Friday, June 02, 2017

Changing
With the start of the new school year on Saint Martin Street, a great communication revolution will be announced. The first stage of the work includes the stretch between Promna and Ratajczak.

There are more than 3 months to commence work, but intensive preparations are already underway. "We plan to close Święty Marcin Street from Gwarna to Ratajczak on the weekend of 2-3 September, so that it will not take place on September 1st, on the first day of the school year," said Mariusz Wiśniewski, deputy president of Poznan.


The first stage of the work should be completed in the first quarter of 2019. Changes will include, among others, tram tracks and sidewalks to be expanded. There is also a new green area on the street map, car drivers will be moved here after the changes. "We hope that the big money to be devoted to these activities will have a positive effect in the revival of Święty Marcin Street," says Andrzej Rataj from the Old Town Housing Council.


But before it gets better, you have to count on the traffic handicaps. Drivers will return to the reconstructed section of Saint Martin Street only in 2019. The closed section of the route will have to bypass using detours - from the Kaponiera we will take the streets Kosciuszko, Powstańców Wlkp., Ogrodowa and Piekarami, and from Al. Marcinkowskiego - through Freedom Square, Fredro and Kościuszko. Trams will not go this way. Destination of Saint Martin will be the residence zone, there will also be a "half-pedestrian zone" here. So, pedestrians will take precedence.


This is just the beginning of work in this area of ​​Poznan. Next will be Construction of a tram route in Ratajczaka Street, which will connect Plac Wolnośći with the street of Queen Jadwiga.


Source:epoznan.pl

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego na ulicy Święty Marcin rozpocznie się zapowiadana od lat wielka rewolucja komunikacyjna. Pierwszy etap prac obejmuje odcinek pomiędzy Gwarną i Ratajczaka.

Do rozpoczęcia robót zostały jeszcze ponad 3 miesiące, ale już teraz trwają intensywne przygotowania do tej inwestycji. - Planujemy zamknąć ulicę Święty Marcin od Gwarnej do Ratajczaka w weekend 2-3 września, żeby nie odbyło się to 1 września, a więc w dniu rozpoczęcia roku szkolnego - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Pierwszy etap prac powinien zakończyć się w I kwartale 2019 roku. Zmiany obejmą m.in. torowisko oraz chodniki, które mają zostać poszerzone. Na ulicy ma się też pojawić nowa zieleń, inaczej w tym miejscu po zmianach będą się poruszać kierowcy. - Mamy nadzieję, że te wielkie pieniądze, które mają być poświęcone na te działania odniosą pozytywny skutek w postaci ożywienia ulicy Święty Marcin - zaznacza Andrzej Rataj z Rady Osiedla Stare Miasto.

Zanim jednak będzie lepiej, trzeba się liczyć z utrudnieniami w ruchu. Kierowcy powrócą na przebudowywany odcinek ulicy Święty Marcin dopiero w 2019 roku. Zamknięty odcinek trasy trzeba będzie omijać objazdami - od Kaponiery pojedziemy ulicami Kościuszki, Powstańców Wlkp., Ogrodową i Piekarami, a od strony Al. Marcinkowskiego - przez Plac Wolności, Fredry i Kościuszki. Nie pojadą tędy również tramwaje. Docelowo na Świętym Marcinie obowiązywać będzie strefa zamieszkania, pojawi się tutaj również „pół-deptak”. To piesi będą więc mieć pierwszeństwo.
To dopiero początek prac w tym rejonie Poznania. Następna będzie m.in. budowa trasy tramwajowej w ulicy Ratajczaka, która połączy pl. Wolności z ulicą Królowej Jadwigi.

No comments: