Wednesday, May 31, 2017

Przyjma

Following up on the story about the hidden barrels in Przyjma, the Governor of Wielkopolska, Zbigniew Hoffmann, presided over the meeting of the Voivodeship Crisis Management Team yesterday.The subject of the meeting was a discussion of the situation of the news related to the disclosure of hazardous materials stored without permission in the gravel site. The services provided the voivodeship with the range of activities undertaken. Firefighters  disclosed more than two hundred barrels of dangerous substances in the mining plant. Most of the barrels are tight and the ones that have been unsealed have been securedThe situation was monitored by two groups of chemical and ecological rescue from Kalisz and Konin and environmental inspectors. The area was protected by the police, which conducts appropriate proceedings. The incident does not present a direct threat to the local residents.The District Mining Authority in Poznan has decided to remove the landfill by the landlord.
 
The questions that should be asked are why it took over two years of complaints by local residents before the local police or civic authorities did anything about it.

W związku z historią o ukrytych beczkach w Przyjmie, wojewoda wielkopolski, Zbigniew Hoffmann, przewodniczył wczoraj spotkaniu Wojewody ds. Zarządzania Kryzysowego.
Tematem spotkania była dyskusja nad sytuacją po wiadomości o ujawnieniu niebezpiecznych materiałów przechowywanych w żwirowni bez zezwolenia. Usługi świadczone województwu obejmowały szereg  działań. Strażacy ujawnili w kopalni ponad dwieście beczek niebezpiecznych substancji. Większość beczek jest szczelnie zamkniętych, a te, które były niezaplombowane zostały zabezpieczone. Sytuację monitorowały dwie grupy ratownictwa chemicznego i ekologicznego z Kalisza i Konina oraz  inspektorzy ds. środowiska. Obszar został objęty ochroną przez policję, która prowadzi właściwe postępowanie. Incydent nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla mieszkańców.

Urząd Górnictwa Okręgowego w Poznaniu zdecydował o usunięciu składowiska przez właściciela

No comments: