Wednesday, June 20, 2012

New drive

 Old
New
I bought a new external drive today, a Toshiba 350GB unit. It's amazing how compact they can make things.  The first thing to notice is the difference in size.  The new silver one is much smaller, doesn't need external power and holds more information. The larger one holds 250GB, requires external power and when I bought it two years ago cost the same as this new one.  I also saw a 3-Terabyte drive but I don't need that much space.

Kupiłem nowy dysk zewnętrzny Dziś Toshiba jednostkę 350GB. To niesamowite, jak kompaktowy mogą dokonać rzeczy. Pierwszą sprawą jest różnica w wielkości.Nowa jeden srebrny jest znacznie mniejsza, nie potrzebuje zewnętrznego zasilania i posiada więcej informacji. Im większa jedna posiada 250GB, wymaga zasilania zewnętrznego, a kiedy go kupiłem dwa lata temu kosztowały tyle samo, jak ten nowy. Widziałem też 3-terabajtowy dysk, ale nie trzeba, że ​​dużo miejsca.


No comments: