Saturday, March 31, 2012

Gray to sunny.

A gray day turned into a sunny one in the afternoon but we did not go to the rynek as I thought. Still had a few things to do at home so we stayed here to complete them.

I checked out Figueres, Spain, home of the Dali museum we want to see and looked at train schedules.  Not sure yet how we will get there but I think it's either the train or rent a car. Rental prices are not that high and I wouldn't mind having the freedom to stop along the way in some of the towns. The highways are super so I don't think driving would be a problem. We'll see as we get closer to our departure date in 23 days.

OMG! It's snowing outside :-(

Szary dzień zamienił się w słonecznym jednego po południu, ale nie poszliśmy do rynek jak myślałem. Jeszcze kilka rzeczy do zrobienia w domu, więc zostaliśmy tutaj, aby je wypełnić.

Sprawdziłem Figueres, Hiszpania, domowe muzeum Dali chcemy zobaczyć i spojrzał na rozkład jazdy pociągów. Nie wiem jeszcze, jak będziemy się tam dostać, ale myślę, że to albo pociąg lub wynająć samochód. Ceny wynajmu nie są tak wysokie, a ja nie miałbym nic przeciwko mając swobodę, aby zatrzymać się po drodze w niektórych miastach. Autostrady są super więc nie sądzę, jazdy byłoby problemu. Zobaczymy, jak zbliżyć się do naszego datą wyjazdu w 23 dni.

OMG! Pada śnieg poza :-(

Friday, March 30, 2012

Rynek

So, something new on cousin Jan's blog today but I haven't checked it out yet..

In the rynek kiosks are set up selling different foods and items for Easter and if it's good weather I'm sure a lot of people will be there. I've got a busy morning installing the shades tomorrow so maybe we'll go and visit the rynek in the afternoon. Still a little early for outside cafes although now they are allowed to open on April 1st.

The weather today was cool and rainy and even the tomato man didn't set up his little kiosk on the corner.

Tak, coś nowego na blogu kuzyna Jana dzisiaj, ale nie sprawdzili go jeszcze ..

W kioskach Rynek ustawia się sprzedażą różnego rodzaju jedzenie i przedmioty Wielkanocą i jeśli jest dobra pogoda Jestem pewien, że wiele osób tam będzie. Mam zajęty rano instalowany odcienie jutro, więc może pójdziemy do odwiedzenia Rynku w godzinach popołudniowych. Jeszcze trochę za wcześnie na zewnątrz kawiarni, choć obecnie są one dozwolone, aby otworzyć na 1 kwietnia.

Pogoda dzisiaj była chłodna i deszczowa, a nawet człowiek pomidor nie założył mały kiosk na rogu.

Wednesday, March 28, 2012

Poll results.


Thanks for participating in my latest poll. I found out that of the ones who responded, 53% like the reported daily activities of Joan and I, 34% like the news about Poland, 10% like the pictures and 3% like the family news. For me, it's interesting to know this information. Thanks.

Today's activities still centered around cleaning.  This time is was the balcony in preparation to bring down the chairs  for the soon to come warm weather. We'll search for a shade umbrella to put in the middle of the table because we no longer have the awning. When they took it down to insulate the outside walls they never put it back up again.  I think we'll also have to put in some shades on the window to the balcony because the morning sun, when we have it, makes it difficult to see the computer screen.

I had another reader ask some questions about moving to Poland so I wrote a reply that he should have today. Glad I could be of help if it helps.

Of course, everyone is in preparation for Easter. After a year's break, when the Passion of Christ was not held at the Citadel in Poznan, it returns where it reaches its fullness in the presentation of the Passion of Christ on the Saturday before Palm Sunday. The Mystery in Poznan, will  take place on Saturday before Palm Sunday 31 March 2012, at 20:00 .

Dziękuję za udział w mojej najnowszej ankiety. Dowiedziałem się, że z tych, którzy odpowiedzieli, 53% jak zgłoszonych codzienne zajęcia Joan i ja, 34% jak wiadomości o Polsce, 10% jak na zdjęciach i 3%, jak wieść rodziny. Dla mnie to ciekawe do tych informacji. Dzięki.

Dzisiejsze działania nadal wokół czyszczenia. Tym razem jest to balkon w przygotowaniu do obniżenia krzesła dla wkrótce przyjść ciepłej pogody. Będziemy szukać parasola cieniu umieścić w środku tabeli, ponieważ nie mamy już markizę. Gdy się do izolacji ścian zewnętrznych nigdy nie przedstawienia go ponownie. Myślę, że mamy także umieścić w niektórych odcieni w oknie na balkon, ponieważ poranne słońce, gdy mamy go, sprawia, że ​​trudno zobaczyć na ekranie komputera.

Miałem inny czytelnik zadać kilka pytań o przeprowadzce do Polski, więc napisałem odpowiedź, że powinien on dziś. Cieszę się, że mogłem być pomocny, czy to pomaga.

Oczywiście, każdy jest w ramach przygotowań do Wielkanocy. Po rocznej przerwie, kiedy Męka Chrystusa nie odbyła się na Cytadeli w Poznaniu, zwraca gdzie osiąga swoją pełnię w przedstawieniu Męki Pańskiej w sobotę przed Niedzielą Palmową.Tajemnica w Poznaniu, odbędzie się w sobotę przed Niedzielą Palmową 31 marca 2012, o godzinie 20:00.

Tuesday, March 27, 2012

Interesting!

News today of the new German Presidents visit to Poland in which he said he was sorry for the cruelty inflicted by Germany in World War II and he praised Poland as the land of freedom. He said it was a joy for him to be received in Poland with warmth and, being an older German, he remembers the brutality of the Germans.

Our own government is in a predicament because, being a coalition government, it's coalition partner doesn't want to support the pension reform plan to change the retirement age for men and women to 67. Of course, the unions are strongly opposed to this and the coalition partner wants to add an early retirement clause at age 62 with 80% benefits. Whether or not they can come to an agreement remains to be seen.

At home, we spent more time cleaning the flat, listening and watching Sting on YouTube videos via our Samsung TV and Joan finished her homework.  Not a real exciting day.

Aktualności dzisiaj nowych prezesów niemieckich wizytę w Polsce, w którym powiedział, że przepraszam za okrucieństwa wyrządzone przez Niemcy w II wojnie światowej i chwalił Polskę jako kraj wolności. Powiedział, że to radość dla niego do odbioru w Polsce z ciepłem i jako starszy niemiecki, wspomina brutalność Niemców.

Nasz własny rząd jest w trudnej sytuacji, ponieważ, będąc koalicyjnego rządu, jego partnerem koalicja nie chce wspierać plan reformy emerytalnej do zmiany wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 67 lat. Oczywiście, związki stanowczo sprzeciwiają się to i partner koalicyjny chce dodać klauzulę wczesnego przejścia na emeryturę w wieku 62 lat z 80% korzyści. Czy nie mogą dojść do porozumienia okaże się.

W domu spędziliśmy więcej czasu na sprzątanie mieszkania, słuchanie i oglądanie filmów z YouTube na Stinga za pośrednictwem naszej Samsung TV i Joan ukończyła pracę domową. Nie prawdziwy ekscytujący dzień.

Monday, March 26, 2012

Help Poland!


It's time you did something to help Poland and spread the word about the visa denial by the U.S. to Poland..............and show your support by voting.

Nadszedł czas, zrobiłeś coś, aby pomóc Polsce i rozpowszechniać informacje o odmowie wizy przez USA do Polski .............. i pokazać swoje poparcie w głosowaniu

Sunday, March 25, 2012

Shades

As the early morning gray skies disappeared the sun broke through and turned the day into another beauty with temperature of 15c and clear skies.  We spent some time going from Praktiker to Castorama to Merlin's and then back to Praktiker to buy two shades for the living room window.  Only Praktiker had white shades but only in the larger of the two sizes we needed so we bought that one.  The size was 80.5x126cm and the cost was 48zl.  We'll have to wait until they re-stock the shades to get the smaller one but we have about two weeks before the sun starts shining through the windows. That should be enough time for the re-stocking.

Jak wcześnie rano szare niebo zniknął przebiło się słońce i odwrócił dzień do innego piękna z temperaturze 15c a niebo jasne. Spędziliśmy trochę czasu, począwszy od Praktikera do Castoramy do Merlina, a następnie z powrotem do Praktiker kupić dwa odcienie do okna w salonie. Tylko Praktiker miał białe odcienie, ale tylko w większym z dwóch rozmiarach musieliśmy więc kupiliśmy ten.Rozmiar był 80.5x126cm i koszt był 48zl. Musimy poczekać, aż ponownie zapasów odcienie, aby uzyskać mniejszy, ale mamy około dwóch tygodni przed słońce zaczyna świeciło przez okna. To powinno być wystarczająco dużo czasu na ponowne zarybianie.

Saturday, March 24, 2012

Good day in Poznań & Mazowsze. Dobry dzień w Poznańiu i Mazowsze.

A beautiful day in Poznań, 16c and clear so outside for the afternoon was the only place we could be. After a walk around a different part of the city we stopped at Pestka so Joan could pick up her sleeping gown from the dry cleaner. The cost was 5zl($2).  Our next stop was in Praktiker to look for two shades for our living room window that faces west because soon the sun will be coming through and blinding us when we sit reading or studying.  We were going to install them last year but didn't get around to it because our schedule is so busy :-)

While she read I researched the internet and found out how to use Picasa on our Smart TV to view my picture collection on the big screen. It's nice seeing them in a bigger venue.  I also discovered how to use YouTube on the TV, create a Favorites list and then let them play continually. I like YouTube for it's accessibility to such a variety of music and even basketball games.

Now, with the return of my laptop, I am again able to converse over Skype with my conversation partners. With the older laptop I was using the voice was not being received clearly by my partners so we stopped until the newer laptop came back.

From the early results of the poll, it seems daily activities are the best feature of this blog and family news of no interest. Only 20 people have responded at all but that's the results from them. Since I know most readers are not family it's not surprising to me.

Anna, a reader of this blog, sent Joan and I a nice video of Mazowsze.  For those of you who don't know, Mazowsze  - "State Folk Group of Song and Dance 'Mazowsze'") is a famous Polish folk group. It is named after the  Mazowsze region of Poland.  "Mazowsze" was established by a decree issued by the Ministry of Culture and Art on 8 November 1948. The decree ordered Professor Tadeusz Sygiertyński to create a folk group that would maintain regional artistic traditions and the traditional folk repertoire of songs and dances of the Masovian countryside. The group was intended to protect this folk tradition from destruction and encapsulate its diversity, beauty and richness. At the beginning Mazowsze's repertoire contained songs and dances from only a few regions of Poland – Opoczno and Kurpie, but it soon extended its range by adopting the traditions of other regions. The large cast performs the five traditional dances of Poland in beautiful costumes with full orchestra accompaniment.  You can get some idea what they are like at.......http://www.youtube.com/watch?v=HC64qCQcaXY..............or.........http://www.youtube.com/watch?v=XaWTHyYtfEw&feature=related

Piękny dzień w Poznaniu, 16c i jasne, na zewnątrz po południu była tylko miejsce, gdzie moglibyśmy być. Po spacerze wokół innej części miasta zatrzymaliśmy się Pestka tak Joan mogłaby podnieść suknię śpiącego z pralni chemicznej. Koszt to 5zł (2 dolarów). Naszym następnym przystankiem był Praktiker szukać dwóch odcieniach do naszego okna w salonie, zwróconej na zachód bo niedługo słońce będzie przychodził przez i oślepiając nas, gdy siedzimy czytania lub nauki. Mieliśmy zamiar zainstalować je w zeszłym roku, ale nie ominąć go, ponieważ nasz harmonogram jest tak zajęty :-)
Podczas gdy czytała badałem w internecie i dowiedziałem się, jak korzystać z programu Picasa na naszej Smart TV aby zobaczyć moją kolekcję zdjęć na dużym ekranie. To miło zobaczyć je w większej sali. Odkryłem także, jak korzystać z serwisu YouTube na ekranie telewizora, tworzenie listy ulubionych i pozwól im grać bez przerwy. Lubię YouTube dla jego dostępności danej odmiany muzyki, a nawet mecze koszykówki.
Teraz z powrotem mojego laptopa, znowu jestem w stanie rozmawiać przez Skype z moimi partnerami rozmowy. Ze starszym laptopie używałem głos nie był odbierany jednoznacznie przez moich partnerów, więc zatrzymał się do nowszych laptop wrócił.
Od wczesnych wyników sondażu, wydaje się, codzienne czynności są najlepszą cechą tego bloga i wiadomości rodzinnym nie interesie. Tylko 20 osób odpowiedziało w ogóle ale to wynika z nich. Ponieważ wiem, większość czytelników nie są rodzina nie dziwi mnie.

Anna, czytelnik tego bloga, wysłał Joan i miły wideo z Mazowsza. Dla tyc
h z Was, którzy nie wiedzą, Mazowsze - "Zespół Folklorystyczny Pieśni i State of Dance 'Mazowsza'") jest znany polski zespół folklorystyczny. Jej nazwa pochodzi od Mazowsza Polski. "Mazowsze" został utworzony na mocy dekretu wydanego przez Ministerstwo Kultury i Sztuki 8 listopada 1948. Dekret nakazał profesora Tadeusza Sygiertyński utworzyć grupę ludową, że zachowania regionalnych tradycji artystycznych i tradycyjnego repertuaru ludowej pieśni i tańce z mazowieckiej wsi. Grupa miała chronić tę tradycję ludową przed zniszczeniem i hermetyzacji jego różnorodność, piękno i bogactwo. Na Mazowsze początku jego repertuarze zawarte pieśni i tańce z zaledwie kilku regionach Polski - Opoczna i Kurpie, ale szybko rozszerzyć swoją ofertę poprzez przyjęcie tradycji innych regionów. Duży odlew wykonuje pięć tradycyjne tańce Polski w pięknych strojach z pełnym akompaniamentem orkiestry. Możesz uzyskać pewne wyobrażenie jakie one są......http://www.youtube.com/watch?v=HC64qCQcaXY..............or.........http://www.youtube.com/watch?v=XaWTHyYtfEw&feature=related

Friday, March 23, 2012

Icebergs on Lake Michigan
Here are some really incredible pictures of icebergs on Lake Michigan last winter sent to me by cousin Bernice from the Orlando Sentinel newspaper. It would be better to view them with full screen.

ICEBERG PICTURES FROM LAKE MICHIGAN Amazing striped icebergs
Icebergs in Lake Michigan sometimes have stripes, formed by layers of snow that react to different conditions. Blue stripes are often created when a crevice in the ice sheet fills up with melt water and freezes so quickly that no bubbles form. When an iceberg falls into the lake, a layer of water can
freeze to the underside. If this is rich in algae, it can form a green stripe.
Brown, black and yellow lines are caused by sediment, picked up when the iceberg grinds downhill towards the lake.

The water freezes the instant the wave breaks through the ice. That's what it is like in Lake Michigan where it was the coldest weather in decades. Water freezes the instant it comes in contact with the air... The temperature of the water was already some degrees below freezing.

Oto kilka naprawdę niesamowite zdjęcia gór lodowych na jeziorze Michigan ostatniej zimy wysłane do mnie przez kuzyna Bernice z gazety Orlando Sentinel. Byłoby lepiej, aby zobaczyć je w pełnym ekranie.

ZDJĘCIA ICEBERG z jeziora Michigan Amazing lodowców paski
Icebergs w Lake Michigan czasami mają pasy, tworzonymi przez warstwy śniegu, które reagują na różnych warunkach.
Niebieskie paski są często tworzone, gdy szczelina w lodowej wypełnia się stopionym wody i zamarza tak szybko, że nie zawierają pęcherzyków tworzą. Kiedy lodowa wpada do jeziora, warstwa wody może zamarznąć na spodzie. Jeśli to jest bogate w glony, może to stanowićzielony pasek.
Brązowy, czarny i żółty linie są spowodowane przez osad, podniósł gdy lodowa zgrzyta w dół w kierunku jeziora.

Woda zamarza w chwili, gdy fala łamie się przez lód. To jak to jest w jeziorze Michigan, gdzie było najzimniej pogoda w dekadach. Woda zamarza w chwili, to jest w kontakcie z powietrzem ...Temperatura wody była już kilka stopni poniżej zera.

Thursday, March 22, 2012

Great idea!!

Google Street View, already available in Poland:)! If you choose a real walk around Poznań, then Welcome to the virtual Poznań. From today you can do this by entering mapy.google.pl .Web to Poznań and dragging the little man above the plus sign on the left to a street on the blue lines, as shown in the following screenshot. I encourage you to share try it! To facilitate, try the link: http://bit.ly/GP2aHC.  You can move the man along a street and see what attractions there are or, even better, double click on the man once you have moved him and then hover over the bottom of the screen until you find the white pointers.  With the pointers you can virtually wallk down any street and see what it is like. If you don't see the pointers you'll see a gray circle with white trim. Just click on it or hold your left mouse down and move the circle.

I tried it and took a walk around our neighborhood then captured this picture of our building. Our balcony is the round one on the top floor. Pretty neat! You can even see the man who sets up a little vegetable stand on our corner during warm months. He's in the red T-shirt.

It looks like it works for the major cities in Poland but not small ones or villages. I tried it for Golina and Koniń and I couldn't get Street View to work.

Google Street View, już dostępne w Polsce :)! Jeśli zdecydujemy się na prawdziwy spacer po Poznaniu, następnie Witaj w wirtualnym Poznaniu. Od dziś możesz to zrobić wpisując mapy.google.pl. Web do Poznania i przeciągając mały człowieczek powyższy znak plus na lewo do ulicy na niebieskiej linii, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu. Zachęcam do dzielenia się spróbować! Dla ułatwienia, spróbuj link: http://bit.ly/GP2aHC~~HEAD=dobj. Można przenieść człowiek ulicą i zobaczyć, co atrakcje istnieją lub, jeszcze lepiej, kliknij dwukrotnie na człowieka po przeniesieniu go a następnie unoszą się nad dole ekranu, aż znajdziesz białe wskaźniki. Z wskaźniki można praktycznie wallk przewiduje żadnego ulicę i zobaczyć jak to jest.

 Próbowałem ją i wziął na spacer po naszej okolicy następnie uchwycił ten obraz naszego budynku. Nasz balkon jest cały jeden na ostatnim piętrze. Całkiem zgrabny! Można nawet zobaczyć człowieka, który ustawia się trochę stoisko warzyw na naszym kącie podczas ciepłych miesięcy. On jest w czerwony T-shirt.

Wygląda na to, że pracuje dla największych miast w Polsce, ale nie małych lub wsi. Próbowałem  do Golina i Konin i nie mogłem dostać Street View do pracy.

Wednesday, March 21, 2012

New poll. Nowa sonda.

In the interest of keeping this blog interesting, I have a new poll on the right side to give me some feedback about the blog.

After the return of my laptop from repair I couldn't use my printer. Many emails passed between me, ASUS and Samsung to resolve the problem but nothing they told me to do worked. Last night, while Skyping with cousin Andrzej,  he told me to simply connect the printer, let my laptop search for the connections and it would work.  He was right!! So....... I have to send a big thanks to you Andrzej for solving the mystery. We Skype twice a week and help each other learn English and Polish. It's a big help for me. He is farther along in English than I am in Polish. I don't get to see him much during a school year because he goes to school on weekends and doesn't have much time for visits.

W trosce o utrzymanie ten blog ciekawy, mam nową sondę po prawej stronie, aby dać mi jakieś opinie na temat bloga.

Po powrocie mojego laptopa z naprawy nie mogłem korzystać z drukarki. Wiele e-maile przekazywane między mną, ASUS i Samsung, aby rozwiązać problem ale nic Kazali mi nie działa. Ostatnia noc, podczas Skyping z kuzyna Andrzej powiedział mi po prostu podłączyć drukarkę, niech moje poszukiwania laptopa dla połączeń i będzie pracować. Miał rację! Tak ....... Muszę wysłać Wielkie dzięki dla Ciebie Andrzeja do rozwiązania zagadki. Mamy Skype dwa razy w tygodniu i pomóc sobie nawzajem w nauce języka angielskiego i polskiego. To duża pomoc dla mnie. On jest dalej wzdłuż w języku angielskim niż ja po polsku. Nie zobaczę go dużo w ciągu roku szkolnego, bo idzie do szkoły w weekendy i nie ma wiele czasu na wizyty.

Tuesday, March 20, 2012

Cruise Part 3

Cousin Jan added Part 3 of his family's Caribbean Cruise to the islands of Antiqua and Dominica.

Spring cleaning has started with dusting and washing a few marks off of the walls. I think this week it will be time to clean the balcony and return the chairs to the table so we can sit outside. It's a bit noisy because our flat sits on the corner of the main street but in the evening there is not much traffic. Still, it's a lot quieter than our old flat in the Grunwald district. It was named Grunwald after the battle that was one of the largest battles in Medieval Europe and is regarded as the most important victory in the history of Poland and Lithuania.  The battle shifted the balance of power in Eastern Europe and marked the rise of the Polish-Lithuanian union as the dominant political and military force in the region.

Kuzyn Jan dodał część 3 jego rodziny Caribbean Cruise na wyspy Antiqua i Dominika.

Czyszczenie Wiosna zaczęła się odkurzanie i mycie kilka znaków od ścian. Myślę, że ten tydzień to będzie czas, aby oczyścić balkon i powrót krzesła do stołu, dzięki czemu możemy usiąść na zewnątrz. To trochę głośny, ponieważ nasze mieszkanie znajduje się na rogu głównej ulicy ale wieczorem nie ma dużo ruchu. Mimo to, dużo ciszej niż naszym starym mieszkaniu w dzielnicy Grunwald. Został nazwany Grunwald po bitwie, która była jedna z największych bitew w średniowiecznej Europie i uważany jest za najważniejszego zwycięstwa w dziejach Polski i Litwy.Bitwa przesunął równowagę sił w Europie Wschodniej i oznaczał powstanie polsko-litewskiej unii jako dominującej siły w regionie politycznej i militarnej.

Monday, March 19, 2012

Monday, Monday.

A little cooler today but with sun, so not so bad. I'm just waiting for the flowers to start blooming and leaves on the trees. A few months and rapeseed will be in bloom. It's an awesome sight to see the fields all yellow and the aroma from the flower is wonderful. Definitely a time for picture taking.

Watched a really good film last night, Listy do M.  A Polish film that takes place before Christmas and about relationships of different people and how Christmas affects them.

Nieco chłodniej, ale dziś ze słońcem nie jest tak źle. Czekam tylko na kwiaty do rozpoczęcia kwitnienia i liście na drzewach. Kilka miesięcy i rzepak będzie w rozkwicie. To niesamowite widowisko zobaczyć pola wszystko żółty i aromat z kwiatu jest cudowny. Zdecydowanie czas na fotografowanie.

Oglądaliśmy naprawdę dobry film wczoraj w nocy, Listy do M. polskiego filmu, które ma miejsce przed świętami Bożego Narodzenia i na temat relacji różnych ludzi i jak Boże Narodzenie wpływa na ich życie.

Sunday, March 18, 2012

Kiekrz Lake
Close to where we live are three lakes, Rusalka, Stryszynek and Kiekrz.  We've walked around the first two and thought today would be a good day to finish the third walk.  Kiekrz is a typical ribbon lake, 4800 metres long and 2100 metres wide, stretching from Krzyżowniki to Kiekrz. The lake covers an area of 285 hectares and reaches a depth of 37.6 metres.  The 12-kilometre shoreline provides wonderful recreational opportunities for bicycling, rollerblading and walking. There are two life guarded bathing beaches in Krzyżowniki and Kiekrz and many recreational and training centres. Of course, it's a little early for the beaches to be open but there were plenty of people enjoying the day at Kierkz.  Unfortunately, we did not complete our walk around the lake this time but it was an enjoyable walk.  Just being outside in nature is always a good feeling for me however  I could do without the speed bikers and there are a lot of them.  We spent about two hours there and returned home to work on homework and watch a Polish movie tonight.

Blisko miejsca, gdzie żyjemy, są trzy jeziora, Rusalka, Stryszynek i Kiekrz. Mamy chodził po dwóch pierwszych i myśli dzisiaj będzie dobry dzień, aby zakończyć trzeci spacer. Kiekrz jest typowym jeziorem wstążka, 4800 metrów długości i 2100 metrów szerokości, rozciągający się od Krzyżowniki do Kiekrza.Jezioro zajmuje powierzchnię 285 ha i osiąga głębokości 37,6 metrów.12-km linii brzegowej zapewnia wspaniałe możliwości rekreacji dla jazdy na rowerze, rolkach i chodzenia. Istnieją dwa życia strzeżonych kąpielisk w Krzyżowniki i Kiekrz i wiele rekreacyjnych i ośrodków szkoleniowych. Oczywiście, to trochę za wcześnie na plaże być otwarte, ale było mnóstwo ludzi korzystających dzień na Kierkz. Niestety, nie wypełnić nasz spacer wokół jeziora, tym razem ale to było przyjemne spacer. Samo bycie na zewnątrz w przyrodzie zawsze jest dobre uczucie dla mnie jednak mogłem zrobić bez rowerzystów prędkości i istnieje wiele z nich. Spędziliśmy tam około dwóch godzin i wrócił do domu do pracy domowej i oglądać polską dziś filmu.

Saturday, March 17, 2012

St. Paddy's Day


OMG! What a beautiful day. 23C, sunny and bright. After taking care of a few things in the house we went to the city center so see what was happening in the rynek. People were out and walking around, not as much yet compared to what it will be like in another month, but there were some. So we strolled around the rynek and then walked some of the side streets to see what improvements have been made since last autumn. Some new buildings are going up but the biggest difference is the progress is on the hill overlooking the rynek where the kings castle use to be. You can see from the pictures they have made a lot of progress.

One of the things I am totally opposed to is putting large advertisements across the front of beautiful old building in the rynek.............or anywhere. Of course, the owners do it to make money but I wouldn't want to be a person renting a flat in the building.

An interesting set of directions signs we came across was on our way to the Fara Chucrch. Look close and at the bottom you will see Toledo, Ohio.  Why Toledo?


OMG! Co za piękny dzień. 23C, słoneczny i jasny. Po dbanie o kilka rzeczy w domu poszliśmy do centrum miasta więc zobaczyć, co się dzieje na Rynku. Ludzie byli na zewnątrz i chodzą, nie tyle jednak w porównaniu do tego, co to będzie jak w innym miesiącu, ale byli tacy. Więc przechadzał się wokół Rynku, a następnie chodził niektóre z bocznych uliczek, aby zobaczyć jakie ulepszenia zostały dokonane od jesieni ubiegłego roku. Niektóre nowe budynki rosną, ale największą różnicą jest to postęp jest na wzgórzu z widokiem na Rynek, gdzie królowie zamek korzystania być. Można zobaczyć na zdjęciach jakie poczynili duże postępy.

 Jedną z rzeczy, jestem całkowicie przeciwny wywiera duże reklamy wzdłuż przedniej części pięknej starej kamienicy w Rynku ............. czy gdziekolwiek. Oczywiście, właściciele robią to, aby zarabiać pieniądze, ale nie chciałbym być osobą wynajem mieszkania w budynku.

Ciekawy zestaw wskazówek znaków natknęliśmy się na naszej drodze do Fara Chucrch. Przyjrzyj się bliżej i na dole pojawi się Toledo w stanie Ohio. Dlaczego Toledo?

Friday, March 16, 2012

Frustrated!! Frustrowany!

Yesterday was a frustratingly long day.  I went to Vobis and picked up my computer with the new DVD drive installed.  I should have checked the laptop when I was in the shop because when I got home the player did work but....................when they reinstalled Win7 they installed the Polish version. I have a long way to go before I can read everything in Polish so it was useless for me.

I called Vobis and told them the problem, they gave me instructions on how to change to English but their instructions didn't work.  So I wrote to ASUS help and waited for a reply.  The reply was quick, only about two hours, and what they told me worked.  However, now I can't install my printer and everytime I use a DVD to download a program the "Please wait while Windows is configuring your system" screen comes up and never finishes.  I left it on the screen for 2 hours yesterday and it still didn't finish.  It's at times like these when I wish computers were never invented!!

Wczoraj był denerwująco długo dzień. Poszedłem do Vobis i podniósł mój komputer z nowego dysku DVD zainstalowany. Powinienem był sprawdzić laptopa, kiedy byłem w sklepie, bo gdy wróciłem do domu gracz nie pracę, ale .................... kiedy ponownie zainstalować Win7 one zainstalowane Polskiej wersja. Mam wiele do zrobienia, zanim będę mógł przeczytać wszystko w języku polskim więc nie było sensu dla mnie.

Zadzwoniłem Vobis i powiedział im problemu, dali mi instrukcje jak zmienić na angielski, ale ich instrukcje nie działa. Więc napisałem do pomocy ASUS i czekał na odpowiedź.Odpowiedź była szybka, tylko o dwie godziny, a to, co powiedział mi działało. Jednak teraz nie mogę zainstalować swoją drukarkę i za każdym razem użyć DVD do pobrania program "Poczekaj, Windows jest konfiguracji systemu" na ekranie pojawia się i nie kończy. Zostawiłem go na ekranie przez 2 godziny wczoraj i nadal nie dokończył. To w takich czasach, kiedy chcą komputery nigdy nie zostały wymyślone!

Wednesday, March 14, 2012

Survey and trip.

Thanks to those of you who participated in my poll. It's interesting for me to see that 85% of the people who read this blog are not family members.

Cousin Jan Szumański, living in the U.S., was visited by his sisters with their husbands and they all went on a Caribbean Cruise. Jan always makes excellent photos and videos of  his adventures and the latest are no exception.  You can view his latest trip on the right side of the blog.

Cousin Oliwia wrote and said she will be in Poland for Easter and I hope to have the opportunity to visit with her again.

A new feature has been added to Blogger that shows statistics on page views and I added it to my blog. I never thought, when I started writing this blog 5 years ago, that I would be approaching 200,000 page views someday. Amazing that I still have the same passion for writing it and try to not miss writing it each day. Not everyday has something interesting to write about but I try to find different things about Poland or our family of interest.

Dzięki Ci, którzy uczestniczyli w mojej sondzie. To ciekawe dla mnie, aby zobaczyć, że 85% ludzi, którzy czytają ten blog nie są członkowie rodzin.

Kuzyn Jan Szumański, mieszkający w USA, odwiedził jego siostry z mężami i wszyscy udali się na rejs Karaibskim. Jan zawsze robi doskonałe zdjęcia i filmy o jego przygodach i ostatni nie są wyjątkiem. Można zobaczyć jego ostatni rejs po prawej stronie bloga.

Kuzynka Oliwia napisał i powiedział, że będzie ona być w Polsce na Wielkanoc i mam nadzieję, że okazję odwiedzić z nią ponownie.

Nowa funkcja została dodana do Bloggera, który pokazuje statystyki odsłon i dodałem go do mojego bloga. Nigdy nie przypuszczałem, kiedy zacząłem pisać ten blog 5 lat temu, że będę zbliża 200.000 odsłon w przyszłości. Niesamowite, że wciąż mam tę samą pasję do pisania i spróbuj nie przegap pisania każdy dzień. Nie codziennie ma coś ciekawego do napisania o ale staram się znaleźć różne rzeczy o Polsce i naszej rodziny zainteresowania.

Tuesday, March 13, 2012

GREAT JOB, JOAN!! Świetnią robotę, Joan!!

Joan got her Polish homework back from Zbyszek today and scored  80% correct. FANTASTIC!

Al DiMeola is in Poznań tonight performing and if the hall is performing wasn't so lacking in acoustics and sound we would have gone.  Guess we'll just have to watch a DVD of one of his concerts.

39 days to Barcelona and counting.

Joanna dostała zadanie domowe z polskiego plecy Zbyszek dzisiaj i zdobył 80% poprawne. FANTASTIC!

Al DiMeola jest w Poznaniu, dziś występuje i czy sala jest wykonywanie nie był tak brakuje akustyki i dźwięku nie zaszliśmy. Zgadnij, będziemy musieli oglądać DVD jednego ze swoich koncertów.

39 dni do Barcelony i liczenia.

Monday, March 12, 2012

A new way home.

I found a new way to get to Napachanie today without taking the highway.  It's quicker and I don't have to be in traffice.  I like it. This is a good time of year to see the old palace there.  It's still for sale!! Only 3 million zlotys :-)  Of course, it would take another 6 to renovate the place and clean up the grounds and park that goes with it. I do hope someone buys it because it would be a shame to lose this place to deterioration and neglect.

Znalazłem nowy sposób na Napachanie dzisiaj nie biorąc autostradą. Jest szybciej i nie muszą być w traffice. Mi się podoba. Jest to dobra pora roku, aby zobaczyć stary pałac tam. To wciąż na sprzedaż! Tylko 3 miliony złotych :-) Oczywiście, byłoby to zrobić kolejne 6 wyremontować miejsce i oczyścić teren i park, co się z nim. Mam nadzieję, że ktoś kupuje, bo byłoby szkoda stracić to miejsce do pogorszenia i zaniedbania.

Sunday, March 11, 2012

Nice surprise!!

A nice surprise occurred for us while sitting in Kandulski's having coffee today. I looked up from the table and standing there were Marek, Małgosia and Rózia Paluch.  They were on their way home from church and stopped in to buy some pastries when the saw us sitting there.  They sat down and we talked for about 45 minutes and I had a little chance to speak with Rózia in English. Her English is coming along slowly, mainly because she has little English in her school and no time for extra lessons in that language.Instead, she has private lessons in the Russian language. She is ten years old now and growing quickly  Małgosia said, as we were leaving, we should meet again and I heartily agreed.  It's always good to see cousins.

The day, itself, was a beautiful day with a temperature of 10c and sunny.  Good day.  We should have gone for a drive somewhere but we have too much homework to prepare for our next lesson so we came home and now I will start doing the homework.

Miłą niespodzianką wystąpił dla nas siedząc w kawie dzisiaj Kandulski firmy. Spojrzałem w górę od stołu i sytuacji znajdowały się Marek, Małgosia i Rózia Paluch. Oni byli w drodze powrotnej z kościoła i zatrzymał się, by kupić jakieś ciastka kiedy zobaczył nas siedzi. Usiedli i rozmawialiśmy przez około 45 minut i miałem trochę okazję porozmawiać z Rózia w języku angielskim. Jej angielski idzie wzdłuż powoli, głównie dlatego, że ma trochę angielski w jej szkole i nie ma czasu na dodatkowe lekcje w tym language.Instead, ma prywatne lekcje języka rosyjskiego. Ona ma dziesięć lat i teraz szybko rośnie Małgosia powiedział, jak wychodziliśmy, powinniśmy się spotkać ponownie i serdecznie się zgodził. Zawsze warto zobaczyć kuzynów.

Dzień, sam był piękny dzień o temperaturze 10c i słonecznie. Dzień dobry. Trzeba pójść na dysku gdzieś ale mamy zbyt dużo pracy domowej na przygotowanie się do naszej następnej lekcji, więc wrócił do domu i teraz zacznę odrabianiu lekcji.

Saturday, March 10, 2012

Beautiful house.

A dreary day today with rain and cloudy. However, an interesting day because I was in the fairly new built house of huge size. Outside it is all red brick and inside is absolutely beautiful with red-orange marble floors in the entrance way, parquet floors in other rooms, winding staircases, a large dining room and I don't know exactly how many other room but I think there are many.  It sits on a beautiful piece on land surrounded on three sides by forests and a red brick wall. I kind of got lost on the way home and instead of ending up back in Poznań I wound up in Szamotuły, 20 kilometers north of where I was when I started.  Thank goodness I keep maps in my car and was able to find my way through the villages back to home.

Ponury dzień dzisiaj z deszczem i zachmurzenie. Jednak ciekawy dzień, bo byłem w całkiem nowy dom zbudowany z ogromnych rozmiarów. Poza tym wszystkim czerwonej cegły i wewnątrz jest absolutnie piękny czerwono-pomarańczowych marmurowymi podłogami w sposób wjazdowej, parkiety w innych pokojach, schody kręte, duża jadalnia i nie wiem dokładnie ile inny pokój ale myślę, że jest wiele. Stoi on przy pięknym kawałku na ziemi otoczonym z trzech stron lasami i czerwonym murem. I rodzaj zaginął w drodze do domu i zamiast kończąc z powrotem w Poznaniu I wylądował w Szamotuły, 20 km na północ od gdzie byłem, gdy zaczynałem. Dzięki Bogu ja trzymać mapy w moim samochodzie i był w stanie znaleźć swoją drogę przez wsie z powrotem do domu.

Friday, March 09, 2012

Voters!

Thanks for the votes on the poll to the right of this. I was just curious how many non-relatives view the site. According to the statistics about 100 people view the blog daily but of course not all have voted or the statistics are way off.  It doesn't matter, really. It affect my continuation of the blog, I enjoy writing it.

Yesterday and today was kind of quiet although the weather was better today.  I read in Głos Wielkopolska that one of the leading jazz guitar players, Al DiMeola will perform in Poznań next Tuesday night and I would go to hear him but the place he is playing in does not have the best acoustics or sound system so we're not going.  Al is an alumni of Berklee, the school I mentioned the other day that one of my former guitar students teaches at now.

We saw the movie, "The Iron Lady" yesterday about the life of Margaret Thatcher, former prime minister of Great Britain.  What an amazing job with makeup on Meryl Streep!

Dzięki za głosy na sondzie po prawej to. Byłem po prostu ciekaw jak wiele innych niż krewni wyświetlić witrynę. Według statystyk około 100 ludzi uważa bloga codziennie, ale oczywiście nie wszyscy głosowali czy statystyki są daleko. Nie ma znaczenia, naprawdę. To wpływa na kontynuację bloga, lubię pisać.

Wczoraj i dzisiaj było trochę cicho, choć pogoda była lepsza dziś. Czytałem w Głosie Wielkopolski, że jeden z czołowych gitarzystów jazzowych, Al DiMeola zagra w Poznaniu Następnej nocy wtorek i pójdę, aby go słuchać, ale miejsce, że gra w nie ma najlepszą akustykę i nagłośnienie tak jesteśmy nie będzie. Al jest absolwentów Berklee, szkoły mówiłem innego dnia, że jeden z moich byłych studentów gitarowych uczy się teraz.

Widzieliśmy filmu "Żelazna Dama" wczoraj o życiu Margaret Thatcher, byłego premiera Wielkiej Brytanii. Co niesamowite, praca z makijażem na Meryl Streep!

Wednesday, March 07, 2012

@&%@ASUS

Still no news after two weeks without my Asus computer so I went to the store to find out what was happening and got a BIG surprise.  It was closed for remodeling.  I phoned the number for service that was posted on the door to the other store in Galeria Malta.  After three minutes of waiting on the phone for the person I was talking with, I was disconnected.  I called back twice but no one answered.  Joan said to use her phone because it would record a different number and after two rings they answered.  They then told me I could come to Malta and pickup my laptop.  So after having our meeting with Zbyszek we drove cross-town to Vobis, the name of the computer service I was dealing with.

Once there they told us to sit down and wait a minute which actually turned out to be 15 minutes. The man came back and said they had the wrong information and that ASUS still had my computer, after two weeks. According to the guarantee, there is no time limit on waiting and I could either wait longer, 3 or 4 days, in his estimate or tell them to send it back without repairing or replacing the DVD player. Only due to the fact that I have a second laptop I told him I would wait until next week.  If you're buying an ASUS computer be aware that there service department sucks.

Wciąż nie wiadomo po dwóch tygodniach bez mojego komputera Asus więc poszedłem do sklepu, aby dowiedzieć się co się dzieje, ale dużym zaskoczeniem. Został on zamknięty dla przebudowy. Zadzwoniłem na numer serwisu, który został umieszczony na drzwiach do drugiego sklepu w Galerii Malta. Po trzech minutach czekania na telefon dla osoby, rozmawiałem z, byłem odłączony. Zadzwoniłem z powrotem dwa razy, ale nikt nie odpowiedział. Joan mówi używać swojego telefonu, ponieważ to nagrywać inny numer, a po dwóch pierścieni odpowiedzieli. Potem powiedział mi, mógłbym przyjść na Maltę i pickup moim laptopie. Więc po naszym spotkaniu ze Zbyszkiem pojechaliśmy krzyżowego miasto do Vobis, nazwa serwisu komputerowego mam do czynienia.

Tam kazali nam usiąść i poczekać chwilkę, który rzeczywiście okazał się 15 minut.Mężczyzna wrócił i powiedział, że mieli błędne informacje, a ASUS jeszcze mój komputer, po dwóch tygodniach. Zgodnie z gwarancji, nie ma limitu czasu na czekanie i mogłem albo czekać dłużej, 3 lub 4 dni, w jego szacunków lub powiedz im, aby odesłać go bez naprawy lub wymiany odtwarzacza DVD. Tylko ze względu na fakt, że mam drugiego laptopa Powiedziałem mu będę czekać do następnego tygodnia. Jeśli kupujesz komputer ASUS mieć świadomość, że dział serwisowy

Tuesday, March 06, 2012

Good news.

Good news, if they are right, next week the temperature will average 16c all week long.  Looks like the deep freeze is finally over....................finally.

At home, the cheesecake Joan made is almost gone and now she's thinking about making a pecan pie. We love that she has time to experiment with recipes finally and between studying Polish and baking or cooking that's where she spends the most time.  Now that warmer weather is on it's way that will change a little because we do like to spend time outside whenever possible.

We watched an older movie last night, "Love actually", and it was entertaining and good.

Dobra wiadomość, jeśli mają rację, w przyszłym tygodniu temperatura wyniesie średnio 16c cały tydzień. Wygląda jak głębokiego zamrożenia wreszcie się skończył .................... końcu.

W domu, sernik Joan zrobiła się prawie nie było, a teraz ona myśli o zrobieniu ciasto pecan. Kochamy, że ona ma czas na eksperyment z receptur ostatecznie i między studiowania polskiej i pieczenia lub gotowania właśnie tam spędza najwięcej czasu. Teraz, cieplejsza pogoda jest na jego sposób, że zmieni trochę dlatego, że lubią spędzać czas na zewnątrz w miarę możliwości.

Oglądaliśmy starszą film ubiegłej nocy, "To właśnie miłość", i to było zabawne i dobrze.