Thursday, March 31, 2011

Out with the old.Out with the old train station in Poznań and the beginning of the new modern station, hopefully to be finished in the next year before the games begin.  It's gonna take a lot of work but the plans look good as well as the models.  At present, the station is one of the most depressing places in the city so it definitely needs changing.

I had the experience of an MRI today at a clinic on Obornicka street.  I had to remove all metal off my body, lay day on a long table on my back, put ear plugs in and then the table slowly entered into the machine.  Lights were inside so even though I was in a very confined area it was not uncomfortable.  The techincian said the machine would make a lot of noise and it did.  Each phase of the imaging had a different sound and rhythm so I concentrated on the rythm and made up songs to fit each one.  After 25 minutes I was pulled out of the tube and when asked how it was I said I liked the variety of the sounds and rhythms. The technician looked at me like I was crazy and said he never had anyone tell him they actually liked the experience.  I'll get the results from the test on next Tuesday, then see the neurologist on Wednesday for him to look at them.

Out starego dworca w Poznaniu i na początku nowej stacji nowoczesny, miejmy nadzieję, zakończy się w przyszłym roku przed rozpoczęciem Igrzysk. To zajmie dużo pracy, ale plany dobrze wyglądać jak również modele. Obecnie stacja jest jednym z najbardziej przygnębiających miejsc w mieście, więc na pewno zmieniających się potrzeb.


Miałem doświadczenie dzisiaj MRI w klinice przy ulicy Obornickiej. Musiałem usunąć wszystkie metalowe z mojego ciała, określają dzień na długim stole na plecach, włóż zatyczki do uszu w tabeli, a następnie powoli wprowadzane do maszyny. Światła były wewnątrz, mimo że był w bardzo ograniczonym obszarze nie było niewygodne. techincian powiedział, że maszyna robi dużo hałasu i tak się stało. Każdy etap przetwarzania obrazu miał inny dźwięk i rytm, więc koncentruje się na rytmie i składają się pieśni w celu dopasowania każdej z nich. Po 25 minutach byłem wyciągnięta z rury i na pytanie jak to powiedziałem, że lubi różne dźwięki i rytmy. Technik spojrzał na mnie jakbym był szalony i powiedział, że nigdy nie miał ktoś powiedzieć mu, że faktycznie lubi tego doświadczenia. Dostanę wyniki z testów na najbliższy wtorek, zapoznaj się z neurologiem w środę na niego patrzeć.

Wednesday, March 30, 2011

NIC.

After last nights concert we slept late today and didn't do a whole lot of energetic things.  Spring cleaning is still waiting to be renewed but we'll put it off for a few more days.  Made an appointment for tomorrow to have the MRI done as I am still having headaches and their not going away.

Po ostatnim koncercie nocy spaliśmy późno dzisiaj i nie zrobić dużo rzeczy energetycznych. Porządki wiosenne wciąż czeka do odnowienia, ale będziemy odkładać na kilka dni więcej. Umówiłem się na jutro mieć MRI wykonane jako Ciągle mam bóle głowy i nie wyjeżdża.

Tuesday, March 29, 2011

Chick & Gary Chick Corea
 Gary Burton


We left home at 7:15PM for Aula to hear the Chick Corea/Gary Burton concert.  Parking was right in front so easy access to the building.  When we showed our tickets to the main gate we were let inside and walked upstairs to the concert hall.  Once inside I asked one the helpers if it was possible to meet Chick Corea after the concert and she said yes, that he would be going to a restaurant afterwards and we could meet him there but she didn't know which restaurant.  She said she would  check with someone else and let me know. I was excited about having the chance to meet and talk with him.

We took our second row seats and about 15 minutes later they both came out and started to play.  It's been 30 years since I saw them and was surprised they looked old.  I guess I expected time to stand still for them while it marched on for everyone else, myself included.  However, the playing was fantastic for both of them and they indeed have mastered their respective instruments.  They played for an hour and then took a 20 minute break.  I used the time to find out which restaurant to go to but unfortunately the girl had disappeared and the promoter I talked with wouldn't give me the information so we didn't get to meet Chick.

After the break, the concert resumed and they played for another hour, did one oncore and then it was over.

Slideshow on the right.

Opuściliśmy dom o 19:15 do Auli usłyszeć Chick Corea / Gary Burton koncert. Parking naprzeciwko był tak łatwy dostęp do budynku. Kiedy my pokazaliśmy nasze bilety do głównej bramy byliśmy niech wewnątrz i poszedł na górę do sali koncertowej. Wewnątrz zapytałem jednego z pomocników, czy to możliwe do spełnienia Chick Corea po koncercie i mówi tak, że będzie chodzić do restauracji, a potem będziemy mogli spotkać się z nim tam, ale nie wiedziała, która restauracja. Powiedziała, że ​​należy skontaktować się z kimś innym i daj mi znać. Byłem podekscytowany mając szansę spotkać się i porozmawiać z nim.


Wzięliśmy nasz drugi rząd siedzeń i około 15 minut później obaj wyszli i zaczęli grać. Minęło 30 lat od widziałem je i był zaskoczony, szukali życia. Myślę, że przewidywany czas się stać dla nich, podczas gdy maszerowali dla wszystkich innych, w tym ja. Jednak gra była fantastyczna dla obu z nich i czy rzeczywiście opanował ich instrumentów. Grali na godzinę, a następnie wziął 20 minut przerwy. Kiedyś czasu, aby dowiedzieć się co jechać do restauracji, ale niestety dziewczyna zniknęła i promotorem rozmawiałem z nie da mi informacji, więc nie dostać się do spełnienia Chick.

Po przerwie, koncert wznowiono i grali przez godzinę, po jednym Oncore i było po wszystkim.

Pokaz slajdów na prawo.

Sunday, March 27, 2011

New home & meal.
A beautiful sunny day today and we had to go to Praktiker to find two new, larger size pots for Joan Christmas poinsettias.  They are doing quite well and growing so they needed a new home.  It took Joan about 20 minutes to find the right size and we purchased two clay pots with water trays.  One pot and tray costed 19zl($7).  Joan said the new pots made the plants very happy and they would grow even more.  She has a close relationship with her plants, talking with them sometimes :-)

Another new meal was made by Joan tonight, Simple Chicken Stew.  A combination of chicken, carrots, onion, garlic, chicken broth, ketchup, nutmeg, pepper, cooking oil, milk, corn starch, peas, whipping cream and parmesan cheese.  It can be served with rice or mashed potatoes.  We chose mashed potatoes.

With the changing of the clocks here yesterday, now it is light at about 4:30AM and as the days progress it will eventually stay light until 9 or 10PM.  That makes for a long day!!

Piękny słoneczny dzień dzisiaj i musieliśmy pójść do Praktiker by znaleźć dwa nowe, większe garnki rozmiar Joan poinsencji Bożego Narodzenia. Są one całkiem dobrze i rozwija się tak, że potrzebują nowego domu. Joan zajęło około 20 minut, aby znaleźć odpowiedni rozmiar, a my zakupił dwa gliniane naczynia z wody płytki. Jedno opakowanie i tacy kosztowało 19zl ($ 7). Joan powiedział, że nowe garnki wykonane rośliny bardzo szczęśliwy i będą rosnąć jeszcze bardziej. Ma ścisły związek z jej rośliny, rozmawiając z nimi czasem :-)


Kolejnym nowym posiłek był dziś przez Joan, Simple Chicken Stew. Połączenie kurczaka, marchew, cebula, czosnek, bulion z kurczaka, ketchup, gałka muszkatołowa, pieprz, olej do smażenia, mleko, skrobia kukurydziana, groch, bitej śmietany i parmezanem. Może być podawany z ryżem lub ziemniakami. Wybraliśmy puree.

W celu zmiany zegarów tu wczoraj, to teraz jest w świetle o 04:30 i jak postępy dni w końcu zatrzymać światło do 9 lub 10PM. To sprawia, że ​​przez długi dzień!

Saturday, March 26, 2011

SNOW?

Started off the day with a light snowfall that has already disappeared on the streets and trees.  Now it's sunny and heading into evening.  We spent most of the afternoon studying and translating English paragraphs into Polish as part of our lessons.

The first report on the peanut soup someone tried was that it was very different, good, unusual but a little too spicy.  It's easy to remedy that by cutting back on the cayenne pepper and adjusting it to your own taste.

Only 3 more days and we'll be going to the Chick Corea concert. We are REALLY looking forward to that event.

So it was a quiet day spent at home for the most part and tonight we'll end it watching a movie or two. I didn't watch the news at all today.  I thought I needed a break from all the death and destruction going on in the world.

Startując dni z lekkim śniegu, który już zniknął na ulice i drzewa. Teraz jest słonecznie i pozycji w godzinach wieczornych. Spędziliśmy większość po nauce i tłumaczeniu na język polski angielski pkt w ramach naszych zajęć.


Pierwsze sprawozdanie na zupy orzechowe ktoś próbował było to, że bardzo różne, dobre, nietypowe, ale trochę zbyt ostre. To łatwe do naprawienia, że cięcia z powrotem na pieprzem cayenne i dostosowując go do własnego gustu.

Tylko 3 dni, a my iść na koncert Chick Corea. Jesteśmy z niecierpliwością na to wydarzenie.

Tak więc był to spokojny dzień spędzony w domu, w większości i dzisiaj my w końcu to oglądanie filmów lub dwa. I nie oglądać wiadomości w ogóle dzisiaj. Myślałem, że jestem potrzebny przerwę od wszystkich śmierć i zniszczenie dzieje na świecie.

Friday, March 25, 2011

Spicy Peanut Soup.

Here's the recipe Joan used for the peanut soup.  It serves 6.

Ingredients....

2 tablespoons oil
1 large onion, minced
2 Garlic cloves, crushed
1 teaspoon mild ground cayenne pepper
2 red bell peppers, seeded and minced
1 1/2 cups minced carrots
1 1/2 cups finely chopped potatoes
3 celery stalks, sliced
3 3/4 cups vegetable stock
6 tablespoons crunchy peanut butter
2/3 cup whole corn kernels
Salt and ground pepper
Roughly chopped roasted peanuts to garnish

Heat the oil in a large pan. Add the onion and garlic and cook for about 3 minutes. Add the cayenne pepper and cook for one minute longer.

Add the red peppers, carrots, potatoes  and celery. Stir well and cook for 4 minutes longer stirring occasionally.

Add the vegetable stock, peanut butter and corn kernels stirring until throughly combined.

Season well and bring to a boil. Cover and simmer for about 20 minutes untill all the vegetables are tender. Adjust the seasoning before serving sprinkled with the chopped peanuts.

Oto przepis Joan używany do zupy orzechowe. Służy 6.

Składniki ....

2 łyżki oleju
1 duża cebula, mielone
2 ząbki czosnku, zmiażdżone
1  łyżeczka pieprzu cayenne łagodny ziemi
2 czerwone papryki, rozstawiony i mięsa mielonego
1 1 / 2 szklanki marchewki mielonego
1 1 / 2 szklanki drobno pokrojone ziemniaki
3 łodygi selera naciowego, pokrojone
3 3 / 4 szklanki wywaru z warzyw
6 łyżek masła orzechowego crunchy
2 / 3 szklanki całe ziarna kukurydzy
Sól i pieprz mielony
Posiekanych prażone orzeszki ziemne do dekoracji

Rozgrzać olej na dużej patelni. Dodać cebulę i czosnek i gotować przez około 3 minuty. Dodaj pieprz cayenne i gotować przez jedną minutę dłużej.

Dodaj czerwona papryka, marchew, ziemniaki i seler. Dobrze wymieszać i gotować przez 4 minuty dłużej czasu do czasu mieszając.

Dodaj wywar z warzyw, masło orzechowe i ziaren kukurydzy mieszając, aż dokładnie połączone.

Sezon dobrze i doprowadzić do wrzenia. Przykryć i gotować na wolnym ogniu przez około 20 minut, aż wszystkie warzywa będą miękkie. Doprawiamy do smaku przed podaniem posypać posiekaną orzeszki ziemne.

Thursday, March 24, 2011

Peanut soup?

She's at it again.  Tonight for dinner Joan made a new soup........peanut soup.  A very unsual mixture of peanut butter, potatoes, red  bell peppers, corn, cayenne pepper, peanuts and a few other ingredients.  Everyday she searches for something new to make and is gathering a good collection of soups that we try.  If we like them, they are added to her soup recipe list and it is getting longer.  It's great that she has the time to do this, to finally spend time enjoying what she likes to do.

It was another nice day and we left home early to meet with Zbyszek. I had to stop at the eyeglass shop in the Plaza to have glass from frames readjusted because I must have sat on them and they were out of shape.  Joan went to Carrefour to buy some bread while I was doing that.  When we were done we went to Kandulski's.  One of the things the three of us talked about were the recent elections in Germany where, in three different cities, the Nazi party won small percentages of the vote, 7%, 5% and 5%.  I thought it was outlawed in Germany and maybe the name of the party has changed but the ideas are the same. It's known as the "grandparents and grandchildren's" party.

Jest na to jeszcze raz. Dziś na obiad Joan zrobiła nową zupę ........ zupa z orzeszków ziemnych. bardzo unsual mieszaniny masło orzechowe, ziemniaki, czerwona papryka, kukurydza, papryka ostra, orzeszki ziemne i kilka innych składników. Codziennie ona szuka czegoś nowego, aby i nabiera dobry zbiór zupach, które staramy się. Jeśli lubimy je, są one dodawane do swojej listy przepis zupy i jest coraz dłuższe. To wspaniałe, że ona ma czas, by to zrobić, aby wreszcie spędzać czas ciesząc się, co lubi robić.


To był kolejny dobry dzień, i wyruszyliśmy do domu wcześnie, by spotkać się z Zbyszek. Musiałem się zatrzymać w sklepie okulary w Plaza się szkło z ramki skorygować, ponieważ muszę mieć usiadł na nich i obecnie kształt. Joan poszła do Carrefour, żeby kupić chleb, podczas gdy to robiłem. Kiedy byliśmy zrobieni poszliśmy do Kandulski's. Jedną z rzeczy, trzech z nas mówił o były ostatnie wybory w Niemczech, gdzie w trzech różnych miastach, do NPD zdobyła kilka procent głosów, 7%, 5% i 5%. Myślałem, że to zakazane w Niemczech i być może nazwę firmy zmienił, ale pomysły są takie same. Jest znany jako "dziadków i wnucki w"party.

Tuesday, March 22, 2011

New pics!

 Grandson Joe Prather
Cousin Rózia Paluch on the right side.

A few new pictures came in today so it brightened the early morning even before the sun came up on a clear morning.  A week from tonight is the Chick Corea concert and we're looking for to it.  It's been many years since we heard him perform, live, in Chicago.

Definately a feeling of spring in the air outside, especially with the shining sun.  It's so nice to see it again after the long winter months here.  I think it would be great to spend winters somewhere warmer and return to Poland in the spring but that's not going to happen.  There's still so much more of Poland to visit.  I met someone last night from Lublin, a place on our list to see.

We had a nice two mile walk today around the neighborhood and Podolany.  It's the next community north of us just across the railroad tracks. We got to the tracks just in time to see one of the older local trains go by. It's nice to be outside again without feeling the bite of winter.

Kilka nowych zdjęć przyszedł dziś więc rozjaśniały wcześnie rano, zanim słońce wzeszło na jasne rano. tygodni od dzisiaj jest Chick Corea koncert i szukamy do niego. Minęło wiele lat od kiedy usłyszałem, wykonać, na żywo, w Chicago.

Zdecydowanie poczucie wiosną w powietrze z zewnątrz, zwłaszcza ze słońcem świecącym. Jak miło zobaczyć to ponownie po długiej zimie tutaj. Myślę, że byłoby wspaniale spędzić gdzieś cieplejsze zimy i powrót do Polska na wiosnę, ale to nie zdarzy. Jest jeszcze dużo więcej Polska odwiedzić. Ja poznałam kogoś w nocy z Lublina, miejsce na naszej liście, aby zobaczyć.

Spędziliśmy miły dwa mila spacer dzisiaj po okolicy i Podolany. Jest to kolejny północ społeczności z nas po drugiej stronie torów kolejowych. Mamy do utworów w sam raz, aby zobaczyć jeden ze starszych pociągów lokalnych jechać. Miło jest być na zewnątrz znowu bez poczucia bite zimy.

Monday, March 21, 2011

Kids.

Nice sunny day today with warmer temperature and an early morning ride downtown to have my field of vision checked by the eye doctor.  Everything is fine so that's good to know.

Saw a group of young children walking with their teachers from one place to another down Wojska Polskiego street.  They look so cute with their flourescent traffice vests on over their coats.  They were walking in pairs with a teacher or teacher helper with every fourth row. I wish I would have had my camera.  Such bright and smiling faces.  Reminded me of our little neighbor next door, Zuzanna.  She  has such a cherubic face I just have to get some pictures of her.  Everytime I see her she just stares at me.  Her mom said it was because of my beard.

Miły słoneczny dzień dziś cieplejsze temperatury i wcześnie rano jeździć do centrum mam pole widzenia sprawdzane przez lekarza okulistę. Wszystko jest w porządku tak, że dobrze jest wiedzieć.


Wiedziałem grupie małych dzieci na spacer z ich nauczycieli z jednego miejsca do drugiego w dół ulicy Wojska Polskiego. Wyglądają tak słodkie z ich fluorescencyjne kamizelki traffice na ponad ich płaszcze. Szli w parach z pomocnikiem nauczyciela lub nauczyciela z co czwartego rzędu. Żałuję, że nie wzięłam aparatu. Takie jasne i uśmiechnięte twarze. Przypomniał mi nasz mały sąsiad obok, Zuzanna. Ona ma taki anielski twarzy mam tylko trochę jej zdjęcia. Cały czas widzę jej, że patrzy na mnie. Jej mama powiedziała, że to z powodu brodę.

Nervous evening & Day of Truancy.

We had a nice, relaxing day for the most part until late in the evening when we watched our favorite team squeak by it's opponent by 2 points to go on to the next round. However, the repeated commercials on the internet were driving us up a wall with the repetitions.  Because it's a delayed recording of the game, evidently they have as much screen time for commercials as they do the game.  Even so, it was still nice to watch the game and we look forward to the next round on the weekend.

We finished the evening off watching "The Hurt Locker", a movie about a bomb squad working in Iraq and the danger those men go through to diffuse terrorist bombs.

Tomorrow it's back to the eye doctor to have my visual field of perception tested.  This time I can drive there since my eyes won't be dialated. It's also the national "Day of Truancy" day in schools. Truancy is any intentional unauthorized absence from compulsory schooling. The term typically describes absences caused by students of their own free will, and usually does not refer to legitimate "excused" absences, such as ones related to medical conditions. The term's exact meaning differs from school to school, and is usually explicitly defined in the school's handbook of policies and procedures. It may also refer to students who attend school but do not go to classes. In some schools, truancy may result in an ineligibility to graduate or to receive credit for class attended, until the time lost to truancy is made up through a combination of detention, fines, or summer school.

Spędziliśmy miły, dzień odpoczynku w większości do późnego wieczora, kiedy oglądaliśmy nasze ulubione pisk zespołu przez jego przeciwnika o 2 punkty, aby przejść do następnej rundy. Jednak powtarzające się reklam w Internecie jechaliśmy nas ściana z powtórzeniami. Ponieważ jest to opóźniony zapis gry, widocznie mają tyle czasu na ekranie reklamy jak robią to w grze. Mimo to, było jeszcze miło obserwować grę i czekamy do następnej rundy na weekend.


Skończyliśmy wczoraj od oglądania "The Hurt Locker ", film o pracy Bomb Squad w Iraku i niebezpieczeństwo tych ludzi przechodzi do rozprozony terrorystów bomb.

Jutro z powrotem do okulisty, aby moje pole widzenia percepcji badanych. Ten czas może jeżdżę tam od moje oczy nie będą dialated. To również krajowe "Dzień Wagary"dzień w szkołach. Wagary to każde zamierzone nieusprawiedliwiona nieobecność z obowiązku szkolnego. Termin zwykle opisuje nieobecności przez studentów z własnej woli, i zazwyczaj nie odnoszą się do legalnych "zwolniony" nieobecności, takich jak te związane z chorobami. Określenie dokładnego znaczenia różni się od szkoły do ​​szkoły, i jest zwykle wyraźnie określone w szkolnym podręczniku procedur. Może także odnosić się do uczniów, którzy uczęszczają do szkoły, ale nie wchodź do klas. W niektórych szkołach absencja może spowodować niezakwalifikowanie do absolwentów lub otrzymać kredyt dla klasy chodziło, aż do czasu stracił na wagary składa się poprzez połączenie aresztu, grzywny lub szkoły letniej.

Saturday, March 19, 2011

Full moon.As you can see from the pictures it's a full moon night here in Poznań and we're about to watch the movie "The Hurt Locker".

Earlier today it was sunny and bright so we went to Carrefour to buy bread, water and candles.  Since we just happened to be in the neighborhood we made a stop at our favorite place, Kandulski's, because we didn't have a weekly meeting with Zbyszek and didn't want to disappoint the sales people there.  It's been three weeks since a car crashed into one of their front windows and it is still not replaced or the frame fixed.

I spent a few hours this morning listening to my lesson with Zbyszek yesterday and came to the conclusion that no matter how long I study Polish I will never speak like a person from Poland.  Even though I may say the right words and am understood, there is definitely a difference in pronunciation and inflection.  Don't get  me wrong, I'm not about to stop learning the language and some day I'll know it but I'll never speak it the same way.

Jak widać ze zdjęć to noc pełni księżyca tu w Poznaniu i zamierzamy się obejrzeć film "The Hurt Locker".

Wcześniej dzisiaj było słonecznie i jasne więc poszliśmy do Carrefour kupić chleba, wody i świece. Ponieważ właśnie stało się w sąsiedztwie zrobiliśmy przystanek na nasze ulubione miejsce, Kandulski, bo nie mamy cotygodniowe spotkanie ze Zbyszkiem i nie chciał zawieść sprzedaży ludzi. To było trzy tygodnie od czasu, samochód uderzył w jeden z ich przednie szyby i nadal nie otrzymuje lub rama stała.

Spędziłem kilka godzin dziś rano słuchając mojej lekcji z Zbyszek wczoraj i doszła do wniosku, że nie ważne jak długo studiować Polska nigdy nie będzie mówił jak człowiek z Polska. Nawet mogę powiedzieć, że odpowiednie słowa i mam rozumieć, że jest to z pewnością różnica w wymowie i przegięcia. Nie zrozumcie mnie źle, nie mam zamiaru przestać nauki języka i pewnego dnia będę wiedział, ale nigdy nie mówić w ten sam sposób.

Go Duke!!

Fortunately last night we were able to sit and watch our favorite team win the first game on the road to the championship.  They played in the early afternoon in the U.S. so for us it was 8:30PM.

I read last night that the promotional film about the city of Poznań won an award at the prestigious Golden Gate festival in Berlin, organized during the largest trade fair for the tourism industry in the world. Filmed last year, the spot took second place in the City Tourism category.

Another piece of good news is that already in April, the residents of Poznań and tourists will be able to enjoy coffee in the fresh air. Pursuant to a Decree of the President of Poznań, the pavement food courts in the Old Market can start operating from April 1st.  That's earlier than it has been in the last four years since we've lived here and still a little chilly but you never know about the weather.  We've always waited patiently for the opening of the outside cafes.

The Zamek(castle) in Poznań will be hosting a new exhibition of old prints and drawings from the collection of Museum of Rev. J. Jarzębowski from Licheń Stary. The works, which were created by Rembrandt himself, will definitely be one of the biggest attractions. Also being shown are works of Jan Matejko. This will be the frst major exhibition of this unique and little-known collection, which, together with several thousands of valuable Polish materials. It was returned to the Poland from Great Britain in 2007.

Na szczęście w nocy byliśmy w stanie siedzieć i oglądać nasz ulubiony zespół wygra pierwszy mecz na drodze do mistrzostwa. Grali we wczesnych godzinach popołudniowych w USA więc dla nas to było 20:30.


Czytałem wczoraj w nocy, że film promocyjny o mieście Poznań zdobył nagrodę na prestiżowym festiwalu Golden Gate w Berlinie, zorganizowanej podczas największych targów w branży turystycznej na świecie. Nakręcony w ubiegłym roku, w miejscu, zajął drugie miejsce w kategorii Turystyka City.

Kolejna dobra wiadomość jest taka, że ​​już w kwietniu, mieszkańcy Poznania i turyści będą mogli wypić kawę na świeżym powietrzu. Zgodnie z dekretem prezydenta Poznania, sądy żywności bruk na Starym Rynku może rozpocząć działalność od 1 kwietnia. To wcześniej niż miało to miejsce w ciągu ostatnich czterech lat od kiedy mieszkam tu i jeszcze trochę chłodno ale nigdy nie wiadomo na temat pogody. Zawsze czekamy cierpliwie na otwarcie na zewnątrz kawiarni.

Zamek (zamek) w Poznaniu będzie gospodarzem nowej wystawy starych rycin i rysunków ze zbiorów Muzeum ks J. Jarzębowski z Lichenia Starego. Prace, które zostały stworzone przez Rembrandta siebie, z pewnością będzie jedną z największych atrakcji. Ponadto pokazywane są dzieła Jana Matejki.

Będzie to FRST dużą wystawę tej niezwykłej i mało znanej kolekcji, które wraz z kilkoma tysiącami wartościowych polskich materiałów. To był powrót do Polska z Wielkiej Brytanii w 2007 roku.

Friday, March 18, 2011

March Madness.

A repeat of yesterday as far as the weather goes but without the wind.

March Madness has begun in the U.S., the games of college basketball leading to the championship. Last year we had the luxuary of watching the complete games of our favorite team at our convienience as it went on to win the championship but they have changed the system and now all we can see are the highlights after the game is over.  We could still watch the game as it is being played but with the time difference it means we would have to get up at 2-3AM to see it.  We love college basketball but not enough to do that.  It's a pity they changed their format.

Basketball is becoming more popular in Poland and every major city has it's own team but there is not the array of talented players like in the NBA.  Even so, it's nice to be able to them play on TV and the Arena in Poznań is not far from our house although we have not been to see a live game yet.

Powtórzyć wczoraj o ile pogoda idzie, ale bez wiatru.

March Madness zaczęła się w Stanach Zjednoczonych, gry w koszykówkę uczelni prowadzącej do mistrzostwa. W ubiegłym roku mieliśmy luxuary oglądania pełne gry z naszego ulubionego zespołu w naszym convienience jak zdobył mistrzostwo, ale uległy one zmianie systemu i teraz wszystko, co możemy zobaczyć to podkreśla po gry. Możemy nadal obserwować grę, ponieważ jest odtwarzana ale z różnicą czasu, oznacza to będziemy musieli wstać o 2-3AM go zobaczyć. Kochamy koszykówki uczelni, ale nie na tyle aby to zrobić. Szkoda, że zmienili format.

Koszykówka jest coraz bardziej popularne w Polska i każde większe miasto ma swój własny zespół, ale nie ma tablicy utalentowanych graczy, jak w NBA. Mimo to, miło by móc je odtworzyć w telewizji i Arena w Poznaniu nie jest daleko od naszego domu, choć nie byliśmy, aby zobaczyć na żywo grę jeszcze.

Thursday, March 17, 2011

Cold day.

A cold and windy day today in Poznań.  We had to go out and do our weekly shopping (145zl) so the winter coats went back on today.  We spent a little more than usual because Joan is trying a new recipe for chicken soup and it called for saffron.  We didn't realize how expensive that spice was until we got to the store.

There's an interesting blog on the right side of this, Poznań nowych doznań.  The author does an excellent job of taking pictures of streets, monuments and buildings in Poznań and it gives you a good opportunity to see parts of Poznań without really being here.

I have been watching the news off and on about the disaster in Japan, not only the earthquakes and tsunami, but the reactor meltdowns.  I'm sure it's going to create a larger debate now in Poland if we should build any here. One is scheduled to begin soon in the northeast but I think that will change after what has happened.

Zimno i wietrznie dni dzisiaj w Poznaniu. Musieliśmy wyjść i zrobić nasze tygodniowe sprawunki (145zl), więc zimowych płaszczy wrócił do dziś. Spędziliśmy trochę więcej niż zwykle, ponieważ Joan próbuje nowego przepisu na rosół i wezwał do szafranu. Nie zdawaliśmy sobie sprawy jak kosztowne, że przyprawa dopiero mamy do sklepu.


Jest ciekawy blog po prawej stronie tego, Poznań doznań Nowych. Autor ma doskonałą pracę robienia zdjęć ulic, zabytków i obiektów w Poznaniu i daje dobrą okazję, aby zobaczyć części Poznania bez naprawdę są tutaj.

I zostały oglądanie wiadomości i wyłączania o katastrofie w Japonii, nie tylko trzęsienia ziemi i tsunami, ale kompromitacji reaktora. Jestem pewien, że będzie stworzenie szerszej debaty teraz w Polska, czy powinniśmy budować tutaj. One rozpoczną się wkrótce w północno-wschodniej, ale myślę, że zmieni się po co się stało.

Wednesday, March 16, 2011

Visits 2 & 3.

I saw the oncologist yesterday and he said the headaches had less than 1% being related to my prostrate problem of last year.  He also said I should have an MRI done to see if anything was going on and made an apointment for the earliest date, May 16th, through the national health service.

Today I saw the neurologist and he could not see anything wrong externally.  He also suggested an MRI but to wait only 2 weeks and see if the headaches would go away.  I didn't have one for the last two days and with the symptoms I do have he thought maybe they were cluster headaches.  Wait for two weeks and if it isn't better, have the MRI done privately, quicker than May 16th.  That is what I will do.

Outside it's windy, gray, about 20F but forecasted to be warmer in the coming week.  We've already started spring cleaning.  Wouldn't it be nice if someone invented a house or flat that cleaned itself? :-)

Widziałem wczoraj i onkolog powiedział, że bóle głowy miał mniej niż 1% jest związane z moim problemem prostaty ubiegłego roku. Powiedział również, że powinienem zrobić MRI, aby zobaczyć, czy coś się dzieje i się ustalić termin najwcześniejszy termin, 16 maja, za pośrednictwem usługi krajowe zdrowia.


Dzisiaj widziałem neurolog i nie widział nic złego na zewnątrz. Zasugerował również, MRI, ale czekać tylko 2 tygodnie i sprawdzić, czy bólów głowy odejść. I nie ma go w ciągu ostatnich dwóch dni z objawami mam mu, że może były bóle głowy klastra. Odczekaj dwa tygodnie i jeśli nie jest lepiej, mają zrobić MRI prywatnie, szybciej niż 16 maja. To, co robię.

Na zewnątrz jest wietrznie, siwy, o 20F, ale miały być cieplej w nadchodzącym tygodniu. Rozpoczęliśmy wiosenne porządki. Czy nie byłoby miło, gdyby ktoś wynalazł dom lub mieszkanie, które oczyszcza się? :-)

Monday, March 14, 2011

Doctor visit 1.

Back from the eye doctor and nothing is wrong except I have to get glasses for driving now.  She checked everything else out and found nothing unusual.  Tomorrow I go to see the prostate doctor and tell him what's been going on with me for the last two weeks.  Maybe he will have an answer to the question.

It was a nice day.  Because my eyes were being dialated at the eye doctors I had to take 3 busses to get there.  At 8:15AM I went to the local store to buy some bus tickets, a 15 minute ride costs 2 zl but they didn't have any.  I drove to the next place to buy them, went back home, parked the car and got on one of the new busses and guess what?  The new busses now have ticket machines on them where you can buy tickets but I didn't know that before hand.  It's been a while since we took a bus so this was news to me.

It was nice being on a bus again.  I got to look at the houses along the way and the scenery, something I can't do too much when I'm driving.  I rode the bus all the way to Garbary street and then, since I was early, decided to walk the 15 blocks to the eye doctor.  It was a nice walk down Garbary but it's a street they should definitely do more renovating on.  It's one of the main streets in Poznań and so I think it should look better.

Powrót od okulisty i nic nie jest złe, z wyjątkiem Muszę mieć okulary do jazdy teraz. Sprawdziła się wszystko i nic nie znalazłem niezwykłe. Jutro idę do lekarza i powiedzieć mu, prostaty co się dzieje ze mną w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Być może będzie musiał odpowiedzieć na pytanie.


To był miły dzień. Bo moje oczy były dialated na lekarzy oko musiałem zabrać 3 autobusy się tam dostać. Na 08:15 poszłam do lokalnego sklepu, żeby kupić bilety na autobus, przejazd 15 minut kosztuje 2 zł, ale nie miał. Pojechałem do następnego miejsca, aby je kupić, wrócił do domu, zaparkowałem samochód i jeszcze na jednym z nowych autobusów i wiecie co? Nowe autobusy mają teraz automatach biletowych na nich, gdzie można kupić bilety, ale nie wiedziałem, że przed ręką. It's been a od wzięliśmy autobus tak więc było to dla mnie news.

Miło było się na autobus ponownie. Muszę patrzeć na domy wzdłuż drogi i dekoracje, czego nie może zrobić zbyt wiele, gdy jestem jazdy. Jechałem autobusem aż do ulicy Garbary, a następnie, ponieważ byłem na początku, że zdecydowaliście się pójść 15 bloków do okulisty. To był miły spacer Garbary ale jest to ulica na pewno nie powinny one bardziej na renowację. To jedna z głównych ulic w Poznaniu i tak myślę, że powinno to wyglądać lepiej.

Sunday, March 13, 2011

First Spring walk.

Beautiful day today, 54F and partly sunny so we went to Sołacki Park for a nice walk. Before we got to the park we had to cross over railroad tracks and, lucky for us, the gates were just going down.  That usually means....turn off you car and wait 5-7 minutes before the train actually arrives at the crossing so that is what we did.

It was good to be outside without the heavy winter coats and clothing.  Of course there were lots of kids with parents and grandparents taking advantage of the weather.  Two 2 year old twins were walking past us as we sat on the bench and one of them seemed fascinated by my beard.  She stopped in front of me and just kept staring at me so I waved to her, she waved back and kept looking at me. Eventually the grandmother took her by the hand and told me it was my beard that attracted the little one's attention.  She was very cute.

We stayed for about two hours and then went to Carrefour's Apteka to buy some more ibuprofen.  Thanks for the concern about my headaches.  I am taking it seriously and will see an eye doctor on Monday, my prostrate specialist on Tuesday and the neurologist on Wednesday.  Big week for doctor visits.  Today I woke up with a headache but after two ibuprofen it went away.

You can view more pictures of our walk in the slide show on the right side.

Piękny dzień dzisiaj, 54f i częściowo słoneczny więc udaliśmy się do Parku Sołackiego na miły spacer. Zanim doszliśmy do parku musieliśmy przejść przez tory kolejowe, a szczęście dla nas, bramy były po prostu się w dół. To zazwyczaj oznacza .... wyłączyć swój samochód i czekać 5-7 minut przed odjazdem pociągu faktycznie dochodzi do przejścia tak, że to, co zrobiliśmy.


Dobrze było być na zewnątrz, bez ciężkich zimowych płaszczy i odzieży. Oczywiście było mnóstwo dzieci z rodzicami i dziadkami, korzystając z pogody. Dwa 2 lat bliźnięta przechodzących obok nas, usiadł na ławce i jeden z nich wydawał się zafascynowany brodę. Stanęła przede mną i tylko ciągle się na mnie gapił, więc pomachał do niej, ona machała do tyłu i patrzył na mnie. W końcu babcia wzięła ją za rękę i powiedział mi, że moja broda, że przyciąga uwagę malucha. Była bardzo słodkie.

Zatrzymaliśmy się na około dwie godziny, a następnie udał się do Apteka Carrefour dokupić ibuprofen. Dzięki za troskę o moje bóle głowy. Biorę go poważnie i zobaczyć okulisty w poniedziałek, mój specjalista krzyżem na wtorek i neurologa w środę. Big tydzień na wizyty u lekarza. Dziś obudziłem się z bólem głowy, ale po dwóch ibuprofen odszedł.

Możesz zobaczyć więcej zdjęć z naszego spaceru w pokazie slajdów po prawej stronie.

First time.

Yes, it was the first time today that cousin Andrzej, my son Eric and I chatted together at one time in conference on Yahoo Messenger.  It was great.  We talked for about two hours and my son is getting to know cousin Andrzej and his family in Golina.  By the time he comes, my son, to visit Poland he will already know someone here from the family. It's the great thing about the internet, instant communication.

Joan and I stayed at home tonight because I had such a bad headache it took 6 ibuprofen and 3 aspirins to get it finally to go away at 11PM. We wanted to go to the English mass at 7:30PM but at that time I just couldn't see sitting in a cold church with the headache so we stayed at home.  I've been having recurring headaches for the last ten days.

Tak, to był pierwszy raz dzisiaj, że kuzyn Andrzej, mój syn i ja rozmawialiśmy Eric razem w jednym czasie w konferencji na Yahoo Messenger. To było wspaniałe. Powiedzieliśmy przez około dwie godziny, a mój syn jest poznanie kuzyna Andrzej i jego rodziny w Golina. W tym czasie przybywa, mój synu, aby odwiedzić Polska będzie on już wie, że ktoś tu z rodziną. To wielkie rzeczy na temat Internetu, natychmiastowej komunikacji.


Joan i pozostał na noc do domu, bo miałem taki ból głowy ibuprofen zajęło 6 i 3 aspirynę, aby ją w końcu odejść w 11PM. Chcieliśmy, aby przejść do angielskiego masę na 19:30, ale w tym czasie nie mogłem zobaczyć posiedzenia w zimnym kościele z głowy więc zostaliśmy w domu. I już o powtarzające się bóle głowy w ciągu ostatnich dziesięciu dni.

Friday, March 11, 2011

CHILI I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

OK, so we couldn't wait any longer since the package arrived two days ago. While I did some errands Joan was busily and happily making the latest dinner of chili but with the right spices from the packets Anna sent us.  It was not disappointing. We both had one bowl and there was enough left over for lunch today.  YIPPEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

We don't have any plans yet for the weekend except going to the English mass on Saturday night.  On Sunday we will finally make the faworki using my mothers recipe. It's been delayed for various reasons but we have to use the smalec because the expiration date in March 31 so we're kind of forced into it.  It takes a while to make it but when it is finally done it's worth the effort.

It's a grayish, cloudy day with little beams of sunlight shooting through the clouds and 43F as I write this at 8AM.

OK, więc nie mogliśmy już dłużej czekać ponieważ pakiet przybył dwa dni temu. A ja nie kilka spraw Joan był bardzo zapracowany i szczęśliwie co ostatni obiad z chili, ale z prawem przyprawy z pakietów Anna wysłał nas. Nie było rozczarowujące. Oboje mieliśmy jedną miskę i nie było wystarczającej ilości na obiad dzisiaj. YIPPEEEEEEEEEEEE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Nie mamy jeszcze żadnych planów na weekend, z wyjątkiem będzie angielski masy w sobotni wieczór. W niedzielę będziemy wreszcie Faworki przy mój przepis matki. To był opóźniony z różnych powodów, ale musimy użyć Smalec, ponieważ data ważności 31 marca, więc jesteśmy zmuszeni do rodzaju to. Potrzeba czasu, aby zrobić, ale kiedy w końcu zrobić to warte wysiłku.

Jest szaro, pochmurny dzień z małym wiązki światła słonecznego przez chmury fotografowania i 43F jak piszę to na 8.

Thursday, March 10, 2011

Closing.

We did our usual shopping, 113zl for the week.  I mailed something out to my son and learned our local post office will be closing and from that point we will have to go to the next town to pick up registered mail or to mail something.  Reorganization rears it's ugly head in Poznań!  I would think that with the way this small community is growing they would keep this office open but it's not the case.  Oh well, it's not that far to Strzeszyn.

It was warm enough today to wear a spring jacket, 48F.

Zrobiliśmy nam zwykle zakupy, 113zl za tydzień. I wysłane coś do mojego syna i dowiedział się z naszym lokalnym biurem post zostanie zamknięcia i od tego momentu będziemy musieli przejść do następnego miasta, aby odebrać listu poleconego lub poczty coś. Reorganizacja buduje się znać w Poznaniu! Myślę, że z tej małej społeczności sposób rozwija się oni zachować to Open Office, ale nie o to chodzi. No cóż, to nie jest tak daleko, aby Strzeszyn.


Było wystarczająco ciepło dziś nosić kurtki wiosna, 48f.

Wednesday, March 09, 2011

Anna!!!!

Thank you Anna. We received your package today and Joan is thrilled to have this product for making chili.  We've used several others sent or brought to us here but none are equal to this one.  I also received the software you sent and will install it tomorrow.

Today it was up to 40F, sunny and a very nice day.  Spring is almost here, really.

Dziękuję Anna. Otrzymaliśmy pakiet dzisiaj i Joan jest podekscytowany, aby ten produkt do tworzenia chili. Użyliśmy kilku innych wysyłane lub przyniósł nam tutaj, ale żaden z nich nie równa do tego. Otrzymałem również oprogramowanie, które wysyłane i zainstaluje ją jutro.

Dzisiaj to było do 40F, słoneczny i bardzo miły dzień. Wiosna zbliża się, naprawdę.

Tuesday, March 08, 2011

Studious Woman's Day.

I often write about our study time so I thought I would show you proof.  Here's Joan studying hard for her next lesson with a demanding :-) teacher...........................me.  I'm passing on to her the things I learn in my lessons with Zbyszek so we can both benefit from them. I'm not really demanding either, I realize the difficulty level of learning Polish so I'm more than careful not to push her to far.  She does an excellent job in studying.  In correcting her mistakes it also helps reaffirm what I have just learned

A holdover from Soviet Union rule -- Dzien Kobiet or Women's Day --  is celebrated on March 8. Women's Day is celebrated more as a national holiday for all women, regardless of age. So my gift was candy, chocolates to be exact. For me, everyday should be Woman's Day or Joan's Day.  What would my life be without her?

I często piszą o naszym czasie studiów, tak myślałem, że pokaże dowodu. Oto Joan studia trudno jej następnej lekcji z nauczycielem wymagającym :-) ........................... mnie. Jestem przekazywanie jej rzeczy, uczę się w moje lekcje z Zbyszek, abyśmy mogli jak z nich korzystać. I naprawdę nie jestem wymagający albo zdaję sobie sprawę z poziomu trudności nauki języka polskiego, więc jestem więcej niż uważać, aby nie pchać się za daleko. Ona ma doskonałą pracę w nauce. W jej sprostowanie błędów pomaga również potwierdzić to, co Właśnie dowiedziałem


Pozostałością z ZSRR zasada - Dzien Kobiet lub Dzień Kobiet - obchodzone jest 8 marca. Dzień Kobiet obchodzony jest bardziej jako święto narodowe dla wszystkich kobiet, niezależnie od wieku. Tak więc mój prezent był cukierki, czekoladki mają być dokładne. Dla mnie, każdego dnia należy Woman's Day lub Day Joanny. Co by moje życie bez niej?

Monday, March 07, 2011

Dictionaries.

Monday, Monday!! Nice and sunny outside, still a little cold but it won't last much longer.  This Saturday is our bi-monthly English mass and we're looking forward to that.

Taking a side view of a few of our dictionaries you can definitely tell which part gets the most use, the Polish versus the English. The small, yellow, Langenscheidt gets the most use since it's easy to carry around and the darker section at the bottom is the Polish to English section.  We have larger, more extensive ones at home but they are too big to carry. One book that was/is very helpful is 301 Polish verbs but it's not extensive enough.  We need one that has all the verbs.  The Kościusko dictionary is good because it has a CD for putting it on the laptop and comes in two books.  These have been invaluable tools of learning for us along with the many different course books that we've acquired.  I've always loved going to bookstores but, of course, it's hard to find good books for learning Polish in Poland.  There are dozens and dozens for learning English.

Monday, Monday! Ładne i słoneczne na zewnątrz, jeszcze trochę zimno, ale to nie będzie trwało znacznie dłużej. W najbliższą sobotę nasz dwumiesięcznik angielski masy i czekamy na to.

Biorąc w widoku z boku kilku naszych słowników można z pewnością powiedzieć, jaka część dostaje najwięcej użytkowania, Polska w porównaniu z angielskim. Mały, żółty, Langenscheidt dostaje najwięcej korzystać, ponieważ jest łatwy do przenoszenia i ciemniejsze sekcji na dole jest z polskiego na angielski sekcji. Mamy większe, bardziej obszerne nich w domu, ale są za duże do noszenia. Jedna książka, która była / jest bardzo pomocny jest 301 polskich czasowników, ale nie jest na tyle szeroki. Musimy taki, który ma wszystkie czasowniki. Kościuszki Słownik jest dobry, ponieważ ma za wprowadzenie go CD na laptopie i jest w dwóch książkach. Zostały one bezcenne narzędzia uczenia się dla nas wraz z wielu książek inny przebieg, że mamy nabyte. Zawsze podobały mi się będzie w księgarniach, ale, oczywiście, trudno jest znaleźć dobre książki do nauki języka polskiego w Polska. Istnieją dziesiątki do nauki angielskiego.

Sunday, March 06, 2011

Sunday-nic nowego

Sunday is passing without much going on.  We went to the store to buy fresh bread and water, returned home to study for a while before dinner.  It's a bright, sunny day today, about 25F degrees so not too cold.  It's driving her crazy sometimes, this Polish language, but she keeps at it and some day we will know it..................someday. :-)

Niedziela to przechodząc bez wiele się dzieje. Poszliśmy do sklepu, aby kupić świeży chleb i wodę, do domu, do pracy na chwilę przed kolacją. Jest to jasny, słoneczny dzień dzisiaj, o 25F stopni tak, nie za zimno. To doprowadza ją szalona czasami, ten język polski, ale ona wciąż na niego i pewnego dnia będziemy wiedzieć, że pewnego dnia ................... :-)

Battle of Vienna


Information from ....the news.pl...............

Harvey Keitel, best known for his roles in gangster movies such as Reservoir Dogs and Mean Streets, is to take the part of King Jan Sobieski, the Polish monarch who defeated troops from the Ottoman Empire at the gates of Vienna in 1683.

Authorities from the Subcarpathian Province are set to sign a contract with the makers of a big-budget film about The Relief of Vienna.

According to Aleksander Gorzelak-Nieduzy of the Provincial Marshal’s Office in Rzeszow, scenes will be shot in the picturesque castles of Lancut and Baranow Sandomierski. He added that the the main battle scenes will be recreated in Romania.

The film, directed by Renzo Martinelli is an Italian-Polish co-production with a budget of some 45 million zloty (12 million euro).

In 2006, it was reported that Mel Gibson was going to try his hand at filming the historic clash, but nothing came of the project. Martinelli’s crew is due to arrive in Poland in June of this year. (nh/jb)

Bitwa pod Wiedniem

Informacje .... news.pl. ..............

Harvey Keitel, najbardziej znany z ról w filmach gangsterskich takich jak Reservoir Dogs i Mean Streets, ma brać udział króla Jana Sobieskiego, który pokonał polskiego monarchę wojsk Imperium Osmańskiego u bram Wiednia w 1683 roku.

Organy z województwa podkarpackiego są do podpisania umowy z twórcami filmu o dużym budżecie Odsiecz Wiednia.

Według Aleksandra Gorzelak-Nieduzy Urzędu Wojewódzkiego Marszałkowskiego w Rzeszowie, sceny będą kręcone w malowniczych zamków w Łańcucie i Baranowie Sandomierskim. Dodał, że główne sceny walki zostaną odtworzone w Rumunii.

Film, wyreżyserowany przez Renzo Martinelli jest włosko-polskich koprodukcji z budżetem około 45 mln zł (12 mln euro).

W 2006 r. odnotowano, że Mel Gibson miał spróbować swoich sił w starciu filmowania historycznego, ale nic nie wyszło z projektu. Załogi Martinelli jest przybyć w Polska w czerwcu tego roku. (nh / jb

Saturday, March 05, 2011

Lady Luck.

Smiled on me today. I went to a bookstore to buy a few books and when I left I forgot to turn on my lights on the car. It's against the law to drive in Poland without them. I drove through the city and turned left to head toward home. I had been waiting all morning for a call so when my cell phone rang I opened it up and answered.  It's against the law to use a cell phone while driving in Poland.  As I turned the corner,  in the opposite lane approaching me was a Police van.  It was too late to do anything so when the driver motioned for me to pull over I did.  He got out,  came to my car and started speaking to me.  When he was done I said "Jestem Amerikaninem i nic nie rozumiem"(I'm an American and don't understand anything)  Of course, he was telling me it was against the law to drive without lights and talk on the phone while driving.  He pointed to my headlights and shook his finger meaning NO and then made a gesture for listening to a phone and again shook his finger.  I was expecting two tickets but when he saw my International Drivers License and didn't know what to do with it,  he just moitioned for me to drive away, which I happily did.  I was lucky.

Uśmiechnął się do mnie dziś. Poszedłem do księgarni kupić kilka książki i kiedy wyszłam Zapomniałem włączam światła w samochodzie. Jest to niezgodne z prawem jazdy w Polska bez nich. Przejechałem przez miasto i skręcił w lewo do głowy w kierunku domu. Czekałem cały ranek na połączenie więc kiedy zadzwonił mój telefon komórkowy Otworzyłem go i odpowiedzi. To niezgodne z prawem jest używanie telefonu komórkowego podczas jazdy w Polska. Jak skręcił za róg, w przeciwnym pasie zbliża się do mnie był Police van. Było za późno, aby cokolwiek zrobić tak, gdy kierowca skinął na mnie zatrzymaj się ja. Wysiadł, przyszedł do mojego samochodu i zaczął mówić do mnie. Kiedy on był zrobiony I powiedział: "Jestem Amerikaninem i nic rozumiem NIE " (Jestem Amerykaninem i nie rozumiem nic) Oczywiście, mówił mi, że to niezgodne z prawem jazdy bez światła i rozmawiać przez telefon podczas jazdy . Zwrócił uwagę na mój reflektory i pokiwał palcem rozumieniu NO i machnął ręką na słuchanie muzyki do telefonu i ponownie pokiwał palcem. Spodziewałem się dwa bilety, ale kiedy zobaczyłem moje Międzynarodowe prawo jazdy i nie wiedział, co z nim zrobić, po prostu moitioned mi jazdy, co z radością uczynił. Miałem szczęście.

Friday, March 04, 2011

You are in Poznań.

I like reading You are in Poznań because it keeps us informed about what's going on in the city and there is a lot going on.
 
In just a year, it will be possible to get to Poznań by modern, low-foor trains called Elf.  22 Elf trains will be equipped with air-conditioning and monitoring systems and a passenger counting sensor. Each of them will be able to transport 204 passengers on seats The new trains will travel along the routes linking Poznań with Konin, Zbąszynek and Gniezno.


An agreement for purchase of 26 modern, low-floor midibuses was signed between MPK Poznań Sp. z o.o. and the Solaris Bus & Coach company.The frst super-comfortable midibuses will appear in Poznań this October, and the last ones coming from that delivery – in April 2012. The midibuses accommodate up to 50 passengers. These are low-foor vehicles, air conditioned, fully adapted to the needs of the disabled, equipped with the monitoring system ensuring the greater safety of travelling.The Termy Maltańskie sports recreational complex, which is being constructed on the north shore of Malta Lake in Poznań, will be a perfect place to rest and re-lax, both for those who actively practise sport and for those who feel like taking a break from busy everyday life. This year-round facility will offer not only a sports swimming pool with excellent sports facilities but also a lot of water attractions, both in the internal and external part.

Construction of another invest-ment from the list of undertakings for Euro 2012 – the Interactive Centre of Ostrów Tumski History – has been started.

Like I said, there is a lot going on in Poznań and a larger story of each can be read on the left side in "YouAreInPoznań"
A visit to the Centre of History is to prepare tourists to visit Ostrów Tumski. It is to provide knowledge, arouse interest, stimulate imagination so that visitors, after seeing the exhibi-tion, could enter Ostrów Tumski and, being fully aware of the importance of the place, familiar-ize themselves with the original objects and monuments.

Lubię czytać Jesteś w Poznaniu, bo trzyma nas o tym, co się dzieje w mieście i jest dużo dzieje.


W ciągu zaledwie roku, będzie można dostać się do Poznania przez nowoczesne pociągi niskim wejściem do hotelu o nazwie Elf. 22 pociągów Elf będzie wyposażony w klimatyzację oraz systemy monitorowania i pasażera czujnika liczenia. Każdy z nich będzie w stanie transport 204 pasażerów na miejscach Nowe pociągi będą podróżować na trasach łączących Poznań z Konina, Zbąszynku i Gnieźnie.

Umowy na zakup 26 nowoczesnych, niskopodłogowych midibuses została podpisana pomiędzy MPK Poznań Sp. z o.o. i Solaris Bus & Coach company.The FRST super wygodne midibuses pojawi się w Poznaniu w październiku tego roku, a ostatni z nich pochodzących z tego brak na stanie - w kwietniu 2012 roku. Midibuses pomieścić do 50 pasażerów. Są to pojazdy o niskim wejściem do hotelu, klimatyzowane, w pełni przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażony w system monitorowania zapewnienia większego bezpieczeństwa w podróży.

Termy Maltańskie sportowych kompleks rekreacyjny, który jest zbudowany na północnym brzegu jeziora Malta w Poznaniu, będzie doskonałym miejscem do odpoczynku i re-liberalne, zarówno dla tych, którzy aktywnie uprawiać sport i dla tych, którzy czują się jak w przerwie zajęty codziennym życiu. Instrument ten cały rok będzie oferować nie tylko basenu sportowego z zapleczem sportowym, ale także wiele atrakcji wodnych, zarówno w części wewnętrznej i zewnętrznej.

Budownictwo innego inwestycji z listy zakładów na Euro 2012 - Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego - została uruchomiona.

Jak powiedziałem, istnieje wiele dzieje się w Poznaniu i każdej większej historii można przeczytać na lewej stronie w "YouAreInPoznań" Wizyta w Centrum Historii jest przygotowanie turystów do odwiedzenia Ostrowa Tumskiego. To jest dostarczenie wiedzy, intrygują, pobudzają wyobraźnię tak, aby odwiedzający, po obejrzeniu wystawy-nych, może wejść Ostrów Tumski i, zdając sobie sprawę ze znaczenia tego miejsca, znane-ize się z pierwotnych obiektów i zabytków.

Thursday, March 03, 2011

Pączki!

A good day today, Fat Thursday.  Fat Thursday begins the week before the 46 days of Lent.  It's the day we eat a lot of paczek, donuts of different types with filling inside.  We bought two types today during our shopping day.  The first four are covered with a creamy topping with chocolate stripes and filled inside with  chocolate.  The second was the more traditional one covered in sugar and filled with jelly.  That's the one my mother use to make for us when I was young. Traditionally, the reason for making pączki was to use up all the lard, sugar, eggs and fruit in the house, because they were forbidden to be consumed due to Catholic fasting practices during Lent.

Dobry dzień dzisiaj, Tłusty Czwartek. Tłusty Czwartek rozpoczyna się tydzień przed 46 dni Wielkiego Postu. Jest to dzień jemy dużo paczek, różnych rodzajów pączków z nadzieniem w środku. Kupiliśmy dwa rodzaje dzisiaj w naszych czasach na zakupy. Pierwsze cztery pokryte są kremową polewą z czekolady i paski wypełnione w środku z czekoladą. Druga była bardziej tradycyjne, ujęte w cukier i pełne galaretki. To z jednej matki użyć, aby dla nas, kiedy byłem młody. Tradycyjnie, powodem podejmowania było Pączki wykorzystać całą smalec, cukier, jajka i owoce w domu, bo nie wolno im było do spożycia ze względu na czczo praktyk katolickich w czasie Wielkiego Postu.

Artists.
Another interesting meeting today, this time with two artists, makers of jewelry. The flat was unusual. The owner actually designed and installed a running waterfall that occupied a part of one wall and the water flow could be adjusted to make it louder or quieter.  Very clever. The jewelry I saw was very unique and made from "new silver".

We had our usual weekly meeting with Zbyszek at Kandulski's and was surprised to see that a car had run into the building and destroyed two of windows. I had coffee and two babecki orzechowy and one bomba.  The babecki is a small pastry made of walnuts and the bomba is a round little thing consisting of a chocolate like cake covered with chocolate sprinkles. Joan had her favorite tartinka.  It's like a small cherry pie.  We talked for about an hour and then went home.

Innym ciekawym dzisiejsze spotkanie, tym razem z dwóch artystów, twórców biżuterii. Mieszkanie było niezwykłe. Właściciel rzeczywiście zaprojektowane i zainstalowane, uruchomione wodospad, że zajmuje część jednej ściany i przepływ wody może być ustawiona tak, aby to głośniej lub ciszej. Bardzo sprytne. biżuteria widziałem bardzo unikalne, wykonane z "nowego srebra".


Mieliśmy zwykle cotygodniowe spotkanie z Zbyszek w Kandulski i zdziwiłem się, że samochód pobiegł do budynku i zniszczył dwa okna. I mieliśmy kawę i dwa babecki orzechowy i jedna bomba. babecki jest małe ciasto z orzechami i bomba jest cały drobiazg, składający się z jak ciasto czekoladowe w polewie czekoladowej posypki. Joan miała jej ulubionym tartinka. To jak małe pie wiśni. Powiedzieliśmy przez około godzinę, a następnie poszedł do domu.

Tuesday, March 01, 2011

Cuba

1948 Plymouth Coupe

I had a nice meeting today with someone who just came back from a three week vacation in Cuba and took lots of pictures, brought back Cuban cigars and coffee and had the time to share part of his adventure with me.  He said in most places it looked like it did just after Castro took over and few changes or renovations had been made since that time years ago.  He was impressed with the architecture of old houses and buildings even through most were in a state of disrepair.  I was amazed at the old cars! Chevys, Fords, Chryslers, Dodges, Plymouths all in great shape on the outside though many had different engines in them now since they stretched back to the 1940's and 50's.  It was like looking at in a car museum.  He said the people were very friendly, the food excellent and the beaches were beautiful.  He stayed in Havana for a few days and then rented a car to explore more of the island and it's more remote places where he found deserted beaches.  He wants to go back next year for two months during the winter here.  The temperature there was 35c.  Here it was -5 and below while he was gone.

Miałem miłe spotkanie dzisiaj z kimś, kto właśnie wrócił z wakacji trzy tygodnie na Kubie i trwało wiele zdjęć, sprowadzony kubańskich cygar oraz kawy i miał czas na część akcji swojej przygody ze mną. Powiedział, że w większości miejsc, wyglądało na to, nie tylko po Castro przejął i kilka zmian lub renowacji zostały dokonane od tego roku czas temu. Był pod wrażeniem architektury starych domów i budynków nawet przez większość z nich była w stanie ruinę. Byłem zdumiony, na starych samochodów! Chevy, Ford, Chryslery, uników, Plymouths wszystko w świetnej formie na zewnątrz choć wiele było różnych silników w nich teraz, gdyż sięgał 1940 roku i 50-tych. To było jak patrząc w muzeum samochodów. Powiedział, że ludzie byli bardzo przyjaźni, doskonałe jedzenie i plaże były piękne. Przebywał w Hawanie, na kilka dni, a następnie wynająć samochód, aby poznać więcej wyspy i to bardziej odległych miejsc, gdzie znalazł puste plaże. On chce wrócić w przyszłym roku na dwa miesiące w okresie zimowym tutaj. temperatura była 35c. Tu było -5 i poniżej, podczas gdy go nie było.