Saturday, June 30, 2012

Łukasz.

Tonight we travel north to Długa Goślina, to the parish church to hear the concert of Łukasz Kuropaczewski. To me, he is the best classical guitarist in Poland today.  It is not only his technical proficency that I admire but the emotion and passion that he plays with.  We have heard and seen him play three times in the last year and the one hour drive north to a small village is worth it. It started out today as a sunny day but now clouds have filtered in and it definitely looks like it will rain.  I hope it does not interfer with our planned trip. I do not want to miss his performance.  This time I will buy two or three of his CD's so I can listen at home. He is an amazing young man, dedicated to his music and very passionate about it.  He is very active in Poznań, where he lives, but also teaches in the United States and plays concerts all over the world.

Dziś wieczorem jedziemy na północ do Długiej Goślinie, do kościoła parafialnego, aby usłyszeć koncert Łukasz Kuropaczewski. Dla mnie jest on najlepszym gitarzystą klasycznym dziś w Polsce. To nie tylko jego techniczne proficency że podziwiam, ale emocje i pasja, które bawi się. Słyszeliśmy i widziałem, jak grać trzy razy w ciągu ostatniego roku i jeden napęd godziny na północ do małej wioski jest tego warta. Zaczęło się dzisiaj w słoneczny dzień, ale teraz chmury filtrowane i na pewno wygląda jak będzie deszcz. Mam nadzieję, że nie ma ingerencji z naszej planowanej wyprawy. Nie chcesz przegapić jego wydajność. Tym razem będę kupować dwóch lub trzech jego płyt CD, więc mogę słuchać w domu. On jest niesamowity młody człowiek, poświęcony muzyce i bardzo namiętne o tym. On jest bardzo aktywny w Poznaniu, gdzie mieszka, ale również uczy się w Stanach Zjednoczonych i koncertuje na całym świecie

Friday, June 29, 2012

Legend

Summer!! 29c today, 31 tomorrow, 33 Sunday. Now we can complain about the heat. :-)

Here's a little "legend" I copied from the "Polish Blog".

Children (and not only) love legends. Here is a Polish legend about the queen of the Baltic Sea:

Long, long ago, the Baltic Sea (Morze Bałtyckie) was ruled by Jurata, a beautiful queen. She had long golden hair and sea green eyes. Her loveliness caused Perkun, the fierce God of thunder and lightning, to fall in love with her. He would not let his storms disturb the waters of her kingdom.
 
 
Jurata was a kind queen. She established laws to protect her sea creatures (stworzenia morskie). One law did not allow anyone to set traps (pułapki) that caught too many fish at one time. Though Jurata liked to eat flounder (flądra)and had it served at the palace, she ordered her servants to keep only half of each fish and to throw the other half back to the sea. These fish-halves stayed alive because of her magical powers (magiczne moce).
 
 
On the Baltic Coast lived a bold, free spirited young fisherman (rybak) who had very little common sense. He knew about Queen Jurata’s law, but disobeyed it. He set many traps and caught many, many fish which he sold to people who lived far from the sea. He spent most of his money on fine clothes.
 
 
The Queen found out about this fisherman and was very angry with him. Her plan was to swim close to the shore, get the fisherman to go in the water and drown him. Instead, when she saw him in his beautiful clothes, she fell in love with him as he did with her. Every night she would swim to the shore and see her new sweetheart.
 
 
Jurata herself had broken a law. The gods said that magical beings could love only magical beings. Perkun got very very mad about this. He went into a rage and with thunderbolts (gromy) destroyed the amber colored palace while the Queen was inside and chained the young fisherman to the bottom of the sea. They were never seen again. The fisherman can sometimes be heard calling for his love. The only things that remain from Jurata’s palace are pieces of amber (kawałki bursztynu) that sometimes wash up on the beaches of the Baltic Sea.

Lato! 29c dziś 31 jutro 33 niedziela. Teraz możemy narzekać na ciepło. :-)

Oto mały "legenda" I skopiowane z "blog polskiego". Dzieci (i nie tylko) miłości legendy.

Oto polski Legenda o królowej Bałtyku: Dawno, dawno temu, Morze Bałtyckie (Morze Bałtyckim) rządził Jurata, królowa piękna. Miała długie złote włosy i zielone oczy na morze. Jej piękno spowodowane Perkun, okrutny bóg piorunów i błyskawic, aby zakochać się w niej.

Nie pozwolił mu burze przeszkadzać wód jej królestwa. Jurata była królowa rodzaju. Założyła prawa chroniące jej stworzeń morskich (stworzenia morskie). Jedna ustawa nie pozwala nikomu na pułapki w pułapki), że złowione ryby zbyt wiele na raz. Choć Jurata lubi jeść flądry (flądra) i gdyby był w pałacu, kazała jej sługami, aby utrzymać tylko połowę każdej ryby i rzucać drugą połowę z powrotem do morza. Te ryby połówki pozostał przy życiu, ponieważ z jej magicznych mocy (Magiczne moce). Na Wybrzeżu Bałtyckim żył odważny, wolne duchem młody rybak (Rybak), który miał bardzo mało zdrowego rozsądku.

Wiedział o prawie królowej Jurata, ale nie posłuchał go. Założył wiele pułapek i złapał wiele, wiele ryb, które sprzedawane do ludzi, którzy żyli z dala od morza. Spędził większość swoich pieniędzy na drobne ubrania. Królowa dowiedziała się o tym rybaka i był bardzo zły na niego. Jej plan był pływać blisko brzegu, dostać rybaka, aby przejść do wody i utopić go. Zamiast tego, kiedy zobaczyła go w jego pięknych ubrań, zakochała się z nim tak jak to zrobił z nią. Każdej nocy będzie ona płynąć do brzegu i zobaczyć swoją nową ukochaną.

Jurata się złamał prawo. Bogowie powiedział, że magiczne istoty można kochać tylko magiczne istoty. Perkun ale bardzo, bardzo zły na ten temat. Udał się we wściekłość i piorunów (gromy) zniszczył kolorze bursztynowym pałacu natomiast królowa była w środku i przykuty młody rybak na dno morza. Oni nigdy nie były postrzegane ponownie. Rybak czasami można usłyszeć dzwoniąc do swojej miłości. Jedyne rzeczy, które pozostają z pałacu Juraty na to kawałki bursztynu (kawałki bursztynu), które czasami się umyć na plażach Morza Bałtyckiego.

Thursday, June 28, 2012

Family connection. Połączenie rodzina.

Thanks to Facebook I connected with another cousin from the Mejer family. Whether you like these "social networks" or not, they do serve a good purpose, sometimes, in connecting people. I use it because it allows me to see pictures of family members I may never have seen. Yes, there is the issuee of privacy but in today's world............is there any privacy?

We spent two hours watching the Spain-Portugal soccer match yesterday that ended in a draw and eventually Spain won in penalty shots. Let's hope tonight's match of Germany-Italy is a little more exciting. Our choice is for Italy to win.

We had our weekly Kandulski meeting with our friend Zbyszek today and he told us about his recent trip to London and what he did during his stay.

Dzięki Facebook I połączony z innym kuzyna z rodziny Mejera. Czy lubisz te "sieci społecznych" czy nie, one nie służą dobremu celowi, czasami, w łączeniu ludzi. Używam go, ponieważ pozwala mi zobaczyć zdjęcia członków rodziny nigdy nie mógł widzieć. Tak, istnieje issuee prywatności, ale w dzisiejszym świecie ............ czy istnieje prywatność?

Spędziliśmy dwie godziny oglądania Hiszpania-Portugalia mecz piłkarski wczoraj, że zakończyła się remisem i na końcu Hiszpania wygrała w rzutach karnych. Miejmy nadzieję, że mecz dzisiejsza z Geermany-Włochy jest nieco bardziej ekscytujące. Nasz wybór jest dla Włoch, aby wygrać. 

Mieliśmy naszego tygodniowego spotkania Kandulski z naszym przyjacielem Zbyszekiem dzisiaj i powiedział nam o swojej ostatniej podróży do Londynu i co robił podczas swojego pobytu.

Wednesday, June 27, 2012

He's back!!!

OK, this isn't funny anymore.............where's summer?  Another day of chill, rain, no sun and it's getting old.

I have to mention cousin Cecylia Wiśniewska and her husband, Leszek.  They have been married for 61 years and that is quite an accomplishment. I don't know of anyone else who has been married that long.

Finally, Zybyszek returned from his vacation in London so we had our first Polish lesson in three weeks.  It was good to get back in the saddle. My homework since he left was to learn about 600 words of which I probably learned only 300 but it's 300 more than I knew.  Tomorrow we will have our weekly meeting at Kandulski's and he will tell us about his trip.

OK, to nie jest śmieszne już ............. gdzie jest lato? Kolejny dzień chłód, deszcz, brak słońca i robi się stary.

Wreszcie Zybyszek wrócił z wakacji w Londynie tak mieliśmy pierwszą polską lekcję w ciągu trzech tygodni. Dobrze było wrócić w siodle. Moja praca domowa odkąd odszedł było dowiedzieć się o 600 słów, których pewnie nauczyli tylko 300 ale 300 więcej niż wiedziałem. Jutro będziemy mieli naszego tygodniowego spotkania w Kandulski i On nam opowiedzieć o swojej podróży.

Tuesday, June 26, 2012

Gray

Monday and today, chilly, gray, no sun and NOT summer. Winter is not ar off. Egads. What a thought. I want some heat, sun, nice weather.

So, obviously, we didn't do much the last two days and just waiting for a little better weather. The weekend after this we'll go to Grudziądz and this weekend to the concert of Łukasz Kuropaczewski so the weekend will be good despite the weather.

Euro 2012 is at the semi-finals stage with Germany, Italy, Spain and Portugal playing so most likely we will watch the games.

Poniedziałek i dzisiaj, chłodny, szary, bez słońca i nie lata. Zima nie jest ar off. Egads. Co myślą. Chcę trochę ciepło, słońce, ładna pogoda.  Więc, oczywiście, nie zrobiliśmy dużo przez ostatnie dwa dni i tylko czekają na trochę lepszą pogodę.Weekend po to pójdziemy do Grudziądza i ten weekend koncertu Łukasz Kuropaczewski więc weekend będzie dobry pomimo pogody.  Euro 2012 jest w półfinale scenie z Niemiec, Włoch, Hiszpanii i Portugalii grał tak najprawdopodobniej będziemy oglądać mecze.

Sunday, June 24, 2012

People watching.

We walked up Paderewskiego street from the rynek to Grudnia street and sat down on a bench to people watch. On the bench to the left were the Sunday drinkers, 3 men in their 60's drinking beer. Not drunk yet but it was only 1PM. During the one and a half hours we sat there one of them made 2 trips to the local store to replenish the beer supply. They weren't doing any harm to anyone, not annoying any passerby's so it wasn't a big deal.

We sat and watched the parade of local people passing by. The best were the little kids running ahead of their parents. It was safe to do because the street is closed to traffic during Euro 2012 and presents no harm to them.

I had a conversation with a 17 year old girl who told me about a great party she will be attending this coming Friday at what she calls the best club in Poznań.  It's the end of the school year party in which all young adults attend to celebrate the end of the school year. She said the club has a large dance floor, excellent DJ, an escalator to reach it on the second floor and a great atmosphere.  She said all of her friends like this club the best.  I asked her the name of this club and she replied, "The Blueberry Bar".  When a big smile came across my face she asked me if I knew about this club and I said, "Yes, it is owned by my cousin Maciej Wiśniewski and his wife Wioletta".  She was very surprised at my answer. I told her we've been there numerous times, to the restaurant they own next to it, Bernadino's. It was a pleasure for me to hear so many people like the club so I called Wioletta to tell her the little story. She was happy.

Szliśmy w górę ulicy Paderewskiego od Rynku do ulicy Grudnia i usiadł na ławce oglądać w telewizji ludzi. Na ławce po lewej stronie były pijących Niedziela, 3 mężczyzn w ich 60-picia piwa. Nie pił jeszcze ale dopiero godzina trzynasta. Podczas jednego i pół godziny siedzieliśmy tam jeden z nich wykonane 2 wycieczki do lokalnego sklepu do uzupełnienia dostaw piwa. Oni nie robili żadnej krzywdy nikomu, nie irytujące każdy przechodzień jest więc nie było wielkiego.

Usiedliśmy i obserwował paradę lokalnych przechodzących ludzi.Najlepiej były małe dzieci uruchomione przed rodzicami. Było to bezpieczne, ponieważ ulica jest zamknięta dla ruchu podczas Euro 2012 i nie przedstawia żadnej szkody dla nich.

Miałem rozmowę z 17 letniej dziewczynki, która powiedziała mi o wielkiej partii będzie ona uczestniczyć w najbliższy piątek w to, co nazywa najlepszy klub w Poznaniu. To koniec partii roku szkolnego, w którym wszyscy młodzi dorośli uczestniczyć, aby uczcić koniec roku szkolnego. Powiedziała, że klub posiada duży parkiet, doskonałe DJ, schodów do niej dotrzeć na drugim piętrze i fantastycznej atmosfery. Powiedziała, że ​​wszystko z jej przyjaciół jak tego klubu najlepszych. Poprosiłem ją, nazwę tego klubu, a ona odpowiedziała: "The Blueberry Bar". Kiedy wielki uśmiech przyszedł na mojej twarzy zapytała mnie czy wiem o tym klubie i powiedziałem: "Tak, to jest własnością mojego kuzyna Maciej Wiśniewski i jego żona Wioletta". Była bardzo zaskoczona moją odpowiedź. Powiedziałem jej, że byliśmy tam wiele razy, do restauracji są właścicielami obok niej, Bernardino-tych. To była przyjemność dla mnie słuchać tak wielu ludzi jak w klubie więc zadzwoniłem Wioletta aby powiedzieć jej krótką historię. Była szczęśliwa.

Conversation


I had a great Skype conversation with cousin Heather yesterday. She is a great, great, great, grand niece of Jozef and Ludwika Kazmierczak. I finally got to meet her husband, Charles, and their four year old son, Coooper, who just graduated from pre-school. He has a great smile.

Here is also a nice picture of Artur Kupiński and his daughter, Lenka. Artur is a great, great, great grandson of Stanisław and Anna Rajewscy.

Miałem wielką rozmowę z kuzyna Skype Heather wczoraj. Ona jest wielka, wielka, wielka, wielka siostrzenica Józefa i Ludwiki Kaźmierczak. I wreszcie spotkać jej męża, Charles, i czterech letni syn, Coooper, który właśnie ukończył przedszkolu. On ma wielki uśmiech.

 Tu jest też ładne zdjęcie Artura Kupiński i jego córka Lenka. Artur jest pra, pra, prawnuk Stanisław i Anna Rajewscy

Friday, June 22, 2012

Noc Kupały!

So, we missed the big event again. Noc Kupały was on the 21st and for the second time we missed it. Oh, well, maybe next year. There's enough YouTube video's to see what it is like but being there must be so much better.

Euro 2012 continues with the quarter-finals but without Poland being in them, it's not that exciting for us.

The bad news today was that the Miami Heat won this year's NBA basketball championship. Not something we wanted to hear.

Tak, brakowało nam wielkie wydarzenie ponownie. Noc Kupały była na 21 i po raz drugi brakowało nam go. No cóż, może w przyszłym roku. Jest wystarczająco wideo YouTube to aby zobaczyć jak to jest, ale jest tam musi być o wiele lepiej.  Euro 2012 nadal w ćwierćfinale, ale bez Polska jest w nich, że nie jest to ekscytujące dla nas. Zła wiadomość dzisiaj, że Miami Heat zdobył tegoroczny tytuł mistrza NBA. Nie coś, co chciałem usłyszeć.

Thursday, June 21, 2012

Summer?

The first day of summer............15c, gray, rainy, chilly. :-) If this is summer, I wonder what autumn will be like :-)

Even in these weather conditions, we still had to go out and do our normal weekly shopping. Cost for food for the next week, 158 zl($47). I was talking with someone from Italy on Skype and she told me the cost of gasoline near Rome was 7.69zl a litre.  I was complaining about the cost of Polish gasoline at 5.81.  I think it's a common denominator now for most people to complain about gas prices unless you live in the middle east or Venezuela.

Pierwszy dzień lata ............ 15c, szary, deszczowy, chłodny. :-) Jeśli to jest lato, zastanawiam się co jesień będzie jak :-)

Nawet w tych warunkach pogodowych, wciąż musieliśmy wyjść i zrobić nasz normalny tygodniowy zakupy. Koszt jedzenia na następny tydzień, 158 zł (47 dolary). Rozmawiałem z kimś z Włoch na Skype i powiedziała mi, koszt benzyny w pobliżu Rzymu był 7.69zl litr. I narzekał na cenę benzyny w Polsce 5,81. Myślę, że to wspólny mianownik teraz dla większości ludzi narzekają na ceny gazu, chyba że mieszkasz w na Bliskim Wschodzie lub Wenezueli.

Wednesday, June 20, 2012

New drive

 Old
New
I bought a new external drive today, a Toshiba 350GB unit. It's amazing how compact they can make things.  The first thing to notice is the difference in size.  The new silver one is much smaller, doesn't need external power and holds more information. The larger one holds 250GB, requires external power and when I bought it two years ago cost the same as this new one.  I also saw a 3-Terabyte drive but I don't need that much space.

Kupiłem nowy dysk zewnętrzny Dziś Toshiba jednostkę 350GB. To niesamowite, jak kompaktowy mogą dokonać rzeczy. Pierwszą sprawą jest różnica w wielkości.Nowa jeden srebrny jest znacznie mniejsza, nie potrzebuje zewnętrznego zasilania i posiada więcej informacji. Im większa jedna posiada 250GB, wymaga zasilania zewnętrznego, a kiedy go kupiłem dwa lata temu kosztowały tyle samo, jak ten nowy. Widziałem też 3-terabajtowy dysk, ale nie trzeba, że ​​dużo miejsca.


Tuesday, June 19, 2012

Found it.

I finally found a website I use to look at a lot before we moved to Poland............http://www.tripsoverpoland.eu/blog/2012/06/14/piekne-polskie-parki-i-palace-otwock-wielki/.  Now, of course, it's changed a lot, adding videos on YouTube and other features it didn't have before. It is made by a couple who travel around Poland taking pictures of palaces, manor houses, churches and historical monuments.  They have been doing it for years so they have a great archive of many, many places in Poland.

Our little neighbor, Zuzanna, has a new bike that was sittings out in front of the flat next to ours so I took a picture of it. It's so cute.  The long stick in the back to to help guide her as she learns how to ride a bike.

W końcu znalazłem stronę internetową używam spojrzeć na wiele, zanim przeniósł się do Teraz, oczywiście, to zmieniło się wiele, dodawanie filmów na YouTube i innych cech nie mających wcześniej. Wykonana jest przez parę, którzy podróżują po Polsce robiąc zdjęcia pałace i dwory, kościoły i pomniki. Robią to od lat tak mają wielkie archiwum wielu, wielu miejscach w Polsce.

Nasz mały sąsiad, Zuzanna, ma nowy rower, który był posiedzenia w przedniej części mieszkania obok naszego, tak zrobiłem zdjęcie. To takie słodkie.Długi kij z tyłu do celu poprowadzi ją, gdy uczy się jeździć na rowerze.

Monday, June 18, 2012

Taking a little drive around and through Poznan I couldn't help but be impressed with the progress that has been made in the last four years.  Yes, it's do to Euro 2012, for sure, but whatever the reason, the results are good. New street signs, direction signs, new roads, painted buildings, renovated buildings, the stadium, enlarging Bulgarska street, renovating other streets, the latest shopping center, Galeria Malta, the new water park. the rebuilding of the Kings castle, new osiedle's(apartment complexes) all these are improvements to the city. The fact that Poland was the only country not severely afftected by the worldwide financial crisis is a feather in it's cap. Of course, it was the bigger cities that benefitted the most, especially the cities hosting the games of Euro 2012.  There is still a tremendous amount of work to be done for smaller towns and villlages and hopefully it will be. But that word....hope...is part of the Polish spirit. After surviving so many brutal attacks from foreign nations, Poland is alive and well.

Mając trochę jeździć i przez Poznaniu nie mogłem pomóc, ale pod wrażeniem postępu, jaki dokonał się w ostatnich czterech latach. Tak, jest to zrobić na Euro 2012, na pewno, ale bez względu na powód, wyniki są dobre. Nowe znaki drogowe, znaki drogowe, nowe drogi, pomalowane budynki, wyremontowane budynki, stadion, powiększając ulicy Bułgarskiej, renowacja innych ulicach, najnowsze centrum handlowe, Galeria Malta, nowy park wodny.przebudowa Królów zamku, nowe Osiedle w ust apartamentowców) wszystko to ulepszenia miasta.Fakt, że Polska była jedynym krajem nie surowo afftected przez światowego kryzysu finansowego jest pióro w jego czapce. Oczywiście, to było większe miasta, które skorzystały najbardziej, zwłaszcza miast-gospodarzy gry o Euro 2012. Jest jeszcze ogromna ilość pracy do zrobienia w mniejszych miastach i villlages i miejmy nadzieję, że będzie. Ale to słowo .... nadzieja ... jest częścią polskiego ducha. Po przeżyciu tylu brutalnych ataków obcych narodów, Polska żyje i ma się dobrze.

Sunday, June 17, 2012

No joy!


There is no joy in Poland today. We lost the game to Czech Republic and are out of the tournament. The only bright side is that Greece knocked Russia out of the tournament also.

Saturday, June 16, 2012

Game Day!!

Warm/hot day today, 31c and the excitement of tonights match is in the air. No better place to feel it than the rynek and the Fan Zone so that's where we went at 1PM  With our flags flying we drove close to the rynek, parked the car and walked the 6 blocks to the center.

Last week someone broke off the arms on one of the four statues on the corners of the rynek so now they are covered with a green netting for protection. I read the cost of the repair will be about 4,000zl. It's unfortunate to have happened because the statues are an integral part of the rynek.

We found an open table at the front of one of the cafe's on the northeast corner and ordered our usual cafe mrozona's. I shouldn't have been surprised to see the price had risen from 22zl to 26zl in total for our two drinks.  We sat down surrounded by fans from Ireland and listened to them talk about the previous matches and, of course, they were paying close attention when a beautiful Polish woman walked by.  There was also a wedding taking place in the civil hall so a few cars were allowed into the rynek. Even drinnking the iced coffee, it was a little warm sitting there so after about and hour and a half we walked back to our car and went to the fountain park in front of the Opera house to watch the kids play in the water.

Both sides of the park are lined with beautiful old trees that provide a lot of shade if you want to sit on one of the many benches.  It's where we usually sit although many people prefer to sit on the grass in the full light of the sun. Each year the fountain is surrounded with a beautiful array of flowers and that, with the fountain spraying up, is a very enjoyable view.  Of course, the most enjoyable is to watch the little children playing under the water spewed from the fountain. 

We stayed until about 4PM and while walking back to our car came across many fans making their way to the Fan Zone for tonights match.  If Poland can pull off a win against the Czech Republic they will move on to the quarter-finals.  In the history of the Euro Championship games Poland has never made it that far so a win tonight would be incredible and historical for Poland.......GO POLSKA!!!!!!!!!

Ciepły / gorący dzień dzisiaj, 31c i emocje meczu dzisiejszych wieczorów jest w powietrzu. Ma lepszego miejsca na to czuję od Rynku i strefy Fan tak właśnie tam pojechaliśmy na 1PM Z naszymi flagami latania pojechaliśmy niedaleko Rynku, zaparkował samochód i poszedł na 6 bloków w centrum.
Ostatnio ktoś tygodni zerwała ramiona na jednym z czterech posągów w narożnikach Rynku, więc teraz są one pokryte zielonym siatką dla ochrony. Czytałem koszt naprawy wyniesie około 4.000 zł. To niefortunne, że się stało, bo posągi są integralną częścią Rynku.
Mamy otwartą tabelę z przodu jednej z kawiarenek na północno-wschodnim rogu i nakazał naszym zwykle kawiarnia mrozona-tych. I nie powinien być zaskoczony, aby zobaczyć cena wzrosła od 22zl do 26zl w sumie dla naszych dwóch napojów. Usiedliśmy otoczony przez fanów z Irlandii i słuchał ich rozmowy o poprzednich meczów i, oczywiście, oni uważnie, kiedy piękna polska kobieta przechodził. Nie było również ślub odbywa się w hali obywatelskiego tak kilka samochodów pozwolono na Rynku. Nawet drinnking na mrożoną kawę, to było trochę ciepły siedział tam tak po około i półtorej godziny wróciliśmy do naszego samochodu i poszedł do parku fontanna przed domem Opera oglądać dzieci grają w wodzie.
Obie strony parku są pokryte pięknymi, starymi drzewami, które zapewniają dużo cienia, jeśli chcesz usiąść na jednej z wielu ławek. To miejsce, gdzie zwykle siedzą chociaż wiele osób woli siedzieć na trawie w pełnym świetle słońca. Każdy rok fontanna otoczona jest pięknym tablicy kwiatów i że z fontanną rozpylanie w górę, jest bardzo przyjemny widok. Oczywiście, najprzyjemniejsze jest oglądać małe dzieci bawiące się w wodzie wygłaszane z fontanny.
Zatrzymaliśmy się dopiero o godzina szesnasta, a podczas spaceru z powrotem do naszego samochodu, natknął się wielu fanów torują sobie drogę do strefy Fan meczu dzisiejszych wieczorów. Jeśli Polska może zdjąć wygrać z Czechami będą poruszać się na ćwierćfinale. W historii Euro Championship gier Polsce nigdy nie znalazł się tak daleko, tak dziś zwycięstwo byłoby niesamowite i historycznym dla Polski ....... GO POLSKA!!!


Friday, June 15, 2012

Hooligans.

The hooligans who caused the trouble last Tuesday, 156 Polish, 25 Russians, 2 Spaniards and 1 Albanian had their day in court. Some received jail sentences(suspended) and fines but I don't think that was strong enough. The jail terms should have been upheld.

Saturday night Russia plays Greece in Warsaw and there are suppose to be twice as many Russian fans this time(20,000). So far there will be no march through Warsaw and Poland plays against Czech Republic at the same time as the Russia game but in Wrocław.  Maybe that will keep most fans of Poland in the Fan Zones and out of the way of the Russian fans so no more trouble will occur. President Putin of Russia called to President Komorowski of Poland and said he will hold Poland responsible for the safety of Russian fans.

On a sad note, Stefan Stuligrosz (born August 26, 1920, in Poznań, died June 15, 2012. He was THE Polish conductor of choirs, the founder of Boys' and Men's Choir named "Nightingales" and a composer.  We had the occassion to hear them last year singing parts of Mozart's Requiem in the Fara Church.

Many years of work "Nightingales" brought him international recognition and numerous awards. The choir under the direction of Stuligrosz toured in many European countries, USA, Canada or Japan. In 1992 the choir performed in the gala concert at the National Polish Day at the World Exhibition EXPO in Seville, Spain.

Na chuliganów, którzy spowodowali kłopotów ostatni wtorek, w 156 polskich, 25 Rosjan, 2 Hiszpanów i 1 albański miał swój dzień w sądzie. Niektóre otrzymało wyroki więzienia (zawieszony) i grzywny, ale nie sądzę, że było wystarczająco silne. Warunki więzienne powinny zostać uwzględnione.

Sobota noc Rosja odgrywa Grecji w Warszawie i tam przypuszczać, aby być dwa razy tyle rosyjskich fanów tym razem (20000). Do tej pory nie będzie marsz przez Warszawę i Polska gra przeciwko Republice Czeskiej, w tym samym czasie co gra Rosja, ale we Wrocławiu. Być może, że będzie utrzymywać większość fanów Polsce w Strefach Kibiców i poza jej drodze rosyjskich fanów tak nie więcej kłopotów nastąpi. Prezydent Putin w Rosji nazywa prezydenta Komorowskiego Polski i powiedział, że będzie trzymał Polska odpowiedzialny za bezpieczeństwo rosyjskich fanów.


Na smutnym notatki, Stefan Stuligrosz (ur. 26 sierpnia 1920 w Poznaniu, zmarł 15 czerwca 2012. Był polski dyrygent chórów, twórca chłopców i chór męski o nazwie "Słowiki" i kompozytor. Musieliśmy okazja, aby usłyszeć ich ostatnie części śpiewu roku o Mozarta Requiem w Kościele Fara.

Wiele lat pracy "Słowiki" przyniosła mu międzynarodowe uznanie i liczne nagrody.Chór pod dyrekcją Stuligrosza koncertował w wielu krajach europejskich, USA, Kanada czy Japonia. W 1992 roku Chór wykonał w koncercie galowym w Narodowym Dniem Polskiego na Wystawie Światowej EXPO w Sewilli w Hiszpanii.

Thursday, June 14, 2012

Chilly day.

In our town hall tower, the two goats have been given coats of Croatia and Italy.  Maybe they are cold. It's 16c with rain in the forecast and the match tonight is in Poznań. Not the best time for a game.

It's amazing to drive through and around the city now. Many, many cars are flying the Polish flags. I wanted to buy two yesterday but didn't have the chance to do so.

I took my car in for a minor repair. The bearing on the left side was causing a clicking noise whenever I turned the steering wheel so I wanted it fixed before we make our trip to Grudziądz in three weeks. Cost 117zl($40)

With our mailing of our tax problem not resolved, I filed for an extension and got a verification it was received by the IRS.  I also found out I can e-file to the IRS but only using programs they approve.  TaxAct.com is one that is approved and it's free.  So if you're an expat, you might want to look into using it next time instead of mailing in your tax returns like we've been doing for the last four years.

W naszej wieży ratuszowej, dwie kozy nadano warstwy Chorwacji i we Włoszech. Może są zimne. To 16c z deszczem w prognozie i wieczorem mecz w Poznaniu. Nie jest to najlepszy czas na gry.

To niesamowite, przejechać się po mieście i teraz. Wiele, wiele samochody latają polskie flagi. Chciałem kupić dwa wczoraj, ale nie miał szans aby to zrobić.

Wziąłem samochód na drobne naprawy.Łożysko po lewej stronie został powodując klik gdy zwróciłem kierownicę więc chciałem to naprawić, zanim podejmiemy naszą wycieczkę do Grudziądza w ciągu trzech tygodni. 117zl kosztów (40 dolarów)

Z nie nasz mailing z naszego problemu podatkowego rozwiązany, mam złożyć wniosek o przedłużenie i dostał sprawdzenie jego otrzymania przez IRS. Dowiedziałem się też, mogę e-file do IRS, ale tylko za pomocą programów ich zatwierdzenie. TaxAct.com jest jeden, który jest zatwierdzony i to nic nie kosztuje. Więc jeśli jesteś expat, warto przyjrzeć się używając go następnym razem zamiast pocztowych w deklaracji podatkowych jak robiliśmy przez ostatnie cztery lata.

Wednesday, June 13, 2012

Tie!!!
Poznań Fan Zone last night.

Not the best result but at least Poland tied with Russia and didn't lose. If the first goal wasn't cancelled because of an offside Polish player, they would have won.

Aside from two minor scuffles between fans during the Russian march to the stadium there wasn't any big incident and I'm happy for that.  Now it's waiting time until Saturday when Poland plays against the Czech Republic. If they win they will go into the next round, if not, they go home.

Nie najlepszy wynik, ale przynajmniej Polska związany z Rosją i nie stracić. Jeśli pierwszy gol nie został odwołany z powodu spalonej zawodnika polskiego, to oni wygrali.

Oprócz dwóch drobnych scuffles między fanami podczas rosyjskiego marszu na stadionie nie było żadnych duży incydent i jestem zadowolony z tego. Teraz czeka czas do soboty, kiedy Polska gra przeciwko Republice Czeskiej. Jeśli wygrają pójdą do następnej rundy, jeśli nie idą do domu.

Tuesday, June 12, 2012

The Russians are coming!

Polish national football team.

Today is the match between Poland and Russia later and the city of Warsaw is on high alert. 10,000 Russian fans will march through the city to the stadium and there is concern for safety. Police are on alert for trouble between the supporters of both teams.  There is no love between the two and it is a concern that Russian fans will do something to start trouble. One report is that Russian fan will wear red t-shirts with CCCP on them and the old communistic symbol of the hammer and sickle.  Another is that they will wear t-shirts with SMOLENSK written  and they will throw paper airplanes as they march.  Either would be a provacation to Polish fans. The Russian football league has appealed to it's fans to be peaceful and, hopejully, they will be.  The march starts at 5PM and the game at 8:45. It would be stupid to cause an international incident over a football game.

The police were to be here today at 10AM but by 11:30 no one showed up. I called and they said in 1/2 hour they would be.  1PM arrived and finally they arrived, looked at our karte pobytu, wrote down the information on them and in five minutes they were gone.

Dzisiaj jest mecz pomiędzy Polską i Rosją później i miasto Warszawa jest na najwyższej gotowości. 10000 Rosyjscy fani będą maszerować przez miasto na stadion i tam jest troska o bezpieczeństwo. Policja w pogotowiu na kłopoty między kibicami obu drużyn. Nie ma miłości między nimi i jest obawa, że ​​rosyjscy fani coś zrobić, aby rozpocząć kłopotów. Jeden raport jest to, że rosyjski wentylator będzie nosić czerwone koszulki z CCCP na nich i starym komunistycznym symbolem młota i sierp. Innym jest to, że będą nosić koszulki z Smoleńsk napisane i będą rzucać samolotów papierowych jak maszerują. Albo będzie provacation do polskich fanów.Rosyjska liga piłki nożnej zaapelował do jego fanów być spokojny i hopejully, będą.Marsz rozpoczyna się przy 5PM i gry na 8.45. To byłoby głupie spowodować międzynarodową incydent nad meczu piłki nożnej.

Policja była tu być dzisiaj przy 10AM ale 11:30 nikt nie pokazał. Zadzwoniłem i powiedzieli w 1/2 godziny byłyby one. Godzina trzynasta przybył wreszcie dotarli, spojrzał na naszej Karte pobytu, spisał informacje o nich i za pięć minut ich nie było.

Monday, June 11, 2012

Police visit.

Monday passed with the only event being a visit from the Police.  However, the doorbell didn't ring and I didn't know about the visit until I got home and saw a business card from the telling me they were here.  I had to call them and they will return tomorrow morning about ten as part of the verification of Joan living here, a requirement for her residency card.

Poniedziałek przeszedł z jedynym wydarzeniem może być wizyta Policji. Jednak dzwonek nie ring i nie wiem o wizycie dopiero wróciłem do domu i zobaczył wizytówkę z informacją mi, że tu był. Miałem do nich zadzwonić i wrócą jutro rano o dziesiątej w ramach weryfikacji Joan mieszka tutaj, obowiązek jej karty pobytu.

Sunday, June 10, 2012

Fan Zone
Not a sunny day but still nice.  To feel the excitement of the day we went to the rynek to mingle with the thousands of Croation and Irish fans of tonight's game in Poznań. It seemed like the Irish fans were far outnumbered by the red and white of the Croatian fans.  They were everywhere and we had to wander up one of the sidestreets to find a place to sit for coffee. Even though we aren't big fans of the games, it's easy to feel the excitement of the fans and what impressed me was that at many places Irish fans were sitting with Croatian fans. There didn't seem to be any feeling of "me against you" but rather, let's just enjoy ourselves and have fun. The one picture above of the different nationality of fans all together shows that.

We took a roundabout way to the Fan Zone at Plac Wolności and after going through a security check we were admitted.  The folk-rock band, Rzepczyno, was performing on the stage and providing the music while we were there.

Back in our car and driving up Garbary street there were a group of Croatian fans trying to cross the busy street so I stopped to let them.  In a "thank you" response, they all clapped as they passed in front of our car. I thought that was nice.

Nie słoneczny dzień, ale nadal ładny. Aby poczuć emocje dnia poszliśmy do rynek do mieszają się z tysiącami Croation i irlandzkich fanów gry dzisiejszym w Poznaniu. Wydawało się, że irlandzcy fani znacznie liczniejsze przez czerwony i biały z kibiców chorwackich. Byli wszędzie i trzeba było wędrować w górę jeden z sidestreets znaleźć miejsce do siedzenia na kawę. Nawet jeśli nie jesteśmy wielkimi fanami gier, łatwo poczuć emocje fanów i co zrobił na mnie wrażenie, że w wielu miejscach irlandzcy fani siedzieli z fanami Chorwacji. Tam nie wydają się być wszelkie poczucie "ja przeciwko tobie", ale raczej, po prostu cieszyć się i bawić.Jedno zdjęcie powyżej z różnych narodowości fanów wszystko razem pokazuje, że.

Pojechaliśmy okrężną drogą do Strefy Fan na Placu Wolności i po przejściu kontroli bezpieczeństwa zostaliśmy przyjęci.Folk-rockowy zespół, Rzepczyno, występował na scenie i dostarczanie muzyki, podczas gdy tam byliśmy.

Powrót w naszym samochodzie i jazdy na ulicy Garbary było grupa fanów chorwackich próbuje przejść przez ruchliwą ulicę, więc zatrzymał się pozwolić im. W "dziękuję" odpowiedzi, wszyscy klaskali jak przeszli przed naszym samochodem. Myślałem, że było miło.

Saturday, June 09, 2012

Golina visit.

Nice weather for a trip to Golina so after stopping at Kandulski's to buy some pastries to take with us, we left for Golina about 12:00.  An hour and 20 minutes later we were there and first we stopped at the cemetery to visit relatives and put a candle in place.  We saw the addition of the picture of Eugeniusz and Anna Szumańscy to the new gravestone, said a prayer and then went to cousin Kazia's house.

Cousin Andrzej greeted us at the door and we went inside to meet his mother, Kazia.  As usual, obiad was prepared already and waiting for us.  We had Żurek, kiełbasa, kapusta, beans, strawberries with cream and then desert.  I was already too full so I had no desert.  We talked for about an hour and a half and then I called to cousin Janek in Grudziądz to see if we could visit with him next month.  He said yes and since it had been some time since he talked with Kazia I gave her my phone and they talked for 15 minutes.  When we were done talking, Andrzej, Joan and I took a walk back to the cemetery and then to the park.  Golina was celebating it's 650th year as a town so I took pictures of Andrzej and Joan at the entrance to the park and Joan took two pictures of my with the sign in front of the old church where my great grandparents and grandparents use to attend services. The pictures with the date were taken by cousin Andrzej. With the building of a new church several years ago, this old church has only one service at 4PM on Sunday.  I prefer the old church.

Back at the house we were joined by Kazia's daughter, Hania, and we had more conversation.  About 5:30PM we had kolacja and prepared to leave by 6:30PM so we could be back in Poznań for the mass in English.  To our surprise, when we arrived at the church the was a note that masses were discontinued for the summer and would resume in October.  Disappointed, we drove home.

Ładna pogoda na wycieczkę do Goliny tak po zatrzymaniu w Kandulski tych kupić jakieś ciastka do podjęcia z nami, pozostawił do Golinie o 12:00. Godzinę i 20 minut później byliśmy tam i po raz pierwszy stanęliśmy na cmentarzu, aby odwiedzić krewnych i położyć świecę na miejscu. Widzieliśmy dodanie obrazu Eugeniusza i Annę Szumańscy do nowego nagrobka, powiedział, modlitwę, a następnie udał się do domu kuzyna Kazia firmy.

Cousin Andrzej przywitał nas w drzwiach i poszliśmy wewnątrz spotkać jego matkę, Kazia. Jak zwykle, Obiad został przygotowany już i czeka na nas. Mieliśmy Żurek, kiełbaską, kapusta, fasola, truskawki ze śmietaną, a następnie pustyni. Byłem alread przepełniony tak nie miałam pustynię. Rozmawialiśmy przez około półtorej godziny, a następnie zadzwoniłem do kuzyna Janek w Grudziądzu, aby zobaczyć, czy możemy znaleźć z nim w przyszłym miesiącu. Powiedział tak, a ponieważ był jakiś czas, ponieważ rozmawiał z Kazia Dałem jej mój telefon i rozmawiali przez 15 minut. Kiedy skończyliśmy rozmawiać, Andrzej, Joan i ja wziąłem na spacer na cmentarz, a potem do parku. Golina była celebating nadszedł +650-cia roku jako miasto więc zrobiłem zdjęcia Andrzeja i Joanny przy wejściu do parku i Joan miała dwa zdjęcia moich znakiem przed starym kościele, gdzie moi pradziadkowie i dziadkowie używać do udziału usług. Z budową nowego kościoła kilka lat temu, stary kościół ma tylko jedną usługę na 4PM w niedzielę. Wolę stary kościół.

Po powrocie do domu byliśmy dołączyła córka Kazi, Hania, i mieliśmy więcej rozmowę. O 5:30 PM mieliśmy kolacja i przygotowane do opuszczenia przez 6:30 PM tak, że możemy być z powrotem w Poznaniu na mszy w języku angielskim. Ku naszemu zaskoczeniu, kiedy dotarliśmy do kościoła było zauważyć, że masy zostały przerwane na lato i zostanie ono wznowione w październiku. Rozczarowany, pojechaliśmy do domu.

Friday, June 08, 2012

Game time!Today it begins at 18:00, the Euro 2012 games. Poland kicks off the event playing against Greece but is the lowest ranked team in the playoffs.  It will take a small miracle for Poland the defeat the significantly higher ranked Greece team but Polish spirit is evidenced everywhere today, especially on cars flying the Polish flag.  Because it's Poland, Joan and I will actually watch the whole game, a first for us. We've never watched a whole game but because it's Poland we have to watch it and support the team. GO POLSKA!!

Cousin Heather Nelson, from the U.S., had pictures taken of her family and I was able to put them into todays blog for viewing.  I haven't seen her since before we moved to Poland and I think she's actually gotten prettier.

Tomorrow we go to Golina for a long overdue visit with cousin Kazia and her family.  I'm looking forward to it.

Dziś rozpoczyna się o godzinie 18:00, euro 2012 gier. Polska rozpoczyna zdarzenie grając przeciwko Grecji, ale jest najniższy notowany zespół w playoffs. Zajmie to mały cud dla Polski klęską znacznie wyższy rangą zespół Grecji, ale duch polskiej świadczy wszędzie dzisiaj, szczególnie w samochodach pływających pod polską banderą. Bo to Polska, Joan i ja rzeczywiście obserwować całą grę, pierwszy dla nas. Nigdy nie oglądałem cały mecz, ale dlatego, że to Polska mamy go oglądać i wspierać drużynę. GO POLSKA!

Kuzyna Heather Nelson, z USA, miał zdjęcia zrobione z rodziną i udało mi się umieścić je w dzisiejszym blogu do oglądania. Nie widziałem jej od zanim przeniósł się do Polski i myślę, że ona rzeczywiście dostał ładniejszy.

Jutro idziemy do Golina dla długiej wizyty przeterminowanych z kuzyna Kazia i jej rodziny. Czekam z niecierpliwością.

Thursday, June 07, 2012

To the rynek.

Most places are closed today so we went to the rynek for the afternoon and were surprised when we heard someone calling my name.  I turned around to find a couple with their young son at the rynek also. They live in the next community just north of us and we've known them for about three years. We talked for a while about how nice Poznań looks now and then Joan and I went to Sarp's for coffee.  After we were done we wanted to go see the new fountain in Plac Wolności but the whole area around the Plac is fenced off now as a fan zone for the games starting tomorrow.  It was another time when I should have had my camera with me but didn't.  We'll go back tomorrow and take pictures although I'm sure the place will be packed with fans since Poland plays against Greece in the opening game and fans will be everywhere.

At least the weather has warmed up enough to wear short sleeve shirts and shorts again so that's a good thing.

Yesterday we spent the afternoon at someone else'e house watching a re-run of the Miami Heat vs. Boston basketball game.  Fortunately Boston won and maybe tonight can put the Heat out of the playsoffs if Boston wins.

Większość miejsc są zamknięte dzisiaj więc poszliśmy do rynek po południu i byli zaskoczeni, kiedy dowiedzieliśmy się ktoś woła moje imię. Odwróciłem się, aby znaleźć kilka z ich młodego syna na Rynku również. Żyją w następnym społeczności na północ od nas, a znamy ich około trzech lat. Rozmawialiśmy przez chwilę o tym, jak miło Poznań wygląda teraz i wtedy Joan i ja poszedłem do SARP na kawę. Po byliśmy zrobieni chciał iść zobaczyć nową fontannę na Placu Wolności, ale cały obszar wokół Placu jest ogrodzony teraz jako strefa kibica dla gier od jutra. To był inny czas, kiedy powinien miałem aparat ze mną, ale nie. Wrócimy jutro i robić zdjęcia, choć jestem pewien, że miejsce będzie zapakowane z fanami, ponieważ Polska gra przeciwko Grecji w meczu otwarcia i fani będą wszędzie.

Przynajmniej pogoda jest rozgrzany wystarczy nosić krótkie rękawem i szorty znowu tak, że to dobra rzecz.

Wczoraj spędziliśmy popołudnie w domu else'e ktoś ogląda ponownie uruchomić z Miami Heat vs mecz koszykówki Boston. Na szczęście Boston wygrał i może dziś możesz umieścić ciepło z playsoffs jeśli Boston wygrywa.

Wednesday, June 06, 2012

Boże Ciało.

Tomorrow begins the religious holiday of Boże Ciało.

In Poland, traditional ceremonies connected with the feast of Corpus Christi include Mass followed by procession to specially constructed four altars for this purpose.. At each of the altars is read part of one of the four Gospels, telling the story of the Eucharist. The solemn procession of the faithful participate, often dressed in folk costumes. The children's procession sprinkle flowers along the route and holy images are carried and songs sung in honor of the Blessed Sacrament.

W Polsce tradycyjne uroczystości związane ze świętem Bożego Ciała obejmują mszę świętą, po której następuje procesja do specjalnie zbudowanych na ten cel czterech ołtarzy. Przy każdym z ołtarzy odczytywany jest fragment jednej z czterech Ewangelii, opowiadający o Eucharystii. W uroczystej procesji biorą udziałwierni, często ubrani w ludowe stroje. Dzieci posypują drogę procesji kwiatami, niesione są święte obrazy i śpiewane pieśni ku czci Najświętszego Sakramentu

Tuesday, June 05, 2012

Summer?

It's June 5th and summer got lost somewhere along the way to Poznań.  It's 14c, cloudy and rainy. I know, "officially', summer doesn't start until the 21st but this is more like going into autumn weather than summer. A little heat and sun is what we all need.

I've talked to several people and no one is happy with the letter of "regret" President Obama sent to our President Komorowski.  Especially since it wasn't received until after Obama received a letter from President Komorwski about the statement. How was it possible to make a mistake like that?
On the bright side, we're finally going to Golina this Saturday after a long absence. It seems like six months since we've been there and I've missed the contact although I do speak with cousin Andrzej twice a week on Skype and occassionally email cousin Kazia.  Andrzej took this latest picture of his mother, Kazia.

Jest 05 czerwca i lato zaginął gdzieś po drodze do Poznania. To 14c, pochmurno i deszczowo. Wiem, że "oficjalnie" lato nie rozpocznie się do 21, ale jest to bardziej jak wchodząc jesienna pogoda niż latem. Trochę ciepła i słońca to, co wszyscy potrzebujemy.

Rozmawiałem z kilkoma osobami i nikt nie jest zadowolony z literą "żal" prezydent Obama wysłał do naszego prezydenta Komorowskiego. Zwłaszcza, że ​​go nie otrzymał dopiero po Obama otrzymał list od prezydenta Komorwski o oświadczeniu. Jak można było popełnić błąd tak?

Na jasną stronę, jesteśmy w końcu będzie Golinie to sobota po długiej nieobecności. Wygląda na to sześć miesięcy odkąd byliśmy tam i ja tęskniłem kontakt chociaż mówią z kuzyna Andrzej dwa razy w tygodniu na Skype i okazjonalnie email kuzyna Kazia. Andrzej wziął ten ostatni obraz matki, Kazia.

Monday, June 04, 2012

Cheating.

I was talking with a teenager today who was telling me the different ways they cheat on tests in school.  It's amazing! One popular way is to print a tiny "cheat sheet" and tape it to the ink insert in their pen.  This pen actually has an open space where you can view the contents of the ink cartridge and turn it.  The "cheat sheet" is taped to that and then you can turn it to see the answers.  Very clever.  If you don't have that kind of pen, girls wearing short skirts write answers on the inside of their thighs so they can see them.  I think more time is spent making these sheets than it would take to study but that doesn't seem to be the most important thing.

As the opening game of Euro 2012 gets closer, more and more cars are flying the Polish flag.  Poland will play against Greece in its opening game in Warsaw. Plac Wolności has a large screen erected and bleachers have been set up on both sides to watch the games. Unfortunately, the city has decided to charge 30zl for a seat although you can stand and watch them for free.  Of course, there are numerous beer and food kiosks setup also.

Rozmawiałem z nastolatka dzisiaj kto opowiadał mi różne sposoby oszukują na testach w szkole. To niesamowite! Jednym z popularnych sposobów jest wydrukowanie malutki "arkusz Cheat" i tam go na wkładki z atramentem w ich pióra. Pióro jest rzeczywiście ma otwartą przestrzeń, gdzie można sprawdzić zawartość pojemnika z tuszem i włącz go."Arkusz oszustem" jest przyklejony do tego i potem możesz go zobaczyć odpowiedzi. Bardzo mądry. Jeśli nie ma tego rodzaju pióra, dziewczyny na sobie krótkie spódniczki napisać odpowiedzi na wewnętrznej udach, aby mogli je zobaczyć. Myślę, że więcej czasu spędza co te arkusze, niż zajęłoby studiować, ale które nie wydają się być najważniejsze.

Jak gra otwarcie Euro 2012 coraz bliżej, coraz więcej samochodów pływających pod polską banderą. Polska zagra z Grecją w meczu otwarcia w Warszawie. Plac Wolności jest duży ekran zbudowany i trybuny zostały utworzone po obu stronach, aby oglądać mecze. Niestety, miasto postanowiło pobierać 30zł za siedzeniem choć można stać i oglądać je za darmo. Oczywiście, istnieją liczne piwo i jedzenie kioski konfiguracja również.

Sunday, June 03, 2012

Quiet day.

Another quiet day. Actually watched some of the Quen's lonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnng boat parade. It was hard to miss. Most  of the foreign channels had it on ALL day.

I had to make one trip out to get a pair for my pants out of the dry cleaners. Cost 23ZL($7).

With our teacher being gone for three weeks our plan is to listen to the taped recordings I've made of our lessons as a kind of review and to see what we've forgotten since we started with him.  I also put them on a DVD now so I can listen to them in the car.

Kolejny spokojny dzień. Właściwie oglądałem niektóre lonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnng parady łodzi quen. Trudno było przegapić. Większość zagranicznych kanałów miał go na cały dzień. Musiałem wykonać jedną wycieczkę, aby otrzymać parę dla moich spodni z suchych środków czyszczących. 23ZL kosztów (7 dolarów).

Z naszym nauczycielem jest poszedł na trzy tygodnie nasz plan jest do słuchania nagranych nagrań zrobiłem z naszych lekcji jako rodzaj przeglądu i zobaczyć, co zapomnieliśmy, od kiedy zaczęliśmy z nim. Ja również je na DVD, tak teraz mogę słuchać ich w samochodzie.

Saturday, June 02, 2012

Nice day!

Started out gray and cloudy and now in the afternoon the suns out. Looks like it will be a nice cool evening.

I read the letter President Obama sent to President Komorowski regretting what he said in the speech that has so infuriated Poland. It's a letter or regret but not a letter of apology that I thought was more appropriate.

Spent most of the day studying and doing homework. I like to get it done as soon as possible so I can move on to other subjects.

Rozpoczęła się szary i pochmurny i teraz po południu słońca na zewnątrz. Wygląda na to, że będzie to miły chłodny wieczór.

Przeczytałem list prezydenta Obamy wysłany do prezydenta Komorowskiego ubolewając, co powiedział w przemówieniu, które tak rozwścieczyło Polskę. Jest to list lub żal, ale nie list z przeprosinami, które uważałem za bardziej odpowiednie.

Spędził większość dnia nauki i odrabiania lekcji. Chciałbym zrobić to jak najszybciej, więc mogę przejść do innych przedmiotów.

Friday, June 01, 2012

OH NO!!


We had our last lesson for three weeks with Zbyszek.  He's going to London for that long. I'm going to miss the lesson time but I've recorded many of our lessons so it will be a good time to review what we have learned from him so far.

It's more like early autumn today, 14c and predicted to be like this until Tuesday. Rain is in the forecast but I hope it doesn't disturb the Euro 2012 games that start June 8th. The long wait is over and the big event has finally arrived.  There seems to be a lot of anamosity between fans of Ukraine and England and now Poland and Russia.

Russia's sports minister has accused Poland of “artificially stirring up” tensions and of provoking Russian fans into staging protests during Euro 2012 against a Polish ban on propagating communism.

Meanwhile, the head of a Russian soccer fans’ association has warned that thousands of supporters angry at such a ban could march through Warsaw during the European football championships in shirts emblazoned with a Soviet-style hammer and sickle. Thousands of Russian fans are expected to march through Warsaw on June 12, a national holiday in Russia, to the capital's National Stadium for a Poland-Russia match during the Euro 2012 tournament.

Today was the official opening of the new fountain in Plac Wolności.  As yoy can see in the pictures, there is a walkway through the middle of it.

Mieliśmy ostatnią lekcję na trzy tygodnie ze Zbyszek. Jedzie do Londynu na tak długo. Idę stracić czas lekcji, ale nagraliśmy wiele z naszych lekcji będzie to więc dobry moment, żeby sprawdzić, co dowiedzieliśmy się od niego tak daleko. To bardziej przypomina wczesną jesienią dzisiaj, 14c i przewiduje się tak aż do wtorku. Deszcz jest w prognozie, ale mam nadzieję, że nie przeszkadza do Euro 2012 gier, które rozpoczynają 8 czerwiec.Długo czekać nad i wielkie wydarzenie nadeszła. Wydaje się, że wiele anamosity między fanami Ukrainy i Anglii i teraz Polską i Rosją. Rosji minister sportu oskarżył Polskę o "sztucznie podsyca" napięcia i prowokowania rosyjskich fanów na protesty podczas Euro 2012 przeciwko Polsce zakazu propagowania komunizmu.

Tymczasem szef stowarzyszenie rosyjskich kibiców piłkarskich spacerem ostrzegł, że tysiące kibiców niezadowolonych z takiego zakazu może maszerować przez Warszawę podczas Mistrzostw Europy piłki nożnej w koszulki zdobi stylu radzieckim sierpem i młotem. Tysiące rosyjskich fanów mają maszerować przez Warszawę w dniu 12 czerwca świętem narodowym w Rosji, do stolicy Stadionu Narodowego dla Polska-Rosja meczu podczas turnieju Euro 2012.

Dzisiaj oficjalnie uruchomiliśmy fontannę na Placu Wolności. Ma 9 metrów wysokości i robi ogromne wrażenie! Koniecznie musicie zobaczyć ją na własne oczy i przejść się wbudowaną w jej wnętrzu kładką… poczujecie się tam naprawdę wyjątkowo :)!