Thursday, September 21, 2006

Apartments

Today I learned from cousin Lukasz Kazus in Konin that the price of a flat(Apartment) in Konin is around $35,000 for a 2 bedroom apartment in the old part of town. Most apartments in Poland are bought, kind of like a condo in the US. Rentals for that size aparment are about $320.00 a month.

Dzisiaj nauczyłem się z kuzyna Łukasz Kazus w Konin, który cena mieszkania(Apartament) w Koniń jest dookoła $35,000 dla 2 apartamentu sypialni w starej części miasta. Większość apartamentów w Polsce są kupione, uprzejme z jak mieszkanie spółdzielcze w Stanach Zjednoczonych. Czynsze dla tej wielkości apartament są około $320.00 miesiąc.

Thursday, September 07, 2006

Cousins Visit & Health Care


Tonight we met with cousins Candy Sentell and Harry Zabinski and their spouses. It was nice to see them again. Candy lives in Texas and Harry lives in Indiana.


Earlier in the day I was able to finally set our minds at ease about what we will do for health care in Poland as non-citizens. For most citizens in Poland now the health care system is fo poor that you have to wait in long lines just to see a doctor if you don't have private insurance and many don't. Since Poland joined the EU, there has been a large exodus of doctors and nurses to other countries to work. A doctor doesn't earn much more than a daily worker, if you can belive that. Now in Poland there are several private insurance companies that you can use, if you have the money. Compared to American Insurance companies, the Polish companies are extremely cheaper and these companies have their own hospitals and clinics. The one we will use has two in Poznań.

Dzisiaj wieczorem spotkaliśmy się z kuzynów Cukierka Sentell i Harrym Zabinski i ich małżonkami. To było miłe by zobaczyć ich znowu. Cukierek mieszka w Teksasie i Harry mieszka w Indiana.

Wcześniej w dniu byłem zdolny w końcu by umieścić nasze umysły spokojny o czym zrobimy dla opieki medycznej w Polsce jak nie-obywatele. Dla większości obywateli w Polsce teraz system opieki medycznej jest tak biedny, że musisz czekać w długich liniach właśnie by odwiedzić doktora jeżeli nie masz prywatnego ubezpieczenia i wiele nie robią. Odkąd Polska dołączyła do UE, była wielki eksodus doktorów i pielęgniarek do innych krajów by pracować. Doktor nie zarabia dużo więcej niż codzienny pracownik, jeżeli możesz natychmiast tamto. Teraz w Polsce tam są kilka prywatnych towarzystw ubezpieczeniowych, które możesz użyć, jeżeli masz pieniądze. Porównany z amerykańskimi Towarzystwami ubezpieczeniowymi, polskie spółki są nadzwyczaj tańszy i te spółki mają ich własne szpitale i kliniki. Jeden, którego będziemy użycie ma dwa w Poznań

Saturday, September 02, 2006

Poland-Our Future

Poland-Our Future
I use this place because there are some cousins who do not view...kazcousins, our website and for those, maybe this place will let them know of Joan and my thoughts for our future in POland as we prepare for it and what we think as we prepare.

Używam tego miejsca ponieważ tam są kilku kuzynów, którzy nie robią view...kazcousins, naszej witryny sieci i dla tych, być może to miejsce pozwoli im wiedzieć Joan i moich myśli dla naszej przyszłości w Polsce jak przygotowujemy się do tego i co myślimy jak przygotowujemy się.

Poland-Our Future

Poland-Our Future
I think I have figured out how to post new messages.

September 1, 2006


Less than one year to go and we are waiting for the time to leave.
This is new to me, this blogging, so I am experimenting with it to find out how to do everything...like posting new messages.