Saturday, February 24, 2007

Polish Citizenship

I've had a few cousins ask me if we will become citizens of Poland once we move there. First, it is not possible for the reasons I will list below from the Polish Embassy. We did not intend to apply for citizenship because we would have to give up our U.S. citizenship and, if we did, we would lose our social security income. But even so, this reply from the Polish Embassy was very interesting because it told me our ancestors came to the U.S., not as citizens of Poland, but as Polish nationals and citizens of Russia. The following statement is from the Polish Embassy.....

If the ancestors who came to the United States were born while Poland did not exist, before Poland regained independence in 1918, it means that they came to the United States as Polish nationals, but not Polish citizens. Since the citizenship is a sort of an artificial concept, it is sometimes difficult to understand why people who emigrated from Poland under partitions had not been considered Polish citizens. However, as Poland did not exist as a state at that time, those Poles who traveled to America, traveled there as citizens of Germany, Austria and Russia. Taking the above into consideration such ancestors could not pass Polish citizenship to their children because they were not Polish citizens themselves.According to Polish Citizens Act of 1920 only people who lived on territory of Poland in 1920 and not being citizens of other countries could be recognized as Polish citizens. Under the law of 1962 the President of the Republic of Poland can grant Polish citizenship, but an alien is eligible to apply for the citizenship, only in case he or she has resided in Poland as a lawful permanent resident for the period of at least 5 years. The granting of the citizenship can be a subject to submission of evidence of the loss or renunciation of foreign citizenship.

Sincerely,
Consular DivisionEmbassy of Poland in Washington D.C.


Polskie Obywatelstwo
Miałem kilku kuzynów pytają mnie czy staniemy się obywatelami Polski raz ruszamy się tam. Pierwszy, to nie jest możliwe z powodów, które umieszczę w spisie poniżej od polskiej Ambasady. Nie zamierzaliśmy zwrócić się o obywatelstwa ponieważ mielibyśmy do zaniechaliśmy naszego amerykaskiego obywatelstwa i jeżeli stracilibyśmy nasz dochód ubezpiecze społecznych. Ale nawet gdyby tak było, ta odpowiedź od polskiej Ambasady bardzo interesowała ponieważ to powiedziało mi nasi przodkowie przyszli do Stanów Zjednoczonych nie jak obywatele Polski, ale jak polscy obywatele i obywatele Rosji. Następujące stwierdzenie jest od polskiej Ambasady.....
Jeżeli przodkowie, którzy przyszli do Stanów Zjednoczonych urodzili się podczas gdy Polska nie istniała, zanim Polska odzyskała niezależność w 1918, to oznaczy, że oni przyszli do Stanów Zjednoczonych jak polscy obywatele ,ale nie polscy obywatele. Ponieważ obywatelstwo jest rodzajem sztucznego pojęcia, to jest czasami trudne by zrozumieć dlaczego ludzi, którzy emigrowali z Polski pod podziałami nie byli rozważani polscy obywatele. Jednak jak Polska nie istniała jak stan w tamtym czasie, ci Polacy, którzy podróżowali do Ameryki, podróżowali tam jak obywatele Niemiec, Austrii i Rosji. Biorąc powyższe do rozważania tacy przodkowie nie mogliby przejść polskiego obywatelstwa ich dzieciom ponieważ oni nie byli polskimi obywatelami samym. Stosownie do polskich Obywateli Działaj 1920 tylko ludzie, którzy żyli z terytorium Polski w 1920 i nie będący obywatele innego kraju mogliby być uznani jak polscy obywatele. Pod prawem 1962 Prezydent Republiki Polski może przyznać polskie obywatelstwo, ale cudzoziemiec jest odpowiedni by zwrócić się o obywatelstwo, tylko w przypadku on albo ona zamieszkuje w Polsce jak legalny trwały stały mieszkaniec od okresu przynajmniej 5 lat. Przyznawanie obywatelstwa może być podlegając poddawaniu się dowodu straty albo wyrzekania się obcego obywatelstwa.
Szczerze,
Konsularny Division Embassy Polski w Waszyngtonie D.C.

Thursday, February 01, 2007

Trip to SS office

Today we took off from work and went to the Social Security office to file our papers for retirement. We got the name of 6 banks in Poland who will receive direct deposits from the U.S.
I recognized four of them as ones that are in Poznań so that should not be a problem. We couldn't set that up yet because you need an account number and filled out papers from the bank we choose so for the first few months the checks will come to our bank here. It only took about an hour at the office and we were surprised that they took us right in, without waiting. Plus, the clerk who waited on us was Polish :-) I had to return with our birth certificates and last years W-2 tax forms for them to copy. The lady said it would take about a month for our letters of verification to arrive that would officially tell us how much we will get each month. She gave us her calculations and I'm happy to say it is more than we thought. Part of the reason is that I receive a little more is because of my military service.

We started going through files and throwing out papers we no longer need, looking through clothes closests for unwanted clothing making lists for boxes we will ship so we know what is in each one.

Dzisiaj skoczyliśmy od pracy i poszliśmy do biura ZUS by włożyć nasze papiery dla stanu spoczynku. Dostaliśmy nazwę 6 banków w Polsce, która otrzyma bezpośrednie depozyty ze Stanów Zjednoczonych
rozpoznałem cztery z nich jak jedne, które są w Pozna tak, które nie powinno być problem. Nie moglibyśmy umieścić, że w górze jeszcze ponieważ potrzebujesz numeru konta i wypełniłeś papiery od banku wybieramy tak na pierwsze kilka miesięcy kontrole przyjdą do naszego banku tutaj. To tylko wzięło o godzinie przy biurze i byliśmy zaskoczeni, że oni wzięli nas w prawo w, bez czekania. Plus, urzędnik, który obsłużył nas był językiem polskim :-) musiałem wrócić z naszymi metrykami urodzenia i ostatnimi lat W 2 formularzami podatkowymi dla nich by skopiować. Pani powiedziała, że to weźmie o miesiącu dla naszych listów sprawdzania by przybyć, które urzędowo powiedziałoby nam ile dostaniemy się każdego miesiąca. Ona dała nam jej obliczenia i jestem szczęśliwy by powiedzieć, że to jest więcej niż pomyśleliśmy. Część powodu jest, że otrzymuję trochę bardziej jest z powodu mojej służby wojskowej.
Zaczęliśmy przechodzenie plików i wyrzucanie papierów już nie potrzebujemy, przeglądając szafy na odzież dla niepotrzebnego odzieży robienia list dla pudełek, które poślemy tak znamy, że co jest w każdym jedno.