Friday, April 30, 2010

Spring things.

After making my daily weekday visit to town and seeing the beautiful day that it was, I called Joan at 10AM to invite her for breakfast in the Rynek. We did it last year on her birthday and today was so perfect I thought it was time to do again. Scrambled eggs, ham, white sausage, cold coffee drink and bread. A great breakfast!

It's "Matura" time in Poland. The "seniors" of the equivalent of high school take exams to see which University they can get into. It's a very stressfull time for them and the Rynek was packed with students for a moment of rest before the grueling time began.

From the Rynek we went to weekly shopping. Stores were packed with people buying the food for the long weekend since stores are closed on Saturday and Monday for the celebration. It took a little longer than the usual one hour for us and we spent 127 zl($44) for the week of food. That doesn't include meat, sausage and bread which we buy from a local store.

Next stop after that was our 3PM Kandulski meeting with Zbyszek. We talked about the upcoming Presidential election and the fact that the dead President's brother is now in the running also for the Presidency. The polls still show the acting President, Komorowski, to be in the lead and I hope it stays that way.

Since it is Spring and nice weather, Joan and I decided it was time to have a Spring party so we are planning one for the 22nd of May. Maybe 10 or 12 people will be invited like last August and we are looking forward to it. I would like to have 20 people but that's a bit too many for our flat.

I received a message from cousin Tom Burzycki's wife, Ann, that Channel 7 in Chicago will televise the Polish Constitution Day parade this year in Chicago and put it "on demand" the next day on the Internet. I'll post it when it is ready so you can see the event. Thanks, Ann!!

Po dokonaniu codziennej wizyty w dni powszednie do miasta i zobaczyć piękny dzień, że nazwałem Joan przy 10AM zaprosić ją na śniadanie w Rynku. Zrobiliśmy to w zeszłym roku na jej urodziny, a dziś było tak doskonałe Myślałem, że nadszedł czas, aby zrobić jeszcze raz. Jajecznica, szynka, biała kiełbasa, zimno pić kawę i chleb. Pyszne śniadanie!

To "Matura" Polska w czasie. "Seniorów" ekwiwalentu liceum egzaminów University, aby zobaczyć, które mogą dostać się do. To bardzo stresujących dla nich czas i Rynek był zapakowany ze studentami na chwilę odpoczynku przed wyczerpujący czas się zaczął.

Od Rynku poszliśmy do tygodniowego sprawunki. Sklepy były zapakowane z ludźmi zakup żywności na długi weekend, ponieważ sklepy są zamknięte w soboty i poniedziałek na obchody. To trwało trochę dłużej niż zwykle jedna godzina dla nas i spędziliśmy 127 zl ($ 44) na tydzień żywności. Że nie zawiera mięsa, kiełbasy i chleb, który kupujemy w lokalnym sklepie.

Następny przystanek po to była godzina piętnasta spotkanie Kandulski ze Zbyszkiem. Rozmawialiśmy o zbliżających się wyborach prezydenckich i fakt, że brat zmarłego prezydenta jest teraz również w biegu na prezydenta. Sondaże wciąż pokazują sprawuje, Komorowski, być w czołówce i mam nadzieję, że pobyt w ten sposób.

Ponieważ jest wiosna i ładna pogoda, Joan i postanowiłem, że czas na przyjęcie wiosny więc planujemy jeden na 22 maja. Może 10 lub 12 osób zostanie zaproszonych, jak w sierpniu zeszłego roku i mamy nadzieję na to. Chciałbym mieć 20 osób, ale to trochę za wiele dla naszego mieszkania.

I otrzymałem wiadomość od żony kuzyna Toma Burzycki's, Ann, że kanał 7 w Chicago będzie televize Święto Konstytucji polskiej parady w tym roku w Chicago i umieścić go "na żądanie" następnego dnia w internecie. Wyślę ją, gdy jest gotowa, tak żeby widzieć zdarzenie. Dzięki, Ann!

Thursday, April 29, 2010

Long weekend.

Tomorrow starts the long weekend celebration of May 3rd, Constitution Day. We'll start the celebration at Kandulski's for our weekly meeting with Z. First, in the morning, we'll do our shopping and it should be crowded as stores are closed on Saturday. We should have done the shopping yesterday, I hate crowds.

It's a little strange to me that there is a bigger celebration of Constitution Day in Chicago than there is here. The parade there lasts 3-4 hours, with hundreds of Poles lining Columbus Avenue, floats, marching bands and everyone dressed in red and white. We went to the parade here in Poznań last year, it lasted 20 minutes.

Jutro zaczyna się długi weekend z okazji 3 maja Święto Konstytucji. Zaczniemy uroczystości w Kandulski dla naszego tygodniowego spotkania z Z. Po pierwsze, rano, dołożymy wszelkich zakupów i należy zatłoczone jak sklepy są zamknięte w soboty. Powinniśmy zrobić zakupy wczoraj, nienawidzę tłumów.

To trochę dla mnie dziwne, że istnieje większe święto Święto Konstytucji w Chicago niż u nas. Parada nie trwa 3-4 godzin, z setkami Polaków podszewka Columbus Avenue, pływaków, maszerujących zespołów i wszyscy ubrani w czerwone i białe. Poszliśmy do parady tutaj w Poznaniu w zeszłym roku, trwał 20 minut.

Wednesday, April 28, 2010

Luboń


Nice day today. I took a little ride to Luboń, a city just over the Poznań border, to visit with my favorite neurologist and get my prescriptions refilled. Luboń is a town situated on the Warta River, in the Poznan metro area, It had 26.536 inhabitants in 2006, I'm sure there are many more now.

In the north-west of Luboń is the site of a Nazi prison camp in 1943-1945. There is now a museum there, and a monument entitled "Never War"(Nigdy Wojny) dedicated to Joseph Gosławski. It's the first time I was actually in the city center and to the doctors new office. The buildings are all new in his area but they haven't built the streets yet and he is not too happy with that. Seems like they build new communities and the last thing they put in are the streets. It's been five years since the buldings were erected.

At home Joan was studying, making a cheesecake and doing laundry. Later in the evening we took a walk around the neighborhood since it was so nice outside. I posted a nice article on the city of Kraków on the blog.

Mily dzien. Wziąłem trochę jazdy na Luboniu, miasto Poznań ponad granicami, do odwiedzenia moich ulubionych neurolog i dostać mój recept napełniać. Luboń jest miastem położonym nad rzeką Wartą, w okolicach Poznania metra, miał 26,536 mieszkańców, w roku 2006, jestem pewien, że teraz jest o wiele więcej.

W północno-zachodniej części Luboniu jest miejscem nazistowskiego obozu w 1943-1945. Istnieje obecnie muzeum i pomnik zatytułowany "Never War" poświęcona Józefowi Gosławski. To pierwszy raz faktycznie w centrum miasta i do lekarzy nowego biura. Wszystkich nowych budynków w jego okolicy, ale nie zostały one jeszcze zbudowany na ulicach i nie jest zbyt zadowolony z tego. Wydaje się że tworzenie nowych społeczności i ostatnią rzeczą, włożyli w to na ulicach. Minęło pięć lat od budynki zostały wzniesione.

W domu Joan studiowałem, co sprawia, sernik i pranie. Wieczorem pojechaliśmy na spacer po okolicy, ponieważ było tak miłe na zewnątrz. Napisałem ładny artykuł na temat miasta Krakowa na blogu.

Tuesday, April 27, 2010

Taxes

Last year the U.S. Embassy sent two people to the Consulate to Poznań here for consultation in paying our U.S. taxes. Last year I was able to do it without help from them so I didn't make an appointment for time with them. This year is a little different so I spoke with the Consulate and told her I wanted an appointment this year and she said she would call the Embassy. A week or so later they called and said I had an appointment for April 27th at 3:20PM. I prepared all of our papers, forms, statements and was ready for the meeting today so at 3PM we drove to the Consulate.

Now take a guess what happened! We arrived to find a locked door with no one there. I called the Embassy in Warsaw to find out where they were and was then informed the meeting was set to take place in Warsaw, not Poznań. No one mentioned that fact to me before so I was less than thrilled to hear the news. Obvioiusly, we couldn't drive to Warsaw in 20 minutes so we will file our taxes with the forms we have and pray that they are correct. Last year I was sure they were but this year I am not.

W zeszłym roku ambasada USA wysłał dwóch ludzi do konsulatu w Poznaniu o konsultacji ze spłatą naszych amerykańskich podatków. W ubiegłym roku udało mi się zrobić bez pomocy od nich więc nie umówić się na spotkanie z nimi na czas. W tym roku jest nieco inna więc rozmawiałem z konsulatem i powiedział jej, że chciał się na spotkanie w tym roku i ona powiedziała, że zaproszenie Ambasady. Tygodniu lub tak później zadzwonił i powiedział miałem spotkanie w kwietniu 27 o 15:20. I przygotowaliśmy wszystkie nasze dokumenty, formularze, oświadczenia i był gotowy na spotkanie dzisiaj przy 3PM tak pojechaliśmy do Konsulatu.

Teraz podjąć odgadnąć, co się stało! Przyjechaliśmy znaleźć zamknięte drzwi z nikogo. Zadzwoniłem do ambasady w Warszawie, gdzie byli, a następnie został poinformowany spotkania ustalono odbędzie się w Warszawie, nie Poznań. Nikt nie wspomniał o tym fakcie do mnie przed tak było mniej niż zadowoleni, aby usłyszeć wiadomości. Obvioiusly, nie możemy jazdy do Warszawy w 20 minut, tak abyśmy plików z naszych podatków mamy formy i modlić się, że są one prawidłowe. W zeszłym roku byłem pewien, że były, ale w tym roku nie jestem.

Monday, April 26, 2010

Requiem

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)Mozart must have been happy last night hearing his Requiem being done in Poznań. Joan, myself and our guests were. We arrived at the church 30 minutes early to get a seat not realizing there is a Sunday mass at 7PM and the church was packed already. When the mass ended at 7:45PM some people did leave but most stayed to listen to the Requiem. Fortunately, at the very front in the first row of the church there were four places open and we took them. We sat very close to the choir made up of about 60 men and boys and the orchestra was to the right of us. As usual, it was cold in the church but we were prepared for that so it wasn't a distraction for listening to the music.

The Requiem Mass in D minor (K. 626) of Wolfgang Amadeus Mozart was composed in Vienna in 1791, during the last year of the composer's life. The requiem was Mozart's last composition and is one of his most respected and popular works, although the question of how much of the music Mozart managed to complete before his death and how much was later composed by Franz Xaver Süssmayr or others is still debated. Nevertheless it is a magnificient work. We missed hearing it last year because we were lazy and didn't want to go to an 11PM concert in a different church. This year we will not be so lazy and absolutely hear this again.

The choir was made up of about 60 men and boys, without any women, and the young boys sang the high soprano parts fantastically. One of the young boys could not have been more than 8 years old, so small that you could not see him from the front of the performance area. When the Mass was over the conductor had him come out front of the orchestra and take a bow so people could see him.

The pictures were taken by our friend, Grzegorz, by his phone camera.

Mozart musi być szczęśliwy w nocy słysząc jego Requiem robi w Poznaniu. Joan, ja i nasi goście. Przybyliśmy do kościoła 30 minut na początku, aby uzyskać miejsce nie zdając sobie sprawy jest niedzielnej mszy w kościele 7PM i już był zapakowany. Gdy masa zakończył o 7:45 pm niektórzy ludzie nie opuszczają, ale większość pozostała słuchać Requiem. Na szczęście na samym przodzie, pierwszym rzędzie w kościele były cztery miejsca otwartego i udaliśmy się z nimi. Siedzieliśmy bardzo blisko chór złożony z około 60 mężczyzn i chłopców, a orkiestra przyjęła na prawo od nas. Jak zwykle, było zimno w kościele, ale byliśmy przygotowani na to, że nie było szaleństwa w słuchaniu muzyki.

Mszy Requiem d-moll (K. 626) Wolfganga Amadeusza Mozarta została skomponowana w 1791 roku w Wiedniu, w ciągu ostatniego roku z życia kompozytora. Ostatnio skład requiem Mozarta i jest jednym z jego dzieł najbardziej szanowanych i popularnych, choć pytanie, jak wiele z muzyki Mozarta udało się ukończyć przed śmiercią i ile później skomponował Franz Xaver Süssmayr lub innych jest wciąż dyskutowane. Niemniej jednak jest to wspaniały pracy. Brakowało nam w zeszłym roku przesłuchanie, ponieważ byliśmy leniwy i nie chce iść do godzina dwudziesta trzecia koncert w innym kościele. W tym roku nie będzie tak leniwi i absolutnie usłyszeć ponownie.

Chór składa się z około 60 mężczyzn i chłopców, bez kobiet i młodych chłopców śpiewał fantastycznie wysokie partie sopranowe. Jeden z chłopców nie mogło być więcej niż 8 lat, tak mała, że nie widać go z przodu obszaru działania. Gdy msza się nad dyrygent miał mu wychodzić przed orkiestrę i Take A Bow więc ludzie mogą go zobaczyć

Zdjęcia zostały zrobione przez naszego przyjaciela, Grzegorza jego kamerę telefonu.

Sunday, April 25, 2010

Road Trip-April 25, 2010


Spectacular day today so we picked a new area to explore and drove there about noon. We wanted to look at three old palaces but it turned out two were in such bad shape it wasn't worth taking pictures of. We did see once beautiful palace in Czempiń. It in private ownership now and used for weddings, meetings, conferences, etc. The palace in Czempiń was built The palace was built ok.1698 - 1700 for Andrew Szołdrski. In 1709 it burned down, was rebuilt and expanded in the years 1729 to 1739At the beginning of the twentieth century a terrace was added and the garden balcony. The palace is an object of Czempińs history, built on a rectangular plan. Elevations are plastered and preserve a rich architectural design. In the middle of the front elevation and garden are projections. The middle of the front projection of the portal we see an oval plaque with the date "1739", and above the attic projection there are statues representing the four continents. From the front of the palace there is a wide terrace with an ornate balustrade.

The palace is surrounded by a beautiful park area. 4.13 ha with preserved lime avenues. It is ideal for organizing outdoor events: fires, football, riding bikes, all kinds of fun sports and recreation, etc.

The palace interior has 10 conference rooms on the ground floor, three rooms on the first floor. All are equipped with training equipment. In addition to the guests, on the mezzanine floor attic room murals offer room for 60 people.

From there we took a small road to Srocko Wielk. but finding nothing of interest we took a small dirt road and drove through some beautiful country. No car sounds, no people noises, just open skies, beautiful views and nature surrounding us so we pulled off into a field and went for a nice walk. Tonight we go to hear the Mozart Requiem.

Slideshow.

Dzień spectacular dziś tak wybraliśmy nowy obszar do zbadania i pojechaliśmy tam około południa. Chcieliśmy spojrzeć na trzy stare pałace, ale okazało się, dwie były w tak złym kształcie nie warto fotografować. Zrobiliśmy kiedyś zobaczyć piękny pałac w Czempiń. To teraz w prywatnej własności i używane na wesela, spotkania, konferencje itp. Pałac został zbudowany w Czempiń Pałac został zbudowany ok.1698 - 1700 dla Andrzeja Szołdrski. W roku 1709 spłonęła, został odbudowany i rozbudowany w latach 1729 do 1739At początku XX wieku został dodany taras i balkon, ogród. Pałac jest obiektem historii Czempińs, zbudowany na planie prostokąta. Elewacje są tynkowane i zachowania bogaty wystrój architektoniczny. W środku elewacji frontowej i ogród są prognozy. Środku przedniej projekcji o portalu widzimy owalne tablica z datą "1739", a przede projekcji poddaszu znajdują się posągi reprezentujących cztery kontynenty. Z frontu pałacu znajduje się szeroki taras z ozdobną balustradą.

Pałac otoczony jest pięknym parku. 4,13 ha z zachowanymi alejami wapna. Jest to idealne miejsce do organizacji imprez plenerowych: pożary, piłka nożna, rowery jazda konna, wszystkie rodzaje sportów zabawy i rekreacji, itp.

Wnętrze pałacu jest 10 sal konferencyjnych na parterze, trzy pokoje na pierwszym piętrze. Wszystkie wyposażone są w sprzęt treningowy. Ponadto dla gości, na antresoli malowidła podłodze strychu oferta pokój dla 60 osób.

Stąd wziął małą uliczką Srocko Wielk. ale znaleźć nic ciekawego zrobiliśmy małej drogi brud i przejechałem przez kilka pięknego kraju. Samochód nie dźwięki, odgłosy ludzi, nie tylko o "otwartym niebie, piękne widoki otaczającej nas przyrody i dlatego ściągnął na pole i udał się na miły spacer. Dziś wieczorem jedziemy do rozpoznania Requiem Mozarta.

Pokazu slajdów.

Saturday, April 24, 2010

Beautiful Day!


A beautiful day today, way to nice to stay inside so we left about noon with no particular destination in mind. First we had to wait in Gołęciń for the 12:10 train to pass. As usual, the gates came down and then 6 minutes later the train finally passed by allowing traffice to move.

We headed down Aleja Wiekapolska, one of the nice avenues seperated with a tree lined sidewalk. I like this place, it always look nice no matter what season. From there we parked in front of the National Art Museum and took a walk to take some flower pictures, walked around the museum, down through Stary Rynek, past a small church and then up the hill to the Kings castle which was being visited by several groups of children wearing different colored caps so the teacher who was in charge would not lose track of the kids.

Leaving the castle we passed by a nice redbrick building decorated with white bricks then on to Plac Wolnośći to take another picture.

Back in the car we drove towards home but I wanted to stop at a railroad track that is just before the town of Suchy Las. I saw a nice crop of dandelions there yesterday and wanted to add them to my picture collection for today. While driving there I noticed a group of four bycyclist taking a small sideroad past an old building and since I haven't traveled on that road before I decided to go back to it after I took the dandelion pictures.

The road turned into a small dirt road, I think only used now by cyclist and walkers. We parked the car and started walking and it took us out to open fields of what must have been a large farm at one time. In the distance was a forest and we walked towards it but it turned out farther than we thought it would be so we didn't make it that far this time. However, it is a great place for walking and cycling, no cars and no people. We may go back tomorrow for a longer walk and maybe take a lunch with us, depending on the weather.

Slideshow.

Piękny dzień dzisiaj, sposób miły by pozostać wewnątrz tak wyjechaliśmy około południa bez konkretnego przeznaczenia na uwadze. Najpierw trzeba było czekać w Gołęciń do 12:10 pociągiem do przejścia. Jak zwykle, bramy i zstąpił niż 6 minut później pociąg ostatecznie przeszedł poprzez umożliwienie traffice przenieść.

Udaliśmy się w dół Aleja Wiekapolska, jeden z kierunków oddzielonych nice zadrzewionej chodniku. Lubię to miejsce, zawsze wyglądać dobrze niezależnie od pory roku. Stamtąd zaparkowanych przed Narodowym Muzeum Sztuki i wziął na spacer by zrobić kilka zdjęć kwiatów, spacer po muzeum, w dół przez Stary Rynek, obok małego kościoła, a następnie pod górę do zamku Kings, który był odwiedzany przez kilka grupy dzieci noszenie czapki w różnych kolorach więc nauczyciel, który był odpowiedzialny za nie stracić dzieci.

Pozostawienie zamku mijamy ładny budynek z czerwonej cegły, ozdobiony biało cegieł następnie na Plac Wolności, aby zrobić kolejne zdjęcie.

Do samochodu pojechaliśmy w kierunku domu, ale chciałem się zatrzymać na linii kolejowej, która jest tuż przed miasta Suchy Las. Widziałem ładne Wole mlecze tam wczoraj i chciałem je dodać do swojej kolekcji zdjęcie na dziś. W czasie jazdy nie zauważyłem grupy czterech bycyclist przy małych odchodzącej przeszłości starym budynku, ponieważ nie podróżował na drodze, zanim zdecydowałem się wrócić do niego po tym, jak powstały zdjęcia mniszek lekarski.

Droga zamieniła się w mały polną drogą, myślę, że teraz tylko używane przez rowerzystów i spacerowiczów. Zaparkowaliśmy samochód i zaczął chodzić i trzeba było nas na otwartym polu, co musi być duże gospodarstwa w jednym czasie. W oddali las był i poszliśmy w tym kierunku, ale okazało się dalej niż myśleliśmy, że to tak nie, to się tym razem daleko. Jednakże, jest to doskonałe miejsce na piesze i rowerowe, nie ma samochodów i ludzi. Możemy iść jutro na dłuższy spacer, a może podjąć z nami obiad, w zależności od pogody.

Friday, April 23, 2010

Changing times.

Cousin Sandra(Kazmierczak)Drury

Cousin Sandy and her children.

Cousin Chiara Bekalarek, age 16

Cousin Nora Bekalarek, age 19

Looking at new pictures today made me think how everyone is getting older. Not that it is a bad thing, it just shows how time marches on and the little babies are all of a sudden almost grown and my generation is the "old" generation now. Funny how time flies by!!

On the last weekend of April the cavalrymen of the 15th Regiment of Poznan Uhlans present themselves at the Poznan Citadel. Uhlan Days are an old Polish tradition
cultivated before the war and resumed over 20 years ago. It's a three day event that you can read more about in News of Poznań that I updated today on this blog. The weather is suppose to be sunny so we will probably go to witness some of this festivity.

On Sunday night, in the Fara church, the Mozart Requiem will be performed at 8PM and Joan and I plan to attend this event along with two friends of ours, the ones we went to Berlin with.

Patrząc na nowe zdjęcia dzisiaj uświadomiła mi, że jak każdy jest coraz starsza. Nie, że jest to złe, to tylko pokazuje jak czas na marsze i małe dzieci są nagle wzrosła i prawie mojego pokolenia jest "starej" generacji. Zabawne, jak czas leci!

W ostatni weekend kwietnia kawalerzyści z 15 Pułku Ułanów w Poznaniu prezentują się na Cytadeli w Poznaniu. Ułan dni są starą polską tradycją
uprawnych przed wojną i wznowione od ponad 20 lat temu. To trzy wydarzenia dnia, w którym można przeczytać więcej na temat aktualności w Poznaniu, że aktualizacja dzisiaj na tym blogu. Pogoda jest przypuszczają być słonecznie, więc będziemy prawdopodobnie świadkami niektórych przejść do tego święta.

W niedzielny wieczór, w kościele Fara, Requiem Mozarta zostanie wykonane na 8pm i Joan i mam zamiar uczestniczyć w tym wydarzeniu wraz z dwoma naszych znajomych, tych, udaliśmy się do Berlina.

Thursday, April 22, 2010

Pictures

A mixture of rain and sun today as the day began then finally all sun. That was nice.

Listening to the TV it appears that the government wants to bring back the parts of the plane crash and put them in the National Museum. There is still no definite answer as to why the crash occurred but there are many speculations of course.

The next four days are predicted for all sunny days and on Monday a high of 28c. That's like almost hot!!!
Cousin Roxanne Saia sent some latest pictures of her with her son, Preston. He is really growing fast.
P.S. The stork has laid two eggs, check the webcam on the right.

Mieszanina deszcz i słońce dziś dzień zaczął wreszcie wszystkie niedz To było miłe.

Słuchając TV wydaje się, że rząd chce przywrócić części katastrofie lotniczej i umieścić je w Muzeum Narodowym. Nadal nie ma jednoznacznej odpowiedzi, dlaczego katastrofy doszło, ale istnieje wiele spekulacji, oczywiście.

Następne cztery dni przewidywane są dla wszystkich i słoneczne dni w poniedziałek wysoki 28c. To prawie jak gorąco!

Roxanne Saia kuzyn wysłał część jej najnowsze zdjęcia z synem, Preston. On jest naprawdę szybko się rozwija.

Tuesday, April 20, 2010

Police

Granddaughter Nicole Prather April 16, 2010

Uneventful day today except for getting stopped by the police while I was driving. They said I wasn't wearing a seat belt and I had to provide my insurance papers, U.S. driver license and International drivers license. I told them I couldn't speak Polish and after a short time they gave me back my papers and let me go without a ticket. That was nice of them :-)

Tomorrow starts a new adventure in my life and one that I am looking forward to a happy ending.

Joan talked with her daughter for 20 minutes today and found out our granddaughter loves playing music on piano, oboe and guitar. She is able to hear a piece of music and then play it without reading the music. I think that's great for an 11 year old.

Dzień bez powikłań dzisiaj, coraz zatrzymany przez policję, kiedy byłem jazdy. Powiedzieli, że nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa i musiałem dostarczyć moje dokumenty ubezpieczenia, prawo jazdy amerykańskie i międzynarodowe prawo jazdy. Powiedziałem im, że nie mógł mówić polskim i po krótkim czasie dali mi z powrotem moje dokumenty i puścił mnie bez biletu. To było miłe z nich :-)

Jutro zaczyna się nowa przygoda w moim życiu i jestem taki, który czeka na szczęśliwe zakończenie.

Joan rozmawiał z córką przez 20 minut i dziś znaleźć na naszej wnuczki kocha grający muzykę na fortepian, obój i gitarę. Ona jest w stanie usłyszeć utwór muzyczny, a następnie odtworzyć go bez czytania muzyki. Myślę, że to wielki dla 11 rokiem życia.

Monday, April 19, 2010

Good news.

Monday, the day after the funeral and things are back to "normal" for now although there still remain many funerals for other victims of the Smolensk crash.

Two pieces of information that bring some joy into the day, our Kazmiercak line has increased with the birth of two new cousins.

On April 12, 2010 to Ryan and Andrea Sentell was born a little girl named Kinsley Ann. On April 16, 2010 was born Hania Frysiak to cousin Janusz and his wife, Ania. Ryans family ancestry goes back from his mother, Candy Sentell; grandmother, Mary (Kazmierczak)Babic, great grandfather, Adam Kazmiercza and great great grandfather, Józef Kazmierczak.

Janusz goes back to his mother, Grazyna (Kasprzyk)Frysiak Nawrocki; grandmother Anna (Kazmierczak)Kasprzyk; great grandmother, Genowefa(Kazmierczak)Kasprzyk and great great grandfather, Józef Kazmierczak.

Poniedziałek, dzień po pogrzebie i rzeczy z powrotem do "normalnego" na teraz, chociaż nadal pozostaje wiele innych pogrzeby ofiar katastrofy Smoleńska.

Dwie informacje, które przynieść radość w dniu, nasza linia Kazmiercak wzrosła z urodzenia dwóch nowych braci.

12 kwietnia 2010 r. Ryan i Andrea Sentell urodziła się dziewczynka o imieniu Kinsley Ann. W dniu 16 kwietnia 2010 urodziła się Hania Frysiak do kuzyna Janusz i jego żona, Ania. pochodzenie rodziny Ryans sięga od matki, Candy Sentell, babcia, Mary (Kazmierczak) Babic, pradziadek, Adam Kazmiercza i świetne dziadek, Józef Kaźmierczak.

Janusz wraca do matki, Grażyna (Kasprzyk) Frysiak Nawrocki, babcia Anna (Kazmierczak) Kasprzyk, prababcia, Genowefa (Kazmierczak) Kasprzyk i świetne dziadek, Józef Kaźmierczak

Sunday, April 18, 2010

R.I.P.

It finally ended today, the long, long week of mouring in Poland for the President, his wife and 94 other victims of the aircrash in Smolensk, Russia. It was one of the longest funeral I have ever witnessed. You know it began in Warsaw with ceremonies and mass and then today it concluded with a mass in the beautiful Mariacki church in Kraków. Because of the amount of eulogies, a full choir with orchestra and pomp and circumstance the mass took about 3 hours. Then a long, slow procession from the church several blocks to Wawel Castle where the bodies were put into the crypt. I had an idea how long the procession would take so Joan and I went to the rynek and were happily surprised to see the outside cafes were now open so we had a cup of coffee and went back home. We arrived just in time as the procession was entering the castle. Now it is over for the former President and his wife but there are still many more funerals taking place this week for the other victims of the tragedy.

Ostatecznie zakończył się dzisiaj, długo, długo w tygodniu mouring Polska dla prezydenta, jego żona i 94 innych ofiar aircrash w Smoleńsku w Rosji. Był to jeden z najdłuższych pogrzeb, jaki kiedykolwiek widział. Wiesz, że rozpoczęła się w Warszawie uroczystości i masa i dziś zawartych z masy w piękny kościół Mariacki w Krakowie. Ze względu na ilość mowy, pełny chór z orkiestrą i przepych i okoliczności masowych trwała około 3 godzin. Potem długie, powolne procesja z kościoła kilka bloków na Wawel, gdzie te instytucje zostały umieszczone w krypcie. I wpadł na pomysł, jak długo procesji weźmie tak Joan i poszliśmy do rynek i zostały szczęśliwie zaskoczony poza kawiarnie były już otwarte tak mieliśmy kawę i poszedł do domu. Przyjechaliśmy tylko w czasie procesji okazało się wejście na zamek. Teraz jest ponad dla byłego prezydenta i jego żony, ale wciąż istnieje wiele więcej pogrzebów odbywa się w tym tygodniu dla innych ofiar tragedii

Saturday, April 17, 2010

Long day.

A long day started out sunny so I took a walk in the morning, stopped at church and took the pictures. I returned home about noon and started watching the beginning of the funeral services. then later the removal of the President and wifes body to the church for mass. It started at 6PM and wasn't done before I had to leave for church at 7:40PM. When I got to the chapel the priest was waiting outside and said there was no service tonight because the University was closed because of the funeral and since the chapel was inside one of the buildings, it wasn't opened. He apologized for not letting us know earlier and we agreed to see him next week.

Tomorrow I'll go to the local church for mass. I've taken it upon myself to learn in Polish the prayers I have known for years in English. It's not easier but I will learn them.


Po dzień rozpoczął się słonecznie więc wziąłem na spacer w nocy, zatrzymali się przy kościele i zrobiłem zdjęcia. Wróciłem do domu około południa i zacząłem oglądać początek usługi pogrzebowe. następnie usunięcie ciała żony prezydenta i do kościoła na Mszę św. Zaczęło się w 6pm i nie przeprowadzono przed miałem jechać do kościoła na 7:40 PM. Kiedy mam do kaplicy ksiądz czekał na zewnątrz i powiedział, że usługa nie dzisiaj, ponieważ Uniwersytet został zamknięty ze względu na pogrzeb, a od kaplicy wewnątrz jednego z budynków, nie został otwarty. On przeprosił za nie poinformowanie nas wcześniej i zgodziliśmy się na niego w przyszłym tygodniu.

Jutro pójdę do lokalnego kościoła na Mszę św. Wziąłem to na siebie, aby dowiedzieć się w języku polskim modlitwy znałem od lat w języku angielskim. To nie jest łatwiej, ale nauczę się ich.

Light before dark.
Saturday morning, 5:50AM. I thought I would share a little light before the darkness of the day begins with the funeral.

Pictures of our granddaughter playing the oboe in a music Festival and honeymoon(Congratulations, again) of cousin Tammi Sentell.
Also, Happy 19th Birthday wishes to cousin Marciń Kupiński and to cousin Sandra (Kazmierczak) Drury.

W sobotę rano, 5:50 AM. Myślałem, że podzielam trochę światła przed ciemnością dnia zaczyna się od pogrzebu.

Zdjęcia z wnuczką w obój w Festiwalu Muzyki i miesiąc miodowy (Gratulacje, znowu) kuzyna Tammi Sentell. Również, Sto Lat, do kuzyna Marciń Kupiński , on ma 19 lat, i kuzynka Sandra (Kazmierczak) Drury.

Friday, April 16, 2010

Plans ready.


Tomorrow begins the 2 day funeral for the President and his wife, also funerals for other members of the tragic flight to Smolensk. The cloud of dust from the Icelandic volcano has reached Europe and airports in Warsaw and Kraków are closed so it is not known which of the foreign dignitaries will be at the funeral in Kraków.

The will of the Presidents family is that the date of the funeral will not change - said Friday Jacek Sasin, from the Ministers Office. He assured that on Saturday, as planned, the funeral ceremonies will begin at Pilsudski Square in Warsaw. - At. 17.30the coffin will be removed from the presidential palace to the Cathedral and will stay there until it moves to Kraków. They are hoping the weather will clear enough to transport the President and his wife by airplane. So the next two days will be a very long ordeal.

Jutro rozpoczyna się pogrzeb 2 dni dla prezydenta i jego żony, również pogrzeby innych członków tragiczny lot do Smoleńska. Chmura pyłu z wulkanu osiągnął islandzkim Europie i na lotniskach w Warszawie i Krakowie są zamknięte więc nie wiadomo, który z zagranicznych dygnitarzy będzie na pogrzebie w Krakowie.

Woli rodziny Przewodniczących jest to, że w dniu pogrzebu nie zmienać - powiedział w piątek Jacek Sasin, od ministrów Office. Zapewnił, że w sobotę, jak planowano, uroczystości żałobne rozpoczną się na Placu Piłsudskiego w Warszawie. - W. 17.30the trumna zostanie usunięty z pałacu prezydenckiego do katedry i pozostanie tam do czasu przenosi się do Krakowa. Oni mają nadzieję, że pogoda będzie wystarczająco jasna, aby transport prezydenta i jego żony przez samolot. Więc kolejne dwa dni będą bardzo długie doświadczenie.

Thursday, April 15, 2010

Heroes and tragedies.

As we continue to mourn in Poland, the TV stations have begun showing movies of national heroes and national tragedies. Yesterday and today was the life of Józef Piłsudski. I wanted to know more about this man who some condsider the founder of modern Poland so I watched the series of films about him. Unfortunately, I was so wrapped up in the series last night that I forgot about my weekly conversation with cousin Andrzej on Instant Messenger. It's somethng we do everyweek with him writing in English and me in Polish. It's a way for us to correct each others mistakes and improve our language skills. He is much better writing in English than I am in Polish but with time I will get better. Also was shown the movie "Katyń", a movie I have wanted to see. Even without English subtitles the message of the massacre is evident.

I've talked with a few people about the burial place controversy and as you would expect some have no problem with it and others do. It doesn't matter now, the choice has been made and I doubt it will be changed.

Ponieważ w dalszym ciągu Polska w żałobie, stacje telewizyjne zaczęły pokazano filmy z bohaterów narodowych i tragedii narodowych. Wczoraj i dziś było życie Józef Piłsudski. Chciałem się dowiedzieć więcej na temat tego człowieka, który kilka condsider twórcy nowoczesnej Polska tak patrzyłem na serii filmów o nim. Niestety, byłem tak pochłonięty w serii ostatniej nocy, że zapomniałem o mojej tygodniowej rozmowy z kuzynem na Instant Messenger Andrzej. To somethng robimy everyweek z nim na piśmie w języku angielskim i mnie w języku polskim. Jest to sposób dla nas do rozwiązania wzajemnych błędów i poprawić swoje umiejętności językowe. Jest dużo lepiej pisać po angielsku niż ja w języku polskim, ale z czasem będę lepiej. Pokazano także film "Katyń", film nie chciał widzieć. Nawet bez angielskie napisy wiadomość o masakrze jest oczywiste.

Rozmawiałem z kilkoma osobami na temat kontrowersji miejsce pochówku i jak można oczekiwać niektóre z nich nie ma problemu z nim i inni. Nie ma znaczenia teraz, wybór nie został dokonany i wątpię, to będzie zmienić

Wednesday, April 14, 2010

Poznań mass.


Today an outdoor mass was held in Poznań for the President and the victims of the crash. It's a pity this mourning could not have continued without the new controversy of the place of burial. Opposition to the burial in Wawel Castle is growing but I think the decision has already been made that will not be changed. You can read more about the controversy on the right of this blog.

Dzisiaj Msza odbyła się w Poznaniu na Przewodniczącego i poszkodowanych w wypadku. Szkoda tej żałoby nie mogły nadal bez nowego kontrowersji miejsca pochówku. Opozycji do pochówku na Wawelu rośnie, ale myślę, że decyzja została już, że nie zostaną zmienione. Możesz przeczytać więcej na temat kontrowersji w sprawie prawa tego bloga.

Tuesday, April 13, 2010

A little light.

Thomas Burzycki- Great grandson of Jozef and Ludwika Kazmierczak, grandson of Cecylia(Kazmierczak) and Chester Dąbrowscy, son of Jeanette and Conrad Burzycki.
Annessa Babic-great great grandaughter of Jozef and Ludwika, great grandaughter of Adam and Rosalja Kazmierczak, granddaughter of Andrew and Mary(Kazmierczak) Babic and daughter of Andrew and Rebecca Babic.

Even in the darkest hour there is some light. I received these two pieces of information about two of our relatives and thought I would pass them on.

Business Major Chair
The business department is chaired by the 2010 Holy Cross College Excellence in Teaching Award winning professor, Thomas Burzycki. The award is given to the faculty member who draws the most votes from students, faculty and staff.

Thomas Burzycki began teaching at Holy Cross five years ago after retiring from a 35-year career as a business executive. His last position was president of an international musical instrument manufacturing conglomerate that was listed on the New York Stock Exchange. As a chief executive, he is experienced in mergers, acquisitions, divestures, strategic planning, public stock and registered debt offerings, financing, and the daily rigors of running companies.

Other awards Burzycki has received during his career include the Indiana Governor's Sagamore of the Wabash Outstanding Businessman's Award, the World Trade Club International Business Person of the Year Award, and the Colonel Samuel Rosenbaum Memorial Award of the National Guild of Community Schools for the Arts Business Person.

Burzycki has served on many national boards of directors and advisory counsels' including the Fischoff Chamber Music Council, the National Council of Music Importers and Exporters as the President, the Indiana University Graduate School of International Business, the Indiana University Music Business School, the State of New York Music Business School, the Interlochen Music Schools, the Music Teacher's National Association, Mr. Holland's Opus Foundation as a founding member and board member, the American Music Conference president and board member, the National Association of Band Instrument Manufacturers president and board member, the National Association of Music Merchants board member. Locally, he has served as president of the Homeowner's Association, on a Catholic school board as president and board member, as president and board member of the South Bend Youth Symphony. He was a board of directors member of three privately owned firms, a Rotary International Member, and a 3rd degree level Knight of Columbus.

Burzycki is a Certified Public Accountant, holds an MBA from DePaul University in Finance, and a BA in accounting from Loyola University.

Authors night: Annessa Babic received her PhD from Stony Brook University (2008), and her next work—a full length manuscript—is under review for press (“Undoing Glory: Gendered Constructions of Patriotism in Twentieth Century US Society, 1917-1972”). One of her more recent pieces, titled “What Lies Beneath: Jasper Johns’ Flag (1954–1955) as a Mirror for the Changing Face of Postwar Patriotism,” can be found in The Theme of Cultural Adaptation in American History, Literature and Film: Cases When the Discourse Changed (Edwin Mellon Press, 2009).

She is the recipient of numerous grants and fellowships, a two-time teaching fellow, and has received a Peter Rollins-Michael Schoenecke Travel Grant from the Popular Culture/American Culture Associations for her paper “Wonder Women Fetishes and Fantasies: The Image of the Patriotic Female During World War II.”

She has published on topics as varied as terrorism in the post 9-11 age to American patriotism, and has presented at conferences outside her field and around the globe. In addition to academic pieces, she has contributed to Lupus Now (a magazine for Lupus patients and those seeking material on the disease); her most recent essay/memoir is “Just Cut My Wings And Let Me Fly.”

She is co-author of “The Globetrotting Shopaholic: Consumer Products, Spaces, and Their Cultural Places.” Currently, she is working on a new manuscript discussing the image of the soldier verses the veteran.

Nawet w najciemniejszej godzinie nie ma światło. Otrzymałem te dwie informacje o dwóch naszych krewnych i myślałem, że przekazywać je innym.

Katedra Business Major
Działem handlowym pod przewodnictwem 2010 r. Kolegium Świętego Krzyża doskonałości w nauczaniu nagradzanego profesor Thomas Burzycki. Nagrodę przyznaje się do profesor, który przyciąga najwięcej głosów od studentów, wykładowców i pracowników.

Thomas Burzycki rozpoczęła naukę w Holy Cross pięć lat temu po przejściu na emeryturę z 35-letnią karierę jako szef firmy. Jego ostatnim miejscu był prezesem międzynarodowego konglomeratu produkcji instrumentów muzycznych, który był notowany na New York Stock Exchange. Jako dyrektor generalny, jest doświadczenie w zakresie fuzji, przejęć, divestures, planowanie strategiczne, zarejestrowany publicznej oferty akcji i długu, finansowanie, i codziennie dreszcze firm działa.

Inne nagrody Burzycki otrzymał podczas swojej kariery obejmują Sagamore Indiana Governor's Przyznawać Wabash Najlepszy Przedsiębiorcy, World Trade Club International Business Person of the Year Award, i pułkownik Samuel Rosenbaum Memorial Award Krajowego Cechu Wspólnoty Szkół Sztuki Business osoby.

Burzycki pracował na wielu krajowych zarządów i rad doradczych "w tym Fischoff Muzyki Kameralnej Rady, Krajowa Rada Importerów i Eksporterów Music jako przewodniczący, Indiana University Graduate School of International Business, Indiana University Business School Music, państwo Nowy Jork Music Business School, Interlochen Szkół Muzycznych, Music Teacher's National Association, Pan Holland's Opus Fundacji członkiem-założycielem i członkiem zarządu, American Music przewodniczący Konferencji i członkiem zarządu, Krajowe Stowarzyszenie Band Producenci prezydent Instrument i tektury Państwa, Narodowy Merchants Association of Music członka zarządu. Na miejscu, on był prezesem Stowarzyszenia W domu, na takich katolickiej szkoły, prezes zarządu i członek zarządu, jako prezes i członek zarządu w South Bend Youth Symphony. Był członkiem zarządu z trzech prywatnych firm, Rotary International Państwa, 3. poziom i stopień Rycerz Kolumba.

Burzycki jest biegły księgowy, posiada tytuł MBA z DePaul University w finansach i rachunkowości w BA z Loyola University.

noc Autor: Annessa Babic uzyskała tytuł doktora z Stony Brook University (2008), a jej następnym pracy całej długości rękopis, jest w trakcie przeglądu dla prasy ("Cofanie Glory: ze względu na płeć Konstrukcje Patriotyzm w XX wieku społeczeństwa USA, 1917-1972" ). Jednym z jej najnowszych sztuk, zatytułowana "Co kryje prawda: Jasper Johns" Wielka (1954-1955) jako lustro Face Zmiana powojennej Patriotyzm, "można znaleźć w temat adaptacji kulturowej w amerykańskiej historii, literatury i filmu : Przypadki, kiedy dyskusja Zmieniono (Mellon Edwin Press, 2009).

Jest laureatem wielu grantów i stypendiów, dwóch kolegów w czasie nauki, i otrzymał Peter-Michael Schoenecke Rollins Travel Dotacja Popular Culture / American Culture Stowarzyszenia dla niej papier "Wonder Women Fetysze i Fantasies: obraz Kobieta patriotycznych Podczas II wojny światowej ".

Ma opublikowane na tematy tak różne, jak terroryzm w wieku 9-11 post amerykański patriotyzm, i przedstawione na konferencji poza jej zakresie i na całym świecie. Oprócz sztuk akademickich, ma przyczynić się do Lupus teraz (magazyn dla pacjentów Lupus i tych, którzy szukają materiałów na choroby), a jej najnowsze esej / pamiętnik jest "Just A Cut My Wings Let Me Fly".

Jest współautorem "wędrowania po świecie zakupoholiczki: Consumer Products, przestrzeni, miejsca i ich kultury." Obecnie pracuje nad nową rękopis dyskusji wizerunek żołnierza znaki weteran.

Monday, April 12, 2010

It continues.

All of this week in Poland is a week of mourning. The Presidents wife's body will return to Warsaw tomorrow and the President will lay in state in the Presidential palace where there will be a final goodbye said by thousands of people. - Investigations are continuing to look into the air disaster that killed the President, as questions are being asked over the circumstances surrounding the crash in Russia that also killed senior government officials.

Mourning is widespread in Poland, state run TV Polonia reported President Lech Kaczynski will be buried Saturday with his wife, who died in the crash. His body will lie in state at the Presidential Palace ahead of the funeral for viewing by thousands of people. In front of the palace are hundreds of candles and flowers put there by citizens.

As examination of the aircraft's flight data recorders continued on Monday, Russia's Health Ministry said only 24 Bodies - out of nearly 100 killed - have been positively identified, among them First Lady Maria Kaczynski.

Health Minister Tatyana Golikova said that more than 130 relatives of the victims arrived in Moscow from Poland to help identify the deceased.

Driving through Poznań you can see many Polish flags with a black strip on it flying from apartments, houses and offices.

Wszystkie w tym tygodniu Polska jest w tygodniu żałoby. Żony prezydentów ciała wróci jutro do Warszawy i Prezydent na widok publiczny w pałacu prezydenckim, gdzie będzie ostatecznym pożegnanie powiedział przez tysiące ludzi. - Badania są kontynuowane do zbadania katastrofy lotniczej, który zabił Prezydent zamieszkania, a pojawiają się pytania, na okoliczności katastrofy w Rosji, który również zginął wysokiej rangi urzędników rządowych.

Żałoba jest powszechnym zjawiskiem w Polska, stan uruchomienia TV Polonia zgłosił prezydent Lech Kaczyński będzie pochowany sobotę jego żona, którzy zginęli w katastrofie. Jego ciało spoczywa w stanie w Pałacu Prezydenckim przed pogrzebem do oglądania przez tysiące ludzi. W przed pałacem setki świec i kwiatów tam umieszczone przez obywateli.

Jak wynika z analizy samolotu rejestratorów parametrów lotu kontynuowane w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia Rosji powiedział tylko 24 Bodies - obecnie blisko 100 zabitych - zostaną zidentyfikowane, m.in. pierwsza dama Maria Kaczyński.

Minister zdrowia Tatiana Golikowa powiedział, że ponad 130 krewnych ofiar przybył do Moskwy z Polska, aby zidentyfikować zmarłego.

Jazda przez Poznań można zobaczyć wiele polskich flag z czarną taśma na nim loty z mieszkań, domów i biur.

Sunday, April 11, 2010

Mourning


A little joy.After yesterday's tragedy of the death of the President and his entourage, at least we got a little smile on our faces from our grandchildren.

Nikki and Joseph were in a local piano competition and both of them won first place in their age brackets. They had just started piano lessons when we left the U.S. in 2007 so they have made some good progress. Nikki has taken her musical talent a little farther and now also plays guitar and the oboe.

On the right of the blog is the Gazeta Wyborcza newspaper story of the Presidents death with pictures of all who perished with him.

Po wczorajszej tragedii śmierci prezydenta i jego otoczenie, przynajmniej mamy trochę uśmiech na naszych twarzach naszych wnuków.

Nikki i Józefa były w lokalnych konkursów pianistycznych i jak z nich zdobyła pierwsze miejsce w swoich kategoriach wiekowych. Właśnie rozpoczęto naukę gry na fortepianie, kiedy opuścił USA w 2007 r., tak zrobili jakiś postęp. Nikki wzięła swój talent muzyczny nieco dalej, a teraz również gra na gitarze i obój.

Po prawej stronie tego bloga jest Gazeta Wyborcza historia z gazety o śmierci Przewodniczących ze zdjęciami wszystkich, którzy zginęli z nim.

Saturday, April 10, 2010

Black Day


(CNN) - Polish President Lech Kaczynski was killed early Saturday When the plane he was traveling in with His wife and a Polish delegation crashed at a western Russian airport, According to the Russian regional governor.

"There are no survivors," said Governor Sergey Antufyev Smolensk, According To His Spokesman.

A Spokesman for Poland's Foreign Ministry, Piotr Paszkowski, said earlier That it was probable that everyone on board was killed.

The numbers varied on how many people were on board the plane. The Polish Foreign Ministry said 89 people died in the crash. The Russian Committee Investigation put the number at the 132nd

President Kaczynski, 60, had been traveling with a Polish delegation to Russia for the 70th anniversary of the Massacre of Polish Prisoners of War in the village of Katyn. Some 20.000 Polish officers were there Executed During World War II.

CNN) - prezydent Polski Lech Kaczyński został zabity na początku sobotę, gdy samolot był w podróży z żoną i delegacji polskiej rozbił się w zachodniej lotnisko rosyjski, rosyjski Według wojewody.

"Nie ma żadnych ocalałych", powiedział gubernator Siergiej Antufyev Smoleńska, zgodnie z jego rzecznik.

Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Polska, Piotr Paszkowski, powiedział wcześniej, że to prawdopodobne, że wszyscy na pokładzie został zabity.

Różne numery, jak wielu ludzi na pokładzie samolotu. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, powiedział 89 osób zginęło w katastrofie. Rosyjski Komitet Badania umieścić numer na 132-sza

Prezydent Kaczyński, 60, zostały podróżujących z polskiej delegacji Rosji w 70. rocznicę masakry polskich jeńców wojennych w miejscowości Katyń. Około 20.000 polskich oficerów nie zrealizowanej w II wojnie światowej.