Sunday, May 30, 2010

Warta

The same bridge picture taken during the flooding and before the flooding, north & south view.
We went specifically today to take some pictures of the swollen Warta river in Poznań. We weren't the only ones there. Traffic was backed up on the bridge by the cathedral and people were everywhere taking pictures. It's really incredible how much this river has overflowed it's banks in the last week. For those of you who don't know, usually there is a small river, maybe fifty feet across with concete embankments on both side where people can walk next to them. now the river has engulfed those embankments and stretched out all the way to the new apartment complexes built in the last few years on the Warta.

I took pictures from the bridge over the Warta and the new bridge behind the cathedral to show the spread of the river.

Poszliśmy dziś specjalnie zrobić kilka zdjęć z obrzękiem rzeki Warty w Poznaniu. Nie byli jedynymi, którzy nie. Uzyskały wsparcie w ruchu na moście przez katedry i ludzie byli wszędzie robienia zdjęć. To naprawdę niesamowite, jak wiele tej rzeki jest przepełniony to banki w zeszłym tygodniu. Dla tych z Was, którzy nie wiedzą, zazwyczaj jest niewielka rzeka, może pięćdziesiąt stóp z concete przez nasypy po obu stronach, gdzie ludzie mogą przejść obok nich. teraz rzeka ogarnęła tych nasypów i wyciągnął na drodze do nowych apartamentowców zbudowane w ciągu ostatnich kilku lat na Warcie.

Zrobiłem zdjęcia z mostu na Warcie i nowego mostu, zaraz za katedrą, aby pokazać rozprzestrzeniania rzeki.

Saturday, May 29, 2010

Shopping and river.

A nice day today, weather wise. We went at noon to Poznań Plaza for Joan to buy some clothes but after two hours she found nothing and so we went to Galeria Malta. It's the largest shopping mall at present in Poznań and after another two hours she managed to find two blouses she liked.

On the way to Malta we had to pass over the bridges of the Warta and they were packed with people taking pictures of the flooded river. It's really incredible how much the Warta has expanded on both side and it's only about 6ft more until it will start to reach the new apartment buildings. Unfortunately I didn't take my camera but if the weather is good tomorrow I will go and take some pictures of the river.

Miły dzień dzisiaj, mądry pogody. Udaliśmy się na południe do Poznania dla Joan Plaza kupić ubrania, ale po dwóch godzinach, a ona nic nie znalazłem więc udaliśmy się do Galerii Malta. To największe centrum handlowe w Poznaniu, obecnie, po dwie godziny udało jej się znaleźć dwie bluzki lubiła.

W drodze do Malty musieliśmy przejść przez mosty na Warcie i były zapakowane z ludźmi fotografowania zalane. To naprawdę niesamowite, ile Warta rozszerzył po obu stronach i to tylko o 6ft więcej aż uruchomi się dotrzeć do nowych budynków mieszkalnych. Niestety nie wziąłem aparatu, ale jeśli pogoda jest dobra jutro pójdę i zrobić kilka zdjęć rzeki.

Friday, May 28, 2010

Water and strange hair.


Sunrise at 4AM, fog at 5AM, back to sun at 5:30AM until around 2PM. Then the gray cloud rolled in covering the sky in a total eclipse and the the rain began. A steady rain, the kind that fills up rivers already swollen from the last month and pushes them up even higher. Sandbags are being filled and laid on the banks of the Warta in the Dębiec area. Reading the "Głos Wielopolska" this morning I found out that Krasnica and Węglew are both taking water into the villages now because they are close to the Warta river. Krasnica is the birthplace of great great great great grandfather Wojciech Kazmierczak and his children. It is still far enough away from Golina so as not to endanger it yet.

Back in Poznań we enjoyed the day first with food shopping (152zl;$49) and then the weekly meeting with Zbyszek. The conversation was about the upcoming presidential election and the hope that Kaczynski will not be elected. We both feel it would be a disaster for Poland.

We didn't have the time to go shopping for Joans clothes so tomorrow afternoon that is our plan.

When I was in my 20's and 30's I had very long hair, down past my shoulders, and it was always considered very by the older generation. Now I am the older generation and I think of the hairstyles today as being very strange. One case in point was made today by a young lady at the bus stop in front of our flat. In a side profile, where she was facing to the right, it looked like her head was completely shaved except for a small strand of black hair. When she turned and faced the opposite direction, she had a complete head of very long and black hair down past her shoulders. I couldn't get to my camera fast enough to take those photos but I did manage to get one of her as she was walking away that illustrates what I mean. You should click on the photo to get a better look. VERY STRANGE.


Wschód słońca o 4 rano, mgła w 5AM, z powrotem na słońce na 5:30 rano do około 2PM. Następnie zawijane w szary obłok obejmujący niebo w całkowite zaćmienie i deszcz zaczął. Deszcz, takiej, która wypełnia rzeki już spuchnięte od ostatniego miesiąca i wrzuca je jeszcze wyżej. Worki z piaskiem są wypełnione i położył na brzegu Warty w obszarze Dębiec. Czytania "Głos Wielopolska" Dziś rano dowiedziałem się, że Kraśnica i Węglew są zarówno biorąc wodę do wsi, bo teraz są w pobliżu rzeki Warty. Kraśnica jest miejscem urodzenia wielkiego świetne pradziadek Wojciech Kaźmierczak i jego dzieci. Jest jeszcze daleko od Golina, aby nie zagrażać jeszcze.

Powrót w Poznaniu cieszyliśmy się pierwszy dzień z zakupów żywności (152zl; $ 49), a następnie w cotygodniowych spotkaniach z Zbyszek. Rozmowa na temat zbliżających się wyborów prezydenckich i nadzieję, że Kaczyński nie będzie wybrany. Oboje czują byłoby katastrofą dla Polska.

Nie mają czasu na zakupy odzieżowe Joan więc jutro po południu, że to nasz plan.

Kiedy byłem w moim 20-tych i 30-tych miałem bardzo długie włosy, w dół ostatnich moich ramionach, i to było zawsze za bardzo przez starsze pokolenie. Teraz jestem starszego pokolenia i myślę o fryzury dzisiaj za bardzo dziwne. Jednym z przykładów podano dziś przez panny na przystanku naprzeciwko naszego mieszkania. W profilu strony, gdzie była to prawa strona, to wyglądało jej głowa była całkowicie ogolony, z wyjątkiem niewielkiej części czarnych włosów. Kiedy odwrócił się i stanął przed odwrotnym kierunku, miała pełne włosy bardzo długie i czarne w dół przeszłości ramionami. Nie mogłem dostać się do mojego aparatu wystarczająco szybko, aby podjąć te zdjęcia, ale udało się uzyskać jeden z jej jak szła dalej, że pokazuje co mi chodzi. Należy kliknąć na zdjęcie, aby lepiej wyglądać. Bardzo dziwne.

Thursday, May 27, 2010

Runaround, part #59

OK, so the landlord came last night like he said he would and gave us the document we think we needed. In the morning I called immigration to confirm what we had was right before I made the trip downtown to deliver it. Guess what? It wasn't enough.

On our rental agreement with the owner that Joan and I both signed, it only has my name on the "renter" line and not Joans. It's not enough for immigration, they also wanted an attachment from the owner stating that Joan is allowed to live here. So I had to call the landlord back, tell him my problem and see if he could help me today because it was deadline day. He called his wife, who said she would sign the attachment, gave me the address of where they live and I had to drive over to their place to get the document. Finally at 1:30PM I went back to immigration, gave them the document which they accepted and it was over. It doesn't seem like such a big deal but combined with our previous experiences in getting residency cards it all adds up.

OK, więc właściciel przyszedł w nocy tak jak wcześniej o tym mówił i dał nam dokument wydaje nam potrzebne. Z rana zadzwoniłem do imigracji, aby potwierdzić to, co mieliśmy tuż przed zrobiłem centrum podróży do jego wykonania. Wiecie co? To nie wystarczyło.

Na naszej umowy najmu z właścicielem, że Joan i podpisane, to tylko moje nazwisko na "Najemca" line i nie Joan. Nie wystarczy dla imigrantów, ale także chciał zajęcia od właściciela stwierdzające, że Joan ma prawo tu mieszkać. Więc musiałem zadzwonić do właściciela z powrotem, powiedz mu, mój problem i czy mógłby mi pomóc, bo dziś był dzień terminu. Nazwał jego żona, która powiedziała, że znak nakaz, dał mi adres, gdzie mieszkają i musiałem pojechać do miejsca, aby uzyskać dokument. W końcu o 1:30 PM Wróciłem do imigracji, dał im dokument, które przyjęte i było po wszystkim. Nie wydaje się taki big deal, ale w połączeniu z wcześniejszych doświadczeń w uzyskaniu karty pobytu to wszystko dodaje.

Wednesday, May 26, 2010

Happy Birthday!
Couldn't have asked for a better weather day today for Joan's birthday. 17cm, sunny, a few puffy clouds and a slight wind. Beautiful! I wanted to give her something different this year than the usual flowers or candy, something she would always remember. I thought about it all last month and finally decided on her present. I like surprising her so yesterday I told her she had an appointment today at noon and asked her to wear loose fitting clothes. She asked all kinds of questions about her gift but all I would say is that at 11:50AM we would take a walk and I would give her the gift at the end of the walk.

We left on time, walked two blocks down Gombrowicze street to a local place inbetween flats. On the outside it said "Cosmetics and other things" so when we walked through the door she thought it was a cosmetic present but on of the "other" things they had was a massage parlor. Last week I made an appointment for Joan to have a full body massage that lasted one and a half hours. We walked in together, I introduced the receptionist to Joan and they walked away to the parlor. I left and went home to wait until she was done. At 1:30PM I walked back to the place and Joan was walking on her way home. We met on the sidewalk, I asked her how she felt and she said FANTASTIC. She was so relaxed I almost had to carry her home but instead I put her in our car, drove to Kandulski's and bought her a birthday treat and coffee.

The day was so beautiful that we went to Sołacki park for a walk, sat by the little lake for a while and talked about all the memorable things of our life together. There was more I had planned for the afternoon but her daughter Karen emailed me this morning that she wanted to Skype with her mom at 5PM and then we had to wait for our landlord to bring the papers so the second half of her present will be on Friday morning. I want to take her shopping for 5 new summer blouses and 2 pairs of slacks/semi-dress pants.

While waiting for Joan to finish her massage I went to church and thanked God for putting Joan in my life. I can't imagine what the last 35 years would have been without her.

Może nie zwróciły się o lepszy dzień pogoda dziś urodziny Joanny. 17cm, słoneczny, kilka puffy chmury i lekki wiatr. Piękne! Chciałam dać jej coś innego w tym roku niż zwykłe kwiaty lub słodycze, coś się zawsze pamiętać. Myślałem o tym wszystkim w zeszłym miesiącu i ostatecznie zdecydowała się na niej obecny. I dziwi ją tak jak wczoraj powiedziałem jej, że na spotkanie dzisiaj w południe i poprosił ją nosić luźne ubrania. Spytała wszelkiego rodzaju pytania o jej dar, ale wszystkim chciałbym powiedzieć, że przy 1150: jestem chcemy wybrać się na spacer i chciałbym dać jej prezent na koniec spaceru.

Wyszliśmy na raz, dwa bloki szedł w dół ulicy Gombrowicze do lokalnego mieszkań pomiędzy nimi miejsca. Na zewnątrz, powiedział: "kosmetyki i inne rzeczy", więc kiedy wchodziłeś przez drzwi, że to ona była obecna, ale na kosmetycznych w "inne" rzeczy, których nie był gabinet masażu. W zeszłym tygodniu zrobiłem umówiony termin dla Joan się masaż całego ciała, która trwała jeden i pół godziny. Weszliśmy razem, wprowadziłem w recepcji do Joan i szli dalej do salonu. I w lewo i poszedłem do domu czekać, aż ona zrobić. O 1:30 PM szedłem z powrotem na miejsce i Joan szedł na jej drodze do domu. Spotkaliśmy się na chodniku, zapytałem ją, jak czuła się i powiedziała fantastyczne. Była tak zrelaksowany prawie była zobowiązana do jej domu, ale zamiast umieścić ją w naszym samochodzie, pojechał do Kandulski i kupił jej traktować urodziny i kawy.

Dzień był tak piękny, że poszliśmy do parku Sołacki na spacer, siedział przez jeziorko na chwilę i rozmawialiśmy o wszystkim niezapomniany rzeczy naszego życia razem. Więcej było miałem zaplanowane na wczoraj, ale jej córka Karen poczta elektroniczna mi dziś rano, że chce z nią mama Skype na 5PM i wtedy musieliśmy czekać na naszego gospodarza wnieść dokumenty, tak w drugiej połowie jej obecne będą na Piątek rano. Chcę zabrać ją na zakupy do 5 nowych bluzki lata i 2 pary spodni / semi-dress spodnie.

W oczekiwaniu na Joan skończy masażu poszedłem do kościoła i dziękował Bogu za wprowadzenie Joan w moim życiu. Nie mogę sobie wyobrazić, co 35 lat byłby bez niej.

Landlord and flooding.

Waiting all night for the landlord to come with the papers Joan needs for her application as he said he would. Finally at 9PM I called him and he replied in an SMS that he was still in the hospital and couldn't make it tonight. He said he would be here tommorrow for sure. We will see. I guess it didn't occur to him to at least call us and tell us he would not be able to be here tonight as we had agreed upon.

The flooding in souther Poland is subsiding but a flood alert has been announced in the western region of Wielkopolska, especially in villages and towns located along the Warta River. Some inhabitants of Kalisz, which was severely affected by the flood, are trying to pump out water from basements but emergency services warn that it may disrupt the stability of the flooded buildings and advise to wait till the water outside subsides.

“The city of Poznan is not in danger of being flooded,” the governor of Wielkopolska Piotr Florek assured. However, on the local news they are asking for volunteers to put up sandbags on the Warta. Koniń has already some flooding and it said that Golina was also in danger. I called to cousin Andrzej and he said that they were not in any danger, the news was talking about the parts of Golina close to the Warta and they are not close to it. That was good to know.

The northern region of Pomerania is fighting the wave on the Vistula River, which has already reached the area. The towns of Tczew and Gniew are the most endangered by the flood. Almost 300 fire fighters worked all night to protect town centres and several families were evacuated. In Pruszcz Gdanski firefighters are repairing embankments damaged by beavers and wild dogs.

Czekam całą noc dla właściciela przyjść z dokumentami Joan potrzeby jej stosowania, jak wcześniej o tym mówił. Wreszcie o 9pm nazwałem go, a on odpowiedział, że SMS był jeszcze w szpitalu i nie mógł zrobić to dziś wieczorem. Powiedział, że będzie tu jutro na pewno. Zobaczymy. Chyba nie przyszło mu do co najmniej do nas zadzwonić i powiedzieć, że nie będzie mogła być tutaj dziś wieczorem, jak było uzgodnione.

Powodzi w Souther Polska się uspokaja, ale wpisu powodzi zostało ogłoszone w zachodniej Wielkopolsce, zwłaszcza na wsi i małych miejscowości położonych wzdłuż rzeki Warty. Niektórzy mieszkańcy Kalisza, który został poważnie ucierpiały wskutek powodzi, starają się wypompować wodę z piwnic, ale służby ratownicze ostrzegają, że może to zakłócić stabilność zalane budynki i radzą, aby poczekać do wody opada na zewnątrz.

"Miasto Poznań nie jest zagrożone zalane", wojewoda Piotr Florek Wielkopolski zapewnił. Jednak na lokalne wiadomości proszą chętnych do stawiania worki z piaskiem na Warcie. Konin już kilka powodzi i powiedział, że Golina była w niebezpieczeństwie. Zadzwoniłem do kuzyna Andrzej i powiedział, że nie były w niebezpieczeństwie, wiadomości mówił o części do Golina w pobliżu Warty i nie są blisko. To było dobrze wiedzieć.

Północnej Pomorzu walczy fala na Wiśle, która osiągnęła już okolicy. Miast Tczew i Gniew są najbardziej zagrożone przez powódź. Prawie 300 strażaków przez całą noc pracował do ochrony centrów miast i kilka rodzin zostało ewakuowanych. W Pruszczu Gdańskim strażacy są naprawy wałów zniszczonych przez bobry i dzikich psów.

Monday, May 24, 2010

Rainbows

Later in the evening, coming home from the store across the street, I saw a rainbow in the sky and rushed home to get my camera. From the balcony I had a clear view of a rainbow from beginning to end and as the sun changed, a double rainbow appeared. It's been a long time since I saw a double rainbow. Click on the pictures to get a better view.


Wieczorem, wracam do domu ze sklepu po drugiej stronie ulicy, widziałem tęczy na niebie i wpadł do domu, aby mój aparat. Z balkonu miałem jasny obraz tęczy od początku do końca i jak słońce zmieniło, pojawił się dwukrotnie tęczy. To było dawno nie widziałem podwójnej tęczy. Kliknij na zdjęcie, aby uzyskać lepszy widok

Sunday, May 23, 2010

Dzien dla dzieci.


Today, in our community, was the celebration of the Day For Children.
Since 1952, its initiator was the organization called "The International Union of Childhood for Protection" whose aim was to ensure the safety of children around the world. In the park across from our flat were lots of children, parents, grandparents and friends watching as the children took horserides, carriage rides, danced, sang and went up and down the huge slide set up for the occassion. The weather was sunny, without rain, a perfect day. After we were done cleaning up the dishes, Joan and I took a walk to see the festive event.Dziś w naszej społeczności, były obchody Dnia Dziecka.
Od 1952 roku, jego inicjatorem była organizacja o nazwie "Międzynarodowa Unia Ochrony Childhood", której celem było zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom na całym świecie. W parku naprzeciwko naszego mieszkania były dużo dzieci, rodziców, dziadków i znajomych oglądając jak dzieci miały horserides, przejażdżki dorożką, tańczyli, śpiewali i udał się w górę iw dół ogromny slajdów utworzone na tę okazję. Pogoda była słoneczna, bez deszczu, idealny dzień. Po przeprowadzono czyszczenie naczynia, Joan i ja wziąłem na spacer, aby zobaczyć uroczyste wydarzenie.

Parttttttttttttyyyyyyyyy!

Friday was the last day of "White Week". For one week after their first Communion, the children must return to church each day for one hour wearing their Communion clothes. Since the clothing is white it is called "White Week". The first pictures in the slideshow are some of these children.

The rest of the pictures were taken at our Spring party. A wonderful event for us and, hopefully, our guests. This time our party was a combination of cousins and friends. It was great! Of course, no party is complete without our friend Zybszek Śnitała but we also had Joanna Wąsiewicz-Rager, Tony Knatt and new friends, Marciń and Dorota Sniegocka. I have known them for over a year but it was the first time Joan met Marciń and Dorota and we had a chance to have extended conversations.

From the cousin side of the party there was Marek & Luka Paluch, Władysław and Marcelina Kielar with their daughter, Magda. They own the flower shop where I always buy our flowers from. Władek has a vast knowledge of horticulture and always has something interesting to say. Marcelina is a bundle of energy, always smiling and when we talk it's like off to the races to try to keep up with her. I like her energy very much. Magda is extremely intelligent, has traveled to many interesting places and works for Allegro. Allegro is like the Polish version of Ebay. We had invited cousin Maciej Wiśniewski and his wife, Wioletta, also but with two children it wasn't possible to find a babysitter this time and so they couldn't make it to the party.

We started at 7:30PM with the arrival of Zbyszek and by 8:30 everyone was here. As is the custom in Poland, all guests arrived with some kind of present and tonight was no exception. We received five different types of flowers, a very unique decanter, a beautiful Bolesławiec fruit bowl and a book I have been wanting to read, The Peasant Prince. It's a book about Tadeusz Kosciuszko and the Age of Revolution.

Fortunately the weather was in our favor and we were able to use the balcony. It was a beautiful night with stars and a brightly shining half-moon. After an hour and half or so drinking wine, vodka and eating cheese, peanuts and potato chips we started serving coffee, tea and the pastries I had bought together with Joans cheesecake. The cheesecake, of course, was a big hit and two people asked for the recipe. Thanks, Anna, Joan was sure to tell them who she got the recipe from. She calls it, Anna's Lublin cheesecake.

It wasn't a long lasting party, at 11PM Zbyszek, Joanna, Dorota and Marciń left and by 11:30PM the remaining cousins also said goodbye. We did the intial cleanup and when we wake up we will wash all the dishes and put everything away. Spring party is over, time to start planning the Summer party for next time. Thanks to everyone who attended!!!!!!


Piątek był ostatnim dniem "Biały Tydzień". Przez tydzień po ich pierwszej Komunii, dzieci muszą wrócić do kościoła każdego dnia przez jedną godzinę na sobie ubrania komunijne. Od odzieży jest biała nazywana jest "White Week". Pierwsze zdjęcia w pokazie slajdów są niektóre z tych dzieci.

Reszta zdjęcia zostały zrobione w naszej partii roku. Wspaniałe wydarzenie dla nas i, miejmy nadzieję, nasi goście. Tym razem nasza strona była połączeniem kuzynów i przyjaciół. To było świetne! Oczywiście, żadna ze stron nie jest kompletna bez naszego przyjaciela Zybszek Śnitała ale miała również Joanna Wąsiewicz-Rager, Tony Knatt i nowych przyjaciół, Marcin i Dorota Sniegocka. Znam ich od ponad roku, ale to było po raz pierwszy spotkał się Marcin i Joanna Dorota i mieliśmy szansę, by przedłużyć rozmowy.

Od strony kuzyna strony nie było Marek & Luka Paluch, Władysław i Marceliny Kielar z ich córka, Magda. Są właścicielami kwiaciarni, gdzie zawsze kupisz nasze kwiaty. Władek ma szeroką wiedzę o ogrodnictwie i zawsze ma coś ciekawego do powiedzenia. Marcelina jest wiązką energii, zawsze uśmiechnięty i kiedy mówimy to jak wyłączyć na wyścigi, aby utrzymać się z nią. I jak bardzo jej energii. Magda jest bardzo inteligentny, udał się do wielu ciekawych miejsc i pracuje dla Allegro. Allegro jest jak w polskiej wersji serwisu eBay. Mieliśmy zaproszenie kuzyna Maciej Wiśniewski i jego żona Wioletta, ale także z dwójką dzieci nie można było znaleźć opiekunkę i tym razem tak nie mógłby się do partii.

Rozpoczęliśmy o godzinie 7:30 wieczorem wraz z pojawieniem się Zbyszek i wszyscy się o 8:30. Jak to jest w zwyczaju w Polska, wszyscy goście przybyli z jakimś obecnym i dzisiaj nie był wyjątkiem. Otrzymaliśmy pięć różnych rodzajów kwiatów, karafki bardzo wyjątkowy, piękny puchar i owoców Bolesławiec książce zostały chcących czytać, Peasant Prince. To książka o Tadeuszu Kościuszko i wiek rewolucji.
Na szczęście pogoda była na naszą korzyść i mogliśmy korzystać z balkonem. To był piękny wieczór z gwiazdami i jasno świecące półksiężyc. Po godzinie i tak pół lub picia wina, wódki i jedzenia sera, orzeszków ziemnych i ziemniaków frytki zaczęliśmy zaprasza na kawę, herbatę i ciastka, którą kupiłem wraz z sernika Joan. Sernik, oczywiście, był to wielki hit i dwie osoby poprosiły o przepis. Dzięki, Anna, Joanna była pewna, powiedz im, kim jest, ale z recepta. Ona to nazywa, sernik Anny Lublinie.

To nie był długotrwały strony, przy 11pm Zbyszek, Joanna, Dorota i Marcin w lewo i 11:30 PM kuzynów pozostając pożegnał. Zrobiliśmy wstępne czyszczenie i kiedy się budzimy będziemy umyć wszystkie naczynia i od wszystkiego. Wiosna nad stroną, czas zacząć planować strona Summer na przyszłość. Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli !!!!!!

Friday, May 21, 2010

Party and Floods.

WOW!! SUNSHINE today. How nice and warm also. Could this be spring? I hope it's like this tomorrow.

We did the weekly shopping, 157ZL, higher than normal because we had to buy some things for our party tomorrow and Joan is making her cheesecake. At Kandulski's we bought pastries and tomorrow I will go and buy the wine and spirits for partying.

Southern Poland is in bad shape with floods in many cities and threatening Warsaw and Kraków. The situation in Warsaw was becoming serious as water in the Vistula river reach critical levels.

At a special press conference today, Warsaw authorities informed that the water level on the Vistula continued to rise, although the biggest danger is from increasingly saturated and leaking dykes.

Today water on the Vistula is expected to reach 780 cm.

So far, however, there has been no need to close any of Warsaw’s bridges. Some open-air events have been postponed in lower-lying parts of the city. Warsaw authorities have also warned that police will issue stiff fines to unauthorised people walking on dykes.

Prime Minister Donald Tusk told MPs today that the current floods engulfing parts of southern and central Poland are seen by many as the worst natural disaster in the nation’s history.

WOW! dzisiaj słońca. Jak również miły i ciepły. Czy może to być wiosna? Mam nadzieję, że tak jutro.

Robiliśmy zakupy tygodniową, 157ZL, wyższe niż normalne ponieważ musieliśmy kupić kilka rzeczy dla przyszłości naszej partii i Joan robi jej sernik. W Kandulski to kupiliśmy ciastka i jutro pójdę i kupić wina i wyrobów spirytusowych na imprezowanie.

Południowa Polska jest w kiepskim stanie z powodzią w wielu miastach i groźne Warszawie i Krakowie. Sytuacja w Warszawie staje się poważna, ponieważ woda w Wiśle osiągnąć poziom krytyczny.

Na specjalnej konferencji prasowej, dziś, władze Warszawy poinformował, że poziom wody na Wiśle nadal rosły, chociaż największym zagrożeniem jest z coraz bardziej nasycony i zapory przecieka.

Dzisiaj wody na Wiśle osiągnie 780 cm.

Do tej pory jednak nie było konieczne zamknięcie jednego z mostów w Warszawie. Niektóre imprezy plenerowe zostało odłożone w niżej położonych częściach miasta. władze Warszawy mają również ostrzeżenie, że policja wyda sztywny grzywny nieuprawnionym osobom chodzenie po grobli.

Premier Donald Tusk powiedział dziś, że posłowie obecnej powodzi engulfing Polska części południowej i środkowej są postrzegane przez wielu jako najgorsze klęski żywiołowej w historii kraju.

Thursday, May 20, 2010

More paper!

Joan received a registered letter today from immigration about her application for renewal of her residency card. Even though we have given them the rental contract and a new change of address statement from the city, now they want a copy of the landlords title to this flat and a written permission that Joan can live here. I thought a rental contract was just that but evidently they don't think so. I think there are still a lot of rules and regulations left over from the "old day" that haven't been changed yet, 20 years later. Just another example of bureaucracy at work. So now I have to contact the landlord/owner and tell them what we need and it must be filed within 7 days.

Actually saw the sun out today for a while and the temperature rose. No rain!! How nice.

Congratulations to cousin Ben Dittenber on winning the Most Improved Player award in his high school jazz band.

Joan otrzymała list polecony z imigracji dziś o niej wniosek o przedłużenie jej karty pobytu. Mimo że daliśmy im umowy najmu i nowe zmiany oświadczenie adres z miasta, teraz chcą kopię właścicieli tytuł do tego mieszkania i Joan pisemnej zgody, że można żyć tutaj. Myślałem, że umowa najmu, ale tylko, że widocznie nie sądzę. Myślę, że nadal istnieje wiele przepisów i regulacji, z lewej strony na "dzień starego", które nie zostały jeszcze zmienione, 20 lat później. Kolejny przykład na biurokrację w pracy. Więc teraz mam się skontaktować z właścicielem / właściciela i powiedzieć im, czego nam potrzeba i musi być dokonane w terminie 7 dni.

Rzeczywiście zobaczył słońce dzisiaj na chwilę, a temperatura wzrosła. Bez deszczu! Jak miło

Wednesday, May 19, 2010

Nic Nowego.

Nothing exciting today, just another gray, rainy day and hoping for better weather on Saturday.
Oh, yeah, I did get a haircut today and made an appointment somewhere else for one of Joan's birthday presents. I think she will be really surprised by it. Something she hasn't had for forty years so I thought it was time for to experience it again.

The President(Mayor) of Wrocław was named the best President of a city in Poland because of his ability to attract new business to Wrocław, improvements in the city and the growth of population. Maybe he will be a Presidential candidate for all of Poland in the future.

Niby nic specjalnego dziś, tylko kolejny szary, deszczowy dzień i nadzieję na lepszą pogodę w sobotę.

Oh, yeah, zrobiłem dzisiaj dać się ostrzyc i umówił się na spotkanie w innym miejscu na urodziny jednego z Joan prezentuje. Myślę, że ona to naprawdę zaskoczony. Coś, czego nie miał przez czterdzieści lat, więc myślałem, że to czas na doświadczenia go ponownie.

Przewodniczący (Mayor) we Wrocławiu został uznany za najlepszego prezydenta miasta w Polska ze względu na jego zdolność do przyciągania nowych klientów do Wrocławia, ulepszenia w mieście i wzrost populacji. Może on być kandydatem na prezydenta cała Polska w przyszłości.

Tuesday, May 18, 2010

Birthday Party.

A rainy, cloudy, windy day and it's forecast to be the same at least until Sunday. So we did nothing outside today. I spent much of the day working on updating genealogy, pictures and answering emails.

I did get to see these pictures on Facebook of young cousin Camden Brothers second birthday party.

We also made out the list of things we need for this Saturdays party with 14 people, pastries, wine, beer, vodka, etc. Looking forward to it.

Deszczowy, pochmurny, wietrzny dzień i to prognoza taka sama, co najmniej do niedzieli. Tak zrobiliśmy nic poza dzisiaj. Spędziłem większą część dnia pracy w zakresie aktualizacji rodowód, zdjęcia i e-maile odpowiadam.

Zrobiłem się, aby zobaczyć te zdjęcia na Facebooku młodych kuzyn Brothers Camden strony drugie urodziny.

Również sporządzona lista rzeczy, które musimy dla tej partii soboty z 14 osób, ciasta, wino, piwo, wódka, itp. Czekamy na to.

Monday, May 17, 2010

Lenka 2
A few pictures taken by Magda Kupińska yesterday. Like cousin Marciń says, I look more like Lenka's grandfather than an uncle. Must be the gray hair :-)

Kilka zdjęć zrobionych przez Magda Kupińska wczoraj. Jak Marciń kuzyn mówi, patrzę bardziej jak dziadek Lenka, niż wujek. Należy siwych włosów :-)

Saturday, May 15, 2010

We are the Champions!!!!!!!!!!!


Yes, Lech Poznań defeated their opponent tonight, 2-0, and won the Polish Championship. The last time they won was 1992 so it was a very happy event tonight. Afterwards there was a movement to the Rynek of the fans and players for celebration. The weather could have been better but it certainly couldn't stop the event.

Joan and I spent the day cleaning, dusting, vacumning and getting the flat ready for our guests tomorrow. In the evening we went to our English mass and had the pleasure of meeting two more Americans, both of which work at the Krzesiny military base as a teacher and pilot. Always interesting to talk with people from the U.S.

Posted more pictures of our 16 year old cousin Chiara Bekalarek.

Tak, Lech Poznań pokonał ich dziś przeciwnika, 2-0 i zdobył Mistrzostwo Polski. Po raz ostatni wygrali był 1992 r., to był bardzo szczęśliwym wydarzeniem tej nocy. Potem nie było ruchu na Rynek z kibiców i zawodników do świętowania. Pogoda mogła być lepiej, ale na pewno nie mógł zatrzymać tego wydarzenia.

Joan i ja spędziłem dzień sprzątanie, odkurzanie, vacumning i uzyskanie płaskiej gotowy jutro dla naszych gości. Wieczorem poszliśmy do naszego angielski masy i miała przyjemność spotkać się z dwóch Amerykanów, z których oba pracy w bazie wojskowej w Krzesinach jako nauczyciel i pilot. Zawsze interesujące rozmowy z ludźmi z USA

Passing.


Thursday, May 13. 2010, Carol (Swakowski) Kopstain, a great granddaughter of Józef and Ludwika Kazmierczak, granddaughter of Władysław and Marcyanna Kazmierczak and daughter of Alphonse and Josephine(Kazmierczak) Swakowski passed away. She was 71.

Friday, May 14, 2010

Excitement.

Excitement is mounting in Poznań as tomorrows game approaches. We passed by the Lech Poznań kiosk in the Plaza today and it was packed with people buying almost anything to wear in support of the team. This has got to be good for the economy. Now just so Lech doesn't blow the game like the Cleveland Cavaliers did against Boston. What a shocker that was to read about. I thought for sure it would be Cleveland vs. Lakers in the championship playoffs this year. Evidently so did everyone else except for the Boston team.

Gas prices here are really getting high, 4.75zl per liter and if you figure 3.78 liters per U.S. gallon that amounts to about $5,73 a gallon. So, my cousins in America, don't be to unhappy with what your paying now, about $2.95 per gallon.

We did the weekly shopping, 137zl($44), went to immigration so Joan could turn in her applications and found out that in two years, when this permit expires, Joan can apply for permanent residency as a member of a EU country. It's call Permanent Residency for a person living in a EU country. That should put an end to her bi-yearly applications and she will be happy about that. Like me, she will still retain her U.S. Citizenship.

Podniecenie jest do montażu w Poznaniu, jutro podejść gry. Mijamy kiosk Lech Poznań Plaza w dzisiaj i to było zapakowane z osób kupujących niemal wszystko, by nosić na rzecz zespołu. To ma być dobry dla gospodarki. Teraz tylko tak Lech nie gra jak cios przeciwko Cleveland Cavaliers nie Boston. Co za ohyda, że było przeczytać. Myślałem, że na pewno byłoby Cleveland vs Lakers w playoffs mistrzostwo w tym roku. Widocznie tak nie wszyscy z wyjątkiem zespołu Boston.

Ceny gazu są tu naprawdę haju, 4.75zl za litr, a jeśli liczba 3,78 litra na galon USA, wynosi około 5,73 dolarów za galon. Tak więc, moi kuzyni w Ameryce, nie być zadowolony z tego, co się teraz płatniczych, o 2,95 dolarów za galon.

Robiliśmy zakupy tygodniową, 137zl ($ 44), udał się do imigracji tak Joan mogłaby zwrócić się w niej wnioski i okazało się, że w ciągu dwóch lat, kiedy to wygasa zezwolenie, Joan mogą ubiegać się o pobyt stały jako członek kraju UE. To połączenie Stałe miejsce zamieszkania dla osoby mieszkające w kraju UE. Że należy położyć kres jej kandydatury dwa lata i będzie szczęśliwy z tego powodu. Jak ja, ona nadal zachować jej obywatelstwo amerykańskie.

Lech.


Poznań is buzzing with the possibility of the Polish Championship Football title hanging in the balance this Saturday. Lech Poznań, the Poznań team that is in first place now, plays their last game in the stadium here that night and are so sure they will win that they have purchased a double decker bus with an open top from England. There will be thousands of fans at the game as well as watching TV and when they win they will board the bus and parade through the streets of Poznań. Eventually they will end up in Stary Rynek, along with 30,000 fans who will celebrate the championship. It will be like it was in Chicago when the Bulls won their basketball championships.

Poznań jest miejscem tętniącym możliwość Mistrzostwa Polski tytuł Football wisi na włosku w najbliższą sobotę. Lech Poznań, Poznań, że zespół jest na pierwszym miejscu, teraz gra swój ostatni mecz na stadionie o tej nocy i są tak pewni zwycięstwa, że zakupili double decker bus z otwartym z Anglii. Będą tysiące kibiców na meczu, jak również oglądać telewizję i kiedy natrafili oni wsiąść do autobusu i parada ulicami Poznania. W końcu trafiają na Stary Rynek, wraz z 30,000 fanów, którzy będą świętować mistrzostwo. To będzie tak jak było to w Chicago Bulls, kiedy wygrała mistrzostwa koszykówki.

Wednesday, May 12, 2010

Housework :-(I picked up the pictures at 9AM and then went to our bank to get the statement of accounts for our immigration. Joan Has To Prove she has enough money in the bank to survive, it's part of the residency card Requirements.

Got back home and Joan was cleaning the bathroom and floors, later I did the Dusting and vacumned the rugs. Oh, how I love the housework :-( That brighten her day, I stopped at thePlac Wielkoposka and bought a beautiful rose for her. It was a gray, rainy, cloudy day today with a temperature of about 15c, not too warm.
The news from the presidential race is that Jarolsaw Kaczynski has gained a little on Komorowski and now has 31% to 50% for Komorowoski. Hopefully it will not get any higher before June 20th, election day.


Wziąłem zdjęcia w 9AM, a następnie udał się do banku, aby nasze pismo z naszych kont imigracji. Joan musi udowodnić, ona ma wystarczająco dużo pieniędzy w banku, aby przetrwać, to część wymogów karty pobytu.

Wróciłem do domu i Joan była czyszczenia łazienki i podłogi, później zrobiłem odkurzanie i vacumned dywany. Och, jak ja lubię robić :-( domowych Aby rozjaśnić jej dzień, zatrzymałem się na Plac Wielkopolski, gdzie kupił piękną różę dla niej. To był szary, deszczowy, pochmurny dzień dzisiaj o temperaturze około 15c, nie za ciepło.

Wiadomości z wyścigu prezydenckiego jest to, że Jarosław Kaczyński zyskał trochę na Komorowski i ma teraz 31% do 50% dla Komorowoski. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych wyższe o 20 czerwca w dniu wyborów.

Tuesday, May 11, 2010

Pictures!

Today it was off the get pictures taken of Joan and I. She needs four of them, one for each of the applications for her residency permit and I needed one for my new residency card because we had a change of address since the old card was issued. As a Permanent Resident I won't have to do this again until 2018 but Joan will have to return again in two years and by that time we will have lived in Poland for 5 years and she can apply for Permanent residency herself. The photos are like head shots for a passport, 4 of them cost 20zl($7). They will be ready to be picked up tomorrow.

Next stop was the copy store where we made numerous copies of all the documents I mentioned yesterday. The first time we applied for residency cards was a traumatic experience but now it is rather easy to do especially since they have put the applications on line.

This coming Sunday cousin Artur Kupiński, his wife, Magdalena and their young daughter, Lenka will visit us. It's been about 4 months since we have seen them so we are looking for to the visit.

Dzisiaj to było wyłączyć się zdjęcia zrobione z Joan i ja Ona potrzebuje ich cztery, po jednym dla każdego z wniosków o jej pozwolenia na pobyt i potrzebne dla mojej nowej karty stałego pobytu, ponieważ mieliśmy zmiany adresu, ponieważ stary był karty wydane. Jako stałe miejsce zamieszkania nie będę musiał to zrobić ponownie do roku 2018, ale Joan będzie musiała ponownie wrócić w ciągu dwóch lat i przez ten czas będziemy mieszkać w Polska na 5 lat i może też wystąpić o pobyt stały się. Zdjęcia są jak strzały głową o paszport, 4 z nich koszt 20zl ($ 7). Będą one gotowe do odbioru jutro.

Następny przystanek był w sklepie, gdzie zrobiliśmy kopię liczne kopie wszystkich dokumentów, mówiłem wczoraj. Po raz pierwszy zastosowano w przypadku kart stałego pobytu był traumatycznym przeżyciem, ale teraz jest raczej proste do zrobienia zwłaszcza że wprowadziły w aplikacji on-line.

Tę najbliższą niedzielę kuzyna Artur Kupiński, jego żona, Magdalena i ich córki, Lenka będzie nas wizyty. To było około 4 miesięcy od widzieliśmy ich tak poszukujemy do wizyty.

Monday, May 10, 2010

Good day!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Today was a good day for me and next month I can explain it all even though it sounds very mysterious.

Today we started the process for Joan's temporary residency permit that has to be renewed by July 28th. She will need to fill out new applications and include copies of her marriage to me, bank account, health insurance, place of residence, passport, four pictures of her and rental contract for our flat. She needs to fill out four of these applications and pay 350zl. Fortunately, the application is now online and we have downloaded it so when we go for our appointment on Friday we will have it all completed and ready for submission. We are also fortunate that in the office now is the girl who was so helpful in obtaining my permanent residency and she will be handling Joans case so it will be no problem for her to obtain the new card. Tomorrow we will go for the photographs to be taken and make copies of all the documents we need.

Dziś był dobry dzień dla mnie i przyszłym miesiącu mogę wyjaśnić to wszystko, mimo że brzmi bardzo tajemnicze.

Dzisiaj rozpoczęliśmy proces tymczasowego zezwolenia na pobyt Joanny, która musi być odnowiona przez 28 lipca. Ona należy wypełnić nowe zastosowania i dołączyć kopie małżeństwa do mnie, konto bankowe, ubezpieczenie zdrowotne, miejsce zamieszkania, nr paszportu, cztery zdjęcia, a jej umowa najmu naszego mieszkania. Ona musi wypełnić cztery z tych wniosków i zapłacić 350zł. Na szczęście aplikacja jest teraz online i mamy pobrany więc kiedy idziemy na nasze spotkanie w piątek będziemy mieli to wszystko skompletowane i gotowe do złożenia. Jesteśmy również szczęście, że w biurze to dziewczyna, która była tak pomocna w uzyskaniu mój pobyt stały i ona będzie obsługa Joan przypadku tak nie będzie to problem dla jej uzyskania nowej karty. Jutro pójdziemy za zdjęcia, które należy podjąć i wykonywać kopie wszystkich dokumentów potrzebujemy.

Sunday, May 09, 2010

Flowers.


After church this morning it was time to get our balcony flowers bought and planted. Joan was going to plant herbs and flowers but decided on just flowers. We went to cousin Marcelina's flower shop to buy them and get more input on which kind would be best. She told us what she had available and which ones would do best facing the east all day. I can't tell you the names of them, I already forgot those. We started about 3PM and finished at 5PM. The only thing I didn't like was the color of the boxes that were here from the previous tenant. I was going to paint them white or brown but didn't get around to doing it. The flowers do look nice and I'll take a picture from outside so you can see them tomorrow. Joan selected all of them except for the two red geraniums on the wall, that was my choice.


Po kościele dziś rano, że nadszedł czas, aby nasze kwiaty balkonowe zakupione i posadzone. Joan trafia do ziół, roślin i kwiatów, ale zdecydowała się tylko na kwiaty. Poszliśmy do kuzyna Marceliny sklep kwiatu, aby je kupić i uzyskać więcej informacji na temat, jaki rodzaj byłby najlepszy. Powiedziała nam, czym dysponował, a które to robić najlepiej z widokiem na wschód przez cały dzień. Nie mogę powiedzieć, ich nazwy, ja już zapomniałem tych. Zaczęliśmy o 3PM i gotowych na 5PM. Jedyne co nie podobało był kolor pola, które były tutaj od poprzedniego najemcy. Chciałem pomalować na biało lub brązowe, ale nie obejść się robi. Kwiaty nie wyglądają ładnie, a ja zrobić zdjęcie z zewnątrz, dzięki czemu można je zobaczyć jutro. Joan wybranych wszyscy z wyjątkiem dwóch czerwone pelargonie na ścianie, to był mój wybór.