Friday, June 30, 2017

Easy.

A quiet day for us at home. The usual Spanish study time, a little cleaning but in general just taking it easy today.

To spokojny dzień dla nas w domu. Zwykły hiszpański czas nauki, trochę czyszczenia, ale w ogóle, biorąc dziś to łatwe.

Thursday, June 29, 2017

Skype problem.

Daniel, Joan and I.
 
Earlier today I had a problem with Skype when trying to talk with my Spanish partner. The little circle where you change your status to online was only in blue color with a little white arrow going round and round. No matter what I did it wouldn't change Plus, all of my contacts has the white circle meaning no connection to them.  Then, a minute later, all contact names  disappeared. I did a search for his name, found it, added it to my list but it still did not appear. AGAIN I SEARCHED, found it but this time clicked on it in Search and the derails of our last conversation but he still showed as offline. Taking a chance I clicked on video call and he answered. I told him what happened and he said hang up and he would call me back. When he did, suddenly his name was in my contact list but still the spinning blue circle. Ten minutes later my laptop shutdown. I restarted it and was going to uninstall and reinstall Skype but it was time for food shopping so we went. When I returned home I turned on the laptop and Skype was working well again. GO Figure.

Stash came by for a visit at 12:00 and, as usual, we talked about various things like educational systems, mathematicians, health and opera. I didn't know that Bizet, the French composer who wrote the opera, Carmen, about a Spanish women, had never been to Spain or that Puccini, the Italian composer of Madame Butterfly, had never been to Japan. He received records from the wife of the Japanese Ambassador of that time and from those recordings he composed the opera. Stash is a wealth of information.

Zbyszek took the picture above and sent it took me. I had an excellent time playing with Daniel. I wonder if his mother would rent him out to us for a day? :-)

Podczas rozmowy na Skypez moim hiszpańskim partnerem miałem problem z tą aplikacją. Małe kółeczko, którym możesz zmienić status online, był tylko w kolorze niebieskim, a biała strzałka kręciła się w kółko. Niezależnie od tego, co zrobiłem, nic się nie zmieniło, wszystkie moje kontakty miały  biały okrąg oznaczający brak połączenia. W chwilę później wszystkie kontakty zniknęły. Poszukałem jego imię, znalazłem, dodałam je do mojej listy, ale nadal kontakt się nie ukazał. Znowu poszukałem, znalazłem , ale tym razem kliknąłem na nie w folderze Wyszukiwanie kontaktów i  w przebiegu w naszej ostatniej rozmowy, ale nadal jego kontakt pokazał jako offline. Korzystając z okazji, kliknąłem na rozmowę wideo i on odpowiedział. Powiedziałem mu, co się stało, a on powiedział, że odłoży słuchawkę i do mnie oddzwoni. Kiedy to zrobił, nagle jego imię było na mojej liście kontaktów, ale wciąż z  kręcącym się niebieskim kółkiem. Dziesięć minut później mój komputer  wyłączył się. Zrestartowałem go,  odinstalowałem i zainstalowałem Skype, ale nadszedł czas na zakupy, więc wyszliśmy. Kiedy wróciłem do domu, włączyłem laptop i Skype działał dobrze. Pomyśl.

Stash przyszedł z wizytą o godzinie 12:00 i jak zwykle rozmawialiśmy o różnych sprawach, takich jak systemy edukacyjne, matematycy, zdrowie i opera. Nie wiedziałem, że Bizet, francuski kompozytor, który napisał operę Carmen - rzecz o hiszpańskich kobietach - nigdy nie był w Hiszpanii lub, że Puccini, włoski kompozytor Madame Butterfly, nigdy nie był w Japonii. Otrzymał zapisy od żony japońskiego ambasadora z tamtych czasów i na ich podstawie  skomponował operę. Stash to chodząca encyklopedia.

Zbyszek zrobił to zdjęcie, które widać powyżej i przysłał mi je. Świetnie się bawiłem z Danielem. Zastanawiam się, czy jego matka zgodzi się, aby był z nami przez jeden dzień? :-)

Wednesday, June 28, 2017

Visit to ZbyszekAt 14:30 Joan and I went to visit our friend, Zbyszek, in his new flat. We stopped on the way to buy a nice plant as our present to him and his wife as it is the custom when you visit a new flat or house for the first time.  It doesn't necessarily have to be a plant.

His new flat is on the first floor so it's not necessary to climb the four flight of stairs like in his old flat. Unfortunately, his wife was in Mrokowo visiting their son so she was not home but his daughter, Gosia, was there with her eight month old son, Daniel, who was sleeping in one of the rooms. They greeted us, showed us a few rooms and then we went into the kitchen to have coffee and ciasto. Very close to his flat is a pastry and bread shop, Zagrodnicza, and the pastries came from there. We talked for a while, waiting for Daniel to wake up.

Finally he did and Gosia brought him into the kitchen. His initial reaction to me was one of fright but he soon settled down and started smiling. I took a lot of pictures of him. We eventually went into another room and I was able to hold him and amuse him for a while. At eight months old he already has a good personality.

O 14:30 Joanna i ja odwiedziliśmy naszego  przyjaciela, Zbyszka. Zatrzymaliśmy się po drodze, aby kupić  roślinę jako prezent dla niego i jego żony, jak to jest w zwyczaju, kiedy po raz pierwszy odwiedzasz nowe mieszkanie lub dom. To niekoniecznie musi być roślina.

Jego nowe mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze, więc nie trzeba wspinać się po czterech kondygnacjach schodów, jak to było w jego starym mieszkaniu. Niestety jego żona była w Mrokowie odwiedzając syna, więc nie była w domu, ale jego córka, Gosia, była tam z ośmiomiesięcznym synem Danielem, który spał w jednym z pokoi.

Przywitali  nas, pokazali nam kilka pokoi, a potem poszliśmy do kuchni na kawę i ciasto. Bardzo blisko jego mieszkania jest cukiernia i piekarnia, Zagrodnicza i ciasto stamtąd pochodziło. Rozmawialiśmy przez chwilę, czekając, aż Daniel się obudzi .

Wreszcie obudził się i Gosia przyprowadziła go do kuchni. Początkowo zareagował na mnie ze strachem, ale wkrótce usiadł i zaczął się uśmiechać. Zrobiłam mu wiele zdjęć . W końcu poszliśmy do innego pokoju i byłem w stanie go potrzymać i bawić go przez chwilę. W wieku ośmiu miesięcy ma już dobrą osobowość.

Heat wave.

Things are heating up a little here in Poznań. After the PiS government broke the promise of European Union assistance in the migration crisis, according to PO, women and children fleeing the war could find refuge in Poland, even in symbolic numbers. This kind of help was also announced by the President of Poznan, President Jacek Jaśkowiak, in a telephone conversation with the chairman of PO. He expressed his willingness to accept one or two mothers with children from the war-affected areas, PiS immediately said he was playing politics and was he representing all the people of Poznań or just his own political party?

So far the charities have helped Syria financially. Last month, the joint action of the city and Caritas "Poznań for Syria" was completed, during which almost 33.5 thousand zloty's was collected.

A nice day here, weather wise, sunny with clouds, 25c and a little breeze. A heat wave is on it's way here with temperatures above 30c.

Zbyszek called and invited us to come a see his new flat. His daughter, Małgorzata, and her young son are there visiting from Bulgaria so it will be a chance to see them also. It's been a few years since we last saw her. She's been living in Bulgaria for 8 or 9 years now and likes it. Someday we should go and visit that country.

W Poznaniu trochę się nagrzewa. Po tym jak rząd PiS obalił obietnicę pomocy Unii Europejskiej w kryzysie migracyjnym, zdaniem PO, kobiety i dzieci uciekające z wojny mogłyby znaleźć schronienie w Polsce, nawet w symbolicznych ilościach. Tego rodzaju pomoc zapowiedziała również Prezydent Poznania, Prezydent Jacek Jaśkowiak, w rozmowie telefonicznej z przewodniczącym PO. Wyraził chęć przyjęcia jednego lub dwóch matek z dziećmi z terenów dotkniętych wojną, PiS od razu powiedział, że gra politykę i reprezentował wszystkich ludzi w Poznaniu czy tylko jego partii politycznej?
Do tej pory organizacje charytatywne pomogły finansowo w Syrii. W zeszłym miesiącu zakończyło się wspólne działanie miasta i Caritas "Poznań dla Syrii", podczas którego zebrano blisko 33,5 tys. Złotych.
Miły dzień tutaj, pogoda pogodna, słońce z chmurami, 25c i mała bryza. Fala upałów jest tu tak, gdy temperatura przekracza 30 ° C.
Zbyszek zadzwonił i zaprosił nas, aby zobaczyć jego nowe mieszkanie. Jego córka, Małgorzata, i jej młody syn odwiedzają z Bułgarii, więc będzie to okazja, aby ich zobaczyć. Minęło kilka lat od ostatniego oglądania jej. Od 8 do 9 lat mieszka w Bułgarii i lubi to. Pewnego dnia powinniśmy iść do tego kraju.

Monday, June 26, 2017

Graduation

Nikki and her mother, Karen, Joan's daughter.
 
We finally received some pictures of granddaughter Nikki's graduation from high school. It actually took place last month and the pictures were taken the day after the event. We Skyped with her mother last night and finally got her to send what she hade. We were hoping for the more cap and gown type picture but these will do. Nikki will start university in the autumn.

Not a great start for the week for me.  After some pain over the weekend in one tooth, an x-ray showed it was beyond repair so today it was taken out. Not the most pleasant thing to have done.

I read on cousin Jan's blog that he is now back in America from his visit to his family and birthplace in Golina. Fortunately he is also a picture taker so I was able to see a little of his adventure.

W końcu otrzymaliśmy zdjęcia  wnuczki Nikki, która ukończyła szkołę średnią. W rzeczywistości fakt ten miał miejsce w zeszłym miesiącu, a zdjęcia zostały zrobione dzień po imprezie. Wczoraj rozmawialiśmy z jej matką i wreszcie przekonaliśmy  ją  aby wysłała te, które miała. Liczyliśmy na więcej zdjęć w stroju akademickim, ale takie zrobią. Jesienią Nikki rozpocznie naukę na uniwersytecie.

Początek tygodnia nie jest dla mnie dobry. Podczas weekendu odczuwałem ból w jednym zębie, a  rentgen wykazał, że nie nadaje się do leczenia, więc dzisiaj został usunięty. Nie najprzyjemniejsza rzecz jaka została zrobiona.


Przeczytałem na blogu kuzyna Jana, że jest teraz z powrotem w Ameryce po wizycie u rodziny i rodzinnym mieście w Golinie. Na szczęście jest także fotografem, więc mogłem zobaczyć część jego przygody.

Sunday, June 25, 2017

U Rzeźników

 
You know the saying, "You can't see the forest for the trees"?  Well, this is my excuse for not finding the U Rzeźnikówrestaurant yesterday. I was standing on the corner of Kosciusko and Tajczaka street looking at all the buildings trying to find the restaurant. I was looking for a sign on a building.  Not even four feet away from me, across the street, there it was on the ground level. However, on the Google, 3 year old satellite map, it does not appear. Since that time the restaurant has opened.

I went to take pictures and took Joan to have lunch there. Joan had a burger with gorgonzola cheese and I had the classic burger with cheddar cheese. I read on the menu all burgers were made with 100% Polish beef, a fact that did not please me because I have yet to sample good Polish beef. It was the same for the burgers we had. Except for the mayonnaise, tomato and cheese, there was no other taste.  The beef was tasteless. This is not the place for a good burger. They do offer BBQ ribs but they are pork ribs, not beef. I have never tried pork ribs. Maybe on July 4th I will.

Znasz to powiedzenie: „Widzisz las? Nie, drzewa mi zasłaniają”. Cóż, to jest moje usprawiedliwienie dla tego, że nie znalazłem restauracji "U Rzeźników" wczoraj. Stałem na rogu ulic Kościuszki i Taczaka, patrząc na wszystkie budynki, próbując znaleźć restaurację. Szukałem szyldu na budynku. A ona znajdowała się nie dalej niż cztery stopy ode mnie, po drugiej stronie ulicy, na poziomie chodnika. Jednak na 3-letniej mapie satelitarnej Google jej nie było. Tyle lat restauracja jest czynna.

Poszedłem zrobić zdjęcia i wziąłem Joan tam na lunch. Joan zamówiła hamburgera z serem gorgonzola, ja wybrałem klasycznego hamburgera z serem cheddar. Czytałem w menu, że wszystkie hamburgery robią ze 100% polskiej wołowiny, co mnie nie ucieszyło, bo jeszcze nie jadłem dobrej polskiej wołowiny. To samo było z hamburgerami. Poza majonezem, pomidorem i serem nie było czuć innego smaku. Wołowina była bez smaku. To nie jest miejsce na dobrego burgera. Maja w ofercie żeberka BBQ, ale są to żeberka wieprzowe, a nie z wołowiny. Nigdy nie próbowałem żeberek. Może 4 lipca to zrobię.

 

Saturday, June 24, 2017

A new restaurant.

Not much happened yesterday except it was raining most of the day. Today there is no rain but no sun either. Checking the weather in Calp, Spain I see it is 28c and sunny.

Cousin Wioletta wrote that their new restaurant is still in progress and not ready to open yet. It is near Wodzicki Park, close to Sołacki Park. Maciej, her husband, works everyday preparing the place but it takes time to open a new restaurant. They had a successful restaurant, Bernadino's, and bar, The Blueberry Bar, on św. Marcin street in the center of Poznań but the building was bought by a new owner who turned it into a hotel so they had to find a new location. One problem with that location was finding a parking place. I think it will be better at the new location but it will take time to be known. They will have competition because close to them is the Milano restaurant, a good restaurant that has been there for many years. My hope is that they will be very successful in their new business adventure. They are both hard working people and deserve it.

Being inquisitive, my goals for the day were twofold: visit with cousin Maciej and see the progress he has made and then find the restaurant our friend Mirka would like to have dinner in when she visits with her husband, Dan, on July 4th.

I found Maciej with no problem because it is back in front of the parking lot of Milanos. He was there with another worker and was happy to show me what he had done. The building he bought is being completely changed and it will now have 14 rooms for rent after January of next year. In front of the building he is building the restaurant that he thinks will open in two months after the holidays. I told him Joan and I would be his first customers. I was very impressed with the work he has done. I remember the old building and what bad shape it was in. We talked for a while and I told him to call me if I could help in any way because we are cousins. He said, "No, you are my uncle". In the Polish culture, almost any older relative is an aunt or uncle. However, in genealogy terminology, he is really my second cousin. I didn't try to correct him, I just said that is even more reason to call me, if I am his uncle.

The second goal was not so easily met, in fact, wasn't. I searched the street where the restaurant was suppose to be but couldn't find it. I even parked the car, walked up and down the street but still to no avail. Back at home and looking at the Google map I realized the restaurant is ether inside a building or behind one. Tomorrow I will go back and find it, for sure. Check back tomorrow, Mirka.Niewiele się wczoraj działo, oprócz tego, że padało przez większość dnia. Dziś nie ma deszczu, ale słońca też nie. Sprawdzam pogodę w Cal w Hiszpanii - jest 28 stopni i słonecznie. 

Kuzynka Wioletta napisała, że ich nowa restauracja jest nadal w przygotowaniu i jeszcze nie jest gotowa do otwarcia. Znajduje się w pobliżu Parku Wodziczki, niedaleko Parku Sołackiego. Maciej, jej mąż, pracuje codziennie przygotowując to miejsce, ale potrzeba czasu, aby otworzyć nową restaurację. Wcześniej z powodzeniem prowadzili restaurację Bernardino i bar Blueberry Bar na ul. św. Marcin, w centrum Poznania, ale budynek został kupiony przez nowego właściciela, który przekształcił go w hotel, więc musieli znaleźć nową lokalizację. Problemem poprzedniej lokalizacji było znalezienie miejsca parkingowego. Myślę, że w nowym miejscu będzie lepiej, ale zbudowanie sobie marki zajmie trochę czasu. Będą mieli konkurencję, ponieważ w pobliżu jest restauracja Milano, dobra restauracja, która jest tam od wielu lat. Mam nadzieję, że ich nowa biznesowa przygody zakończy się sukcesem. Są to ludzie ciężko pracujący i zasługują na to. 

Jako, że jestem dociekliwy, moje cele na dzień były dwojakie: odwiedzić kuzyna Macieja i zobaczyć jego postępy, a następnie znaleźć restaurację, gdzie zjedlibyśmy kolację z naszą przyjaciółką Mirką, podczas jej wizyty z mężem Danem, 4 lipca. 

Znalazłem Macieja bez problemu, ponieważ jest w przedniej części parkingu Milano. Był tam z pracownikiem i z radością pokazał mi, co zrobił. Budynek, który kupił jest całkowicie przerabiany i od stycznia przyszłego roku będą mieć 14 pokoi do wynajęcia. W przedniej części budynku robi restaurację, którą jego zdaniem, otworzy w ciągu dwóch miesięcy po wakacjach. Powiedziałem mu, że Joan i ja będziemy jego pierwszymi klientami. Byłem pod wrażeniem pracy, jaką wykonał. Pamiętam stary budynek i jaki miał okropny kształt. Rozmawialiśmy przez chwilę i powiedziałem mu, aby zadzwonił do mnie, gdybym mógł mu w jakikolwiek sposób pomóc, ponieważ jesteśmy kuzynami. Powiedział: „Nie, jesteś moim wujkiem”. W polskiej kulturze, prawie każdy starszy krewny jest ciocią lub wujkiem. Jednak w terminologii genealogicznej, jest moim kuzynem w drugiej linii. Nie próbowałem go skorygować, po prostu powiedziałem, że w związku z tym jest jeszcze więcej powodów by do mnie zadzwonić, skoro jestem jego wujkiem.


Drugi cel nie był taki łatwy do zrealizowania. Szukałem restauracji na ulicy, gdzie miała być, ale nie mogłem jej znaleźć. Nawet zaparkowałem samochód, przeszedłem się tam i z powrotem, bez powodzenia. Po powrocie do domu, patrząc na mapę Google, zdałem sobie sprawę, że restauracja jest albo wewnątrz budynku lub za nim. Jutro wrócę i ją znajdę. Sprawdzę jutro, Mirka.
Thursday, June 22, 2017

AAA

The website where I usually got the application for my International drivers license changed and I could not find it. I wrote an email to the office I use in Florida and they were very helpful. Today I had new pictures taken for the application, made copies of my valid Illinois drivers license and sent it registered mail. I should have it in 4-5 weeks, I hope.

We did our weekly shopping for food, cost 155 zl($41). A little high because Joan is preparing the traditional Polish salad and needed extra vegetables. I am sure there is a name for it but I forgot it.

I had a nice conversation earlier with my Spanish conversation partner and he corrected some mistakes I was making in Spanish. My Polish partner corrected a lot of my mistakes, always grammar. I think this will never end.

Nie mogłem znaleźć strony internetowej, przez którą zwykle wysyłałem wniosek o wydanie mojego międzynarodowego  prawa jazdy. Napisałem e-mail do biura na Florydzie, z którego korzystam i uzyskałem pomoc. Dziś zrobiłem zdjęcia do tego wniosku, kopie mojego ważnego prawa jazdy w Illinois i wysłałem list polecony.  Powinienem otrzymać nowe za 4-5 tygodni, mam nadzieję.

Zrobiliśmy tygodniowe zakupy żywności za 155 zł (41 USD). Trochę wysoki koszt,  ponieważ Joan przygotowuje tradycyjną polską sałatkę i potrzebowała dodatkowych warzyw. Jestem pewien, że sałatka ma jakąś nazwę, ale zapomniałem.

Wcześniej rozmawiałem z moim partnerem z Hiszpanii i poprawiłem błędy popełnione w języku hiszpańskim. Mój polski partner poprawił wiele moich błędów, zwykle gramatycznych. Myślę, że to się nigdy nie skończy.

Wednesday, June 21, 2017

OH NO>>>>>>>>>>>>

A nice surprise when the temperature today was only26c. Not a nice surprise when the internet didn't work. After trying several different things I turned on the TV and it didn't work either.  Puzzled, I unplugged and re-plugged everything but still nothing. I knew our contract was due for renewal so I checked it and sure enough, it expired last night. This afternoon I went and signed a new contract for one year. Cost for internet and TV combined..90 zl($24) at 25mb download speed per month.

Time to renew my International Drivers License so I filled out the form and put it in the registered mail. I should have done it last month but I forgot again. In four weeks I will have the new one.

Miła niespodzianka, gdy dzisiejsza temperatura to tylko26c. Nie była to miła niespodzianka, gdy Internet nie działa. Po kilku próbach włączyłem telewizor i też nie działał. Zdezorientowany, wszystko odłączyłem i ponownie podłączyłem , ale nadal nic się nie działo. Wiedziałem, że nasza umowa ma zostać odnowiona, więc sprawdziłem  i rzeczywiście poprzedniego wieczoru minął termin ważności. Tego popołudnia pojechałem i podpisałem nowy kontrakt na rok. Koszt kombinacji połączenie z Internetem plus telewizja za 90 zł (24 USD) przy prędkości pobierania 25 MB miesięcznie.

Czas na odnowienie mojego międzynarodowego prawa jazdy więc wypełniłem formularz i wysłałem go  emailem. Powinienem był to zrobić w zeszłym miesiącu, ale znowu zapomniałem . Za cztery tygodnie będę miał nowe.

Tuesday, June 20, 2017

Another hot one.

Another hot day. 34c and sunny. Thank goodness we have windows on both sides of our flat that allows a breeze to blow through it.

We watched an interesting movie by Michael Moore called, "Where to invade next". In it he goes to different countries to find the best thing they have to offer and to bring that idea back to America. Of course it is not in reality that it will happen but it is interesting to compare the things in place in those countries compared to the U.S. Iceland was interesting because after the financial crisis, a prosecutor there put 70 bankers into jail for their part in causing it. He had help from a U.S. lawyer but in the U.S. only one person went to jail.

Kolejny gorący dzień. 34 C i słonecznie. Dzięki Bogu mamy okna po obu stronach naszego mieszkania, które pozwalają powiewowi przelecieć przez nasze mieszkanie.

Oglądaliśmy interesujący film Michaela Moore'a pod tytułem " Where to invade next”. Autor filmu udaje się do różnych krajów, aby znaleźć najlepszą rzecz, jaką mieszkańcy mają do zaoferowania i przywieźć ten pomysł do Ameryki. Oczywiście, w rzeczywistości nie jest tak, że to się zdarzy, ale ciekawe jest porównanie rzeczy w tamtych krajach ze Stanami Zjednoczonymi. Interesująca okazała się Islandia , ponieważ po kryzysie finansowym prokurator posłał za kratki 70. bankierów z powodu ich udziału w doprowadzenia do kryzysu. Pomagał mu prawnik ze Stanów Zjednoczonych, ale w Stanach Zjednoczonych tylko jedna osoba poszła do więzienia.

Monday, June 19, 2017

Ławicza

Official summer is not for two days but today it's 90F in our city and hot.

I was talking with someone heading to Portugal for vacation, leaving from our own airport. Our airport, Ławicza, is somewhat a mystery to me. In the last few years they have doubled it in size but still it has so few flights to foreign countries. Wrocław, a smaller city three hours south of here, has more. You can fly from here to Barcelona or Alicante, Spain but to go to Malaga you have the travel three hours to Wrocław. The flight to Malaga takes three hours. Sometimes it is faster to go from Berlin to another country than from Poznań. I don't understand this. Are the runways not long enough for bigger airplanes?

It is the same for our roads. Why is there no fast road from the western border to the eastern border or from the north to the south? Surely in thirty years since the government changed hands they could have been built by now to improve the economy and tourism. Are there no forward thinkers in Poland? Only those who wish to fill their own pockets? Where are the patriots of Poland who put the country before themselves? Why do we always settle for the lesser of two evils?

Oficjalne lato nie jest na dwa dni, ale dzisiaj to 90F w naszym mieście i gorąco.

Rozmawiałem z kimś, kto wyruszył do Portugalii na wakacje, zostawiając z własnego lotniska. Nasz lotnisko, Ławicza, jest dla mnie tajemnicą. W ciągu ostatnich kilku lat podwoiły ich rozmiary, ale wciąż ma tak mało lotów do obcych krajów. Wrocław, mniejsze miasto trzy godziny na południe stąd, ma więcej. Możesz lecieć stąd do Barcelony lub do Alicante, Hiszpanii, ale do Malagi masz trzy godziny jazdy do Wrocławia. Lot do Malagi trwa trzy godziny. Czasem szybciej można jechać z Berlina do innego kraju niż z Poznania. Nie rozumiem tego. Czy pasa startu nie jest wystarczająco długi dla większych samolotów?

To samo dotyczy naszych dróg. Dlaczego nie ma szybkiej drogi od zachodniej granicy do wschodniej granicy lub z północy na południe? Z pewnością w ciągu trzydziestu lat od czasu, gdy rząd zmienił ręce, mogłyby teraz zostać wybudowane, aby poprawić gospodarkę i turystykę. Czy w Polsce nie ma myślicieli na przyszłość? Tylko ci, którzy chcą wypełnić własne kieszonki? Gdzie są patrioci Polski, którzy umieli kraj przed sobą? Dlaczego zawsze oswajamy się z mniejszym z dwóch zła?

Sunday, June 18, 2017

Zamek PrzemysłaOn this lovely day, Joan and I went for our first visit to the rebuilt Zamek Przemysła.

Construction of the castle was probably started by Przemysł I in 1249 on hill later called Góra Zamkowa (Castle Mountain,), and now better known as Góra Przemysława (Hill of Przemysł (or Przemysław)). The son of Przemysł I, Przemysł II, hoping for reunification of Poland under his rule decided to build a larger castle, more proper for a king. In 1295 Przemysł became King of Poland, but he was assassinated a year later.  The castle was later destroyed during the Swedish invasion, sacked in 1704 by the armies of Russia and Saxony during he Great Northern War.

On 22 April 2002, a committee for rebuilding of the castle was founded and on 20 December 2010, work began on the total reconstruction of the demolished parts of the castle, and meticulous restoration of the surviving buildings. Now, seven years later, it is open to the public.

It sits high on the hill overlooking the rynek and all of Poznań and with it's six level tower provides great views of the city. Fortunately, there is an elevator that takes you to the top. Joan and I used it to view the city as I took pictures.

On the opposite side of the castle are the exhibition rooms from different periods of history such as Baroque, Classical, Rococo, etc. Items include armor, arms, furniture, crystal, clothing, religious, tapestries and others, They are all in the pictures.

The entrance fee is 12 zl(normal0 and 8 zl(senior). It is worth the price.

W tym cudownym dniu Joanna i ja pojechaliśmy na naszą pierwszą wizytę w odbudowującym się zamku Przemyślu.

Budowę zamku prawdopodobnie rozpoczął Przemysł I w 1249 r. Na wzgórzu zwanym później Góra Zamkowa (Góra Zamkowa), a obecnie znany jako Góra Przemysława (Wzgórze Przemysłowe (Przemysław)). Syn Przemysł I, Przemysł II, mając nadzieję na zjednoczenie Polski pod jego rządem postanowił zbudować większy zamek, bardziej odpowiedni dla króla. W 1295 Przemysł został królem Polski, ale rok później został zamordowany. Zamek został później zniszczony podczas inwazji szwedzkiej, która wkroczyła w 1704 roku przez wojska Rosji i Saksonii podczas Wielkiej Wojny Północnej.

W dniu 22 kwietnia 2002 r. Powołano komitet odbudowy zamku, a 20 grudnia 2010 r. Rozpoczęto prace nad całkowitą rekonstrukcją zburzonych części zamku i drobiazgową renowacją istniejących budynków. Teraz siedem lat później jest otwarte dla publiczności.

Znajduje się wysoko na wzgórzu z widokiem na rynek i całe Poznań, a jego sześciopoziomowa wieża zapewnia wspaniałe widoki na miasto. Na szczęście jest winda, która prowadzi na szczyt. Joan i ja to wykorzystywane do zwiedzania miasta, gdy robiłem zdjęcia.

Po przeciwnej stronie zamku znajdują się sale wystawowe z różnych okresów historii, takie jak barokowe, klasyczne, rokokowe, itp. Przedmioty obejmują zbroje, broń, meble, kryształ, odzież, religię, tkaniny dekoracyjne i inne, wszystkie są na zdjęciach .

Opłata za wstęp wynosi 12 zł (normalnie 0 i 8 zł (senior).

Only shopping.

Because of the religious holiday on Thursday, we did our weekly food shopping today, Cost 125 zl.

Ze względu na święta religijne w czwartek, robiliśmy nasze tygodniowe zakupy żywności dzisiaj, koszt 125 zł.

Friday, June 16, 2017

Moszna Palace and dinner.

I didn't mean to impose upon you, my readers, when I posted the message about my friend Mike but they need help and I am just not in the position to give as much as I would like to. They were always there for me when I needed it and now, being 5000 miles away, all I can do is donate a little money to help. It doesn't seem like enough.

Joan and I have a traveling plan for next month to visit our friends, Mirka and Dan, in Zelona Gora for a few days and then travel south to see the palace in Moszna. It's been on our list for a long time and with friends in ZG, it seems only logical to visit with them too. Dan is American but Mirka was born in ZG, lived in the U.S. where she met Dan and upon retirement came back to Poland. It's been a joy having them as friends. July 19st & 20th we will be with them and on the 21st in Moszna. I've taken the virtual tour of the palace and look forward to seeing it for  real.         http://www.opolskie.pl//wirtualne/zm_start.html  

Last night our friend Marta was back in Poznań and we had dinner with her and another friend, Joanna. We went to a new restaurant, Kuchnia Wandy, on sw. Marcin street.  We had a nice table by a window looking on the street and across from us was a nice, old style, red brick building that I admired. Joanna told us all about the Leszek Możdżer concert of the last two nights that I found out about too late to buy tickets. Naturally I took pictures and the interesting ones were taken from the outside looking in on the three of them. You can see the reflection of the street behind me and them on the inside.

Joan had the trout for dinner and I chose the chicken with potato puree and avocado sauce. For an appetizer, Joan and I shared a wild boar pate. The three of them drank a white Polish wine with dinner while I abstained because I was driving. Dinner was very good and the service was excellent.

Nie chciałem nakładać na ciebie, moich czytelników, kiedy opublikowałem wiadomość o moim przyjacielu Mike, ale potrzebują pomocy i nie jestem w stanie dać tyle, ile chciałbym. Zawsze tam były dla mnie, gdy potrzebowałem tego, a teraz, będąc w odległości 5000 mil, wszystko, co mogę zrobić, to oddać trochę pieniędzy, aby pomóc. To nie wydaje się wystarczająco dużo.

Joan i ja mamy plan podróży na następny miesiąc, aby odwiedzić naszych przyjaciół, Mirka i Dan, w Zelona Gora przez kilka dni, a następnie udać się na południe, aby zobaczyć pałac w Mosznie. Znajduje się na naszej liście przez długi czas iz przyjaciółmi w ZG, wydaje się, że tylko logiczne jest odwiedzenie ich również. Dan jest Amerykaninem, ale Mirka urodziła się w ZG, mieszkała w USA, gdzie spotkała Dan, a po przejściu na emeryturę wróciła do Polski. To była radość, mając ich jako przyjaciół. 19 lipca & amp; 20. będziemy z nimi i 21 maja w Mosznie. Wziąłem wirtualną wycieczkę po pałacu i czekam na to, aby zobaczyć to na prawdziwe. Http://www.opolskie.pl//wirtualne/zm_start.html


Wczoraj w nocy przyjaciółko Marta wróciła do Poznania i jedliśmy kolację z nią i innym przyjacielem Joanna. Pojechaliśmy do nowej restauracji, kuchni Wandy, na sw. Ulica Marcin. Mieliśmy ładny stolik przy oknie wychodzącym na ulicę i naprzeciwko był ładny, stary budynek, budynek z czerwonej cegły, na którą podziwiałem. Joanna opowiadała nam o koncercie Leszek Możdżer z ostatnich dwóch nocy, o którym się dowiedziałem zbyt późno, aby kupić bilety. Oczywiście zrobiłem zdjęcia, a interesujące z nich wzięto z zewnątrz na trójkę. Widzisz ulicę za mną i na środku.


Joan miała pstrąga na kolację i wybrałem kurczaka z puree ziemniaczanym i sosem awokado. Na przekąski, Joan i ja podzieliliśmy dziczyznę. Trzy z nich piłem białe polskie wino podczas obiadu, a ja wstrzymałem się od głosu, ponieważ jadę. Obiad był bardzo dobry, a obsługa była doskonała.

Thursday, June 15, 2017

Helping Mike

Many years ago my own brother, Wally, died at the early age of 35. It left a big whole in my life and heart. When I moved to the forest, years later, I was fortunate to meet Mike Davis. In many ways he filled the void for me. Now Mike is in a battle for his life. He was diagnosed with a rare form of cancer, GIST, two years ago. The first doctors prognosis was not good and Mike and his wife, Mary, sought another doctor. This doctor had a different approach to the problem but one not supported by medical insurance. The costs are, of course, high and difficult to meet. They have started a website to ask for help for his treatments and we have donated what we could. If any reader could make a donation, it would be greatly appreciated.......https://www.youcaring.com/fundraiser-widget.aspx?frid=846733

Wiele lat temu mój własny brat, Wally, zmarł w wieku 35 lat. W życiu i sercu miałem duży. Kiedy po roku wyjechałem do lasu, miałem szczęście spotkać się z Mike Davisem. Pod wieloma względami napełnił mnie pustką. Teraz Mike walczy o swoje życie. Dwa lata temu zdiagnozowano rzadką formę raka, GIST. Pierwsze prognozy dla lekarzy nie były dobre, a Mike i jego żona, Mary, poszukiwali innego lekarza. Ten lekarz miał inne podejście do problemu, ale nie był obsługiwany przez ubezpieczenie medyczne. Koszty są oczywiście wysokie i trudne do spełnienia. Zaczęli stronę internetową, aby poprosić o pomoc w jego zabiegach i przekazaliśmy co możemy. Jeśli czytelnik może dokonać darowizny, to byłoby bardzo mile widziane ....... https://www.youcaring.com/fundraiser-widget.aspx? Frid = 846733

Wednesday, June 14, 2017

Not much happening.

A gray, cloudy day today without much happening to tell you about. A message from a distant cousin on the west coast of the U.S. to tell me she wants to set up a chat time for the weekend. She is from my Rajewski side of the family and can fill in information about what she knows. That should be interesting. I know her ancestral line but am short on information about her.

Our contract is almost up with EchoStar, out internet/TV provider,  so I have to go in and sign a new contract. For renewing they offer internet service for 1 zl a month for the first 6 months.

Szary, pochmurny dzień dzisiaj bez większego zdarzenia, aby ci opowiedzieć. Wiadomość od dalekiej kuzynki na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, aby mi powiedzieć, że chce zorganizować czas rozmowy na weekend. Jest z mojej strony Rajewskiego i może wypełnić informacje o tym, co ona wie. To powinno być ciekawe. Znam jej przodkową linię, ale brakuje mi informacji o niej.


Nasza umowa dotyczy prawie EchoStar, dostawcy Internetu / telewizji, więc muszę iść do nowego kontraktu. Za odnowienie oferują usługi internetowe za 1 zł miesięcznie przez pierwsze 6 miesięcy.

Tuesday, June 13, 2017

They are the champions!


What a way to start off the day! Breakfast with Radek while the three of us, Joan, Radek and myself, watched the Golden State Warriors win their 2nd NBA basketball championship in 3 years defeating Cleveland, 129-120, in the fifth game. At this time, there isn't a better basketball team in the whole world. Cleveland may be the second best.

We arrived at 8:45 just before the game started at 9:00. It actually was played last night but we watched a re-broadcast of it this morning in Poland. During the break between the first and second half, we had open-faced sandwiches of ham, chicken, tomatoes and cucumbers. Jasmine tea was served for drinks. The game and celebration ended about 11:45 and we were home by 12:30.

We received our next lesson module of Spanish and Joan and I went through the first part of it. Each module has 5 or 6 parts. Now she is working on the puzzle at the table in front of me while I write today's blog.

A new traffic light is being installed by Rondo Rataje that will make it easier to access the Posnania shopping center from Bolesława Krzywoustego.

Co za początek dnia! Joan, Radek i ja, obserwując Złote Państwo Wojownicy wygrywają drugie Mistrzostwa Koszykówki NBA w 3 lata pokonując Cleveland, 129-120 w piątej grze. W tej chwili nie ma lepszej drużyny koszykówki na całym świecie. Cleveland może być drugim najlepszym.

Przyjechaliśmy o 8:45 tuż przed rozpoczęciem gry o 9:00. To było grane ostatniej nocy, ale oglądaliśmy transmisję tego ranka w Polsce. Podczas przerwy między pierwszą i drugą połową mieliśmy otwarte kanapki szynki, kurczaka, pomidorów i ogórków. Jasmine herbata była podana na drinki. Gra i uroczystości zakończyły się około 11:45 i byliśmy w domu o 12:30.

Otrzymaliśmy kolejną lekcję modułu hiszpańskiego i Joan i przeszedłem przez pierwszą część tego. Każdy moduł ma 5 lub 6 części. Teraz pracuje nad zagadką przy stole naprzeciw mnie, pisząc dzisiejszy blog.

Rondo Rataje instaluje nowe światło drogowe, które ułatwi dostęp do centrum handlowego Posnania z Bolesława Krzywoustego.

Monday, June 12, 2017

Waiting.

Monday and just waiting for Game 5 to playout so we can watch it tomorrow morning at Radek's. There was an amazing match tis past weekend in soccer between Poland and Romania. Poland won 3-1, thanks to the magnificent player, Lewandowski, who scored all three goals. They are playing in the qualifying rounds for the World Cup to be in Russia next year. With four games to go in the qualifier, Poland leads the group they are in and it looks good, at this time, that they will play in Russia. They have a total of sixteen points and the closest ream to the has only ten. We are not really soccer fans but it's Poland so we have to watch.

Tonight is pizza night for dinner but tomorrow Joan is making a big fruit salad. Our summer time meals consist mainly of salads of various types and rarely any meat. The only soups are the cold ones, gazpacho and chłodnik.

Poniedziałek i czekam na grę Game 5, aby obejrzeć ją jutro rano w Radku's. W miniony weekend w piłce nożnej między Polską a Rumunią był niesamowity mecz. Polska wygrała 3: 1 dzięki znakomitym piłkarz, Lewandowski, który strzelił wszystkie trzy bramki. Grają w rundach kwalifikacyjnych do Mistrzostw Świata w Rosji w przyszłym roku. Cztery puchary w kwalifikacjach, Polska prowadzi grupę, w której są i wygląda dobrze, że w tym czasie zagrają w Rosji. Mają łącznie szesnaście punktów, a najbliższa odległość do nich wynosi tylko dziesięć. Nie jesteśmy fanami piłki nożnej, ale to Polska musimy uważać.


Dziś wieczorem pizza jest na kolację, ale jutro Joan robi dużą sałatkę owocową. Nasze posiłki w okresie letnim składają się głównie z sałatek różnego typu i rzadziej każdego mięsa. Jedynymi zupami są zimne, gazpacho i chłodnik.

Sunday, June 11, 2017

Surprise meeting. 
 
What a difference a day makes. Twenty four little hours. However, even ten seconds makes a difference. Case in point, today, on a beautiful day, we went to the rynek, parked the car underground and walked to the outside door. Just as we opened it, cousin Polar Kielar was passing by. We haven't seen her in four years. We stopped and talked for about fifteen minutes. She was on her way to a movie theatre and we to the rynek. I didn't have my camera but my phone took these pictures. If there had been a ten second difference in our journey we would have missed each other.

On Saturday at the Old Market Square in Poznań, this year's edition of the St. John's Fair began.

This is a commercial and cultural event. - The tradition of fairs dates back to the 16th and 17th centuries (although they took place earlier), when the greatest boom of trade fair in Poznań took place. At the market they were buying merchants from different, often very distant, European countries.
This year, apart from Polish, there are Kazakh and Belarussian stands at the fair. In total, you can buy products from over 100 exhibitors. Traders are waiting for customers from 10:00 to 21:00. The fair has also an artistic part. Apart from concerts or theater performances, there are workshops for children.

Jaka jest różnica dnia. Dwadzieścia cztery godziny. Jednak nawet dziesięć sekund różni się. Sprawa w dzisiejszym dniu pięknego dnia poszliśmy na rynek, zaparkowaliśmy samochód pod ziemią i podeszliśmy do drzwi zewnętrznych. Tak jak otworzyliśmy, kuzyn Polar Kielar przechodził. Nie widziałem jej od czterech lat. Zatrzymaliśmy się i rozmawialiśmy przez piętnaście minut. Była w drodze do kina i na rynek. Nie miałem aparatu, ale mój telefon zrobił te zdjęcia. Gdybyśmy mieli dziesięć sekund różnicy w naszej podróży, moglibyśmy przegapić się nawzajem.

W sobotę na Starym Rynku w Poznaniu rozpoczęła się tegoroczna edycja Targów św. Jana.
Jest to wydarzenie komercyjne i kulturalne. - Tradycja targów sięga XVI i XVII w. (Choć miały miejsce wcześniej), kiedy to miał miejsce największy boom targów w Poznaniu. Na rynku kupowali kupców z różnych, często bardzo odległych krajów europejskich.
W tym roku, poza Polakami, na targach stoją Kazachstan i Białorusi. Łącznie można kupić produkty z ponad 100 wystawców. Handlarze czekają na klientów od 10:00 do 21:00. Targi mają również wymiar artystyczny. Oprócz koncertów lub spektakli teatralnych organizowane są warsztaty dla dzieci.

Saturday, June 10, 2017

OH NO>>>>>>>>>>>>>>>>>

Breakfast at Radek's was good but our team, Golden State, lost game 4 so Monday night is game 5. The first team to win 1 out of 7 games wins the championship. Right now our team is ahead 3-1 so they only have to win 1 out of 3 possible remaining games. The other team has to win all 3.

A knock on our door this afternoon and there stood a representative of the Poznań government from our district. He introduced himself and asked if we had any ideas or concerns about the district we live in. I told him that I was concerned about the changing of the land, that we were losing green areas that are being sold and new blok buildings being constructed. He said this was undeniable but necessary as more people were looking for living spaces. Other than that, I had no other concerns. We like our district.

I see from FB that cousin Jan Szumański will soon visit Golina from the U.S. It is doubtful that we will meet.

Śniadanie u Radka było dobre, ale nasza drużyna, Golden State, przegrała czwarty mecz, więc w poniedziałek wieczorem będzie mecz piąty. Pierwsza z drużyn, która wygra jeden z 7 meczów zdobędzie mistrzostwo. Teraz nasz zespół prowadzi 3-1, więc muszą tylko wygrać 1 z 3 pozostałych gier. Drugi zespół musi wygrać wszystkie 3.

Ktoś zapukał do naszych drzwi po południu, okazało się, że to przedstawiciel władz Poznania z naszej dzielnicy. Przedstawił się i zapytał, czy mamy jakieś pomysły lub wątpliwości dotyczące dzielnicy, w której mieszkamy. Powiedziałem mu, że jestem zaniepokojony zmianami krajobrazu - tracimy tereny zielone, które są sprzedawane, a w ich miejsce powstają nowe bloki. Powiedział, że to prawda, ale jest to konieczne, ponieważ ludzie szukają mieszkań. Poza tym nie miałem żadnych innych uwag. Lubimy naszą dzielnicę.

Widzę na FB, że kuzyn Jan Szumański z USA wkrótce odwiedzi Golinę. Raczej się nie spotkamy.
 

Friday, June 09, 2017

Problem solved..again.

Finally our Enea(Electric) problem is solved. I had to call our owner of the flat to get it done because her name is on the contract and Enea would not talk to me. Now T have to go to our bank and find out where the money is for the first payment I made to their old account number and it was taken out of our account. As I said before, there is always something to deal with even after 10 years in Poland.

However, another beautiful day in Poznań, 26C, sunny with a little breeze. It can't be any better, even in Spain. The question is always can a person who spent all of his or her life living in a place that had four seasons live in a place that has only two. I love autumn and spring, summer if it is not too hot, but now am very tired of winter with it's cold and dreary days. Ideally, it would be nice to have a flat in Spain for winter but finances prevent that.

Wreszcie rozwiązano problem Enea (Electric). Musiałem zadzwonić do naszego właściciela, żeby to załatwić, ponieważ jej imię jest na umowie, a Enea nie chce ze mną rozmawiać. Teraz muszę iść do naszego banku i sprawdzić, gdzie są pieniądze za pierwszą wpłatę, którą zarobiłem na ich stary numer konta i została ona zdjęta z naszego konta. Jak już mówiłem, zawsze ma się do czynienia z 10 latami w Polsce.


Jeszcze inny piękny dzień w Poznaniu, 26C, słoneczny i lekki. Nie może być lepiej, nawet w Hiszpanii. Pytanie jest zawsze możliwe, że osoba, która spędził całe swoje życie w miejscu, które miało cztery sezony, mieszka w miejscu, które ma tylko dwa. Kocham jesienią i wiosną, lato, jeśli nie jest zbyt gorąco, ale teraz jestem bardzo zmęczony zimą w zimne i ponure dni. Idealnie byłoby miło mieć mieszkanie w Hiszpanii na zimę, ale finanse temu zapobiec.

Thursday, June 08, 2017

Good game.

What a great way to start a beautiful day. We went to Radek's house on a sunny morning for breakfast and to watch the rerun of the third game of the NBA basketball championship.  He just lives across the railroad tracks from us so we didn't have to go far. We got there about 15 minutes early and he made some coffee just before the game started. It was an excellent first half and waiting for the second half to begin he made scrambled eggs, toast, tomatoes and tea. With a little under two minutes to go until the end of the game, our team, Golden State, was behind by 8 points but in the end they won. Friday night is game 4 and will be rebroadcast Saturday morning at 9:00. We have another meeting for that game. If Golden State wins, they win the championship.

After the game we went food shopping at Carrefour and spent 123 zl for the week.

Co za świetny sposób na rozpoczęcie pięknego dnia. Poszliśmy do domu Radka w słoneczny poranek na śniadanie i oglądaliśmy kolejny przebieg trzeciej gry w mistrzostwach koszykówki NBA. On po prostu żyje w poprzek torów kolejowych od nas, więc nie musieliśmy iść daleko. Dotarliśmy tam około 15 minut wcześniej i zrobił kawę tuż przed rozpoczęciem gry. To była doskonała połowa i czekając na drugą połowę, aby rozpocząć zrobił jajecznica, tosty, pomidory i herbatę. Z niewiele ponad dwie minuty, aby przejść do końca gry, nasz zespół, Golden State, był za przez 8 punktów, ale w końcu wygrał. Piątkowa noc to gra 4 i zostanie wydana ponownie w sobotę o 9:00. Mamy kolejne spotkanie dla tej gry. Jeśli Golden State wygra, zdobędą mistrzostwo.


Po grze poszliśmy na zakupy w Carrefour i spędziliśmy 123 zł na tydzień.

Wednesday, June 07, 2017

It's working.

TriBiotic is working. The red color is going away and swelling coming down. Today the surgeon took all of the stitches out, told me to exercise the fingers and massage the area where the stitches were to soften the tissues. He re-bandaged the hand and said he didn't have to see me anymore unless something new developed. That sounded good to me.

The problem with our energy company, Enea, is that they have a new account number and my payment went to the old one. I had to make a new payment to the new number. However, our bank shows the first payment taken out of our account so now I have to  talk to the bank and find out where that money is. It's always something!

Still, it was a nice day today with sunshine and 19c so no complaints here.

A few days ago taxi driver blocked the main streets in Poznań protesting the use of Uber drivers in Poland. They want the government to prohibit them in Poland. Their argument is that they are not making enough money now because Uber drivers are cheaper to use. Also, they day Uber drivers have no license to drive people around and they don't pay taxes. Uber is very popular because the drivers are courteous, their vehicles are cleaner, they are always on time and people like that. It will be interesting to see what happens.

TriBiotic działa. Czerwony kolor odchodzi i spada obrzęk. Dziś chirurg wziął wszystkie szwy, powiedział mi, żebym ćwiczył palce i masażystka, w której szwy miały zmiękczyć tkanki. Powtórzył bandaż ręką i powiedział, że nie musi mnie więcej widzieć, chyba że coś nowego się rozwinie. To mi się podobało.

Problem z naszą firmą energetyczną, Enea, polega na tym, że mają nowy numer konta, a moja płatność dotarła do starej. Musiałem dokonać nowej płatności na nowy numer. Jednak nasz bank pokazuje pierwszą płatność pobraną z naszego konta, więc teraz muszę porozmawiać z bankiem i sprawdzić, gdzie są te pieniądze. To zawsze coś!

Jeszcze dzisiaj był miły dzień z słońcem i 19c, więc nie ma tu skarg.

Kilka dni temu taksówkarz zablokował główne ulice w Poznaniu, protestując przeciwko używaniu w Polsce kierowców marki Uber. Chcą, żeby rząd zabronił ich w Polsce. Ich argumentem jest to, że nie zarabiają wystarczająco dużo pieniędzy, ponieważ kierowcy Uber są tańsi w użyciu. Ponadto kierowcy Uber nie mają prawa jazdy dookoła i nie płacą podatków. Uber jest bardzo popularny, ponieważ kierowcy są uprzejmi, ich pojazdy są czystsze, są zawsze na czas i ludzie lubią to. Ciekawe, co się dzieje.

Tuesday, June 06, 2017

Good time.

I woke up yesterday and discovered my little finger on the operated hand, the one the doctor put screws into, is very swollen and red. I called him and he told me to go to the pharmacy to get TriBiotik, an ointment containing three antibiotics, put it on my finger and come to his office tomorrow at 14:30. It seems I have an infection in it.

On the bright side, it is a nice, sunny day today. I met with Radek and spent most of the time telling him how I built my house in Michigan and my adventure living there. We did some Spanish studying together and I learned a few new things. Thursday morning Joan and I are going to his house at 9:00 and we're going to watch a re-run of the Wednesday night championship basketball game 3 between Golden State and Cleveland. He is going to make breakfast and it should be a good time.

I'm always on the lookout for interesting places to visit and I came across this abandoned town in Spain. I don't know if we would ever go there but it does look interesting.........http://www.abandonedspaces.com/uncategorized/an-abandoned-italian-village-that-keeps-its-silence.html.

Obudziłem się wczoraj i odkryłem mój mały palec na obsługiwanej ręce, ten, do jakiego lekarz włożył, jest bardzo spuchnięty i czerwony. Zadzwoniłem do niego i powiedział mi, żebym poszedł do apteki, aby dostać TriBiotik, maść zawierającą trzy antybiotyki, położył ją na palcu i przyszedł do biura jutro o 14:30. Wygląda na to, że mam w nim zakażenie.

Po jasnej stronie jest to ładny, słoneczny dzień. Spotkałem się z Radkiem i spędziłem większość czasu mówiąc mu, jak zbudowałem mój dom w Michigan i moją przygodę mieszkającą tam. Zrobiliśmy trochę hiszpańskiego studiowania razem i nauczyłem się kilku nowych rzeczy. Czwartek rano Joanna i ja jedziemy do domu o 9:00 i będziemy oglądać re-run środkowej nocy mistrzowskiej gry w koszykówkę 3 między Golden State i Cleveland. On będzie robić śniadanie i powinien być dobry moment.

Jestem zawsze na poszukiwaniu ciekawych miejsc do odwiedzenia i natknęłam się na to porzucone miasto w Hiszpanii. Nie wiem, czy kiedykolwiek tam pójdziemy, ale to wygląda ciekawie ......... http: //www.abandonedspaces.com/uncategorized/an-abandoned-italian-village-that-keeps-its -silence.html

Monday, June 05, 2017

Still happening.

Bureaucracy raised it's ugly head today when I received a letter from Enea, our energy company, saying I didn't pay last months bill. Checking my online bank account it was paid on May 2nd. I called Enea but was only able to get a Polish speaker, He said they had no one who spoke English. I find that hard to believe and think he was just too lazy to find someone. Tomorrow I will enlist the help of my friend, Radek, to call, explain my situation and get this straightened out. Ten years later and still theses things pop-up. Of course, it is partly my fault for not learning the language well enough by now.

We started working on the 2000 piece puzzle today. It is going to take some time.

Biurokracja podniosła dziś brzydką głowę, kiedy otrzymałem list od Enei, naszej firmy energetycznej, mówiąc, że nie zapłaciłam rachunku za ostatnie miesiące. Sprawdzam moje konto bankowe, które zostało zapłacone 2 maja. Zadzwoniłem do Enei, ale tylko mówiłam po polsku, powiedział, że nie ma nikogo, kto mówił po angielsku. Uważam, że trudno uwierzyć i sądzić, że był zbyt leniwy, żeby znaleźć kogoś. Jutro posłużę się pomocą mojego przyjaciela, Radka, zadzwonić, wytłumaczyć moją sytuację i wyprostować. Dziesięć lat później i nadal tez rzeczy pop-up. Oczywiście jest to moja wina, że nie uczyłem już wystarczająco dużo języka.


Zaczęliśmy dziś pracować nad układem puzzle 2000. To zajmie trochę czasu.


Sunday, June 04, 2017

Call to arms.

To my American relatives and friends whether you are a Trump supporter or not, it doesn't matter. What does matter is the condition of the planet that you leave for your children and grandchildren. With the recent withdrawal from the Paris Climate Change Agreement, the Federal Government shows it has no regard for this. I totally disagree with them. If you feel the same way, you have to get out of you comfort zone and become active enough to do something about it. Several states, including California, New York and Washington, through their own governors, have formed the U.S. Climate Alliance. This group is an outgrowth of several other initiatives at the state and local level to pursue clean energy policies. It started on June 1st with California, New York and Washington. On June 2nd, Connecticut, Massachusetts, Vermont, Oregon, Rhode Island and Hawaii joined the alliance. More than 100 city mayors have indicated their support for the objectives of the alliance as of June 2nd. The alliance plans to seek official status with the countries that have signed on to the Paris agreement.

Please call the office of your own governor and urge him to join the alliance. Call your friends and ask them to do the same. Ask them to call their friends. Living in Poland, it's a little difficult to call but I have already sent emails to the governor of Illinois. Karen, Virgil, Nikki, Joe, Eric, Tami, please make the call. The more states that join the alliance the stronger it will be. President Roosevelt said, “The only thing to fear is fear itself”. After the withdrawal from the Paris agreement, I fear for the future of the planet. Please look up your governor's phone number on the internet and call today, then call your friends

Do moich amerykańskich krewnych i przyjaciół: niezależnie czy jesteś zwolennikiem Trumpa, czy nie, to nie ma znaczenia. To co ma znaczenie, to stan naszej planety, którą zostawiamy dla naszych dzieci i wnuków. Odstępując od paryskiego porozumienia w sprawie zmian klimatu, rząd federalny pokazuje, że nic go to nie obchodzi. Całkowicie się z tym nie zgadzam. Jeśli myślisz podobnie, musisz wyjść poza strefę komfortu i stać się na tyle aktywnym, aby coś z tym zrobić. Kilka stanów, w tym w Kalifornia, Nowy Jork i Waszyngton, przez swoich gubernatorów, stworzyli amerykańską Climate Alliance (grupę ds. klimatu). Grupa ta jest następstwem kilku innych inicjatyw na szczeblu państwowym i lokalnym i ma na celu kontynuowanie wprowadzania polityki czystej energii. Wystartowała 1 czerwca w Kalifornii, Nowym Jorku i Waszyngtonie. 2 czerwca stany Connecticut, Massachusetts, Vermont, Oregon, Rhode Island i Hawaje dołączyły do sojuszu. Ponad 100 burmistrzów miast wyraziło swoje poparcie dla celów tej grupy. Sojusz planuje szukać możliwości oficjalnego dołączenia do krajów, które podpisały porozumienie w Paryżu.

Proszę zadzwoń do biura Twojego gubernatora i nakłoń go do przyłączenia się do tej grupy. Zadzwoń do znajomych i poproś ich, aby zrobili to samo. Poproś, aby zadzwonili do swoich znajomych. Mieszkając w Polsce trochę trudno zadzwonić, ale już wysłałem e-mail do gubernatora Illinois. Karen, Wergiliuszu, Nikki, Joe, Eriku, Tami, proszę zadzwońcie. Im więcej stanów, przystąpi do sojuszu, tym silniejszy będzie. Prezydent Roosevelt powiedział: „Jedyną rzeczą, której trzeba się bać jest sam strach”. Po wycofaniu się z porozumienia paryskiego, obawiam się o przyszłość naszej planety. Proszę poszukajcie numeru telefonu gubernatora w internecie i zadzwońcie dzisiaj, a następnie zadzwońcie do znajomych.

Saturday, June 03, 2017

Paris disaster.

 
The live webcam has returned of the new baby storks in one of the Polish villages. You can view them on the right side of this blog.

OK, I try not to write about political things here but..........this latest disastrous decision of "Orange Head" to withdraw the U.S. from the Paris climate agreement makes me furious. Last week he alienated allies, this week he alienated the world. What is wrong with this man and those thousands of people who support him. Even Russia and China are in full support of the agreement. He said it was to fulfill a promise he made before   his election. What about the promise he made to coal miners to bring back their jobs before the election and now says he won't do it. Do they support him now? Only about six months in office and he has done more harm to the country than any previous President. The government is getting nothing done on domestic issues because it is always dealing with his insane ideas. There is no new budget, no new health plan, no new tax reform. There are so many investigations and committees about his alleged dealings with Russia that there is no time for business about the country itself. It makes me ill.

To take our minds off of "Orange Head", we went to Browar to find a new puzzle to put together. We found a nice with a scene of a valley  in the Alps in the summer time. Joan liked it so that was that. Looking at the box that held the picture we soon discovered we were in trouble. The puzzle has 2000 pieces and is 96 x 68 cm in size. This will be the biggest puzzle we ever put together. What have we gotten ourselves into?

Kamera pokazująca obraz w czasie rzeczywistym w gnieździe z bocianimi pisklętami, powróciła do jednej z polskich wiosek. Można je zobaczyć po prawej stronie tego bloga.

OK, staram się nie pisać o polityce tutaj, ale .......... ta ostatnia katastrofalna decyzja „Pomarańczowej Głowy” o wycofaniu się USA z paryskiego porozumienia klimatycznego, sprawiła, że jestem wściekły. W ubiegłym tygodniu odciął się od sojuszników, w tym tygodniu od świata. Co jest nie tak z tym człowiekiem i tym tysiącem ludzi, którzy go popierają? Nawet Rosja i Chiny w pełni wspierają porozumienie. Powiedział, że spełnia obietnice, złożone przed wyborami. A co z obietnicami złożonymi przed wyborami górnikom, o przywróceniu ich miejsc pracy - teraz mówi, że tego nie zrobi.Czy oni go teraz wspierają? W zaledwie około sześć miesięcy urzędowania, uczynił więcej szkody krajowi, niż którykolwiek poprzedni prezydent. Rząd nie robi nic w sprawach krajowych, ponieważ zawsze popiera jego szalone pomysły. Nie ma nowego budżetu, nowego planu zdrowia, reformy podatkowej. Jest prowadzonych tak wiele śledztw i spraw dotyczących rzekomych kontaktów z Rosją, że nie ma czasu pracować dla kraju. To sprawia, że ​​czuję się źle.

By zapomnieć o „Pomarańczowej Głowie”, udaliśmy się do Browaru, kupić nowe puzzle. Znaleźliśmy obrazek z przyjemną doliną w Alpach latem. Joan się spodobała, więc to było to. Patrząc na pudełko ze zdjęciem wkrótce odkryliśmy, że mamy problem. Puzzle składają się z 2000 sztuk i mają 96 x 68 cm. To będą największe puzzle, jakie kiedykolwiek układaliśmy. W co się wpakowaliśmy?