Thursday, May 25, 2017

Promises, promises.

So many promises made, so many broken. I think it is only right this has happened now.

The European Parliament has voted to end visa-free travel for Americans within the EU.
It comes after the US failed to agree visa-free travel for citizens of five EU countries – Bulgaria, Croatia, Cyprus, Poland and Romania – as part of a reciprocity agreement. US citizens can normally travel to all countries in the bloc without a visa. The vote urges the revocation of the scheme within two months, meaning Americans will have to apply for extra documents for 12 months after the European Commission implements a “delegated act” to bring the change into effect.

The above article was from March 2017. Checking further I found this from May 2, 2017.

The European Commission will NOT reinstate visa requirements for Americans who want to visit Europe, despite the European Parliament's recent vote to end the preferential treatment over a lack of full visa reciprocity between the U.S. and all members of the European Union.

The question was spurred by the U.S. refusal to waive visa requirements for citizens of Bulgaria, Croatia, Cyprus, Poland and Romania, as we reported when the Parliament called for reinstating visas for Americans in MARCH.

Explaining its decision, the European Commission said Tuesday that in recent months, "contacts with U.S. interlocutors at the political and technical level were intensified," and the American government has committed to changing its policies once the five countries meet legal requirements.

Work on an agreement will continue at the EU-U.S. Justice and Home Affairs Ministerial Meeting that's set for June of this year, the commission says.

The European Union "will always choose engagement, commitment and patient diplomacy over unilateral retaliation," the body's commissioner for migration, home affairs and citizenship Dimitris Avramopoulos said via Twitter today.

Source; National Public Radio

Tyle obietnic, tyle złamanych. Myślę, że to prawda, że tak się teraz dzieje.
Parlament Europejski głosował za rozwiązaniem bezwizowego podróżowania Amerykanów w UE.

Doszło do tego  po tym, jak Stany Zjednoczone nie uzgodniły podróży bezwizowych dla obywateli pięciu krajów UE - Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Polski i Rumunii - w ramach umowy o wzajemności wymiany usług. Obywatele USA mogą normalnie podróżować do wszystkich krajów  Unii bez wizy. Głosowanie zaleca  wycofanie programu w ciągu dwóch miesięcy, co oznacza, że Amerykanie będą musieli ubiegać się o dodatkowe dokumenty przez 12 miesięcy po tym, jak Komisja Europejska wdroży "uprawomocniony akt" wprowadzający zmianę.

Powyższy artykuł pochodzi z marca 2017 r. Sprawdzając dalsze znalazłem ten z 2 maja 2017 r.

„Komisja Europejska nie przywróci wymogu wizowego dla Amerykanów, którzy chcą odwiedzić Europę, pomimo ostatniego głosowania Parlamentu Europejskiego w sprawie zakończenia preferencyjnego traktowania nad brakiem pełnej wzajemności wizowej między Stanami Zjednoczonymi a wszystkimi członkami Unii Europejskiej.

Kwestia ta była spowodowana odmową USA odstąpienia od wymogów wizowych dla obywateli Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Polski i Rumunii, o czym donieśliśmy, kiedy Parlament wezwał do przywrócenia wiz dla Amerykanów w marcu.

Wyjaśniając swoją decyzję Komisja Europejska powiedziała we wtorek, że w ostatnich miesiącach wzrosły "kontakty z rozmówcami z USA na poziomie politycznym i technicznym", a rząd amerykański zobowiązał się do zmiany polityki, kiedy pięć krajów spełni wymagania prawne.

Prace nad umową będą kontynuowane między  Wymiarem Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Rady Unii Europejskiej i  USA,  które mają się odbyć w czerwcu bieżącego roku, jak podaje komisja.

Unia Europejska "zawsze wybierze zaangażowanie, zobowiązanie i wyważoną dyplomację nad  kwestię jednostronnego odwetu" - powiedział dziś na Twitterze komisarz ds. Migracji, Spraw Wewnętrznych i Obywatelstwa Dimitris Avramopoulos.

Źródło; Krajowe Radio Publiczne

No comments: