Wednesday, May 31, 2017

Przyjma

Following up on the story about the hidden barrels in Przyjma, the Governor of Wielkopolska, Zbigniew Hoffmann, presided over the meeting of the Voivodeship Crisis Management Team yesterday.The subject of the meeting was a discussion of the situation of the news related to the disclosure of hazardous materials stored without permission in the gravel site. The services provided the voivodeship with the range of activities undertaken. Firefighters  disclosed more than two hundred barrels of dangerous substances in the mining plant. Most of the barrels are tight and the ones that have been unsealed have been securedThe situation was monitored by two groups of chemical and ecological rescue from Kalisz and Konin and environmental inspectors. The area was protected by the police, which conducts appropriate proceedings. The incident does not present a direct threat to the local residents.The District Mining Authority in Poznan has decided to remove the landfill by the landlord.
 
The questions that should be asked are why it took over two years of complaints by local residents before the local police or civic authorities did anything about it.

W związku z historią o ukrytych beczkach w Przyjmie, wojewoda wielkopolski, Zbigniew Hoffmann, przewodniczył wczoraj spotkaniu Wojewody ds. Zarządzania Kryzysowego.
Tematem spotkania była dyskusja nad sytuacją po wiadomości o ujawnieniu niebezpiecznych materiałów przechowywanych w żwirowni bez zezwolenia. Usługi świadczone województwu obejmowały szereg  działań. Strażacy ujawnili w kopalni ponad dwieście beczek niebezpiecznych substancji. Większość beczek jest szczelnie zamkniętych, a te, które były niezaplombowane zostały zabezpieczone. Sytuację monitorowały dwie grupy ratownictwa chemicznego i ekologicznego z Kalisza i Konina oraz  inspektorzy ds. środowiska. Obszar został objęty ochroną przez policję, która prowadzi właściwe postępowanie. Incydent nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla mieszkańców.

Urząd Górnictwa Okręgowego w Poznaniu zdecydował o usunięciu składowiska przez właściciela

Tuesday, May 30, 2017

SAVE PUSZCZA !!!!!!!

Having lived in the beautiful forest of the Upper Peninsula of Michigan for a number of years. I have witnessed, first hand, the devastation caused by faulty logging practices of both private and governmental firms.  Now, in Poland, with this new PiS government, the same thing is happening to the last primeval forest in Poland.

Białowieża Forest  is one of the last and largest remaining parts of the immense primeval forest that once stretched across the European Plain. The forest is home to 800 European bison. The forest has been designated a UNESCO World Heritage Site. The World Heritage Committee by its decision of June 2014 approved the extension of the UNESCO World Heritage site “Belovezhskaya Pushcha/Białowieża Forest, Belarus, Poland”, which became “Białowieża Forest, Belarus, Poland”.[8] It straddles the border between Poland and Belarus. The Białowieża Forest World Heritage site covers a total area of 141,885 ha (547.82 sq mi). Since the border between the two countries runs through the forest, there is a border crossing available for hikers and cyclists.

Polish environmentalists say that logging is threatening the flora and fauna in the forest, including species of rare birds who lost 30% of their population in forestry-managed areas in the 1990s and 2000s. Poland's state forestry board claims the logging is for protection and for ecological reasons, protecting against the European spruce bark beetle. From 2012, the amount of wood that can be extracted by foresters annually was reduced from about 120,000 m3 (4,200,000 cu ft) to just 48,500 m3 (1,700,000 cu ft) and most of it is sold locally, mainly as firewood.

On 25 March 2016, Jan Szyszko, Poland's Environment Minister, former forester and forestry academic, announced that he would approve a tripling of logging in the forest, from the 2012–21 limit of 63,000 m3 (2,200,000 cu ft) — almost exhausted at the time — to 188,000 m3 (6,600,000 cu ft), again described as being necessary to combat an infestation of the bark beetle. Robert Cyglickii, head of Greenpeace Polska, however, argued that logging to fight the bark beetle would "bring more damage than benefits", gathering more than 120,000 signatures to petition Prime Minister Beata Szydlo to reverse Szyszko's move. Greenpeace also said the logging could trigger the EU to launch punitive procedures against Poland for violating its Natura 2000 program, though Szyszko claims that the logging plans would not apply to strictly protected areas, and claims that, rather than being 8,000 years old, as scientists claim, parts of the forest had been created by an "enterprising hand of man" on lands that centuries ago included fields of  wheat and millet.

Przez wiele lat mieszkałem w pięknym lesie na Górnym Półwyspie w stanie Michigan. Z jednej strony Byłem naocznym świadkiem zniszczenia spowodowanego wadliwymi praktykami pozyskiwania drewna zarówno przez firmy prywatne, jak i rządowe. Teraz, w Polsce, z nowym rządem PiS, to samo dzieje się z ostatnim  pierwotnym lasem w Polsce.

Puszcza Białowieska jest jedną z ostatnich i największą z pozostałych części ogromnego lasu pierwotnego, który niegdyś rozciągał się na terenie Równiny Europejskiej. W lesie znajduje się 800 europejskich żubrów. Las został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Decyzja Komitetu Światowego  Dziedzictwa UNESCO z czerwca 2014 r. zatwierdziła rozszerzenie  listy Światowego Dziedzictwa UNESCO o "Puszczę Białowieska/ Białowiesk Las, Białoruś, Polska", która przekształciła się w "Las Białowieski, Białoruś, Polska" [8]. Las znajduje się po obu stronach granicy Polski i Białorusi i zajmuje powierzchnię 141 885 ha (547,82 m²). Ponieważ granica między obiema krajami biegnie przez las, dostępne jest przejście graniczne  dla turystów pieszych i rowerzystów.

Polscy ekolodzy twierdzą, że wyrąb lasu zagraża florze i faunie, w tym rzadkim gatunkom ptaków, które straciły 30% populacji na obszarach leśnych w latach 90. i 2000. Zarząd lasów państwowych twierdzi, że wycinka drewna jest  pod ochroną i z powodów ekologicznych, chroniąc las przed świerkiem europejskim. Od 2012 r. ilość drewna, która może być rocznie uzyskiwana przez leśników , zmniejszyła się z około 120 000 m3 (4 200 000 cu ft) do zaledwie 48 500 m3 (1,700 000 cu ft), a większość sprzedawana jest lokalnie, głównie jako drewno opałowe.

W dniu 25 marca 2016 r. Jan Szyszko, minister środowiska, były nauczyciel akademicki w dziedzinie leśnictwa  ogłosił, że zatwierdzi potrójny wyręb drewna w lesie, z  poziomu 63 000 m3 (2 200 000m2) przypadającego  na lata 2012-2021, który jest prawie wyczerpany  - do poziomu 188 000 m3 (6 600 000 cu ft) ponownie opisany jako konieczny do zwalczenia kornika. Robert Cyglickii, szef Greenpeace Polska, twierdził jednak, że wycinanie drzew w celu zwalczania kornika "przyniesie więcej szkody niż korzyści" i zgromadził ponad 120 000 podpisów, by złożyć petycję do premiera Beaty Szydło, aby odwrócić działanie Szyszki. Greenpeace powiedział również, że wycinka może spowodować, że UE rozpocznie procedury odwoławcze wobec Polski z powodu naruszenia jej programu Natura 2000, chociaż Szyszko twierdzi, że plany pozyskiwania drewna nie mają zastosowania do ściśle chronionych obszarów i twierdzi, że zamiast, jak twierdzą naukowcy , 8000 lat istnienia,  część lasu została stworzona  "odważną rękę człowieka" na ziemiach sprzed wieków, które kiedyś obejmowały pola pszenicy i prosa.

Monday, May 29, 2017

Baltic Sea

The next edition of "ChceJeżyce" will take place next weekend, the key point of which will be the opening of the newest Poznań office building - Baltic Sea. On the occasion of the opening, everyone will be able to enter the 12th floor of the building and see the panorama of Poznań.

The real win for architects is scheduled for Sunday. On the occasion of the opening of the building, everyone willing to go to the Baltic will be able to enter the Baltic Sea. Not only to enter it, but also to enter the twelfth floor. - From 11:30 to 15:30 every half hour will be accompanied by a guide to enter the 12th floor of the Baltic Sea from where the most spectacular view of Poznań will be. Anyone who is curious about a new building can visit it that day. There are no records, the group will have a maximum of 30 people.

This is the new building we have been watching being built on Rondo Kamponiera for the last few years.

A very warm day today....32.1c.

W przyszły weekend odbędzie się kolejna edycja "ChcęJeżyce", której kluczowym punktem będzie otwarcie najnowszego biurowca w Poznaniu – pod nazwą Morze Bałtyckie. Z okazji otwarcia wszyscy będą mogli wejść na 12 piętro budynku i zobaczyć panoramę Poznania.

Prawdziwy triumf architektów zaplanowany jest na niedzielę. Z okazji otwarcia budynku wszyscy, którzy mają życzenie przyjść do  Bałtyku, będą mogli do niego wejść. Nie tylko wejść, ale także wejść na dwunaste piętro .  Od 11:30 do 15:30 co pół godziny wchodzącym będzie towarzyszyć przewodnik przy wchodzeniu na 12 piętro Morza Bałtyckiego, skąd rozpościera się najbardziej spektakularny widok Poznania. Każdy, kto interesuje się nowym budynkiem, może go w ten dzień odwiedzić. Nie ma zapisów, grupa może mieć maksymalnie 30 osób.


Jest to nowy budynek, którego budowę na Rondzie Kaponiera obserwowaliśmy  od kilku lat.


Dzisiaj jest bardzo ciepły dzień .... 32.1C.

Sunday, May 28, 2017

Finished!

WOW! Another beautiful day just like yesterday. This one we spent in the rynek watching the people go by. I wish the "Room" would establish ONE way of making Kawa Mrzona. One day it is really good and the next time, not so. It depends on who the man is behind the bar on any given day. The good way is coffee, a little chocolate syrup dripped on the inside of the glass, a little vanilla ice cream and a little whipped cream on top. Today we had coffee, a little ice cream and way too much whipped cream. A little consistency is all I ask for.

There was a cute little boy with his father at the table next to us who was fascinated with my appearance. He just kept staring at me most of the rime when hw wasn't running around his table. Maybe he thought I was Santa Claus. He was adorable.

Outside Aula auditorium were many people dressed in suits and dresses, waiting for the next graduation ceremony to begin. This marks the beginning of the "ghost town" affect in Pozńan when 150,000 students leave and go back to their own home towns or villages. Even with the addition of tourists, Pozńan is quieter in the summer. It does open up more parking spaces and I like that.

Joan and I finished putting the puzzle together she got from her daughter. It was fun working on it together but a little addictive.

ŁAŁ! Kolejny piękny dzień jak wczoraj. Ten ten spędziliśmy na rynku obserwując ludzi przejeżdżających. Chciałabym, aby "Pokój" ustanowiłaby jeden sposób na zrobienie kawy Mrzona. Pewnego dnia jest naprawdę dobre, a następnym razem, nie tak. To zależy od tego, kto jest za barem w danym dniu. Dobrym sposobem jest kawa, trochę syrop czekolady kapie po wewnętrznej stronie szklanki, trochę lodów waniliowych i trochę bitą śmietaną na wierzchu. Dzisiaj mieliśmy kawę, trochę lodów i zbyt dużo bitą śmietaną. Trochę spójności to wszystko, o co prosisz.

Był tam śliczny mały chłopiec z ojcem przy stole obok mnie, który zafascynowany był moim wyglądem. Wciąż patrzył na mnie z największą miną, kiedy hw nie biegnie wokół stołu. Może myślał, że jestem Świętym Mikołajem. Był uroczy.

Audytorium na zewnątrz było wielu ludzi ubranych w garnitury i sukienki, czekając na następną ceremonię ukończenia szkoły. To oznacza początek "miasta duchowego" w Pozńan, gdy 150 000 studentów wyjeżdża i idzie do swoich miasteczek lub wiosek. Nawet z dodatkiem turystów, Pozńan jest ciszej w lecie. Otwiera więcej miejsc parkingowych i lubię to.

Joan i ja skończyliśmy układać puzzle, którą dostała od córki. To było zabawne pracuje nad tym, ale trochę wciągająca.

Saturday, May 27, 2017

Cake & Park


No matter where you were today, you couldn't have had more perfect weather than we had in Pozńan today. Blue skies absolutely not one cloud in the sky, no rain, perfect temperature(28C) and a little breeze. It was impossible to stay indoors and we didn't.

We started with a trip to Browar because I wanted to buy a belated birthday cake for Joan, her favorite, Torte Krajmarkowy. Since we were there, we sat outside in their cafe, had coffee and talked about what to do next.  The options were a walk around Rusulka Lake, Citadela Patk, Sołacki Park, Lake Malta, a drive in the countryside, the fountain in front of the Opera house, the Rynek or the streets of Pozńan. We needed to feel with nature but we slept late this morning and it was already 15:30. Joan needed to be home by 17:00 to start dinner preparations so we settled for Sołacki Park.

Surprisingly, the park was not very crowded, probably because of all the 1st communions and graduations taking place today. We spent an hour walking around and returned home by 17:00. Now Joan is preparing the Cobb Salad for tonight's dinner. We will have dinner on the balcony tonight. It seemed like Sunday today. Being retired, if you  don't have something specific planned for a certain day, it's hard to remember what day it is. What a problem :-)

Bez względu na to, gdzie byliście dzisiaj, nie mogliście mieć lepszej pogody, niż tę, jaką mieliśmy w Poznaniu. Niebieskie niebo , absolutnie bezchmurne, bez deszczu, idealna temperatura (28C) i delikatny wietrzyk.Takiego dnia nie można było spędzić we wnętrzu.
Zaczęliśmy wyprawą do Browaru, bo chciałam kupić spóźniony tort urodzinowy dla Joan, jej ulubiony - tort kajmakowy. Usiedliśmy na zewnątrz, w ich kawiarni, zamówiliśmy kawę i rozmawialiśmy o tym, co robić dalej. Do wyboru był spacer wokół Jeziora Rusałka, Cytadela, Park Sołacki, Jezioro Malta, wyprawa na wieś, fontanna naprzeciw Opery, Rynek lub poznańskie ulice. Chcieliśmy poczuć naturę, ale obudziliśmy się późno i była już 15:30. Joan musiała być w domu o 17:00, aby rozpocząć przygotowanie obiadu, więc zdecydowaliśmy się na Park Sołacki.

Co zaskakujące, park nie był bardzo zatłoczony, prawdopodobnie ze względu na wszystkie Pierwsze Komunie i zakończenia roku  odbywające się dzisiaj. Spędziliśmy godzinę spacerując wokół i wróciliśmy do domu o 17:00. Teraz Joan przygotowuje sałatkę Cobb na dzisiejszy obiad. Będziemy mieć obiad na balkonie. Czuliśmy się, jakby dziś była niedziela. Będąc na emeryturze, jeśli nie masz czegoś konkretnie zaplanowanego na określoną datę, trudno sobie przypomnieć, który to jest dzień. Co za problem :-)

Friday, May 26, 2017

NO PLACE is SAFE!


Even the ancestral villages of Golina and Przyma are not immune from the poisoning of the earth. After two years of local people complaining to police, higher authorities and the news media about late night trucks dumping containers into a sandpit, FINALLY something is being done about it.

At the site of the former gravel pit in the commune of Golina is the action of extracting drums with unknown substance. On site is a specialist group of chemical and ecological rescue from Konin and Ostrów Wielkopolski. - So far they have extracted 200 barrels of 200 liters capacity. After a preliminary analysis, it is known that there are various types of mixtures, both flammable and corrosive, according to senior brigadier Krzysztof Gościniak, deputy city commander of the State Fire Service in Konin.

Information about suspicious barrels hidden in the heaps of the former gravel site reached the fire brigade of Konin before 15.00. After arriving at the place, there were barrels of different sizes and capacities under the ground, "says the deputy commander. - Specialist group from Ostrów Wielkopolski made preliminary chemical analysis. After verification, it appeared that the containers contained both flammable and corrosive mixtures.


In addition, firefighters have also discovered 25-liter plastic packages. - The sample also collected environmental protection, and it will show whether the substances contained in the barrels pose a threat. If one dump contains about 4 barrels, all mining can take up to four days for us - says the deputy commander.


This is actually in Przyma. in the big sand pit 300 meters from the road that leads to our friend John's house.

Nawet wioski przodków: Golina i Przyma nie są wolne od zatrucia ziemi. Po dwóch latach, odkąd lokalni mieszkańcy składali skargi na policji, do wyższych władz i mediów o ciężarówkach zrzucających pojemniki w żwirowni późno w nocy, w końcu  coś się z tym zadziało.

W miejscu dawnej żwirowni w gminie Golina jest akcja wydobywania beczek z nieznaną substancją. Na miejscu jest specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego i ekologicznego z Konina i Ostrowa Wielkopolskiego. Dotychczas wydobyli 200 beczek o pojemności 200 litrów. Po wstępnej analizie wiadomo, że według starszego brygadiera Krzysztofa Gościniaka, zastępcy dowódcy Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, istnieją różne rodzaje mieszanek, zarówno łatwopalnych jak i żrących.

Informacje o podejrzanych beczkach ukrytych w stertach dawnej żwirowni dotarły do straży pożarnej w Koninie przed godziną 15.00. Po przyjeździe na to miejsce  znaleziono beczki o różnej wielkości i pojemności pod ziemią - mówi zastępca dowódcy.  Grupa specjalistów z Ostrowa Wielkopolskiego dokonała wstępnej analizy chemicznej i po sprawdzeniu okazało się, że pojemniki zawierają zarówno łatwopalne, jak i żrące mieszaniny.

Ponadto strażacy odkryli także 25-litrowe plastikowe opakowania.  Grupa specjalistów z  ochrony środowiska wykaże, czy substancje zawarte w beczkach stanowią zagrożenie. Jeśli jeden zrzut zawiera około 4 beczek, to wydobycie może potrwać do czterech dni - mówi zastępca dowódcy.

Sytuacja ma miejsce  w Przymie. W wielkiej żwirowni, w odległości 300 metrów od drogi prowadzącej do domu naszego przyjaciela Johna.

Thursday, May 25, 2017

Promises, promises.

So many promises made, so many broken. I think it is only right this has happened now.

The European Parliament has voted to end visa-free travel for Americans within the EU.
It comes after the US failed to agree visa-free travel for citizens of five EU countries – Bulgaria, Croatia, Cyprus, Poland and Romania – as part of a reciprocity agreement. US citizens can normally travel to all countries in the bloc without a visa. The vote urges the revocation of the scheme within two months, meaning Americans will have to apply for extra documents for 12 months after the European Commission implements a “delegated act” to bring the change into effect.

The above article was from March 2017. Checking further I found this from May 2, 2017.

The European Commission will NOT reinstate visa requirements for Americans who want to visit Europe, despite the European Parliament's recent vote to end the preferential treatment over a lack of full visa reciprocity between the U.S. and all members of the European Union.

The question was spurred by the U.S. refusal to waive visa requirements for citizens of Bulgaria, Croatia, Cyprus, Poland and Romania, as we reported when the Parliament called for reinstating visas for Americans in MARCH.

Explaining its decision, the European Commission said Tuesday that in recent months, "contacts with U.S. interlocutors at the political and technical level were intensified," and the American government has committed to changing its policies once the five countries meet legal requirements.

Work on an agreement will continue at the EU-U.S. Justice and Home Affairs Ministerial Meeting that's set for June of this year, the commission says.

The European Union "will always choose engagement, commitment and patient diplomacy over unilateral retaliation," the body's commissioner for migration, home affairs and citizenship Dimitris Avramopoulos said via Twitter today.

Source; National Public Radio

Tyle obietnic, tyle złamanych. Myślę, że to prawda, że tak się teraz dzieje.
Parlament Europejski głosował za rozwiązaniem bezwizowego podróżowania Amerykanów w UE.

Doszło do tego  po tym, jak Stany Zjednoczone nie uzgodniły podróży bezwizowych dla obywateli pięciu krajów UE - Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Polski i Rumunii - w ramach umowy o wzajemności wymiany usług. Obywatele USA mogą normalnie podróżować do wszystkich krajów  Unii bez wizy. Głosowanie zaleca  wycofanie programu w ciągu dwóch miesięcy, co oznacza, że Amerykanie będą musieli ubiegać się o dodatkowe dokumenty przez 12 miesięcy po tym, jak Komisja Europejska wdroży "uprawomocniony akt" wprowadzający zmianę.

Powyższy artykuł pochodzi z marca 2017 r. Sprawdzając dalsze znalazłem ten z 2 maja 2017 r.

„Komisja Europejska nie przywróci wymogu wizowego dla Amerykanów, którzy chcą odwiedzić Europę, pomimo ostatniego głosowania Parlamentu Europejskiego w sprawie zakończenia preferencyjnego traktowania nad brakiem pełnej wzajemności wizowej między Stanami Zjednoczonymi a wszystkimi członkami Unii Europejskiej.

Kwestia ta była spowodowana odmową USA odstąpienia od wymogów wizowych dla obywateli Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Polski i Rumunii, o czym donieśliśmy, kiedy Parlament wezwał do przywrócenia wiz dla Amerykanów w marcu.

Wyjaśniając swoją decyzję Komisja Europejska powiedziała we wtorek, że w ostatnich miesiącach wzrosły "kontakty z rozmówcami z USA na poziomie politycznym i technicznym", a rząd amerykański zobowiązał się do zmiany polityki, kiedy pięć krajów spełni wymagania prawne.

Prace nad umową będą kontynuowane między  Wymiarem Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Rady Unii Europejskiej i  USA,  które mają się odbyć w czerwcu bieżącego roku, jak podaje komisja.

Unia Europejska "zawsze wybierze zaangażowanie, zobowiązanie i wyważoną dyplomację nad  kwestię jednostronnego odwetu" - powiedział dziś na Twitterze komisarz ds. Migracji, Spraw Wewnętrznych i Obywatelstwa Dimitris Avramopoulos.

Źródło; Krajowe Radio Publiczne

Wednesday, May 24, 2017

Dreary

Looking outside  it's dreary, raining and 11c.. Inside the news of the latest terrorist attack in England is on the T.V.  We live in tragic times where human life has no value and cowards kill innocent people. Where is my time machine?

I had to go out to get prescriptions renewed and filled but forgot to tell the doctor one medicine I take. Fortunately the apteka called him to get it for me. I find it interesting that doctors here don't keep records of patients medications and you have to tell them what you need. At least I don't have to make an appointment to renew meds, I just call him and go to the hospital where he works, 5 minutes from here, and he writes the prescriptions.

Joan was busy working on the puzzle today and later making spaghetti for our dinner tonight. I slept 10 hours last night and then today during our Spanish time fell asleep again while Joan completed 5 lessons. That never happened before. Friday is her birthday and I'm going to take her out for a birthday breakfast.

Wyglądając na zewnątrz budynku widzę, że jest ponuro, deszczowo i 11C. W wiadomościach TV dużo jest o ostatnim ataku terrorystycznym w Anglii. Żyjemy w tragicznych momentach, w których ludzkie życie nie ma wartości i tchórze zabiją niewinnych ludzi. Gdzie jest mój wehikuł czasu?

Musiałem wyjść, aby odnowić recepty, ale zapomniałem powiedzieć lekarzowi o jednym lekarstwie, które biorę. Na szczęście zadzwonili do niego z apteki, abym mógł to dostać. Ciekawe, że tutaj lekarze nie prowadzą rejestrów leków, jakie pacjent zażywa i musisz im powiedzieć, czego potrzebujesz. Przynajmniej nie muszę umówić się na wizytę, po prostu zadzwonię do niego i pójdę do szpitala, gdzie pracuje,  5 minut stąd , a on wypisze recepty.

Joanna była zajęta układaniem puzzli, a później przygotowując spaghetti na dzisiejszy obiad. Zeszłej nocy spałem 10 godzin, a potem w czasie naszej nauki  hiszpańskiego znów zasnąłem, podczas gdy Joan przerobiła 5 lekcji. To się nigdy nie zdarzyło. W piątek są jej urodziny i zamierzam zabrać ją na urodzinowe śniadanie.

Tuesday, May 23, 2017

Changes

The Border
 
During these years we've been living in Pozńan we have seen the rynek go through a lot of changes. The restaurant where Joan use to meet with the International Ladies of Pozńan closed and became a pizza place, then a bar, then a disco and now it sits closed and empty. The bookstore next to it closed several years ago and nothing has replaced it.  5 plans were made to change the cobblestone floor of thee rynek but nothing has taken place yet.  All the outside cafes had different appearances but now all look the same. The old palace that has sat empty since before we arrived ten years ago is now in the control of Harrods of London, making renovations to turn it into yet another shopping area. The green areas in and around Pozńan are slowly eroding and new apartment complexes are being built. Even near where we live on the outskirts of Pozńan, 3 of the 6 fields are for sale. It's just a matter of time before they are bought and building begins. Don't get me wrong, I'm not against change. My life has been full of them but one thing that is essential to me is nature. That is why we live outside of the city near the forest and three lakes. The forest is my church.

W ciągu tych lat, kiedy mieszkamy w Poznaniu widzimy, jak Rynek przechodzi wiele zmian. Restauracja, w której Joanna spotyka się z kobietami z International Ladies of Poznań została zamknięta, a na jej miejscu była pizzeria, potem bar, dyskoteka, a teraz lokal jest zamknięty i pusty. Księgarnia obok niej została zamknięta kilka lat temu i nic jej nie zastąpiło. Opracowano 5 planów, aby zmienić bruk na Rynku, ale nic jeszcze się nie zaczęło. Wszystkie kawiarnie na zewnętrz miały różny wygląd, ale teraz wyglądają tak samo. Stary pałac, który stał pusty od czasu, kiedy przybyliśmy dziesięć lat temu, teraz znajduje się  pod kontrolą firmy Harrods z Londynu, która dokonuje renowacji, przekształcając go w kolejną dzielnicę handlową. Tereny zielone wokół Poznania powoli ulegają zniszczeniu;  budowane są tam nowe kompleksy mieszkaniowe. Nawet w pobliżu naszego miejsca zamieszkania na obrzeżach Poznania, 3 z 6 pól są na sprzedaż. To tylko kwestia czasu, zanim zostaną kupione, a zabudowa zostanie rozpoczęta. Nie zrozum mnie źle, nie jestem przeciwko zmianie. Moje życie było nich pełne, ale jedna rzecz, która jest dla mnie istotna to natura. Dlatego mieszkamy poza miastem, w pobliżu lasu i trzech jezior. Las to mój kościół.

Monday, May 22, 2017

Surprised
 
Joan received a birthday present from her daughter today, 750 piece puzzle, The Cats of Charles Wysoki. She will be busy for the next couple of weeks. It was a nice surprise for Joan.

A friend showed me a free software website, Any Burn, for a fast, easy way to burn our Spanish lessons to CD so we can listen in the car as we drive. I tried it and it works great. We went to Kandulski's, just to try out the new CD, ;-) and it worked. Now we can study anywhere.

The lilac bushes in front of our garage are in full bloom and the aroma is intoxicating. In the U.S. I knew places where they grew wild and many days I would bring Joan a big bouquet of them. One filled vase was always set next to our bed and we fell to sleep breathing their scent.

Dzisiaj Joan otrzymała prezent urodzinowy od swojej córki  - 750 sztuk puzzli, Koty Charles’a Wysokiego. Przez następne parę tygodni będzie zajęta. To była dla niej miła niespodzianka.

Przyjaciel pokazał mi darmową stronę internetową, Any Burn, aby szybko i prosto wypalić nasze lekcje hiszpańskiego na płycie, dzięki czemu możemy słuchać je w samochodzie podczas jazdy. Wypróbowałem i  działa świetnie. Pojechaliśmy do Kandulskiego, żeby wypróbować nową płytę, ;-) i działało. Teraz możemy uczyć się gdziekolwiek.


Krzewy bzu przed naszym garażem są w pełnym rozkwicie, a aromat jest odurzający. W Stanach Zjednoczonych znałem miejsca, w których rosły i przez wiele dni przynosiłem Joan duże bukiety. Jeden z wazonów zawsze  wypełniony bzem był  ustawiony obok naszego łóżka i zasypialiśmy wdychając ich zapach..

Sunday, May 21, 2017

A day off

Yesterday was one of those typical gray days so Joan and I decided to take a day off from everything and waste it binge watching a TV series, Homeland, that we have many episodes of.  We only took a two hour break from that for Spanish studies and when Joan made dinner, fettucine with avocado sauce.

Today it was sunny, our energy level was restored. It was only natural to go for a nice long walk to the new park and sit for awhile in the sunshine.

Last night was Night of the Museums in Pozńan. It's a night when all of the museums are open very lat and entrance is free. Many families attend this event.

Wczoraj był jeden z tych typowych szarych dni, tak więc Joan i ja zdecydowaliśmy się wziąć dzień wolny od wszystkiego i zmarnować go oglądając serial, Homeland, ponieważ mamy wiele jego odcinków. Zrobiliśmy tylko dwie godziny przerwy na naukę hiszpańskiego i gdy Joan zrobiła obiad, fettucine z sosem awokado.

Dziś było słonecznie, nasz poziom energii została przywrócony. Było rzeczą naturalną pójście na miły długi spacer do nowego parku, by usiąść na chwilę w słońcu.

Ostatniej nocy była Noc Muzeów w Poznaniu. Jest to noc, kiedy wszystkie muzea są otwarte późnym wieczorem i wejście do nich jest bezpłatne. Wiele rodzin uczestniczy w tym wydarzeniu.

Friday, May 19, 2017

Nice start.

A nice way to start off the day! The postman range twice, I let him in and he delivered 1,200 zl in cash to us from our Polish tax return. We celebrated by going to Kandulski's for coffee.

It's 83F today and sunny. Lovely day for a walk before we start out studies.

Miły sposób na rozpoczęcie dnia! Listonosz dwukrotnie, daję mu go i wyprowadził nam z polskiego podatku od nas 1,200 zł gotówką. Obchodziliśmy się jedziejąc do Kandulskiego na kawę.


Dzisiaj jest 83f i słonecznie. Piękny dzień na spacer przed rozpoczęciem studiów.

Thursday, May 18, 2017

Sleepless in Pozńan

Up most of the night because the pain medication wasn't strong enough to deaden the  pain after the operation. Speaking of pain, this one finger typing is a pain. I talked with the doctor  and he said I have the strongest med. and the pain should only last another two days. OH Boy!

A nice day, 26c and sunny, perfect for a food shopping day. That means driving my standard shift car to the store, one handed. I don't know if that is against the law or not. Hope I don't find out.

Joan has a new recipe for gazpacho soup that she is going to try. She has been using a different one for the last few years but it just doesn't have that authentic taste of Andalusian gazpacho.

Somebody finally had the nerve to say it
in the House of Representatives......https://www.facebook.com/NowThisPolitics/videos/1560143070683844/

Nie spałem przez  większość nocy, ponieważ leki przeciwbólowe nie były wystarczająco silne, aby uśmierzyć ból po operacji. Mówiąc o bólu, to boli palec, którym piszę. Rozmawiałem z lekarzem, który powiedział, że mam najsilniejsze leki przeciwbólowe. A ból potrwa tylko dwa dni. O chłopie!

Miły, słoneczny dzień, 26C, idealny dzień na zakup żywności. Oznacza to, że prowadziłam mój standardowy samochód jedną ręką, jadąc do sklepu. Nie wiem, czy to jest niezgodne z prawem, czy nie. Mam nadzieję, że nie dowiem się.

Joan ma nowy przepis na zupę gazpacho, który wypróbuje. Od kilku lat używała innego, ale ten po prostu nie ma tego autentycznego smaku andaluzyjskiego gazpacho.

Ktoś wreszcie poczuł się poddenerwowany w Izbie Reprezentantów ...... https: //www.facebook.com/NowThisPolitics/videos/1560143070683844/

Wednesday, May 17, 2017

Home...en casa..wracam do domu


I returned home at 12:30 after the operation yesterday. It took two hours but 14 hours for the anesthetic to wear off on my left arm. It was completely dead all night. Now I have feeling in my fingers but the elbow is still numb. All fingers are swollen but I can move them. I go back next Tuesday to change the bandages, It's too early to tell if it was successful. Thanks for the well wishes.

Wczoraj, o 12:30 wróciłem do domu po zabiegu. Operacja trwała dwie godziny, ale 14 godzin było potrzebnych, aby ustąpiło znieczulenie lewego ramienia. Przez całą noc ramię było zupełnie „martwe”. Teraz mam czucie palcach, ale łokieć jest wciąż drętwy. Wszystkie palce są spuchnięte, ale mogę nimi ruszać. Wracam do szpitala w przyszły wtorek, aby zmienić opatrunek.  Jest za wcześnie, aby stwierdzić, czy zabieg się udał. Dzięki za życzenia powrotu do zdrowia.

Monday, May 15, 2017

24 hours.

24 hours from now, 16:30, I will be under the knife. I will try to return on Thursday, May 18th.

24 godziny od teraz, 16: 30, będę pod nożem. Postaram się wrócić w czwartek, 18 maja.

Just kill me now........It's midnight and for the past three hours I've been working through problems with Google and MSN passwords that weren't being accepted causing me to make a new Google account. That account became the new default for Google so when I went to make the picture show for the blog, first it said I had no blog. After working through that problem for an hour I went to Google Photo to make a new album only to find it said I had NO albums. Google is one of those programs that believes the harder it is for you to find any kind of help for a problem, the better it is. Anyway, here I am!

A nice day today, 29c and sunny so we made our annual Spring visit to the botanical gardens close to our house. Not a lot of flowers but plenty of colorful bushes and trees to be seen.

Now I'm going to bed. This Tuesday and Wednesday I won't blog because I\m have the hand surgery Tuesday afternoon.

O północy i przez ostatnie trzy godziny pracuję nad problemami z Google i hasłami MSN, które nie zostały zaakceptowane, powodując utworzenie nowego konta Google. To konto stało się domyślne dla Google, więc kiedy poszedłem zrobić pokaz zdjęć na blogu, najpierw powiedziałem, że nie mam bloga. Po przejściu przez ten problem przez godzinę udałem się do Google Photo, aby utworzyć nowy album, aby stwierdzić, że nie ma albumów. Google to jeden z tych programów, które uważają, że trudniej jest znaleźć jakąkolwiek pomoc w rozwiązaniu problemu, tym lepiej. W każdym razie, oto jestem!


Miły dzień dzisiaj, 29c i słoneczny więc robiliśmy naszą coroczną wizytę w ogrodach botanicznych w pobliżu naszego domu. Nie wiele kwiatów, ale mnóstwo kolorowych krzewów i drzew.


Teraz idę spać. W ten wtorek i środę nie będę blogować, bo mam po południu chirurgię ręki.

Saturday, May 13, 2017

Excellent day.As it is a beautiful Spring day, we hope it will stay around and turn into summer, banishing winter until later this year.

With a day like today, I just had to take Joan outside and go for the first visit of the rynek this year. We went to our usual place, the Room, and were happy to meet with our old waiter from last year, Eugeniusz. He's a young man in his mid-twenties with a love of travel and he told us of the places he visited since we last met. He returned from Madrid and Tenerife not long ago so we had a lot to talk about exchanging our adventures.

The menu has been changed there, upgraded as they say and with it the prices. Joan was a little hungry so she ordered caffe Mrzona and apple pie. I chose the same coffee but with cheesecake, We sat and talked for a while and then walked around the rynek viewing a few changes in cafes and a civil wedding. Rather than just walking back to the car we took a walk up Wrocławska street and were pleasantly surprised to see that it has been completely renovated, including the street itself. It leads directly to Kupieć Pozńanska, a shopping center. Turning to the right we passed a tram stop and I took pictures of people. I like the one of the man sitting in the tram looking at me.

From there we went back to Plac Wolnośći where our car was parked underground. The fountain is working, water flowing all around it, so I took several pictures while Joan sat on a bench sunbathing. Back home, I wrote this blog, made the picture show and Joan prepared dinner for tonight, a Cobb salad.

Ponieważ jest to piękny wiosenny dzień, mamy nadzieję, że pozostanie tam i zmieni się w lato, wycofując zimę do końca tego roku.

Z takim dniem jak dzisiaj musiałem wziąć Joan na zewnątrz i pojechać na pierwszą wizytę na rynku w tym roku. Poszliśmy do naszego zwykłego miejsca, w Pokoju i z przyjemnością spotkaliśmy się z naszym starym kelnerem z ubiegłego roku, Eugeniusz. Jest młody w połowie lat dwudziestych z miłością do podróży i powiedział nam o miejscach, które odwiedził od ostatniego spotkania. Wkrótce wrócił z Madrytu i Teneryfy, więc musieliśmy wiele rozmawiać o wymianę naszych przygód.

Menu było tam zmieniane, uaktualniane, jak mówią i wraz z nimi ceny. Joanna była trochę głodna, więc zamówiła kawę Mrzoną i jabłko. Wybrałem tę samą kawę, ale z sernikem, usiedliśmy i rozmawialiśmy przez chwilę, po czym poszliśmy po okolicy, oglądając kilka zmian w kawiarni i ślub cywilny. Zamiast chodzić do samochodu, pojechaliśmy na ulicę Wrocławską i byliśmy mile zaskoczeni tym, że została ona całkowicie odnowiona, a także sama ulica. Prowadzi bezpośrednio do Kupset Pozńanska, centrum handlowego. Skręcając w prawo przejechaliśmy przystanek tramwajowy i robiłem zdjęcia ludzi. Lubię człowieka siedzącego w tramwaju patrzącego na mnie.

Stamtąd wróciliśmy do Placu Wolnośći, gdzie nasz samochód był zaparkowany pod ziemią. Fontanna działa, woda płynęła wokół niego, więc zrobiłem kilka zdjęć, podczas gdy Joanna siedziała na ławeczce do opalania. Wróciłem do domu, napisałem ten blog, zrobiłem pokaz zdjęć i Joan przygotował kolację na dzisiejszą noc, sałatkę Cobba.

Late anniversary

We usually celebrate our anniversary on August 12th but last year it was put on hold because of Joan's stroke so we made up for it tonight. With a reservation at the Hacienda restaurant for 19:00 we left home at 18:15 so we wouldn't be late. We arrived 20 minutes early so we took a little drive to the small church just outside of Bedrusko and got there just as mass ended. We went inside and I took a few pictures.

We were back to the restaurant by 19:00 and it would not have mattered because there were no other customers there. That was surprising since this is a popular restaurant. Our reserved table was waiting. Joan ordered a Pepsi to drink and I, a bowl of Chłodnik to start and water to drink. The Chłodnik was exceptional with hard boiled egg whites added and no taste of the beets inside. A little while later the waitress returned for our order which was the same for both of us, Duck breast with apples, red cabbage and pyzy and gravy. Those are the white dumplings you see on the plate, made in the restaurant and delicious. Everything was very tasty. I had had this dinner before but it was the first time for Joan.

After dinner we ordered caffe lattes and a nice little dessert, Lodowy Torcik Vanilaliowy. This is a round, almost frozen, vanilla ice cream on top of a thin layer of chocolate and a touch of strawberry jam in the center. It also has a little whipped cream with orange, grape, strawberry and plum fruit. It is a good dessert. It was a good way to celebrate 42 years being in love.

Zwykle świętujemy naszą rocznicę 12 sierpnia, ale w zeszłym roku została ona zawieszona z powodu udaru Joan, więc dziś przygotowaliśmy się na to. Z rezerwacją w restauracji Hacienda na 19:00 wyszliśmy z domu o 18:15, więc nie spóźniliśmy się. Przyjechaliśmy 20 minut wcześnie, więc wzięliśmy trochę jazdy do małego kościoła na obrzeżach Bedrusko i dostaliśmy się tam, jak masa skończyła się. Weszliśmy do środka i zrobiłem kilka zdjęć.

Wróciliśmy do restauracji o 19:00 i nie miało to znaczenia, bo nie było tam innych klientów. To było zaskakujące, ponieważ jest to popularna restauracja. Nasz zarezerwowany stolik czekał. Joanna nakazała Pepsi'owi wypić, a miskę chutneya ma się rozpocząć i wypić wodę do picia. Chłodziarka była wyjątkowa z twardego gotowane białka jajka i nie smak buraka w środku. Trochę później kelnerka wróciła na nasze zamówienie, które było takie samo dla nas obu, kaczki piersi z jabłkami, czerwoną kapustą, kurzem i sosem. To są białe pierożki, które widać na talerzu, wykonane w restauracji i pyszne. Wszystko było bardzo smaczne. Miałem wtedy obiad, ale to był pierwszy raz dla Joanny.

Po kolacji zamówiliśmy kawiarenki i miły mały deser, Lodowy Torcik Vanillaliowy. Jest to okrągłe, prawie zamrożone lody waniliowe na wierzchu cienkiej warstwy czekolady i dotyk dżemu truskawkowego w środku. Ma też trochę bitą śmietaną z owocami pomarańczy, winogron, truskawek i śliwek. To dobry deser. To była dobra okazja, aby uczcić 42 lata zakochanych.

Thursday, May 11, 2017

Synergy Spanish

One of the things that always frustrates me is the lack of support or difficulty of finding where to get help with a specific software program I might be using. However, I have one program that does a fantastic job in that area when there might be a problem, which is rare.  That program is Synergy Spanish by Marcus Santamaria. Joan and I have been using it to learn Spanish. In my opinion it's the best program out there. The last two days I had a problem downloading some new videos, easily made contact with them and they have worked tirelessly to resolve the problem. I think it took two days only because of the time difference between Poland and the U.S., where the program originates from. We have the Pimsleur CD Spanish courses, both beginner and advanced and, while it is good, it does not give you anywhere near the amount of material that  Synergy Spanish does. With this course you get audio, video and printable materials of every lesson. For us that is great because Joan learns better visually and I through audio. I print out every lesson so Joan can see the written text to them. Yes, it is a paid course but when you take into account what the cost would be to have a private Spanish teacher seven days a week, the cost is minimal. Every day Marcus is in our house helping us learn Spanish. I wish there would have been a program like this for Polish when I started to learn it ten years ago. So, yes, this is a recommendation if you are interested at all in learning Spanish you might want to try this program first.

I had two conversation exchanges today, one Polish and one Spanish. My Polish partner lives in Koszalin, near the Baltic Sea. He was having trouble pronouncing sin and sing until I told him to pronounce the second one like SEENG. My Spanish partner is from the Basque region but lives in Morocco for the next few years. Both are always interesting to talk with.

Jedną z rzeczy, która zawsze mnie frustruje, jest brak wsparcia lub trudności ze znalezieniem informacji, gdzie można uzyskać pomoc dotyczącą konkretnego programu, którego używam. Mam  jeden program, który wykonuje świetną robotę w sytuacji, kiedy może wystąpić problem, ale to jest rzadko. Program nazywa sie Synergy Spanish opracowany przez  Marcus Santamaria. Joan i ja używaliśmy go do nauki języka hiszpańskiego. Moim zdaniem jest to najlepszy program. Przez ostatnie dwa dni miałem problem z pobieraniem nowych filmów wideo, za to łatwo nawiązałem z nimi kontakt i oni niestrudzenie pracowali, aby rozwiązać problem. Myślę, że zajęło im to tylko dwa dni  z powodu różnicy czasu między Polską i Stanami Zjednoczonymi, skąd pochodzi program. Mamy kursy języka hiszpańskiego Pimsleur CD, zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych i mimo, że  jest dobry, nie daje Ci nawet w przybliżeniu tej ilości materiałów co Synergy . Z tym kursem otrzymasz materiały audio, wideo i materiały do wydruku do każdej lekcji. Dla nas jest to świetne, ponieważ Joanna uczy się lepiej wizualnie, a ja przez audio. Drukuję każdą lekcję, aby Joan mogła zobaczyć  napisany tekst. Tak, to jest płatny kurs, ale biorąc pod uwagę, ile kosztowałoby wynajęcie prywatnego nauczyciela języka hiszpańskiego przez siedem dni w tygodniu, koszt jest minimalny. Marcus jest codziennie w naszym domu, pomagając nam uczyć się hiszpańskiego. Chciałbym, aby taki program był do języka polskiego wtedy , kiedy zacząłem się go uczyć dziesięć lat temu. Tak, to jest  rekomendacja. Jeśli jesteś zainteresowany  nauką hiszpańskiego możesz najpierw spróbować tego programu.

Dziś miałem dwie rozmowy w ramach wymiany języków, jedną polską i jedną hiszpańską. Mój polski partner mieszka w Koszalinie, w pobliżu Morza Bałtyckiego. Miał problemy z wymawianiem słów sin i sing , dopóki nie powiedziałem mu, aby ten drugi wymówić , jak SEENG. Mój hiszpański partner pochodzi z regionu Basków, ale będzie mieszkać w Maroku przez najbliższe kilka lat. Obaj są interesującymi rozmówcami.

Wednesday, May 10, 2017

Chicago Polish ParadeThanks to reader Stephanie, who attended the Polish Parade in Chicago last Saturday, I was able to post pictures and videos she took. The first seven pictures with the white time stamp in the top right hand corner are videos and if you click on each picture you will get movement.  You can also enlarge the screen for better viewing. There were protestors there against and for the current Polish government.

Unbelievable! It's May 10th and we haven't been to an outside café in the rynek one time yet this year. Last night it was -3c....in May. You talk about climate change. I know most people think of rising sea levels and hot weather but it's about more than that. It's also about changes in weather patterns and this certainly is one of those. We've been back from Spain for almost two weeks and have seen only 4 days with sunshine. As the "Dude" from The Big Lebowski movie says, "This will not stand"!

Yesterday I went to my urologist for my 6 month PSA check-up and everything is fine. That was good news. I also had concerns about a few low levels in my blood test but he said it was only a lack of vitamin B12 and that can be remedied. Joan still has her cough after all the medications and inhalators for the last month. She has another doctor visit on the 29th. Cousin Andrej, last night, said maybe it's the weather here that is causing it because in Spain her cough was almost gone, now it has returned. Maybe he is right.

Friday we celebrate 42 years of being together so I am taking her to the Hacienda restaurant just north of Poznań. We were there last year and really liked their cuisine. I know she will be happy with it. She deserves the best. More than half of our lives we have been together, travelled to many places, experienced both good and bad times together and the only thing that has changed is we have added a few years to our life stories. God willing, we have many more to add together.

Dzięki czytelniczce  Stephanie, która w ostatnią sobotę wzięła udział w Paradzie Polskiej w Chicago, mogłem opublikować zdjęcia i filmy, które ona zrobiła. Pierwsze siedem zdjęć z białym znacznikiem czasu w prawym górnym rogu to filmy i jeśli klikniesz na każde zdjęcie uruchomisz film. Możesz także powiększyć ekran, aby lepiej oglądać. Na Paradzie byli zarówno protestujący przeciw obecnemu polskiemu rządowi, jak i popierający go.

Nie do wiary! Jest 10 maja, a jeszcze w tym roku nie byliśmy w kawiarni na świeżym powietrzu na Rynku. Wczoraj było 3C .... w maju. Mówi się o zmianie klimatu. Wiem, że większość ludzi myśli o wzroście poziomu morza i upałach, ale  chodzi o coś więcej. Chodzi tu również o zmiany wzorców w  pogodzie i obecna sytuacja na pewno jest jednym z nich. Wróciliśmy z Hiszpanii prawie dwa tygodnie temu i widzieliśmy tylko 4 dni ze słońcem. Jak "Dude" z filmu Big Lebowskiego mówi: "To nie do wytrzymania"!


Wczoraj poszedłem do mojego urologa, aby sprawdzić co półroczny poziom PSA i wszystko jest w porządku. To była dobra wiadomość. Miałem też obawy co do kilku zaniżonych poziomów w badaniu krwi, ale lekarz powiedział, że to tylko brak witaminy B12 i można to wyleczyć.  Joan wciąż ma kaszel po wszystkich lekarstwach i inhalatorach zastosowanych w ostatnim miesiącu. Kolejną wizytę lekarską ma  29 maja. Wczoraj wieczorem kuzyn Andrzej powiedział, że może  pogoda  powoduje kaszel, ponieważ w Hiszpanii prawie wcale go  nie miała, a teraz wraca. Może ma rację.


W piątek świętujemy 42 lata bycia razem, więc zabieram ją do restauracji Hacienda na północ od Poznania. Byliśmy tam w zeszłym roku i naprawdę smakowała nam ich kuchnia. Wiem, że będzie  szczęśliwa. Zasługuje na to, co najlepsze. Ponad połowę naszego wspólnego życia podróżowaliśmy do wielu miejsc, doświadczyliśmy zarówno dobrych, jak i złych czasów, a jedyną rzeczą, która się zmieniła, jest dodanie kilku lat do naszej opowieści o życiu. Jak Bóg da, razem mamy dużo więcej do  dodania.

Tuesday, May 09, 2017

Another cousin.

Amy
 
Just had a scare when Google notified me that my password didn't work for me to get into my blog and to change it. I did and it took me to a new setup for a blog, stating I was not NOT the author of ANY blog so I couldn't get into this one. After 20 minutes of figuring out what was wrong I am back here. It made me realize a part of my current life would be gone if I didn't blog each day. I guess it's like therapy for me and I need my daily "fix". I'm also very grateful to all readers for your support over the years. Some of you I've actually met in person, some not, but you all mean a lot to me. I like to get your comments, even you, Anonymous, when they were somewhat negative towards Joan and I. Now we have a better relationship and I'm thankful for that.

You should have seen our day today. The morning was gray, cloudy and raining. At 12:30 the sun came out and blue skies. 14:15 it was gray, cloudy and raining. 15:30, sunny and blue skies. Off and on like that all day. We went out during one of the sunny times and got back just before the rain began again.

I talked with our friend, Radek, who is making a trip in June to visit the capital cities of Lithuania, Latvia and Estonia. These are three small Baltic states northeast of Poland that we have not visited yet. It will be interesting to hear what he has to say about them when he returns.

After saying I am finished with genealogy research, I now have contact with Amy Sassenberg, a distant cousin from the Rajewski side of the family. I wrote to her years ago but she was unable to respond at the time. I found her through Facebook and now we have contact. I am hoping she can fill in missing information of her side of the family.

Po prostu przestraszyłem się, gdy Google powiadomił mnie, że moje hasło, aby wejść na blog nie działa i trzeba je zmienić. Zrobiłem tak, a wtedy zostałem przeniesiony  do nowej konfiguracji bloga, gdzie stwierdzono, że  nie jestem autorem żadnego bloga, więc nie mogę się do niego dostać. Po 20 minutach zrozumiałem, co się stało i znowu tu jestem. Ten przypadek sprawił, że uświadomiłem sobie, że część mojego obecnego życia zniknie, jeśli  codziennie nie będę blogować. Myślę, że to jest dla mnie jak terapia i potrzebuję mojej codziennej "naprawy". Jestem też bardzo wdzięczny wszystkim czytelnikom za wasze wsparcie przez lata. Z niektórymi z was spotkałem się osobiście, z niektórymi nie, ale wszyscy dużo dla mnie znaczycie. Lubię komentarze, nawet Twoje, Anonimie,  gdy były nieco negatywnie wobec Joan i mnie. Teraz mamy lepsze relacje i jestem za to wdzięczny.

Powinieneś widzieć nasz dzisiejszy dzień. Ranek był szary, pochmurny i padał deszcz. O godzinie 12:30 wyszło słońce i pokazało się błękitne niebo. O 14:15 było szaro, pochmurno i padało. O 15:30 - słonecznie i niebieskie niebo. I tak na okrągło przez cały dzień. Wyszliśmy podczas jednego słonecznego momentu i wróciliśmy tuż przed ponownym deszczem.

Rozmawiałem z naszym przyjacielem Radkiem, który w czerwcu wyjeżdża do stolic Litwy, Łotwy i Estonii. Są to trzy małe bałtyckie państwa na północ od Polski,  których jeszcze nie odwiedziliśmy. Będzie interesującym  usłyszeć, co ma o nich do powiedzenia, kiedy wróci.

Po tym, jak powiedziałem, że skończyłem badania genealogiczne, mam teraz kontakt z Amy Sassenberg, daleką kuzynką z rodziny Rajewskich. Napisałem do niej wiele lat temu, ale w tym czasie nie była w stanie odpowiedzieć. Znalazłem ją przez Facebook i teraz mamy kontakt. Mam nadzieję, że może uzupełnić brakujące informacje o rodzinie z jej strony.

Monday, May 08, 2017

COLD


This is the coldest month of May since we have been here the last 10 years and to think at this time last week we were sitting in the sunshine, 20c and looking at the Mediterranean Sea. What a difference a week makes! It's not a complaint, I accept the weather for what it is and am happy to be alive and in love still.

In our conversation with the grandson last night I was surprised to hear he is learning Spanish also. It is something I think I can help him with, even long distance. He is working again but only part-time so it doesn't interfere with his university studies. He has been saving some of his earnings to visit us next year. I told him to study hard and we would meet him in Spain.

So France has a new president and as a member of the EU he wants to impose sanctions on Poland.

Globalist candidate  Macron has threatened Poland with sanctions if he becomes France’s new leader on 7 May. Speaking to several newspapers he said: “When the rights and values of the European Union are not respected, I want sanctions to be taken,” referring to the refusal of Poland to take in migrants from Italy and Greece, Reuters reports.
The Polish government has also clashed with the EU on the subject of its judiciary, which the EU has claimed has been weakened by the conservative Law and Justice Party (PiS) led government.
“In the three months after I’m elected, there will be a decision on Poland,” Macron said.

“You cannot have a European Union which argues over every single decimal place on the issue of budgets with each country, and which, when you have an EU member which acts like Poland or Hungary on issues linked to universities and learning, or refugees, or fundamental values, decides to do nothing.”

To jest najchłodniejszy  maj, odkąd jesteśmy tutaj od dziesięciu lat i pomyśleć, że w zeszłym tygodniu o tym czasie siedzieliśmy w słońcu, przy temperaturze 20C patrząc na Morze Śródziemne. Jaką  różnicę zrobił jeden tydzień! To nie jest narzekanie, akceptuję pogodę jaka jest i to, że jestem szczęśliwy, że żyję i wciąż kocham.

Zeszłej nocy, podczas naszej rozmowy z wnukiem zdziwiłem się, gdy słyszałem, że również uczy się hiszpańskiego. Myślę, że mogę mu pomóc, nawet na odległość.
Ponownie pracuje, ale tylko w niepełnym wymiarze godzin, więc nie przeszkadza mu to w jego studiach uniwersyteckich. Oszczędza trochę ze swoich zarobków, aby odwiedzić nas w przyszłym roku. Powiedziałem mu, aby pilnie studiował, a my spotkamy się z nim w Hiszpanii.

Francja ma nowego prezydenta i jako członek UE chce nałożyć sankcje na Polskę.

Globalny kandydat Macron zagroził Polsce sankcjom, jeśli 7 maja zostanie nowym liderem Francji. Rozmawiając z dziennikarzami  kilku gazet, powiedział: "Kiedy prawa i wartości Unii Europejskiej nie są respektowane, chcę aby sankcje zostały podjęte" nawiązując do odmowy przyjęcia przez Polaków imigrantów z Włoch i Grecji, jak podał  Reuters.

Rząd polski starł się także z UE w kwestii sądownictwa, które, jak twierdzi Unia Europejska, zostało osłabione przez rządzącą konserwatywną partię PiS.

Sunday, May 07, 2017

Skyped

Another Skype with Joan's daughter and grandson, Joe. Both doing well and a nice chat.

Thanks for the comments about the weather bar. I will keep it in place because of them.

Kolejny Skype z córką Joan i wnukiem, Joe. Zarówno robi dobrze i miły pogawędkę.


Dzięki za komentarze dotyczące pogodowego. Z tego powodu zachowam to miejsce.

Saturday, May 06, 2017

Anothr email.

A nice conversation with Pablo in Spain today. He is from the Basque region, northern Spain and, of course, says it is the most beautiful part of Spain. I cannot dispute him since we have not visited that part yet.

After reviewing our latest Spanish lesson I opened up my latest purchase, a book on Spanish grammar but in Polish language. I think it can help with both languages because there are many words in Polish I do not know yet so I look them up to expand my vocabulary in Polish and Spanish at the same time. At first I thought it would be good to get this book in English but that is not possible since it is written by a Polish company. Now I think it is better for me this way.

Joan was busy in the morning doing some cleaning and preparing our dinner for tonight. On this, yet another gray day, we went out for a little while just to outside for awhile. I looked at the forecast for Poznań using the weather bar at the top of my blog but see some how they have switched the place to a different town and I cannot find how to change it back because their website has changed and they give no information. I will wait a few days to see if they correct it and if not I will remove the weather bar completely. Of how much interest is it to you readers anyway? Probably not much.

Thanks to Gen Dobry I received another email from a man from Brisbane, Australia whose family immigrated there from a displaced persons camp in 1949 when he was 3 years old. It's as interesting for me to hear his stories of family history discoveries as it was when I made mine. His grandparents lived in Mamlicz, a small town south of Bydgoszcz, not too far from Poznań. Maybe one of these nice days we'll take a drive there and take some pictures to send to him.

Przeprowadziłem dzisiaj miłą rozmowę z Pablo z Hiszpanii. On jest z Kraju Basków, z północnej Hiszpanii i, oczywiście, mówi, że jest to najpiękniejsza część Hiszpanii. Nie mogę z nim polemizować, ponieważ nie odwiedziliśmy tej części jeszcze. 
 
Po zapoznaniu się z naszą ostatnią lekcję hiszpańskiego, otworzyłem mój najnowszy zakup, książkę z gramatyką hiszpańską, ale w języku polskim. Myślę, że to może pomóc w uczeniu się obu języków, ponieważ jest wiele słów w polskim, których jeszcze nie znam, a sprawdzając je, poszerzam moje słownictwo w języku polskim i hiszpańskim w tym samym czasie. Na początku myślałem, że byłoby dobrze dostać tę książkę w języku angielskim, ale nie jest to możliwe, ponieważ jest napisana przez polską firmę. Teraz myślę, że ten sposób jest lepszy.
 
Joan była rano zajęta sprzątaniem i przygotowaniem naszego obiadu na dzisiejszy wieczór. Dziś jest kolejny szary dzień, wyszliśmy tylko na chwilę na zewnątrz, by pobyć trochę na dworze. Spojrzałem na prognozę pogody dla Poznania, który pojawia się w górnej części mojego bloga, ale niestety została przełączona na inne miasto i nie wiem, jak zmienić je z powrotem, ponieważ ich strona się zmieniła i nie ma żadnych informacji. Poczekam kilka dni, aby zobaczyć, czy to poprawią, a jeśli nie, usunę ten pasek pogody. Na ile w końcu interesuje to was, czytelników? Prawdopodobnie nie za bardzo. 
 
Dzięki Gen Dobry otrzymałem kolejny e-mail od człowieka z Brisbane w Australii, którego rodzina wyemigrowała tam z obozu dla przesiedleńców w 1949 roku, gdy miał 3 lata. Bardzo interesujące było usłyszeć jego opowieści o historii odkryć rodzinnych, podobnych do moich. Jego dziadkowie mieszkali w Mamliczu, małym miasteczku na południe od Bydgoszczy, nie bardzo daleko od Poznania. Może któregoś ładnego dnia podjedziemy tam i zrobimy kilka zdjęć, aby mu wysłać.

Friday, May 05, 2017

Thanks!

I would like to say thanks to you who have read my letter in Gen Dobry and taken the time to write to me. Since my own genealogy research is pretty much at it's end I don\t mind taking the time trying to help you start or continue yours. It's still exciting to make new discoveries, whether it's about my family or yours.

It's nice to be back home and renewing conversations with my language exchange partners. Yesterday I had two, one Polish, one Spanish. Today will be the same and then we go food shopping for the week.

Actually, my laptop shut down again during my first conversation and before my second one began so I had about half of one conversation. Earlier I went to have some pre-hand surgery blood tests done and they took six viles out of me. First time that's ever happened. The good news is the clinic has automated even more and now the results are available online.

Chciałbym podziękować tym, którzy przeczytali mój list w Gen Dobry (portal Polish Roots przyp. A.S.) i poświęcili czas na napisanie do mnie. Ponieważ moje własne badania genealogiczne są prawie na ukończeniu, nie mam nic przeciwko temu by poświęcić trochę czasu starając się pomóc Ci rozpocząć lub kontynuować Twoje. Robiąc odkrycia jest nadal ekscytujące, niezależnie od tego, czy chodzi o moją rodzinę czy Twoją.

Miło być w domu i wznawiać rozmowy z moimi partnerami z wymiany językowej. Wczoraj miałem dwie, jedną polską i jedną hiszpańską. Dzisiaj będzie tak samo, a potem jedziemy na zakupy na cały tydzień.

Właściwie mój laptop znowu wyłączył się podczas mojej pierwszej rozmowy i przed drugą zaczął się zamykać, więc miałem około pół rozmowy. Wcześniej poszedłem zrobić kilka testów krwi przed operacją chirurgiczną, gdzie  pobrano sześć fiolek. Po raz pierwszy tak się stało. Dobrą wiadomością jest to, że klinika zautomatyzowała się jeszcze bardziej i teraz wyniki są dostępne online.

Thursday, May 04, 2017

American soccer.Well, we have a future college soccer player in our family now. Makenzie Rajewski, from the Michigan Rajewski families just signed to attend Alma college and will play on their soccer team. Alma College is a private, liberal arts college located in Alma, Michigan, United States. The enrollment is approximately 1,400 students, and the college is accredited by the North Central Association of Colleges and Schools. My own nephew, Walter Piekarczyk IV, also plays as a goalie on his high school team.

I tried the self-repairing of th gray spots in my latest pictures on my Sony camera but it didn't work. I guess I will have to take it into a photo shop to see if they can clean the lens properly. I hate seeing those gray spots in what could be some very nice pictures.

Cóż, mamy teraz przyszłego piłkarza w naszej rodzinie. Makenzie Rajewski, z rodziny Rajewskich z Michigan, właśnie zapisał się na uczelnię w  Alma i będzie grać w ich klubie piłkarskim. Alma College to prywatna uczelnia artystyczna z siedzibą w Alma, w stanie Michigan, w Stanach Zjednoczonych. Liczba przyjętych studentów wynosi około 1.400 , a uczelnia jest akredytowana przez North Central Association of Colleges and Schools. Mój bratanek, Walter Piekarczyk IV, gra  jako bramkarz w swojej szkole średniej.

Próbowałem sam zlikwidować szare plamki na moich najnowszych zdjęciach zrobionych przez aparat Sony, ale się nie udało. Myślę, że będę musiał zabrać aparat do sklepu fotograficznego, aby sprawdzić, czy można dokładnie wyczyścić soczewkę. Nienawidzę patrzeć na szare plamki na tym, co mogłoby być bardzo ładnymi zdjęciami.

Wednesday, May 03, 2017

It's coming!

When we lived near Chicago, May 3rd was always a special day of celebration although sometimes the day was moved forward to a weekend day. This year the 126th Chicago Polish Parade is celebrating the Polish Constitution of 1791 in honor of the first democratic constitution in Europe and second in the world only to the United States Constitution. Every year the Parade gathers thousands of people devoted to Polonia and Poland. Thousands more are expected to be drawn to the television coverage of the parade provided by Polish TV stations.  Polish values, history, traditions and culture will be presented by the participants of this biggest outside Poland Parade.

Date of Parade:May 6, 2017 State St, Chicago, IL

Raising of the Flag Ceremony on Daley Plaza: May 6, 2017 at 9 AM.
Grand Marshal: Honorable Diann K. Marsalek

Vice Marshal: Bozyslawa Andersohn & Father Pawel Kosinski

Friend of Polonia: Alderman Ariel Reboyras   
Parade Motto: Tadeusz Kosciuszko – Hero of Poland and the United States
Parade Queen: Julia Szumny
1st Runner Up: Kasia Kolanko   2nd Runner Up: Alicja Kwiatkowska
Polish Constitution Parade Banquet Saturday Evening, May 6, 2017
 
As you can see, it's an all day event with many hundreds of participants and thousands of spectators. The parade lasts for hours and lots of Polish food, music and drink is available. We have nothing in Poznań that even comes close to that.

Kiedy mieszkaliśmy w Chicago, 3 maja był zawsze szczególnie celebrowanym dniem , choć czasami dzień został przesunięty na weekend. W tym roku 126. Parada Polonii w Chicago świętuje polską Konstytucję z 1791 r. na cześć pierwszej demokratycznej konstytucji w Europie i drugiej na świecie po konstytucji Stanów Zjednoczonych. Co roku Parada gromadzi tysiące ludzi poświęcających się na rzecz  Polonii i Polski. Oczekuje się ,że tysiące zostaną zainteresowane transmisją parady przez polskie stacje telewizyjne. Polskie wartości, historia, tradycja i kultura zostaną zaprezentowane przez uczestników największej Polskiej Parady.
Data parady: 6 maja 2017 State St, Chicago, IL
Uroczysta ceremonia podniesienia flagi na Daley Plaza: 6 maja 2017 r. O godzinie 9.00.
Wielki Marszałek: czcigodna Diann K. Marsalek
Wicemarszałek: Bozyslawa Andersohn & Ojciec Paweł Kosiński
Przyjaciel Polonii: Alderman Ariel Reboyras
Motto parady: Tadeusz Kościuszko - Bohater Polski i Stanów Zjednoczonych
 Królowa Parady: Julia Szumny
I miejsce na mecie: Kasia Kolanko drugie: Alicja Kwiatkowska
Bankiet Polskiej Parady z okazji Dnia Konstytucji w sobotę, 6 maja 2017 r

Jak widać, jest to wydarzenie całodniowe z setkami uczestników i tysiącami widzów. Parada trwa wiele godzin z dostępem do polskiego jedzenia, muzyki i napojów. Nie mamy w Poznaniu nic, co choćby trochę przypominało to, co w Chicago..