Sunday, November 30, 2014

Teaching!

I had an interesting message today from one of my readers. "I use a computer sometimes at a
Polish center in Chicago, where I live, and have just shared news of your website w. the English language teachers there; specifically mentioning they might utilize your blog for their class purposes in helping students (mainly these are elders) learn their English in a very interesting and conversational way. I'm sure they would all find your blog entries very interesting and informative...and a fun way to learn a new language". What started out as a way to communicate life in Poland to my American cousins and became a blog that more readers of it now are not cousins will now become a way for older Polish people to learn English. That makes me very happy.

We had a visit from 19 year old Ola who just returned from a hitch hiking trip to Budapest and back. It was her first visit to that city and she liked it as much as we did. She is an amazing girl, full of energy and the thirst for travel. We always like seeing her and look forward to our meetings.

Dzisiaj miałem ciekawą wiadomość  od jednego z moich czytelników. Cytuję:  "Czasem używam komputera  w polskim ośrodku w Chicago ( mieszkam w Chicago) i właśnie podzieliłem się wiadomością o Twojej stronie internetowej w języku angielskim z pracującymi tam nauczycielami języka angielskiego, specjalnie wzmiankując o tym, że mogliby wykorzystać Twój blog w trakcie nauczania języka. Byłaby to pomoc i ciekawy sposób uczenia się , także języka potocznego dla kursantów  głównie są to osoby starsze wiekiem). Jestem pewien, że oni wszyscy uznaliby  wpisy na blogu za bardzo ciekawe i pouczające ... i przyjemny sposób nauczenia się nowego języka ". Co zaczęło się jako sposób komunikowania o życiu w Polsce dla moich amerykańskich kuzynów i stało się blogiem, którego większość czytelników  nie jest moimi kuzynami, teraz staje się sposobem, w jaki starsi Polacy uczą się  języka angielskiego. To sprawia, że jestem bardzo zadowolony.

Dzisiaj  złożyła nam wizytę 19-letnia Ola, który właśnie wróciła z podróży autostopem  do i z Budapesztu. To była jej pierwsza wizyta w tym mieście i lubi je tak bardzo, jak my. Ona jest niesamowitą dziewczyną, pełną energii i „głodną” podróży. Zawsze lubimy, kiedy ja widzimy i czekamy na nasze spotkania.

Saturday, November 29, 2014

SURPRISE

Yes, today I had a nice surprise, actually two, when my great nephew, Jeff Piekarczyk, Jr. made contact with me via FB.  It's the first time I have talked with him and it was a great experience. He said he was interested in family history so I was happy to send him a PDF file of the history book I have written about our family history. Since most of the research is done on my mother's side of the family, it contains more about Kazmierczak and Rajewski history than Piekarczyk. My father's side, Piekarczyk, comes from southern Poland and it's been more difficult to get information about them although I have made progress in the last year finding cousins in Jankowice.

The other surprise was a visit from a friend, Radek, who came for a visit of about two hours and we talked about what he has been doing for the last couple of weeks.  His home is in Poznań but he works out of Warsaw during the week, travelling around Poland for a finance company. He is the one who recommended the Spanish school in Malaga so we had the opportunity to ask him questions about it. He's also a basketball fan so we played a tape of one of the old Chicago Bulls games when Michael Jordan was playing. It was nice for him to see a complete game and not just highlights of a game.

Two surprises in one day but the first surprise was the best.

Winter is here, -2c outside and it's cold.

Tak, dzisiaj miałem miłą niespodziankę, właściwie dwa, kiedy moja wielka bratanek, Jeff Piekarczyk, Jr. nawiązał kontakt ze mną poprzez FB. To pierwszy raz, kiedy rozmawiałem z nim i to było wspaniałe doświadczenie. Powiedział, że jest zainteresowany historią rodziny, więc byłem szczęśliwy, aby wysłać mu plik PDF książki historii Pisałem o historii naszej rodziny. Ponieważ większość badań odbywa się na strony matki rodziny, zawiera więcej o historii Kazmierczak i Rajewski niż Piekarczyk. Strony ojca, Piekarczyk, pochodzi z południowej Polski i to było trudniejsze, aby uzyskać informacje o nich, chociaż zrobiłem postępy w ostatnim roku stwierdzającej kuzynów w Jankowicach.

Inne niespodzianką była wizyta od znajomego, Radek, który przyszedł w odwiedziny do około dwie godziny i rozmawialiśmy o tym, co on robił przez ostatnie kilka tygodni. Jego dom znajduje się w Poznaniu, ale pracuje się z Warszawy w ciągu tygodnia, podróżując po Polsce dla firmy finansów. On jest tym, który zalecił szkoły hiszpańskiego w Maladze, więc mieliśmy okazję zadać mu pytania na ten temat. Jest także fanem koszykówki, więc graliśmy taśmy z jednego ze starych gier, gdy Chicago Bulls Michael Jordan grał. Miło było dla niego, aby zobaczyć pełną grę, a nie tylko podkreśla z gry.

Dwie niespodzianki w jeden dzień, ale pierwszy zaskoczeniem był najlepszy.


Zima jest tutaj, -2 ° C na zewnątrz i jest zimno.

Friday, November 28, 2014

Choke day!

Dinner with Zbyszek was a success but started out badly. Joan prepared the duck perfectly but I cut a piece to eat that was too big to swallow and I almost choked to death, really. Now I know how Mama Cass must have felt as she choked to death on a sandwich.  It isn't a good feeling. I finally got the over-sized piece out of my throat and continued eating smaller pieces. The meal was excellent and when it was finished we sat down to watch the movie, "Chef", because Zbyszek had not seen it before. About 8:30PM we were finished and Z returned to his own home.

Earlier in the morning I took my first free bus ride to the market in Jeżyce to buy three duck breasts, cost 33zl. I thought that I needed a special card for free rides but Zbyszek told me all you have to do is show you ID card to the control people to show you have 70 years. Once you attain that age, you don't have to pay for public transportation. I made it to the market and back in 45 minutes and didn't have to worry about finding a parking place in a crowded area. It was a nice trip. The bus stop to go there is right across from our flat and the return bus stop is next to the market.

Kolacja ze Zbyszek był sukcesem, ale zaczęło się źle. Joan przygotował kaczkę doskonale ale wyciąć kawałek jedzenia, które było zbyt duże do połknięcia i prawie zakrztusił się na śmierć, naprawdę. Teraz wiem, jak Mama Cass musi się czuć jak ona zakrztusił się na śmierć na kanapkę. To nie jest dobre uczucie. I w końcu się na rozmiarze kawałek z mojego gardła i nadal jeść mniejsze kawałki. Posiłek był doskonały, a kiedy skończył usiedliśmy, aby obejrzeć film, "Kucharz", bo Zbyszek nie widziałem go wcześniej. O 20:30 byliśmy gotowego i Z powrócił do swego domu.

Wcześniej rano wziąłem pierwszą przejażdżkę darmo autobusem na rynek w Jeżyce kupić trzy kacze piersi, koszt 33zł. Myślałem, że potrzebuję specjalną kartę do bezpłatnych przejazdów, ale Zbyszek powiedział mi wszystko, co musisz zrobić, to pokazać, dowód osobisty do ludzi kontroli pokazać masz 70 lat. Po osiągnięciu tego wieku, nie musisz płacić za transport publiczny. Zrobiłem go na rynek i do tyłu w 45 minut i nie trzeba się martwić o znalezienie miejsca parkingowego w zatłoczonym obszarze. To była miła wycieczka. Przystanek autobusowy tam jest naprzeciwko naszego mieszkania, a przystanek autobusowy powrót jest obok rynku.

Wednesday, November 26, 2014

Hairstyle

This new hairstyle I see on women and men seems really strange for me. Of course, in the 1960's when my hair reached the middle of my back, it seemed strange to the generation before so I guess I\m that generation now. However, this idea of keep all the hair on the center of your head and shaving it all off on both sides looks kind of weird. I don't know if it's popular in thee U.S. but in Poland it is with the young generation.

To all of my readers who read the Polish version, I'm afraid you're going to have to suffer again because the lady who was doing a true Polish translation is now very busy and doesn't have time to do it much anymore. So.......I'm going to have to go back to using Google translate until I am capable of writing it all in Polish and who know how long that will take.

Today was a busy day with conversations in the morning, then food shopping, a meeting with Zbyszek and then home for Joan to make an apple pie for tomorrow's dessert, We will have dinner at 4PM and Zbyszek will be our guest.

Te nowe fryzury, jakie  widzę na głowach kobiet i mężczyzn wydają mi się bardzo dziwne. Oczywiście, w 1960 roku, kiedy moje włosy osiągnęły połowę pleców,  wydawało się dziwne dla poprzedniego pokolenia , więc myślę, że teraz ja należę do tej generacji. Jednak ten pomysł zachowania wszystkich włosów na środku głowy i golenie  wszystkiego się po obu stronach głowy, wygląda trochę dziwnie. Nie wiem, czy jest to popularne w USA, ale w Polsce dotyczy młodego pokolenia.

Do wszystkich moich czytelników, którzy czytają polską wersję: obawiam się, że będziemy musieli ponownie cierpieć, ponieważ pani, która robi polskie tłumaczenie, jest  bardzo zajęta i nie ma czasu, aby zrobić więcej. Więc .......  będę musiał wrócić do używania Google Translate, dopóki jestem w stanie napisać to wszystko w języku polskim, a kto wie, jak długo to potrwa.
Dziś był pracowity dzień : rozmowy w godzinach porannych, potem zakupy żywności, spotkanie z Zbyszkiem a następnie powrót do domu, aby   Joan  mogła upiec szarlotkę na jutrzejszy deser. O godzinie 16:00 będziemy  mieć obiad, a Zbyszek będzie naszym gościem.

[6:09:28 PM] Alina: P.S. Tłumaczenie bloga to dla mnie nie tylko przyjemność, ale także nauka języka. Nie zawsze tłumaczenie jest poprawne, ale staram się oddać to wszystko, czym David i Joan żyją na co dzień. Chwilowe przerwy w tłumaczeniu spowodowane są wyjazdami, ale już niedługo się skończą i wszystko wróci do normy.

Water day!

Another beautiful gray day in Poznań. Thank goodness there is no sunshine to warm things up. :-)

I spent the morning talking with a few Skype people, then went down to our car to carry up the two water bottles I wasn't able until now to carry.  However, I'm feeling fine now so no sense prolonging the water bottle carry. We drink about 12 liters a week of water so it's a weekly carry for me. Joan spent the morning cleaning the bathroom, making out the shopping list for next week. Even though we don't officially celebrate Thanksgiving anymore she does prepare something special for that day. This years it's duck breasts, mashed potatoes with gravy, yellow beans and a baked apple pie for dessert. Tomorrow we will invite Zbyszek to share the meal with us and then maybe watch a movie on DVD.

I learned today that cousin Oliwia will be coming this Thursday to spend 5 days here and then return to England. She plans to spend this Christmas in England at the house of her boyfriends parents. This will be the first time in a long time that she did not come home for Christmas. I'm going to miss her but maybe during this five day stay we will have a chance to meet.

Time is passing so fast. Already we are beginning our 8th year living in Poland and these last years have just flown by. When I look back at our decision to move, the packing of everything we wanted to bring, dealing with all the government agencies we had to deal with, all of the new places we have seen, the people we have met, the friends we have made, it's been an incredible adventure so far and, God willing, it will continue for many more years.

Ranek spędziłem na rozmowach z kilkoma osobami na Skype , a następnie udałem się do naszego samochodu, by przynieść dwie butelki wody, czego do tej pory nie byłem w stanie zrobić. Jednak teraz czuję się dobrze, więc  nie ma sensu odkładania przyniesienia jej do mieszkania. Pijemy około 12 litrów wody tygodniowo, więc jest to dla mnie cotygodniowe dźwiganie. Joan spędziła ranek na sprzątaniu łazienki, sporządzaniu listy zakupów na przyszły tydzień. Mimo że, oficjalnie nie obchodzimy już Święta Dziękczynienia, to Joan ma przygotować coś specjalnego na ten dzień. W tym  roku będą  kacze piersi, tłuczone ziemniaki z sosem, kukurydza i pieczona szarlotka na deser. Jutro zapraszamy Zbyszka , by zjadł z nami posiłek i  może obejrzymy film na DVD.
Dzisiaj dowiedziałem się dzisiaj, że kuzynka Oliwia przyjedzie w ten czwartek  i spędzi tutaj 5 dni, a następnie powróci do Anglii. Ona planuje spędzić  Boże Narodzenie  w Anglii w domu rodziców jej chłopaka. To będzie pierwszy raz od dłuższego czasu, że nie wróci do domu na Boże Narodzenie. Będę za nią tęsknić, ale być może w ciągu tych pięciu dni jej pobytu będziemy mieli okazję się spotkać.

Czas mija tak szybko. Już zaczynamy nasz 8. rok życia w Polsce i te ostatnie lata tak przeleciały. Kiedy patrzę wstecz na naszą decyzję, aby się tutaj przenieść, na pakowanie wszystkiego, co chcieliśmy zabrać, na porozumienia z wszystkimi agencjami rządowymi, z którymi  mieliśmy do czynienia, na wszystkie nowe miejsca, które  widzieliśmy, ludzi, których poznaliśmy, przyjaciół, których mamy, to do tej pory jest to niesamowita przygoda i, jeśli Bóg pozwoli, będziemy ją kontynuować przez wiele lat.

Monday, November 24, 2014

Skype

Finally getting back into my conversations on Skype and I'm happy about that. I had two today and for the next three days will have the same. After talking with the same people you develop a little deeper relationship and so I've missed talking with them and hearing how they are doing, what they are doing and where they've been since our last time talking.

Wreszcie powróciłem do moich rozmów na  Skype i jestem z tego zadowolony. Dzisiaj miałem dwie i przez następne trzy dni będzie tak samo. Kiedy rozmawiasz z tymi samymi ludźmi, rozwijasz trochę głębsze relacje, więc tęskniłem za rozmowami z nimi, żeby usłyszeć, jak się mają, co robią i gdzie oni byli od naszej ostatniej rozmowy.

Sunday, November 23, 2014

Crowded.

OMG! We had to stop at the Poznań Plaza today to pick something up and witness that the Christmas craziness has begun already. It was packed full of people and little kiosks were set up everywhere selling Christmas things of all kinds. Don't get me wrong, I love Christmas but this "shop until you drop" idea I have never liked. Many people don't realize the most important thing in the word Christmas............Christ. When I was young, of course, presents were the most important. What would I get for Christmas? Fortunately my mother gave me more than a present, it was the celebration of the event of that day, the coming together of families in one place for Wigilia and sharing the moment with the poeple you love. Today's world is much different from those times and Christmas is getting lost along the way.  They might as well change the name to Presentmas day. 

For this time of the year, the weather in Poznań is good, gray, cloudy 9C but not a drop of snow yet. Compared to Buffalo, New York, the weather is excellent. The forecast for the next ten days is a little lower temperatures but still no snow. I could do without any snow but it would be nice for Christmas. It's kind of ironic that people think of snow and Christmas as synonymous and yet the first Christmas was in a desert land. In Malaga, Spain it's 20c and sunny.

OMG! Dzisiaj musieliśmy zatrzymać się w Poznań Plaza, aby coś odebrać i staliśmy się świadkami początku bożonarodzeniowego szaleństwa. Centrum było  pełne ludzi , a z utworzonych wszędzie, małych stoisk sprzedawano świąteczne rzeczy wszelkiego rodzaju. Nie zrozumcie mnie źle, kocham święta Bożego Narodzenia, ale pomysłu "Sklepu na każdym kroku, gdzie się ruszysz" , nigdy nie lubiłem. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, co znaczy najważniejsze  słowo: Boże Narodzenie. Oczywiście, kiedy byłem młody,  prezenty były najważniejsze i to, co chciałbym dostać pod choinkę? Na szczęście moja mama dała mi więcej niż prezent, w tym dniu celebrowaliśmy  święta, spotkanie w jednym miejscu z rodzinami na Wigilii i spędzanie czasu z ludźmi, których kochamy. Dzisiejszy świat znacznie różni się od tamtych czasów, a Boże Narodzenie gubi się po drodze. Może ono również zmienić nazwę na Dzień Dawania Prezentów.

Jak na tą porę roku, pogoda w Poznaniu jest dobra, chociaż jest szaro, pochmurno i 9C, ale jeszcze ani płatka  śniegu. W porównaniu z Buffalo, New York, pogoda jest doskonała. Prognoza na najbliższe dziesięć dni przewiduje trochę niższe temperatury, ale nadal bez śniegu. Mógłbym napisać bez żadnego śniegu, ale byłoby miło mieć go trochę na Boże Narodzenie. To trochę ironiczne, że ludzie łączą śnieg i Boże Narodzenie jako synonimy, kiedy pierwsze Boże Narodzenie było na pustyni. W Maladze, w Hiszpanii jest to 20c i słonecznie.

Saturday, November 22, 2014

Memory

Forgot to mention that all of the stores are now decorated for Christmas and it's only the 22nd of November. Thee American influence here is sometimes too great.

Speaking of this date, it reminds me of how lucky I have been in my life to know of some truly great men. Musicians there heave been many, Miles Davis, John Coltrane, Oscar Peterson, Carlos Montoya, Pablo Casals, Andres Segovia, Pavarotti; painters, Salvador Dali, Pablo Picasso, Georgia O'Keefe; leaders, Martin Luther King, Malcolm X, Pope Jan Pawel II, Robert Kennedy and John F. Kennedy. It's hard to believe 51 years as passed since his assassination on this day in Dallas. I was living in Spain when it happened, a day I will never forget.

Zapomniałem wspomnieć, że wszystkie sklepy już urządzone na Boże Narodzenie i to tylko 22 listopada. Thee amerykańskie wpływy tutaj jest czasem zbyt wielkie.

Mówiąc o tej dacie, to przypomina mi, jak szczęście byłem w moim życiu, aby wiedzieć o kilku naprawdę wspaniałych ludzi. Muzycy nie dźwignąć było wiele, Miles Davis, John Coltrane, Oscar Peterson, Carlos Montoya, Pablo Casals, Andres Segovia, Pavarotti; malarze, Salvador Dali, Pablo Picasso, Georgia O'Keefe; liderzy, Martin Luther King, Malcolm X, papież Jan Paweł II, Robert Kennedy i John F. Kennedy. Trudno uwierzyć, 51 lat, jak minęły od jego zabójstwa w tym dniu w Dallas. Mieszkałem w Hiszpanii, kiedy to się stało, dnia nigdy nie zapomnę.

Friday, November 21, 2014

Daily routine

I got the Hepatits shot this morning. Seems like it takes a long time to actually inject the serum into the body maybe because of it's thickness. Anyway, it didn't hurt at all, no sore arm or discomfort afterwards.

I picked up Joan afterwards and we did our weekly food shopping. 117zl($37) and I had a great experience. I saw kaki(persimmons) for sale at 1.69zl each and bought 4 of them. There was a man standing next to me looking at them but not picking up any. I put mine in a bag and went to put them in our cart. I felt someone tap me on my shoulder and it was the same man. He asked me if this was a good fruit because he never ate it before. I told him it was very delicious but if he buys them he should wait one or two days for it to fully ripen. He thanked me and picked out four of them. It was a great experience for me because our whole conversation was in Polish and we understood each other. I like it when something like that happens and helps me to remember I am making progress in Polish even if it is still not fast enough for me. Yes, Spanish is moving along faster in learning, I enjoy it but I live in Poland and should be speaking the language.

It's a normal day today, meaning the sky is completely gray, it's a little chilly(8c-43F), just what you expect for this time of the year. It's not a complaint, we know from experience it is like this and days when there is sunshine is like a blessing. We accept it and get on with our daily living.

I've fallen into a routine now. Mornings I talk via Skype with people in Polish and Spanish, listen to a Polish lesson via CD, then a Spanish lesson via CD. In the afternoon/early evening I repeat the Polish and Spanish, listening to the same lesson over and over. In Polish I'm listening to a story about Tomek who is trying to lose weight in order to run in a marathon. In Spanish I'm listening to a story about Marisol who likes to go the park to read. By listening to these stories over and over again I learn new words, pronunciation and understanding about what is said. The subjects don't really matter but listening is very important. For me, this is the best method of learning.

Mam na WZW zastrzelony dziś rano. Wydaje się, że to zajmuje dużo czasu, aby rzeczywiście wprowadzić serum do ciała być może ze względu na jego grubość. W każdym razie, to nie boli wcale, nie ból ramienia lub dyskomfort później.

Podniosłem Joan potem i my co tydzień zakupy żywności. 117zl ($ 37) i było to wspaniałe doświadczenie. Widziałem Kaki (Persymony) na sprzedaż na 1.69zl każdego i kupił cztery z nich. Był człowiek stojący obok mnie, patrząc na nich, ale nie zbierając żadnych. Kładę moje torby i poszedł, aby umieścić je w naszym koszyku. Czułem ktoś dotknij mnie na moim ramieniu i to był ten sam człowiek. Zapytał mnie, czy było to dobre owoce, ponieważ nigdy nie jadł wcześniej. Powiedziałem mu, że to było bardzo smaczne, ale jeśli on je kupuje powinien poczekać jeden lub dwa dni na to, aby w pełni dojrzeć. Podziękował mi i wybrał cztery z nich. To było dla mnie wspaniałe doświadczenie, ponieważ cała nasza rozmowa była w języku polskim i rozumieć siebie nawzajem. Lubię, kiedy coś takiego się dzieje i pomaga mi pamiętać Robię postępy w języku polskim, nawet jeśli jeszcze nie jest wystarczająco szybki dla mnie. Tak, hiszpański porusza się szybciej w nauce, lubię go, ale ja mieszkam w Polsce i należy mówić językiem.

Jest to normalny dzień dzisiaj, co oznacza, że niebo jest zupełnie szara, jest trochę chłodno (8c-43F), tylko to, czego się spodziewać w tym okresie roku. To nie jest zarzut, wiemy z doświadczenia, że jest tak, a dni, gdy nie ma słońca jest jak błogosławieństwo. Akceptujemy je i dostać się z naszego codziennego życia.

Mam popadł w rutynę teraz. Poranki rozmawiam przez Skype z ludźmi w języku polskim i hiszpańskim, posłuchać polskiej lekcji poprzez CD, a następnie hiszpańskiej lekcji przez CD. Po południu / wczesnym wieczorem powtarzam polskiego i hiszpańskiego, słuchając tego samego lekcji w kółko. W języku polskim słucham opowieści o Tomka, który stara się schudnąć w celu uruchomienia w maratonie. W języku hiszpańskim słucham opowieści o Marisol, która lubi iść do parku, aby przeczytać. Słuchając tych opowieści w kółko Uczę się nowego słowa, wymowę i zrozumienie tego, co się mówi. Badani nie ma znaczenia, ale słuchanie jest bardzo ważne. Dla mnie jest to najlepsza metoda nauki.Visitor

We had a visitor last night. Our "adopted" granddaughter came over to see how I was feeling and to tell us she has decided to take a year off from attending university. She is unhappy with the level of Spanish and English classes and bored with the rest of her classes so that was her decision. In Poland and maybe other European universities there is an option called a "gap year"  that allows you to do this. She was able to do it because she has a spinal problem and with a note from her doctor she could do it. She and some friends made a plan to do a lot of travelling during the next five months. Today they are taking a train to Krakow and from there they will hitchhike to Budapest, stay there four days and then go to Croatia. They will return before Christmas and then on the 26th of December go to Austria where she will stay with a friend and work for three months in a factory saving her money. From there she will fly to Chile, stay there for a while and then go to Argentina. In Austria she will be able to perfect her German language and in Chile/Argentina her Spanish language. During this time she will be waiting to see if her application is accepted at the University of Southern Florida. If it is she will start university next year in Florida.  It is quite an ambitious plan and we hope it all goes well for her. This last year has been very rough for her and she deserves a break in life.

Tomorrow I take my first adventure outside after being laid up for a week. I was suppose to have my last Hepatitis B shot last Monday but couldn't move so I need to have it done.

Mieliśmy gości w nocy. Nasze "przyjęte" wnuczka przyszła zobaczyć jak się czuję i powiedzieć nam, że zdecydowała się wziąć rok wolnego od studiując. Ona jest zadowolona z poziomu klas hiszpańskich i angielskich i znudzony z resztą swoich klasach, tak aby była jej decyzja. W Polsce i być może innych europejskich uczelni jest opcja o nazwie "rok przerwy", która pozwala to zrobić. Była w stanie to zrobić, ponieważ ona ma problem i kręgosłupa z dopiskiem od swojego lekarza mogła zrobić. Ona i niektórzy przyjaciele wykonany plan zrobić wiele podróży w ciągu najbliższych pięciu miesięcy. Dziś są one biorąc pociąg do Krakowa, a stamtąd będą autostopem do Budapesztu, tam cztery dni, a następnie udać się do Chorwacji. Wrócą przed świętami Bożego Narodzenia, a potem na 26 grudnia udać się do Austrii, gdzie będzie pobyt z przyjacielem i pracy przez trzy miesiące w fabryce oszczędności swoje pieniądze. Stamtąd poleciała do Chile, tam na chwilę, a następnie przejść do Argentyny. W Austrii będzie mogła doskonalić swój język niemiecki oraz w Chile / Argentyna jej języka hiszpańskiego. W tym czasie ona będzie czekać, aby zobaczyć, czy jej wniosek zostanie przyjęty na Uniwersytecie Południowej Florydy. Jeśli jest ona rozpocząć w przyszłym roku uniwersytet na Florydzie. Jest to dość ambitny plan i mamy nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze dla niej. Ten ostatni rok był bardzo szorstki dla niej, a ona zasługuje na przerwę w życiu.

Jutro biorę moją pierwszą przygodę na zewnątrz po położył się na tydzień. Ja przypuszczam, że moje ostatnie zapalenie wątroby typu B strzał w poniedziałek, ale nie mógł się ruszyć, więc muszę mieć to zrobione.

Wednesday, November 19, 2014

I'm back!

Sorry for my absence. As my "nurse" wrote, I've been laid up since last Friday with an old back injury that's pops up every now and then. This time it was the worst it's ever been because I couldn't even stand up without a lot of pain and walking was almost out of the question. Sitting at this computer was impossible and since this laptop was recently repaired I had no Wi-Fi connection allowing me to use it while lying down. Thank God I have friends who are doctors and they came last Sunday after hearing about my condition. The orthopedic doctor examined me, gave me prescriptions, told me in what kind of position to lay in and slowly I'm getting back to normal. I can stand up and walk now on my own. I still can't sit for a long time here but I've missed writing to you and I want to thank everyone for your health recovery messages. I read them all today for the first time. The bright side of this is that I had plenty of time to listen to music and I listened to the whole Keith Jarrett "Koln Concert" from some years ago. Jarrett is probably the best American jazz pianist today and his creativity is phenomenal. You can listen to it on YouTube. I also listened to the best Polish jazz Pianist, Leszek Możder. He is also incredible and will only get better with more experience.

The weather this last week has been like my condition, gray and cloudy but still no real winter has set in so that is a good thing.

Przepraszam za moją nieobecność. Jak moja "pielęgniarka" napisała,  od ostatniego piątku leżę z powodu  starej kontuzji pleców, która odnawia się, co jakiś czas. Tym razem była najgorsza ze wszystkich, bo nie mogłem nawet wstać bez dużego bólu, a chodzenie  prawie nie wchodziło w rachubę. Siedzenie przy komputerze było niemożliwe i od czasu, kiedy ten laptop został niedawno naprawiony, nie miałem połączenia Wi-Fi, co pozwalałoby mi używać go podczas leżenia. Dzięki Bogu, mam przyjaciół, którzy są lekarzami i przyszli w niedzielę, jak  usłyszeli o moim stanie zdrowia. Ortopeda zbadał mnie, dał mi receptę, powiedział mi, w jakiej pozycji mam leżeć i powoli wracam do normy. Mogę wstać i iść samodzielnie. Nadal nie mogę siedzieć przez dłuższy czas, ale tęskniłem za pisaniem do was i chcę podziękować wszystkim za życzenia powrotu do zdrowia. Dzisiaj, czytam je wszystkie po raz pierwszy. Dobrą stroną tego wszystkiego jest to, że mam mnóstwo czasu na słuchanie muzyki i słuchałem  Keith Jarrett "Koln Concert" sprzed kilka lat. Jarrett jest prawdopodobnie najlepszym obecnie amerykański pianistą jazzowy i jego twórczość jest fenomenalna. Można posłuchać na YouTube. Słuchałem także najlepszego polskiego pianisty jazzowego Leszeka Możdera. Jest także niesamowity, a będzie lepszy, kiedy zdobędzie większe doświadczenie.

Pogoda w ostatnim tygodniu była, jak mój stan zdrowia, szara i pochmurna, ale wciąż nie ma prawdziwej zimy, co jest dobrą rzeczą.

Monday, November 17, 2014

David

Hi, it's Joan. David hurt his back last week and currently is unable to sit or walk so he has not been able to  write. \As soon as he is better, he will be back, Hopefully in a few days.

Thursday, November 13, 2014

Snow
As you can see in the pictures above there has been a lot of snow in the place we used to live, the Upper Peninsula of Michigan. In the last two days 107 cm of snow has fallen and it's a winter wonderland. Of course, it takes a long time to plow the driveway to the road and the county road system didn't plow the highway for two days so it was hard to get into town. Snow is great when you don't have to go anywhere.

Jak widać na zdjęciach powyżej, nie było dużo śniegu w miejscu Żyliśmy, Górnym Półwyspie Michigan. W ciągu ostatnich dwóch dni 107 cm śniegu spadło i to winter wonderland. Oczywiście, to zajmuje dużo czasu, aby pług podjazd do systemu drogowego i drogi powiatowej nie orać autostradą na dwa dni, więc trudno było dostać się do miasta. Śnieg jest wielki, kiedy nie trzeba nigdzie iść.

Wednesday, November 12, 2014

Pain.

I had a rough day walking around because an old back injury came back last night and just standing up is a problem. I was hit by car when I was 18 and the doctor told me then that later on in life it would be a recurring problem and it is every now and then. Last night when I was showering I made a turn and felt a little pain and it just got worse overnight. Today, standing up or sitting down was a problem but I didn't let it stop us from our weekly Kandulski meeting, it was just painful getting into and out of the car. Hopefully it will clear up in the next few days.

Miałem ciężki dzień chodzą bo stara kontuzja pleców wrócił w nocy i po prostu na stojąco jest problem. I został potrącony przez samochód, gdy miałem 18 lat i lekarz powiedział mi wtedy, że później w życiu, że będzie to powtarzający się problem i to od czasu do czasu. Ostatniej nocy, kiedy byłem pod prysznicem zrobiłem obrót i czuł się trochę bólu i po prostu gorzej z dnia na dzień. Dzisiaj, stojąc lub siedząc był problem, ale nie pozwól mu powstrzymać nas od naszego tygodniowego spotkania Kandulski, że to tylko bolesne się do iz samochodu. Mam nadzieję, że będzie to wyjaśnić w ciągu kilku najbliższych dni.

Tuesday, November 11, 2014

History

 
This link was sent to me about the history of Poland and I thought it was worth sharing with those of you who are not really familiar with Polish history.  https://www.youtube.com/watch?v=3lSaYx6ttuE&list=PLoyg2K8-KjbU9W81hRvaF9T1mu71myqqQ#t=94

Of course today there was a big parade in Warsaw marking the event of Independence and we watched a little of it on TV.  Naturally it is a much bigger parade in Warsaw than in Poznań but still not as big as the Constitution Day parade in Chicago on May 3rd.

The day started out nice with sunshine but by 12:00 it was gone and the normal gray sky covered everything. We were going to go out but after the sun left we decided to stay home and study. I'm finally starting to feel a little knowledgeable about which pronoun to use in the different cases.

Ten link został wysłany do mnie o historii Polski i pomyślałem, że warto było dzielenie się z tych, którzy naprawdę nie są zaznajomieni z historią Polski. https://www.youtube.com/watch?v=3lSaYx6ttuE&list=PLoyg2K8-KjbU9W81hRvaF9T1mu71myqqQ#t=94

Oczywiście dziś nie była duża parada w Warszawie oznaczeniem zdarzenia Niepodległości i oglądaliśmy trochę z nim w telewizji. Oczywiście jest dużo większa niż w Warszawie parada w Poznaniu, ale wciąż nie tak duży jak parady Dzień Konstytucji w Chicago na 3 maja.

Dzień zaczął się miło ze słońca, ale przez 12:00 i został już normalny szare niebo pokryte wszystko. Mieliśmy zamiar iść, ale po zachodzie słońca opuścił zdecydowaliśmy się zostać w domu i badania. Jestem w końcu zaczyna się czuć trochę wiedzę o tym, które zaimkiem się do stosowania w różnych przypadkach.

Monday, November 10, 2014

Big day.

Tomorrow's the big Independence Day celebration so it's been a four day weekend for working people. We will be staying home and may way it on TV from the Warsaw station.

Jutro jest wielkie święto Dzień Niepodległości, więc to byłoa cztery dni weekend dla ludzi pracy. Będziemy się do domu i może tak to w telewizji ze stacji w Warszawie.

Sunday, November 09, 2014

Elite

Sunday morning and we started it off with rogale from the Elite bakery. This Wednesday on Nov. 11th is Independence Day in Poland but this whole week is also the consumption of the most famous pastry in our province, rogale. For those of you who don't know what they are I can only say that is in the shape of a croissant but filled with white poppy seed mixture and chopped nuts on the top. Of course we have had them from different bakeries and our opinion is that Elite makes the best. Fortunately, there is one right across the street from our flat.

Another gray day and the only trip outside was to Elite.  The rest of the day we stayed home, studied, watched the series, "Blacklist" and then studied some more.

Niedziela rano i zaczęliśmy go z Rogale z cukierni Elite. W środę na 11 listopada to Dzień Niepodległości w Polsce, ale cały ten tydzień jest równieżthe zużycie najsłynniejszego ciasta w naszym województwie, Rogale. Dla tych z Was, którzy nie wiedzą, co to mogę tylko powiedzieć, że jest w kształcie rogalika, ale wypełnione białym mieszaniną maku i posiekane orzechy na górze. Oczywiście mieliśmy je z różnych cukierni i nasza opinia jest taka, że Elite sprawiathe najlepsze. Na szczęście jest jeden po drugiej stronie ulicy od naszego mieszkania.

Kolejny szary dzień ithe tylko podróż na zewnątrz było Elite.TheResztę dnia mieszkaliśmy w domu, studia, oglądałem serial, "czarnej listy", a następnie studiował trochę więcej.

Saturday, November 08, 2014

Spanish

I had a nice meeting with a friend just returned from a 6 week intensive course of Spanish in Malaga and listened to his experience there. He thought it was excellent and hopes to go back next year for another 6 weeks. We know Malaga, been there three times, and like the city very much. He lived with a Spanish family during this time and thought that was very helpful in speaking Spanish outside of the school atmosphere. The school works in conjunction with Spanish families so that students who want to can also live in a Spanish surrounding all the time instead of dormitories. That way you are learning Spanish in school and get to use it in a home atmosphere. The families are aware at what level of Spanish you are and so talk to you at that level. That sounds like a good idea.

Next Saturday we are invited to a graduation of another acquaintance of ours that I met originally on the Conversation Exchange.  Since that time, Joan and I have had dinner with her twice and today she invited us to the event. It's being held in the Palace Działyński in the rynek so we know where it is.

Miałem miłe spotkanie z przyjacielem Właśnie wróciłem z 6 tygodni intensywnego kursu języka hiszpańskiego w Maladze i słuchałem tam jego doświadczenia. Myślał, że to doskonałe i ma nadzieję, że wrócimy w przyszłym roku na kolejne 6 tygodni. Wiemy, Malaga, był tam trzy razy, i jak miasto bardzo. W tym czasie mieszkał z hiszpańską rodziną i myślę, że była bardzo pomocna w mowie hiszpańskiego poza atmosferą w szkole. Prace szkolne w połączeniu z hiszpańskich rodzin, tak, że studenci, którzy chcą mogą żyć w otaczającym hiszpańskim cały czas zamiast akademików. W ten sposób uczą się hiszpańskiego w szkole i się go używać w domu atmosfery. Rodziny są świadomi, na jakim poziomie jesteś i hiszpańskim tak z tobą rozmawiać na tym poziomie. To brzmi jak dobry pomysł.

W najbliższą sobotę jesteśmy zaproszeni do ukończenia innego znajomości naszego, że spotkałem się pierwotnie na Conversation Exchange. Od tego czasu, Joan i ja mieliśmy kolację z nią dwa razy i dzisiaj ona zaprosiła nas do tego wydarzenia. Jest przetrzymywany w Pałacu Działyńskiego w Rynku, więc wiemy, gdzie jest.

Friday, November 07, 2014

Normal

Quiet day, nothing much new or exciting. Well.............maybe a little exciting for me because I was finally able to update my family history book and turn in into a PDF file so it will be easy to send through email. I'm hoping to persuade cousin Andrzej to translate it into Polish over the next 6 months if he has the time and is willing to do it. It's 85 pages long but only the first 50 need translation and not every page is completely filled with writing.

Spokojny dzień, niewiele nowego lub ekscytujące. Cóż ............. może trochę ekscytujące dla mnie, bo była w stanie zaktualizować historii rodzinnej książki i włączyć się w do pliku PDF, więc będzie łatwo wysyłać za pomocą poczty elektronicznej. Mam nadzieję przekonać kuzyna Andrzeja, by przełożyć je na język polski w ciągu najbliższych 6 miesięcy, jeśli ma czas i jest gotów to zrobić. To 85 stron, ale tylkothe pierwsze tłumaczenie 50 potrzeby i nie każda strona jest całkowicie wypełniona piśmie.

Thursday, November 06, 2014

Chicago.

Food shopping day today at Carrefour for the week, 99zl($33). That's not bad considering it's for 7 days. We didn't buy any extra's like kiełbasa or lunch meat so the bill was low.

From the city of Chicago we left 7 years ago I found a nice video about the city at ...........http://www.movoto.com/blog/opinions/chicago-stunning/  If you click on the first image and then when it starts, go to the bottom right of the page and click the 4 arrow icon to left of the word Vimeo to get a full screen view. It took Eric Hines two years to make this 4 minute video and I think it really good..

Żywność dzień dzisiaj w Carrefour zakupy na tydzień, 99zł ($ 33). To nie jest źle biorąc pod uwagę, że to przez 7 dni. Nie kupować żadnych dodatkowych jest jak kiełbasy lub mięsa na obiad, więc rachunek był niski.

Z miasta Chicago wyszliśmy 7 lat temu znalazłem piękny film o mieście w ........... http: //www.movoto.com/blog/opinions/chicago-stunning/ Jeśli kliknij pierwszy obraz, a następnie, kiedy zaczyna, przejdź do dolnej prawej strony i kliknij ikonę strzałki w lewo 4 tego słowa Vimeo, aby uzyskać pełny widok ekranu. Eric Hines zajęło dwa lata, aby to 4 minuty film i myślę, że to naprawdę dobry ..

Wednesday, November 05, 2014

Picture problem.

I had 2 people tell me they couldn´t see the Nov. 1-Golina pictures on my blog. When I made the álbum in Picasa, when it was finished it said ¨Redirecting this album" but I can see them when I click on the link.  Is there anyone else who can't see the pictures? I wrote to Picasa about this but don't have and answer yet.

I wrote the above message earlier and since then found the problem. It seems Google is trying to force people to use Google+ now and since they own Picasa they are redirecting new picture albums to that location. I don't use Google+ so the newly created albums are in limbo. I found a way around the problem by adding....?noredirect=1....to the url of the album and that makes it stay in Picasa. Cousin Andrzej checked and verified that he can see the album now. I guess Google never heard of the old adage...If it isn't broke, don't fix it.

Miałem dwa ludzie mówią mi niewdzięcznymi widzą zdjęcia 01 listopada-Golina na moim blogu. Kiedy zrobiłem album w programie Picasa, gdy skończył to powiedział przekierowanie ten album ", ale mogę je zobaczyć po kliknięciu na link. Czy jest ktoś, kto nie może zobaczyć zdjęcia? Napisałem o tym, ale Picasa nie mają i odpowiedzieć jeszcze.

Napisałem powyższy komunikat wcześniej i od tego czasu znalazłem problem. Wydaje Google stara się zmusić ludzi do używania teraz Google+ a ponieważ właścicielem Picasa przekierowanie nowe albumy obrazu do tej lokalizacji. Nie używać Google+, więc nowo utworzone albumy w stanie zawieszenia. Znalazłem sposób wokół problemu poprzez dodanie ....? Noredirect = 1 .... do adresu URL albumu i sprawia, że ​​pobyt w programie Picasa. Kuzyn Andrzej sprawdzane i weryfikowane, że może zobaczyć album teraz. Myślę, że Google nigdy nie słyszał stare powiedzenie ... Jeśli się nie zepsuło, nie naprawić.

Tuesday, November 04, 2014

Adobe.

I spent much of the day studying Polish and Spanish but also updating my family history book that I started writing some years ago. I had a problem with Adobe PDF file because I couldn't edit the book in that program because I don't have Adobe Pro, just Adobe reader, so I had to make it a MSN Word document, edit it in that program and then use it to make a PDF copy. It worked out OK but I couldn't get page numbers on the pages.  However, now at least it's updated with all the new information I have collected. It's 87 pages in length and I should print it out. The good thing about it now is that I can send the file to any relative who might have interest in our family history, unfortunately I haven't found one yet.

The weather has been good for the last couple of days and we're not into winter yet.

It's election time now in Poland and we have had a few people knock on our door to talk about their candidates.  I just tell them I don't speak or understand Polish and they quickly leave. It does matter to me who wins next years presidential election but since we can't vote anyway, there isn't anything we can do about it. I haven't read of any candidate I would vote for if I could vote.

Spędziłem większość dnia studiuje polski i hiszpański, ale także aktualizowanie historii mojej rodziny książkę, zacząłem pisać kilka lat temu. Miałem problem z Adobe PDF, bo nie mogłem edytować książkę w tym programie, bo nie mają Adobe Pro, tylko Adobe Reader, więc musiałem zrobić to dokument MSN programu Word, edytować go w tym programie, a następnie używać go, aby zrobił kopię w formacie PDF. Działało OK, ale nie mogłem się numery stron na stronach. Jednak, przynajmniej na razie nie jest to aktualizacja z wszystkich nowych informacji zebrałem. To 87 stron i należy wydrukować. Dobrą rzeczą jest to, że teraz mogę wysłać plik do dowolnego krewnego, który może mieć interes w historii naszej rodziny, niestety nie znalazłem jeden jeszcze.

Pogoda była dobra dla ostatnich kilku dni, a my nie jesteśmy w zimie jeszcze.

To czas wyborów w Polsce i mieliśmy kilka osób pukać do naszych drzwi, aby porozmawiać o swoich kandydatów. Po prostu powiedz im, że nie mówi lub rozumie po polsku i szybko opuścić. To ma dla mnie znaczenia, kto wygra następne lata wybory prezydenckie, ale ponieważ nie możemy głosować tak czy inaczej, nie jest coś, co możemy zrobić. Nie czytałem każdego kandydata będę głosować za, czy mogę głosować.

Monday, November 03, 2014

Normal?

Well, it feels like Monday. Started with a Spanish conversation at 9:00, then Polish at 10:00. a two hour break and then 2 more Polish conversations. I'm trying to limit myself to 2 conversations a day but so far unsuccessfully. Tonight I have another conversation with cousin Andrzej at 7PM. We usually try to talk twice a week and help each other with our native languages.

Thought about Christmas today and so far we have no plan for that holiday.

Cóż, to czuje się jak w poniedziałek. Zaczęło się od rozmowy o 9:00 hiszpańskiej, a następnie Polskiego o godzinie 10:00.Przerwa na dwie godziny, a potem jeszcze 2 polskie rozmowy. Staram się ograniczyć się do dwóch rozmów dziennie, ale jak dotąd bezskutecznie. Dziś wieczorem mam innego rozmowa z kuzynem Andrzejem na godzina dziewiętnasta. Zwykle staram się mówić dwa razy w tygodniu i pomagać sobie nawzajem w naszych ojczystych językach.

Myśli o Bożym Narodzeniu dzisiaj i do tej pory nie mamy żadnego planu dla tego urlopu

Sunday, November 02, 2014

Rest day.

Ah, a true day of rest, no conversations, no meetings, no getting up early How nice! I have to admit I was a little tired from yesterday with the driving and long day. However, it's not a complaint as I like that day very much, especially when I meet cousins I haven't seen in a long time.  Of course, a day of rest doesn't mean no studying of Polish and Spanish, that would be like not breathing during a day. I still have the usual new 50 words or more to learn for Polish and then listening to Spanish.  Yesterday was good for that while we were driving to Golina and back, 1 hour or more each way, because I have the Spanish on DVD and usable in the car player. No books are needed, just listen and repeat the words and sentences. Joan decided to clean the shower today and is now listening to Spanish while she cleans. We had a dripping faucet that made a stain on the floor of the shower and it's been hard to remove it but it gets better each time she cleans it.

We decided to start keeping track of all expenses during each month to make sure we don't exceed our reduced income. I think it's a good idea now. I made up a spreadsheet in Open Office program for it and I'll make entries whenever we spend anything.

Ach, prawda, dzień odpoczynku, żadnych rozmów, żadnych spotkań, nie trzeba wstawać wcześnie, jak miło! Muszę przyznać że byłem trochę zmęczony wczoraj z jazdy i długim dniu. Jednak to nie jest narzekać jak mi się podoba bardzo dużo, zwłaszcza, gdy spotykam kuzynów nie widziałem od dłuższego czasu. Oczywiście, dzień odpoczynku nie znaczy nie studiuje z polskim i hiszpańskim, że "będzie jak nie oddycha w ciągu dnia. I wciąż mają zwykle nowe 50 więcej słów lub do nauki języka polskiego dla I Następnie słuchając hiszpańskiego. To było dobre dla wczoraj podczas jazdy do Golina Byliśmy iz powrotem, 1 godzinę lub więcej, każdy sposób, ponieważ mam hiszpańskiego na DVD i użyteczny w odtwarzaczu samochodowym. Książki nie są potrzebne, tylko słuchać i powtarzać słowa i zdania. Joan Postanowił oczyścić prysznic dzisiaj i teraz słuchając hiszpańskiego, podczas gdy ona sprząta. Mieliśmy kapie kran To wykonany plamę na podłodze pod prysznicem i to było trudne do usunięcia, że będzie lepiej bramkę każdym razem, gdy czyści go.

Postanowiliśmy rozpocząć śledzenie wszystkich frais aby kwaśny co miesiąc nie przekraczają nasze mniejsze dochody. Myślę, że to dobry pomysł, teraz. I składa się z arkusza kalkulacyjnego w programie Open Office dla niego i zrobię wpisy gdy wydamy nic.