Sunday, November 30, 2008

St. Andrews Day.

Andrzejki (pronounced an-dzey-ki) is the day of St. Andrew, who is the patron saint of Scotland, Greece, and Russia. In Poland, the holiday is celebrated on the night of the 29th through 30th of November. Traditionally, the holiday was only observed by young single girls, though today both young men and women join the party to see their futures - and to drink enough to forget the present at the moment as well!

During Andrzejki, your fortune is told in the form of wax: hot wax is poured into cold water, often through a key, and the resulting shape is supposed to predict your future - most likely, who you're going to marry! Another popular Andrzejki game involves unmarried young women. Participants line their shoes up in a straight line one after the other starting at the back of a room. After all the shoes are lined up, the person at the end takes their shoe and puts it at the front of the line, and so on, until someone's shoe reaches the door. It's believed that the owner of the first shoe to cross the threshold will be the first one to get married.But whether you believe in fortune-telling or not, today Andrzejki is mainly about having fun with your friends and enjoying your youth - while you still have it!

Andrzejki (wymawiany dzey ki) jest dzień św. Andrewa, który jest święty patron Szkocji, Grecji, i Rosji. W Polsce, święto jest sławny w nocy 29. przez 30. listopada. Tradycyjnie, święto był tylko obeszły przez młode pojedyncze dziewczyny, chociaż dzisiaj zarówno młodzi mężczyźni jak i kobiety dołączają do partii by zobaczyć ich przyszłości - i by wypić dość by zapomnieć teraźniejszość w tej chwili również!

Podczas Andrzejki, twojemu losowi wie się w formie wosku: gorący wosk jest lany do zimnej wody, często przez klucz, i wynikający kształt jest przypuszczany by przepowiedzieć twoją przyszłość - najbardziej prawdopodobnie, którego masz wziąć ślub! Inna popularna Andrzejki gra pociąga za sobą nieżonate młode kobiety. Uczestnicy uszeregowują ich buty w linii prostej jedna po innym zaczęciu przy plecach pokoju. Mimo to buty są uszeregowywane, osoba przy końcu bierze ich but i kładzie to na froncie linii, i tak dalej, aż but kogoś osiąga drzwi. To uwierzyło, że właściciel pierwszego buta by krzyżować próg będzie pierwszy jeden by dostać married.But czy wierzysz we wróżenie albo nie, dzisiaj Andrzejki jest głównie o dobrze się bawieniu z twoimi przyjaciółmi i cieszenie się twoją młodzieżą - podczas gdy jeszcze masz to!

Saturday, November 29, 2008

Nurse

She arrived at 11:20AM and I gave her the viles that contain the fluid medicine for each shot. We talked briefly and she told me where the injection had to be administered. It wasn't in the arm and you can guess where it had to go. She took the first vile, broke it open and put it into the injection aparatus. Two minutes later she was done. I thanked her and she left. She will return for the next nine days at about the same time. It still amazes me that she comes to our flat and I don't have to go anywhere. It's all part of the national health care service. There was no charge for the service because I pay the premium each month and services are covered under that.

Zbyszek came over at 7PM for a dinner of Żurek, a movie (Moonstruck) and cheesecake. The weather was cold, gray and rainy all day.


Ona przybyła o 11:20AM i ja dałem jej viles, które zawierają płynną medycynę dla każdego strzału. Powiedzieliśmy krótko i ona powiedziała mi gdzie zastrzyk musiał być zarządzony. To nie było w ręce i możesz sądzić gdzie to musiało pójść. Ona wzięła pierwszy podły, otworzyła to i położyła to do zastrzyku aparatus. Dwie minuty później ona była zrobiona. Podziękowałem jej i ona wyruszyła. Ona wróci na następne dziewięć dni w około tym samym czasie. To jeszcze zdumieje mnie, że ona przychodzi do naszego mieszkania i nie muszę pójść gdziekolwiek. To jest cała część narodowej usługi opieki medycznej. Nie była żadnej opłaty dla usługi ponieważ płacę nagrodę każdego miesiąca i usługi są pokryte poniżej tamto.

Zbyszek przybył przy 7PM dla obiadu Żurek, filmu (Umysłowo chory) i sernika. Pogoda była zimno, szarość i deszczowa cały dzień.

Friday, November 28, 2008

Success!

I forgot to mention that part of the treatment for my inflammed back muscles also includes 10 injections. To do this I had to call my personal nurse(who speaks NO english) and ask her to come to our flat to administer the shots. It's a different system here in Poland than the U.S. Usually in the U.S. you get one shot, at the doctors office. Here in Poland it is not uncommon to get 5-10 shots, given by a nurse in your home. The medicine is bought by the patient, you take it home and then the nurse comes for the visits and uses it for the injections.

I called to our assigned nurse from the national heath care system and managed, by no small miracle, to tell her of my problem and arrange for the visits that will start tomorrow.


Zapomniałem wspomnieć, że część traktowania dla moich zapalonych tylnych mięśni też włącza 10 zastrzyków. By robić to musiałem zawołać moją osobistą pielęgniarkę(kto nie mówi ŻADNEGO zangielszczyć) i poprosić, żeby ona przyszła do naszego mieszkania by zarządzić strzały. To jest różny system tutaj w Polsce niż Stany Zjednoczone Zwykle w Stanach Zjednoczonych stajesz się jeden strzelony, przy biurze doktorów. Tutaj w Polsce to nie jest niezwykłe by dostać strzał 5-10 , danych przez pielęgniarkę w twoim domu. Medycyna jest kupiona przez pacjenta, bierzesz do domu to i wtedy pielęgniarka przychodzi dla wizyt i używa tego dla zastrzyków.

Zawołałem do naszej wyznaczonej pielęgniarki od narodowej opieki wrzośca system i poradziłem sobie, przez żaden mały cud, by powiedzieć jej z mojego problemu i umówić się dla wizyt, które zaczną jutro.

Thursday, November 27, 2008

Thanksgiving Day!

Mr. GambleWe arrived at the restaurant at 6:30PM. Mr. Gamble, the host of the evening, was sitting at a table with two ladies. They had just arrived in Poznań for the Climate conference and rented a house nearby. They didn't know anything about the dinner but were out walking looking for a restaurant to eat dinner. They saw the sign that said "Happy Thanksgiving" on the door and came in. They were very surprised to find out the restaurant was rented out for this night to host a Thanksgiving dinner for all Americans in Poznań.

We introduced ourselves and exchanged stories about who we were and why we were in Poznań. People kept arriving until there were about 40 people in all. At Mr. Gable's urging we all took turns standing up and telling who we were and why we were in Poznań. Some were missionaires, some were workers in foreign firms, one was an F-16 test pilot and two came to Poland because of family, Joan and I. Most of the people have been in Poznań for some years, 3, 6, 9, and 16.

The dinner was mostly Amercian cuisine except for the barscz served before dinner. There was turkey, mashed potatoes, peas, salad and bread. Desert was to be pumpkin pie but Joan and I had to leave before it was served.

I had to go to Zbyszeks to meet with his son, Radek. I am still having some problem with pain in my back since the cold and Radek, a doctor, agreed to take a look to find the problem. He examined me and gave me a prescription for anti-inflamation drugs. It was 9:30 and the only close Apteka that was open all night was in a location I was not familiar with so Zbyszek went with us to get the prescription filled. We took him back home and then drove home.

Tomorrow at 9:30AM I go to have our snow tires put on the car.

Przybyliśmy do restauracji o 6:30PM. Pan Gamble, gospodarz wieczora, siedział przy stole z dwoma paniami. Oni właśnie przybyli do Poznań dla konferencji Klimatu i wynajęli dom pobliski. Oni nie wiedzieli niczego o obiedzie ale poza chodzili szukanie restauracji by zjeść obiad. Oni zobaczyli znak, który powiedział "Szczęśliwe Dziękczynienie" na drzwiach i wszedł. Oni byli bardzo zaskoczeni by wynajdować, że restauracja była wynajęta dla tej nocy do gospodarza obiad Dziękczynienie dla wszystkich Amerykanów w Poznań.

Wprowadziliśmy się i wymieniliśmy historie, o których byliśmy i dlaczego byliśmy w Poznań. Ludzie kontynuowali przybywanie aż tam byli około 40 ludzi we wszystkim. W panu popędzanie Szczytu wszyscy zmieniliśmy się kolejno stawanie i powiedzenie, któremu byliśmy i dlaczego byliśmy w Poznań. Kilku był missionaires, kilku był pracownicy w obcych firmach, jedna była F 16 oblatywacza i dwa przyjechały do Polski z powodu rodziny, Joan i ja. Najwięcej z ludzi są w Poznań od kilku lat, 3, 6, 9, i 16.

Obiad był przeważnie kuchnia Amercian poza barscz posłużonym przed obiadem. Tam był indyk, ziemniaki purée, groszek, sałata i chleb. Pustynny miał być ciasto z dyni ale Joan i miałem do liścia zanim to było obsługiwane.

Musiałem pójść do Zbyszeks by spotkać się z jego synem, Radek. Jeszcze mam trochę problemu z bólem w moich plecach od zimna i Radek, doktora, zgodziłem się przyjrzeć się znaleźć problem. On przeegzaminował mnie i dał mnie recepta na anty inflamation narkotyki. To był 9:30 i tylko zamknięty Apteka to było otwarte całą noc było w lokalizacji nie byłem znajomy z tak Zbyszek poszedłem z nami by dostać nakaz napełniony. Odebraliśmy go do domu i wtedy popędziliśmy do domu.

Jutro o 9:30AM idę kazać naszym oponom przeciwśniegowa położyć na samochodzie.

Wednesday, November 26, 2008

New


Financial Crisis or not, it isn't stopping the building of new apartments in Poznań. Even with the over-building already done here, new places continue to be built. This one is at the corner of Marcelińska and Międzychodzka, at the end of our block. You can see from the sign in front of the new building that these apartments are being built WITH air-conditioning. Dwór Marcelin is a luxury housing complex in Poznań. It was planned to conform surrounding pre-war villa architecture. . The project has been integrated into the existing urban pattern of the Willa Ostroróg complex, which is under conservator’s protection. All the buildings characterize with elegant, traditional architecture that is represented of declivitous roofs, half-round bay-windows and high standard finish. It will be interesting to see how they sell with the economy the way it is.

Kryzys Finansowy albo nie, to nie zatrzymuje budowy nowych apartamentów w Poznań. Nawet z budującym zbyt gęsto alread zrobionym tutaj, nowe miejsca nadal są zbudowane. To człowiek jest na rogu Marcelińska i Międzychodzka, przy końcu naszego bloku. Możesz zobaczyć od znaku przed nowym budową, że te apartamenty są zbudowane Z klimatyzacją. Dwór Marcelin jest luksus lokujący kompleks w Poznań. To było zaplanowane by dostosować otaczanie przedwojennej architektury willi. . Projekt był zintegrowany do istniejącego miejskiego wzoru Willi Ostroróg złożonej, które jest pod ochroną konserwatora. Wszystkie budynki charakteryzują z elegancką, tradycyjną architekturą, która jest reprezentowana stromo opadających dachów, półokrągłe wykusze i wysoki standard skończą się. To będzie interesować zobaczyć jak oni sprzedają z ekonomią drogę to jest.

Tuesday, November 25, 2008

Snow

Woke up to a white covered scene everywhere. Our first snow that was enough to cover everything. Not a lot but good enough to make everything look pretty. There's something about snow that makes the world seem more peaceful. Last year we didn't have a white Christmas in Poznań but maybe this year it will be different. I hope so.

Our second Christmas in Poland and we are really looking forward to Wigilia. I want Joan to know about this special day, celebrated in the traditional way. The first star, opłatek, the things I remember from my childhood.

Already on Polish TV are Christmas commercials and it's not even Thanksgiving.


Budzony do białej pokrytej sceny wszędzie. Nasz pierwszy śnieg, który miał dość pokryć wszystko. Nie dużo ale dość dobry by zrobić wszystko patrzą dość. Tam jest coś o śniegu, który robi świat wydają się spokojniejszym. W ubiegłym roku nie mieliśmy białego Bożego Narodzenia w Poznań ale być może tego roku to będzie różne. Mam nadzieję tak.

Nasze drugie Boże Narodzenie w Polsce i naprawdę oczekujemy Wigilia. Chcę, żeby Joan wiedziała o tym specjalnym dniu, sławnym w tradycyjnej drodze. Pierwsza gwiazda, opłatek, rzeczy pamiętam od mojego dzieciństwa.

Już na języku polskim telewizja są reklamy Boże Narodzenie i to nie jest nawet Dziękczynienie.

Monday, November 24, 2008

St. Andrews night.

We took a ride to Słowianska street to locate the Andrusa Restaurant. It's the place we'll go to on Thanksgiving day and have dinner with the other Americans living in Poznań. I have no idea how many there are so it will be interesting to see how many show up.

Heard the news that the Citibank is being saved by the U.S. government. For us it's good new because that is the bank we use both in the U.S. and here in Poland. With the 87% drop in their stocks recently I was beginning to get a little concerned.

I love the book I was given about palaces and manor houses in Wielkopolska. There are so many more than I knew about and it's gonna take a long time to see them all. It's also a useful tool for learning new words when I try to read the history of the places and have to look up many words. We're adding them to our everyday learning of new words to build our vocabulary. The only thing I don't like about it is that it doesn't have an index of the places according to town/county location. That would be useful in mapping out our little excursions so I've taken on the project of making my own index for the book. When it's done I'll be able to select a point and the towns that have palaces within a small radius. That way we will be able to visit 3 -5 in one trip. The book has 468 pages and I've done about 70 so far. In 2-3 weeks I should be done.

This Sunday is Noc Andrzeja Świętego....The night of St. Andrew. It was a practive of both noble and peasant families. It was a time of telling of the future. The most popular technique was the melting of wax. Pouring hot melted wax (in the past also melted tin or lead) through a key into a bowl of cold water - hardened wax is held up to the light and the future is guessed from its shadow cast on the wall. The lights are usually off (except the light of the candle). It not only helps to read from the shadow but also helps to keep an unusual atmosphere of this evening. The shape of the shadow is observed from different angles and the future of the girl (especially her marital future is guessed from it). In the past not a usual key was used to this ritual but a key from door in the church was the best.


Wzięliśmy jazdę do Słowianska ulicy by zlokalizować Andrusa Restaurację. To jest miejsce pójdziemy do na Dziękczynienia dnia i zjemy obiad z innymi Amerykaninami mieszkającymi w Poznań. Nie mam żadnej idei ilu tam są tak to będzie interesować zobaczyć ile pokaz w górze.

Usłyszany wiadomości, że Citibank jest uratowany przez amerykański rząd. Dla nas to jest dobry nowy ponieważ, które jest bank używamy zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i tutaj w Polsce. Z 87% kroplą w ich akcjach ostatnio zaczynałem dostawać trochę zainteresowany.

Kocham książkę byłem dany o pałacach i dworkach w Wielkopolsce. Tam są tak dużo więcej niż wiedziałem dookoła i to ma zająć długi czas by zobaczyć ich wszystkie. To jest też użyteczne narzędzie dla nauki nowych słów kiedy próbuję przeczytać historię miejsc i muszę poszukać dużo słów. Dodajemy ich do naszego codziennego nauki nowych słów by zbudować nasze słownictwo. Jedyna rzecz, której nie lubię o tym jest, że to nie ma indeksu miejsc stosownie do miejskiej/hrabstwa lokalizacji. Które byłoby użyteczne w rozplanowywaniu naszych małych wycieczek tak podjąłem się projekt robienia mojego własnego indeksu dla książki. Kiedy to zrobiło będę mógł wybrać punkt i miasta, które mają pałace w granicach małego promienia. W tamten sposób będziemy mogli odwiedzić 3 -5 w jednej podróży. Książka ma 468 stron i zrobiłem około 70 dotychczas. W tygodniach 2-3 powinienem być zrobiony.

Ta niedziela jest Noc Andrzeja Świętego....The noc św. Andrewa. To była praktyka zarówno pana wielkiego rodu jak i rodzin chłopa. To był czas opowiadania o przyszłości. Najbardziej popularna technika była topnienie wosku. Lanie gorąco stopiony wosk (w przeszłości też stopiła puszka albo prowadzą) przez klucz do miski zimnej wody - wzmocniony wosk jest trzymany do światła i przyszłość jest domyślona się od jego cienia rzuconego na ścianie. Światła są zwykle precz (z wyjątkiem światła świecy). To nie tylko pomaga przeczytać od cienia ale też pomaga utrzymać niezwykłą atmosferę z dzisiaj wieczorem. Kształt cienia jest przestrzeżony od różnych kątów i przyszłości dziewczyny (specjalnie jej mężowska przyszłość jest domyślona się od tego). W przeszłości nie zwykły klucz był używany do tego rytuału ale klucz od drzwi w kościele był najlepsze.

Sunday, November 23, 2008

Morkowo Visit

Zbyszek
Nińka, Joan, Zbyszek and Żosia
Kamil
Joan and Nińka
Zbyszek picked us up at noon and we headed south to visit with his son's family. We stopped for lunch at Zagroda Chłopska. Joan and I had bigos, Zbyszek had zupa pomidorowa.

I took along my new book of palaces because Nińka, Zbyszek's wife, is also a lover of palaces and manor houses and I wanted to show her the book. In it she found two of the palaces she grew up in and told me more about them. We had coffee and cake, talked for about three hours and then Żosia, a general physician, gave Joan and I flu shots to protect against any further colds. It's good to know someone whose family has doctors in it. No appointments necessary :-) Their house is finally finished on the second floor with 5 bedrooms, TV room, reading room and bathroom big enough to have a couch in it. The floors are beautifully done in wood herring bone patterns.

Zbyszek podniósł nas w południe i poszliśmy na południe by bywać z rodziną jego syna. Zatrzymaliśmy się dla posiłku południowego w Zagroda Chłopska. Joan i ja miałem biruchy, Zbyszek miał zupa pomidorowa.

Zagarniałem moją nową książkę pałaców ponieważ Nińka, żona Zbyszek , jest też ukochany pałaców i dworków i chciałem pokazać jej książkę. W tym ona znalazła dwa z pałaców ona dorosła w i powiedziała mi więcej o nich. Mieliśmy kawę i ciastko, powiedzieliśmy przez około trzy godziny i wtedy Żosia, ogólny lekarz, daliśmy Joan i strzały grypy by ochronić przeciw jakimkolwiek dalszym zimnom. To jest dobre znać kogoś czyja rodzina ma doktorów w tym. Żadne wyposażenie konieczne :-) Ich dom jest w końcu skończony na drugim piętrze z 5 sypialniami, miejscem telewizji , czytelnią i łazienką dość dużą by mieć tapczan w tym. Podłogi są pięknie zrobione w drewnianej kości śledzia wzór.

Saturday, November 22, 2008

Nov 22nd.
Forty five years ago and still this day remains with me. I was 18, in the U.S.Navy, working as a radio announcer for Armed Forces Radio in Spain. The news flashed over the radio waves to us from the U.S....President Kennedy has been assasinated. But it was only the beginning, next Robert Kennedy and Martin Luther King. It seems like another life time ago.

Here in Poznań we have the beginnings of our first snowfall. No big accumulation, just a dusting of snow.

Today was a surprise for me. An acquaintance, who knows my love of palaces and manor houses, presented me with a gift of a book that has all of them that are located in Wielkopolska. It has pictures of them all with their histories. What a great book!

On December 1st, the Global Climate conference begins in Poznań. Traffic will be heavy around the International Fair building and I imagine they will do some rerouting of bus schedules and traffic.

I still haven't received replies to the letters I wrote to Babice, the village of my paternal great grandfather.

I forgot to mention that last Thursday when we went shopping to the mall, Christmas decorations are already up. The commercilization of Christmas is in full swing in Poland.

Czterdzieści pięć lat temu i jeszcze ten dzień pozostaje ze mną. Byłem 18, w U.S.Navy, pracując jak spiker radiowy dla Sił Zbrojnych Radia w Hiszpanii. Wiadomości zaświecone ponad falami radiowymi do nas od U.S....President Kennedy były zamordowany. Ale to było tylko początek, następny Robert Kennedy i Martin Luther King. To wydaje się jak inny czas życia temu.
Tutaj w Poznań mamy początki naszego pierwszego opadu śnieżnego. Żadna duża akumulacja, właśnie kurzenie śniegu.

Dzisiaj była niespodzianka dla mnie. Znajomość, która zna mój miłość do pałace i dworki, podarowała mi dar książki, która ma wszystkie z nich, które są zlokalizowane w Wielkopolsce. To ma zdjęcia ich wszystkich z ich historiami. Jaka wielka książka!

W grudniu 1., Globalna Klimatu konferencja zaczyna się w Poznań. Ruch będzie ciężki dookoła Międzynarodówki Pięknej budujący i wyobrażam sobie, że oni zrobią trochę prowadzenia inną drogą planów autobusu i ruchu.

Jeszcze nie otrzymałem odpowiedzi do listów, które napisałem do Babice, wsi mojego ojcowskiego wielkiego dziadka.

Zapomniałem wspomnieć, że w zeszły czwartek kiedy robiliśmy zakupy do strefy dla pieszych, ozdoby Boże Narodzenie są już w górze. Komercjalizacja Bożego Narodzenia jest w pełnym ruchu w Polsce.

Friday, November 21, 2008

Cousin Genevieve Rajewski's 92nd birthday


Cousin Genevieve Rajewski from Michigan celebrated her 92nd birthday with her daughters and granddaughter.

For Sale!


Reading the Gazeta today I found out that our favorite palace in Biedruszko is for sale for only 7 million zl. But if you register it with the historical registry there is a 50% discount so it would only be 3 1/2 million zl and at todays exchange rate that's ONLY about 1.2 million USD. Anyone have an extra million to buy a beautiful palace in good condition with lots of land?

Another important item we found out today from the lady at the American Consulate. An American businessman who had been in Poland for 16 years provides an authentic American Thanksgiving dinner next week at a banquet hall in Poznań. All Americans in Poznań are invited to this dinner. Joan called and talked with him and we were invited to attend so we will. We miss this American holiday more than Christmas.

Czytając Gazeta dzisiaj dowiedziałem się, że nasz ulubiony pałac w Biedruszko jest na sprzedaż dla tylko 7 miliona zl. Ale jeżeli rejestrujesz to z historyczną rejestracją jest 50% dyskonta tak to tylko byłby 3 1/2 milion zl i przy kursie wymiany dziś, który jest TYLKO około 1.2 miliona USD. Ktoś mają ekstra miliony by kupić piękny pałac w dobrym warunku z dużo ziemią?

Inna ważna pozycja dowiedzieliśmy się dzisiaj od pani przy amerykańskim Konsulacie. Amerykański biznesmen, który był w Polsce przez 16 lat dostarczy autentycznego amerykańskiego Dziękczynienia obiadu w przyszłym tygodniu przy sali bankietu w Poznań. Wszyscy Amerykanie w Poznań są zaproszeni do tego obiadu. Joan zawołała i powiedziała z nim i byliśmy zaproszeni by uczestniczyć tak będziemy. Chybiamy tego amerykańskiego urlopu więcej niż Boże Narodzenie.

Thursday, November 20, 2008

Made in Chicago.


This week is the 3rd annual Festival Jazzowy in Poznań. This year's festival spans 3 days, 6 concerts, free workshops, an exhibition, concerts at Blue Note Club, Scena na Piętrze, and the Auditorium of School of Journalism and Humanities in Poznań. 14 musicians, top names from Chicago, young, talented musicians and jazz legends, most of whom will come to play in Poland for the first time, the unique climate of Chicago club concerts, history of jazz live: from the classic jazz to the avant-garde, interaction of various cultures, improvised music, mainstream, blues, vocal jazz, special final project feat. almost all participating musicians. The Jazz Institute of Chicago was invited again to co-curate a series of jazz concerts in Poznan, Poland on November 21, 22 and 23, 2008.

Another interesting bit of news I read today in Gazeta Wyborcza was that in the first quarter of 2009. Poznań will erect over 400 streets signs in the center of the city. That's big news for us. Streets signs are virtually unknown in most of the towns and villages we have visited this last year and it makes it difficult to locate places. Finally, now they are starting to correct this. Of course, now in Poznań, we know how to get around and where the streets are but this will be good for new people and visitors to Poznań.
We did our weekly food shopping, cost 132zl. The weather was rainy, gray, cold and snow is forecast for Saturday and Sunday. Sunday we'll be going with Zbyszek to visit with his son in Morkowo.

Tego tygodnia jest 3. roczny Świąteczny Jazzowy w Poznań. Świąteczne piędzi tego roku 3 dni, 6 koncertów, wolne warsztaty, wystawa, koncerty w Niebieskim Notatki Klubie, Scena Na Piętrze, i Audytorium Szkoły Dziennikarstwa i Ludzkości w Poznań. 14 muzyków, górne imiona z Chicago, młodzi, utalentowani muzycy i jazzowe legendy, najwięcej, z którego przyjdzie pobawić się w Polsce po raz pierwszy, unikalny klimat Chicago koncertów klubu , historia muzyki jazzowej żyją: od klasycznej muzyki jazzowej do awangardowych, interakcja różnych kultur, zaimprowizowała muzykę, główny nurt, chandrę, wokalną muzykę jazzową, specjalny końcowy czyn bohaterski projektu. prawie wszyscy biorący udziały muzycy. Muzyki jazzowej Instytut Chicago był zaproszony znowu do co wikarego seria jazzowych koncertów w Poznaniu, Polsce w listopadzie 21, 22 i 23, 2008.

Inny interesujący kawałek wiadomości, które czytam dzisiaj w Gazeta Wyborcza był, że w pierwszej ćwierci 2009. Poznań wzniesie ponad 400 ulicami rejestruje się środek miasta. To jest duże wiadomości dla nas. Ulic znaki są faktycznie nieznane w najwięcej z miast i wsi odwiedziliśmy to w ubiegłym roku i to zrobi to trudnym by zlokalizować miejsca. W końcu, teraz oni zaczynają poprawiać to. Oczywiście, teraz w Poznań, doświadczenie by obejść i gdzie ulice są ale to będzie dobre dla nowych ludzi i gości do Poznań.

Robiliśmy zakupy naszą tygodniową żywność, kosztu 132zl. Pogoda była deszczowa, szarość, zimno i śnieg jest przewidziany dla soboty i niedzieli. Niedziela będziemy iść ze Zbyszek by bywać z jego synem w Morkowo.

Wednesday, November 19, 2008

No tires.

Great day for changing tires! Sun was out so the drive to Antoninek was nice. It's just a little town east of Poznań and only a few kilometers from Cousin Luka's. I got there at 9:14AM, thought it would take about 1/2 hour. I was sooooooo wrong. I went up to the counter of the tire changing area and told the guy I wanted to put on my winter tires. He opened a book, flipped through several pages and told me the earliest he could do it was November 28th. November 28th. That's nine days from today. Evidently, according to Zbyszek, I waited too long and many people have the same idea. He said the wait in Warsaw was even greater at this time of the year.........6 weeks. So I made the apointment for November 28th at 9:30AM. Zbyszek said that next year I should do it the last week of October avoid the wait and so I will.

I had my second meeting with little cousin Rózia. We're working on her learning the parts of the body like ears, nose, eyes, etc. in English. Luka said her mother and father had just left for Ustka, a city on the Baltic sea where they will stay for two weeks in a spa.

At 4PM we went to Zbyszek's flat to christian a new coffee maker he had bought. We had coffee, cakes and talked for two hours, then returned home. It's rainy, windy and cold tonight.


Wspaniały dzień dla zmieniania opon! Słońce było poza tak przejażdżka do Antoninek była miła. To jest właśnie trochę miejskiego wschodu Poznań i tylko kilka kilometrów od Kuzyna Luka. Dostałem się tam o 9:14AM, pomyślał, że to wzięłoby około 1/2 godziny. Byłem sooooooo źle. Poszedłem do lady opony zmieniającej się obszar i powiedziałem facetowi chciałem położyć na moja zima męczy się. On otworzył książkę, prztykał przez kilka stron i powiedział mi najwcześniej on mógłby zrobić to był listopad 28.. Listopad 28.. To jest dziewięć dni od dzisiaj. Najwyraźniej, stosownie do Zbyszek, czekałem zbyt długo i dużo ludzi mają tę samą ideę. On powiedział oczekiwanie w Warszawie było nawet większe w tym razem year.........6 tygodni. Tak zrobiłem apointment przez listopad 28. o 9:30AM. Zbyszek powiedział, że przyszły rok powinienem zrobić to w ubiegłym tygodniu października unikają oczekiwania i tak będę.

Miałem moje drugie spotkanie z małym kuzyna Rózia. Pracujemy nad jej nauką części ciała jak uszy, nos, oczy, i tak dalej po angielsku. Luka powiedział jej matkę i ojciec właśnie zostawił dla Ustka, miasta na bałtyckim morzu gdzie oni pozostaną na dwa tygodnie w zdroju.

Przy 4PM poszliśmy do mieszkania Zbyszek do chześcijanina nowy ekspres do kawy on kupił. Mieliśmy kawę, ciastka i powiedzieliśmy przez dwie godziny, wtedy zwróceni do domu. To jest deszczowe, wystawione na wiatr i zimne dzisiaj wieczorem.

Tuesday, November 18, 2008

Tires

A cold day, even with the sun out. I called to my cousin in Grudziądz to make arrangements for a visit but she is sick with the flu now so we will delay our trip.

It's time to change tires on the car. In Poland they don't have many all-season tires so you need to have summer and winter tires. Ours are stored at the Fiat dealer so I guess it's time to go there and get them changed. I'm not in favor of having two sets of tires that always have to be changed but, when in Rome:-) There's a charge of 135zl for the changing and balancing of the tires that are put on. With the current exchange rate of 3 to 1 that's about $40USD.

I went to the butcher shop today and bought kiełbasa, 3 different kinds, Chłopska, Pzyszna and little Kabanosa. Also bought a 1/4 lb of Synka Domowa, a really good time of ham. I like the butcher shop. It's owned by a lady who is always smiling, Mrs. Konarczyk, and is always so helpful to me with my Polish language.


Cousin Krzysztof Kupinski had revised his family website and it can be found at http://www.kupinski.com.pl/

Zimny dzień, nawet ze słońcem poza. Telefonowałem do mojego kuzyna w Grudziądz by zrobić przygotowania dla wizyty ale ona jest chora z grypą teraz tak będziemy opóźniać naszą podróż.

To jest czas by zmienić opony na samochodzie. W Polsce oni nie mają wielu cała pora męczy się tak potrzebujesz mieć lato i zima męczy się. Nasz są przechowani przy dealerze Fiacie tak sądzę, że to jest czas by pójść tam i dostać ich zmieniony. Nie jestem za mienie dwu zestawów opon, które zawsze muszą być zmieniane ale, kiedy w Rzymie:-) jest opłata 135zl dla zmieniania się i zrównoważenia opon, które są położone na Z aktualnym kursem wymiany 3 do 1 to jest o $40USD.

Poszedłem do sklepu rzeźnika dzisiaj i kupiłem kiełbasa, 3 różne rodzaje, Chłopska, Pzyszna i mało Kabanosa. Też kupiony 1/4 funt Synka Domowa, naprawdę dobrego czasu szynki. Lubię sklep rzeźnika. To jest posiadane przez panią, która zawsze uśmiecha się, pani Konarczyk, i jest zawsze tak pomocna do mnie z moim polskim językiem.

Kuzyna Krzysztof Kupinski zrewidował jego witrynę sieci rodziny i to może być znalezione przy
http://www.kupinski.com.pl/

Monday, November 17, 2008

Ikea

Houses in Poznań


Apartments in Poznań
So, today we decided to go to Ikea to try to find a foot rest for Joan. She's been using an old box with a cushion on it and we thought it was time to upgrade. Ikea has been totally renovated since our last visit. They now have a second floor and an elevator. We look at four or five foot rest but couldn't decide on one. The lowest price was 127zl and that seems like a lot for just a footrest. We passed by the kitchen department and looked at some larger plates. They cost 27zl each. That seems like a lot also. We ended up buying nothing and just enjoying being out again after our illness.

The sky was beautiful, blue with big clouds of all different formations. We were in the "rush hour" going home and people were scurrying to catch trains and busses. I took some side streets to avoid the traffice and came across some very interesting houses made of brick of different colors. I really like the houses that used red and cream colored bricks.

I was hoping to go to Grudziądz this weekend to visit relatives but they are sick with the flu so we won't be making the trip.

Saturday was a very happy day for Joan and I. We were invited for Wigilia to cousin Kazia's house in Golina. I am very happy because it will bring back memories to me of my youth when we had the traditional Wigilia in my grandfathers or my aunts house. For Joan, it will be her first traditional Wigilia.

Więc, dzisiaj zdecydowaliśmy się pójść do Ikea by spróbować znaleźć podnóżek dla Joan. Ona używała starego pudełka z poduszką na tym i pomyśleliśmy, że to był czas by ulepszyć. Ikea był całkowicie odnowiony od naszej ostatniej wizyty. Oni teraz mają drugie piętro i windę. Patrzymy na cztery albo pięć podnóżek ale nie moglibyśmy zdecydować się na jeden. Cena najniższa była 127zl i które wydaje się jak dużo dla właśnie podnóżka. Pominęliśmy dział kuchni i popatrzeliśmy na kilka większych płyt. Oni kosztują 27zl każdy. Które wydaje się jak dużo też. Zakończyliśmy nie kupowanie niczego i właśnie cieszące się byciem poza znowu po naszej chorobie.

Niebo było piękne, niebieskie z dużymi chmurami wszystkich różnych formacji. Byliśmy w "godzinie szczytu" idące do domu i ludzie pędzili zdążyć na pociągi i całusy. Wziąłem kilka bocznych ulic by uniknąć traffice i przeszedłem przez kilka bardzo interesujących domów zrobione z cegły różnych kolorów. Naprawdę lubię domy, które używały czerwonego i śmietanka pokolorowała cegły.

Spodziewałem się pójść do Grudziądz ten weekend by odwiedzić krewnych ale oni są chorzy z grypą tak nie będziemy robić podróży.

Sobota była bardzo szczęśliwy dzień dla Joan i ja. Byliśmy zaproszeni dla Wigilia do kuzyna dom Kazia w Golina. Jestem bardzo szczęśliwy ponieważ to przywróci wspomnienia do mnie z mojej młodzieży kiedy mieliśmy tradycyjny Wigilia w moich dziadkach albo moim ciotek domu. Dla Joan, to będzie jej pierwszy tradycyjny Wigilia.
do ciebie.

Saturday, November 15, 2008

Głos

I went to Głos Wielkopolska today. It's a newspaper that is also producing materials to teach young kids English. I wanted to get what they had so I could use it to help cousin Rózia. They're little booklets with basic words and pictures for each word. They also had cd's with the pronunciations in English and Polish. That should help.

Found out the other day that another American couple will be moving to Poznań next month to live for two years. We've been doing some emailing and look forward to meeting them once they arrive.


Poszedłem do Głos Wielkopolski dzisiaj. To jest gazeta, która też produkuje materiały by nauczyć młode dzieci angielskie. Chciałem dostać co oni mieli tak mógłbym użyć tego by pomóc kuzyna Rózia. Oni są małymi broszurami z podstawowymi słowami zdjęciami dla każdego słowa. Oni też mieli cd z wymowami po angielsku i polskim. Które powinno pomóc.

Wynajdowany innego dnia, że inna amerykańska para będzie ruszać się do Poznań w przyszłym miesiącu by żyć dla dwu lat. Robiliśmy trochę emailing i oczekujemy spotkania ich raz oni przybywają.
2

Domino Days

Today was Domino Day. Domino Day is a world record attempt for the highest number of falling dominoes, organised each year by Endemol Netherlands. Together with Robin Paul Weijers, also known as Mr. Domino, parties team up to set a new world record.

We first learned about this event two years when we just happened to come across a TV broadcast in the States. It's a fascinating thing to watch. Groups of young people from different countries go to the Netherlands to participate. It takes place in a WTC Expo Center where colored dominoes of different sizes are set up to produce pictures of all types at the dominoes fall. We've seen everything from Salvador Dali paintings, soccer matches, celebrities pictures and advertisements produced by this falling domino event. Some pictures use 10-20,ooo dominoes and some as many as 250,000. Yesterdays event set a new record of 4,345,000 total dominoes used. The event takes about two hours to complete during which time about 30 different pictures are revealed. The TV camera follows the movement of the dominoes as they fall into each other and it's really incredible the ideas these young groups come up with. A group from Poland took part in this years event as well as a group from the U.S.

Yesterday the team of Weijers Domino Productions tried to break the world record domino toppling. They did set up 4.5 million dominoes in the WTC Expo Center in Leeuwarden to try topping the previous record of 2 years ago, which was at 4,079,381 dominoes toppled.
'Celebrating 10 years of Domino Day - Breaking more World Records than ever' was the central theme of Domino Day 2008. Domino Day celebrates its 10th anniversary this year.

Although one Builder Challenge failed, the record was broken with an amazing 4,345,027 dominoes toppled. Also, 10 out of the 10 attempts to set a world record resulted in success. These included highest Domino mountain, fastest Domino stones and biggest field of domino stones ever.


Dzisiaj był Domina Dzień. Dzień domina jest rekord świata próbują dla najwyższej liczby spadających domin, zorganizowanych każdego roku przez Endemol Niderlandy. Razem z Robin Paul Weijers, znany też jako pan Domino, partii zespół do zestawu nowego rekord świata.

Po pierwsze nauczyliśmy się o tym zdarzeniu dwa lata kiedy właśnie zdarzyliśmy się przejść przez telewizji braodcast w Stanach. To jest fascynująca rzecz by oczekiwać. Grupy młodych ludzi od różnych krajów pojadą do Niderlandów by wziąć udział. To ma miejsce we WTC Wystawy Środku gdzie kolorowe domina różnych rozmiarów są umieszczone do zdjęć produktu wszystkich typów przy dominach spadają. Zobaczyliśmy wszystko od Salvador Dali malarstw, zapałek piłki nożnej , sław zdjęć i ogłoszeń wyprodukowanych przez to spadające zdarzenie domina. Kilka zdjęć używają 10-20,ooo domin i jakiegoś tyle ile 250,000. Zdarzenie przeszłości ustanawiało nowy zapis 4,345,000 całkowitych domin używanych. Zdarzenie bierze około dwu godzin by uzupełnić, podczas których czas około 30 różnych zdjęć są ujawnione. Kamera telewizyjna idzie za ruchem domin jak oni spadają do siebie nawzajem i to jest naprawdę niewiarogodne idee, które te młode grupy znajdą. Grupa z Polski wzięła udział w tym wypadku lat, jak również grupa ze Stanów Zjednoczonych.

Wczoraj zespół Weijers Domina Produkcji spróbował łamać rekord świata domino przewracające się. Oni umieścili 4.5 miliony domin we WTC Wystawy Centrum w Leeuwarden by spróbować przewyższanie poprzedniego zapisu 2 lat temu, które były o 4,079,381 domin przewróconych.
′Celebrowanie 10 lat Domina Dnia - Łamanie bardziej Światowych Zapisów niż kiedykolwiek′ był centralny temat Domina Dnia 2008. Dzień domina celebruje jego 10. rocznicy tego roku.

Chociaż jedno Budowniczego Wyzwanie zawiodło, zapis był łamany ze zdumiewającymi 4,345,027 dominami przewróconymi. Też, 10 z 10 prób by umieścić rekord świata zakończyli się sukcesem. Ci włączali najwyższą Domina górę, najszybsze Domina kamienie i największe pole kamieni domina kiedykolwiek.
2

Thursday, November 13, 2008

ZUS day

Two things had to be accomplished today, the weekly shopping and a trip to the ZUS office to fill out a new declaration.

Food shopping was easy, it takes us less than a hour. We spent 103zl($35) for food for the coming week. Joan needed extra flour because she is making two apple pies tomorrow, one for us and one for a friend who said she has never seen an apple pie. It reminds us of when we lived the Michigan. There was an abandoned farm with an orchard close to our land and it must have had at least 30 apple trees of different varieties. Being abandoned it was no problem to go there each fall and pick all of the apples we wanted. We kept them stored in the basement and apple pie baking was almost a ritual for many weeks. We also managed to put many out in front of our house to feed the wild deer.

ZUS was the other thing I had to take care of. Even though we have a contract with it, each month it is necessary to go to the office on Dąbrowskiego street to fill out a Declaration of intent to use the insurance policy. You can't just make a monthly payment without a declaration. I can understand not being able to pay by the year or even six months at a time because the price is always changing. Pricing is done on a quarterly basis and this time I was able to file declarations for the months of October, November and December. Once that was done all I have to do is transfer the money each month into their accout. The price of health insurance is unbelieveably cheaper than the U.S. I know I've written about it in other blogs so I won't go into it again.

I thought it would take me 2-3 hours to get it done but it only took 1 hour, including bus travel time. Ten minutes on the bus, a 5 minute walk to the ZUS office, 30 minutes in the office and then the return trip home. A great weather day so the walk was nice. Good to be out of the house among people again after our illness that kept us inside.


Dwie rzeczy musiały być znakomite dzisiaj, tygodniowe sprawunki i podróż do biura ZUS by wypełnić nową deklarację.

Żywność robiąca zakupy była łatwa, to bierze nam mniej niż godzina. Spędziliśmy 103zl($35) dla żywności przez nadejdący tydzień. Joan potrzebna ekstra mąka ponieważ ona robi dwa jutro szarlotek , jeden dla nas i jednego dla przyjaciela, który mówił, że ona nigdy nie zobaczyła szarlotki. To przypomina nam z kiedy żyliśmy Michigan. Tam była porzucona farma z sadem blisko naszej ziemi i to musiało mieć przynajmniej 30 jabłoni różnych rozmaitości. Bycie porzucony to nie był żaden problem by pójść tam każdego spadku i zerwać wszystkie z jabłek, których chcieliśmy. Utrzymaliśmy ich wprowadziliśmy do pamięci suterenę i szarlotka piekąca się była prawie rytuał przez dużo tygodni. Też poradziliśmy sobie by zwichnąć wiele przed naszym domem by nakarmić dzikiego jelenia.

ZUS był inna rzecz, którą musiałem zająć się. Nawet gdyby mamy kontrakt z tym, każdego miesiąca to jest konieczne pójść do biura na Dąbrowskiego ulicy by wypełnić Deklarację zamiaru by użyć polisy ubezpieczeniowej. Nie możesz właśnie zrobić miesięcznej zapłaty bez deklaracji. Mogę zrozumieć nie będące wypłacalny przez rok albo nawet sześć miesięcy jednocześnie ponieważ cena zawsze zmienia się. Wycenianie jest zrobione na kwartalnej podstawie i tym razem mogłem włożyć deklaracje przez miesiące października, listopada i grudnia. Raz to było zrobione wszystko, co muszę czynić jest transfer pieniądze każdego miesiąca do ich accout. Cena ubezpieczenia zdrowotnego jest unbelieveably tańszy niż Stany Zjednoczone, które znam, że napisałem o tym w innym blogs tak nie pójdę do tego znowu.

Pomyślałem, że to wzięłoby mnie godziny 2-3 by dostać to zrobiony ale to tylko zajęło 1 godzinę, włączając czas podróży autobusu. Dziesięć minut na autobusie, 5 minuty chodzi do biura ZUS , 30 minut w biurze i wtedy powrót potykają się do domu. Wspaniały meteorologiczny dzień tak spacer {chód} był miły. Dobry by być z domu pośród ludzi znowu po naszej chorobie, która trzymała nas wewnątrz.

Wednesday, November 12, 2008

Helping Rózia


Leszek, Marek, Luka and Rózia.

I went to cousin Luka's today to meet with her 6 year old daughter, Rózia. She's in her first year of school, studying Polish writing and learning Russian and the English language. 6 years old!! I've offered to meet with her each week to help her with her English. Really, I thought this would be a good way to be able to see her every week. She is such a wonderful child and I've missed not seeing her so much since we moved to Poland. One of my favorite pictures is from our first trip to Poland in 2003 when she came up to me and gave me a kiss. I've been in love with her since that time:-) Luka's father, Leszek stopped for a visit while I was there.

Poszedłem do kuzyna Luka dzisiaj by spotkać z jej 6 rokiem starą córkę, Rózia. Ona jest w jej pierwszym roku szkoły, studiując polskim pisaniem i uczącym się Rosjaninem i językiem angielskim. 6 lat mającym!! Zaoferowałem spotkać się z nią każdego tygodnia by pomóc jej z jej Anglikami. Naprawdę, pomyślałem, że to byłaby długa droga by móc zobaczyć ją każdego tygodnia. Ona jest takim cudownym dzieckiem i chybiłem nie widzącego jej tyle odkąd ruszyliśmy się do Polski. Jeden z moich ulubionych zdjęć jest od naszej pierwszej podróży do Polski w 2003 kiedy ona odpowiedziała mnie i dała mi pocałunek. Byłem w miłości z nią od tamtego czasu:-) ojciec Luka , Leszek zatrzymał się dla wizyty podczas gdy byłem tam.

Tuesday, November 11, 2008

Celebration

We went at 10AM to the Rynek to see the celebration of this day. We arrived in time to hear a few speeches followed by a girls choir. The marching band was next and then a parade of soldiers and calvary. It lasted for about two hours. The outdoor cafes are gone now and the square looks much bigger. There is a display of pictures on exhibit from March 1919.

When we returned home we watched on TV the celebration from Warsaw where president Kaczynski gave a speech about this day. In the audience were dignataries from different countries including the ambassador to Poland from the U.S., the presidents of Afghanistan, Ukraine, Georgia and chancellor Merkel from Germany.

Chodziliśmy przy 10AM do Rynek by zobaczyć celebrowanie tego dnia. Przybyliśmy na czas by usłyszeć kilka mów mające za sobą chór dziewczyn. Maszerujące pas było następny i wtedy paradą żołnierzy i kalwarii. To trwało przez około dwie godziny. Pozadomowe kawiarnie są minionym teraz i kwadrat patrzy dużo większy. Jest pokaz zdjęć na eksponacie z marca 1919.

Kiedy wróciliśmy do domu obserwowaliśmy na telewizji celebrowanie z Warszawy gdzie prezydent Kaczynski dał mowę o tym dniu. W widowni był dignataries od różnych krajów włączając ambasador do Polski ze Stanów Zjednoczonych, prezydentów Afganistanu, Ukrainy, Gruzji i kanclerza Merkel z Niemiec.

Monday, November 10, 2008

Independence Day and Veterans Day.


Tomorrow is a big celebration day in Poznań and all of Poland. It is the day in 1918 when Poland regained it's independence after 123 years of being partitioned. Flags will be flying everywhere as a symbol of pride that the Polish nation, once again, regained it's freedom. In Poznań there will be parades, live music and hundreds of people on Sw. Marcin street. Rogale will be sold in many little kiosks and the whole day will be spent in celebration. I hope the weather will be good so we can attend.


It is also Veterans Day in America. On Veterans Day, we pay tribute to the service and sacrifice of the men and women who in defense of our freedom have bravely worn the uniform of the United States. Our country is forever indebted to our veterans for their quiet courage and exemplary service. We also remember and honor those who laid down their lives in freedom's defense. These brave men and women made the ultimate sacrifice for our benefit. On Veterans Day, we remember these heroes for their valor, their loyalty, and their dedication.

Jutro jest duży dzień celebrowania w Poznań i wszystkim z Polski. To jest dzień w 1918 kiedy Polska odzyskała to jest niezależność gdy 123 lata bycia podzielone. Flagi będą lecieć wszędzie jak symbol dumy, że polski naród, jeszcze raz, odzyskał to jest wolność. W Poznań będą parady, muzyka na żywo i setki ludzi na Sw. Marcin ulica. Rogale będzie sprzedany w wielu małych kioskach i cały dzień będzie wyczerpany w celebrowaniu. Mam nadzieję, że pogoda będzie dobra tak możemy uczestniczyć.

To jest też Weteranów Dzień w Ameryce. W Weteranów Dniu, płacimy daninę usłudze i ofierze mężczyzn i kobiety, które w obronie naszej wolności dzielnie nosiły uniform Stanów Zjednoczonych. Nasz kraj jest na zawsze zadłużony do naszych weteranów dla ich spokojnej odwagi i wzorowej usługi. Też pamiętamy i zaszczycamy tych, którzy odłożyli ich życia w obronie wolności. Ci odważni mężczyźni i kobiety zrobiły ostateczną ofiarę dla naszej korzyści. W Weteranów Dniu, pamiętamy tych bohaterów dla ich dzielności, ich lojalności, i ich dedykacji.

Sunday, November 09, 2008

Siedlec Visit.

We woke up to a sunny day, the first in over a week so naturally, even with our coughs, we had to do something or go somewhere. We decided on visiting Siedlec and Gułtowy to see the palaces there.

We left at noon, took 92 east until we reached the Siedlec turnoff just past Kostrzyn. Heading south we soon reached Siedlec, found the palace we were looking for and took the pictures. It's a private residence so we couldn't get closer. From there we proceeded to Gułtowy, a short distance south.

Here we found the palace in renovation, the main road blocked but we were able to get close enough for a few pictures. Next to the old palace is a beautiful wooden church which we also took pictures of.

From there we had no specific direction to go so we just continued on the road south to Giecz. Here we were surprised to find a nice stone church, part of Szlak Romanski. Szlak Romanski is a "Romanesque Route" in Poland that stresses the millenary tradition of national, cultural and religious connections with the history of Poland "Romanesque Route" in Poland is almost throughout the country, including the scope of its most important monuments and places associated with the Piast monarchy. The route is divided into regional segments, which are created on the routes for car, bicycle and walking routes.

Leaving Giecz, we drove to Grodzisczko. According to the latest research the first permanent settlements on the territory was called Grodziszczko, and in its vicinity arose at the turn of the eighth and ninth centuries. The current state of archaeological research can only say that it was a fortress on wheels plan or ellipse with a radius of about 45 meters. In 1298 the church of St. John the Baptist was constructed.

Orzeszkowo was our next stop where we passed by another large house. A short distance from there, in Węgierskie we came across our last house pictures of the day. There were several cars parked in front of it and seems to be occupied by more than one family. It was not in good shape.

Budziliśmy się do słonecznego dnia, pierwszego w ponad tygodniu tak naturalnie, nawet z naszymi kaszlami, musieliśmy robić coś albo pójść gdzieś. Zdecydowaliśmy na odwiedzaniu Siedlec i Gułtowy by zobaczyć pałace tam.

Wyruszyliśmy w południe, wzięliśmy 92 wschód aż osiągnęliśmy Siedlec turnoff właśnie przeszły Kostrzyn. Idące południe, którego wkrótce osiągnęliśmy Siedlec, znaleźliśmy pałac, którego szukaliśmy i wzięli obrazy.
To jest prywatne miejsce zamieszkania tak nie moglibyśmy dostać się
bliżej. Stamtąd przeszliśmy do Gułtowy, mała odległość na południe.

Tutaj znaleźliśmy pałac w odnowieniu, drodze głównej zablokowanej ale mogliśmy dostać się blisko dość dla kilku zdjęć. Obok starego pałacu jest piękny drewniany kościół, który też zrobiliśmy zdjęcia z.

Stamtąd nie mieliśmy żadnego określonego kierunku by pójść tak właśnie trwaliśmy na drodze na południe do Giecz. Tutaj byliśmy zaskoczeni by znaleźć miły kamienny kościół, część Szlak Romanski. Szlak Romanski jest "romański Szlak" w Polsce, która akcentuje tysiącletnią tradycję narodowych, kulturalnych i religijnych połączeń z historią Polski "romański Szlak" w Polsce jest prawie przez kraj, włączając zakres jego najbardziej ważnych pomników i miejsca połączyły się z monarchią Piast. Szlak jest podzielony na regionalne segmenty, które są tworzone na szlakach dla samochodu, roweru i chodzących szlaków.

Wyruszający Giecz, my popędziliśmy do Grodzisczko. Stosownie do ostatnich badań pierwsze trwałe umowy na terytorium były nazwane Grodziszczko, i w jego sąsiedztwie powstały przy obrocie ósmego i dziewiąte stulecia aktualny stan archeologicznych badań mogą tylko powiedzieć, że to jest forteca na kół planie albo elipsie z promieniem około 45 metrów. W 1298 kościół św. Johna Baptist był zbudowany.

Orzeszkowo był nasze następne zatrzymanie gdzie pominęliśmy inny duży dom. Mała odległość stamtąd, w Węgierskie przeszliśmy przez nasze ostatnie zdjęcia domu dnia. Tam były kilka samochodów zaparkowane przed tym i wydają się być zajęte przez więcej niż jedna rodzina. To nie było w dobrym stanie.

Saturday, November 08, 2008

Doctors visit!

I couldn't take it anymore today. Last night was spent coughing and coughing. I didn't sleep much and the coughing was strong it was making my right side back hurt everytime I coughed. I called an acquaintance and made arrangements to see a doctor this morning. She told me is wasn't good to let this go on for two weeks, prescribed Doxycyclinum, an antibiotic to take for the next 5 days. She also prescribed Thiocodin to be taken each night before bed. This will help me sleep through the night without waking up. I told her Joan had the same thing as I and she prescribed enough medication for both of us. I went straight to the Apteka and filled the prescriptions. Cost 17zl.($5.89) If we are not making progress in 3 days I am to call her back. When this is over and we are well again we're going to get flu shots. Our first time ever for that.

The weather hasn't changed, still gray, cloudy and a little rain. I hope it clears up by Nov. 11th for the celebration day.

In 1918, after 123 years of being divided up by Russia, Austria-Hungary, and Prussia (Germany), the Polish state was reborn and regained its independence. It was the end of World War I and the defeat of all three occupiers. Poland finally reclaimed its national identity. Western Poland, including Poznan, had been part of Prussia during this long occupation. It's also St. Martin's Day, the parton saint of Poznan, and I walked down to watch the parade on Swiety Marcin Street. Special pastries - called Rogal Marcinski - are sold by all of the pastry shops. They are large croissants with nuts and poppyseed filling. There are differences of opinion on who makes the best. Zbysek says it's the shop "Expressowa" while Joanna says it's the "Elite Shop" We had them at Kandulski's and they were good there also.


Nie mógłbym wziąć tego więcej dzisiaj. Ubiegłej nocy był wyczerpany kaszleć i kaszleć. Nie spałem dużo i kaszleć było silne to robiło mój prawa strona w tył raniło everytime kaszleć. Zawołałem znajomość i zrobiłem przygotowania by odwiedzić doktora dzisiaj rano. Ona powiedziała, że jest nie byłem dobry by pozwolić temu pójść dalej przez dwa tygodnie, przepisałem Doxycyclinum, antybiotyk by wziąć przez następne 5 dni. Ona też przepisała Thiocodin by być wzięta każda noc przed łóżkiem. To pomoże mi spać przez noc bez budzenia się. Powiedziałem, że jej Joan ma tę samą rzecz jak ja i ona przepisała dość leczenia dla obu z nas. Poszedłem prosto do Apteka i wykonywałem nakazy. Kosztowany 17zl.($5.89) Jeżeli nie robimy postępu w 3 dniach mam nazwać jej plecy. Kiedy to jest wszędzie i czujemy się dobrze znowu mamy dostać strzały grypy. Nasz pierwszy czas kiedykolwiek dla tamtego.

Pogoda nie zmieniła, cicha szarość, pochmurna i trochę deszczu. Mam nadzieję, że to sprząta do listopada 11. na dzień celebrowania.

W 1918, gdy 123 lata bycia podzielone przez Rosję, Austro-Węgry, i Prusy (Niemcy), polski stan odżywał i odzyskał jego niezależność. To był koniec pierwszej wojny światowej i porażki wszystkich trzech posiadaczy. Polska w końcu nawróciła jego narodową tożsamość. Zachodniej Polska, włączając Poznań, był część Prus podczas tego długiego zajęcia. To jest też św. Martina Dzień, święty partonu Poznania, i zszedłem obserwować paradę na Swiety Marcin Ulicy. Specjalni ciasta - nazwany Rogal Marcinski - są sprzedane przez wszystkie ze sklepów ciasta. Oni są wielkim croissants z orzechami i poppyseed napełniającym się. Są różnice opinii, na których robią najlepiej. Zbysek mówi, że to jest sklepu "Expressowa" podczas gdy Joanna mówi, że to jest "Elity Sklep" mieliśmy ich w Kandulski i oni byli dobrzy tam też.

Friday, November 07, 2008

Pie + visit.


With all the apples we received from cousin Kazia, Joan thought she just had to try making an apple pie. She thought about making pies when we first arrived in Poland last year but she didn't because they don't have "Crisco" in Poland. Crisco is a vegetable shortening that is semi-hard that you use with flour to make a crust. She found a recipe that you can make a crust with just oil. She tried it out and made this apple pie. Tonight we will eat this pie with vanilla ice cream. We have hope that it will be good. In Poland, you don't find many pies.

We received an email from cousin Marilyn, from America, that she will come to Germany with her daughter Kim next April. Kim is the mother of the household that hosted cousin Nora Bekalarek last year. They will fly directly to Germany to meet Nora's parents but we have hope that later in their visit they will be able to come to Poland. Marilyn was here many years ago and would like to meet us and the revisit with the cousins she met at that time.

Today was another gray day, chilly, typically autumn. We did our shopping for the week, Joan did some laundry and we talked about making a trip soon to Grudziądz to visit with cousin Janek and Stefania. Already we have been in Poland over a year and yet we have not visited with them so I think it is time. Janek, Stefania and Stanisław are children of my grandfathers brother, Stanisław, and are older than me. I am sure they can tell me many stories about my family here and I want to see them. Still, language is a barrier, but I am confident we will be able to talk, even with my limited Polish.

Z wszystkimi jabłkami, które otrzymaliśmy z kuzyna Kazia, myśli Joan, którą ona właśnie musiała spróbować robienie szarlotki. Ona pomyślała o robieniu srok kiedy po pierwsze przybyliśmy do Polski w ubiegłym roku ale ona nie zrobiła ponieważ oni nie mają "Crisco" w Polsce. Crisco jest roślina skracająca, które jest półtwarde, że używasz z mąką by zrobić skorupę. Ona znalazła receptę, że możesz zrobić skorupę z właśnie olejem. Ona wypróbowała to i zrobiła tę szarlotkę. Dzisiaj wieczorem zjemy tę srokę z lody waniliowe. Mamy nadzieję, że to będzie dobre. W Polsce, nie znajdujesz wielu srok.


Otrzymaliśmy email od kuzyna Marilyn, z Ameryki, że ona przyjedzie do Niemiec z jej córki Kimem następny kwiecień. Kim jest matka rodziny, która hosted kuzyna Nora Bekalarek w ubiegłym roku. Oni polecą bezpośrednio do Niemiec by spotkać rodziców Nory ale mamy nadzieję, która później w ich wizycie, którą oni będą mogli przyjechać do Polski. Marilyn była tutaj dużo lat temu i chciałyby spotkać nas i rewizytują z kuzynami, których ona spotkała w tamtym czasie.


Dzisiaj był inny dzień szarości , chłodny, typowo jesień. Zrobiliśmy nasze sprawunki przez tydzień, Joan zrobiła trochę pralni i powiedzieliśmy o robieniu podróży wkrótce do Grudziądz by bywać z kuzyna Janek i Stefanią. Już byliśmy w Polsce przez rok i jeszcze nie odwiedziliśmy z nimi tak myślę, że to jest czas. Janek, Stefania i Stanisław są dzieci mojego brata dziadków , Stanisław, i są starsi niż mnie. Jestem pewny, że oni mogą podać mi dużo historii o mojej rodzinie tutaj i chcę zobaczyć ich. Jeszcze, język jest bariera, ale jestem pewny będziemy mogli powiedzieć, nawet z moim ograniczonym językiem polskim.

Thursday, November 06, 2008

Rogale


Rogale, a traditional croissant made in Poznań, is what Joan and I shared today with Zbyszek. Like Christmas carols, they only made here for a special occassion, St. Martins day.

St. Martin's Day is Nov. 11th, the feast of Martin of Tours, who started out as a Roman soldier. He was baptized as an adult and became a monk. It is understood that he was a kind man who led a quiet and simple life. The most famous legend of his life is that he once cut his cloak in half to share with a beggar during a snowstorm, to save the beggar from dying of the cold. That night he dreamed that Jesus was wearing the half-cloak Martin had given away. Martin heard Jesus say to the angels: "Here is Martin, the Roman soldier who is not baptised; he has clothed me."

St. Martin's Day is celebrated in Poznań. On this day, the people of Poznań buy and eat considerable amounts of croissants, over 300 tons, made specially for this occasion from half-French paste with white-poppy seeds, so-called Martin Croissants or St. Martin Croissants. Poznań people celebrate with a feast, specially organized by the city. There are different concerts, a St. Martin's parade and a fireworks show. We plan to be part of the celebration this year.

The tradition of Poznan, in its current form was born in November 1891. When approached on the day of St. Martin, John Lewicki, appealed to the faithful to be a model patron and do something for the poor. Present at the mass, confectioner Joseph Melzer, who worked in a nearby confectionary, talked his boss to revive the old tradition. Richer Poznanians bought croissants for the poor.


Rogale, tradycyjny rogalik francuski zrobiony w Poznań, jest jaka Joan i uczestniczyłem dzisiaj ze Zbyszek. Jak kolędy, oni tylko zrobili tutaj dla specjalnego occassion, św. Martina dnia.

Św. Martina Dzień jest listopad 11. święto Martina Tours, który zabrał się jak rzymski żołnierz. On był ochrzczony jak dorosły i stał się mnichem. To jest zrozumiane, że on był uprzejmy człowiek, który wieść spokojne i proste życie. Najbardziej sławna legenda jego życia jest, że on raz uciął jego płaszcz w pół by uczestniczyć z żebrakiem podczas śnieżycy, by uratować żebraka od umierania od zimna. Tamta noc on śnił, że Jezus nosił pół płaszcza Martin wydał. Martin usłyszał, jak Jezus powiedział do aniołów: "Tutaj jest Martin, rzymski żołnierz, który nie jest ochrzczony; on ma ubierać mnie".

Św. Martina Dzień jest sławny w Poznań. W tym dniu, ludzie Poznań kupują i jedzą znaczne ilości croissants, ponad 300 tonami, zrobionymi specjalnie dla tej okazji od pół francuskiej pasty z białymi maku nasionami, tak zwanym Martinem Croissantsem albo św. Martinem Croissantsem.
Ludzie Poznań celebrują ze świętem, specjalnie zorganizowani przez miasto. Są różne koncerty, św. Martina parada i ogni sztucznych pokaz. Planujemy być częścią celebrowania tego roku.

Tradycja Poznania, w jego aktualnej formie urodziła się w listopadzie 1891. Kiedy zbliżony się w dniu św. Martina, Johna Lewicki, odwołał się do wiernych by być patron modelu i zrób coś dla biednych. Obecny przy masie, cukiernika Joseph Melzer, który pracował w pobliskim confectionary, powiedział jego szefa by ożywić starą tradycję. Bogatszy Poznanians kupił croissants dla biednych.

Wednesday, November 05, 2008

Post election

All day we watched the TV about the election. Reaction in Europe has been very positive except for Russia where President Dmitri Medvedev took advantage of the euphoria in America today to order the deployment of missiles inside Europe as a response to US plans for a missile defence shield.

Speaking within hours of Barack Obama's election as the new US President, Mr Medvedev announced that Russia would base Iskander missiles in its Baltic exclave of Kaliningrad next to the border with Poland. It's just north of Elblag when you click on the map. The President failed to congratulate Mr Obama or even to mention him by name during his 85-minute state of the nation address televised live across Russia. In his only reference to the US election, he said that he hoped the new administration would work to repair its relationship with Moscow. He said: "I stress that we have no problem with the American people, no inborn anti-Americanism. And we hope that our partners, the US administration, will make a choice in favour of full-fledged relations with Russia."


Cały dzień obejrzeliśmy telewizję o wyborze. Reakcja w Europie była pozytywny bardzo poza Rosją gdzie Prezydent Dmitri Medvedev skorzystał z euforii w Ameryce dzisiaj by zamówić rozwinięcie pocisków wewnątrz Europy jak odpowiedź do amerykańskich planów dla tarczy obrony pocisku.

Mówienie w granicach godzin Barack Obama wybór jak nowy amerykański Prezydent, pan Medvedev zapowiedziany, że Rosja oparłaby pociski Iskander w jego bałtyckim exclave Kaliningrad obok granicy z Polską. Prezydent zawiódł przy pogratulowaniu pana Obama albo nawet by wspomnieć go z nazwiska podczas jego 85 minuty stanu adresu narodu transmitowany na żywo przez telewizję poprzez Rosję. W jego jedynym odniesieniu do amerykańskiego wyboru, on powiedział, że on ma nadzieję, że nowa administracja pracowałaby naprawić jego stosunki z Moskwą. On powiedział: "Akcentuję, że nie mamy żadnego problemu z amerykańskimi ludźmi, żadnym wrodzonym anty amerykanizmem. I mamy nadzieję, że nasi partnerzy, amerykańska administracja, zrobimy wybór za upierzone relacje z Rosją".

A new president.

We went to bed early and got up at 4AM to watch the results. Already Obama was head in the electoral college and that was good to hear. An hour later he had 338 votes, more than enough to win the presidency. What a great and historical time for America. The last time I can remember such excitement was for John F. Kennedy. Now maybe the country will go in a new direction and regain all it has lost in the last 8 years under the Bush administration. Now our hope is that he remains safe and healthy for the next four years and keeps the promises he has made.


Poszliśmy do łóżka wcześnie i wstaliśmy przy 4AM by obserwować wyniki. Już Obama był głowa w kolegium elektorskim i które było dobre by usłyszeć. Godzina później on miał 338 głosów, więcej niż dość by wygrać prezydenturę. Jaki wielki i historyczny czas dla Ameryki. Ostatnim razem mogę zapamiętać, że takie podniecenie było dla Johna F. Kennedy. Teraz być może kraj będzie wchodzić nowy kierunek i będzie odzyskiwać wszystko to straciło w poprzednich 8 latach pod administracją prezydenta Busha. Teraz nasza nadzieja jest, że on pozostaje bezpiecznym i zdrowym na następne cztery lata i spełni obietnice, które on zrobił.

Monday, November 03, 2008

Anna Marie Jopek

Recently I discovered a very talented Polish singer doing a concert with American guitarist Pat Metheny. Turn on your sound, and watch the clip, the photography of the flowers is very good.

Apples


Today Joan gave her attention to peeling the apples from cousin Kazia. She plans to make compote and applesauce. There are so many to peel I think it will take a few days.

Zbyszek called to see how we were doing and when he heard we still had our coughs and congestion he went to the Apteka to get us some syrup. It's an all natural herbal expectorant that he says will absolutely work. We met him at Kandulski's and he gave us two bottles, one for Joan and one for me. One spoonful after each meal, 3 times a day. Cost......7zl($2.75)

Tomorrow the voting starts in all of America. Actually, early voting is already underway. Europe is very interested in the outcome of this election, as are most countries of the world. I've never seen so much interest in a presidential election. No matter who is elected, he has one heck of a mess to deal with.

Thanks to everyone for the emails about our All Saints Day trip. It was a fabulous day for Joan and I.

As you can see, our tree is now completely bare of leaves. Winter is approaching.

Dzisiaj Joan jej uwaga do łupiny jabłek z kuzyna Kazia. Ona planuje zrobić kompot i sos jabłkowy. Tam są tak wiele by łuszczyć się myślę, że to zajmie kilka dni.

Zbyszek zawołał zobaczyć jak robiliśmy i kiedy on usłyszał jeszcze mieliśmy nasze kaszle i przeciążenie on poszedł do Apteka by dostać nam trochę syropu. To jest cały naturalny ziołowy środek wykrztuśny, który on mówi absolutnie będzie pracować. Spotkaliśmy go w Kandulski i on dał nam dwie butelki, jedną dla Joan i jednej dla mnie. Jedna łyżka po każdym posiłku, 3 razy na dzień. Cost......7zl ($2.75)

Jutro głosujące początki we wszystkim z Ameryki. Faktycznie, wcześnie głosowanie jest już w drodze. Europa jest bardzo zainteresowana w wyniku tego wyboru, jak są większość krajów świata. Nigdy nie zobaczyłem tylu zainteresowania prezydenckim wyborem. Żadna sprawa kto jest wybrany, on ma jeden przyrząd do łowienia ryb nieporządku by mieć do czynienia z.

Dzięki czemuś każdy dla email o naszym Wszystkich Świętych Wycieczka jednodniowa. To był bajeczny dzień dla Joan i ja.

Jak możesz zobaczyć, nasze drzewo jest teraz zupełnie nagie liścia. Zima nadchodzi.