Thursday, February 28, 2013

Half Marathon!

It's the last chance for runners to sign up for this years half-marathon taking place in Poznań for  the sixth year.  The limit of runners is 6,500 and already 6,000 have signed up. We didn't sign up :-)

However, we did go food shopping for next week and spent 128 zl plus 22 zl at Bistry for lunchmeat and kiełbasa.  The total for the week was 150 zl.this time.

It's a high 8c today and Spring is on the way, a little at a time. On the way to the store, in the forest we could see some green vegetation growing. That's always a welcomed sight as winter ends.

One of my conversation partnets resumed our conversations after a week break when she returned to Poland to visit her family and friends. She had a chance to visit with her grandfather who has lived in Zakopane all of his life and she spent many summers there..  I suggested to her that she take a digital recorder with her and make an oral record of all he could tell her about his life and ancestors. It's something I wish I had done when I was her age (23). Of course, I didn't realize the value of such recordings until I was much older and it was too late. I would love to be able to hear the voice of my brother, mother, grandparents, uncles, aunts, etc.

To ostatnia szansa dla zawodników, aby zarejestrować się w tym roku półmaraton odbywających się w Poznaniu po raz szósty.Limit biegaczy jest 6.500 i już 6.000 podpisało. Nie zarejestrować się :-)

Jednak, pojechaliśmy na zakupy, jedzenie na następny tydzień i spędziłiśmy 128 zł plus 22 na Bistry dla węnliny i kiełbasy.Suma dla całego tygodnia był 150 zl.w tym czasu.

Jest to wysokiej 8c dziś i Wiosna jest w drodze, trochę w czasie. W drodze do sklepu, w lesie możemy zobaczyć niektóre zielona roślinność rośnie. To zawsze jest mile widziane wzroku jak końcach zimowych.

Jeden z moich partnerze
rozmowy wznowione nasze rozmowy po przerwie tydzień po powrocie do Polski, aby odwiedzić rodzinę i przyjaciół. Miała okazję odwiedzić z dziadkiem który mieszkał w Zakopanem całe życie i spędziła wiele lat tam .. Zasugerowałem jej, że się w cyfrowy dyktafon z nią i ustnego rejestr wszystko, co mógł powiedzieć jej o swoim życiu i przodków. To coś, co chciałbym zrobiłem, kiedy byłem w jej wieku (23). Oczywiście, że nie zdawałem sobie sprawy z wartości takich nagrań aż byłem dużo starszy i było już za późno. Chciałbym móc usłyszeć głos mojego brata, matka, dziadkowie, wujkowie, ciotki, itd.

Wednesday, February 27, 2013

Old church, young cousin.


I saw this video before but today I was reminded of this beautiful, old church near Wrocław.  http://zieba.wroclaw.pl/kpg/kps.html  In the video you can view the whole inside of the church, 360 degrees and zoom in and zoom out.  It is definitely a place we will visit on our next trip to Wrocław.

I received the newest picture of cousin Oliwia and it absolutely picture. I especially like her smile and hair style.She is one of the few relatives out of many who keep in contact with me and I'm greatful for that. She came to stay with us in 2005 when we lived in America and I had the chance to get to know her as a young girl and now she is a young woman.

Today we made our weekly trip to Kandulski's and I had the opportunity to listen in on a conversation at the table close to ours of three baker's who were talking about new types of cakes to make. I assumed they worked for Kandulski's.

Widziałem ten film wcześniej, ale dzisiaj przypomniało mi się tego pięknego, starego kościoła koło Wrocławia. http://zieba.wroclaw.pl/kpg/kps.html W teledysku można zobaczyć całą wnętrze kościoła, 360 stopni i powiększyć i pomniejszyć. Jest to z pewnością miejsce, będziemy zwiedzać na naszej następnej podróży do Wrocławia.

Otrzymałem najnowszy obraz kuzyna Oliwia i to absolutnie obraz. Szczególnie podoba mi się jej uśmiech i style.She włosów jest jednym z niewielu bliskich z wielu, którzy zachowują się w kontakcie ze mną i jestem wdzięczny za to. Ona przyjechała do nas w 2005 roku, kiedy mieszkał w Ameryce i miałem okazję poznać ją jako młodą dziewczynę, a teraz ona jest młoda kobieta.

Dziś zrobiliśmy tygodniowy wyjazd do Kandulski tych i miałem okazję przysłuchiwać się rozmowie przy stole, blisko naszego z trzech piekarni, którzy mówili o nowych rodzajów ciast zgłaszających. Sądziłem, że pracował dla Kandulski tych.

Tuesday, February 26, 2013

Nic nowego!

Not much happened today around here. Still waiting for the weather to get better and make travelling a little better. Tonight's pizza night for dinner and tomorrow is Kandulski's, still without our friend Zbyszek.

Poznań received 500 new trams that is says are without protective foil (ofoliowania -folia zabezpieczająca przy transporcie)and cannot be adapted for use, whatever that means?

Nie wiele się dzisiaj tutaj. Wciąż czeka na pogodzie, aby lepiej i uczynić podróżowanie trochę lepiej. Dzisiejsza noc pizzy na kolację, a jutro jest Kandulski, wciąż bez naszego przyjaciela Zbyszka.

Poznań otrzymał 500 nowe tramwaje, które mówi bez folii ochronnej (folia zabezpieczająca ofoliowania-PRZY transporcie) i nie mogą być przystosowane do użytku, cokolwiek to znaczy?

Monday, February 25, 2013

Surprised!

Today Joan had to go for bone density examination at the hospital on Polna street. It's a normal test occassionaly done and nothing to be alarmed about.  We had to park a short distance from the hospital and get a parking ticket for the car. After I put in the money, got the ticket and started walking away, I heard someone calling my name. When I turned around I was surprised to see cousin Magda walking up to me. She said she thought it was me when she saw me at the parking meter and so she called my name as I walked away. She asked why I was there and I told her. I knew she lived on Polna street but not the exact place and so when she pointed to her building only four doors away I was surprised. We walked up the street to where Joan was waiting for me at the car, said hello to Joan and we talked for only a few minutes because she was on her way to work at Allegro.

In the hospital, I managed to find the right room to go to, went in and told the lady, in Polish, why we were there.  The exam only took about 15 minutes and the results will be mailed to us in about two weeks. It's nice to get the results mailed to us so we don't have to make another trip to the hospital.  Once we have the results, Joan will take them to her doctor for her to look at.

Dzisiaj Joan miała iść na badania gęstości kości w szpitalu na Polnej. To normalne badanie occassionaly zrobione i nic się zaniepokojony. Mieliśmy do parku w niewielkiej odległości od szpitala i dostać bilet na parkowanie samochodu. Po I umieścić w pieniądze, dostał bilet i ruszył dalej, słyszałem ktoś woła moje imię. Kiedy odwrócił byłem zaskoczony, aby zobaczyć kuzyn Magda podchodzi do mnie. Powiedziała, że to byłem ja, kiedy mnie zobaczyła na parkometru i tak nazwała moje imię jak odszedł. Zapytała, dlaczego byłem tam i powiedziałem. Wiedziałem, że mieszkali na ulicy Polnej, ale nie dokładne miejsce i tak, kiedy wskazał na jej budynku tylko cztery drzwi dalej byłem zaskoczony. Szliśmy ulicą, gdzie Joan czeka na mnie w samochodzie, powiedział cześć do Joan i rozmawialiśmy tylko kilka minut, bo była na jej drodze do pracy na Allegro.

W szpitalu, udało mi się znaleźć odpowiednie miejsce, aby przejść do, wszedłem i powiedziałem pani, w języku polskim, dlaczego byliśmy tam.Egzamin tylko około 15 minut, a wyniki zostaną wysłane do nas w około dwa tygodnie. Miło jest dostać wyniki wysłane do nas więc nie trzeba wprowadzać kolejną podróż do szpitala. Kiedy już mamy wyniki, Joan zabierze ich do swojego lekarza na nią patrzeć.

Sunday, February 24, 2013

New soup.


Today joined tried a new recipe for our dinner, dill pickle soup. It had meat stock, sour cream, dill pickles, salt and pepper and flour. It had an usual taste but tasted good. It's nice having a wife who is always looking for new things to make for meals.

Yesterday it snowed and today it rained so it was a little sloppy outside and we stayed home most of the day. Wednesday the weather forecast is 11c, a heat wave and it will be nice to be a little warmer than this weekend.

Don't you just hate it when you do something on the computer and then can't remember how you did it.  That happened to me today when I was trying to burn a new CD with the next five oral lessons from my Learn Real Polish course. I just couldn't get it right and so I have to keep searching the internet for the right way so that it will play in the car.

Dziś dołączył próbował nowy przepis na obiad, koperek marynowane zupy. Miał czas, mięso, śmietana, ogórki koperek, sól i pieprz i mąkę. Miał zwykły smak, ale smakowało. Miło jest mieć żonę, która zawsze szuka nowych rzeczy, aby na posiłki.

Wczoraj padał śnieg a dziś padał deszcz, więc było trochę zaniedbany zewnątrz i został w domu przez większość dnia. Środa prognoza pogody jest 11c, fala upałów i będzie miło być trochę cieplej niż w ten weekend.

Nie możesz po prostu nienawidzę, kiedy robisz coś na komputerze, a potem nie pamiętam, jak to zrobiłeś. To zdarzyło mi się dzisiaj, kiedy próbuje nagrać nową płytę w najbliższych pięciu lekcji ustnych z mojej Dowiedz Realu oczywiście polskiej. Po prostu nie mogłem zrobić to dobrze i tak muszę trzymać przeszukiwania internetu za odpowiedni sposób tak, że będzie grać w samochodzie.

Saturday, February 23, 2013

Break

So begins a brief pause in good translation of English to Polish on this blog. I hope that you will be able to understand the general meaning of what I write although I know it won't be 100% accurate from previous experience.

Tak rozpoczyna się krótka przerwa w dobrym tłumaczeniem angielskiego na polski na tym blogu. Mam nadzieję, że będzie w stanie zrozumieć ogólny sens tego, co piszę, choć wiem, że nie będzie w 100% dokładny z wcześniejszej praktyki.

Friday, February 22, 2013

No translation..

For my readers who read this blog in the Polish language, translation by another person, until March 6, I will use the Google translator again. The person who does the translation will be on vacation and you know I cannot translate to Polish what I write in English.

Today is one of the rare days when we have sunshine in Poznań but it's still cold.

A few days ago I received a message from a male relative who had very long hair for a man and he told me he cut off 24 inches of it and donated it to a chairity named Locks of Love. It's an organization that makes wigs for children who have cancer and, due to treatment, lost their hair. I thought it was a very nice thing to do.

I learned today that Hotmail.com is being replaced by Outlook.com from Microsoft. I will still have the same email address but the screen is a little different and will take a little time to use to it. If you are a Hotmail user you should have a message about upgrading to Outlook and it's an easy process.

Informacja dla moich czytelników, którzy czytają tego bloga w języku polskim z tłumaczeniem przez inną osobę, aż do 6 marca, będę ponownie korzystać z Google Translator. Osoba, która wykonuje tłumaczenie będzie na wakacjach i wiesz, że nie mogę tłumaczyć na język polski tego, co piszę w języku angielskim.

Dziś jest jeden z nie licznych dni,kiedy mamy słońce w Poznaniu, ale nadal jest zimno.

Kilka dni temu otrzymałem wiadomość od krewnego z rodziny, który miał bardzo długie włosy jak na mężczyznę, i on powiedział mi, że odciął 24 cale i przekazał je do organizacji charytatywnej o nazwie Locks of Love. To jest organizacja wykonująca peruki dla dzieci chorujących raka, które wskutek leczenia straciły włosy.Pomyślałem, że to bardzo miła rzecz, jaką można zrobić.

Dowiedziałem się dzisiaj, że Hotmail.com jest zastępowany przez Outlook.com Microsoft. Nadal będę miał ten sam adres e-mail, ale ekran jest trochę inny i jakiś czas zajmie mi, zanim z niego będę korzystać.Jeśli jesteś użytkownikiem Hotmail powinieneś mieć komunikat o uaktualnieniu do programu Outlook i jest to łatwy proces do przeprowadzenia.

Thursday, February 21, 2013

Paid bills!

Somewhat over the news of the heating bill, I reluctantly paid it this morning along with the electric bill.

We did our weekly shopping at Carrefour and spent 92zl but also had to go to Real to buy things Carrefour doesn't have and spent 25zl there so the total for this coming weeks food is 117 zl. The rest of the day we'll spend studying Polish and watching the Deadwood series again. Aside from the vulgar language in that series the acting is very good.

Dzisiaj wraz z rachunkiem za ogrzewanie, zapłaciłem niechętnie rachunek za elektryczność.

Zrobiliśmy nasze cotygodniowe zakupy w Carrefour i wydaliśmy92zl, ale także musieliśmy pójść do Real kupić terzeczy, których nie ma w Carrefour i wydaliśmy 25zł,więc razem za żywność na nadchodzący tydzień to suma117 zł. Resztę dnia spędzimy ucząc się polskiegoi ponownie oglądając serial Deadwood. Abstrahując odwulgarnego języka w tej serii, gra jest bardzo dobra.

Wednesday, February 20, 2013

Outrageous!!

Opening the mailbox today we received some shocking news that our heating bill for December-January is 1,200 zl. Last year, for this same time period it was 800 zl and we keep our flat at a constant 22c temperature in winters.  This increase, 33%, seems rather outrageous. Our flat is 78m in size and is exposed to the outside only on the east and west sides. The east side was even insulated last year so we expected to the cost of heating to be the same as last year of maybe a little lower but the opposite has occurred. Looking at the bill from last year's February-March of 900 zl we expect our next new bill to be higher than 1,200. If these rates continue increasing like this we may have to find a new place to live, something we do not want to do because we like it here.

We visited our friend today in the hospital after an operation.  He is doing well and will be released on Saturday  He will stay with his son for two weeks and then go to a rehabilitation center for maybe another three weeks. It was good to see that he is recovering well.

Dzisiaj po otwarciu skrzynki pocztowej otrzymaliśmy jakąś szokującą wiadomość, że nasz rachunek za ogrzewanie za grudzień i styczeń wynosi 1200 zl. W zeszłym roku, w tym samym okresie było to 800 zł, a utrzymujemy nasze mieszkanie w zimie w stałej temperaturze 22C. Ten wzrost o 33%, wydaje się raczej skandaliczny. Nasze mieszkanie ma 78mkw, a zewnętrzne ściany wychodzą na wschód i zachód. W zeszłym roku strona wschodnia była ocieplona więc oczekiwaliśmy, że koszty ogrzewania będą takie same, jak w ubiegłym roku, a może trochę mniejsze, ale przeciwnie – wystąpiły wyższe. Patrząc na rachunek z poprzedniego roku z lutego i marca na 900 zł oczekujemy, że nasz kolejny nowy rachunek będzie wyższy niż 1200. Jeśli te ceny nadal będą tak rosły, to będziemy musieli znaleźć nowe miejsce do życia, zrobić coś, czego nie chcemy, bo nam się tu podoba.

Dzisiaj odwiedziliśmy naszego przyjaciela w szpitalu po jego operacji. Czuje się dobrze i zostanie wypisany w sobotę. Będzie przebywać z synem przez dwa tygodnie, a następnie uda się do centrum reahablitacji na może kolejne trzy tygodnie. Dobrze było widzieć,że on powraca do zdrowia.

Tuesday, February 19, 2013

Warta River

I was reading today about the further development of the Warta River in Poznań between 2014-2030.  It seems as though the entire portion of the river running through Poznań will be developed for kayaking, business, residence and recreation.  It's an ambitious project but at least now the Warta is being recognized for it's value to the community at large.  The third pilot project on the northern part of the area surrounded by the arms of the Warta River. This part of the town consists mainly of abandoned industrial areas. Due to its location within the city center and in the middle of the "green cross", North Island has a high chance to develop in the direction of an attractive urban area, a new part of the city of Poznan intended place of residence, work and leisure on the dynamic background of the river. Created "green river" to help in the creation of several islands. Every day the river are natural green zone separating the different parts of the North Island, and in the case of high water levels, they are filled with water from the Warta. This creates the possibility of additional leads and increases the capacity retention, which in turn will increase flood safety. Each newly created island has its own character and style. The island closest to the city center are the most urbanized and have different functions, while those located further away from the center of residential and perform functions in harmony with the river Warta.

 Joan and I always liked canoeing on rivers when we lived in the U.S. and were surprised to see the Warta vacant of canoes or kayaks in the years we have lived here. Maybe we'll take up kayaking.

The snow returned today with about 3" but now it's melting again.  That's good because I won't have to shovel it from in front of our garage. Future weather forescasts say Spring will be early but I'll have to see it to believe it.


Dzisiaj czytałem o dalszym rozwojuWarty w Poznaniu na lata 2014-2030. Wydaje się, że większa częśćrzeki przepływającej przezPoznań zostanie przygotowana pod rozwójkajakarstwa, biznesu, mieszkalnictwai wypoczynku. To ambitny projekt, ale przynajmniej teraz uznaje się, że Warta stanowi wartość dla społeczeństwa.„Trzeci Projekt Pilotażowy dotyczy północnej części obszaru otoczonej ramionami rzeki Warty. Ta część miasta obejmuje głównie opuszczone tereny poprzemysłowe. Ze względu na swoje położenie w obrębie centrum miasta oraz w środku „zielonego krzyża”, Wyspa Północna ma dużą szansę na rozwój w kierunku atrakcyjnego obszaru miejskiego, czyli nowej części miasta Poznania przeznaczonej na miejsce zamieszkania, pracy i rozrywki na dynamicznym tle rzeki. Powstają „zielone rzeki”,które mają pomóc w stworzeniu kilku wysp. Na co dzień rzeki te są naturalnymi strefami zieleni oddzielającymi różne części Wyspy Północnej, zaś w sytuacji podwyższonego poziomu wody wypełniają się one wodą pochodzącą z Warty. W ten sposób powstaje możliwośćdodatkowego jej odprowadzenia oraz zwiększenia zdolności retencyjnej, co z kolei wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Każda nowo utworzona wyspa posiada własny charakter i styl. Wyspy położone najbliżej centrum miasta są najbardziej zurbanizowane i pełnią różne funkcje, podczas gdy te położone nieco dalej od centrum pełnią funkcje mieszkalne i pozostają w harmonii z rzeką Wartą.” (http://www.dorzeczni.pl/pl/projekty_pilotazowe/projekt_wyspa_polnocna.html).

Joan i ja zawsze lubiliśmy pływać kajakiempo rzekach, kiedy mieszkaliśmy wUSA i byliśmy zaskoczeni nie widząc na Warcieżadnych kajaków od czasu, kiedy tu mieszkamy. Może zajmiemy się spływami kajakowymi.

Śnieg dzisiaj powrócił przy około 3", ale ponownie stopniał.To dobrze, bo nie będę go musiał odgarniać łopatą sprzed naszego garażu.Prognozy pogody przewidują, że wiosnabędzie wcześnie, alemuszę zobaczyć, aby w to uwierzyć.

Monday, February 18, 2013

Wi-Fi

This picture is so true. Having had problems with my internet connection I remember the years of living with a forest in the Upper Peninsula and I did have a better connection. Not to the internet, not to the world, not necessarily with other people but with myself and the earth. For many years I've felt more closer to God in a forest than I do in a church, especially the newer built ones.  I once took a picture of smoke as it rose through the top of my teepee and with the sun shining behind it I felt I was seeing the face of God. Not the traditional face with beard and long hair but a more universal face. If you click on the picture and look just below the bright sunshine in the center MAYBE you can see it to.............or maybe it was just in my mind.  There is something about nature that has always attracted me to forests and living within one was a great experience.
 
Fortunately, where we live in Poznań now we live very close to small forests and lakes and still have the opportunity to walk there in good weather.  The only problem is that the trails are usually full of bike riders so you have to be careful.  I prefer to walk without trails and go in the direction I want, not one that is laid our for me. I suppose it's also the reason why I like reading about the old trappers and explorers who lived in the 1800's and discovered many places unknown at the time.  The tragedy, of course, was that the native people, the only real native Americans, were treated so badly and in many cases completely destroyed.

Ten obraz jest bardzo prawdziwy. Mając problemy z podłączeniem do Internetu pamiętam lata życia w lesie w Upper Peninsula, gdzie miałem lepszą łączność. Nie z internetem, nie ze światem, niekoniecznie z innymi ludźmi, ale z samym sobą i ziemią. Przez wiele lat czułem się bliżej Boga w lesie, niż będąc w kościele, zwłaszcza w tych nowo zbudowanych. Kiedyś zrobiłem zdjęcie dymu jak unosił się w górę przez otwór mojego tipi i świecącego za nim słońca i czułem, że widzę twarz Boga. Nie tradycyjną twarz z brodą i długimi włosami, ale twarz bardziej uniwersalną. Jeżeli klikniesz na obrazek i spojrzysz nieco poniżej środka jaskrawego słońca to może to zobaczysz ............. a może to było tylko w mojej głowie. Jest coś takiego w naturze, co zawsze przyciągało mnie do lasu i życie w jego obrębie było wspaniałym doświadczeniem.

Na szczęście w Poznaniu, w którym żyjemy, mieszkamy bardzo blisko małych lasów i jezior, i nadal mamy możliwość chodzenia tam przy dobrej pogodzie. Jedynym problemem jest to, że szlaki są zwykle pełne rowerzystów, więc trzeba być ostrożnym. Wolę chodzić poza szlakami i iść w kierunku, w jakim chcę, a nie takim, który jest dla mnie wyznaczony. Przypuszczam, że jest to również powód, dla którego lubię czytać o starych traperach i odkrywcach, którzy żyli w 19 wieku i odkryli wiele nieznanych w tym czasie miejsc. Oczywiście tragedią było to, że tubylcy, jedyni rdzenni Amerykanie, byli traktowani tak źle i w wielu przypadkach całkowicie wyniszczeni.


Saturday, February 16, 2013

Not completely solved.

Poznań at night.
 
After about two hours and changing a lot of things in my system, the "expert" was able to reconnect me via Wi-Fi to the internet but I still have the blue screen problem recurring. It seems like the only escape from this problem is to reinstall the system from the factory specs and then reinstall all the programs I use.  YUCK.  I hate that alternative.  Needless to say, we didn't go anywhere today and I spent most of it getting the computer together.  We did watch the last two episodes of season  3 of Deadwood and now have to wait for season four.  I reminds me of another old series from the 1970's called Centennial and I'm searching to try to find that.  I still have a fascination of life in the west before it became "civilized".
 
Po około dwóch godzinach i zmianie wiele rzeczy w moim systemie, "ekspert" był w stanie ponownie mnie podłączyć do Internetu przez Wi-Fi, ale nadal mam problem cyklicznie powtarzającego się niebieskiego ekranu.Wydaje się, że jedyną ucieczką od tego problemu jest ponowna instalacja systemu fabrycznego i ponowne zainstalowanie wszystkich programów, jakich używam. Nienawidzę tej alternatywy.Nie trzeba dodawać, że dzisiaj nigdzie nie byliśmy i większość czasu spędziłem razem z komputerem.Obejrzeliśmy dwa ostatnie odcinki sezonu 3 Deadwood i teraz trzeba czekać na czwarty sezon. To przypomina mi inny stary serial z 1970 roku o nazwie Centenniali teraz szukam, próbując go znaleźć. Nadal fascynuje mnie życie na zachodzie, zanim stał się "cywilizowany".

Deadwood

I didn't write yesterday because I had a little blue screen problem again and it took me awhile to fix it. It's frustrating to not be able to get online.  I spent about three hours working on it

Today we started watching a TV series called Deadwood that takes place back in the west 1850"s and the characters in it are interesting enough to keep watching.


Nie pisałem wczoraj, bo miałem mały problem, ponownie pojawił się niebieskiekran i zajęło mi trochęczasu, aby to naprawić. To frustrujące, aby nie być w stanie uzyskać dostępu do Internetu. Spędziłem około trzech godzin pracując nad tym problemem.

Dziś zaczęliśmy oglądaćserial o nazwie Deadwood, którego akcja ma miejsce na zachodzie około 1850roku, a postacie w nim sąna tyle ciekawe, że przykuwają uwagę.

Wednesday, February 13, 2013

Another new place.

I had three nice conversations today via Skype learning Polish and I think it's a good way to make progress. Of course, I'm patiently waiting for my private teacher to return so we can start lessons again but in the meantime this is filling the void.

I learned today about a monastery on the island of Visovac in Krka, Croatia that dates back to the 14th century and so I'm now checking on the possibility of visiting it on our trip.

 Visovac was settled by Augustinian monks, who established a small monastery and church dedicated to the Apostle Paul in the 14th century. In 1445 the Augustinian monastery was enlarged and adapted by the Franciscans who settled there having withdrawn from parts of Bosnia with other, ordinary people, when the Turks had taken over there. A new monastery was built in the 18th century. The rich monastery library includes particularly rare incunabula of Aesop's fables
a collection of documents (the sultan'sedicts) and a sabre belonging to Vuk Mandusic, one of the best-loved heroes of Serbian epic poetry.

At the rate I'm finding out about other places to visit in Croatia, I think we need more than two weeks. Our friends from the U.S. are excited about their trip here and I keep them excited by sending new pictures of places I discover as we move closer to the date. 72 days to go!!!!

Dzisiaj miałem trzy miłerozmowy przez Skype ucząc się polskiego imyślę, że to dobry sposób, aby robić postępy.
Oczywiście, ja cierpliwie czekam na powrót mojego prywatnegonauczyciela, abyśmy mogli ponownie rozpocząćnaukę, ale w międzyczasie rozmowy przez Skype wypełniają tąlukę.

Dzisiaj dowiedziałem się o klasztorzena wyspie Visovac wKrka w ChorwacjI, który datuje się na 14 wieki teraz sprawdzam możliwościzwiedzania go w czasienaszej podróży.

Visovac został zasiedlony przez mnichówAugustianów, którzy w 14 wieku założyli niewielkiklasztor i kościół pod wezwaniemapostoła Pawła. W 1445Klasztor augustianów został rozbudowany iprzystosowany przez franciszkanów, którzy osiedlili się tam z innymi zwykłymi ludźmi powycofaniu się z części Bośni, kiedy Turcy przejęli tamte tereny. Nowy klasztor został zbudowany w 18 wieku. Bogata biblioteka klasztorna obejmuje szczególnierzadkie inkunabuły bajekEzopa, zbiory dokumentów (sultan'sedicts) i szablę należącą doVuk Mandusic, jednego z najbardziej lubianych bohaterówserbskiej poezji epickiej.

W tempie, w jakim jestem w stanie dowiedzieć się oinnych miejscach do odwiedzaniaw Chorwacji, myślę, że musimymieć więcej niż dwa tygodnie.Nasi przyjaciele z USAsą podekscytowani swoją podróżą, a ja podtrzymuję ich podekscytowaniewysyłając zdjęcia nowych miejsc.Odkryłem, że przybliżamy się coraz bardziej do ustalonej daty.72 dni do wyjazdu!!

Croatia
 
I found out today about another interesting place to visit in Croatia, the Krka National Park with another amazing combination of waterfalls.  Fortunately for us, it's right between Split and Dubrownik so we can make a day trip there to see it.  Doesn't it look absolutely gorgeous?
 
Another place I was told we must see is the island of Korcula. It was the birthplace of Marco Polo according to what I have read and has many interesting small towns on the island.  So it looks like I have a little more investigating before our trip begins.
 
Back at home we did some studying and I started to make a new vocabulary list of words I didn't know on the first two pages of the new book I'm reading. Even not knowing those words I understood the majority of what I have read so far.
 
Dowiedziałem się dzisiaj o innym ciekawym miejscu w Chorwacji do odwiedzenia, jakim jest Park Narodowy Krka z niesamowitym połączeniem wodospadów.
Na szczęście dla nas, to jest dokładnie pomiędzy Splitem i Dubrownikiem, więc możemy zrobić tam jednodniową wycieczkę, aby to zobaczyć.
Czy nie wygląda absolutnie wspaniale?

Innym miejscem, o jakim mi powiedziano, że musimy zobaczyć jest wyspa Korcula.
To było miejsce narodzin Marco Polo w zależności od tego, co czytałem i ma wiele ciekawych miasteczek na wyspie.
Wygląda więc na to, że mam trochę więcej do sprawdzenia przed rozpoczęciem naszej podróży.

Po powrocie do domu trochę się uczyliśmy. Zacząłem tworzyć nowe słownictwo ze słów, których nie znałem a które były na pierwszych dwóch stronach nowej książki. Właśnie ją czytam. Nawet nie znając tych słów zrozumiałem większość z tego, co przeczytałem do tej pory.
 
 

Monday, February 11, 2013

Big News.

Of course, the biggest news today is that of the Pope resigning. It was a surprise for me and probably everyone else. I didn't know a Pope could resign.

We had a little snow today and the rest of the week is forecasted to be 0c so Spring is still waiting.

I had a interesting talk with a Polish man living near Paris. He studies Zen Buddhism, a subject I studied myself in my younger years but never pursued. I still have several of the old books from that time. I became interested in it when I read a book titled, "On The Road" by Jack Kerouac when I was about 16 and it fascinated me so much that I looked into the Buddhist religion.

Tonight, for dinner, Joan prepared pork chops and potatoes and a friend gave us some of her home made cabbage soup. It was an interesting combination. The soup had meat mixed in, just a little. Then we had the pork chops and potatoes.  I'm filled up with food for tonight and maybe tomorrow morning.

Oczywiście, największa wiadomość dnia jest taka, że Papież ustępuje. To była niespodzianka dla mnie i zapewne dla każdego. Nie wiedziałem, że papież mógłby zrezygnować.

Dzisiaj mieliśmy trochę śniegu, a naresztę tygodnia prognozuje się 0C, więc wiosna wciąż czeka.

Miałem ciekawą rozmowę z Polakiem żyjącym pod Paryżem. Studiuje Zen Buddyzm, przedmiot którego uczyłem się w moich młodych latach, ale nigdy nie kontynuowałem. Mam jeszcze kilka starych książek z tego okresu. Zainteresowałem się tym, gdy przeczytam książkęzatytułowaną "On The Road" Jacka Kerouaca, kiedy miałem 16 lat i tak bardzo mnie to zafascynowało, że studiowałem buddyzm.

Dziś wieczorem, na kolację, Joan przygotowała kotlety i ziemniaki a przyjaciółka dała nam trochę własnej roboty kapuśniaka. Było to ciekawe połączenie. Zupa miała niewiele mieszanego mięsa. Potem mieliśmy schabowe i ziemniaki. Jestem najedzony i na dzisiejszy wieczór, a może i na jutro rano.

Sunday, February 10, 2013

New books.


I went to Empik, a book store, today and bought two books, one for Joan and one for myself. The first book in the pictures is in English and in Polish and I thought it would help Joan as well as myself. The second book, Nowe Przygod Mikołajka, is only in Polish and I hoped that it would contain an MP3 file for the book so I could listen to the pronounciation of the stories it contains but apparently you can either buy the printed book without the MP3 or just the MP3 version of the book. I looked through the book to make sure I could read it and understand it.

Outside it is still cloudy and gray as winter progresses and we're patiently waiting for the end of it. Looking forward to our first Spring walk through the botanical gardens in Poznań without the need of scarves, winter coats, gloves and hats.

Dzisiaj poszedłem do Empiku, sklepu z książkami i kupiłem dwie książki, jedną dla Joan i jedną dla siebie. Pierwsza książka ze zdjęciami jest po angielsku i polsku i ja myślę, że to pomoże Joan równie dobrze jak mnie samemu. Druga książka, Nowe przygody Mikołajka, jest tylko w języku polskim i miałem nadzieję, że będzie zawierać plik MP3, więc mógłbym posłuchać wymowy, ale najwyraźniej można kupić książki drukowane bez MP3 lub tylko wersję MP3 tej książki. Przeglądałem książki, aby upewnić się będę mógł je przeczytać i zrozumieć.

Na zewnątrz jest nadal pochmurno i szaro jak to w przebiegającej zimie, a my cierpliwie czekamy na jej koniec. Wypatrujemy naszego pierwszego wiosennego spaceru do ogrodu botanicznego w Poznaniu bez konieczności szali, płaszczy zimowych, rękawiczek i kapeluszy.

Saturday, February 09, 2013

Returned


So, I'm feeling safe and secure again now that I have my scarf back.  I picked it up this morning and this is the way it is worn here. I should buy another one in case this happens again. It wasn't really that cold today but I put the scarf on just for the pictures.

Yesterday I posted the article about the improvement project in Poznań but that is not the only one. It seems they have finally discovered the value of the Warta river that runs through the city and are beginning to develop it. It will be interesting to see how long it takes them to complete the projects.

I heard yesterday that all five major cities who renovated or built new stadiums for Euro 2012 are now in severe debt because the city fathers made no plans what to do with them once the games were over.

Tak, znowu czuję się bezpiecznie i pewnie bo mam swój szalik z powrotem. Podniosłem go rano - a to jest sposób, w jaki nosi się go tutaj. Powinienem kupić inny w przypadku ponowienia się takiej sytuacji. Dzisiaj nie było tak zimno, a szalik założyłem tylko do zdjęć.

Wczoraj opublikowałem artykuł na temat projektu poprawy w Poznaniu, ale nie jest on jedynym. Wydaje się, że w końcu odkryli wartość rzeki Warty, która biegnie przez miasto i zaczynają ten pomysł rozwijać. Będzie interesujące zobaczyć, jak długo czasu zajmie im ukończenie projektów.

Słyszałem wczoraj, że wszystkie pięć dużych miast, które wyremontowały lub zbudowały nowe stadiony na Euro 2012 są teraz w poważnych długach, ponieważ ojcowie miasta nie zaplanowali, co z nimi zrobić po zakończeniu igrzysk.

Friday, February 08, 2013

New project!
Here is another new project starting in the development of Poznań.

1. The existing situation in Portowo

Portowo’s location is the old port of Staroleka which has been abandoned and in decline for many years. This neglected area on the banks of the River Warta is closed to the general public and has a very limited contribution to the City of Poznan.

2. Plans for the future Portowo

The private developer SwedeCenter has a vision of and plans for the redevelopment of the site into an attractive living, working and leisure environment in harmony with the river. In preparation for these plans industrial buildings and infrastructure have been removed as a first step towards improvement of the area.
The plans are to make Portowo a new highly-attractive publically-accessible urban area for Poznan, with key characteristics that are not yet present in the existing situation of environments in Poznan. The new urban living area has a strong link with the River Warta and improves its natural, ecological and spatial qualities.
A new river arm will create greater flow and retention capacity for Warta, which improves the river safety of Poznan. Increasing Poznan’s flood safety is one of the main priorities of the Portowo development. The proposed marina and urban plan for Portowo will be an impulse to the use and development of the River Warta in Poznan.
As this is a private development, the City of Poznan does not bear the financial consequences of the transition of site. The City of Poznan does, however, have financial-economic benefits from the development. For example taxes and increasing land prices of the surrounding areas financially contribute to the Poznan public.

1. Aktualna sytuacja Portowa

Portowo zlokalizowane jest w miejscu starego portu rzecznego w dzielnicy Starołęka, który przez wiele lat był opuszczony i zaniedbany. Teren ten, leżący po obu brzegach rzeki Warty, jest zamknięty dla mieszkańców i turystów, a jego znaczenie dla Poznania jest znikome.

 2. Plany na przyszłość dla Portowa

Spółka deweloperska SwedeCenter opracowała koncepcję oraz plan przebudowy terenu i stworzenie atrakcyjnej przestrzeni do mieszkania, wypoczynku i rekreacji w harmonii z rzeką. Pierwszym krokiem ku rozwojowi obszaru było zburzenie budynkówprzemysłowych i pozbycie się infrastruktury przemysłowej. Plany obejmują przekształcenie Portowa w publicznie dostępny, atrakcyjny obszar miejski z charakterystycznymi elementami, niespotykanymi w istniejącym układzie miasta. Nowy obszar miejski będzie ściśle związany z rzeką Wartą i poprawi jej walory naturalne, ekologiczne oraz przestrzenne. Nowa odnoga rzeki zwiększy przepustowość i zdolność retencyjną rzeki Warty, co jednocześnie poprawi bezpieczeństwo przeciwpowodziowe miasta Poznania. Jednym z priorytetów rozwoju Portowa jest właśnie zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta. Propozycja utworzenia mariny oraz plan urbanistyczny będą stanowić impuls do korzystania z poznańskiego odcinka rzeki Warty oraz jego rozwoju. Miasto Poznań nie poniesie żadnych konsekwencji finansowych z tytułu przekształcania obszaru, gdyż jest to inwestycja prywatna. Niemniej miasto będzie czerpać z niej korzyści finansowe i ekonomiczne, np. z podatków oraz wzrostu cen nieruchomości.

Thursday, February 07, 2013

Fast

It's amazing how quickly we can do our weekly food shopping. Today it took us 45 minutes to complete the task and return home. Total cost was 121 zl. Joan's in the kitchen now making lentil soup for dinner and I'm preparing our Polish lesson for studying.

I talked with another person today via Skype who confirmed that going to Croatia was a good idea. I don't have any doubt it will be a good vacation. I didn't have any doubts it would be but it's good to get another view point of places we should see in the different towns we will stay in.

We saw some green colors today in the forest on the way to shopping since there is no snow on the ground. Not really a sign of Spring as there is always some green showing somewhere when there is no snow on the ground but it was still good to see. I very much like forests in all seasons. Most probably the favorite time is in the autumn when the tree leaves have turned to different colors. I'm so greatful I was able to spend some years living in the forest in Michigan. It's a time I'll never forget nor the experience of living there.

I want to start reading books in Polish but books that are not at a high level. Can anyone recommend "easy" books to read?

To niesamowite, jak szybko możemy zrobić nasze cotygodniowe zakupy żywności.
Dziś zajęło nam 45 minut, aby wykonać zadanie i wrócić do domu. Całkowity koszt wyniósł 121 zł. Joan jest teraz w kuchni i robi zupę z soczewicy na obiad, a ja przygotowuję do nauki naszą lekcję polskiego.

Rozmawiałem dzisiaj z inną osobą przez Skype, która potwierdziła, że wyjazd do Chorwacji to był dobry pomysł. Nie mam wątpliwości, że będzie to dobry urlop. Nie miałem żadnych wątpliwości, że tak będzie, ale dobrze jest uzyskać inny punkt widzenia miejsc, które powinniśmy zobaczyć w różnych miastach w trakcie naszego pobytu.

Dzisiaj w trakcie naszej drogi po zakupy widzieliśmy kilka zielonych miejsc w lesie, ponieważ nie ma śniegu na ziemi. Nie bardzo jest to oznaką wiosny, jak gdzieś pokaże się trochę zieleni, kiedy nie ma śniegu na ziemi, ale dobrze jest to widzieć. Bardzo lubię lasy we wszystkich porach roku.
Najprawdopodobniej ulubioną porą jest jesień, gdy liście na drzewach zmieniają się na różne kolory. Jestem bardzo wdzięczny, że mogłem spędzić kilka lat życia w lesie w stanie Michigan.
Jest to czas, którego nigdy nie zapomnę, ani życiowego tam doświadczenia.

Chcę zacząć czytać książki w języku polskim, ale książki, które nie są na wysokim poziomie.
Czy ktoś może polecić "łatwe" książki do czytania?

Wednesday, February 06, 2013

Pączki!

Tonight is pizza night for dinner. Nice and easy to make, very few dishes to wash, perfect, easy supper.

Tomorrow is Fat Thursday. It's is a traditional Polish feast marking the last Thursday before Lent.  Because Lent is a time of fasting, the next opportunity to feast would not be until Easter.  Traditionally it is a day dedicated to eating, when people meet in their homes or cafés with their friends and relatives and eat large quantities of sweets, cakes and other meals forbidden during Lent. Among the most popular all-national dishes served on that day are pączki. We had a little headstart today at Kandulski's eating pączki. Joan had a sugar-coated one and mine was covered with chocolate.

Dzisiaj wieczorem na obiad jest pizza.
Ładne i łatwe do wykonania, bardzo mało naczyń do mycia, doskonałe, łatwe na kolację.

Jutro jest Tłusty Czwartek.
Jest to tradycyjna polska uczta w ostatni czwartek przed Wielkim Postem.
Bo Wielki Post jest czasem postu, kolejna okazja do uczty nie będzie wcześniej niż na Wielkanoc.
Tradycyjnie jest to dzień poświęcony jedzeniu, kiedy ludzie spotykają się w swoich domach i kawiarniach z przyjaciółmi i rodziną, jedzą duże ilości słodyczy, ciast i innych potraw zakazanych w czasie Wielkiego Postu.
Wśród najbardziej popularnych ogólnonarodowych dań serwowanych w tym dniu są pączki.
Mieliśmy dzisiaj taki wstęp do jedzenia pączków w Kawiarni Kandulskich.
Joan miała pączka pokrytego cukrem , a mój był pokryty czekoladą.

Tuesday, February 05, 2013

Missing scarf.

Quite a miserable day with rain coming down most of the day and now into the night. I left my best scarf somewhere yesterday so today I had to use my backup one and it's not as warm. I've gotten so use to using a scarf that I feel a bit naked in th winter without one. It's worn differently in Poland than the U.S. and I like this European way much better. Hopefully I'll be able to retrieve my scarf over the weekend.

Dzisiejszy, dosyć przygnębiający dzień upłynął pod znakiem deszczu, który będzie także w nocy.
Wczoraj gdzieś zostawiłem mój najlepszy szalik, tak więc dzisiaj musiałam użyć zapasowego, który nie jest taki ciepły.
Przywykłem do używania szalika, więc czuję się niekompletnie ubrany bez niego.

Jest noszony inaczej w Polsce niż w USA, a ja lubię ten europejski sposób znacznie bardziej.
Mam nadzieję, że uda mi się odzyskać mój szalik na weekend.