Friday, August 07, 2020

HOT!!!!

Friday with a weekend forecasted to be hot 30-32 C(86-90F). Not my favorite weather.

I bought 2 of those long, large buns yesterday for tostadas and it turned out of one of them was enough for each of us. Hence, today we had the other one for breakfast. They are easy to make. Just use a blender for 2 tomatoes until they are small pieces. toast the bun, applied a good enough amount of olive oil to the toasted bun, apply the blended tomatoes on top of that, and serve with salt added to your taste.

We always listen to music during breakfast and dinner. Mornings are groups like Yes, Steely Dan, Dave Matthews, Elton John, Boz Skaggs, etc. because it has more energy. Evenings it's Segovia, Chopin, Schubert, John Williams, Leszek Móżdzer, Pavorotti, etc, because it's calmer for the night. Between that, it's study time, PT, daily chores, exercise, an occasional trip for coffee, or a walk. Evening it's a movie or TV series and then to bed for Joan between 10:30-11:00. 11:00-1:00 is study time for me.

There was a knock on our door this morning, the mailman. He said he had something for me from the tax office. Because of previous experiences, I immediately thought there was something wrong with the tax forms I filed and expected to spend hours trying to correct it. Happily, I was wrong. Instead, he opened his pouch and began to count out 2,001 PLN in my hand. It was A TAX REFUND. Now I can replace our DVD player that has enough problems it isn't worth the cost to repair it.

Piątek z prognozowanym weekendem gorącym 30-32 C (86-90F). Nie moja ulubiona pogoda.

Kupiłem wczoraj 2 takie długie, duże bułeczki na tostady i okazało się, że jeden wystarczy dla każdego z nas. Dlatego dzisiaj na śniadanie jedliśmy drugą. Są łatwe do wykonania. Po prostu użyj blendera do 2 pomidorów, aż będą małe kawałki. upiec bułkę, posmaruj ją odpowiednią ilością oliwy z oliwek, nałóż na nią zmiksowane pomidory i podawaj z solą według uznania.

Zawsze słuchamy muzyki podczas śniadań i kolacji. Poranki to takie grupy jak Yes, Steely Dan, Dave Matthews, Elton John, Boz Skaggs itp., Ponieważ mają więcej energii. Wieczorami to Segovia, Chopin, Schubert, John Williams, Leszek Móżdzer, Pavorotti itd., Bo na noc jest spokojniej. Pomiędzy tym jest czas na naukę, PT, codzienne obowiązki, ćwiczenia, okazjonalne wycieczki na kawę lub spacer. Wieczór to film lub serial telewizyjny, a potem spanie Joan między 10: 30-11: 00. 11: 00-1: 00 to dla mnie czas na naukę.

Dziś rano rozległo się pukanie do naszych drzwi, listonosz. Powiedział, że ma dla mnie coś z urzędu skarbowego. Z powodu wcześniejszych doświadczeń od razu pomyślałem, że coś jest nie tak z formularzami podatkowymi, które złożyłem i spodziewałem się spędzić godziny na próbach poprawienia tego. Na szczęście się myliłem. Zamiast tego otworzył sakiewkę i zaczął odliczać 2001 zł w mojej ręce. To był ZWROT PODATKU. Teraz mogę wymienić nasz odtwarzacz DVD, który ma wystarczająco dużo problemów, a jego naprawa nie jest warta kosztów.

Viernes con un fin de semana caluroso de 30-32 C (86-90F).

Compré 2 de esos bollos largos y grandes ayer para tostadas y resultó que con uno de ellos fue suficiente para cada uno de nosotros. Por eso hoy desayunamos el otro. Son fáciles de hacer. Solo usa una licuadora para 2 tomates hasta que sean trozos pequeños. tueste el pan, aplique una buena cantidad de aceite de oliva al pan tostado, aplique los tomates licuados encima y sirva con sal agregada a su gusto.

Siempre escuchamos música durante el desayuno y la cena. Las mañanas son grupos como Yes, Steely Dan, Dave Matthews, Elton John, Boz Skaggs, etc. porque tiene más energía. Por la noche es Segovia, Chopin, Schubert, John Williams, Leszek Móżdzer, Pavorotti, etc, porque es más tranquilo por la noche. Entre eso, es tiempo de estudio, fisioterapia, tareas diarias, ejercicio, un viaje ocasional a tomar un café o una caminata. Por la noche es una película o serie de televisión y luego acostarse para Joan entre las 10: 30-11: 00. 11: 00-1: 00 es hora de estudio para mí.

Llamaron a nuestra puerta esta mañana, el cartero. Dijo que tenía algo para mí de la oficina de impuestos. Debido a experiencias anteriores, inmediatamente pensé que había algo mal con los formularios de impuestos que presenté y esperaba pasar horas tratando de corregirlo. Felizmente, estaba equivocado. En cambio, abrió su bolsa y comenzó a contar 2.001 PLN en mi mano. Fue UN REEMBOLSO DE IMPUESTOS. Ahora puedo reemplazar nuestro reproductor de DVD que tiene suficientes problemas, no vale la pena el costo de repararlo.

Thursday, August 06, 2020

New record.

As usual, food shopping day. Because I had to buy not weekly items like dish & clothes soap, cleanser, window cleaner, a new mop head, sponges, and toilet paper, I set a new record, 201 PLN($54). Outrageous, I know but those items don't last forever. Oh, for those good old days when the weekly food was 100 PLN. The continuing drop in the dollar exchange rate doesn't help either.

On the bright side, I haven't lost any weight this week, :-)

My Polish teacher was curious about what I thought about Trump so my lesson for today was to tell her in Polish. It took a lot of preparation to do it. So many words that I use in English I didn't know in Polish. Combining the 3 lessons I have had, I now have about 150 new words. The "trick" is to use them so I put them permanently into my vocabulary.

A beautiful day. That means, temperature 74F, nice fluffy cumulonimbus clouds, light and not many, sunshine, and a slight breeze. A perfect day to be outside.  Side note: It's amazing, I still remember the types of clouds I learned in Primary school.

Anyway, after a breakfast of a mixture of Bulgar, yogurt, and bananas, I had a conversation with someone I haven't seen in 2 years. It was excellent to see him and talk with him again. He was living in the city center but he built a house and now lives there. He told me about a TV series he watched in March when the Coronavirus restrictions started. After it was over he realized his time would have been better spent studying English again.  I. too, feel like that when I watch a TV series. My time would have been better spent studying Polish or Spanish. However, being retired, I have more free time to spend. Now, 2 hours of each language every day is what I have free considering all the other things to do with regards to the flat and Joan.

A reader sent me some links to watch about Covid-19 produced by the "theory" specialist, David Icke. I checked Wikipedia and read what it said about him. I decided not to watch the links. She replied that ANYBODY can write just about ANYTHING on Wikipedia and it is not fact-checked. She is right about that and it has prompted me to watch the links now.  So, I thank YOU for that, dear reader.

Bartosz arrived at 12:15 for therapy with Joan and after it was over I took Joan to Petit Paris. The outdoor tables are socially distanced and half of it is under the shade of a huge willow tree. We had coffee and cake while we talked. There were two pretty women with an Alaskan Malamute do sitting at the base of the tree. However, I spent more time looking at the tree than the women. Is there something wrong with me? :-) No, the most beautiful woman was sitting next to me!

Joan's speech teacher was amazed that Joan completed 23 maze puzzles. She did not give them to Joan but I found them on the internet.


Jak zwykle dzień zakupów spożywczych. Ponieważ musiałem kupować nie cotygodniowe artykuły, takie jak mydło do naczyń i ubrań, płyn do mycia naczyń, płyn do mycia okien, nową głowicę mopa, gąbki i papier toaletowy, ustanowiłem nowy rekord, 201 zł. Wiem, że to oburzające, ale te przedmioty nie trwają wiecznie. Aha, jak na te stare dobre czasy, kiedy tygodniowe jedzenie kosztowało 100 zł. Nie pomaga też utrzymujący się spadek kursu dolara.

Z drugiej strony, w tym tygodniu nie straciłam na wadze, :-)

Moja nauczycielka polskiego była ciekawa, co myślę o Trumpie, więc moją dzisiejszą lekcją było opowiedzenie jej po polsku. Wymagało to wielu przygotowań. Tyle słów, których używam po angielsku, których nie znałem po polsku. Łącząc 3 lekcje, które miałem, mam teraz około 150 nowych słów. „Sztuczka” polega na tym, aby ich używać, więc umieszczam je na stałe w swoim słowniku.

Piękny dzień. To znaczy temperatura 74F, ładne puszyste chmury cumulonimbus, światło i niewiele, słońce i lekka bryza. Idealny dzień na zewnątrz. Uwaga dodatkowa: To niesamowite, wciąż pamiętam rodzaje chmur, których nauczyłem się w szkole podstawowej.

W każdym razie po śniadaniu z mieszanki bułgarskiej, jogurtu i bananów odbyłem rozmowę z kimś, kogo nie widziałem od 2 lat. Wspaniale było go zobaczyć i znowu z nim porozmawiać. Mieszkał w centrum miasta, ale zbudował dom i teraz tam mieszka. Opowiedział mi o serialu telewizyjnym, który oglądał w marcu, kiedy zaczęły obowiązywać ograniczenia dotyczące koronawirusa. Kiedy było po wszystkim, zdał sobie sprawę, że lepiej byłoby spędzić czas ponownie na nauce angielskiego. Ja też tak się czuję, kiedy oglądam serial. Lepiej spędziłbym czas na nauce języka polskiego lub hiszpańskiego. Jednak będąc na emeryturze mam więcej wolnego czasu do spędzenia. Teraz, biorąc pod uwagę wszystkie inne rzeczy do zrobienia, jeśli chodzi o mieszkanie i Joan, mam 2 godziny każdego języka dziennie.

Czytelnik wysłał mi kilka linków do obejrzenia na temat Covid-19 opracowanego przez specjalistę od teorii, Davida Icke. Sprawdziłem Wikipedię i przeczytałem, co o nim mówi. Postanowiłem nie oglądać linków. Odpowiedziała, że ​​KAŻDY może napisać w Wikipedii tylko o WSZYSTKIM i nie jest to weryfikowane przez fakty. Ma rację i skłoniło mnie to do obejrzenia linków. Dlatego dziękuję Ci za to, drogi czytelniku.

Bartosz przyjechał o 12:15 na terapię z Joan, a po jej zakończeniu zabrałem Joan do Petit Paris. Stoły zewnętrzne są społecznie oddalone, a połowa z nich znajduje się w cieniu ogromnej wierzby. Podczas rozmowy piliśmy kawę i ciasto. U podstawy drzewa siedziały dwie ładne kobiety z malamutem alaskańskim. Jednak więcej czasu spędziłam patrząc na drzewo niż kobiety. Coś jest ze mną nie tak? :-) Nie, najpiękniejsza kobieta siedziała obok mnie!

Nauczyciel mowy Joan był zdumiony, że Joan rozwiązała 23 zagadki labiryntowe. Nie dała ich Joan, ale znalazłem je w Internecie.

Como de costumbre, día de compras de alimentos. Como no tenía que comprar artículos semanales como jabón para platos y ropa, limpiador, limpiacristales, un nuevo cabezal de trapeador, esponjas y papel higiénico, establecí un nuevo récord, 201 PLN ($ 54). Escandaloso, lo sé, pero esos artículos no duran para siempre. Oh, para esos buenos viejos tiempos cuando la comida semanal era de 100 PLN. La continua caída del tipo de cambio del dólar tampoco ayuda.

En el lado positivo, no he perdido nada de peso esta semana :-)

Mi profesora de polaco tenía curiosidad sobre lo que pensaba sobre Trump, así que mi lección de hoy fue contárselo en polaco. Ha sido necesario mucha preparación para hacerlo. Tantas palabras que uso en inglés que no conocía en polaco. Combinando las 3 lecciones que he tenido, ahora tengo alrededor de 150 palabras nuevas. El "truco" es usarlos, así que los incluyo permanentemente en mi vocabulario.

Un día hermoso. Eso significa, temperatura 74F, lindas y esponjosas nubes cumulonimbus, luz y no muchas, sol y una ligera brisa. Un día perfecto para estar al aire libre. Nota al margen: es increíble, todavía recuerdo los tipos de nubes que aprendí en la escuela primaria.

De todos modos, después de un desayuno de una mezcla de búlgaro, yogur y plátanos, tuve una conversación con alguien a quien no había visto en 2 años. Fue excelente verlo y volver a hablar con él. Vivía en el centro de la ciudad, pero construyó una casa y ahora vive allí. Me contó sobre una serie de televisión que vio en marzo cuando comenzaron las restricciones del coronavirus. Cuando terminó, se dio cuenta de que habría sido mejor dedicar su tiempo a estudiar inglés nuevamente. Yo también me siento así cuando veo una serie de televisión. Hubiera sido mejor dedicar mi tiempo a estudiar polaco o español. Sin embargo, al estar jubilado, tengo más tiempo libre para gastar. Ahora, 2 horas de cada idioma todos los días es lo que tengo libre considerando todas las otras cosas que hacer con respecto al piso y Joan.

Un lector me envió algunos enlaces para ver sobre Covid-19 producidos por el especialista en "teoría", David Icke. Revisé Wikipedia y leí lo que decía sobre él. Decidí no mirar los enlaces. Ella respondió que CUALQUIERA puede escribir sobre CUALQUIER COSA en Wikipedia y no está verificado. Ella tiene razón en eso y me ha impulsado a mirar los enlaces ahora. Entonces, te agradezco por eso, querido lector.

Bartosz llegó a las 12:15 para la terapia con Joan y cuando terminó la llevé a Petit Paris. Las mesas exteriores están socialmente distanciadas y la mitad está a la sombra de un enorme sauce. Tomamos café y pastel mientras hablábamos. Había dos mujeres bonitas con un Alaskan Malamute sentadas en la base del árbol. Sin embargo, pasé más tiempo mirando el árbol que las mujeres. ¿Hay algo mal conmigo? :-) ¡No, la mujer más hermosa estaba sentada a mi lado!

La maestra de habla de Joan se sorprendió de que Joan completara 23 rompecabezas de laberintos. No se los dio a Joan, pero los encontré en Internet.

Monday, August 03, 2020

Nothing exciting.

I read today that the EU is cutting off funds for 6 cities in Poland because they have declared they are LGBTQ free. It will be interesting to see what happens next

Today was a day spent the morning doing puzzles on the internet and then mazes that I downloaded for her. I guess you could say it was a mental morning. The afternoon was the physical therapy part of her day.

I spent time washing dishes, clothes preparing breakfast, and then preparing for tonight's dinner, Salmon with vegetables and salad.

Dziś przeczytałem , że UE obcina środki dla 6 miast w Polsce, ponieważ zadeklarowały one, że są strefą wolną od LGBTQ. Ciekawie będzie zobaczyć, co będzie dalej.

Dziś był dzień od rana poświęcony na układaniu puzzli w Internecie, a potem labiryntów, które dla niej ściągnąłem. Chyba można powiedzieć, że to był poranek z pracą umysłową. Popołudnie było częścią jej dnia poświęconą fizykoterapii.

Spędziłem czas na myciu naczyń i praniu ubrań przygotowywaniu śniadania, a następnie dzisiejszej kolacji, na którą będzie łosoś z warzywami i sałatką.

Leí hoy que la UE está recortando fondos para 6 ciudades en Polonia porque han declarado que están libres de LGBTQ. Será interesante ver qué pasa después

Hoy fue un día que pasó la mañana haciendo rompecabezas en Internet y luego laberintos que descargué para ella. Supongo que se podría decir que fue una mañana mental. La tarde fue la parte de fisioterapia de su día.

Pasé tiempo lavando platos, preparando ropa para el desayuno, y luego preparándome para la cena de esta noche, Salmón con verduras y ensalada.

Sunday, August 02, 2020

NOT wanted.

The first family news I received was not wanted. The 15-year old son of my American cousin Roxanne has been diagnosed with Covid-19 and is now quarantined. He lives in Florida with his father. Preston is a great kid, very dedicated to basketball with hopes of playing for Duke University someday. He is in great physical shape so this was a shock to his parents and me. I knew Florida has the 2nd highest confirmed cases of Covid-19 because the governor insisted on opening up the state, ignoring what the doctors and scientists said about opening up the state too early. It was a political move rather than a move to keep the people there safe.

Today was a rest day for Joan so we watched a couple of old movies and ten went to Empik wearing our masks. There we sat, drank coffee, and watched the parade of non-mask wearing people. I took pictures of some of them. It just mystifies me why there is very little mask-wearing.

The Hungarian Cherry Soup I made last night for dinner was good but too sweet. The next time I make it I will cut down the amount of sugar used.  Today I embarked on a search for "smoothies" and found many recipes. That will be my next endeavor for some breakfast meals. Today I made for Joan French Toast with Raspberry jam. For me, it was a little dry. I need to find a syrup to use next time.

Pierwsza wiadomość rodzinna, jaką otrzymałem, nie była pożądana. U 15-letniego syna mojej amerykańskiej kuzynki Roxanne zdiagnozowano Covid-19 i teraz jest on poddany kwarantannie. Mieszka na Florydzie z ojcem. Preston to wspaniały dzieciak, bardzo oddany koszykówce, który ma nadzieję, że kiedyś zagra dla Duke University. Jest w świetnej formie fizycznej, więc był to szok dla jego rodziców i dla mnie. Wiedziałem, że Floryda ma 2. najwyższe potwierdzone przypadki Covid-19, ponieważ gubernator nalegał na otwarcie stanu, ignorując to, co lekarze i naukowcy mówili o zbyt wczesnym otwarciu stanu. Był to raczej ruch polityczny niż posunięcie mające zapewnić ludziom bezpieczeństwo.

Dziś był dzień odpoczynku dla Joan, więc obejrzeliśmy kilka starych filmów, a dziesięć poszliśmy do Empiku w naszych maskach. Tam siedzieliśmy, piliśmy kawę i oglądaliśmy paradę ludzi bez masek. Część z nich zrobiłem zdjęcia. Zastanawia mnie tylko, dlaczego noszenie masek jest bardzo rzadkie.

Węgierska zupa wiśniowa, którą zrobiłem wczoraj na obiad, była dobra, ale zbyt słodka. Następnym razem, gdy to zrobię, zmniejszę ilość używanego cukru. Dzisiaj zacząłem szukać „koktajli” i znalazłem wiele przepisów. To będzie moja kolejna próba przygotowania posiłków śniadaniowych. Dziś zrobiłam dla Joan French Toast with Raspberry Jam. Dla mnie było trochę sucho. Muszę znaleźć syrop do użycia następnym razem.

Las primeras noticias familiares que recibí no eran deseadas. El hijo de 15 años de mi prima estadounidense Roxanne ha sido diagnosticado con Covid-19 y ahora está en cuarentena. Vive en Florida con su padre. Preston es un gran niño, muy dedicado al baloncesto con la esperanza de jugar para la Universidad de Duke algún día. Él está en excelente forma física, así que esto fue un shock para sus padres y para mí. Sabía que Florida tiene el segundo mayor número de casos confirmados de Covid-19 porque el gobernador insistió en abrir el estado, ignorando lo que los médicos y científicos dijeron sobre abrir el estado demasiado pronto. Fue un movimiento político en lugar de un movimiento para mantener a la gente a salvo.

Hoy fue un día de descanso para Joan, así que vimos un par de películas antiguas y diez fuimos a Empik con nuestras máscaras. Allí nos sentamos, tomamos café y vimos el desfile de personas sin máscara. Tomé fotos de algunos de ellos. Simplemente me desconcierta por qué se usa muy poca máscara.

La sopa de cerezas húngara que hice anoche para la cena era buena pero demasiado dulce. La próxima vez que lo haga, reduciré la cantidad de azúcar utilizada. Hoy me embarqué en la búsqueda de "batidos" y encontré muchas recetas. Ese será mi próximo esfuerzo para algunas comidas de desayuno. Hoy hice para Joan French Toast con mermelada de frambuesa. Para mí, estaba un poco seco. Necesito encontrar un jarabe para usar la próxima vez.

Saturday, August 01, 2020

PW !

I don't! I don't understand why people do not wear masks or social distance. No matter where I go in Poznań, I encounter very few people who observe those two things. It doesn't make sense to me. It's like there is NO virus circulating throughout Poland and there IS. Young people, families with children, a group of people together, even elderly people act like everything is normal and it's not.  The last 2 days are showing the results of that. In the last 2 days, the highest number of deaths was reported, 615 & 675, respectively since March. Like the U.S., the government should have a plan to combat this dreaded virus but instead, they imitate the U.S. NO national plan. If the numbers continue to rise, I hope a plan will go into effect. Science and statistics have proven those 2 things work. The economy of the country is important but dying people only weaken it.0

On this day, 75 years ago at 5 PM, the Warsaw Uprising began. It was a major  World War II           operation, in the summer of 1944, by the Polish underground resistance, led by the Polish resistance Home ArmyWarsaw from German occupation. 

The Uprising began on 1 August 1944 as part of a nationwide Operation Tempest, launched at the time of the Soviet Lublin-Brest Offensive.. The main Polish objectives were to drive the Germans out of Warsaw while helping the Allies defeat Germany.

It is estimated that about 16,000 members of the Polish resistance were killed and about 6,000 badly wounded. In addition, between 150,000 and 200,000 Polish civilians died, mostly from mass executions. 

 Following the surrender of Polish forces, German troops and Luftwafa systematically leveled another 85% of the city block by block.

Today at 5PM, the city of Warsaw will sound its sirens for 1 minute and EVERYONE will stand in silence for the heroes of the uprising.

Ja nie! Nie rozumiem, dlaczego ludzie nie noszą masek ani nie noszą dystansu społecznego. Bez względu na to, gdzie w Poznaniu jadę, bardzo niewielu ludzi obserwuje te dwie rzeczy. To nie ma dla mnie sensu. To tak, jakby ŻADNYM wirusem nie krążył po całej Polsce i jest. Młodzi ludzie, rodziny z dziećmi, grupa ludzi razem, nawet osoby starsze zachowują się, jakby wszystko było normalne, a tak nie jest. Wyniki tego pokazują ostatnie 2 dni. W ostatnich 2 dniach odnotowano największą liczbę zgonów - 615; 675, odpowiednio od marca. Podobnie jak Stany Zjednoczone, rząd powinien mieć plan walki z tym przerażającym wirusem, ale zamiast tego naśladuje krajowy plan USA NO. Jeśli liczby nadal będą rosły, mam nadzieję, że plan wejdzie w życie. Nauka i statystyki dowiodły, że te dwie rzeczy działają. Gospodarka kraju jest ważna, ale umierający ludzie tylko ją osłabiają

Tego dnia 74 lata temu o godzinie 17:00 wybuchło Powstanie Warszawskie. Była to poważna operacja II wojny światowej, przeprowadzona latem 1944 r. Przez polski ruch oporu, na czele którego stanęła Armia Krajowa z okupacji niemieckiej.

Powstanie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 r. W ramach ogólnopolskiej operacji Burza, rozpoczętej w czasie sowieckiej ofensywy Lublin-Brześć. Głównym celem Polski było wyparcie Niemców z Warszawy i pomoc aliantom w pokonaniu Niemiec.

Szacuje się, że około 16 000 członków polskiego ruchu oporu zginęło, a około 6 000 zostało ciężko rannych. Ponadto zginęło od 150 do 200 tysięcy polskich cywilów, głównie w wyniku masowych egzekucji.

 Po kapitulacji wojsk polskich wojska niemieckie i Luftwafa systematycznie niwelowały kolejne 85% miasta blok po bloku.


Dziś o godzinie 17:00 miasto Warszawa przez 1 minutę zabrzmi syrenami i WSZYSCY staną w ciszy za bohaterami powstania.

¡Yo no! No entiendo por qué las personas no usan máscaras o distancia social. No importa a dónde vaya en Poznań, encuentro muy pocas personas que observan esas dos cosas. No tiene sentido para mi. Es como si NO hubiera virus circulando por toda Polonia y sí. Los jóvenes, las familias con niños, un grupo de personas juntas, incluso las personas mayores actúan como si todo fuera normal y no lo es. Los últimos 2 días muestran los resultados de eso. En los últimos 2 días, se reportó el mayor número de muertes, 615; 675, respectivamente desde marzo. Al igual que los EE. UU., El gobierno debería tener un plan para combatir este temido virus, pero en su lugar, imitan el plan nacional NO de EE. UU. Si los números continúan aumentando, espero que un plan entre en vigencia. La ciencia y las estadísticas han demostrado que esas 2 cosas funcionan. La economía del país es importante, pero las personas moribundas solo la debilitan.

En este día, hace 74 años a las 5 PM, comenzó el Levantamiento de Varsovia. Fue una importante operación de la Segunda Guerra Mundial, en el verano de 1944, por la resistencia clandestina polaca, dirigida por la resistencia polaca Home ArmyWarsaw de la ocupación alemana.

El levantamiento comenzó el 1 de agosto de 1944 como parte de una Operación Tempestad a nivel nacional, lanzada en el momento de la ofensiva soviética Lublin-Brest. Los principales objetivos polacos eran expulsar a los alemanes de Varsovia mientras ayudaban a los Aliados a derrotar a Alemania.

Se estima que unos 16,000 miembros de la resistencia polaca fueron asesinados y unos 6,000 gravemente heridos. Además, murieron entre 150,000 y 200,000 civiles polacos, en su mayoría por ejecuciones masivas.

 Tras la rendición de las fuerzas polacas, las tropas alemanas y Luftwafa arrasaron sistemáticamente otro 85% de la ciudad bloque por bloque.


Hoy a las 5 PM, la ciudad de Varsovia hará sonar sus sirenas durante 1 minuto y TODOS se mantendrán en silencio por los héroes del levantamiento.

Friday, July 31, 2020

Finally.

Yes, finally the shopping is done, cost 167 PLN($43). The exchange rate has been plummeting down for the last month, hence the higher cost in dollars.

I had a rather shocking, not really to me, revelation today in Carrefour. I stepped on a weight scale today and discovered I have lost 10kg(22lbs) since coming back from Spain. I could see it in my upper torso the most. Maybe it's the stress that has caused it. Checking online statistics for my height and weight, it says my weight is perfect but my body appearance has changed a lot. I'm going to buy a scale for the house and check it weekly.

On such a nice weather day, we spent a couple of hours at the Empik cafe, talking and having cold coffee. It's good to be outside on such a day.

My Polish teacher has me writing a daily diary, in Polish. It's not so easy. So many words I use I have to look up in a dictionary.

Poland reported a new single-day high for Covid-19. confirming more than 650 new cases. It surpassed the previous day high of 615.

Tak, w końcu zakupy są zrobione, koszt 167 zł (43 dolary). Kurs wymiany gwałtownie spada od ostatniego miesiąca, stąd wyższy koszt w dolarach.

Miałem dziś w Carrefourze raczej szokujące, niezupełnie dla mnie objawienie. Wszedłem dziś na wagę i odkryłem, że schudłem 10 kg (22 funty) od powrotu z Hiszpanii. Najbardziej widziałem to w górnej części tułowia. Może to stres, który to spowodował. Po sprawdzeniu statystyk online dotyczących mojego wzrostu i wagi stwierdzam, że moja waga jest idealna, ale wygląd mojego ciała bardzo się zmienił. Mam zamiar kupić wagę do domu i sprawdzać ją co tydzień.

W taki pogodny dzień spędziliśmy kilka godzin w kawiarni Empik, rozmawiając i pijąc zimną kawę. Dobrze jest w taki dzień wyjść na zewnątrz.

Mój polski nauczyciel kazał mi pisać codzienny pamiętnik po polsku. To nie takie łatwe. Tak wielu słów, których używam, muszę poszukać w słowniku.

Polska odnotowała nowy jednodniowy szczyt dla Covid-19. potwierdzając ponad 650 nowych przypadków. Przekroczył poziom 615 z poprzedniego dnia.
  • 03'26
    Poland reports record daily spike in COVID-19 cases
AUDIO
 1
  • 03'26
    Poland reports record daily spike in COVID-19 cases


Sí, finalmente la compra está hecha, cuesta 167 PLN ($ 43). El tipo de cambio se ha desplomado durante el último mes, de ahí el mayor costo en dólares.

Tuve una revelación bastante impactante, no realmente para mí, hoy en Carrefour. Hoy pisé una báscula y descubrí que he perdido 10 kg (22 lb) desde que regresé de España. Lo pude ver en la parte superior de mi torso al máximo. Tal vez es el estrés que lo ha causado. Al revisar las estadísticas en línea de mi altura y peso, dice que mi peso es perfecto pero que la apariencia de mi cuerpo ha cambiado mucho. Voy a comprar una báscula para la casa y revisarla semanalmente.

En un día tan agradable como el clima, pasamos un par de horas en el café Empik, hablando y tomando un café frío. Es bueno estar afuera en ese día.

Mi profesor de polaco me tiene escribiendo un diario, en polaco. No es tan fácil. Tantas palabras que uso tengo que buscarlas en un diccionario.

Polonia informó un nuevo máximo de un día para Covid-19. confirmando más de 650 nuevos casos. Superó el máximo del día anterior de 615.

Thursday, July 30, 2020

OH NO!

Today I messed up and didn't set the alarm clock for 7:30 but left it at 9:00. It was too late to go shopping because I might not have been back in time to let Bartosz into our building at 10:45. So, tomorrow is shopping day.

When he arrived, I immediately went to the Plaza to have copies made of the key to unlock the door where we put our garbage. One key cost 35PLN

Tomorrow I also have to take my laptop that was hard-drive updated back to the shop.  Again itis overheating and turning off whenever it wants to. It has been making a noise and I believe it is the fan. Maybe they didn't replace it after all. I was to have my 2nd Polish lesson today but 10 minutes into it the computer shut down and destroyed the meeting. Using my backup laptop was able to communicate to Agnieska what happened and postpone the lesson until next Tuesday. It's too bad because I prepared well for the lesson today.

Dzisiaj zawiodłem i nie ustawiłem budzika na 7:30, ale zostawiłem go na 9:00. Było już za późno na zakupy, bo być może nie zdążyłem wpuścić Bartosza do naszego budynku o 10:45. A więc jutro dzień zakupów.

Kiedy przybył, natychmiast udałem się na Plaza, aby zrobić kopię klucza do otwarcia drzwi, w których umieściliśmy nasze śmieci. Jeden klucz kosztuje 35 zł

Jutro też muszę zabrać mojego laptopa z uaktualnionym dyskiem twardym z powrotem do sklepu. Znowu przegrzewa się i wyłącza, kiedy tylko chce. Robi hałas i wydaje mi się, że to wentylator. Może w końcu go nie zastąpili. Miałem dziś mieć drugą lekcję polskiego, ale po 10 minutach komputer wyłączył się i zniszczył spotkanie. Za pomocą zapasowego laptopa udało mi się zakomunikować Agnieszce co się stało i przełożyć lekcję na następny wtorek. Szkoda, bo dobrze przygotowałem się do dzisiejszej lekcji.

Hoy me equivoqué y no puse el despertador para las 7:30, sino que lo dejé a las 9:00. Era demasiado tarde para ir de compras porque podría no haber regresado a tiempo para dejar que Bartosz entrara a nuestro edificio a las 10:45. Entonces, mañana es día de compras.

Cuando llegó, fui inmediatamente a la Plaza para que me hicieran copias de la llave para abrir la puerta donde guardamos la basura. Una clave cuesta 35PLN

Mañana también tengo que llevar mi computadora portátil que tenía el disco duro actualizado a la tienda. De nuevo, se sobrecalienta y se apaga cuando lo desea. Ha estado haciendo ruido y creo que es el fanático. Tal vez no lo reemplazaron después de todo. Hoy iba a tener mi segunda lección de polaco, pero en 10 minutos la computadora se apagó y destruyó la reunión. Utilizando mi computadora portátil de respaldo pude comunicarle a Agnieska lo que sucedió y posponer la lección hasta el próximo martes. Es una pena porque me preparé bien para la lección de hoy.

Wednesday, July 29, 2020

Not so hot.

The one-day heatwave is over, 27C today.

When Joan fell the other day, she managed to bend the post on the right footrest and it wouldn't lock in place anymore. I tried to fix it but I needed a vise to straighten out the post. Fortunately, Bartosz took it home and put it back in shape. Now it works like it is supposed to.

I made the German Oven Pancakes tonight for dinner. They remind me of the Naleśniki crepe or pancake here in Poland. They are very easy to make and you can put different fruit inside of them. I need to make them for breakfast soon.

Tomorrow is shopping day. Bartosz is coming at 10:45 so I will have to be at Carrefour when they open at 8:00. Joan will probably still be sleeping when I leave so I won't have to tie her into her recliner. I don't like leaving her like that, tied, but it is the only way I can go and feel she is safe.

Jednodniowa fala upałów minęła, dziś 27 ° C.

Kiedy Joan upadła pewnego dnia, udało jej się zgiąć słupek na prawym podnóżku i nie blokował się już na miejscu. Próbowałem to naprawić, ale potrzebowałem imadła, aby wyprostować słupek. Na szczęście Bartosz zabrał go do domu i przywrócił mu kształt. Teraz działa tak, jak powinno.

Zrobiłam dziś wieczorem niemieckie naleśniki z piekarnika na obiad. Przypominają mi naleśniki czy naleśniki Naleśniki tu w Polsce. Są bardzo łatwe do wykonania i można do nich włożyć różne owoce. Muszę wkrótce zrobić je na śniadanie.

Jutro jest dzień zakupów. Bartosz przyjedzie o 10:45, więc będę musiał być w Carrefour, kiedy otworzą o 8:00. Joan prawdopodobnie nadal będzie spać, kiedy wychodzę, więc nie będę musiał przywiązywać jej do jej fotela. Nie lubię zostawiać jej tak związanej, ale to jedyny sposób, w jaki mogę iść i czuć, że jest bezpieczna.

La ola de calor de un día ha terminado, 27C hoy.

Cuando Joan cayó el otro día, logró doblar el poste en el reposapiés derecho y ya no se bloqueó en su lugar. Traté de arreglarlo, pero necesitaba una prensa para enderezar la publicación. Afortunadamente, Bartosz se lo llevó a casa y lo volvió a poner en forma. Ahora funciona como se supone que debe hacerlo.

Hice los panqueques alemanes del horno esta noche para la cena. Me recuerdan al crepe o panqueque de Naleśniki aquí en Polonia. Son muy fáciles de hacer y puedes poner diferentes frutas dentro de ellos. Necesito prepararlos para el desayuno pronto.

Mañana es día de compras. Bartosz viene a las 10:45, así que tendré que estar en Carrefour cuando abran a las 8:00. Probablemente Joan todavía estará durmiendo cuando me vaya, así que no tendré que atarla a su sillón reclinable. No me gusta dejarla así, atada, pero es la única forma en que puedo ir y sentir que está a salvo.

Tuesday, July 28, 2020

Hot one!

33C(91F) . Hot. Give me 25C(75F) and I'm fine with that. Years ago I thought about moving to the Seychelles Islands where the weather is almost perfect year-round for me. Obviously, I didn't.

Joan had a light massage around the injured right side and then Bartosz worked on her arm, Her range of motion is better but still not fully recovered.

Last night I made quinoa, olive, olive oil salad with roasted red pepper, cumin, garlic, blue cheese, and olive oil sauce. It was terrible. :-) The recipe quickly went into the garbage.

I had my first lesson with the new Polish teacher. We spoke Polish about 85%fothe time. Only when I didn't understand something did see speak in English.

33C (91F). Gorąco. Daj mi 25C (75F) i nie przeszkadza mi to. Wiele lat temu myślałem o przeprowadzce na Seszele, gdzie pogoda jest dla mnie prawie idealna przez cały rok. Oczywiście, że nie.

Joan wykonała lekki masaż wokół kontuzjowanego prawego boku, a następnie Bartosz popracował nad jej ramieniem, jej zakres ruchu jest lepszy, ale nadal nie w pełni zregenerowany.

Zeszłej nocy zrobiłam sałatkę z komosy ryżowej, oliwek i oliwy z pieczoną czerwoną papryką, kminkiem, czosnkiem, serem pleśniowym i sosem z oliwy. To było straszne. :-) Przepis szybko poszedł do kosza.

Pierwszą lekcję miałam z nowym nauczycielem polskiego. Około 85% czasu rozmawialiśmy po polsku. Dopiero gdy nie rozumiem, coś widziałem, mówiąc po angielsku.

33C (91F). Caliente. Dame 25C (75F) y estoy bien con eso. Hace años pensé en mudarme a las Islas Seychelles, donde el clima es casi perfecto durante todo el año para mí. Obviamente no lo hice.

Joan recibió un ligero masaje alrededor del lado derecho lesionado y luego Bartosz trabajó en su brazo. Su rango de movimiento es mejor, pero aún no está completamente recuperado.

Anoche hice una ensalada de quinua, oliva, aceite de oliva con pimiento rojo asado, comino, ajo, queso azul y salsa de aceite de oliva. Fue terrible. :-) La receta se fue rápidamente a la basura.

Tuve mi primera lección con el nuevo profesor de polaco. Hablamos polaco alrededor del 85% durante el tiempo. Solo cuando no pude entender algo vi hablar en inglés.

Monday, July 27, 2020

Permit & Joan

I checked online to see where my residence permit is at. It had the same news from 3 weeks ago. Being the impatient person that I am, I called the department that handles it 3 times and it was busy. Leaving it on re-dial, 2 more times it was busy but the 3rd time it rang and rang and then just shut off. 2 more busy signals and 2 rings later I was told I was caller #4 in the queue and to not hang up. 10 minutes later a woman answered and I told her my story. She checked my file and said I had to make an appointment to have my fingerprints taken. She gave me a new number to call to do it. 2 busy signals and I finally connected. They gave me the earliest date open, September 2nd, 10:45. I started the application in the first week of April.

It always happens so suddenly! Joan was getting out of the wheelchair to move to her recliner and fell sideways.  I was close her to but just glanced down for a moment at the recliner. In that instant, she lost her balance and, somewhat, fortunately, fell against the couch. However, it was a hard enough fall to hurt her right side and right arm again. She does have a bruise now on her right side and it was uncomfortable when she sat or moved the rest of the day. I think she will feel it more tomorrow.

Sprawdziłem w Internecie, gdzie znajduje się moje pozwolenie na pobyt. Miał te same wiadomości co 3 tygodnie temu. Będąc niecierpliwym człowiekiem, zadzwoniłem do działu, który się tym zajmuje, 3 razy i był zajęty. Zostawiając go ponownie, jeszcze 2 razy był zajęty, ale trzeci raz zadzwonił i zadzwonił, a następnie po prostu się wyłączył. Jeszcze 2 sygnały zajętości i 2 dzwonki później powiedziano mi, że dzwonię numer 4 w kolejce i żebym się nie rozłączał. 10 minut później odebrała kobieta, a ja opowiedziałem jej swoją historię. Sprawdziła moje akta i powiedziała, że ​​muszę się umówić na pobranie odcisków palców. Dała mi nowy numer, żeby zadzwonić, żeby to zrobić. 2 sygnały zajętości i w końcu się połączyłem. Dali mi najwcześniejszą datę otwarcia, 2 września, 10:45. Rozpocząłem aplikację w pierwszym tygodniu kwietnia.

To zawsze dzieje się tak nagle! Joan wstała z wózka inwalidzkiego, aby przesunąć się na swój fotel i upadła na bok. Byłem blisko niej, ale przez chwilę zerknąłem w dół na fotel. W tej chwili straciła równowagę i nieco, na szczęście, upadła na kanapę. Jednak upadek był na tyle twardy, że ponownie zranił ją w prawą stronę i prawą rękę. Teraz ma siniaka na prawym boku i czuła się nieswojo, kiedy przez resztę dnia siedziała lub ruszała się. Myślę, że jutro poczuje to bardziej.

Revisé en línea para ver dónde está mi permiso de residencia. Tenía la misma noticia de hace 3 semanas. Siendo la persona impaciente que soy, llamé al departamento que lo maneja 3 veces y estaba ocupado. Dejándolo en volver a marcar, 2 veces más estaba ocupado pero la tercera vez sonó y sonó y luego simplemente se apagó. 2 señales de ocupado más y 2 timbres después me dijeron que estaba llamando # 4 en la cola y que no colgara. 10 minutos después, una mujer respondió y le conté mi historia. Ella revisó mi archivo y dijo que tenía que hacer una cita para que me tomaran las huellas digitales. Ella me dio un nuevo número para llamar para hacerlo. 2 señales de ocupado y finalmente me conecté. Me dieron la primera fecha de apertura, el 2 de septiembre, 10:45. Comencé la aplicación en la primera semana de abril.

¡Siempre sucede tan de repente! Joan estaba saliendo de la silla de ruedas para moverse hacia su sillón reclinable y cayó de lado. Estaba cerca de ella, pero solo miré por un momento el sillón reclinable. En ese instante, perdió el equilibrio y, algo, afortunadamente, cayó contra el sofá. Sin embargo, fue una caída lo suficientemente fuerte como para lastimar su lado derecho y su brazo derecho nuevamente. Ella tiene un moretón ahora en su lado derecho y fue incómodo cuando se sentó o se movió el resto del día. Creo que lo sentirá más mañana.

Violence


Last week, while I was on FaceBook, this popped up:
Poland to quit treaty on violence against women, minister says
WARSAW (Reuters) - Poland will take steps next week to withdraw from a European treaty on violence against women, which the right-wing cabinet says violates parents’ rights by requiring schools to teach children about gender, the justice minister said on Saturday.

Zbigniew Ziobro told a news conference his ministry would submit a request to the labor and families ministry on Monday to begin the process of withdrawing from the treaty, known as the Istanbul Convention.“It contains elements of an ideological nature, which we consider harmful,” Ziobro said. 
He added that reforms introduced in the country in recent years provided sufficient protection for women.

I couldn't understand it so I searched for more information on the treaty signed by Poland some years ago. It's called the Istanbul treaty. It took me 1 ½ hours to read it. This article seems to be what the current government objects to:

Article 14-Education
Parties shall take, where appropriate, the necessary steps to include teaching on issues such as equality between women and men, non-stereotyped gender roles, mutual respect, non-violent conflict resolutions in interpersonal relationships, gender-based violence against women and the right to personal integrity, adapted to the capacity of learners, in formal curricula and at all levels of education. 
2Parties shall take the necessary steps to promote the principles referred to in paragraph 1 in informal educational facilities, as well as in sports, cultural and leisure facilities, and the media.

Last Friday, thousands of people, mostly women, protested in Warsaw and other cities against proposals to reject the treaty. "The aim is to legalize domestic violence,” Marta Lempart, one of the protest organizers said on Friday at a march in Warsaw. Some protesters carried banners saying “PiS is the women’s hell”.

PiS has long complained about the Istanbul Convention, which Poland ratified under a previous centrist government in 2015. The government says the treaty is disrespectful towards religion and requires teaching liberal social policies in schools, although in the past it has stopped short of a decision to quit.

According to a UN report, Lifetime Physical and/or Sexual Intimate Partner Violence: 13%. There are more than 20 million women in Poland. Over 2.6 million have experienced abuse.

What ideology are they promoting? Is it that violence to women is part of their ideology? I just don't understand it. Do you?

W zeszłym tygodniu, kiedy byłem na Facebooku, pojawiło się to:

Polska na drodze do wyjścia z traktatu o przemocy wobec kobiet, mówi minister.

WARSZAWA (Reuters) - Polska podejmie w przyszłym tygodniu działania zmierzające do wycofania się z europejskiego traktatu w sprawie przemocy wobec kobiet, który według prawicowego gabinetu narusza prawa rodziców, zobowiązując szkoły do nauczania dzieci o płci - powiedział w sobotę minister sprawiedliwości.

Zbigniew Ziobro powiedział na konferencji prasowej, że jego ministerstwo złoży w poniedziałek wniosek do Ministerstwa Pracy i Rodziny o rozpoczęcie procesu wycofywania się z traktatu, znanego jako Konwencja Stambulska. "Zawiera on elementy o charakterze ideologicznym, które uważamy za szkodliwe" - powiedział Ziobro.

Nie mogłem tego zrozumieć, wiec szukałem informacji na temat traktatu podpisanego przez Polska kilka lat temu. Nazywa się on traktatem stambulskim. Przeczytanie go zajęło mi półtorej godziny. Ten artykuł wydaje się być tym, czemu sprzeciwia się obecny rząd. 

Artykuł 14 - Edukacja 
1 Strony podejmują, w stosownych przypadkach, niezbędne kroki w celu włączenia materiałów dydaktycznych dotyczących takich kwestii, jak równość kobiet i mężczyzn, niestereotypowe role płci, wzajemny szacunek, rozwiązywanie konfliktów bez użycia przemocy w relacjach międzyludzkich, przemoc na tle płci wobec kobiet oraz prawo do osobistej integralności, dostosowane do zmieniających się możliwości uczniów, do formalnych programów nauczania i na wszystkich poziomach edukacji. 
2 Strony podejmują niezbędne kroki w celu promowania zasad, o których mowa w ust. 1, w nieformalnych placówkach edukacyjnych, a także w obiektach sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz w mediach."

W piątek tysiące osób, głównie kobiet, protestowało w Warszawie i innych miastach przeciwko propozycjom odrzucenia traktatu. "Celem jest legalizacja przemocy domowej" - powiedziała w piątek podczas marszu w Warszawie Marta Lempart, jedna z organizatorek protestu. Niektórzy z protestujących nosili transparenty z napisem "PiS to kobiece piekło".

PiS od dawna narzeka na Konwencję Stambulską, którą Polska ratyfikowała w 2015 r. w ramach poprzedniego rządu centrowego. Rząd twierdzi, że traktat ten lekceważy religię i wymaga nauczania liberalnej polityki społecznej w szkołach, choć w przeszłości nie podjął jeszcze decyzji o rezygnacji.

Według raportu ONZ, Lifetime Physical i/lub Sexual Intimate Partner Violence: 13%. W Polsce jest ponad 20 milionów kobiet. Ponad 2,6 miliona doświadczyło przemocy.

Jaką ideologię promują? Czy przemoc wobec kobiet jest częścią ich ideologii? Po prostu tego nie rozumiem. A ty rozumiesz?

La semana pasada, mientras estaba en FaceBook, apareció:

Polonia renunciará a tratado sobre violencia contra las mujeres, dice ministro

VARSOVIA (Reuters) - Polonia tomará medidas la próxima semana para retirarse de un tratado europeo sobre violencia contra las mujeres, que según el gabinete de derecha viola los derechos de los padres al exigir que las escuelas enseñen a los niños sobre género, dijo el sábado el ministro de justicia.

Zbigniew Ziobro dijo en una conferencia de prensa que su ministerio presentaría una solicitud al Ministerio de Trabajo y Familias el lunes para comenzar el proceso de retirada del tratado, conocido como la Convención de Estambul. "Contiene elementos de naturaleza ideológica, que consideramos dañinos, Dijo Ziobro. "Contiene elementos de naturaleza ideológica, que consideramos dañinos", dijo Ziobro.

No podía entender esto, así que estoy buscando más información sobre el tratado firmado por Polonia hace unos años. Se llama el Tratado de Estambul. Me llevó 1,5 horas leerlo. Este artículo parece ser lo que el gobierno actual objeta:

Artículo 14 - Educación 1 Las Partes tomarán las medidas necesarias, según corresponda, para incluir material didáctico sobre temas como la igualdad entre mujeres y hombres, roles de género no estereotipados, respeto mutuo, resolución pacífica de conflictos interpersonales, violencia de género contra Las mujeres y el derecho a la integridad personal, adaptado a las capacidades evolutivas de los estudiantes, en los planes de estudio formales y en todos los niveles de la educación.
2 Las partes tomarán las medidas necesarias para promover los principios mencionados en el párrafo 1 en las instalaciones educativas informales, así como en las instalaciones deportivas, culturales y de ocio, y los medios de comunicación.

El viernes, miles de personas, en su mayoría mujeres, protestaron en Varsovia y otras ciudades contra las propuestas de rechazar el tratado. "El objetivo es legalizar la violencia doméstica", dijo Marta Lempart, una de las organizadoras de la protesta el viernes en una marcha en Varsovia. Algunos manifestantes portaban pancartas que decían "PiS es el infierno de las mujeres".

PiS se ha quejado durante mucho tiempo sobre la Convención de Estambul, que Polonia ratificó bajo un gobierno centrista anterior en 2015. El gobierno dice que el tratado es irrespetuoso con la religión y requiere la enseñanza de políticas sociales liberales en las escuelas, aunque en el pasado no llegó a la decisión de dejar.

Según un informe de la ONU, Violencia física y / o sexual de por vida con la pareja íntima: 13%. Hay más de 20 millones de mujeres en Polonia. Más de 2.6 millones han sufrido abuso.

¿Qué ideología están promoviendo? ¿Es que la violencia hacia las mujeres es parte de su ideología? Simplemente no lo entiendo. ¿Vos si?


Sunday, July 26, 2020

Beautiful.

A beautiful day so I took Joan for a ride on some of the less-traveled roads outside of Poznań. It's green everywhere you go and many wildflowers are in bloom. The chicory with its telltale shade of blue is alongside many of the roads. In some places with stands of trees, we stopped, got out of the car, and took a few walks. It was nice not to encounter other people and have to put on our masks. We love nature and feel very at home in it. Naturally, it reminds of our years spent in The Upper Peninsula of Michigan. Living in an isolated location, nature was an everyday occurrence.

Now we are back home and Joan is in the kitchen preparing tonight's dinner, cheeseburgers with a salad. I put all the ingredients necessary on the counter in front of her and left her alone to do it. She is safely sitting in her wheelchair so I think it is OK. More and more she is getting back into preparing dinners from the recipes chosen for the weekly menu. Many of them she has not made before.

Piękny dzień, więc zabrałem Joan na przejażdżkę poza Poznań mniej uczęszczanymi drogami. Wszędzie jest zielono i kwitnie wiele dzikich kwiatów. Cykoria, z jej jasnym odcieniem błękitu, znajduje się obok wielu dróg. W niektórych miejscach z drzewami, zatrzymaliśmy się, wysiedliśmy z samochodu i zrobiliśmy kilka spacerów. Miło było nie spotkać innych ludzi i nie założyć maski. Kochamy przyrodę i czujemy się w niej bardzo dobrze. Naturalnie, przypomina to o naszych latach spędzonych na Górnym Półwyspie Michigan. Żyjąc w odizolowanym miejscu, przyroda była codziennością.

Teraz wracamy do domu i Joan jest w kuchni przygotowując na dzisiejszą kolację cheeseburgery z sałatką. Położyłem wszystkie niezbędne składniki na ladzie przed nią i zostawiłem ją samą, żeby to zrobiła. Ona bezpiecznie siedzi w swoim wózku inwalidzkim, więc myślę, że to jest w porządku. Coraz częściej wraca do przygotowywania obiadów z przepisów wybranych do tygodniowego menu. Wielu z nich wcześniej nie robiła.

Un hermoso día, así que , llevé Joan a dar un paseo por algunas de las carreteras menos transitadas fuera de Poznań. Es verde donde quiera que vaya y muchas flores silvestres están en flor. La achicoria con su llamativo tono azul está junto a muchos de los caminos. En algunos lugares con rodales de árboles, nos detuvimos, salimos del auto y salimos a caminar. Fue agradable no encontrarme con otras personas y ponernos nuestras máscaras. Amamos la naturaleza y nos sentimos muy a gusto en ella. Naturalmente, recuerda nuestros años pasados ​​en la península superior de Michigan. Viviendo en un lugar aislado, la naturaleza era un hecho cotidiano.

Ahora estamos de vuelta en casa y Joan está en la cocina preparando la cena de esta noche, hamburguesas con ensalada. Puse todos los ingredientes necesarios en el mostrador frente a ella y la dejé sola para hacerlo. Está sentada con seguridad en su silla de ruedas, así que creo que está bien. Cada vez más, vuelve a preparar cenas a partir de las recetas elegidas para el menú semanal. Muchos de ellos no los ha hecho antes.

Saturday, July 25, 2020

This is not the America we want.

Strongman-dominated political systems usually share common traits.

Rooted in a cult of personality, they reinvent reality, define patriotism to serve political ends, and drum up fear about outsiders. They erode democracy, often by elevating one strain of religion, manipulating history, empowering security forces to operate beyond traditional law enforcement frameworks, and corrupting checks on power.

America’s robust legal, political, and civilian-military structure have constrained many of President Donald Trump’s actions. But his team is increasingly adopting the narratives of autocracy: The President is railing against left-wing “fascists” and warning in racially charged tones of mob violence in US suburbs -- the areas where the 2020 election will be won and lost, and which he claims a Joe Biden presidency would “abolish.”

US Secretary of State Mike Pompeo last week claimed the US way of life was under attack, and that property rights and religious freedom were the country’s foremost founding principles. And in a warning about China’s rise, Attorney General Bill Barr defined patriotism by delivering an ambiguous warning that US universities and companies should not consider themselves “global citizens,” but American first.

White House events are increasingly used to shower praise on Trump, as he pretends that the coronavirus is already vanquished — a false impression pumped by allies in conservative media. And he refuses to uphold basic Constitutional norms: On Sunday, Trump told Fox News that he wouldn’t commit to accepting the results of November’s presidential election.

Warnings that Trump is a dictator-in-waiting have often been hyperbolic. But his administration’s autocratic stylings are not only rhetorical -- after Trump warned he would take action to quell unrest in cities across the country, masked federal officers with no identifying badges were videoed operating in Portland, Oregon, in an apparent challenge to the state’s chain of command.

Come the November elections, Trump’s dark view of America may alienate voters. But if they grant him a second term, his increasingly strongman approach to governance could expand even further.

Stephen Collinson and Caitlin Hu

Sobota. Systemy polityczne zdominowane przez Strongmanów mają zwykle wspólne cechy.

Zakorzenione w kulcie osobowości, wymyślają na nowo rzeczywistość, definiują patriotyzm jako służący celom politycznym i budzą strach przed ludźmi z zewnątrz. Niszczą demokrację poprzez częste podniesienie rangi jednej religii, manipulowanie historią, umożliwianie siłom bezpieczeństwa działania poza tradycyjnymi ramami egzekwowania prawa i korumpowanie organów kontrolujących władzę.

Solidne prawne, polityczne i cywilne struktury wojskowe Ameryki ograniczyły wiele działań prezydenta Donalda Trumpa. Ale jego zespół coraz częściej przyjmuje narracje autokracji: Prezydent buntuje się przeciwko lewicowym "faszystom" i ostrzega w oskarżających rasowo tonach przemoc tłumu na amerykańskich przedmieściach - obszarach, w których wybory w 2020 roku zostaną wygrane i przegrane, a które, jak twierdzi, "zostaną zniesione" przez prezydenta Joe Bidena.

Sekretarz stanu USA Mike Pompeo twierdził w zeszłym tygodniu, że amerykański styl życia jest atakowany, a prawa własności i wolność religijna są najważniejszymi zasadami leżącymi u podstaw kraju. Prokurator generalny Bill Barr w swoim ostrzeżeniu przed wzrostem znaczenia Chin zdefiniował patriotyzm, przekazując dwuznaczne ostrzeżenie, że amerykańskie uniwersytety i firmy nie powinny uważać się za "globalnych obywateli", ale najpierw za amerykańskie.

Wydarzenia w Białym Domu są coraz częściej wykorzystywane do chwalenia Trumpa, ponieważ udaje on, że koronaawirus został już pokonany - fałszywe wrażenie pompowane przez sojuszników w konserwatywnych mediach. A on odmawia przestrzegania podstawowych norm konstytucyjnych: W niedzielę, Trump powiedział Fox News, że nie zobowiąże się do zaakceptowania wyników listopadowych wyborów prezydenckich.

Ostrzeżenia, że Trump jest dyktatorem-czekającym, często były hiperboliczne. Ale autokratyczny styl jego administracji jest nie tylko retoryczny - po tym, jak Trump ostrzegł, że podejmie działania mające na celu stłumienie niepokojów w miastach w całym kraju, zamaskowani oficerowie federalni bez odznaki identyfikacyjnej zostali nagrani na wideo w Portland w Oregonie, co stanowiło jawne wyzwanie dla struktury dowodzenia państwem.

W nadchodzących listopadowych wyborach, mroczny pogląd Trumpa na Amerykę może zrazić wyborców. Ale jeśli dadzą mu drugą kadencję, jego coraz bardziej zdecydowane podejście do rządzenia może się jeszcze bardziej rozszerzyć.

Stephen Collinson  and Caitlin Hu

Los sistemas políticos dominados por los hombres fuertes generalmente comparten rasgos comunes.

Arraigados en un culto a la personalidad, reinventan la realidad, definen el patriotismo para servir a fines políticos y avivan el miedo a los extraños. Erosionan la democracia, a menudo al elevar una cepa de religión, manipular la historia, capacitar a las fuerzas de seguridad para operar más allá de los marcos tradicionales de aplicación de la ley y corromper los controles del poder.

La sólida estructura militar legal, política y civil de Estados Unidos ha limitado muchas de las acciones del presidente Donald Trump. Pero su equipo está adoptando cada vez más las narrativas de la autocracia: el presidente está criticando a los "fascistas" de izquierda y advirtiendo en tonos racialmente cargados de violencia de la mafia en los suburbios de Estados Unidos, las áreas donde se ganarán y perderán las elecciones de 2020, y cuáles él afirma que una presidencia de Joe Biden "aboliría".

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, afirmó la semana pasada que el estilo de vida de los Estados Unidos estaba siendo atacado, y que los derechos de propiedad y la libertad religiosa eran los principios fundamentales del país. Y en una advertencia sobre el ascenso de China, el Procurador General Bill Barr definió el patriotismo al emitir una advertencia ambigua de que las universidades y compañías estadounidenses no deberían considerarse "ciudadanos globales", sino estadounidenses primero.

Los eventos de la Casa Blanca se utilizan cada vez más para elogiar a Trump, ya que él finge que el coronavirus ya está vencido, una falsa impresión de los aliados en los medios conservadores. Y se niega a respetar las normas constitucionales básicas: el domingo, Trump le dijo a Fox News que no se comprometería a aceptar los resultados de las elecciones presidenciales de noviembre.

Las advertencias de que Trump es un dictador en espera a menudo han sido hiperbólicas. Pero los estilos autocráticos de su administración no solo son retóricos: después de que Trump advirtió que tomaría medidas para calmar los disturbios en las ciudades de todo el país, oficiales federales enmascarados sin distintivos identificativos fueron filmados en Portland, Oregón, en un aparente desafío a la cadena del estado de mando.

En las elecciones de noviembre, la oscura visión de Trump de Estados Unidos puede alienar a los votantes. Pero si le otorgan un segundo mandato, su enfoque cada vez más fuerte de gobernanza podría expandirse aún más.

Stephen Colliison and Caitlin Hu

Thursday, July 23, 2020

No hands

Another gray morning turning into a sunny afternoon. Bartosz came at 12:15, did balance exercises with Joan, and then walked her down and up the stairs. This time he only held her hand lightly and she did all of the work almost alone. I did the same with her but downstairs we walked to the car and went to Sowas. Going back upstairs I didn't hold her hand. I just stayed behind her in case something happened, nothing did. I think soon she will be working on taking each stair with a different foot. Now it is primarily her right foot.

Shopping was done early, as usual, 08:00.  The cost for the week of food was 140 PLN($36).

When it rains, it pours. Last month our DVD player stopped playing our myriad of movies and music CDs. It was a problem but we have about 150 cassettes of music so we still had music. Yesterday the cassette player refused to even turn on. I don't know why but we can't have a life without music of our choice. I have to do something about both players.

Kolejny szary poranek zamienił się w słoneczne popołudnie. Bartosz przyszedł o 12:15, ćwiczył z Joan równowagę, a potem schodził po schodach w dół i w górę. Tym razem tylko lekko trzymał ją za rękę, a ona całą pracę wykonywała prawie sama. Zrobiłem z nią to samo, ale zeszliśmy na dół do samochodu i pojechaliśmy do Sowy. Wchodząc na górę do mieszkania, nie trzymałem jej za rękę. Po prostu pozostałem za nią na wypadek, gdyby coś się stało, ale nic nie robiłem. Myślę, że niedługo będzie pracowała nad tym, by na każdy stopień schodów postawić inną stopę. Teraz to przede wszystkim jest jej prawa stopa.

Zakupy zostały zrobione wcześnie, jak zwykle o 08:00. Koszt zakupu jedzenia na tydzień wyniósł 140 zł (36 dolarów).

Nieszczęścia chodzą parami. W zeszłym miesiącu nasz odtwarzacz DVD przestał odtwarzać nasze niezliczone filmy i płyty z muzyką. To był problem, ale mamy około 150 kaset z muzyką, więc nadal mieliśmy muzykę. Wczoraj odtwarzacz kasetowy nawet nie włączył się. Nie wiem dlaczego, ale nie możemy żyć bez ulubionej przez nas muzyki. Muszę coś zrobić z obydwoma odtwarzaczami.

Otra mañana gris que se convierte en una tarde soleada. Bartosz llegó a las 12:15, hizo ejercicios de equilibrio con Joan, y luego la acompañó escaleras abajo. Esta vez él solo sostuvo su mano ligeramente y ella hizo todo el trabajo casi sola. Hice lo mismo con ella, pero abajo bajamos al auto y fuimos a Sowas. Al volver arriba no le cogí la mano. Simplemente me quedé detrás de ella en caso de que algo sucediera, nada sucedió. Creo que pronto estará trabajando para subir cada escalera con un pie diferente. Ahora es principalmente su pie derecho.

Las compras se hicieron temprano, como de costumbre, a las 08:00. El costo de la semana de comida fue de 140 PLN ($ 36).

Cuando llueve diluvia. El mes pasado, nuestro reproductor de DVD dejó de reproducir nuestra gran cantidad de películas y CD de música. Era un problema, pero tenemos alrededor de 150 casetes de música, así que todavía teníamos música. Ayer, el reproductor de cassette se negó a encender. No sé por qué, pero no podemos tener una vida sin la música que elijamos. Tengo que hacer algo con ambos jugadores.

Wednesday, July 22, 2020

A plan.

While Joan was having PT with Bartosz, I had a Zoom meeting with a Polish teacher from Warsaw. We talked, as much as was possible for me, in Polish. At the end of our conversation, she laid out this plan for me.

" Let me just share a quick follow-up with you.
We will start our course with some vocabulary recap (professions, food, places, hobby, time-related words). That should take up to 8 meetings. Next, we will go to „Od słowa do słowa toczy się rozmowa”, but I will regularly add some extra materials such us ppts, podcasts, or short videos. One a month I’d like you to prepare a brief presentation for me (the form is up to you). The purpose of this exercise is to force you a bit to create a longer speech about a topic that you are interested in or concerned about. Also, it would be nice if you start writing a diary in Polish and then record it, e.x. as a podcast or just a home video. From time to time I will introduce you to some new grammar, but only if really necessary. After each month we can also make a quick evaluation checklist just to see if the progress goes in the right direction. All of the additional materials will be available and ready to download on your individual Google Classroom account. "

We will also check each month on my progress. I didn't make a commitment to use her because I still have other teachers to meet with. However, it was easy to talk with her and her plan seems good.

Podczas gdy Joan miała rehabilitację z Bartoszem, ja miałem spotkanie na Zoomie z nauczycielem polskiego z Warszawy. Rozmawialiśmy, jak tylko mogłem, po polsku. Na koniec naszej rozmowy, to ona układała mi ten plan. " Pozwól, że podzielę się z tobą szybką analizą. Kurs rozpoczniemy od podsumowania słownictwa (zawody, jedzenie, miejsca, hobby, słowa związane z czasem). To powinno zająć do 8 spotkań. Następnie przejdziemy do "Od słowa do słowa toczy się rozmowa", ale regularnie będę dodawać dodatkowe materiały, takie jak: ppts, podcasty, czy krótkie filmy. Raz w miesiącu chciałabym, abyś przygotował dla mnie krótką prezentację (forma zależy od Ciebie). Celem tego ćwiczenia jest zmuszenie Cię do stworzenia dłuższej prezentacji na interesujący Cię lub niepokojący Cię temat. Byłoby również miło, gdybyś zaczął pisać pamiętnik w języku polskim, a następnie nagrywał go, np. jako podcast lub po prostu domowe wideo. Od czasu do czasu wprowadzę Cię w nową gramatykę, ale tylko wtedy, gdy będzie to naprawdę konieczne. Po każdym miesiącu możemy też zrobić ewaluację, aby sprawdzić, czy postępy idą w dobrym kierunku. Wszystkie dodatkowe materiały będą dostępne i gotowe do pobrania na twoje indywidualne konto Google Classroom. " Będziemy również sprawdzać co miesiąc moje postępy. Nie zobowiązałem się do skorzystania z jej oferty, bo mam jeszcze innych nauczycieli, z którymi muszę się spotkać. Ale łatwo było z nią porozmawiać i jej plan wydaje się dobry.

Mientras Joan tenía PT con Bartosz, tuve una reunión de Zoom con un profesor de polaco de Varsovia. Hablamos, tanto como me fue posible, en polaco. Al final de nuestra conversación, ella presentó este plan para mí. "Permítanme compartir un seguimiento rápido con ustedes. Comenzaremos nuestro curso con un resumen del vocabulario (profesiones, comida, lugares, pasatiempos, palabras relacionadas con el tiempo). Eso debería llevar hasta 8 reuniones. A continuación, iremos a "Od słowa do słowa toczy się rozmowa", pero regularmente agregaré algunos materiales adicionales como ppts, podcasts o videos cortos. Una vez al mes, me gustaría que prepare una breve presentación para mí (el formulario depende de usted). El propósito de este ejercicio es forzarlo un poco a crear un discurso más largo sobre un tema que le interese o le preocupe. Además, sería bueno comenzar a escribir un diario en polaco y luego grabarlo, por ejemplo, e.x. como un podcast o simplemente un video casero. De vez en cuando te presentaré una nueva gramática, pero solo si es realmente necesario. Después de cada mes, también podemos hacer una lista de verificación de evaluación rápida solo para ver si el progreso va en la dirección correcta. Todos los materiales adicionales estarán disponibles y listos para descargar en su cuenta individual de Google Classroom. " También revisaremos cada mes mi progreso. No me comprometí a usarla porque todavía tengo otros maestros con los que reunirme. Sin embargo, fue fácil hablar con ella y su plan parece bueno.

Tuesday, July 21, 2020

Excellent day!

It was a good day. Radek was here for our English-Spanish time, Joan had another good session of therapy and then we went outside together for a walk. The hydrangeas are in full bloom and I should take pictures of them again, tomorrow.

I also finally figured out how to records my meetings with Radek on my phone and transfer them to my laptop so I can review our Spanish lessons. I was using a Sony digital recorder but they discontinued the program for this model to transfer the files into the Sony program that I have used in the past years. I didn't want to buy the "latest" one and now I don't have to.

I have received several recommendations for teachers of Polish to foreigners. I wrote to them all, telling them about myself and what I am looking for in a  teacher. I have scheduled Skype meetings with 3 of them and  1 on Zoom. I will try 1 of them for a month and decide if he/she is what I need. I am tired of not being able to communicate fully or at least better than I can now.

Tonight we listened to "Yes" while Joan prepared a fruit salad with yogurt for dinner.

To był dobry dzień. Radek był tutaj na czas naszego anglo-hiszpańskiego, Joan miała kolejną dobrą sesję terapeutyczną, a potem wyszliśmy razem na spacer. Hortensje są w pełnym rozkwicie i jutro powinienem znowu zrobić im zdjęcia.

W końcu też wymyśliłem, jak nagrywać spotkania z Radkiem na telefonie i przenosić je na laptopa, abym mógł przejrzeć nasze lekcje hiszpańskiego. Używałem dyktafonu cyfrowego Sony, ale przerwali program dla tego modelu do przenoszenia plików do programu Sony, z którego korzystałem w ostatnich latach. Nie chciałem kupować „najnowszego” i teraz nie muszę.

Otrzymałem kilka rekomendacji dla nauczycieli języka polskiego dla obcokrajowców. Napisałem do nich wszystkich, opowiadając im o sobie io tym, czego szukam u nauczyciela. Zaplanowałem spotkania na Skypie z 3 z nich i 1 na Zoom. Spróbuję 1 z nich przez miesiąc i zdecyduję, czy jest tym, czego potrzebuję. Jestem zmęczony tym, że nie jestem w stanie komunikować się w pełni lub przynajmniej lepiej niż teraz.

Dziś wieczorem posłuchaliśmy „Tak”, podczas gdy Joan przygotowywała na obiad sałatkę owocową z jogurtem.

Fue un buen día. Radek estuvo aquí para nuestro tiempo de inglés-español, Joan tuvo otra buena sesión de terapia y luego salimos a caminar juntos. Las hortensias están en plena floración y mañana debería tomarles fotos nuevamente.

Finalmente, también descubrí cómo grabar mis reuniones con Radek en mi teléfono y transferirlas a mi computadora portátil para poder revisar nuestras lecciones de español. Estaba usando una grabadora digital Sony pero interrumpieron el programa de este modelo para transferir los archivos al programa Sony que he usado en los últimos años. No quería comprar el "último" y ahora no tengo que hacerlo.

He recibido varias recomendaciones para profesores de polaco a extranjeros. Les escribí a todos, les conté sobre mí mismo y lo que estoy buscando en un maestro.  He programado reuniones de Skype con 3 de ellas y 1 en Zoom. Trataré 1 de ellos durante un mes y decidiré si él / ella es lo que necesito. Estoy cansado de no poder comunicarme completamente o al menos mejor de lo que puedo ahora.

Esta noche escuchamos "Sí" mientras Joan preparaba una ensalada de frutas con yogurt para la cena.


Monday, July 20, 2020

Rain to sun.

A rainy morning turned to sunshine in the afternoon. Joan took Melatonin last night so she slept until 10:00 in the morning. I was awake at 8:00 so I had time to do a little studying before she was ready to get up. I watched and listened to the latest video from Español con Juan. Actually, I reviewed a video about how to say "to be". In Spanish, it has two separate words to use depending on the way you use it.

I was very surprised today when I found a check for money that a friend from Michigan sent to us. She mailed it on March 27th, registered mail, and we received it today. Today is July 20th. It took 5 months to get here. I can't believe the postal systems in the U.S. and Poland are that bad.

Joan's therapy was dedicated to her right arm and shoulder. She still has pain when she moves it.

Deszczowy poranek zmienił się w słoneczne popołudnie. Zeszłej nocy Joan wzięła melatoninę, więc spała do 10:00 rano. Obudziłem się o 8:00, więc miałem czas na małą naukę, zanim była gotowa by wstać. Oglądałem i słuchałem najnowszego filmu z Español con Juan. Właściwie, przejrzałem film o tym, jak powiedzieć "być". W języku hiszpańskim są dwa osobne słowa, których należy użyć w zależności od sposobu, w jaki się je używa.

Byłem dziś bardzo zaskoczony, kiedy znalazłem czek na pieniądze, który wysłał do nas przyjaciel z Michigan. Wysłał go 27 marca, listem poleconym, a my otrzymaliśmy go dzisiaj. Dzisiaj jest 20 lipca. Przesłanie go tutaj zajęło 5 miesięcy. Nie mogę uwierzyć, że systemy pocztowe w USA i w Polsce są takie złe.

Terapia Joan była cała poświęcona jej prawemu ramieniu i barkowi. Wciąż ma ból, kiedy ją porusza.

Una mañana lluviosa se convirtió en sol por la tarde. Joan tomó Melatonin anoche, así que durmió hasta las 10:00 de la mañana. Estaba despierto a las 8:00, así que tuve tiempo de estudiar un poco antes de que ella estuviera lista para levantarse. Vi y escuché el último video de Español con Juan. En realidad, revisé un video sobre cómo decir "ser". En español, tiene dos palabras separadas para usar dependiendo de la forma en que lo use.

Hoy me sorprendió mucho cuando encontré un cheque por dinero que nos envió un amigo de Michigan. Lo envió por correo postal el 27 de marzo, y lo recibimos hoy. Hoy es 20 de julio. Tomó 5 meses llegar aquí. No puedo creer que los sistemas postales en los Estados Unidos y Polonia sean tan malos.

La terapia de Joan se dedicó a su brazo y hombro derechos. Ella todavía tiene dolor cuando lo mueve.

Sunday, July 19, 2020

Surprised messages.

Surprisingly. yesterday morning in my email were 3 messages from high school friends of my son, Eric. They all, basically, said there had been a meeting of old high school friends and they wondered what had happened to Eric over the years. They tried to find him on FaceBook but they couldn't. Eventually, they discovered that Eric had passed away 2 years ago. 3 of them sent their condolences and 1 included a picture(above) of her and Eric in Baltimore, Maryland. I wrote to them and thanked them all.

A very nice day today, sunny warm and blue skies. So, after a breakfast of prosciutto, scrambled eggs, and toast, I walked my lovely wife down the stairs and into our car. We wanted to be outside so we went to the coffee shop in front of Empik and Plac Wolnosći. I bought 2 cups of coffee with milk and 2 brownies. Plac Wolnosći was almost empty of the normal Saturday crowd,. Covid-19 is the reason although, of the people who did pass by or sit on the benches, only 1 was wearing a mask. That was about 1 out of 20 people. Even mothers with young children had no masks for themselves of their children.

Sitting there we talked about how joyful it is to watch the little kids. One young one was learning to climb the stairs to the cafe holding her mother's hand. When she got to the top where we were sitting, she looked at me for a while and I said, "Cześć"(Hello). She smiled back and returned my "cześć". She was 4 or 5 years old.

That monstrous fountain has no water in it now. Possibly it is because the health department thinks the virus could be spread by the children who might be carriers of it playing in the water, That is only my guess, of course.

Niespodziewanie, wczoraj rano w moim mailu były 3 wiadomości od licealnych przyjaciół mojego syna, Erica. Wszystkie w zasadzie mówiły, że było spotkanie starych znajomych z liceum i zastanawiali się, co się stało z Ericem przez te wszystkie lata. Próbowali go znaleźć w Face Book, ale nie mogli. W końcu odkryli, że Eric odszedł 2 lata temu. Trzech z nich wysłało kondolencje, a jedna osoba dołączyła zdjęcie (powyżej) jej i Erica w Baltimore, Maryland. Napisałem do nich i podziękowałem im wszystkim.

Dzisiaj jest bardzo przyjemny ciepły dzień , słoneczne i błękitne niebo. Więc, po śniadaniu z prosciutto, jajecznicą i tostem, zszedłem moją uroczą żoną po schodach do naszego samochodu. Chcieliśmy być na zewnątrz, więc poszliśmy do kawiarni przed Empikiem i Plac Wolności. Kupiłem 2 filiżanki kawy z mlekiem i 2 browni. Plac Wolnosci był prawie pusty od normalnego, sobotniego tłumu. Powodem tego jest Covid-19, choć spośród osób, które przeszły obok lub usiadły na ławkach, tylko jedna miała na sobie maskę. Około 1 na 20 osób. Nawet matki z małymi dziećmi nie miały masek dla siebie i swoich dzieci.

Siedząc tam rozmawialiśmy o tym, jak radosne jest obserwowanie małych dzieci. Jedna mała uczyła się wchodzić po schodach do kawiarni, trzymając matkę za rękę. Kiedy weszła na górę, gdzie siedzieliśmy, spojrzała na mnie przez chwilę, a ja powiedziałem "Cześć". Uśmiechnęła się i oddała moje "cześć". Miała 4 czy 5 lat.

W tej ogromnej fontannie nie ma teraz wody. Być może dlatego, że wydział zdrowia uważa, że wirus może się rozprzestrzeniać przez dzieci, które mogą być jego nosicielami, bawiąc się w wodzie, tak tylko przypuszczam, oczywiście.

Asombrosamente. ayer por la mañana en mi correo electrónico había 3 mensajes de amigos de la escuela secundaria de mi hijo, Eric. Todos, básicamente, dijeron que había habido una reunión de viejos amigos de la escuela secundaria y se preguntaron qué le había sucedido a Eric a lo largo de los años. Intentaron encontrarlo en FaceBook pero no pudieron. Finalmente, descubrieron que Eric había fallecido hace 2 años. 3 de ellos enviaron sus condolencias y 1 incluyó una foto (arriba) de ella y Eric en Baltimore, Maryland. Les escribí y les agradecí a todos.

Un día muy agradable hoy, soleado cielo cálido y azul. Entonces, después de un desayuno de jamón, huevos revueltos y tostadas, bajé a mi encantadora esposa por las escaleras y subimos a nuestro auto. Queríamos estar afuera, así que fuimos a la cafetería frente a Empik y Plac Wolnosći. Compré 2 tazas de café con leche y 2 brownies. Plac Wolnosći estaba casi vacío de la multitud normal de los sábados. Covid-19 es la razón, aunque, de las personas que pasaron o se sentaron en los bancos, solo 1 llevaba una máscara. Eso fue aproximadamente 1 de cada 20 personas. Incluso las madres con niños pequeños no tenían máscaras para sí mismas de sus hijos.

Sentados allí, hablamos de lo alegre que es ver a los niños pequeños. Una joven estaba aprendiendo a subir las escaleras hacia el café sosteniendo la mano de su madre. Cuando llegó a la cima donde estábamos sentados, me miró por un momento y le dije: "Cześć" (Hola). Ella le devolvió la sonrisa y me devolvió mi "cześć". Ella tenía 4 o 5 años.

Esa monstruosa fuente no tiene agua ahora. Posiblemente se deba a que el departamento de salud cree que el virus podría ser transmitido por los niños que podrían ser portadores de él jugando en el agua. Eso es solo mi suposición, por supuesto.