Wednesday, February 29, 2012

Problems.

I read the bad news that due to EU sanctions against Iran our gas prices will be going even higher soon.  Right now we are paying about 5.60ZL PER liter. One gallon of gasoline equals 3.79 liters so if you multiply3.79 times 5.60 you have 21.22 zl per gallon.  Now take the current rate of exchange of zloty to dollar, 3.09zl for 1 dollar, divide 3.09 into 21.22 and you have $6.86 per gallon. So to my cousins in America all I can say is to stop complaing that you have to pay $3.79 a gallon for gas. Unless, of course, if my calculations are wrong.

With the coming of the Euro 2012 to Poland unions are using it as an opportunity to ask for more money for their workers.  The latest are the train companies who want to make sure that a previous contract with the old Minister of Traansportation will be upheld by the new Minister.  If not, they are threatining to go on strike during the games and disrupt the flow of fans and tourist to the games in Poznań.
That's not the only problem for the games.  It seems the NEW road constructed only last year from Łódz to Warsaw already has cracks in it and in need of repairs.  What a mess. I can't undestand why they didn't start building these new roads five years ago when they knew the games would be played here instead of waiting until the last minute.

On the bright side, today we met Zbyszek for our weekly meeting at Kandulski's and then came home to listen to some music and study.  Last night an acquaintance took these pictures in a completely dark room with his camera that has infrared for night shooting. They are not perfectly clear but for absolutely no light I think they came out good. You will have to click on each one to get a better view.

Czytam złe wieści, że z powodu unijnych sankcji wobec Iranu nasze ceny gazu będą na jeszcze wyższy wkrótce. Teraz płacimy około 5.60ZL na litr. Jeden galon benzyny wynosi 3,79 litra więc jeśli multiply3.79 czasy 5.60 masz 21.22 zł za galon. Teraz weź obecny kurs wymiany złotego do dolara, 3.09zl za 1 dolara, podzielić 3.09 do 21.22 i masz 6,86 dolarów za galon. Więc do moich kuzynów w Ameryce wszystko co mogę powiedzieć to, aby zatrzymać complaing że trzeba zapłacić 3,79 dolarów za galon gazu. O ile, oczywiście, jeśli moje obliczenia są błędne.

Wraz z przyjściem na Euro 2012 do związków Polsce wykorzystuje go jako okazję, by prosić o więcej pieniędzy dla swoich pracowników.Ostatni są firmy kolejowe, którzy chcą upewnić się, że poprzedni kontrakt ze starym Ministra Traansportation zostaną podtrzymane przez nowego ministra. Jeśli nie, to są one threatining do strajku podczas gry i zakłócać przepływ kibiców i turystów do gry w Poznaniu.
To nie tylko problem jest do gier. Wydaje się, że nowa droga zbudowana dopiero w zeszłym roku z Łodzi do Warszawy ma już pęknięcia w nim i potrzebuje naprawy. Co bałagan. Nie mogę undestand dlaczego nie rozpocząć budowę tych nowych dróg pięć lat temu, kiedy wiedzieli, że gry będą odgrywać tutaj zamiast czekać do ostatniej chwili.

Na jasną stronę, dzisiaj spotkaliśmy Zbyszek dla naszego tygodniowego spotkania w Kandulski, a potem wrócił do domu posłuchać muzyki i nauki. Ostatniej nocy znajomy wziął te zdjęcia w zupełnie ciemnym pokoju ze swoim aparatem, który ma podczerwień do fotografowania w nocy. Nie są zupełnie jasne, ale bez żadnego światła Myślę, że wyszło dobrze. Będziesz musiał kliknąć na każdej z nich, aby uzyskać lepszy widok.

Monday, February 27, 2012

Ćwikła.


Copied from "The Polish Blog"...............................
My mother always used to make her own horseradish and mix it with beets. It gave it a beautiful color and a touch of sweetness. I always loved it and I still make it once in a while.
It is great as a dipping “sauce”. A lot of times I use it on a sandwich as well.Yum!!!
This great mixture is usually called “ćwikła“. It is really easy to make:
1 teaspoon white vinegar
1 teaspoon brown sugar
2 cups homemade or purchased horseradish
1/4 teaspoon salt
1 pound beets, cooked, peeled, cooled and grated or 1 (14-ounce) can prepared beets, drained and grated
Preparation:
In a large bowl, mix together vinegar, brown sugar, horseradish and salt until well combined.
Add beets and mix thoroughly.
Pack into clean sterilized jars and store refrigerated for up to 2 weeks.
Definitely try it! It is such a typical Polish condiment, served with roast or any kind of smoked meat, sausage or different cold cuts. It is a must on the holiday table, regardless if it’s Christmas or Easter.

Skopiowane z "Polska blog" ...............................
Moja matka zawsze wykorzystywane do własnego chrzan i wymieszać z burakami. Dało to piękny kolor i dotyk słodyczą. Zawsze lubiłem go i nadal się go raz na jakiś czas.

To jest wielki jako zanurzenie "sosem".Wiele razy go używać na kanapkę jak well.Yum!
Ta wielka mieszanka nazywa się zwykle "Ćwikła". To jest naprawdę łatwe do wykonania:
1 łyżeczka octu
1 łyżeczka brązowego cukru
2 szklanki domowej roboty lub zakupione chrzan
1/4 łyżeczki soli
1 funt buraki, gotowane, obrane, chłodzi i tarte lub 1 (14 uncji) może przygotowane buraki, osuszone i tarty
Przygotowanie:
W dużej misce wymieszać ocet, brązowy cukier, chrzan i sól, aż dobrze połączone.
Dodaj buraki i dokładnie wymieszać.
Pakować do czystych, wysterylizowanych słoikach i przechowywać w lodówce do 2 tygodni.
Zdecydowanie spróbować! To takie typowo polska przyprawa, podawane z pieczeni lub jakiegokolwiek wędzonego mięsa, kiełbasy lub innych wędlin. To musi być na świątecznym stole, niezależnie czy to Boże Narodzenie lub Wielkanoc

Sunday, February 26, 2012

No visit.

We didn't go to cousin Krzysztof's as we thought we would because he was not in Konin today. The best we can do is send him an e-card tomorrow.

I did manage to finish my homework already for next week and Joan has half of hers done so study wise it was a productive day but not much else got done.

I talked with the downstairs neighbor today and got her phone number so the owner of our flat could talk with her about the damage to her flat. Also we have our insurance agent coming Tuesday to talk about flat insurance.  I think the last two years of leakage problems for our neighbor has made us realize maybe we should have insurance on this flat in case something does happen that IS our fault.  The last two time it wasn't.

Nie poszliśmy do kuzyna Krzysztofa, jak myśleliśmy, by ponieważ nie był w Koninie dziś.Najlepsze, co możemy zrobić, to wysłać mu e-kartka jutro.

I udało się dokończyć pracę domową już w przyszłym tygodniu i Joan ma połowę jej zrobić tak studiować mądry był produktywny dzień i nic poza tym mnie zrobić.

Rozmawiałem z sąsiadem na parterze dzisiaj, ale jej numer telefonu, dzięki czemu właściciel naszego mieszkania mogli porozmawiać z nią o uszkodzenie jej mieszkania. Również mamy nasz agent ubezpieczeniowy nadchodzi wtorek mówić o płaskiej ubezpieczenia. Myślę, że ostatnie dwa lata problemów wycieków dla bliźniego uświadomił może powinniśmy mieć ubezpieczenie na tym mieszkaniu w przypadku gdyby coś zdarza się, że to nasza wina.Ostatnie dwa razem nie było.

Saturday, February 25, 2012

Landlords visit. Właścicele odwiedzić.

A visit today from the landlord of our flat because of the problem our downstairs neighbors have.  We went to talk with them but unfortunately they were not home.  I guess the next step is to contact the administrator of this building and inform him of the problem. I still find it hard to believe the leak happened again after they spent 3 weeks last year tearing up the balcony floor, replacing all the floor tyles, putting in a drain system and sealing up the sidewalls.

Most of the day was spent doing homework and Joan baked a dutch apple cake today which we will have for desert after dinner.  We listened to Leszek Możder, Chopin, the Doobie Brothers, George Winston and Weather Report while we did our homework.

We'd hoped to go to Koniń and visit cousin Krzysztof for his birthday but haven't received a reply from him yet so maybe he is away on business.

Dzisiejsza wizyta od właściciela naszego mieszkania z powodu problemu nasi sąsiedzi na parterze mają. Pojechaliśmy z nimi porozmawiać, ale niestety nie byli w domu. Myślę, że następnym krokiem jest skontaktowanie się z administratorem tego budynku i poinformować go o problemie. Wciąż trudno uwierzyć wycieku stało się ponownie po spędzili 3 tygodnie ostatni rok rozrywając podłogę balkon, zastępując wszystkie tyles podłogowe, wprowadzenie systemu drenażu i uszczelniania ścian bocznych.

Większość dnia spędził odrabiania lekcji i Joan upieczone holenderski szarlotkę dzisiejszego, będziemy musieli na deser po obiedzie. Słuchaliśmy Leszka Możder, Chopina, Doobie Brothers, George Winston i Prognoza pogody podczas zrobiliśmy naszą pracę domową.

Chcemy mieć nadzieję, aby przejść do Konina i odwiedzić kuzyna Krzysztofa dla jego urodziny, ale nie otrzymałem odpowiedzi od niego jeszcze więc może on wyjechał w interesach.

Friday, February 24, 2012

Poznań prepares. Poznań przygotowuje.

As June approaches, Poznań is preparing to host the football team from Ireland and it's thousands of fans. On the right of the blog is a video about this.

Last night, after reading my homework assignment to cousin Andrzej, he told me I am reading Polish much better and sentences sound like sentences now, not just indvidual words. I read three paragraphs to him and I must admit they did sound good. Pronounciation is better and the sentences make sense now.
So, slowly I am making progress.

Wraz z nadejściem czerwca, Poznań przygotowuje się do organizacji drużyny piłkarskiej z Irlandii i to tysiące fanów. Na prawej stronie bloga jest wideo na ten temat.

Ostatnia noc, po przeczytaniu mojej pracy domowej do kuzyna Andrzej powiedział mi, czytam polskich znacznie lepiej i zdania brzmią jak zdaniach teraz, nie tylko indvidual słowa. Przeczytałem trzy punkty do niego i muszę przyznać, zrobili dźwięk dobry. Wymowa jest lepsze i zdania sensu teraz.
Tak więc powoli robię postępy.

Thursday, February 23, 2012

2nd lazy day.

Two days in a row of not doing much but at least the weather is better.  We did go to our weekly Kandulski meeting and tried out a new pastry, Kostka Chicago. VERY good. Tasted a little bit like it had peanut butter inside of it.

Took the ASUS computer into the shop for replacement of the DVD player.  Yesterday the man said they might have to reformat and restore the whole Win 7 system so I took it back home and copied all the important files onto my external drive, then returned today to drop it off.  I can't exactly figure our why they would have to restore the whole system just to replace a DVD player but since it's still under warranty I wasn't about to argue over the point. He said it could take two weeks for the return but fortunately I still have the old laptop to use while I'm waiting.

Today was an important day in Poznań commemorating the 67th anniversary of the end of WWII in Poznań.  At 12:00 the sirens blew for one minute.

Dwa dni z rzędu nie robi wiele, ale przynajmniej pogoda jest lepsza. Zrobiliśmy go do naszego tygodniowego spotkania Kandulski i wypróbować nowe ciasta, Kostka Chicago. Bardzo dobrze. Smakowały trochę jak miał masło orzechowe w jej wnętrzu.

Wziął komputer ASUS do sklepu w celu wymiany odtwarzacza DVD. Wczoraj powiedział mężczyzna mogą mieć sformatować i przywrócić cały system Win 7 tak wziąłem go do domu i kopiowane wszystkie ważne pliki na moim dysku zewnętrznym, a następnie powrócił dzisiaj do spadku go. Nie mogę dokładnie zrozumieć naszych dlaczego mieliby przywrócić cały system po prostu zastąpić odtwarzacz DVD, ale ponieważ jest jeszcze na gwarancji i nie miał zamiaru się kłócić na temat. Powiedział, że to może potrwać dwa tygodnie na powrót, ale na szczęście mam jeszcze stary laptop używać, a ja czekam.

Dzisiaj był ważny dzień w Poznaniu z okazji 67. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Poznaniu. O 12:00 syreny wiał przez jedną minutę.

Tuesday, February 21, 2012

Lazy day.

Talk about a slow day!  Couldn't seem to get much done today. I layed in a chair for a couple of hours listening to Arvo Part on the DVD.  Cousin Luka sent me a DVD of his some years ago and I really enjoy his music.  I did manage to study for a couple of hours but it was a struggle. Now I'm memorizing some paragraphs in Polish for my next lesson this coming Friday.  I like to have them learned by Wednesday so I have another day to repeat, repeat, repeat and make them sound fluent.

The DVD player stopped working in the newer ASUS laptop a few days ago so I'm taking it in for repair which means I now am using the older laptop brought from the U.S. and using a converter for the power source.

We watched a good movie last night that I would recommend, "The Bridge To Terabithia".  It's an unusual story about two teenagers and their fantasy relationship.

I also watched on YouTube parts 2 and 3 of the New York vacation of two of our cousins.  It's on the right of this blog.  Looks like they had a great time.

Joan went to the gynecologist last night for her yearly check up and surprisingly enough her doctor was on time and it only took a half hour for the visit.  It's nice when that happens!

Mówić o powolnym dnia! Czy nie wydaje się dużo zrobić dzisiaj. I layed w fotelu na kilka godzin słuchania Arvo Pärt na płycie DVD. Kuzyna Luka wysłał mi DVD z jego kilka lat temu i bardzo lubię jego muzykę. Udało mi się uczyć przez kilka godzin, ale to była walka. Teraz jestem zapamiętywanie kilka akapitów w języku polskim dla mojej następnej lekcji to najbliższy piątek. Chciałbym mieć ich nauczyć środę, więc mam inny dzień powtarzać, powtarzać, powtarzać i uczynić z nich brzmią płynnie.

Odtwarzacz DVD przestał działać w nieco nowszym laptopie ASUS kilka dni temu, więc biorę go do naprawy, co oznacza, że teraz używam starszej laptop przywieziony z USA, a przy użyciu konwertera do źródła zasilania.

Obejrzeliśmy dobry film ostatniej nocy, że polecam, "Most do Terabithii". To niezwykła opowieść o dwóch nastolatków i ich związek fantasy.

Ja też oglądałem na YouTube części 2 i 3 w Nowym Jorku wakacjach dwóch naszych kuzynów. To po prawej stronie tego bloga. Wygląda na to, że świetnie się bawili.

Joan poszła do ginekologa w nocy do jej rocznej kontroli i zaskakujące jej lekarz był na czas i zajęło tylko pół godziny na wizytę. To miłe, kiedy tak się dzieje!

Monday, February 20, 2012

Congratulations!!!

From the Warsaw Voice.............

Prime Minister Donald Tusk said Friday that although Poland signed the international copyright treaty ACTA last month it will not move to ratify it, and admitted he was earlier wrong to support the controversial agreement.
Tusk also said on Friday he appealed to the memebers of the European Parliament’s European People's Party (EPP) fraction, to which his party Civic Platform (PO) belongs, to drop their support for ACTA in its present form in favor of a fresh approach to intellectual property rights.
"Today I sent a letter to all the leaders of national parties represented within the EPP, suggesting that they reject the ACTA in its current form, as negotiated by the European Commission," Tusk told the press conference. "The ACTA is an attempt to protect copyright, but the freedom sacrificed is too high a price to pay," he also said and added that the agreement does not match "the realities of the 21st century".
The Polish government signed the Anti-Counterfeiting Trade Agreement, or ACTA, a treaty aimed at fighting international property theft, including online priacy, on 26 January, along other 21 EU countries. This led to strong protests from Polish internet users across the country, who feared the new regulations could lead to censorship of the web.

Apart from Poland, three other EU countries so far have backed away from ACTA ratification - Slovenia, Bulgaria and the Czech Republic.

Premier Donald Tusk powiedział w piątek, że choć Polska podpisała międzynarodowy traktat ACTA autorskich ostatni miesiąc nie będzie przenieść go ratyfikować, i przyznał, że wcześniej źle wspieranie kontrowersyjną umowę.

Tusk powiedział też w piątek apelował do memebers europejskiej Parlamentu Europejskiego Partii Ludowej (EPP) frakcja, do której jego partia Platforma Obywatelska (PO) należącym do spadku poparcia dla ACTA w obecnej formie na rzecz świeżym podejściem do prawa własności intelektualnej.

"Dziś wysłałem list do wszystkich przywódców krajowych partii reprezentowanych w EPP, sugerując, że odrzucają ACTA w obecnej formie, w brzmieniu wynegocjowanym przez Komisję Europejską" Tusk powiedział na konferencji prasowej. "ACTA jest próbą ochrony praw autorskich, ale poświęcił wolność jest zbyt wysoka cena za", powiedział również, i dodał, że umowa nie pasuje do "realiów 21. wieku".

Rząd polski podpisał Anti-fałszerstw umowy handlowej lub Acta, traktat ma na celu zwalczanie międzynarodowego kradzieży mienia, w tym online priacy w dniu 26 stycznia, wraz innymi 21 krajami UE. Doprowadziło to do protestów od polskich internautów z całego kraju, którzy obawiali się nowe przepisy mogą doprowadzić do cenzury w internecie.

Oprócz Polski, trzy pozostałe kraje UE do tej pory wycofał się z ratyfikacji ACTA - Słowenii, Bułgarii i Czech.

Sunday, February 19, 2012

Visit to New York. Wizyta w Nowym Jorku.

Cousins Ola Kazus and Grażyna Bawrocki, with their husbands, visited their brother, Jan Szumański in New York last month. You can view pictures of their visit on the right of this blog. Hats off to Ola for making her first plane trip to New York.

A slow day today but had a good conversation with a new person on the Exchange for two hours and look forward to more. Unfortunately our time schedules only allow us to talk on weekends. I feel she can help me more than I can help her with English because she already speaks well in English.  She speaks Polish, English and Arabic and is now learning French. Me, I'm just barely learning Polish :-(

A warm day, 8c, and the snow is almost gone thanks to a little rain yesterday. An acquaintance is enjoying warmer weather in Malaga where he will be taking an intensive course in Spanish for the next two months and living there. He may be coming back about the time Joan and I go to Barcelona.

We watched a good movie last night, The Help.  It's a story about African American women in the 1950's who spent their lives as maids for white people in the south and the racial prejudices they had to deal with.

Kuzyni Ola Kazus i Grażyna Bawrocki, z mężami, odwiedziła swego brata, Jan Szumański w Nowym Jorku w zeszłym miesiącu. Można oglądać zdjęcia z ich wizyty na prawo tego bloga. Czapki z głów przed Ola do tworzenia swojej pierwszej podróży samolotem do Nowego Jorku.

Wolny dzień dzisiaj, ale miał dobrą rozmowę z nowej osoby na Giełdzie przez dwie godziny i czekamy na więcej. Niestety nasze harmonogramy tylko pozwalają nam mówić w weekendy. Czuję się mogła mi pomóc więcej niż mogę jej pomóc z angielskim, bo już dobrze mówi po angielsku. Ona mówi polski, angielski i arabski, a teraz uczą się języka francuskiego. Ja, ja ledwo nauki polskiej :-(

Ciepły dzień, 8c, a śnieg jest prawie nie było dzięki małym deszczu wczoraj.Znajomy cieszy się cieplejsza pogoda w Maladze, gdzie będzie biorąc intensywny kurs języka hiszpańskiego dla najbliższych dwóch miesięcy i mieszka tam. Może on być powrót o czasie Joan i pójdę do Barcelony.

Obejrzeliśmy dobry film wczoraj w nocy, Pomocy. To opowieść o afroamerykańskich kobiet w 1950 roku, który spędził swoje życie jako pokojówki dla białych ludzi na południu i uprzedzeń rasowych mieli do czynienia.

Saturday, February 18, 2012

I did it again! Zrobiłem to jeszcze raz!

I love technology when you can solve your own problems by finding answers on the internet or the user manuals.  I hate technology when you can't find answers for problems on the internet or the user manual is so minimal.  Unfortuntely, that is my case today.

Our Samsung TV and Home Theatre sound system was working fine yester but I wanted to adjust the balance of the speakers.  I followed the directions on how to do it in the user manual, made the adjustment and turned on the TV.  Now the front speaker and the sub-woofer won't work and after three hours of trying to correct the problem I have no solution.  I SHOULD have just left it alone but I HAD to adjust it.  I searched the internet for answers, found none, looked through the sparse manual 5 times and still no answer.  When I look at the screen for Sound System, it shows the center and sub-woofer grayed out meaning not connected but when I do a sound test they all work.  There is no way or instruction on how the turn on the missing speakers when using the TV. The whole system works fine with a DVD movie and music DVD's but if I watch a movie on a USB connection there is no sound from the center or sub-woofer.  When watching TV, sound only comes out of the right and left  speaker.  I hate it when I can't fix a problem myself.

The weathers warmed up, 6c today. The snow is melting and it's a nice day outside. Would have been a good day for a walk in the woods but I made a mistake when in America and didn't buy the winter boots I promised myself to buy. It was so warm there I just didn't think about winter boots.

It's almost time for M Jak Milość.........gotta go :-)

Uwielbiam technologię, kiedy można rozwiązać swoje problemy poprzez znalezienie odpowiedzi w Internecie lub w podręcznikach użytkownika. Nienawidzę technologii, gdy nie możesz znaleźć odpowiedzi na problemy w Internecie lub w instrukcji obsługi jest więc minimalne. Unfortuntely, że to moja sprawa dzisiaj.

Nasza Samsung Telewizory i zestawy nagłośnienie Teatr działa poprawnie Yester ale chciałem ustawić balans głośników. Poszedłem za wskazówkami, w jaki sposób to zrobić w instrukcji obsługi, dokonał dostosowania i włączył telewizor. Teraz głośnik i subwoofer nie będzie działać i po trzech godzinach próby rozwiązania problemu nie mam rozwiązanie. POWINIEN właśnie opuścił ją w spokoju, ale musiałem dostosować go. Przeszukałem internet w poszukiwaniu odpowiedzi, znalazłem, przejrzałem na szczupłość instrukcji 5 razy i nadal nie ma odpowiedzi. Kiedy patrzę na ekranie Sound System, pokazuje środkowy i subwoofer wyszarzone oznacza nie podłączony ale kiedy zrobić test dźwięku oni wszyscy do pracy. Nie ma możliwości lub nie wiesz jak włączyć głośniki zaginionych podczas korzystania z telewizji.Cały system działa dobrze z filmu DVD i muzyka DVD, jednak jeśli oglądam film na połączenia USB nie ma dźwięku od środka lub sub-woofer. Podczas oglądania telewizji, tylko dźwięk wychodzi z głośników prawej i lewej. Nienawidzę, kiedy nie mogę rozwiązać problem sama.

W Weathers rozgrzana, 6c dziś.Śnieg topnieje i jest to miły dzień na zewnątrz. Byłby to dobry dzień na spacer w lesie, ale popełniłem błąd, gdy w Ameryce i nie kupować buty zimowe obiecywałem sobie kupić. To było tak ciepłe tam po prostu nie myśleć o butach zimowych.

To prawie czas na M jak Miłość ......... Muszę lecieć :-)

Thursday, February 16, 2012

Fat Thursday! Tłusty Czwartek

Woke up to a beautiful heavy snowfall this morning and only 0 celsius. A good day for sleigh rides for the little people.

 Last night we knew we would have to go across the street to the ATM to get some money for food shopping today but it is so close it is no problem.  However, when I crossed the street to the ATM machine, not only it was gone but also the Nordea Bank that owned it.  It seems they have closed this local branch without telling us. We rarely use the ATM machine so it isn't a big loss just a big surprise. It was the only bank branch in our community.

Another surprise was that my DVD in this ASUS laptop working last night so I'll have to take it in for replacement or repair. It's still within the warranty period so I hope that will cover it.

Today is Fat Thursday in Poland so it was our duty to buy four pączki to eat today.

Obudziłem się z piękną obfitych opadów śniegu rano i tylko 0 Celsjusza.Dobry dzień dla kuligów dla małych ludzi.

  Ostatniej nocy wiedzieliśmy, że musimy przejść na drugą stronę ulicy do bankomatu, aby uzyskać pieniądze na zakupy żywności, ale dziś jest tak blisko, to nie ma problemu. Jednak, kiedy przechodziłem przez ulicę do bankomatu, nie tylko to nie było, ale również Bank Nordea, który posiadał ją. Wydaje się, że zamknęli ten lokalnego oddziału bez informowania nas. Rzadko używamy do bankomatu, więc nie jest wielka strata tylko wielka niespodzianka. Był to jedyny oddział banku w naszej społeczności.

 Kolejną niespodzianką było to, że moje DVD w laptopie ASUS pracuje w nocy więc będę musiał wziąć go w celu wymiany lub naprawy. Jest jeszcze w okresie gwarancji, więc mam nadzieję, że obejmie ją.

 Dziś jest Tłusty Czwartek w Polsce tak było naszym obowiązkiem kupić cztery paczki jeść dzisiaj.

Wednesday, February 15, 2012

Snow!! Śnieg!!

It's been snowing since last night so I had to shovel out the space in front of the garage to get the car out today.

First thing I had to do was go see the neurologist to have my prescriptions refilled, then pick up Joan and go to Kandulski's for our weekly meeting with Zbyszek.  We spent about an hour talking and I had a good desert, sernik pierot.  It's cheesecake with chocolate on top. Really good.

I learned from cousin Andrzej that his mother, Kazia, now has her own email address and has become a regular visitor to the computer so I can communicate with her in Polish only.  That is good for me. I was able to read her last two messages without the help of a dictionary and that makes me feel good.  Of course, I still make mistakes in writing, still get confused with cases, plurals, etc but the main point is that she can understand what I am writing.

To był śnieg od ostatniej nocy, więc musiałem łopata się przestrzeń przed garażem, aby uzyskać samochód dzisiaj.

Pierwszą rzeczą, jaką musiałem zrobić, to iść do neurologa, aby mieć moje recepty regenerowane, następnie podnieść Joan i przejść do Kandulski dla naszego tygodniowego spotkania ze Zbyszkiem. Wydaliśmy około godziny rozmawiając i miałem dobry deser, sernik Pierot. To sernik z czekoladą na wierzchu. Naprawdę dobrze.

Nauczyłem się od kuzyna Andrzeja, że jego matka, Kazia, teraz ma swój własny adres e-mail i stał się regularnym gościem na komputerze więc mogę komunikować się z nią tylko w języku polskim. To jest dla mnie dobre. Byłem w stanie czytać jej dwie ostatnie wiadomości bez pomocy słownika i sprawia, że ​​czuję się dobrze. Oczywiście, nadal popełniają błędy w piśmie, jeszcze pomylić z przypadków, liczby mnogiej itp ale głównym punktem jest to, że potrafi zrozumieć, co piszę.

Tuesday, February 14, 2012

Lawyer & Barcelona. Adwokat i BarcelonaFor Valentines Day I bought Joan two roses and she bought me a Snickers bar and made a nice card.

I talked with a lawyer today and decided it would not be worth the time or money to try to recover property once belonging to my grandfather is southern Poland. I am glad I at least checked out the possibility but we like the life we have now and I don't want to complicate it with a long, drawn out court case that I may or may not win. Plus, the minimum cost would be equal to a trip to Spain and we would rather take the trip and enjoy ourselves at the end of April.

Today I booked the air flight tickets and, searching the internet, I came across a unique site called Airbnb.  It's a place where people list rooms, houses, boat and other places you can stay instead of a hotel.  I checked out the Barcelona area and found a nice room in a private house only 5 minutes from La Sagrada Familia, one of the places we definitely want to see. The house is lived in by a young woman and her boyfriend who work during the day so the house will be ours alone if we choose to stay home on any day we are there.  It sounds like a very interesting way to stay somewhere and after reading 43 reviews from previous visitors there I was convinced it will be a good stay.  We have our own bedroom with bath, a kitchen to cook in if we want and it's right in the center of Barcelona.

Na Walentynki Kupiłem Joan dwie róże i kupiła mi pasek Snickers i zrobił ładną kartę.

 Rozmawiałam z prawnikiem, dzisiaj i postanowiłem nie byłoby warte czasu i pieniędzy na próby odzyskania nieruchomości należących niegdyś do mojego dziadka jest południowa Polska. Cieszę się, że przynajmniej sprawdził możliwości, ale podoba nam się życie mamy teraz i nie chcę komplikować jej długi, sprawy wyciągane sądu abym mógł lub nie mogą wygrać. Plus, minimalny koszt byłby równy wycieczkę do Hiszpanii i wolelibyśmy podjąć podróż i cieszyć się z końcem kwietnia.

 Dziś zarezerwował bilety lotnicze lotniczych i przeszukiwania internetu, natknąłem się na unikalnym miejscu zwanym Airbnb. To miejsce, gdzie ludzie pokoje lista, domy, łodzi i innych miejsc, można zatrzymać zamiast hotelu. Sprawdziłem się w Barcelonie teren i znaleźć ładny pokój w prywatnym domu zaledwie 5 minut od La Sagrada Familia, jednym z miejsc, na pewno chcą zobaczyć.Dom mieszka w przez młodą kobietę i jej chłopaka, którzy pracują w ciągu dnia, więc dom będzie nasz tylko jeśli zdecydujemy się zostać w domu każdego dnia jesteśmy tam. To brzmi jak bardzo ciekawy sposób się zatrzymać gdzieś i po przeczytaniu 43 opinie z poprzednich odwiedzających tam byłem przekonany, że będzie to dobry pobyt. Posiadamy własną sypialnię z łazienką, kuchnią do gotowania w jeśli chcemy i to w samym centrum Barcelony.

Monday, February 13, 2012

Quiet day. Cichy dzień!

A quiet day, a little cold but I warmed myself up looking at pictures of warmer places. The new TV is nice with internet connection. We watched a lot of YouTube videos of groups we like, it was like being at a concert.

I spent much of the day doing homework and translating it from English to Polish. I've still got a long way to go.

Today was the day to return to NFZ and turn in our insurance papers for the next three months with the adjusted amount to pay. They have improved the system a lot since we first arrived here four and a half years ago and now it doesn't take more that 10-15 minutes to get in an out.  That's a GREAT improvement.  We always fill out the forms before we go so all they have to do is enter them into the system on the computer.

Ciche dni, trochę zimno, ale rozgrzewa się nawet patrząc na zdjęcia z cieplejszych miejsc. Nowy telewizor jest ładny z podłączeniem do Internetu. Obejrzeliśmy wiele filmów z YouTube grup, które lubimy, to było jak na koncercie.

Spędziłem wiele dni odrabiania lekcji i tłumacząc je z angielskiego na polski. Mam jeszcze długą drogę do przebycia.

Dzisiaj był dzień powrotu do NFZ i skręcić w naszych dokumentach ubezpieczeniowych na najbliższe trzy miesiące ze skorygowaną kwotą do zapłaty. Mają poprawić systemowi dużo odkąd po raz pierwszy przybył tu cztery i pół roku temu i teraz nie zajmuje więcej niż 10-15 minut, aby dostać się w lewą stronę. To wielki postęp. Zawsze wypełnić formularze zanim pójdziemy więc wszystko, co musisz zrobić, to wprowadzić je do systemu

Sunday, February 12, 2012

Happy Birthday!

Happy Birthday to my oldest living Kazmierczak line relative, cousin Bernice Paulinski. She's 96 today.

Saturday, February 11, 2012

Goodbye analogue! Żegnaj analogowe!

Poland will be switching off analogue TV this year and going totally digital.  We knew this was coming and having an analogue TV we would have to buy a digital one.  We bought a Sony, took it home and had to have someone come over and set it up. Two problems were immediately visible to us. 

The first was that we were told the Sony was WiFi ready only to find out that we needed to buy an additional product for 249zl for it to work.

The second and most annoying was that the picture on DVD's was not clear and clean in the background.  If the main characters were in front it was fine but if they were people in the back they were blurry.  After thinking about it for a day we returned the Sony and bought a Samsung Smart TV and a very happy with the picture, clear and clean and the fact it really is WiFi ready.  Without buying anything else I have internet TV. I have got to say we are impressed with the Samsung.

We were suppose to have visiting cousins today from Koniń but at the last moment had to cancel because of the flu.

Polska będzie wyłączeniu telewizji analogowej w tym roku i będzie całkowicie cyfrowy. Wiedzieliśmy, że to nadchodzi i posiadania telewizji analogowej będziemy musieli kupić cyfrowym. Kupiliśmy Sony, wziął go do domu i musiał mieć kogoś przyjść i skonfigurować go. Dwa problemy były od razu widoczne dla nas.

Pierwszym było to, że powiedziano nam, że Sony był WiFi gotowy tylko dowiedzieć się, że trzeba kupić dodatkowy produkt dla 249zl za to do pracy.

Sekund i najbardziej irytujące było to, że obraz na DVD nie był jasny i czysty w tle. Jeśli główni bohaterowie byli z przodu było dobrze, ale gdyby byli ludzie z tyłu były rozmazane. Po myśląc o tym na dzień wróciliśmy do Sony i kupiłem Samsung Smart TV i bardzo zadowolony z obrazu, jasne i czyste, a fakt, że naprawdę jest WiFi gotowe. Bez kupowania czegokolwiek innego mam telewizji internetowej. Muszę powiedzieć, że jesteśmy pod wrażeniem Samsung.

Byliśmy przypuszczać, że odwiedzając kuzynów dzisiaj z Konina, ale w ostatniej chwili musiał zrezygnować z powodu grypy.

Friday, February 10, 2012

Drug sales.

From the "Polish Blog"
Drug Sales Grow in Poland
Posted: 09 Feb 2012 03:03 PM PST
Pharmaceutical sales rocketed in Poland ahead of the introduction of new drug reimbursement regulations and changes to the official list of subsidized drugs.
Under the reimbursement law adopted by parliament last year and introduced this January, the Ministry of Health will negotiate the so-called fixed refundable price of a drug with its manufacturer. On the basis of this price, the official profit margin will be calculated—ultimately 5 percent; at the moment, it is 8.91 percent. This means that the prices of reimbursed drugs (which means those subsidized from public funds) will be identical in all pharmacies. Previously pharmacies often charged promotional prices for drugs financed by the National Health Fund; some of these drugs could be bought for next to nothing.
The Health Ministry says the reimbursement law will put an end to a situation in which patients buy drugs even when they do not need them—encouraged by the low prices of subsidized drugs offered by pharmaceutical companies. Being part of the reimbursement system guarantees much greater revenue for pharmaceutical companies than when the drug is distributed on the market outside the state subsidy system.

The new regulations, and especially the revised reimbursement list, from which many drugs were removed, have provoked much controversy. After appeals from various interest groups, including patients and doctors, the list was expanded to include drugs such as those used by patients after transplant surgery, those used in the treatment of bronchial asthma in children, and painkillers for cancer patients, in addition to medical supplies such as blood glucose test strips. The list was first published in the form of a public notice rather than an official regulation as it was done previously. Under the reimbursement law, the list will be updated every two months.

No less controversy was provoked by reimbursement law provisions under which doctors were to be financially responsible for any mistakes made when writing out prescriptions for their patients—they were to meet the costs of any unauthorized reimbursement together with interest. Pharmacists were also made financially responsible for any mistakes made while issuing medication to patients. These new rules led to protests from doctors and pharmacists.

Farmaceutycznych sprzedaży poszybował w Polsce przed wprowadzeniem nowych przepisów refundacyjnych leków i zmiany oficjalnej liście leki refundowane.
Zgodnie z prawem zwrotu przyjętej przez parlament w zeszłym roku i wprowadzony w styczniu tego roku, Ministerstwo Zdrowia będzie negocjować tzw stałą podlega zwrotowi cenę leku z jego producentem. Na podstawie tej cenie, oficjalna marża zostanie obliczona, ostatecznie 5 procent, w tej chwili, to jest 8,91 proc. Oznacza to, że ceny leków refundowanych (co oznaczają te dotowane ze środków publicznych) będą jednakowe we wszystkich aptekach. Wcześniej apteki często opłata promocyjne ceny dla leków finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, niektóre z tych leków można kupić za bezcen.
Ministerstwo Zdrowia mówi, że prawo zwrotu będzie położyć kres sytuacji, w której pacjenci kupić leki, nawet gdy ich nie potrzebujesz, zachęceni niskimi cenami subsydiowanych leków oferowanych przez firmy farmaceutyczne. Jako część systemu refundacji gwarantuje znacznie większe dochody firm farmaceutycznych niż gdy lek jest rozprowadzany na rynku poza systemem dotacji państwowych.
Nowe przepisy, a zwłaszcza Zmieniona lista zwrotów, z których wiele leków zostały usunięte, wywołały wiele kontrowersji. Po odwołań od różnych grup interesów, w tym pacjentów i lekarzy, lista została rozszerzona o leki, takie jak te stosowane przez pacjentów po przeszczepieniu te stosowane w leczeniu astmy oskrzelowej u dzieci i leków przeciwbólowych dla pacjentów z rakiem, oprócz medycyny materiały eksploatacyjne takie jak paski glukozy we krwi do badań. Lista została opublikowana w formie obwieszczenia, a nie oficjalnej regulacji, jak zrobił to wcześniej. Zgodnie z prawem zwrotu, lista będzie aktualizowana co dwa miesiące.
Nie mniej kontrowersji został sprowokowany przez przepisy prawa do rekompensaty z tytułu której lekarze mieli być finansowo odpowiedzialny za wszelkie błędy popełnione podczas pisania na recepty dla swoich pacjentów, miały pokrycie kosztów nieautoryzowanym zwrotu wraz z odsetkami. Farmaceuci również odpowiedzialne finansowo za wszelkie błędy popełnione podczas wydawania leków pacjentom. Te nowe przepisy doprowadziły do ​​protestów lekarzy i farmaceutów.