Friday, January 31, 2014

Slow day.

Following a day of little activity yesterday, it wasn't much different today except for the weekly Polish lesson with Zbyszek. It's like my brain is divided in half now with the right side completely filled with English and the left side SLOWLY filling up with Polish. It's the slowly filling up part I don't like. I wish I could just turn on a tap and completely fill it at one instance instead of this slow progress. It drives me crazy. I added 30 new words to my vocabulary this last week and now must put myself into situations to use those word before I forget them I would like ad thirty words every week but also remember them.

Outside we actually have a +2c temperature, the first time in about two weeks. We had to raise the heating to maintiain 22x in the house so I expect our next heating bill to be high.

I had an interesting conversation with a man yesterday who turned out to be a fan of opera and he told me many interesting things about different composers of operas.  He originally cam from a small village near Mrokowo but has live now in Rokietnica for many years. That is a small town just northwest of Poznań. We usually see each other about once a month and he always has something interesting to talk about.  We also discussed the situation in Ukraine and he gave me a different point of view on it not signing the declaration to join the EU.

Po wczorajszym, niezbyt aktywnym dniu, dzisiejszy niewiele się różnił , z wyjątkiem cotygodniowej   lekcji  polskiego ze Zbyszkiem . To tak, jakby mój mózg został podzielony na pół z tym, że prawa strona jest całkowicie wypełniona językiem angielskim, a lewa POWOLI wypełnia się językiem polskim.  Nie podoba mi się ta powoli zapełniająca się część . Chciałabym po prostu odkręcić kran i całkowicie wypełnić ją za jednym zamachem, zamiast tego powolnego postępu . To doprowadza mnie do szału . W zeszłym tygodniu dodałem 30 nowych słów do mojego słownictwa i teraz muszę postawić się w sytuacji, żeby je używać , zanim zapomnę.  Chciałbym dodawać nie tylko po trzydzieści słów co tydzień , ale także je zapamiętać .

Na zewnątrz mamy w tej chwili temperaturę +2 C, po raz pierwszy po około dwóch tygodniach . Musieliśmy podnieść  temperaturę pieca , by  w domu utrzymać ogrzewanie na poziomie  22C, więc spodziewam się, że  nasz następny rachunek za ogrzewanie będzie wysoki .

Wczoraj miałem ciekawą rozmowę z panem , który okazał się fanem opery i powiedział mi wiele ciekawych rzeczy o różnych kompozytorach oper . On pochodzi z małej wioski niedaleko Mrokowo ale teraz od wielu lat mieszka w Rokietnicy . To jest małe miasto na północny zachód od Poznania . Zwykle widujemy się raz w miesiącu i zawsze ma coś ciekawego do powiedzenia. Dyskutowaliśmy również o sytuacji na Ukrainie i dał mi inny punkt widzenia na niepodpisanie deklaracji przystąpienia do UE .

Wednesday, January 29, 2014

Old hat.

Well, I broke out my old, handmade hat I wore in Michigan and wore it today. This is so warm and comfortable even though it looks a little strange. I had quite a few people looking at me as we entered Kandulski's today for our meeting with Zbyszek.  The hat is a little strange looking I suppose, not something you could buy in a store but with the cold outside it's the warmest thing to wear and protects me against the weather very well.  I'm really happy that I did not throw it away but never thought I would wear it again. It was just something I kept to remind of life in Michigan. I can think of many winter days when it was far below 0 F and it was possible to go for long walks or ski without my head ever becoming cold.


The artist Boz Scaggs was a favorite of both Joan and I years ago so I thought I would feature him on the blog for a day or so. In those days there were many good artists who actually had talent.

In Poland there is a new law being debated about eliminating menthol and slim cigarettes from the tobacco industry. It has it's pro's and con's and no one knows for sure if it will actually be put into law.  Of course the tobacco growers, workers and sellers are against it while non-smokers are very much in favor of it.

No , wyciągnąłem mój stary , ręcznie wykonany kapelusz, który nosiłem w Michigan i dzisiaj go nałożyłem. On jest tak ciepły i wygodny , mimo że wygląda trochę dziwnie . Bardzo mało ludzi patrzyło na mnie jak weszliśmy dzisiaj do Kandulskich na nasze spotkanie ze Zbyszkiem . Przypuszczam, że kapelusz wygląda trochę dziwne ,to nie jest coś, co można kupić w sklepie , ale ze względu na zimno na zewnątrz jest najcieplejszą rzeczą do noszenia i bardzo dobrze chroni mnie przed taką pogodą . Jestem naprawdę szczęśliwy , że nie wyrzuciłem go , ale nigdy nie myślałem, że będę go ponownie nosić . To było po prostu coś, co  przypominało mi  życia w Michigan . Mogę myśleć o wielu zimowych dniach , gdy było znacznie poniżej 0 F i można było iść na długie spacery lub narty, a moja głowa nigdy nie była wychłodzona.

Artystka Boz Scaggs był ulubieńcem zarówno Joan i moim lata temu, więc pomyślałem wyróżnić go na blogu na dzień lub dwa . W tamtych czasach było wielu dobrych artystów, którzy rzeczywiście mieli talent .

W Polsce debatuje się o nowym prawie o wyeliminowanie mentol i cienkich papierosów z przemysłu tytoniowego. To ma swoje wady i zalety , a nikt nie wie na pewno , co w rzeczywistości będzie wprowadzone do prawa . Oczywiście plantatorzy tytoniu , pracownicy i sprzedawcy są przeciwko temu, podczas  gdy niepalący popierają go.

Tuesday, January 28, 2014

Still Cold

Continuing on with the cold spell in Poznań.

I hope you looked at the YouTube about what's happening in Ukraine on the right side of this blog. It may give you more information that you know about the reasons for what these people are doing.

Mam nadzieję, że oglądałeś na YouTube, co się dzieje na Ukrainie. Zamieściłem to na blogu po jego  prawej stronie. Może dostarczą ci więcej informacji niż wiesz o przyczynach, z powodu których ci ludzie to robią. Możesz obejrzeć to już teraz.

Monday, January 27, 2014

Ukraine

We received this message today from the U.S. Embassy. Obviously we won't be traveling to the Ukraine for some time. 

The U.S. Department of State alerts U.S. citizens of the potential risks of travel to Ukraine due to the ongoing political unrest and violent clashes between police and protesters.  Protest-related violence, particularly in Kyiv, has escalated sharply since January 19, resulting in several deaths and hundreds of injuries.  Protesters have occupied Kyiv’s Independence Square and several government buildings in Kyiv and other cities throughout Ukraine.  Groups of young men, popularly called “titushky,” have attacked journalists and protesters and committed other random acts of violence in Kyiv and other cities.  U.S. citizens are advised to avoid all protests, demonstrations, and large gatherings.  U.S. citizens whose residences or hotels are located in the vicinity of the protests are cautioned to leave those areas or prepare to remain indoors, possibly for several days, should clashes occur.

Back at home, it still remains cold with not much relief in sight. Even with the thermostat set higher it is only 20.5c inside so we're wearing extra clothing to stay warm.

Dzisiaj otrzymaliśmy wiadomość z ambasady USA . Oczywiście , że nie pojedziemy na Ukrainę przez jakiś czas .

Amerykański Departament Stanu ostrzega obywateli USA o potencjalnych zagrożeniach związanych z podróżą na Ukrainę z powodu trwających niepokojów politycznych i gwałtownych starć między policją a demonstrantami . Protesty związane z
  przemocą, zwłaszcza w Kijowie , nasiliły się znacznie od January 19 , w wyniku czego odnotowano kilka zgonów i setki obrażeń . Protestujący okupują Plac Niepodległości w Kijowie i kilka budynków rządowych w Kijowie i w innych miastach w całej Ukrainie . Grupa młodych ludzi, popularnie zwanych " titushky , " zaatakowała dziennikarzy i protestujących i dokonała innych przypadkowych akty przemocy w Kijowie i innych miastach . Obywatele USA powinni unikać wszelkich protestów , demonstracji i dużych zgromadzeń . Obywateli USA , których rezydencje hotele lub znajdują się w pobliżu miejsca protestów proszeni sa o opuszczenie tych rejonów lub przygotowania się do pozostania w domu, być może przez kilka dni , kiedy powinny wystąpić starcia .

Z powrotem w domu;
  nadal pozostaje zimno i wielkiej ulgi nie widać. Nawet, gdy ustawić termostat na  wyższą temperaturę,  to wewnątrz jest tylko 20.5c  więc ubieramy dodatkowe ubrania , aby utrzymać ciepło .

Sunday, January 26, 2014

COLD!

COLD, COLD, COLD!!! That's the weather here in one word...........COLD

I had a nice conversation with a new cousin for me from the Grudziądz area north of where we live. I sent five letters about a month ago to different cousins I haven't met yet and he was the only one to respond. I didn't know much about his family so I called him yesterday and he gave me the information I asked for. We agreed to a visit the next time Joan and I make a trip up north, something we usually do each year. His mother was Cecylia, a daughter of my great uncle Stanisław and this will be our first meeting, face to face. He only speaks Polish so it will be another challenging time for me but I am use to that.

Zimno, zimno, zimno! To tutaj pogoda jednym słowem ........... ZIMNO

Miałem miłą rozmowę z nowym dla mnie kuzyn z obszaru na północ od Grudziądza, gdzie mieszkamy. Wysłałem pięć liter około miesiąc temu do różnych kuzynów jeszcze nie spotkałem, a on był tylko jeden w odpowiedzi. Nie wiem zbyt wiele o swojej rodzinie, więc zadzwoniłem do niego wczoraj i dał mi informacje prosiłem. Zgodziliśmy się na wizytę następnym razem Joan i odbyć podróż na północ, co zwykle robimy każdego roku. Jego matka była Cecylia, córka mojego wielkiego wuja Stanisława i będzie to nasze pierwsze spotkanie twarzą w twarz. On mówi tylko po polsku, więc to będzie kolejny trudny czas dla mnie, ale mam użyć do tego.

Saturday, January 25, 2014

Cold day.

It's cold outside. I had to go out early today and the driveway is solid ice so I walked on the grass to get to our garage. The lock was frozen so I had to heat up the key with a match and insert it into the lock to melt it enough so that it would open the door.

I talked with a person about our "kolęda" experience and another tip was given to me that we should have two candles, a cross, a bowl of holy water and a little brush for sprinkling the water. You can get the holy water from church the Sunday before kolęda. Also that the money offered should be put into an envelope to hand to the priest, not just from hand to hand. Now I remember these things from my youth but before I forgot all about them.

Theere is a big debate going on now in Poland about the case of Mariusz Trynkiewicz. He is a convicted sex
offender and has an upcoming parole date. Trynkiewicz was originally sentenced to death back in 1989 for the murder of four boys, however following the end of Communism, all those awaiting the death penalty were handed 25 year prison sentences instead. With a parole hearing set for February 10, the District Court in Rzeszow has assigned a team of experts - a sexologist and two psychiatrists - to asses Trynkiewicz as there are major fears that he may re-offend. The team has until January 31 to submit its opinion, reports TVN.

Na zewnątrz jest zimno . Musiałem wyjść wcześnie dzisiaj ipodjazd jest solidny lód więc wszedłem na trawie, aby dostać się do garażu . Zamek został zamrożony , więc musiałem rozgrzać klawisz z meczu i wstawić go do zamka , aby stopić go na tyle, że byłoby to otworzyć drzwi .

Rozmawiałem z osobą, o naszym " kolęda " doświadczenie i kolejna wskazówka dano mi się, że powinniśmy mieć dwie świece, krzyż , miskę z wodą święconą i mały pędzel do zraszania wody . Można uzyskać wodę święconą z kościoła w niedzielę przed kolęda . Również, żepieniądze oferowane powinny być wprowadzane do koperty do rąk księdza , a nie tylko z ręki do ręki . Teraz pamiętam te rzeczy z mojej młodości , ale zanim ja zapomniałem o nich .

Theere jestduża debata dzieje teraz w Polsce o przypadku Mariusz Trynkiewicz . On jestskazany seks
sprawca i ma o nadchodzącym datę zwolnienia. Trynkiewicz został skazany na śmierć w 1989 r. za zabójstwo czterech chłopców , jednak po upadku komunizmu , wszystkich oczekujących na karę śmierci zostały wydane 25 lat kary więzienia zamiast . Z przesłuchania parole wyznaczonym na 10 lutegoSąd Rejonowy w Rzeszowie został przypisany zespół ekspertów - seksuologa i dwóch psychiatrów - do oceny Trynkiewicz jak istnieją poważne obawy , że może ponownie obrażają . Zespół ma do 31 stycznia do przedstawienia swojej opinii , informuje TVN .

Friday, January 24, 2014

Dentist visit.

A good visit to the dentist to get the preliminary consultation about what to do for the teeth I had extracted last week. It seems a partial denture is the thing to do and will not be cheap, 1,600zl. However, we have it in our savings so I will do it and get back to eating meat. It's going to take 3 weeks in all to get it done. I have to go back next week for another "fitting", then it will be made and I'll wear it for a week to see how well it fits with the other teeth. The dentist spoke English so I had no doubts about what he was telling me and that was a good thing. When I went into the clinic the receptionist didn't even ask my name, she already remembered me from last week.  Maybe that's one of the benefits of speaking Polish poorly, they always remember who I am.

Our cold spell continues and tomorrow it will be -12c with a warm up to -2 on Sunday. Sunny and clear skies today didn't help the temperature rise and it was -9. Now it's -12 at 6PM so it's going to be a cold night.

Wizytę u dentysty w celu wstępnych konsultacji na temat tego, co zrobić w miejsce zębów, które miałem usunięte w ubiegłym tygodniu, oceniam jako dobrą. Wydaje się, że częściowa proteza jest rzeczą do zrobienia i nie będzie tania, 1600 zł. Jednakże, mamy  nasze oszczędności, więc ją zrobię i wrócę do jedzenia mięsa. Wykonanie potrwa około3 tygodni. Muszę tam wrócić w przyszłym tygodniu na kolejną "przymiarkę", po czym zostanie proteza wykonana i wówczas będę ja nosić przez tydzień, aby zobaczyć, czy dobrze pasuje do pozostałych zębów. Dentysta mówił po angielsku, więc nie miałem żadnych wątpliwości co do tego, co do mnie mówił  i to było dobre. Kiedy przyszedłem do przychodni recepcjonistka nawet nie zapytała o moje imię, ona już pamiętał mnie z poprzedniego tygodnia. Może to jest jedna z zalet słabo mówić po polsku, ale zawsze pamiętam, kim jestem.

Nasz okres chłodów trwa i jutro będzie-12C  z ociepleniem do -2C w niedzielę. Słoneczne i czyste niebo dzisiaj nie wpłynęło na wzrost temperatury i było -9. Teraz, o godzinie osiemnastej jest -12C, więc będzie zimno w nocy.

Thursday, January 23, 2014

Surprise visit.

7PM and a knock on our door. Looking through the peep hole I saw three young boys standing in front of the door so I opened it up. They told me, in Polish, that the priest was making house calls of people in the local parish and asked if we wanted to have him visit with us. I said yes and they left. About fifteen minutes later, another knock on the door.  This time it was the priest and the three boys that I let into our flat. The priest was young, about 25, and I asked him if he spoke English. He said he spoke a little and asked if he could bless our flat. He and the boys said a prayer in Polish, blessed the flat and then told the boys they could leave. He sat down and asked who we were and said he had no record of us in the parish. I told him that when we first moved to this flat, almost three years ago, that I went to the parish office but no one there spoke English and my Polish language was so poor that I wasn't able to register. He apologized for that and asked if we would give him our data. We agreed and when we were done he asked why we were living in Poland. I told him the story of how it all came about and we discovered that we have a mutual interest in searching family histories.  He told us that he also had made a family tree and traced his ancestors back to the 13th century. Of course, I took him into the dining room and showed him my family tree on the wall. He spent some time looking at the names to see if there was any connection between his family and mine but found none. I showed him all of the family pictures I have on the walls and we talked about the methods we used to find our families. He stayed for about twenty minutes talking with us because we were the last place he was visiting for the night. He took our phone number so that he could call and invite us the next time there was a parish social event. I asked him when the new church would be finished and he said he didn't know because it was a matter of money for completing it. I told him we hadn't been to the temporary church in some time because we had been going to another church on Saturday nights where the mass was done in English and it was more comfortable for us to hear it. Naturally he invited us to return to the church in our own parish even though the mass was in Polish and that if we wanted to go to confession he would listen to it in English.  Joan and I were very happy with our meeting and now we know that in our own parish is a priest who speaks English.

Tom Waits is another of our favorite performers. He's proof that you don't need to have a good voice in order to be a singer. What we like about him is the emotion he puts into his songs and the uniqueness of his voice. Click on the last video clip to get the best performance. He's much older now and has had some parts in movies. He doesn't perform as much now as he used to.

O godzinie dziewiętnastej  było pukanie do naszych drzwi . Patrząc przez wizjer widziałem trzech młodych chłopców stojących pod drzwiami , więc otworzyłem je. Powiedzieli mi , w języku polskim , że ksiądz składa wizyty domowe ludziom z miejscowej parafii i zapytał, czy chcemy , aby nas odwiedził.  Powiedziałem, że ​​tak i oni odeszli. Jakieś piętnaście minut później , kolejne pukanie do drzwi . Tym razem był to ksiądz i trzech chłopców , że pozwoliłem wejść do naszego mieszkania . Ksiądz był młody, około 25 lat i zapytałem go, czy mówi po angielsku . Powiedział, że trochę  rozmawia i zapytał, czy mógłby pobłogosławić nasze mieszkanie . On i chłopcy odmówili modlitwę w języku polskim , pobłogosławił lokal , a następnie powiedział, żeby  chłopcom wyszli. Usiadł i zapytał , kim jesteśmy i powiedział, że nie ma o nas danych w parafii . Powiedziałem mu, że kiedy po raz pierwszy przenieśliśmy  się do tego mieszkania prawie trzy lata temu , to poszedłem do biura parafialnego , ale tam nikt nie mówił po angielsku , a mój polski język był tak słaby , że nie byłem w stanie się zarejestrować . Przeprosił za to i zapytał, czy zechcemy  mu podać nasze dane . Zgodziliśmy się, a gdy skończyliśmy zapytał dlaczego mieszkamy w Polsce . Powiedziałem mu historię o tym, jak do tego wszystkiego doszło i odkryliśmy, że mamy wspólne zainteresowania dotyczące poszukiwania historii rodziny. Powiedział nam, że on też zrobił drzewo genealogiczne i prześledził swoich przodków aż do 13 wieku . Oczywiście , zabrałem go do jadalni i pokazałem  swoje drzewo genealogiczne na ścianie . Spędził trochę czasu patrząc na nazwiska , aby zobaczyć , czy istnieje jakiś związek między jego rodziny a moją , ale niczego nie znalazł . Pokazałem mu wszystkie zdjęcia rodzinne, jakie mam na ścianach i rozmawialiśmy o metodach, jakich użyliśmy w celu znalezienia naszych rodzin . Przebywał  u nas  około dwudziestu minut rozmawiając z nami , bo byliśmy ostatnim mieszkaniem, jakie odwiedził tego wieczoru. Wziął nasz numer telefonu , aby mógł zadzwonić i zaprosić nas następnym razem, jak będzie w parafii jakieś spotkanie. Zapytałem go , kiedy nowy kościół będzie ukończony , a on powiedział , że nie wie , ponieważ jest to kwestia pieniędzy na jego ukończenie . Powiedziałem mu, że nie byliśmy w tym  tymczasowym kościele od jakiegoś czasu , bo w sobotnie wieczory chodzimy  do innego kościoła, gdzie msza odprawiana jest w języku angielskim i my możemy ją słyszeć. Naturalnie on zaprosił nas do powrotu do Kościoła w naszej własnej parafii , chociaż  msza jest w języku polskim , a jeśli chcielibyśmy iść do spowiedzi, to mógłby słuchać w języku angielskim . Joan i ja byliśmy bardzo zadowoleni z naszego spotkania , a teraz wiemy, że w naszej parafii jest ksiądz, który mówi po angielsku .


Tom Waits jest kolejnym z naszych ulubionych wykonawców . To dowód na to, że nie trzeba mieć dobrego głosu , aby być piosenkarzem . To, co w nim  lubimy, to jest  emocja, jaka  wkłada w swoje piosenki i niepowtarzalność jego głosu . Kliknij na ostatni klip wideo , aby uzyskać najlepsze odtwarzanie . On jest teraz o wiele starszy i miał kilka ról w filmach.
On już teraz nie występuje  tyle, jak kiedyś .

Wednesday, January 22, 2014

IE 10 problem.

I've been having trouble this last month getting into my blog using Internet Explorer 10 so now I am using Google Chrome for the browser with my blog. As usual, I've written to several Blogger helplines about the problem and got the response it was an MSN problem. I wrote to them and have had no response at all. It seems whenever some company makes a change to their system they don't take everything into consideration and thus a problem occurs they don't fix. However, for now, Chrome works so if you are having a problem with this blog, try using it.

Today we met with Zbyszek for an hour and a half and talk about various subjects like weather, governments, the meaning of the word zaraz compared to już, long underwear and a little about family histories. Joan and I went to Lidl first to buy a pair of long underwear for me but it's at the end of the promotion and they no longer had my size. Zbyszek told us that he heard our supermarket, Real, is being bought out by the French company, Auchan. The already have several large stores in Poznań and I don't think it will make a big difference in our shopping. He also visited the new shopping center near the train station and although it is big, it is not much different than Galeria Malta.

The cold spell continues in Poznań at least until Monday and maybe beyond. I don't think we'll be going out for any long walks in the next week.  It's better to stay home and keep warm.

W zeszłym miesiącu miałem problemy z dostaniem się do mojego bloga za pomocą przeglądarki Internet Explorer 10 , więc teraz używam Google Chrome jako przeglądarki do mojego bloga . Jak zwykle , napisałem do kilku infolinii Blogger  o problemie i otrzymałem odpowiedź , że to był problem MSN . Napisałem do nich i nie mam żadnej odpowiedzi . Wydaje się, gdy jakaś firma wprowadza zmianę w ich systemie nie bierze wszystkiego pod uwagę , a tym samym problem występuje, którego nie naprawiają . Jednak teraz przy pomocy Chrome blog działa , więc jeśli masz problem z tym blogiem , korzystaj z tej przeglądarki.

Dziś spotkaliśmy się ze Zbyszkiem na półtorej godziny i porozmawialiśmy na  różne tematy , takie jak pogoda, rząd , znaczeniu słowa „zaraz” i  porównaniu go ze słowem „już” , o kalesonach  i trochę o historii rodziny . Pezed spotkaniem Joan i ja poszliśmy do Lidla  kupić parę kaleson dla mnie, ale  jest  koniec promocji i nie ma już mojego rozmiaru . Zbyszek powiedział nam, że słyszał, iż nasz supermarket Real jest wykupiony przez francuską firmę , Auchan . Już kilka dużych sklepów w Poznaniu i nie sądzę, że to będzie mieć duże znaczenie dla naszych zakupów . Odwiedził także nowe centrum handlowe w pobliżu dworca kolejowego i mimo że jest duży, to nie różni się zbytnio od Galerii Malta .


Ciąg dalszy chłodów  w Poznaniu przynajmniej do poniedziałku , a może nie tylko. Nie sądzę, że będziemy wychodzić na wszelkie długie spacery w przyszłym tygodniu . Lepiej zostać w domu i się ogrzać .


Tuesday, January 21, 2014

Weather Report.

One of Joan's and my favorite groups was the 1970-80's was a jazz group named Weather Report. We saw them live twice while we were living in the Chicago area and still continue to listen to their old recordings today. They were one of the most innovative groups at the time. The leader, Joe Zawinul and the bass player, Jaco Pastorius are now dead but their music lives on.

The cold front is settling in now, -6c today and will go as low as -9 this weekend.  No more snow however, which is a good thing and only two months to go until spring. The roads and sidewalks are all, more or less, travelable so that is no longer a problem.

Tonight we're having spinach lentil soup for dinner and then chicken soup on Friday. Nothing like a hot bowl of soup to warm you up at this time.

I stopped in at the dental clinic to check on my appointment and found out it was with the same dentist/surgeon I saw last time. I told them absolutely not. I would never go back to him so I made a new appointment with another one for this Friday. I know I will need a denture made and this new dentist is the one who does such things. I have no idea what the cost will be but it's something I must get done. I can't just keep eating soup forever.

Jednym z Joan i moich ulubionych grup była w latach  1970/80 grupa jazzowa o nazwie Weather Report  . Widzieliśmy ich na żywo dwa razy, gdy mieszkaliśmy w Chicago i dzisiaj nadal słuchamy ich starych nagrań  . W tym czasie byli jedną z najbardziej innowacyjnych grup . Lider , Joe Zawinul i basista Jaco Pastorius nie żyją , ale ich muzyka żyje .

Zimny ​​front teraz osiadł; dzisiaj jest -6C  i będzie nawet powyżej -9C w ten weekend . Jednak nie będzie więcej śniegu , co jest dobre i tylko dwa miesiące pozostały, aby nastała wiosna . Drogi i chodniki są mniej lub bardziej możliwe do przejścia tak, że poruszanie nie jest problemem .

Dziś wieczorem jemy szpinakowo-soczewicową zupę na obiad , a potem rosół w piątek . Nie ma to, jak w taki czas, gorąca miska zupy na rozgrzewkę .

Zatrzymałem się w klinice dentystycznej w celu sprawdzenia terminu  mojej wizyty i okazało się, że umówiony jestem z  tym samym dentystą / chirurgiem, którego widziałem ostatnio. Powiedziałem im, że absolutnie nie pójdę do tego samego lekarza.  Nigdy do niego nie wrócę, więc umówiłem nowe spotkanie z innym dentystą na ten piątek. Wiem, że potrzebuję nową protezę i ten nowy lekarz jest osobą, która robi takie rzeczy . Nie mam pojęcia, jaki będzie koszt  , ale jest to coś, co muszę zrobić. Nie mogę po prostu wiecznie jeść zupy.

Winter?

-4c, ice again and travel is very slow. It took me an hour and a half to get home today when it usually only takes me 30 minutes. I guess we're going to have a little bit of winter after all.

Last night we watched a movies about the relationship between Walt Disney and the woman who wrote Mary Poppins. Of course, we didn't know anything about it before so it was an interesting movie.

This week is the week for "stołówka" in some high schools in Poznań. I am not sure if the polish spelling is right but basically it means "prom" in English. It's not held at the end of the school year like in America so for me this is a little different.  I know a few young people who are going and the excitement it generates for them.

Today, for the first time in more years than I can remember I slept until 12:30 in the afternoon. I went to bed at midnight the night before so I slept for more than 12 hours.  All I can think of is that my body needed the time to heal after falling down the stairs yesterday. Today my leg is much better and I didn't have a big problem walking

- 4c , ponownie lód i bardzo powolna jazda .Dzisiaj zajęło mi półtorej godziny, aby dostać się do domu, kiedy  zazwyczaj  zajmuje mi tylko 30 minut. Myślę, że będziemy mieć trochę zimy po wszystkim .

Poprzedniego wieczoru oglądaliśmy filmy o relacji pomiędzy Waltem Disney i kobietą, która napisała Mary Poppins . Oczywiście , że nic on trym wcześniej nie wiedzieliśmy, więc to był interesujący film .


W tym tygodniu jest tydzień
 „studniówek " w niektórych szkołach w Poznaniu . Nie jestem pewien, czy polska pisownia jest w porządku , ale w zasadzie oznacza to, " PROM" w języku angielskim . To nie odbywa się pod koniec roku szkolnego , jak w Ameryce, więc dla mnie to jest trochę inaczej . Wiem, że kilku młodych ludzi się wybiera i jest tym podeksytowanych.

Dziś , po raz pierwszy od kilku lat jak pamiętam, spałem do 12:30 po południu . Poszedłem spać o północy, więc spałem dłużej niż 12 godzin. Wszystko, co mogę myśleć to to , że mój organizm potrzebował czasu, aby dojść do siebie po wczorajszym upadku ze schodów. Dziś z moją nogą jest o wiele lepiej i nie miałem dużego problemu z chodzeniem.

Sunday, January 19, 2014

Ice.

Unknown to me, we had an ice storm last night that left the streets and sidewalks almost impossible to travel down. I found out in the morning when I had to go outside. After my first step out of the building my feet flew out from underneath me and I fell down the fours stairs to the sidewalk. I bruised my left knee and makes walking right now a little slow. The knee is swollen but I don't think there is any other damage to it. Needless to say, once I was off of the sidewalk I went back upstairs and didn't go out again. I was looking out the window and cars were sliding all over the streets, even the big double bus had trouble making the turn and slid over into the wrong lane.

Nie wiadomo mi, mieliśmy gradobicie wczoraj, że opuścił ulice i chodniki prawie niemożliwe do podróży w dół. Dowiedziałem się rano, gdy musiałem wyjść na zewnątrz. Po pierwszym etapie z budynku wyleciały mi stopy od spodu mnie i upadłem na czworakach po schodach na chodnik. I zdruzgotany moje lewe kolano, a teraz czyni chodzenie trochę powolny. Kolano jest spuchnięte, ale nie sądzę, że istnieją inne uszkodzenie. Oczywiście, raz byłem z dala od chodnika poszedłem na górę i nie wychodzić ponownie. Szukałem przez okno i samochody były przesuwane na całym ulicach, nawet duża podwójna magistrala ma kłopot z kolej i zsunął się do niewłaściwego pasa.

Saturday, January 18, 2014

No show.

Well, yesterday was better than today. I started coughing more and didn't have as much energy. Because we postponed our weekly shopping until today we didn't have a choice except to do it today. After a two hour Polish lesson in the morning I really didn't feel like going out shopping but we went anyway. We planned on going to the Blue Note club to hear Rafak Sarnecki perform but after the morning and afternoon activities we decided against it.  I think I need to get well before anything else develops.


Cóż, wczoraj było lepiej niż dzisiaj. Kaszel wzmógł się i nie byłem w dobrej formie. Przełożyliśmy nasze tygodniowe zakupy z wczoraj na dzisiaj i nie mieliśmy innego wyboru, jak zrobić to dzisiaj. Po porannych dwugodzinnych lekcjach polskiego naprawdę nie czułem się dobrze, by wychodzić jeszcze raz, ale tak czy owak poszliśmy. Planowaliśmy wyjście do klubu Blue Note by posłuchać występu Rafała Sarneckiego, ale po porannych i popołudniowych czynnościach zdecydowaliśmy przeciwnie. Myślę, że potrzebuję wyzdrowieć zanim coś jeszcze się rozwinie.

Thursday, January 16, 2014

Relative?

My sister, Tami, is married to Jim Sarnecki. I don't know if there is any connection to this young jazz guitarist but he is playing tomorrow night at the Blue Note club in Poznań and if I'm well enough I would like to go and hear him. His name is Rafal Sarnecki, born in Warsaw but now living in New York

I think the medicine is slowly starting to work although I did not feel strong enough to go food shopping and delayed it until tomorrow. We stayed inside all day, I did a little studying and Joan continued reading one of her new books I bought her for Christmas. She's become quite an avid reader in the last year and I don't think it will take her long to go through the books I bought for her.  After that I guess it will be time to make a visit to the British library so she can get more books.

Moja siostra, Tami, jest żoną Jima Sarneckiego. Nie wiem, czy ma on jakiś związek z tym młodym gitarzystą jazzowym, który gra jutro wieczorem w klubie Blue Note w Poznaniu i czy czuję się na tyle dobrze ale chciałbym iść i posłuchać go. Nazywa się Rafał Sarnecki, urodził się w Warszawie, ale obecnie mieszka w Nowym Jorku

Myślę, że leki zaczynają powoli działać, choć nie czułem się na tyle silny, aby pójść po zakupy i odroczyłem wyjście to do jutra. Przez cały dzień byliśmy w domu, trochę się uczyłem, a Joan nadal czytała jedną z nowych książek, które kupiłem jej na Boże Narodzenie. Ona stała się zapalonym czytelnikiem w ostatnim roku i nie sądzę, żeby zajęło  jej dużo czasu przeczytanie wszystkich książek, które  dla niej kupiłem. Myślę, że jak je skończy  będzie czas na wizytę w British Library, żeby wypożyczyła sobie następne.

Wednesday, January 15, 2014

Let it snow!


Well, naturally, it wouldn't last until Spring so we have had our second snow fall for this winter. Not much, just enough to make everything look white and nice in the forest and streets.

I went to the doctor today to find out I have bronchitis and so she prescribed three medicines. One is an antibiotic that kills all the bacteria in my body, the second is a medicine to replace the good bacteria in my body and the third is too make my cough a little less strong as time passes. All three, combined to cost53zl(17) so the cost was not high at all. Of course Zbyszek, in our weekly meeting, told me I shouldn't wait so long to go to the doctor but I told him that normally I am strong enough to overcome a cold without going. Even though he is younger than me, sometimes he sounds like a father with his advice :-)

With the removal of the three teeth Joan has had to revise our menu for the next few weeks and come up with foods that are a little easier for me to eat. What a pity! I am going to miss the kiełbasa and some meats until the teeth are replaced. I suppose soups will be a big part of the menu but at this time of the year they usually are anyway.


Tuesday, January 14, 2014

Dental done.

Dentist day. I went at 3PM for the appointment and only waited about 10 minutes to be taken in. The dentist's name was Hegenmuth, from Germany, and I told him what I needed. I also told him I was VERY sensitive to pain. Before we left the U.S. I had a lot of work like fillings, extractions, implants, etc. done and was very aware how sensitive I am. I strongly conveyed that to the man today and he said no problem.  He gave me shots of novacaine before the extractions but not enough. The first one wasn't a big problem because it was already so loose it could have fallen out on it's own.  The second one, however, was not so loose and when he pulled it it hurt me very much. He said. "Well, I guess you are very sensitive". He gave me ore novacaine before the third extraction but didn't wait for it to take effect, pulling out the tooth right after the shot of novacaine. In all of the work in the U.S. done by a Russian dentist, I never felt any pain because he knew how much novacaine to give me but this guy didn't, evidently. The cost of the dental work was 300ZL($100)

When the work was finished he told me to make an appointment in another month and sent me on my way without a prescription for pain medication.  My mouth was so numb and I couldn't speak to ask him about it. When I got home, oddly enough, the molar on the right side of my mouth started really hurting. almost like a new toothache. Fortunately I still had some old medicine at home with codeine in it and I took two tabs of 500mg and the ache went away.

Wizyta u dentysty . Poszedłem na umówiona godzinę 3po południu i tylko czekałem około 10 minut , aby zostać przyjętym. Dentysta nazywał się Hegenmuth i pochodził z Niemiec. Powiedziałem mu, o co mi chodzi . Powiedziałem mu też, że jestem bardzo wrażliwy na ból . Przed wyjazdem do USA miałam dużo zabiegów jak wypełnienia , ekstrakcje , implanty , itp.  i byłem bardzo świadomy , jak jestem wrażliwy. Zdecydowanie o tym powiedziałem dentyście, na co odpowiedział, że nie ma problemu. Dał mi zastrzyki z Novacainą przed ekstrakcją , ale nie były wystarczające . Pierwszy ząb nie stanowił  problemu , ponieważ był już tak luźny, że może wypadłby sam . Drugi , jednak nie był tak luźny i kiedy pociągnął, bardzo mnie zabolało. Powiedział. " No cóż , myślę, że jesteś bardzo wrażliwy " . Dał mi żelazną dawkę Novacainy przed trzecią ekstrakcją , ale już nie czekał aż zacznie działać, tylko wyrywał ząb tuż po zastrzyku. W czasie wszystkich wizyt w USA u rosyjskiego dentysty , nigdy nie czułem żadnego bólu , bo wiedział , ile Novacainy mi dać , ale ten facet widocznie tego nie zrobił. Koszt prac stomatologicznych wyniósł 300zł (100 $)

Kiedy zabieg został zakończony powiedział mi, żeby się
  umówić na spotkanie na kolejny miesiąc i wysłał mnie do domu bez recepty na leki przeciwbólowe . Moje usta były tak zdrętwiałe, że nie mogłem mówić i zapytać go o to. Kiedy wróciłem do domu niespodziewanie ząb trzonowy po prawej stronie ust zaczął naprawdę boleć . Prawie jak nowy ból zęba . Na szczęście miałem w domu jeszcze jakiś stary lek z kodeiną i wziąłem dwie tabletki  500 mg i ból minął.

Monday, January 13, 2014

Still a cold.

I still haven't got rid of the cold and so Wednesday morning I'll go see the doctor to get something for it. It's mainly a cough now I can't seem to get rid of so hopefully she will have a medicine to stop it.  Of course, tomorrow is dentist day, a day I'm not really looking for to. I know what will happen so it won't be any surprise. It's just the recovery that will take time and how to replace the missing teeth. I certainly inherited my mother's teeth.

Today we watched the whole opera of La Boheme with Pavarotti playing the main row. Maybe not the best thing to do because I know we will be comparing the singer in the future attendance of this in Poznań and it's not really fair to whoever will be singing that part. However, we wanted to hear the best perform it and so it had to be a performance with Pavarotti.

I nadal nie pozbyłem się przeziębienia, tak że  w środę rano pójdę do lekarza, żeby coś na to poradzić. Głównie męczy mnie kaszel, którego nie mogę się pozbyć, więc miejmy nadzieję, że mają lekarstwo, aby go zatrzymać. Jutro mam umówioną wizytę u dentysty i jest to dzień, którego naprawdę nie oczekuję. Wiem, co się będzie działo i nie będę zaskoczony. To tylko będzie powrót do poprzedniego stanu - jak zastąpić brakujące zęby, a to wymaga czasu. Z pewnością odziedziczyłem uzębienie po  mojej matce.

Dziś oglądaliśmy całą operę La Boheme z Pavarotti grającym główną rolę. Może to nie było najlepsze rozwiązanie bo wiem, że będziemy porównywać śpiewaka w operze w Poznaniu i to naprawdę nie jest sprawiedliwe wobec każdego, kto wykonuje tą partię. Jednak chcieliśmy usłyszeć najlepsze wykonanie, tak więc miał to być występ z Pavarottim

Sunday, January 12, 2014

Future operas.
So, after checking the future schedule of opera's we've decided to attend four more in the next three months. Two of them, Don Giovanni and the Marriage of Figaro, we want to see mainly for the music of Mozart. The third, Fiddler on the Roof is a musical and the fourth, La Boheme we liked ever since learning about it from the movie, Moonstruck. All of these have memorable songs or arias that are easily recognizable. Zbyszek has already purchased our tickets for the first three and the fourth we must wait until February when the tickets go on sale.

On interesting thing I learned today about the opera house was about the center box seats on the first balcony.  They are enclosed in a elaborate structure that was originally built for Hitler when Germany occupied Poland during the second world war. I don't know if he ever used the box but that was the story I was told today.  Next time I'll take my camera and take pictures.

I noticed today that since I started this blog in 2006 I have had 250,000 views of it. When I began writing it I had no idea it would last this long and actually be of interest to anyone outside of my own family members who it was originally written for. Now other readers are much more numerous than family readers. I guess I have two great passions now, searching for family and writing this blog. Fortunately, I've kept a record of every blog I wrote so that if it does disappear someday in the future I will have a record of it. I appreciate every person who reads it and hope it will continue to be of interest to you.

Tak więc , po sprawdzeniu przyszłego harmonogramu opery zdecydowaliśmy się uczestniczyć cztery więcej w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Dwa z nich , Don Giovanni iWesele Figara , chcemy zobaczyć głównie do muzyki Mozarta . Trzeci , Skrzypek na dachu jest muzyczny iczwarty , La Boheme nam się podobało odkąd nauka o tym z filmu , Wpływ księżyca . Wszystkie z nich mają niezapomniane utwory lub arie , które są łatwo rozpoznawalne . Zbyszek już kupili nasze bilety dla pierwszych trzech iczwarte musimy czekać aż do lutego , kiedy bilety będą w sprzedaży .

Na ciekawej rzeczy dowiedziałem się dzisiaj o opery miał siedzeń środkowym polu na pierwszym balkonie . Są one zamknięte w skomplikowanej strukturze , który został pierwotnie zbudowany dla Hitlera , kiedy Niemcy zajęli Polskę w czasie drugiej wojny światowej . Nie wiem, czy kiedykolwiek używane okna , ale to była historia powiedziano mi dzisiaj . Następnym razem wezmę aparat i robić zdjęcia .

Zauważyłem dzisiaj, że od kiedy zacząłem ten blog w 2006 roku miałem 250,000 pozycje. Kiedy zacząłem pisać to nie miałem pojęcia, że to trwać tak długo i rzeczywiście być interesujące dla każdego, poza własnymi członkami rodziny , którzy to było pierwotnie napisane dla . Teraz inni czytelnicy są bardziej liczne niż czytelników rodzinnych. Myślę, że mam dwie wielkie pasje teraz , szukając rodziny i pisanie tego bloga . Na szczęście , ja utrzymuje rejestr wszystkich blogu napisałem tak, że jeśli nie zniknie kiedyś w przyszłości będę mieć zapis niego . Doceniam każdego kto czyta i mam nadzieję, że będzie nadal być interesujące dla ciebie .

Saturday, January 11, 2014

Opera-done that.


In order to avoid falling asleep during the opera, we took a little nap in the afternoon, got up at 4PM and Joan made dinner. Joan dressed in a pant's suit and me in a suit and at 6:10PM the taxi was waiting. We first went to pickup Zbyszek and then to the opera house. We arrived at 6:35, walked up the stairs to the entrance and went inside. There we put our overcoats in the cloakroom and Zbyszek had a glass of wine before the performance. We had good seats in the first row of the first balcony and sat down to wait for the opening music. The opera was sung in the Italian language but high above the stage was a small screen that translated the words into Polish. The first two acts passed after an hour and a half and then there was a break. It was a good thing because my legs didn't have much room to stretch out and it was a little uncomfortable. During the break Zbyszek took a picture of us in front of the very tall Christmas tree and I took a picture of him and Joan with his phone. The second half of the opera wasn't as long and when it was over we were happy we went. All of the singers were good but the best was the man singing the part of Figaro. We talked about and decided to go again but this time for the musical, Fiddler on the Roof at the end of the month.

W celu uniknięcia zasypianie podczas opery , wzięliśmy małą drzemkę po południu , wstał w godzina szesnasta i Joan zrobiła obiad . Joan ubrany w garnitur i majtek mnie w garniturze i na 18:10taksówka czekała . Najpierw udał się do odbioru Zbyszek , a następnie do opery . Przyjechaliśmy o 6:35 , wszedł po schodach do wejścia i wszedł do środka . Nie stawiamy nasze płaszcze w szatni i Zbyszek kieliszek wina przed występem . Mieliśmy dobre miejsca w pierwszym rzędzie na pierwszym balkonie i usiadł czekać na muzyce otwarcia. Opera śpiewana w języku włoskim , ale wysoko nad etapie był mały ekran, który przetłumaczył słowa w języku polskim. Pierwsze dwa akty przeszedł po półtorej godziny , a potem była przerwa . To było dobre , bo moje nogi nie mają dużo miejsca do rozciągnięcia się i to było trochę niewygodne . Podczas przerwy Zbyszek zrobił zdjęcie z nas przed bardzo wysoką choinkę i wziąłem jego zdjęcie i Joanny z jego telefonu . Druga połowa opery tak długo nie było , a kiedy było już po wszystkim , że byliśmy szczęśliwi poszliśmy . Wszystkich śpiewaków były dobre, alenajlepszy był człowiek, wykonując partię Figara . Rozmawialiśmy o i postanowił udać się ponownie, ale tym razem w musicalu Skrzypek na dachu na koniec miesiąca

Thursday, January 09, 2014

Car inspection?

Today I had the annual, mandatory, car inspection which takes about 5 minutes and cost's 100zl. If you are ever stopped by the police and don't have the card for the inspection you receive a fine. I have no idea how a car inspection can be done in only 5 minutes but whatever is done, it will not take long.

On the way back home I stopped at the dentist to make an appointment for next week. I know I have one tooth that will surely be removed and for this the dentist is called a surgeon. Of course, for me, this word surgeon is related to a medical doctor not a dentist and I was a little surprised when they told me my appointment next week is with the surgeon. So, as you can see, even after six years living here there is still more to be learned.

Tomorrow is opera night. The three of us decided it would be better to take a taxi then to drive and try and find parking near the opera house. It starts at 7PM and is 2 1/2 hours long plus a break in the middle so I imagine at least three hours will be spent there.

Dziś miałem roczny , obowiązkowy przegląd samochodu , który trwał około 5 minut, a koszty wyniosły 100zł . Jeśli kiedykolwiek będziesz zatrzymany przez policję i nie masz ważnego przeglądu technicznego,  otrzymasz mandat . Nie mam pojęcia , jak przegląd samochodu można zrobić w 5 minut , ale cokolwiek to jest, nie trwa długo .

W drodze powrotnej do domu zatrzymałem się u dentysty , aby umówić się na przyszły tydzień . Wiem, że mam jeden ząb , które z pewnością zostanie usunięty i na to dentysta nazywa chirurgią . Oczywiście , dla mnie  słowo chirurg dotyczy nie lekarza dentysty, ale lekarza medycyny o specjalności chirurg  i byłem trochę zaskoczony, kiedy powiedziano mi, że moje następne spotkanie   w przyszłym tygodniu będzie z chirurgiem . Tak więc , jak widać , nawet po sześciu latach życia tutaj jest jeszcze dużo do nauczenia się .

Jutro jest wieczór w operze . Nasza trójka zdecydowała , że lepiej wziąć taksówkę niż jechać samochodem i próbować znaleźć parking w pobliżu opery . Opera zaczyna się godzinie dziewiętnastej i trwa 2 i pół godziny plus przerwa w środku , więc wyobrażam sobie, że spędzimy tam przynajmniej  trzy godziny .

Wednesday, January 08, 2014

Don't miss it!

While our children and grandchildren continue to freeze in Chicago, we, in Poland, are having a VERY mild winter with 11c, sunny and no snow. I can't say I miss their weather although it does make some beautiful scenery. This is a picture of a sculpture in downtown Chicago and snow everywhere.

Today I made our reservations for our return trip to Jankowice for Easter and now we'll just wait for that time, April 18th to leave. It will only be a four day trip but a good way to start off the spring.

Tomorrow I have to make an appointment with the dreaded dentist office to have some work done. I still have a little of the cold hanging on but Joan is over it completely.

In talking with cousin Andrzej from Golina, I was surprised that he knew about the three cousins I didn't know about in Golina. Since he knows them, maybe it will be easier to make a visit to them and learn more about my extended familly.

Podczas gdy nasze dzieci i wnuki nadal marzną w Chicago, my w Polsce mamy bardzo łagodną zimę z temperaturą 11C, słoneczną i bez śniegu. Nie mogę powiedzieć, że  brakuje mi ich pogody,  choć tworzy ona  piękne krajobrazy. To jest zdjęcie rzeźby w centrum Chicago i śniegiem dookoła.

Dziś zarezerwowałem naszą  powrotną podróż do Jankowic na Wielkanoc, a teraz będziemy tylko czekać na  18 kwietnia, aby tam pojechać. Będzie to tylko wycieczka na cztery dni, ale to dobry sposób na rozpoczęcie wiosny.

Jutro muszę umówić się na wizytę w „strasznym” gabinecie stomatologicznym, na jakiś przegląd. Mam jeszcze trochę kaszlu, ale Joan wyleczona jest całkowicie.

W rozmowie z kuzynem Andrzejem z Golina, byłem zaskoczony, że wie o trzech kuzynach w Golinie, o których nie wiedziałem. Skoro ich zna, może będzie łatwiej złożyć im wizytę  i dowiedzieć się więcej o mojej wielopokoleniowej rodzinie.

Tuesday, January 07, 2014

Feeling Good.


Yes, feeling good enough today to go food shopping and bought a new mouse for my laptop because the old one had problems copying things. I bought the Logitech Wireless mouse for 70zl.

I have to thank cousin MaryAnn Bergevin for taking the time to read through the latest update to our family history book and sending me some corrections.  What is more exciting is that she told me of another three cousins from my great grandmother, Ludwika(Rajewska)Kazmierczak's side of the family and they still live in Golina so hopefully I will get to meet them in the near future.

Also I want to thank Cathy Zabinski, wife of my late cousin Harry, for sending me the rememberance card from his funeral.

Everyone I talk with lately is amazed at the good fortune we're having with the weather this winter. It's already the 7th of January and it's been sunny for most of the last two weeks, no snow and temperatures averaging 9-10c each day. That's phenominal!!!!!

Tak, czuje się wystarczająco dobre jedzenie dzisiaj iść na zakupy i kupiłem nową mysz dla mojego laptopa, bo stary miał problemy kopiowanie rzeczy. Kupiłem mysz Logitech Wireless za 70zł.

Muszę podziękować kuzyn Maryann Bergevin za poświęcenie czasu na przeczytanie najnowszej aktualizacji do naszej historii rodzinnej książki i wysłanie mi jakieś poprawki. Co jest bardziej ekscytujące jest to, że powiedziała mi o kolejnych trzech kuzynów z mojej prababki, boczne Ludwiki (Rajewska) Kazmierczak za rodziny i nadal mieszka w Golina, więc mam nadzieję, że będzie się z nimi spotkać w niedalekiej przyszłości.

Również chcę podziękować Cathy Żabiński, żona mojego zmarłego kuzyna Harry'ego, za przesłanie mi kartę Rememberance z jego pogrzebu.

Każdy rozmawiam z ostatnio jest zdumiony szczęścia Mamy do pogody tej zimy. To już 07 stycznia i to było słonecznie przez większość ostatnich dwóch tygodni, bez śniegu i temperatury średnio 9-10C każdego dnia. To jest fenomenalne!!

Monday, January 06, 2014

Three Kings.


We put off going for the weekly shopping due to our colds starting last Friday and with nothing really in the house for dinner we went to Real to shop. Half way there we realized it was Jan. 6th(Three Kings Day) and all stores were closed. So.........tonight's dinner will probably be cereal since that's all we have in the house right now.

I remember this day well from my childhood when my mother had the nativity scene set up under the Christmas tree and each day I would move the figurines of the Three Kings a little closer to the manger. On the morning of this day the first thing I would do when I came downstairs from my brother's and I bedroom was make the last move to the manger. At first, before Christmas, they stood behind the manger and each day I would move them a short distance waiting for this day.  Now it seems a little strange that the surrounding area was padded with white cotton to represent snow and I never really imagined that it was actually a desert they were crossing. Christmas to me always meant snow. Even now, with mild temperatures and no snow it seems a little odd. In the bottom picture you can see the nativity scene. The fence was made by my father and it has lights on the top of each post with a gate in the center. Of course now, years later, I can appreciate the time it must have take him to make it by hand.

Kładziemy się dzieje na cotygodniowe zakupy ze względu na nasze przeziębienia począwszy ostatni piątek i nic naprawdę w domu na obiad udaliśmy się do Realu sklep . W połowie drogi nie zdaliśmy sobie sprawę, że to 06 stycznia ( Trzech Króli ) i wszystkie sklepy były zamknięte . Tak ......... dzisiejszy obiad będzie prawdopodobnie zbóż ponieważ wszystko, co mamy w domu już teraz.

Pamiętam dobrze ten dzień z mojego dzieciństwa , kiedy moja matka miała Szopka skonfigurować pod choinką i każdego dnia Chciałbym przenieść figurki Trzech Króli trochę bliżej do żłobu . Rankiem tego dnia pierwszą rzeczą, którą chciałbym zrobić , kiedy zszedł na dół z moim bratem , a ja sypialni było zrobić ostatni krok do żłobu . Na początku , przed świętami Bożego Narodzenia , że stał za żłobie i każdego dnia chciałbym przenieść je w niewielkiej odległości czeka na ten dzień . Teraz wydaje się to trochę dziwne , że okolica była wyściełana z białej bawełny do reprezentowania śnieg i naprawdę nigdy nie wyobrażał sobie , że jest to faktycznie pustynia były przekraczania . Boże Narodzenie dla mnie zawsze oznaczało śnieg. Nawet teraz , w umiarkowanych temperaturach i bez śniegu wydaje się trochę dziwne . W dolnym zdjęciu można zobaczyć szopkę . Ogrodzenie wykonane przez mojego ojca i ma światła na górze każdego postu z bramą pośrodku. Oczywiście teraz , po latach, mogę docenić czasu musiało zabrać go zrobić to ręcznie.

Sunday, January 05, 2014

Getting better.

I'm doing better but the recovering from the cold. Yesterday was not so good and I spent much of the day in bed trying to rid myself of this cold.

If you're a reader of this blog then I'm sure you know the name Łukasz Kuropaczewski. For Joan and I he is the best classical guitarist from Poland. I put some video's of him on the blog now so you can hear him again.  Start with the one at the bottom, it's the longest.

After watching the first season of "House of Cards" it's clearer now just how corrupted the government is and how far it has strayed from the founding father of the U.S. I don't think any of tchem would be happy today knowing what the government has turned into. What was started as a government for the people has turned into a government for the government people, all the rest of the country are just Innocent bystanders.

Robię lepiej, ale wyjść z zimna wczoraj nie było tak dobrze i spędziłem większość dnia w łóżku, próbując pozbyć się tego zimna.

Jeśli jesteś czytelnikiem tego bloga to jestem pewien, że znasz nazwę Łukasz Kuropaczewski. Dla Joan i ja, że jest najlepszym gitarzystą klasycznym z Polski. I umieścić kilka graficznej z nim na blogu, tak teraz można usłyszeć go ponownie. Zaczynać z jednego na dole, to jest najdłuższy.

Po obejrzeniu pierwszego sezonu "House of Cards" to jaśniejsze teraz, jak uszkodzony rząd jest i jak daleko odszedł od ojca założycieli USA nie sądzę, każdy z tchem będzie dzisiaj szczęśliwy wiedząc, co rząd ma przekształcony. Co rozpoczął jako rząd dla ludzi stał się dla ludzi władzy rządu, cała reszta kraju to tylko niewinnych przechodniów.

Saturday, January 04, 2014

sick

Still sick........jeszcze chory.

Results.

I got the results back from the test and they were good. Unfortunately, I caught Joan's cold so we both have to recover now from it.

Otrzymałem wyniki testu i są dobre. Na nieszczęście złapałem od Joan wirusa grypopodobnego więc teraz oboje musimy się z niego wyleczyć.

Thursday, January 02, 2014

Checkup?

OK, so here we go into a new year and I was suppose to have mycheckup done this week according to the doctor I saw two months ago. I went to the hospital to have the blood test done only to be told I had to wait until January 29th. I don't know the reason for the delay but it didn't set well with me because my PSA has risen each of the last three checkups and, for me, that is a little cause for concern. I want to know what it is now, not in another month. I decided my only recourse was to go to MedPolonia, a private lab, and have it done today. This will surprise my American readers, the cost was 35ZL($11) and I can pick up the results tomorrow. Whether the PSA is higher or lower matters to me and at least I will know tomorrow and not have to wait another 4 weeks. This is the problem with national health care in Poland, sometimes you have to wait longer than you should. It's a little strange that the NFZ doctor tells me to come back in two months but the hospital where she works won't give me the test for another month. It's the first time it's happened in four years of checkups and I'm not making a complaint here because I do know the alternate ways to get around these kind of problems but if someone else is new to the system it might be a problem for them.

On the bright side, a week from Friday Joan and I go to our first opera with Zbyszek. We'll have to wear "grown up" clothes and look our best for the event but it should be an interesting evening. I checked online and read all about the "Barber of Seville" so that Joan and I know what the story is about.  It's a 4 act opera so I imagine it will take at least two hours. We've passed by the Opera house many Times and looked at it as we sat in the fountain park in front of it during the summer but we've never been inside.

Cousin Luka's husband, Marek, called last night and said they know a couple who have moved to Poznań and live in our neighborhood. She is of Polish origin and he is an American. They would like to meet us so I will call them in the next day or two and set up a meeting.

OK, więc zaczynamy nowy rok. Przypuszczam , że muszę zarejestrować się do mojego lekarza w tym tygodniu, którego widziałem dwa miesiące temu . Poszedłem do szpitala , aby zrobić badania krwi ale mi powiedziano, że trzeba  czekać do 29 stycznia. Nie znam przyczyny opóźnienia , ale nie jest ze mną za dobrze,  bo moja PSA wzrosło po każdym z ostatnich trzech badań kontrolnych , co jest dla mnie trochę niepokojące . Chcę wiedzieć, co jest teraz , a nie w innym miesiącu . Postanowiłem, że wyjściem z tej sytuacji  jest pójście  do MedPolonia , prywatnego laboratorium , gdzie zrobią to  dziś . Moich amerykańskich czytelników zdziwi to, że koszt wynosi 35zł ( 11 $) i jutro mogę odebrać wyniki . To, czy PSA jest wyższe lub niższe jest dla mnie ważne , a przynajmniej będę wiedział jutro i nie trzeba czekać kolejne 4 tygodnie. To jest problem z krajową opieką zdrowotną w Polsce , że czasami trzeba czekać dłużej niż się powinno . To trochę dziwne, bo lekarz z NFZ mówi mi, żebym przyszedł za dwa miesiące , ale szpital, gdzie pracuje nie da mi testu na kolejny miesiąc . W ciągu czterech lat moich badań kontrolnych, taka rzecz zdarzyła się po raz pierwszy. Nie składam zażalenia, bo znam alternatywne sposoby rozwiązywania tego rodzaju spraw, ale jeśli ktoś jest nowy ,system może być dla niego problemem .

Z przyjemniejszych spraw. W piątek Joan, ja i Zbyszek idziemy po raz pierwszy do naszej opery . Musimy nałożyć na siebie "wyjściowe " stroje, by dobrze  prezentować się podczas wizyty w operze i z pewnością będzie to interesujący wieczór. Sprawdziłem w Internecie i przeczytałem wszystko na temat " Cyrulika sewilskiego " tak ,że Joan i ja znamy libretto. Jest to opera w 4 aktach , więc przypuszczam, że będzie trwała co najmniej dwie godziny . Przechodziliśmy obok budynku opery  wiele razy i spoglądałem  na nią , kiedy w okresie letnim siedzieliśmy w parku nieopodal , ale nigdy nie byliśmy w środku.

Mąż kuzynki Luka , Marek , zadzwonił do nas poprzedniego wieczoru i powiedział, że zna parę , która przeprowadziła się do Poznania i mieszkają w naszej dzielnicy . Ona jest z pochodzenia Polką , a on Amerykaninem. Chcą się z nami spotkać , więc zadzwonię do nich za dzień lub dwa i umówię się na spotkanie .

Wednesday, January 01, 2014

New Year's day dinner.
Yummy, yummy, yummy, I've got duck in my tummy. Yes, that's right. It's after dinner with Zbyszek and Joan made excellent duck as the main course along with potatoes, carrots, zucchini and salad. After we waited a little to get some room in our stomachs, we also had apple pie that Joan made and coffee. I have to tell you that duck is now our most favorite choice for a meal, it's just too expensive to have it all the time. Ours was Muscovy duck and the only fat was on the top layer of skin so there was a lot of meat in each breast. The potatoes were mashed by me and were excellent with the gravy that Joan made. The salad was bought in the market and is very similar to American coleslaw with a few additional veggies.

Last night we didn't make it to midnight. Joan is still recovering from a cold and went to bed early to rest up for today's cooking. I went to bed about 11:30PM and the noise makers outside didn't prevent my falling to sleep. Another year has passed living in Poland and we hope to have many more.p rather quickly. This morning I did a little cleaning while Joan started the cooking. When I was done I ironed the table cloth and set the table for our coming dinner. It was a sunny day again, a little strange for this time if the year.

Mniam, mniam, mniam. Kaczka w moim brzuszku. Tak, tak jest dobrze. Jesteśmy po obiedzie ze Zbyszkiem i Joan, która zrobiła wspaniałą kaczkę jako główne danie z ziemniaczkami, marchewką, cukinią i sałatką. Później czekaliśmy, aż zrobi się trochę miejsca w naszych brzuszkach, potem zjedliśmy jabłecznik robiony przez Joan i wypiliśmy kawę. Muszę przyznać, że kaczka jest teraz naszym ulubionym daniem, ale jest za droga, aby podawać ją przez cały czas. Odmiana Muscovy ma tylko tłuszczyk pod samą skórką, więc był sporo mięsa na piersi. Sam utłukłem ziemniaczki, które były wspaniałe z sosem zrobionym przez  Joan. Sałatka była kupiona w sklepie i była podobna do amerykańskiej sałatki Coleslaw z kilkoma dodatkowymi warzywami.
 
Ostatniej nocy nie czekaliśmy do północy. Joan nadal leczy się z przeziębienia i poszła do łóżka wcześniej, aby odpocząć po całym dniu gotowania. Poszedłem spać o 11.30 i nocne hałasy na zewnątrz nie wybudziły mnie ze snu. Jeszcze jeden rok naszego życia w Polsce przeminął i mamy nadzieję, że będzie ich więcej. Dzisiejszego poranka trochę posprzątałem, podczas gdy Joan przygotowywała obiad. Wyprasowałem obrus i przygotowałem stół na nasz dzisiejszy obiad. To był jeszcze jeden słoneczny dzień, trochę dziwny jak na tą porę roku