Thursday, November 06, 2014

Chicago.

Food shopping day today at Carrefour for the week, 99zl($33). That's not bad considering it's for 7 days. We didn't buy any extra's like kiełbasa or lunch meat so the bill was low.

From the city of Chicago we left 7 years ago I found a nice video about the city at ...........http://www.movoto.com/blog/opinions/chicago-stunning/  If you click on the first image and then when it starts, go to the bottom right of the page and click the 4 arrow icon to left of the word Vimeo to get a full screen view. It took Eric Hines two years to make this 4 minute video and I think it really good..

Żywność dzień dzisiaj w Carrefour zakupy na tydzień, 99zł ($ 33). To nie jest źle biorąc pod uwagę, że to przez 7 dni. Nie kupować żadnych dodatkowych jest jak kiełbasy lub mięsa na obiad, więc rachunek był niski.

Z miasta Chicago wyszliśmy 7 lat temu znalazłem piękny film o mieście w ........... http: //www.movoto.com/blog/opinions/chicago-stunning/ Jeśli kliknij pierwszy obraz, a następnie, kiedy zaczyna, przejdź do dolnej prawej strony i kliknij ikonę strzałki w lewo 4 tego słowa Vimeo, aby uzyskać pełny widok ekranu. Eric Hines zajęło dwa lata, aby to 4 minuty film i myślę, że to naprawdę dobry ..

No comments: