mam zimny okład, którą zakładam na jej szyję, żeby trochę się schłodziła.

Było zbyt gorąco, aby dzisiaj gdziekolwiek iść, chociaż poszedłem do Radka na nasze zwykłe poranne spotkanie we wtorek. Mieliśmy jajecznicę, tosty, ogórki, rzodkiewki i herbatę, podczas gdy rozmawialiśmy o polityce, pogodzie, postawach ludzi, a następnie po hiszpańsku. Tęsknię za spotkaniami dwa razy w tygodniu, ale Radek aż do sierpnia jest zajęty Tango i ludźmi z Argentyny w weekendy. To bardzo interesujący człowiek.

Jutro rano, o 9:00, wezmę dokumenty Joanny do biura imigracyjnego, a potem pójdę ściąć włosy i ogolić się. Fryzjer, Marcus, wykonuje dobrą robotę. Nie jest tak dobry jak Enrique z Hiszpanii, ale wciąż wystarczająco dobry, by utrzymać się jako mój stały fryzjer tutaj w Poznaniu. Joan pomyślała o podcięciu włosów, ale nie podjęła ostatecznej decyzji. Myślę, że łatwiej jej będzie dbać o włosy, ale to jej decyzja. Jej ciało, jej decyzja.

Monday, June 24, 2019

Hand guns.

I'm very glad that Poland has strict laws on owning hand guns. After this mornings experience, I might have been tempted to but one. Of course, it had to do with bureaucracy.

Today was the day to turn in Joan's renewal application for her EU residency permit. At 9:00 I went to Libelta street, got her official location residency document(Zameldowaniia), went to make copies of it and our rental contract and put them all in a large envelope to deliver to immigration. The lady I talked with last week told me there was a drop-off box there where I could turn them in withouut having an appointment.

I went there and guess what? I couldn't find the box. I went to the information counter and the kid behind the counter said she had to have an appointment. The next opening was the end of August. Joan's card expires August 8th. I told him that was too late and the woman said I could just drop them off.  He paid no attention to that, said it didn't matter and she had to have an appointment. I left, furious.

At home, I called the number I used when I spoke to the lady. I was #8 in line to be answered. 45 minutes later when I was #5, a woman answered, said she spoke no English and transferred me to recorded music. After 1/2 hour I hung up and called back. This time I was #8. I waited 50 minutes for my turn only hear the person only spoke Polish and Russian. She took my number and said someone would call me back. 2 hours later, no one had called.

I called again, waited 20 minutes, finally got an English speaker, told her what had happened and she put me on hold while she checked on the problem. 5 minutes later she was back and said they made a mistake at the information counter, told me exactly where the drop-off box was and to return tomorrow to deposit Joan's documents. Now I will just wait to see what happens tomorrow. Never a dull life in Poland.

Bardzo się cieszę, że Polska ma surowe przepisy dotyczące posiadania broni ręcznej. Po tych porannych przeżyciach mogłem ulec pokusie tylko jednego. Oczywiście miało to związek z biurokracją.

Dzisiaj był dzień, w którym należy zwrócić się o przedłużenie Joan o jej pozwolenie na pobyt w UE. O 9:00 pojechałem na ulicę Libelta, dostałem jej oficjalny dokument rezydencji (Zameldowaniia), udałem się do jej kopii i naszej umowy najmu i umieściłem je w dużej kopercie, aby dostarczyć imigrację. Pani, z którą rozmawiałam w zeszłym tygodniu, powiedziała mi, że jest tam skrzynka, w której mogę je zamienić na wizytę.

Poszedłem tam i zgadnij co? Nie mogłem znaleźć pudełka. Poszedłem do lady informacyjnej, a dzieciak za ladą powiedział, że musi się umówić. Następne otwarcie było pod koniec sierpnia. Karta Joanny wygasa 8 sierpnia. Powiedziałem mu, że jest już za późno, a kobieta powiedziała, że ​​mogę je porzucić. Nie zwracał na to uwagi, powiedział, że to nie ma znaczenia i musiała umówić się na spotkanie. Wyszedłem, wściekły.

W domu zadzwoniłem pod numer, którego użyłem, kiedy rozmawiałem z panią. Byłem # 8 w kolejce do odpowiedzi. 45 minut później, gdy miałem 5 lat, kobieta odpowiedziała, że ​​nie mówi po angielsku i przeniosła mnie do nagranej muzyki. Po 1/2 godzinie odłożyłem słuchawkę i oddzwoniłem. Tym razem byłem # 8. Czekałem 50 minut na swoją kolej tylko usłyszałem, że osoba mówiła tylko po polsku i rosyjsku. Wzięła mój numer i powiedziała, że ​​ktoś do mnie oddzwoni. 2 godziny później nikt nie dzwonił.

Zadzwoniłem ponownie, zaczekałem 20 minut, w końcu dostałem anglojęzycznego mówcę, powiedziałem, co się stało, a ona zawiesiła mnie, kiedy sprawdzała problem. 5 minut później wróciła i stwierdziła, że ​​popełniła błąd w okienku informacyjnym, powiedziała mi dokładnie, gdzie jest skrzynka, i wróci jutro, żeby zdeponować dokumenty Joan. Teraz będę tylko czekał, aby zobaczyć, co się stanie jutro. Nigdy nie nudne życie w Polsce.

Sunday, June 23, 2019

Barbecue.

We drove to Paczkowo and found their house without much problem. A very nice house, 3 levels, with the top level occupied by Michał's mother. Behind the house is a huge Linden tree he planted when he was 6 years old and at that time it was the end of the property. Since then, the property has expanded beyond that and on both sides. The result is no one can build a house or commercial enterprise close to them. The tree, itself, provides a large amount of shade and it was under the tree that we had the barbecue.
In traditional Polish hospitality, there was far more food than we could eat. Małgorzata prepared her own version of Chłodnik and used yogurt, beets and radishes in it. There was also new potatoes, German and Polish salads, cottage cheese, bread made by a neighbor, non-alcoholic beer for me(the driver), sea sale, black salt, grilled kielbasa, hamburgers, chicken, pork and vegetables. For dessert, 5 different kinds of ice cream with tea or coffee. 
We stayed for 3 hours and the had to return home for Joan to Skype with her daughter, only to find out she left a message earlier that she could not Skype today. If I had checked my messages and known that, we would have stayed longer in Paczkowo.

Pojechaliśmy do Paczkowa i bez problemu znaleźliśmy ich dom. Bardzo ładny dom, 3 poziomy, z najwyższym poziomem zajmowanym przez matkę Michała. Za domem znajduje się ogromne drzewo lipowe, które zasadził, gdy miał 6 lat i wtedy był to koniec posiadłości. Od tego czasu nieruchomość rozszerzyła się poza to i po obu stronach. W rezultacie nikt nie może zbudować domu lub przedsiębiorstwa komercyjnego w pobliżu. Drzewo samo w sobie zapewnia dużą ilość cienia i to pod drzewem mieliśmy grilla.

W tradycyjnej polskiej gościnności było o wiele więcej jedzenia niż moglibyśmy zjeść. Małgorzata przygotowała własną wersję Chłodnika i użyła w nim jogurtu, buraków i rzodkiewek. Były też nowe ziemniaki, niemieckie i polskie sałatki, twaróg, chleb zrobiony przez sąsiada, piwo bezalkoholowe dla mnie (kierowca), sprzedaż morska, czarna sól, grillowana kiełbasa, hamburgery, kurczak, wieprzowina i warzywa. Na deser 5 różnych rodzajów lodów z herbatą lub kawą.


Zatrzymaliśmy się na 3 godziny i musieliśmy wrócić do domu z Joan do Skype ze swoją córką, tylko po to, by dowiedzieć się, że wcześniej zostawiła wiadomość, że nie może dziś rozmawiać przez Skype. Gdybym sprawdził moje wiadomości i wiedział o tym, zostalibyśmy dłużej w Paczkowie.

Saturday, June 22, 2019

Pleasant weekend.

The heat wave continues next week with temperatures averaging 90F all week but this weekend is very pleasant, 77-79F. This afternoon we spent outdoors, people gazing, first at Petit Paris and then at Plac Wolnośći. Only drinking coffee, we spent 30 PLN, a cheap way to spend the afternoon but entertaining enough for us. We stayed away from talking about the troubles in the world and concentrated on the good things that have happened in our life together, how much we still love each other after 44 years and our plans for the future. It was a more pleasant conversation.

At home, Joan prepared dinner of salad and hamburgers using the recipe from Radek's sister. It has improved the taste of the meat a lot. We did our usual 2 lessons of Spanish together and then Joan answered, in Spanish, sentences I gave her in English. She did well.

I talked with a young 18 year old who just passed his drivers licensetest on the first try. I asked if any of his friend did also. He said that 5 tried but failed 5 times before they finally passed it. I told him I've tried 12, pretest exams and failed all 12.

Fala upałów trwa w przyszłym tygodniu przy temperaturach średnio 90 F przez cały tydzień, ale ten weekend jest bardzo przyjemny, 77-79 F. Tego popołudnia spędziliśmy na zewnątrz, patrząc na ludzi, najpierw na Petit Paris, a potem na Plac Wolnośći. Tylko pijąc kawę, wydaliśmy 30 PLN, tani sposób na spędzenie popołudnia, ale wystarczająco zabawny dla nas. Trzymaliśmy się z dala od mówienia o kłopotach na świecie i skoncentrowaliśmy się na dobrych rzeczach, które wydarzyły się w naszym życiu razem, jak bardzo się kochamy po 44 latach i naszych planach na przyszłość. To była przyjemniejsza rozmowa.

W domu Joan przygotowała kolację z sałatką i hamburgerami przy użyciu przepisu siostry Radka. To znacznie poprawiło smak mięsa. Wspólnie wykonaliśmy 2 lekcje hiszpańskiego, a następnie Joanna odpowiedziała po hiszpańsku na zdania, które podałem jej po angielsku. Dobrze sobie radziła.

Rozmawiałem z młodym 18-latkiem, który właśnie zdał egzamin na licencję kierowcy po raz pierwszy. Zapytałem, czy któryś z jego przyjaciół też to zrobił. Powiedział, że 5 próbowało, ale 5 razy się nie powiodło, zanim w końcu go minęło. Powiedziałem mu, że próbowałem 12, sprawdzałem egzaminy i nie zdałem wszystkich 12.

Friday, June 21, 2019

Skype

I Skyped with cousin Chiara today for 1 1/2 hours. She was back at her parents house in Słupca for the weekend, playing tennis with her 2 sisters and enjoying time at home. All 3 of them have grown into beautiful young women since I first met them in 2003. All 3 speak fluent Polish, English and German and the youngest, Vivien, is also fluent in the Swedish language. We talked about travels, life in general and the disaster that has been created by man to the planet to the climate. She couldn't believe how it has not been taken seriously by the older generations and it is her and younger generations who will suffer because of it. I could not disagree with her. It is also beyond my comprehension. Only today I read that yet another scientist said there will be no ice left in the Artic by the year 2022. In the last 35 years, 75-80%  has melted already and it is irreversible. I have to wonder when I read reports how cities or countries will reduce carbon emissions by the year 2030 or 2050. By then it will be too late and it is not only carbon emissions that is the problem. Anonymous, you will read this and say it is all a fraud but you must "take your head out of the sand" my friend.

In Poland, it either has to adapt it's Clean Air Program to the changes proposed by the European Commission or it will have to resign from the EU support for the program in the size of 6-8 billion EUROS.

It was a cloudy day with the possibility of rain buut still nice outside so I wanted to take Joan out anyway, at least to Empik for a coffee to break the monotony of staying indoors. Just as we got there a cloud opened up and a heavy down pour of rain started. I waited and waited but it didn't stop. So, the alternative was Sowa's although I didn't really want to sit inside but we had no choice.

Skypedam dzisiaj z kuzynką Chiarą przez 1 1/2 godziny. W weekend wróciła do domu rodziców w Słupcy, grając w tenisa z 2 siostrami i bawiąc się w domu. Wszystkie trzy z nich stały się pięknymi młodymi kobietami, odkąd po raz pierwszy spotkałem je w 2003 roku. Wszystkie 3 mówią biegle po polsku, angielsku i niemiecku, a najmłodsi, Vivien, również biegle władają językiem szwedzkim. Rozmawialiśmy o podróżach, życiu w ogóle i katastrofie, która została stworzona przez człowieka na planetę dla klimatu. Nie mogła uwierzyć, że starsze pokolenia nie potraktowały tego poważnie i to z tego powodu ucierpią jej i młodsze pokolenia. Nie mogłem się z nią nie zgodzić. Jest to również poza moim zrozumieniem. Dopiero dzisiaj przeczytałem, że jeszcze jeden naukowiec powiedział, że w Artic nie pozostanie lód do roku 2022. W ciągu ostatnich 35 lat 75-80% już się stopiło i jest nieodwracalne. Muszę się zastanawiać, kiedy czytam raporty o tym, jak miasta lub kraje ograniczą emisję dwutlenku węgla do roku 2030 lub 2050. Do tego czasu będzie już za późno, a problem nie dotyczy tylko emisji dwutlenku węgla. Anonimowo, przeczytasz to i powiesz, że to oszustwo, ale musisz „wyrwać głowę z piasku”, mój przyjacielu.

W Polsce musi dostosować program „Czyste powietrze” do zmian zaproponowanych przez Komisję Europejską lub będzie musiał zrezygnować z unijnego wsparcia dla programu o wielkości 6-8 mld euro.

Był pochmurny dzień z możliwością burzowego deszczu na zewnątrz, więc i tak chciałem zabrać Joan, przynajmniej do Empiku na kawę, żeby przełamać monotonię przebywania w domu. Kiedy tam dotarliśmy, chmura się otworzyła i zaczął padać ciężki deszcz. Czekałam i czekałam, ale to się nie skończyło. Więc alternatywą była Sowa, chociaż tak naprawdę nie chciałem siedzieć w środku, ale nie mieliśmy wyboru.

Thursday, June 20, 2019

Towing.

The main procession today, Corpus Cristi, takes place on Garbary street in Poznań. 5 days ago the police posted NO Parking signs along the street. This morning at 6:40 they began towing cars and by 9:00 had already towed 29 cars. The procession started at 11:00 and I don't know how many more cars were towed but the 29 were already more than all from last year. I guess people just don't pay attention to signs. Now they will have to pay the towing charges.


It was a warm day, 31C, cloudy with some sun and a brief shower in the afternoon. We didn't have our meeting with Zbyszek. He went up north to a spa for this week and won't be back until Sunday. This Sunday we've been invited to a barbecue in Paczkowo by some friends.  It's a little village east of here about 20 km. Michał and Małgorzata live there with their son. Michał is a lawyer and Małgorzata is a Project Manager for a furniture company. We've known them for about 3 years. She is the one who recommended the cat cafe.

Tonight we are having breakfast for dinner, blueberry pancakes. It's unusual, I know, but we just had a taste for them. This week Joan also has on the menu, gazpacho, the most famous cold soup of Spain.

Główna procesja dzisiaj, Boże Ciało, odbywa się na ulicy Garbary w Poznaniu. 5 dni temu policja napisała NIE Znaki parkingowe wzdłuż ulicy. Dziś rano o 6:40 zaczęli holować samochody i do godziny 9:00 odholowali już 29 samochodów. Procesja rozpoczęła się o 11:00 i nie wiem, ile jeszcze holowano samochodów, ale 29 było już więcej niż wszystkich z ubiegłego roku. Myślę, że ludzie po prostu nie zwracają uwagi na znaki. Teraz będą musieli zapłacić opłaty za holowanie.

Był ciepły dzień, 31 ° C, pochmurno z jakimś słońcem i krótkim prysznicem po południu. Nie spotkaliśmy się z Zbyszkiem. W tym tygodniu udał się na północ do spa i nie wróci do niedzieli. W tę niedzielę zostaliśmy zaproszeni przez przyjaciół na grilla w Paczkowie. To mała wioska na wschód stąd, około 20 km. Michał i Małgorzata mieszkają tam z synem. Michał jest prawnikiem, a Małgorzata jest Project Managerem w firmie meblowej. Znamy je od około 3 lat. To ona poleciła kotek.

Dziś wieczorem jemy śniadanie na obiad, naleśniki z jagodami. Wiem, że to niezwykłe, ale po prostu mieliśmy dla nich smak. W tym tygodniu Joan ma także w menu gazpacho, najsłynniejszą zimną zupę w Hiszpanii.

Wednesday, June 19, 2019

Slovakia.


Just catching up on the news from other European countries I came across this;

Slovakia's first female president was sworn in last Saturday. Zuzana Čaputová, a lawyer and environmental activist, has vowed to fight impunity and restore justice in a country largely affected by large-scale political corruption.

She is the youngest person to serve as president of Slovakia. She is sometimes called the “Erin Brokovich of Slovakia” for her decade-long struggle to close a toxic landfill in her hometown, which she succeeded in doing, earning her the 2016 Goldman Environmental Prize.

In her inauguration speech, Čaputová suggested that officials who failed to fight corruption should be removed from their posts. She pledged to make the justice system more equal for everyone, including the LGBTQ community and women.

It will be interesting to see what changes she makes to protect the environment.

I talked with cousin Andrzej last night and we discussed the problem of us trying to learn each others language. We don't have the opportunity to speak with people in the language we want to learn. He lives in Golina and speaks Polish all the time but encounters no English speakers. I live in Poznań and while I am surrounded by Polish speakers, 95% of my time is spent with Joan who speaks no Polish. What we need is 24//7 conversation in the foreign language.

Food shopping was done early today, 10:30 in the morning. I thought the afternoon was goiing to be busy but it turned out not to be. Cost of food for the week. 153 PLN($40).

Właśnie nadrabiałem zaległości w wiadomościach z innych krajów europejskich, na które się natknąłem;

Pierwsza kobieta prezydenta Słowacji została zaprzysiężona w ostatnią sobotę. Zuzana Čaputová, prawniczka i działaczka na rzecz środowiska, obiecała walkę z bezkarnością i przywrócenie sprawiedliwości w kraju, w którym duży wpływ ma korupcja polityczna na dużą skalę.

Jest najmłodszą osobą, która służy jako prezydent Słowacji. Czasami nazywa się ją „Erin Brokovich ze Słowacji” przez dziesięcioletnią walkę o zamknięcie toksycznego wysypiska śmieci w swoim rodzinnym mieście, któremu udało się to zrobić, zdobywając nagrodę Goldman Environmental Award 2016.

W przemówieniu inauguracyjnym Čaputová zasugerowała, aby urzędnicy, którzy nie walczyli z korupcją, zostali usunięci ze swoich stanowisk. Zobowiązała się uczynić system sprawiedliwości bardziej równym dla wszystkich, w tym dla społeczności LGBTQ i kobiet.

Interesujące będzie zobaczyć, jakie zmiany wprowadza w celu ochrony środowiska.

Rozmawiałem wczoraj wieczorem z kuzynem Andrzejem i rozmawialiśmy o tym, że próbujemy nauczyć się języka. Nie mamy okazji rozmawiać z ludźmi w języku, którego chcemy się nauczyć. Mieszka w Golinie i cały czas mówi po polsku, ale nie zna angielskiego. Mieszkam w Poznaniu i podczas gdy jestem otoczony przez polskich mówców, 95% mojego czasu spędzam z Joan, która nie mówi po polsku. Potrzebujemy 24 // 7 rozmów w języku obcym.


Zakupy żywności odbywały się wcześnie rano, 10:30 rano. Myślałem, że to popołudnie będzie zajęte, ale okazało się, że tak nie jest. Koszt żywności na tydzień. 153 PLN (40 $).

Tuesday, June 18, 2019

What a day.

Conversation in the morning with Pedro to start off the day was nice.  I was up early listening to a podcast from Piotr in Polish and then one in Spanish from Juan. I like them both but Juan's have the advantage that his Spanish text translates quickly into English for things I do not understand. I cannot get Piotr's to do that. Piotr uses many words I still do not know so it takes time to look them up to translate.

An excellent surprise came at 10:30 when the bell rang for someone to come to our flat. It was the postman.  He comes every year about this time but we are never sure exactly when. He came up to our flat, I opened the door and he said he was here to deliver our tax return money, 1000 PLN. FANTASTIC. It pays for our food for at least the next 6 weeks.  It's a beautiful site to see him count out the money and put it into my hand.

After eating breakfast, we felt good and with another nice day outside, we went to Empik to sit outside for a while, drink a coffee and watch a few people trickle in and out of the plaza. When we were done we came back home we studied Joan's 2 Spanish lessons, she started preparing dinner for tonight and I'm sitting here writing this blog.

A bit of news from an American cousin, her son, Cooper Nelson, age 10, pursuing an acting career, just got his first role in an independent new movie, "Spawn of the Dragon Prince". It's amazing, he's only 10 years old.

Rozmowa rano z Pedro, aby rozpocząć dzień, była miła. Wstałem wcześnie słuchając podcastu od Piotra po polsku, a potem po hiszpańsku od Juana. Lubię je oboje, ale Juan ma tę przewagę, że jego hiszpański tekst szybko tłumaczy na angielski dla rzeczy, których nie rozumiem. Nie mogę tego zmusić Piotra. Piotr używa wielu słów Nadal nie wiem, więc potrzeba czasu, aby je przetłumaczyć.

Doskonała niespodzianka przyszła o 10:30, gdy zadzwonił dzwonek, aby ktoś przyszedł do naszego mieszkania. To był listonosz. Przychodzi co roku o tej porze, ale nigdy nie jesteśmy pewni, kiedy dokładnie. Podszedł do naszego mieszkania, otworzyłem drzwi i powiedział, że jest tutaj, aby dostarczyć nasze pieniądze na zwrot podatku, 1000 PLN. FANTASTYCZNY. Za nasze jedzenie płaci się przynajmniej przez następne 6 tygodni. Jest to piękna strona, aby zobaczyć, jak liczy pieniądze i wkłada je do mojej ręki.

Po zjedzeniu śniadania czuliśmy się dobrze i po kolejnym miłym dniu na dworze poszliśmy do Empiku na chwilę usiąść na zewnątrz, wypić kawę i obejrzeć kilka osób wchodzących i wychodzących z placu. Kiedy skończyliśmy, wróciliśmy do domu, studiowaliśmy 2 lekcje hiszpańskiej Joan, zaczęła przygotowywać kolację na dzisiejszy wieczór i siedzę tutaj pisząc ten blog.

Trochę wiadomości od amerykańskiego kuzyna, jej syna Coopera Nelsona, lat 10, który kontynuował karierę aktorską, właśnie zdobył swoją pierwszą rolę w niezależnym nowym filmie „Spawn of the Dragon Prince”. To niesamowite, ma tylko 10 lat.

Monday, June 17, 2019

Plastic.

A good day for a short walk to Radeks for our meeting today. It's just through the children's park, over the railroad tracks and I am there, 7 minutes. His flat occupies the 2nd and 3rd floor of his mothers old house but renovated to suit his liking. He usually prepares some kind of breakfast to eat while we spend the first hour speaking English and then we switch to Spanish for the second hour. I record that hour, listen to it again during the week and take notes on my laptop to review. Later I try to use what I learned when I;m speaking Spanish with Pedro or Carmelo.

Joan already started making out the menu for next week. We have to shop on Wednesday this week because Thursday is Boże Ciało and stores will be closed. We had the Chicken, Chorizo & Basmati Rice for dinner last night and it was really good.

I've been thinking about the problem in the world with plastics. How do you eliminate it? SO many products are bottled in plastic; water, soft drinks, cosmetics, oils, medicines, spices, condiments, etc. Are these corporations willing to take on the expense of changing to glass or some other form of packaging? Is the public will to pay for the change?  Something has to be done to combat the problem of polluting the oceans and rivers with plastics but who is willing to pay for it? This is my problem, your problem and everyone's problem.

Dobry dzień na krótki spacer do Radeksa na nasze dzisiejsze spotkanie. To tylko przez park dla dzieci, przez tory kolejowe i jestem tam, 7 minut. Jego mieszkanie zajmuje drugie i trzecie piętro starego domu jego matki, ale zostało odnowione, by odpowiadało jego upodobaniom. Zwykle przygotowuje jakieś śniadanie do jedzenia, podczas gdy my spędzamy pierwszą godzinę rozmawiając po angielsku, a następnie przechodzimy na hiszpański na drugą godzinę. Nagrywam tę godzinę, słucham jej ponownie w ciągu tygodnia i robię notatki na moim laptopie, aby je przejrzeć. Później staram się wykorzystać to, czego się nauczyłem, mówiąc po hiszpańsku z Pedro lub Carmelo.

Joan zaczęła już przygotowywać menu na następny tydzień. Musimy robić zakupy w środę w tym tygodniu, ponieważ czwartek to Boże Ciało, a sklepy zostaną zamknięte. Mieliśmy Kurczaka, Chorizo ​​i Basmati Rice na kolację zeszłej nocy i było naprawdę dobrze.

Myślałem o problemie na świecie z tworzywami sztucznymi. Jak go wyeliminować? Tak wiele produktów jest butelkowanych w plastiku; woda, napoje bezalkoholowe, kosmetyki, oleje, lekarstwa, przyprawy, przyprawy itp. Czy te korporacje są skłonne ponieść koszty związane ze zmianą szkła lub innej formy opakowania? Czy publiczna wola zapłacenia za zmianę? Trzeba coś zrobić, aby zwalczyć problem zanieczyszczenia oceanów i rzek tworzywami sztucznymi, ale kto jest gotów za to zapłacić? To jest mój problem, twój problem i problem wszystkich.

Sunday, June 16, 2019

Gorgeous day.

A gorgeous day today, 25C (77F), sunny, a little wind and a perfect day to be outside. We spent almost 3 hours in Plac Wolnośći watching people and talking.

The most enjoyable were the little kids running through the water spraying up from a flat water hose the city had put in the Plac. They just kept running back and forth through the spray and getting a little wet. Also, the little ones with the bicycles that have no pedals and they must use their legs to push the bike and keep their balance. It is amazing how fast they can go. Of course there were plenty of adults walking through the Plav going to the rynek or to Empik to buy a book or some music CD. However, the children were the most interesting to observe.

At home, I printed 60 short sentences in English for Joan to tell me them in Spanish. She only made 5 grammar mistakes and remembered all the words to say each sentence correctly. I reinforced that she has this knowledge in her brain and she only has to break the barrier of speaking to use them. Then we did some math exercises like counting backwards from 100 to 0 by 6, multiplying from 0 to 100 by 3, subtracting from 100 to 0 by 4 and adding from 0 to 100 by 8.

Thursday begins a 4 day weekend, Boże Ciało(Corpus Christi). In Poland, traditional celebrations connected with the feast of Corpus Christi include a holy mass, followed by a procession to four altars specially built for this purpose. At each of the altars, a fragment of one of the four Gospels is read about the Eucharist. The faithful, often dressed in folk costumes, take part in the solemn procession. Children sprinkle the procession with flowers, holy images are carried and songs sung in honor of the Blessed Sacrament.

Wspaniały dzień dzisiaj, 25C (77F), słoneczny, mały wiatr i idealny dzień na zewnątrz. Spędziliśmy prawie 3 godziny na Placu Wolnościi obserwując ludzi i rozmawiając.

Najciekawsze były małe dzieci biegające przez wodę rozpryskującą się z płaskiego węża wodnego, który miasto umieściło na Placu. Po prostu biegali tam iz powrotem przez spray i trochę się zmoczyli. Również dzieci z rowerami, które nie mają pedałów i muszą używać nóg, aby pchać rower i zachować równowagę. To niesamowite, jak szybko mogą iść. Oczywiście było wielu dorosłych przechodzących przez Plav do rynku lub do Empiku, aby kupić książkę lub płytę CD z muzyką. Jednak najciekawsze były dzieci.

W domu wydrukowałem 60 krótkich zdań w języku angielskim, aby Joan opowiedziała mi po hiszpańsku. Zrobiła tylko 5 błędów gramatycznych i zapamiętała wszystkie słowa, aby poprawnie powiedzieć każde zdanie. Wzmocniłem, że ma tę wiedzę w swoim mózgu i musi tylko przełamać barierę mówienia, aby z nich korzystać. Następnie wykonaliśmy kilka ćwiczeń matematycznych, takich jak odliczanie od 100 do 0 przez 6, mnożenie od 0 do 100 przez 3, odejmowanie od 100 do 0 przez 4 i dodawanie od 0 do 100 przez 8.


W Polsce tradycyjne uroczystości związane ze świętem Bożego Ciała obejmują mszę świętą, po której następuje procesja do specjalnie zbudowanych na ten cel czterech ołtarzy. Przy każdym z ołtarzy odczytywany jest fragment jednej z czterech Ewangelii, opowiadający o Eucharystii. W uroczystej procesji biorą udział wierni, często ubrani w ludowe stroje. Dzieci posypują drogę procesji kwiatami, niesione są święte obrazy i śpiewane pieśni ku czci Najświętszego Sakramentu.

Saturday, June 15, 2019

Hot again.

Back to the heat, 33c(92F), and it isn't even summer yet. Today is a day for ice cold tea,
cold water packs on the neck and head. That's what I did for Joan.

I learned about a new restaurant not far from us on Kościelna street, Kuchnia Humbis. It is a restaurant with Lebanese cuisine. I was told the food is very good, plentiful and all prepared while you wait. Usually it takes 1/2 hour to be served. The prices are not high so we will try it in the future.

It's just too hot to write more.

Powrót do upału, 33c (92F), a jeszcze nie jest jeszcze lato. Dzisiaj jest dzień na mrożoną herbatę, zimne paczki na szyi i głowie. Tak zrobiłem dla Joan.

Dowiedziałem się o nowej restauracji niedaleko nas na ulicy Kościelnej, Kuchnia Humbis. Jest to restauracja z kuchnią libańską. Powiedziano mi, że jedzenie jest bardzo dobre, obfite i wszystko przygotowane podczas oczekiwania. Zwykle obsługa trwa 1/2 godziny. Ceny nie są wysokie, więc spróbujemy w przyszłości.

Po prostu jest za gorąco pisać więcej.

Friday, June 14, 2019

Parks

I went back to the office and paid the 17 PLN for Joan's residency permit, asked when could I pick it up and was told to call next week to find out. The only problem is they didn't write down the phone number on the receipt. So now I have to go back just to get the number. Sometimes you have to wonder about the inefficiency of govt. offices, other times it is very good.

A nice day to be outside so I took Joan out to Petit Paris for coffee and enjoy sitting outside and talking. Yes, there were still things to be done in the flat but she needed a break from indoors and she likes Petit Paris outside because it has 2 beautiful large trees in front of the cafe. One is a willow tree and I am not sure what the other is. Tonight she will prepare Creamy Salmon Pasta with Dill for dinner, another recipe we discovered in Spain. The cafe must be doing well because now they have all new chairs and a few more waitresses. to help.  I'm happy for them but also for my cousins who won the building the cafe is in. In the beginning I thought it might be difficult for the cafe with a well established restaurant, Milano's, close to it but it does not seem to have an effect on their business. Milano's also has a cafe but with a different atmosphere and clientele. Being very close to Sołacki Park is also a good place for foot traffic. Their prices are a little high but for a cup of coffee it is a good place to go.

When you are done with your coffee you can either go to the right for a walk in one park or go to the left for a walk in another park. Of course, on the right is Sołacki Park, the most famous park in Poznań and the one visited the most, especially on weekends. If you want more solitude, go to the left where there are less people.

Wróciłem do biura i zapłaciłem 17 zł za pozwolenie na pobyt Joan, zapytałem, kiedy mogę to odebrać i kazano mi zadzwonić w przyszłym tygodniu, żeby się dowiedzieć. Jedynym problemem jest to, że nie zapisali numeru telefonu na paragonie. Więc teraz muszę wrócić tylko po numer. Czasem trzeba się zastanawiać nad nieefektywnością rządu. biura, innym razem bardzo dobrze.

Miły dzień na zewnątrz, więc zabrałem Joan do Petit Paris na kawę i cieszę się, siedząc na zewnątrz i rozmawiając. Tak, w mieszkaniu były jeszcze rzeczy do zrobienia, ale potrzebowała przerwy od domu i lubi Petit Paris na zewnątrz, ponieważ ma przed sobą 2 piękne duże drzewa przed kawiarnią. Jedno jest wierzbą i nie jestem pewien, co to jest drugie. Dziś wieczorem przygotuje na obiad kremowy makaron z łososia z koperkiem, kolejny przepis, który odkryliśmy w Hiszpanii. Kawiarnia musi mieć się dobrze, ponieważ teraz mają wszystkie nowe krzesła i kilka innych kelnerek. pomóc. Cieszę się z nich, ale także z moich kuzynów, którzy wygrali budynek, w którym znajduje się kawiarnia. Na początku myślałem, że może to być trudne dla kawiarni z dobrze ugruntowaną restauracją Milano, ale nie wydaje się, aby wpływ na ich działalność. Milano ma również kawiarnię, ale z inną atmosferą i klientelą. Bycie bardzo blisko Parku Sołackiego to także dobre miejsce dla ruchu pieszego. Ich ceny są trochę wysokie, ale na filiżankę kawy jest to dobre miejsce.

Kiedy skończysz z kawą, możesz pójść w prawo na spacer w jednym parku lub pójść w lewo na spacer w innym parku. Oczywiście po prawej stronie znajduje się Park Sołacki, najsłynniejszy park w Poznaniu, a najbardziej odwiedzany, zwłaszcza w weekendy. Jeśli chcesz więcej samotności, idź w lewo, gdzie jest mniej ludzi.