Tuesday, February 28, 2017

No operation.

So. the jammed thumb on my right hand has a 50/50 chance of being repaired through surgery according to the orthopedic doctor I saw today. With those kind of odds I don't think it's worth it. I can live with it the way it is.

I woke up today unable to speak because my vocal cords felt like they were all dried up. After drinking several cups of tea with honey and ginger, sound finally came though but still an octave lower. Rather than waiting around for this to go away on its own I went to the pharmacy and got some medicine to help it.

Więc. zacięty kciuka na mojej prawej ręce ma 50/50 szansę być naprawione poprzez operację zgodnie z ortopeda widziałem dzisiaj. Z tych rodzaju kursy nie sądzę, że warto. Mogę z tym żyć tak jest.


Obudziłam się dzisiaj w stanie mówić, ponieważ moje struny głosowe czuł jakby były wszystkie wyschły. Po wypiciu kilku filiżanek herbaty z miodem i imbirem, dźwięk wreszcie choć ale o oktawę niżej. Zamiast czekać aż do tego, aby odejść na własną rękę poszłam do apteki i dostaliśmy jakieś lekarstwo na to poradzić.

Monday, February 27, 2017

Repair day.

I went to Fiat Auto Centrum to turn in my car for the repair only to find out they would not have a car for me to use until Wednesday. I went back home, called PZU to tell them about the change of rental and 10 minutes later they called to tell me to go back today at 16:30 and a rental car would be there waiting for me. I said I didn't need one until Wednesday but they had already made the arrangements so I went.

They took my car into the service area, gave me the paperwork and then \I waited for PZU to arrive with the rental car. At 17:10 a car lorry arrived with a Skoda Citigo model on the back of it. The lorry driver filled out the papers, I signed them and he put the car on the ground for me. I think this model must be the bottom of the line Skoda, My Panda has many more features than this car, is easier to drive and is more comfortable. I can't wait to get it back. Buying a Panda was one of the best decisions we made in Poland, contrary to the advice of many.

The rental agreement is good for 7 days but if the car is not fixed the PZU representative told me to call them for an extension. They, in turn, will call the Fiat dealer and ask why the repair is taking so long.

Poszedłem do Fiat Auto Centrum, aby włączyć do mojego samochodu do naprawy tylko dowiedzieć się, że nie będą mieć samochód dla mnie wykorzystać do środy. Wróciłem do domu, zwany PZU, aby powiedzieć im o zmianie wynajem i 10 minut później zadzwonił do mnie wrócić dzisiaj o godzinie 16:30 i wynajem samochodów będzie tam na mnie czeka. Powiedziałem, że nie potrzebuję do środy, ale mieli już ustalenia więc poszedłem.

Zabrali mojego samochodu do obszaru usług, dał mi papiery, a potem \ Czekałem PZU przybyć z wynajętego samochodu. Na 17:10 ciężarówka samochód przyjechał z modelu Skoda Citigo z tyłu to. Kierowca ciężarówki wypełnione dokumenty, podpisałem je i postawił samochód na ziemi dla mnie. Myślę, że model ten może być dno linii Skody, Moja Panda ma wiele więcej funkcji niż ten samochód jest łatwiejszy w prowadzeniu i bardziej komfortowe. Nie mogę się doczekać, aby go odzyskać. Zakup Panda była jedna z najlepszych decyzji, jakich dokonaliśmy w Polsce, wbrew radom wielu.

Umowa najmu jest dobra przez 7 dni, ale jeśli samochód nie jest stały przedstawiciel PZU powiedziano mi zadzwonić do nich o przedłużenie. Oni z kolei wywoła dealerem Fiata i zapytać, dlaczego remont trwa tak długo.

Sunday, February 26, 2017

Deep throat!

😂😇The cold bug got deeper into my body last night and this morning my voice is about one octave lower. I like it :-) It's a good voice for a radio announcer which I was for two years when I lived in Spain a century ago.  Looking back at it now, that was a fantastic experience for me, one I was too young(18) and dumb to take full advantage of but it did give me a deep longing to return to Spain some day. I've fulfilled that longing 5 times since we've been living in Poland and have another time coming up soon. It only took half a century for fulfillment :-)

Joan is almost back to normal now and made peanut butter soup last night for dinner. It's a strange combination of ingredients but a good soup added to our list. Hopefully the time for soups will be gone except for the cold ones like gazpacho and chłodnik.   Naturally, the best gazpacho is always in Spain and in Malaga they have gazpachello, a different kind of gazpacho. Joan is in the living room now studying Spanish and I will join her shortly. We have a little less than two months to get at least a few things learned well enough to use on our trip.

Zimny ​​bug dostał głąb mojego ciała w nocy i dziś rano mój głos o oktawę niżej. I like it :-) To dobry głos spiker radiowy, który miałem przez dwa lata, kiedy mieszkałam w Hiszpanii wieku temu. Patrząc wstecz na to teraz, to było fantastyczne doświadczenie dla mnie, jeden byłem zbyt młody (18) i głupi, aby w pełni wykorzystać możliwości, ale to nie daje mi głębokie pragnienie powrotu do Hiszpanii kilka dni. Mam wypełniło, tęsknoty 5 razy odkąd żyję w Polsce i mają inny czas zbliża się szybko. Wystarczyło pół wieku na wypełnienie :-)

Joan jest prawie wróciło do normy i teraz wykonane masło orzechowe zupę ostatniej nocy na kolację. To dziwna kombinacja składników, ale dobra zupa dodany do naszej listy. Mam nadzieję, że czas do zup zniknie z wyjątkiem zimnych jak gazpacho i Chłodnik. Oczywiście, najlepiej jest zawsze gazpacho w Hiszpanii w Maladze mają gazpachello, inny rodzaj gazpacho. Joan jest w salonie obecnie studiuje hiszpański i będę ją dołączyć wkrótce. Mamy trochę mniej niż dwa miesiące, aby uzyskać co najmniej kilka rzeczy nauczyłem się na tyle dobrze, aby skorzystać z naszej podróży.

Saturday, February 25, 2017

Attacked.

On this sunny day the cold bug is attempting to enter my body but I'm fighting it off with mass doses of vitamin C. I hope it works, I don't have time to be sick while Joan is still recovering. I did make a trip to the store, bundled up with scarf, gloves and hat although it really wasn't necessary today. Last week it was almost Spring-like but I knew it wouldn't last. We should be spending winters in Spain now!

I've made an attempt to have our granddaughters poem go "viral" on FB by asking my "Friends" to post it on their page but so far only two have done it. I think you need 10,000 posts for a viral listing.

I think I've finally realized the Polish meaning of the three different types of friends: przyjaciel, znajomy and kolega. The first is like your best friend, the second is somebody that you just know from somewhere, but not very close. It could be for example somebody whom you meet while walking your dog out. You talk a little about your dogs but don't know anything more about each other and  the third is somebody you know from your class when you are a pupil.  "Kolega" is somebody a little closer to you than "znajomy", a less close friend. Kolega z pracy is a friend from work. Because FB originated in the U.S., everyone is listed as a friend but when you see people with 500 "friends" I'm sure most are just znajomy. What do you think?

W tym słonecznym dniu robal przeziębienia próbuje wniknąć do mojego ciała, ale walczę z nim zmasowanymi dawkami witaminy C. Mam nadzieję, że to zadziała, nie mam czasu, by być chorym gdy Joan jest nadal rekonwalescentką. Zrobiłem wyprawę do sklepu, obwiązany szalikiem, w rękawiczkach i czapce, choć tak naprawdę nie było to dziś konieczne. Ostatni tydzień był prawie wiosenny, ale wiedziałem, że to nie potrwa wiecznie. Powinniśmy już teraz spędzać zimy w Hiszpanii !
 
Zrobiłem próbę "wirusowego" rozpowszechnienia wiersza naszej wnuczki na FB prosząc moich "przyjaciół", aby umieścić go na swoich profilach, ale jak dotąd zrobiło to tylko dwóch. Myślę, że trzeba 10.000 postów, by akcja stała się "wirusowa".

Chyba, że w końcu zrozumiałem, rozróżnienie w języku polskim osób, które się zna, słowami: przyjaciel, znajomy i kolega. Pierwszy z nich jest najlepszym przyjacielem ("best friend"), drugi to po prostu ktoś znajomy, a trzeci jest mniej bliskim przyjacielem. Kolega z pracy to "a friend from work". Ponieważ FB powstał w Stanach Zjednoczonych, mamy na naszym profilu listę przyjaciół ("friends"), ale kiedy widzisz profile ludzi, którzy mają  500 "przyjaciół", to większość z nich to po prostu znajomi. Co sądzicie?

Friday, February 24, 2017

Wrong guess.

I kind of underestimated the time for repairing my car. I thought three days but today at the dealership they told me two weeks. It will go in Monday and they will give me a car to use during the repair time. That is covered under what they call "Auto Cosco" in insurance terms. At the beginning of this year, when it was time to renew the car insurance, I thought about dropping that part to save some money. Now I am glad I didn't. My agent said I had options where to have the car repaired but recommended to take it back to the dealer to be sure the repair was done properly and with factory parts. I don't know what kind of car I will be using but it doesn't really matter.

The time at the dealership this morning made me cancel my Polish lesson for this week but I will do the next two sets of exercises and send them off to Zbyszek.

Joan is better, not coughing as much and getting fiesty so I know she is better.

Weather the last three days has been damp, rainy, gray and chilly. not a good time to be outside.

My translator friend is going to gone for a month so Google will be doing the translations.

Czas naprawy mojego samochodu, tak jakby niedoszacowany. Myślałem, że trzy dni, ale dziś w salonie powiedzieli mi, że dwa tygodnie. Zacznie się w poniedziałek; dadzą mi samochód zastępczy na czas naprawy. Naprawa objęta jest czymś, co nazywają w ogólnych warunkach ubezpieczenia "Auto Casco". Na początku tego roku, kiedy nadszedł czas, aby wznowić ubezpieczenie samochodu, myślałem o pominięciu tej części, aby zaoszczędzić trochę pieniędzy. Teraz cieszę się, że tego nie zrobiłem. Mój agent powiedział, że mam opcje, gdzie  samochód może być naprawiony, ale zalecił, aby zabrać go z powrotem do sprzedawcy, by mieć pewność, że naprawa zostanie wykonana prawidłowo z użyciem części fabrycznych. Nie wiem, co za samochód będę używał, ale to naprawdę nie ma znaczenia.

Ze względu na czas, jaki rano spędziłem w przedstawicielstwie handlowym musiałem odwołać moją lekcję polskiego w tym tygodniu, ale będę robić kolejne dwa zestawy ćwiczeń i wyślę je do Zbyszka.

Joan czuje się lepiej, już tyle nie kaszle i jest coraz bardziej  zadziorna, więc wiem, że jest lepiej.

Pogoda przez ostatnie trzy dni było wilgotna, deszczowa, szara i chłodna. Nie jest to dobry czas, by przebywać na zewnątrz.

Mojego tłumacza nie będzie przez miesiąc (3 tygodnie – przyp. A.S.) więc Google translator będzie tłumaczyć wpisy na polski.

Thursday, February 23, 2017

Tłusty Czwartek.

In Poland, that means eat as many pączki as you can today. Our Elite sweet shop was already sold out at 12:00 and I had to go to another to find 4 of them for us. Even though Joan is still a little sick, she wouldn't miss out on this day. In America you know them as jelly-filled doughnuts although that seems kind of strange since a doughnut has a hole in the middle of it.

Yes, Joan is getting better now and it's a relief after 5 days. I did the food shopping today and was successful at staying within the budget she gave me...110 zl. YaaaaaaaaY !!!

Tomorrow morning I take the car in to get the estimate of cost of repair and make arrangements to have it fixed. I'm guessing it will take three days once they have the parts.

Dzisiaj  w Polsce możesz zjeść tyle pączków ile zdołasz. Nasza cukiernia Elite wysprzedała wszystkie już o godzinie 12:00 i musiałem udać się do innej, aby znaleźć  dla nas 4 sztuki. Mimo, że Joan jest jeszcze trochę chora, nie przegapiłaby tego dnia. W Ameryce znasz je jako pączki wypełnione galaretką, choć wydaje się trochę dziwne ponieważ pączek ma w środku dziurę.

Tak, Joan czuje się coraz lepiej i to, po 5 dniach jest ulga. Dzisiaj zrobiłem zakupy żywności, które okazały się sukcesem, bo zmieściłem się w ramach budżetu, który dała mi Joan ... 110 zł. YaaaaaaaaY !!!

Jutro rano biorę samochód, aby  oszacować koszty naprawy i ustalić, kiedy mają to naprawić. Zgaduję, że to  potrwa trzy dni.

Nikki's Poem.

I listened to our granddaughters poem about education and was so impressed by it that I wrote it all out. Here it is as close as I could get. Only a few words didn't come through clearly at the end.

Nikki’s Poem-Feb. 2017
Sunday night and I'm already mourning Monday morning
but I must wake up so early not even the sun is there to comfort me.
No matter how much sleep I get, I am always tired.
Sunlight is nature's alarm clock and I am always deprived,
have to crawl out of bed at 5, is this what it means to be alive?
To start school so early because somebody said so
without consideration for anyone below?
Our brains can't gain knowledge when they aren't awake
maybe that's the goal and their concern is fake.
Makes me think their setbacks no coincidence at all
it's like the education system wants us to fall.
One thing I have learned is that things happen for a reason
there's always someone who benefits from someone’s disadvantages.
So if I see suffering, my first thought is who is profiting from this pain?
And when I look at school with that question in mind,
our misfortune doesn't seem so unintended after all.
I picked a school and the first thing I'm taught
is how to follow the rules without giving them a thought.
You can't wear hats and when that command is questioned,
the student who asked for reasoning is thrown into detention.
Even for bodily functions which you cannot control
I'm required to have a teacher determine if I can go or if I will have to hold.
We learn to stand for pledges but not to stand up for each other
If there's Liberty and Justice for all then why are we left to suffer?
They ring bells at us like we're dogs, training us like Pavlov,
because the only value they see in us is in obedience
and they herd us like bovine through the lunch line
only to be confined by food not worth our time.
Don't be fooled by the hand that feeds you because it's the same hand that kept you hungry,
hungry for knowledge, for freedom, for something more than this.
For quick gratification and instant stimulus
because 45 minute class periods keep us from developing attention spans to realize they've been messing with our minds.
Keeping us focused on our time lines until our willingness to stay in line has given full power to control us.
When you don't question authority, authority doesn't get questioned.
They can continue to hurt us because whose going to give them detention?
They can try to blind us from the truth but.....? but my migraine reminds me only to remain strong.
Resilience is brilliance and we will not fall. No poem can make you ?
I'm not trying to convince those in power to change the system cause I understand money speaks louder than I ever could.
No, my poem is to remind you of the most important lesson that I have ever learned
that knowledge is power, even more than the bottom line or the top dollar.
Our collective intellect is worth more than any coin you could collect
so acquired money can be done with mass intellect
we all need to question, wondering and stop taking ”'Cause I told you so” as an answer
otherwise money wins and no one cares if your life is a disaster
when our brains outnumber their money, then we shall be free
but we must all work together, are you with me?


Tuesday, February 21, 2017

Nikki.

Yesterday our granddaughter posted a video of a poetry reading she took part in. She is the author of the poem. When we Skyped last Sunday and she told us about the event we had no idea what the poem was about so she posted it. Listening to it today, it was evident that the audience were given little clickers to use instead of clapping their hands when they liked something so as not to disturb the reader of the poem. That is the sound you hear throughout the poem she reads.

We were astonished at the depth of her poem about the educational system. Nikki is a high school student and I think she reflects the feelings of any student, anywhere, who actually takes time to think about their education. We both thought it to be an excellent expression of her own feelings about her education and were thrilled she could express herself so well. She already is a good artist and in this poem her intelligence shines through like the sun on a cloudy day.

Well, Krzysztof, 3 successful Skype conversations later, I think the problem of overheating is solved. It seems a little warmer than before but my % of usage of Skype is now 14, down from 32 and the CPU usage also came down so I'm going with success for now.

Joan will be staying at home this week to recover so I will be doing the shopping with directions not to buy anything that is not on the list. I can do that. I bought some ginger yesterday and have been making her tea every few hours with the fresh ginger in it. It seems to help.

Wczoraj nasza wnuczka zamieściła film prezentujący czytanie poezji, w którym brała udział. Jest autorką poematu. Kiedy w ostatnią niedzielę rozmawialiśmy na Skype i powiedziała nam o tym wydarzeniu, nie mieliśmy pojęcia o czym był ten wiersz,  więc opublikowała  go. Słuchając go dzisiaj,  było oczywistym, że widzowie otrzymali  „piloty” aby je używać zamiast klaskania, kiedy coś im się podobało, aby nie przeszkadzać czytającemu poemat. To jest ten dźwięk, który słychać, kiedy ona czyta wiersz.

Byliśmy zdumieni  głębokością jej wiersza o systemie oświaty. Nikki uczy się w szkole średniej i myślę, że odzwierciedla uczucia każdego ucznia gdziekolwiek on jest, który naprawdę nie spieszy się, aby pomyśleć o swojej edukacji.  Oboje uważamy, że jest on doskonałym wyrazem jej własnych uczuć na temat swojego wykształcenia i byliśmy zachwyceni tym, że mogła wyrazić się tak dobrze. Ona już jest dobrą artystką, a w tym poemacie jej inteligencja prześwituje jak słońce w pochmurny dzień.

Cóż, Krzysztof, 3 udane rozmowy na Skype , myślę, że problem przegrzewania się jest rozwiązany. Laptop wydaje się trochę cieplejszy niż poprzednio, ale mój procent  wykorzystania  Skype jest obecnie 14, w porównaniu z 32 a użycie procesora również procesora też się obniżyło, więc teraz zmierzam w stronę sukcesu.

W tym tygodniu Joan pozostanie w domu w celu odzyskania zdrowia, więc ja będę robić zakupy z  zaleceniem nie kupowania niczego, czego nie ma na liście. Mogę to zrobić. Wczoraj kupiłem trochę imbiru  i co kilka godzin robiłem jej herbatę z dodatkiem świeżego imbiru. Wygląda na to, że pomoże.

Monday, February 20, 2017

Maybe!

I used the vacuum cleaner and then compressed air to clean the troubled laptop. In the evening Joan Skyped with her daughter for an hour and ten minutes without the laptop shutting down. It was a little warm but didn't seem as hot as before and the fan wasn't working as hard. I had another one for another hour with no problem. I have another conversation so I guess if I survive without it shutting down then maybe the problem is solved.

Użyłem  odkurzacza, a następnie sprężonego powietrza do czyszczenia sprawiającego kłopoty laptopa. Wieczorem Joan rozmawiała z córką na Skype przez godzinę i dziesięć minut, a laptop nie wyłączył się. Laptop trochę się grzał, ale nie wydawał się taki gorący, jak przedtem i wentylator nie pracował tak ciężko. Miałem jeszcze jedną rozmowę przez godzinę i obyło się bez problemu. Mam następną rozmowę, więc myślę, że jeśli przeżyję ją bez zamykania się systemu, to może problem jest rozwiązany.

Sunday, February 19, 2017

Spokojne dni.

A quiet day. Joan has a cold so we stayed in all day and tonight we will Skype with her daughter. I did go to Saturn to buy the compressed air, came home and cleaned out the fan on my computer. We will see tonight if that was the overheating problem.

Spokojne dni. Joan ma zimno więc zatrzymaliśmy się przez cały dzień, a wieczorem będziemy Skype z córką. Zrobiłem to na Saturna kupić sprężone powietrze, przyszedł do domu i oczyszczony wentylator na moim komputerze. Przekonamy się dziś wieczorem, czy to problem przegrzewania.

Saturday, February 18, 2017

It happened.

Thanks, Krzysztof, I will go tomorrow and buy some compressed air and blow out the fan on my laptop.

Well, it finally happened after driving in Poland for 8 years. I was driving home on Hetmańska street, a double lane street, in the rain and the car in front of me suddenly applied his brakes There was an opening in the right lane so I swerved to avoid hitting the car in front of me but at that same time the car forward in the right lane also put his brakes on. I immediately applied my brakes, swerved to the left to avoid him but the wet pavement didn't stoop my car and I hit him in the left rear of his car. In the meantime, the car behind me tried to stop, couldn't and ran into the back of my car causing no damage to either car. This happened at 13:10. The man in the first car called the police and we waited until 14:45 for them to arrive. His car had a small dent and a strip of plastic missing. My car's bumper, right driving light, right side panel and hood were damaged. In the end I was given a ticket for 250 zl and I drove home. My PZU insurance will pay for all repairs with no further cost to us. No one was hurt and that was the good thing. When I gave the police my International Drivers License they said, "What the f**k is this". :-)

Dzięki, Krzysztof, jutro kupię sprężone powietrze i oczyszczę wentylator mojego laptopa. 

Cóż, po 8 latach jeżdżenia w Polsce, w końcu się to stało. Jechałem do domu ulicą Hetmańską, dwupasmową, w deszczu, gdy nagle samochód przede mną zahamował. Na pasie obok była luka między autami, więc zjechałem na prawo, by uniknąć zderzenia, ale w tym samym czasie auto na prawym pasie także zahamowało. Natychmiast wcisnąłem hamulec, zjechałem na lewo, aby w nie nie uderzyć, lecz nie dałem rady zatrzymać się na mokrej nawierzchni, więc uderzyłem go w lewą tylną części. W tym samym czasie samochód za mną też próbował się zatrzymać, co mu się nie udało, i wjechał w tył mojego samochodu, nie powodując jednak uszkodzenia obu samochodów. Stało się to o 13:10. Mężczyzna w pierwszym samochodzie zadzwonił na policję i czekaliśmy aż do 14:45 na ich przyjazd. Jego samochód miał małe wgniecenie i odpadł mu pasek z tworzywa sztucznego. W moim samochodzie uszkodzone zostały zderzak, prawe światło, prawa część maski. W efekcie dostałam mandat na 250 zł i pojechałem do domu. Moje ubezpieczenie PZU zapłaci za wszystkie naprawy bez dodatkowych kosztów dla nas. Nikt nie został ranny i to jest najważniejsze. Kiedy dałem policji moje międzynarodowe prawo jazdy zapytali: "Co to k***a jest". :-) 

Friday, February 17, 2017

Beauties.

Mejer sisters, Magdalena and Anna.
 
Just two of the many beautiful cousins I have and two I haven't met....yet but before my years run out I hope to.
 
We returned to the normal gray days, no surprise. It was wonderful seeing the sun shine for four days like it did.
 
Joan went to the doctor to get a skierowanie(referral) to have a chest x-ray. She has had a persistent dry cough for the last three weeks and our neurologist thinks it might be caused by one of the blood pressure medications she takes. He wants to make sure she has no infection or something else going on before he changes her meds again. Personally. I think it is the medication.
 
Back in my world of Skype problems, I have tried everything I could find to resolve the problem of this laptop shutting during conversations but to no avail. It seems my only recourse is to install the whole system over again but that takes a lot of time because I use so many other software programs that will need to be reinstalled by me when the system is back. Even then. I can't be sure it is not the laptop itself that has the problem. Maybe the fan does not function properly and causes the overheating but I hear it working.  Before I start this process I will have to complete our tax returns for the U.S. with a software program I use.

Dwóch z wielu pięknych kuzynów, których mam i dwóch, których jeszcze nie spotkałem  .... ale mam nadzieję, że tak, zanim moje lata dobiegną końca.

Wróciliśmy do normalnych szarych dni, co nie jest zaskoczeniem. To było cudowne widzieć słońce świecące przez cztery dni, jak to miało miejsce.

Joan udała się do lekarza, aby otrzymać skierowanie na prześwietlenie klatki piersiowej. Ona miała uporczywy suchy kaszel w ciągu ostatnich trzech tygodni, a nasz neurolog uważa, że może to być spowodowane przez jeden z leków na ciśnienie krwi, który bierze. Chce mieć pewność, że nie ma infekcji lub nie dzieje się nic innego, zanim ponownie zmieni  leki. Osobiście myślę, że to jest lek.

Wracając do mojego świata problemów ze Skype, próbowałem wszystkiego, aby udało mi się znaleźć, jak rozwiązać problem z laptopem, który wyłącza się w czasie rozmów, ale bezskutecznie. Wydaje się, że moją jedyną możliwością jest na nowo zainstalować cały system, ale to zajmuje dużo czasu, ponieważ używam tak wielu innych programów, które będą musiały zostać ponownie przeze mnie zainstalowane, po reinstalacji systemu. Nawet wtedy nie mogę być pewien, że to nie  sam laptop  jest  problemem. Może wentylator nie działa prawidłowo i powoduje przegrzanie, ale słyszałem, że działa. Zanim zacznę ten proces będę musiał zakończyć nasze zeznania podatkowe dla USA w programie, który  używam.

Thursday, February 16, 2017

Sun.

I finally got through to Orange, they put in another "fix" to our telephones and now it's just a matter of waiting to see if this one will work . I hope so because I am so tired of it.

Good news at shopping day today, we spent only 94 zl for the week.

It was another sunny, warm day today so we finally were able to go our for a long walk around the neighborhood. We met Radek and his sister, Kamila, and talked with them as they were also about to embark on a walk. He was on his way back to Warsaw but wanted to get in a little walking before he left. I really like him. He has such a high energy level |I can almost feel it when I meet with him. Both have them have such a positive attitude and it's good to be around them. We're fortunate to have many friends with that kind of attitude. I tend to stay away from people who don't.

W końcu dotarłem do Orange, zainstalowali inne "rozwiązanie" w naszych telefonach, a teraz to tylko kwestia czasu, aby sprawdzić, czy będzie działać. Mam nadzieję, że tak, bo jestem tym tak zmęczony.

Dobre wieści po dzisiejszym dniu zakupów, wydaliśmy tylko 94 zł na następny tydzień.

Dzisiaj  był kolejny słoneczny, ciepły dzień tak, że  w końcu udało nam się pójść na długi spacer po okolicy. Spotkaliśmy Radka i jego siostrę Kamilę i rozmawialiśmy z nimi w chwili, gdy też mieli zamiar wybrać się na spacer. Radek wybierał się w  drogę powrotną do Warszawy, ale chciał trochę pospacerować przed wyjazdem. Naprawdę go lubię. On ma tak wysoki poziom energii. Mogę ją prawie poczuć, kiedy się z nim spotykam. Oboje mają pozytywne nastawienie i dobrze być  w ich pobliżu. To szczęście, że mamy wielu przyjaciół z tego rodzaju postawą. Staram się trzymać z dala od ludzi, którzy tego nie mają.

Wednesday, February 15, 2017

I knew it !

GO Weatherman ! 2 days in a row of sunshine as predicted, a miracle. Almost Spring-like also, 8c.

I knew it was too good to be true! I tried calling Joan four times today and got the message. "Your party is not available, we will let you know when she is". Of course, she was available, it's just that Orange service wasn't working again. I called and was put on hold for fifteen minutes each time(3) and then stopped trying for the day. I think it's time to go to the office.

I received some good news that a friend of ours is moving back home to Poznań after working there for two years. He worked in the financial area and just got tired of the rat race so he turned in his notice. He's going to take the next year off and just enjoy being back in his home.

GO Weatherman! Zgodnie z przewidywaniami dwa z rzędu słoneczne dni, to cud. Prawie wiosna; również 8C.

Wiedziałem, że to zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe! Dzisiaj próbowałem dzwonić do Joan cztery razy i dostałem wiadomość. "Twój rozmówca nie jest dostępny, poinformujemy Cię, gdy będzie". Oczywiście, była dostępna, tylko po prostu serwis Orange ponownie nie działał. Zadzwoniłem i za każdym razem (3) przez piętnaście minut byłem trzymany na linii, a następnie zaprzestałem. Myślę, że nadszedł czas, aby udać się do biura.

Otrzymałem dobre wieści, że nasz przyjaciel wraca z powrotem do domu do Poznania po dwóch latach pracy. Pracował w finansach i po prostu zmęczył się wyścigiem szczurów, więc złożył wypowiedzenie. Chce sobie zrobić rok przerwy i po prostu cieszyć się z powrotu do swojego domu.

Tuesday, February 14, 2017

Valentines Day.

The love of my life.
 
Valentines Day so I just had to take the love of my life to Kandulski's. It is the first of the three predicted days of sunshine and a warm 5c outside so that was nice. I almost felt like wearing a Spring coat, almost. So it was a pleasant afternoon until we arrived home and opened our mailbox.

Inside was a bill from PGNiG, our local gas company. We were more than shocked to see a bill for 677 zl and after reading the explanation why we had to pay 300 zl more that expected discovered there was a new tariff charge added for the whole of last year and the first two months of this year. Why they couldn't have done that last year, month by month, is beyond my comprehension but considering how things work here it should have been no surprise. Frankly. I am getting very tired of these "surprises".

I may have had success with Orange, our phone service provider, today in resolving the problem of not receiving calls. I talked with one of their tech people and he modified our programs, we received test calls on both phones from other people and the phones seem to be working the they they should. I am still skeptical, however, because this has been done before. It will take me a few weeks of receiving all calls to me to convince me that all is well.

Walentynki, więc po prostu musiałem wziąć miłość mojego życia do Kandulskich. Jest to pierwszy z trzech przewidywanych słonecznych dni, na zewnątrz ciepło 5C, więc było miło. Czułem jakbym prawie miał na sobie Wiosenny Płaszczyk. Więc było to przyjemne popołudnie, aż dotarliśmy do domu i otworzyłem naszą skrzynkę pocztową.

W środku był rachunek z PGNiG, naszego lokalnego dostawcy gazu. Byliśmy więcej niż w szoku widząc rachunek na 677 zł, a po przeczytaniu wyjaśnień, dlaczego musieliśmy zapłacić 300 zł więcej niż się spodziewaliśmy, odkryliśmy, że pojawiła się nowa opłata taryfowa dodana do całego ubiegłego roku oraz  pierwszych dwóch miesięcy tego roku. Dlaczego nie mogli tego zrobić w ubiegłym roku, z miesiąca na miesiąc, jest poza moim zrozumieniem, ale biorąc pod uwagę fakt, jak tu się rzeczy mają  nie powinno  być żadnego zaskoczenia. Szczerze. Jestem już bardzo zmęczony tymi "niespodziankami".

Dzisiaj może odniosę sukces z naszym dostawcą usług telefonicznych - Orange  w rozwiązywaniu problemu nie otrzymywania połączeń. Rozmawiałem z kimś z obsługi technicznej, który zmodyfikował nasze programy, otrzymaliśmy połączenia testowe z innymi ludźmi na obu telefonach i wydaje się, że telefony działają , jak powinny. Nadal jestem sceptyczny, ponieważ to już zostało  zrobione wcześniej. Kilka tygodni ,od momentu otrzymania przeze mnie wszystkich połączeń,  zajmie mi  przekonanie siebie, że wszystko jest dobrze.

Monday, February 13, 2017

Rudawy

Rudawy Janowickie Mountains Poland
 
I came across this website of some beautiful pictures of Poland. http://travel-and-see-the-world.blogspot.ca/2013/06/the-most-beautiful-pictures-of-poland.html These are only some of the many beautiful places in this country, many of which we have been fortunate enough to visit. We are fortunate to be able to see them while so many native people are not for one reason or another. I'm sure it is like that in other countries also> My mother never saw other places than where she was born except in her later years when I took her to live in the U.P. of Michigan. She loved it up there. Joan and I have also had a love of travel to new places because there is so much beauty in this world to see and so little time or money to see it all.
 
Natknąłem tej strony niektórych piękne zdjęcia Polski. http://travel-and-see-the-world.blogspot.ca/2013/06/the-most-beautiful-pictures-of-poland.html Są to tylko niektóre z wielu pięknych miejsc w naszym kraju, wiele które Byliśmy szczęście odwiedzić. Mamy szczęście, aby móc je zobaczyć, gdy tak wiele tubylcy nie są dla jednej lub innego powodu. Jestem pewien, że tak jest w innych krajach, również> Moja matka nigdy nie widzieliśmy innych miejscach niż gdzie urodził wyjątkiem późniejszych latach, kiedy wziąłem ją do życia w U.P. Michigan. Kochała go tam. Joan i ja także miałem zamiłowanie do podróży do nowych miejsc, ponieważ jest tyle piękna na tym świecie, aby zobaczyć, a tak mało czasu lub pieniędzy, aby zobaczyć to wszystko.

Sunday, February 12, 2017

Nothing exciting.

Just had to get out of here for a little while so we went for coffee on this rare sunny day with a temperature of -4c.

Joan is preparing the paprakasz for tonight's dinner and that is about the extent of our exciting day for today.

Podobnie było dostać się stąd na chwilę, więc poszliśmy na kawę na tej rzadkiej słoneczny dzień o temperaturze -4 °.


Joan przygotowuje paprakasz na dzisiejszy obiad i to o zakresie naszej dniu pełnym wrażeń na dzisiaj.

Saturday, February 11, 2017

COLLLLLLLLLLLLLD.

OK, I fixed the blog posting problem but nothing else. The rest of this -6c cold day we stayed at home and did not venture out. It's been like this for the last 5 days and I am so tired of it. Tuesday it is suppose to be 4c so a little better but it's 16c in Calpe now.

OK, naprawiłem blog delegowania problem, ale nic poza tym. Reszta tej -6 ° C zimny dzień byliśmy w domu i nie wychodzić. To było tak przez ostatnie 5 dni i jestem tak zmęczony. Wtorek, że jest rzekomo 4c więc trochę lepiej, ale to 16c w Calpe teraz.

Friday, February 10, 2017

More problems.

A new problem today, IE will not let me sign into my blog and when I try using Chrome or Mozilla I get a message they are both unprotected security sites now

.Dzisiaj mam nowy problem: Internet Explorer  nie pozwala mi zalogować się na moim blogu, a gdy próbuję to zrobić przy  pomocy Chrome lub Mozilla otrzymuję komunikat, że obie przeglądarki nie mają zabezpieczeń. Piszę to w trybie incognito więc post  jest krótki. Postaram się znaleźć problem

Wednesday, February 08, 2017

Gray skies smiling at me.

Another day of  grayness in Poznań with cold temperatures but it's Wednesday so it's Kandulski day. Always a good day! We'll go meet our friend, drink coffee, talk about many things and enjoy the afternoon, forgetting about the current problem using Skype.

Joan is busy sewing up one of our shopping bags that over the years has a tear in the bottom and rather than buy a new one she is sewing it. We've had three bags for about 7 years and they have lasted a long time.

Now, after our meeting, we talked about the "Apprentice" running the country, about the Super Bowl, explaining to Z how the scoring system works, what's happening in the lives of our respective kids, the coming Spring. the advantages of a silver vs. a white car, a new movie we saw and a video clip of a Polish guitarist he sent me. So, as you can see, we cover many topics in our weekly meetings. We still haven't gotten round to saving the world.

Kolejny szary dzień z niską temperaturą w Poznaniu, ale środa więc dzień u Kandulskich. To zawsze jest dobry dzień! Pójdziemy spotkać się z naszym przyjacielem, wypić kawę, porozmawiać o wielu rzeczach i cieszyć się popołudniem, zapominając o obecnym problemie podczas używania Skype.

Joan jest zajęta szyciem jednej z naszych toreb na zakupy, w której z biegiem lat zrobiła się na spodzie  dziura i zamiast kupić nową, zszywa ją. Mieliśmy trzy worki przez około 7 lat, które przetrwały długo.

Teraz, jest już po naszym spotkaniu u Kandulskich. Rozmawialiśmy o "Praktykantach" rządzących krajem, o Super Bowl, wyjaśniając Zbyszkowi,  jak działa system punktacji, o tym, co dzieje się w życiu naszych dzieci, o nadchodzącej wiośnie, o zaletach srebrnego nad białym samochodem, o nowym filmie, który widzieliśmy i klipie polskiego gitarzysty, który Zbyszek mi wysłał. Tak więc, jak widać, zajmujemy się wieloma tematami na naszych cotygodniowych spotkaniach. Wciąż nie zabraliśmy się do ratowania świata.

Tuesday, February 07, 2017

Slow process.

It's a slow process typing with the left hand when you are right-handed but that's what I'm doing now. You're right, Linda, I was lucky with the fall, it could have been much worse. Now the only problem is the sprained right hand and a little pain in the cheek bone when I eat but it is already better,

I'm still having the problem with Skype overheating my laptop when using it so I searched again for another solution. This one said to delete it, then uninstall every trace of it in my app.data, roaming, local and registry folders which I have done now. Then I reinstalled it and will see tomorrow if that works when I Skype with Czesław in Koszalin in the morning. I hope it does.  The rest of the afternoon Joan and I watched Super Bowl 51 on YouTube and it was amazing the Patriots were able to come from so far behind and win their 5th Super Bowl. We've been watching Tom Brady since he was the quarterback of the University of Michigan football team in 2000 and now he is in his 17th year with the Patriots.

Pisanie lewą ręką to powolny proces, kiedy jesteś praworęczny, ale to jest to, co teraz robię. Masz rację, Linda, miałem szczęście z tym upadkiem, mogło być znacznie gorzej. Teraz jedynym problemem jest skręcona prawa ręka i trochę bólu w kościach policzkowych, kiedy jem, ale jest już lepiej,

Nadal mam problem z przegrzewaniem się laptopa podczas używania  Skype więc szukałem jeszcze innego rozwiązania, które powiedziało mi, aby usunąć program, a następnie odinstalować wszelkie ślady  w moim app.data, roaming, rejestrach,  co właśnie teraz zrobiłem. Potem ponownie go zainstalowałem i zobaczymy jutro, czy to działa, kiedy w godzinach porannych będę rozmawiać na Skype z Czesławem z Koszalina. Mam nadzieję, że tak. Przez resztę popołudnia Joan i ja oglądaliśmy Super Bowl 51 na YouTube i to było niesamowite, jak  Patrioci byli w stanie przejść z odległego miejsca  i zdobyć ich piąty Super Bowl. Oglądamy  Tom Brady od kiedy  w 2000 roku został rozgrywającym w piłce nożnej w drużynie  University of Michigan i obecnie jest on już 17. sezon  z drużyną Patriots.

Monday, February 06, 2017

Things happen.

Music-my refuge from the storm, my solace from pain, my escape from reality. So it was only natural to turm to it today after what happened. I returned home at 13:30, put the car in the garage and walked toward the flat thinking I would take the garbage out today when I got up to our flat. There was a small patch of ice in front of me so I thought to be careful stepping on it and the next thing I knew my face was hitting the sidewalk. My eyebrow, cheekbone and mouth on the right side all hit at the same time and I just laid there stunned in pain. A few minutes later I managed to get up and go upstairs where Joan met me. My lip was swollen, the thumb and two fingers on the right hand sprained and my cheek bone was hurting also. Sorry I had to cancel our talk today Lila but I wasn't in shape to do it. Now my hand is bandaged and I have managed to type this with one finger. I've been laying in my chair just listening to music and letting it help me start the recovery process.

Muzyka - moją ucieczką przed burzą, moją pociechą na ból, moją ucieczką od rzeczywistości. Więc to było naturalne, że tak się dziś zadzieje, po tym co się stało. Wróciłem do domu o 13:30, postawiłem samochód w garażu i szedłem w kierunku mieszkania myśląc, że mógłbym wynieść śmieci, kiedy dotrę do naszego mieszkania. Przede mną był mały skrawek lodu więc pomyślałem, aby uważać stąpając na niego a następną rzeczą  jakiej doświadczyłem to była moja twarz uderzająca o chodnik. Moja brew, kości policzkowe i usta po prawej stronie uderzyły o chodnik w tym samym czasie, a ja po prostu leżałem tam oszołomiony bólem. Kilka minut później udało mi się wstać i iść na górę, gdzie spotkała mnie Joan. Moja warga była spuchnięta, kciuk i dwa palce prawej ręki skręcone, a prawa kość  policzkowa również bolała. Niestety, Lila musiałem odwołać naszą dzisiejszą rozmowę, bo nie byłem w stanie to zrobić. Teraz moja ręka jest zabandażowana i udało mi się pisać  jednym palcem. Leżę w moim fotelu po prostu słuchając muzyki i pozwalając jej pomóc mi rozpocząć proces powrotu do zdrowia

Sunday, February 05, 2017

Sunday

It feels like Sunday. Oh, that's right, it is. A day for doing nothing in particular except for the usual language studies and avoiding the news coverage as much as possible. I miss not having the Ukrainian channel to keep up with what is going on there.

Joan is in the kitchen preparing dinner for tonight and I sit here writing this blog trying to think of something interesting to write about but don't really have much.

Maybe about a conversation I had with a man who's son had a birthday party yesterday planned by his wife. She worked all day preparing for the event. A party for her son but also important for grandparents to be involved in because they are all involved in each others lives. I think that is the case here in many places. Grandparents play an important part in family life. I see more grandfathers and grandmothers on the sidewalks with little babies or young children than I ever saw in our other country. My little neighbor next door, Zuzia, has her grandmother here two or three days a week to take care of her. Downstairs, little Bartek's grandparents are also here a few times a week. I think it's great.

Czuje się jak w niedzielę. Och, to prawda, to prawda. Dzień za robienie niczego w szczególności za wyjątkiem zwykłych studiów językowych i unikanie serwisów informacyjnych jak najwięcej. Nie przegap mając ukraińskiego kanału na bieżąco z tym, co się tam dzieje.
Joan jest w kuchni przygotowując obiad dla wieczorem i siedzę tu pisania tego bloga, próbując wymyślić coś ciekawego napisać o, ale tak naprawdę nie ma zbyt wiele.
Może o rozmowę miałem z człowiekiem, który jest syn miał wczoraj urodziny planowanych przez jego żonę. Pracowała przez cały dzień przygotowania do imprezy. Partia dla syna, ale również ważne dla dziadków do udziału w, ponieważ wszystkie one są zaangażowane w każdym innym życiu. Myślę, że jest w tym przypadku w wielu miejscach. Dziadkowie odgrywają ważną rolę w życiu rodzinnym. Widzę więcej dziadków i babek na chodnikach z małymi niemowląt lub małych dzieci, niż kiedykolwiek widzieliśmy w naszym innym kraju. Mój mały sąsiad obok, Zuzia, ma babcię tutaj dwa lub trzy dni w tygodniu, aby dbać o nią. Na dole, dziadków małego Bartka są również tutaj kilka razy w tygodniu. Uważam, że to jest świetne.

Saturday, February 04, 2017

It's over !

A vacant spot now occupies the place where our Christmas stood. We did it. Joan took off the decorations and lights and I dismantled the tree and put it back into it's box for another 325 days or so until we resurrect it once again. Christmas is over! Now we just wait for the arrival of Spring.

Wolne miejsce zajmuje teraz miejsce, gdzie stał nasz Boże. Zrobiliśmy to. Joan zdjął dekoracje i światła, a ja zdemontowane drzewo i umieścić go z powrotem do pudełka jest to przez kolejne 325 dni albo tak dopóki nie wskrzesi go po raz kolejny. Boże Narodzenie jest skończona! Teraz tylko czekać na nadejście wiosny.

Friday, February 03, 2017

A change.

Finally I had the courage to talk with my Polish teacher and tell him I was not satisfied with my progress, even a little discouraged, and something had to change. It is always grammar, grammar, grammar and although that is important the lessons I have now are way over my level. He agreed they were and it was a mistake but that using lesson books at a lower level was the only way I would have references to go back to when studying on my own. Conversation once a week would only last for one hour and the next day most of it would be forgotten. I couldn't disagree with that. We agreed to take a step back from the grammar to earlier lessons, repeat them and I should build vocabulary making up sentences using new words in all their different forms. However, that is not enough so from those sentences I should start using the words I learned in my Polish conversations. My biggest problem is not enough contact with people only speaking Polish and I totally agree with that.

W końcu miałem odwagę, by porozmawiać z moim nauczycielem języka polskiego i powiedzieć mu, że nie jestem zadowolony z moich postępów, nawet trochę zniechęcony i coś musi się zmienić. Zawsze jest gramatyka, gramatyka, gramatyka i mimo, że lekcje, które mam są ważne, to teraz są one ponad mój poziom. Zgodził się z tym, że to  był błąd, ale używanie podręcznika na niższym poziomie było  jedynym sposobem odwołania się do gramatyki podczas samodzielnej nauki. Rozmowa raz w tygodniu  trwałaby tylko  godzinę, a następnego dnia większość z niej byłaby zapomniana. Nie mogłem się z tym zgodzić. Uzgodniliśmy, że cofniemy się do poprzednich lekcji z gramatyki, powtórzymy je , a ja powinienem budować słownictwo tworząc zdania i używając nowe słowa  we wszystkich możliwych formach. Jednak to nie wystarcza i powinienem zacząć używać słów, jakich nauczyłem się w czasie moich rozmów po polsku. Moim największym problemem  jest nie wystarczający kontakt z ludźmi , którzy tylko mówią po polsku, z czym całkowicie się zgadzam.

Thursday, February 02, 2017

Many Cam

So, I took some advice from the internet on how to get my video picture turned right side up when I talked with someone via Skype. It looked good on my screen but the other person could only see my picture. I wrote to the help desk of Many Cam and am waiting for an answer about how to fix it.

Shopping day today, 150 zl spent for the week. I think food prices have risen a little in the past few weeks because we didn't buy anything extra this week.

A little warmer today, 7c and even a little sunshine. Amazing!.Only two more months and Spring should be starting and I'm looking forward to it.

I've been thinking my "life" of genealogy research has almost reached it's end. I've only gone back to 1750 but I've learned so much about where I came from, met so many relatives and visited so many places where they lived. I haven't discovered anyone new in some time nor been contacted by a "new" cousin so I think it's time to be happy with what I have accomplished and hope that someday it will be beneficial to some future relative looking for answers. For now, though, I will just keep updating new births, deaths and marriages to keep the archive up to date.

Wziąłem pod uwagę kilka rad z Internetu, w jaki sposób ustawić obraz  wideo po prawej stronie, kiedy rozmawiam z kimś przez Skype. Na moim ekranie wyglądało to poprawnie, ale druga osoba widziała tylko moje zdjęcie. Napisałem do serwisu pomocy aplikacji ManyCam i czekam na odpowiedź, jak to naprawić.

Dzisiaj był dzień na zakupy, na które wydaliśmy 150 zł. Myślę, że ceny żywności wzrosły nieco w ciągu ostatnich kilku tygodni, ponieważ w tym tygodniu niczego ekstra nie kupiliśmy.

Dzisiaj jest  nieco cieplej, bo  7C z odrobiną słońca. Niesamowite! Tylko dwa miesiące i powinna zacząć się wiosna, na którą czekam.

Myślę, że moje "życie" nad badaniami genealogicznymi prawie dotarło do  końca. Doszedłem w nich do 1750 roku, ale nauczyłem się dużo o tym skąd pochodzę, spotkałem  wielu krewnych i odwiedziłem  wiele miejsc, w których mieszkają. Od pewnego czasu nie odkryłem nikogo nowego ani żaden „nowy” kuzyn nie skontaktował  się ze mną, więc myślę, że nadszedł czas, aby być zadowolonym z tego, co udało się osiągnąć i mam nadzieję, że pewnego dnia będzie to korzystne dla niektórych przyszłych krewnych  szukających odpowiedzi. Na razie jednak, będę po prostu aktualizować nowe narodziny, zgony i zawarte małżeństwa, aby archiwum było na bieżąco.

Wednesday, February 01, 2017

Love/Hate

Ah, computers........a love/hate relationship. Love them when they work well, hate them when they don't. The last two days have been the latter. The problem started when going  from one tab to another and all |I got was the little blue circle that goes round and round. It wouldn't stop and the only way out is to shut down. Even that can't be done without removing the battery. Tried a lot of solutions but so far none have worked. I am glad I have the luxury of a second laptop. From 8:00 until 12:00 I tried and then stopped to do a little Spanish with Joan. Later we went to Kandulski's to talk with Z about everything in general and complain about our respective and mutual governments. Oh wait, that's politics! Forget it.

It's another gray, sun less day, around 5c so nothing new in the weather department. Checking the calendar today I see we will miss Easter in Spain since it is the weekend before we leave. I should have checked that out and left earlier so we could be there for Easter. The processions are amazing.

Ach, komputery ........ relacja: miłość-nienawiść. Kocham je, gdy pracują dobrze, nienawidzę ich, gdy nie działają. Ostatnie dwa dni były opóźnione. Problem zaczął się, kiedy przechodząc z jednej zakładki na drugą wszystko co otrzymałem to mały niebieski okrąg, który kręci się w kółko i nie przestaje, a jedynym wyjściem jest zamknięcie laptopa. A nawet to nie może być wykonane bez  wyjęcia baterii. Próbowałem wielu rozwiązań, ale do tej pory żadne z nich nie zadziałało. Cieszę się, że mam luksus posiadania drugiego laptopa. Od 8:00 do 12:00 próbowałem coś z tym zrobić, a następnie przerwałem, by z Joan przerobić  trochę hiszpańskiego. Później poszliśmy do Kandulskiego, by rozmawiać ze Zbyszkiem ogólnie o wszystkim oraz  ponarzekać na nasze poszczególne i wspólne rządy. Oj, czekaj, to polityka! Zapomnij o tym.

Kolejny szary dzień z niewielkim słońcem i około 5C więc nic nowego w dziale pogody. Dzisiaj sprawdzając  kalendarz widzę, że ominie nas Wielkanoc w Hiszpanii, ponieważ ona przypada na weekend przed naszym wyjazdem z Poznania. Powinienem był to sprawdzić, by  wyjechać wcześniej tak, abyśmy mogli być tam na Wielkanoc. Procesje są niesamowite.