Thursday, September 30, 2010

Alhambra 1

I was able to walk today so we went to the Alhambra today for our first  of two visits.  Today we visited the outside of the palaces, gardens, walkways.  Everything but the Nasrid Palace, the Generalife and the Alcazaba was visited and photographed by us. 

It was a beautiful day and we arrived at 8:30AM, got our tickets for tomorrows visit and then started to explore the place.  It has changed tremendously since I was there 48 years ago.  Now there are so many gates of places you cannot go to, so many touristy cafes and card shops and, of course, no one actually lives there like they did before.  Views I had to the city below are now hidden by the growth  of the trees but there are still many spectacular scenes to be seen.  We saw many of them and Joan was thrilled with what we have seen so far.  Tomorrow will be even better.

Tonight we went to a little square near the cathedral for dinner of Paella and to drink a special toast to someone who knows who they are.  One interesting thing I forgot to mention in yesterdays pictures was the medieval spice shop where there were many for sale in a little side street. There were so many spices I never heard of.

I była w stanie chodzić dzisiaj tak poszliśmy do Alhambry dziś do naszego pierwszego z dwóch wizyt. Dzisiaj byliśmy na zewnątrz pałace, ogrody, chodniki. Wszystko jednak Nazaries Palace, Generalife i Alcazaba odwiedził i sfotografowana przez nas.

To był piękny dzień i dotarliśmy na 08:30, ale nasze bilety na jutro odwiedzić, po czym zaczął badać miejsce. Sytuacja zmieniła się ogromnie, ponieważ byłem tam 48 lat temu. Teraz jest tak wiele bram miejsc nie można wejść do tak wielu kawiarni i sklepów turystycznych karty i, oczywiście, nikt nie mieszka tam rzeczywiście są takie, jak przedtem. Widok miałem na miasto są teraz ukryte przez wzrostu drzew, ale nadal istnieje wiele spektakularnych scen widać. Widzieliśmy wiele z nich i Joan była bardzo szczęśliwa z tego, co widzieliśmy do tej pory. Jutro będzie jeszcze lepiej.

Dziś poszliśmy do małego placu w pobliżu katedry na kolację paella i pić specjalny toast na cześć kogoś, kto wie, kim są. Interesującą rzeczą Zapomniałem wspomnieć w wczorajsze zdjęcia był średniowieczny przyprawy sklep, gdzie było wiele na sprzedaż w małej, bocznej uliczce. Było tak wiele przypraw nigdy nie słyszał.

Wednesday, September 29, 2010

Why me?

Yes, why me? We started our day in Granada by going by the strike area on our way to the University of Granada.  There were about 200 people gathered in an area and police nearby.  We passed them and walked up the long hill to the University to take a look at this old place.  Very beautiful with nice courtyards and halls.  We sat outside on a bench for a while and watched different nationalities of students going by.

Back down the hill the strikers were going from business to business chanting that the business should close for the day.  In some cases it worked, for a little while, until the strikers were gone and then the businesses reopened.  Riot police arrived, got dressed for the occassion but there was no trouble.

We walked toward the main cathedral but found it close until 4PM so we went into a little shop for Joan to buy a t-shirt from Granada and two postcards.  I bought a book I had a long time ago, Tales of the Alhambra.  That's when it happened to me.

As I stepped down the slippery stair my feet flew out from under me and I landed, full force, on my back.  My screams of agony drew a quick crowd and I laid on the ground in pain.  There was a doctor passing by and he came to my rescue, called an ambulance and began to examine me.  Ten minutes later he said he thought I would be OK just very sore in my back from the force of the fall.  He managed to get me up and walking and by the time the ambulance arrived I told them I would be fine, thanked them and told them they could leave.  They said if the pain got stronger tonight I should go immediately to the hospital and I will but for now it is just difficult to lay down or walk a lot.  Hopefully, it will get better overnight as tomorrow is our day for the Alhambra visit.  Again, I ask the question..............why me?

Tak, dlaczego ja? Zaczęliśmy dzień w Granadzie, przechodząc przez obszar strajku na naszej drodze do Uniwersytetu w Granadzie. Było około 200 osób zebrało się w okolicy i policji w pobliżu. Mijamy je i podszedł długo wzgórza na Uniwersytecie spojrzeć na to stare miejsce. Bardzo piękne z miłą dziedzińce i sale. Siedzieliśmy na ławce na zewnątrz przez chwilę i patrzył różnych narodowości przez studentów wyjeżdżających.

W dół wzgórza strajkujących będzie od firmy do firmy śpiewanie, że firma należy zamknąć na dzień. W niektórych przypadkach to działało, na chwilę, aż do strajku nie było, a następnie ponownie przedsiębiorstw. Riot policji przybył ubrany na tę okazję, ale nie było kłopotów.

Szliśmy w kierunku głównego katedry, ale stwierdziła, że w pobliżu aż godzina szesnasta więc poszliśmy do sklepiku dla Joan kupić t-shirt z Granada i dwie pocztówki. Kupiłem książkę miałem dawno temu, Tales of the Alhambra. Wtedy stało się dla mnie.

Jak ustąpił śliskie schody nogi wyleciały spod mnie i wylądował, pełne życie, na plecach. Moje krzyki agonii zwrócił szybkie tłum i kładzie się na ziemi w bólu. Nie było lekarza przechodzi i przyszedł mi na ratunek, wezwała pogotowie i zaczął mnie zbadać. Dziesięć minut później powiedział, że myślałem, że się bardzo OK tylko ból w plecach od siły upadku. Udało mu się mnie i pieszo, a do czasu pogotowia przyjechał Powiedziałem im, że będę w porządku, podziękował i powiedział im, mogą odejść. Powiedzieli, że jeśli ból się silniejszy dziś mam iść natychmiast do szpitala i będę, ale na razie jest to po prostu trudno jest ustalić czy dużo chodzić. Mamy nadzieję, że będzie lepiej na noc, jutro jest nasz dzień na wizytę Alhambra. Ponownie zadam pytanie .............. dlaczego ja?

Malaga to Granada

 Hotel
 View from Bedroom of Malaga
 Strike
 Market
 Cathedral in Malaga
Well, after yesterdays great post about what a good day it was when we first woke up in Malaga
until we talked to the receptionist at the desk, that's when the roof caved in. Let me back track to the start of our trip.

Monday we went to the train station in Poznan and watched the departure board for the track our train
to Wroclaw would leave from. It was to leave at 9:45AM but the departures were listed up to 10:30AM without our train. Something was wrong! I went to the service desk and spoke to the same clerk that sold me the ticketlast week. He checked his schedule and said there was no such train, he made a mistake but he couldbook us on a train at 10AM with 5 stops to Wroclaw so we took it.

We arrived in Wroclaw and had some lunch before our flight was to leave. At the airport our scheduled flight with our reserved seats was an hour and a half late and when we boarded the plane it was announced there were no reserved seats, take whatever you can find. It was like being put into a sardine can where you had no chance to move in your seat. Ryanair was cheap but so was the service. They sold beer and alchohol, sweep stakes tickets, lottery tickets, sport watches and anything else they could to try and get you to buy something. I made the mistake of buying a half liter of water for 4 Euro's, that's more than 12 zl for a small bottle. It was truly highway robbery..

We arrived in Malaga to fantastic weather, got to our hotel, woke up, felt great and then went down to the reception desk when it happened. The clerk asked if we were going anywhere on 29th and we said yes we had bus tickets to Granada and tickets on the 30th to see the Alhambra. That's when she informed us there was going to be a general strike in all Spain by all workers and nothing would be going anywhere. We, of course, freaked out not knowing what to do. We tried calling the bus company but there was no answer. The station was a ten minute walk,  if you knew your way, so we decided to go there, It took us an hour to get there only to hear the lady say yes there would be no movement of busses throughout all Spain. We could wait until Wednesday for the bus or we could reschedule our bus for Tuesday night. But we already had Monday and Tuesday's hotel paid for and no reservation in Granada for Tuesday.

Back at the hotel the clerk said they would not refund the Tuesday fee because it was too short of a notice even though the strike was not of our doing. We couldn' stay in the hotel and miss our Wednesday at the Alhambra so we went back to the bus station, changed our tickets for 7PM Tuesday night, found a hotel in Granada that would take an immediate reservation and told the hotel in Malaga we had to leave even though we had to pay for a night we wouldn't be there. She talked to the owner about our situation and he said we didn't have to pay for Tuesday night, probably because we are coming back there on Saturday.

At 6PM we went to the bus station, got on the bus and arrrived in Granada at 9PM. This pension, called Pension AB is probably the worst we've stayed in. It has no hot water, one overhead light, in not a good neighborhood noisy voices outside the window and in general a place I would never stay in again. But we are here for only one night and then we move to the place we have already booked, we just may have to walk there tomorrow because of the strike. Check out CNN news, I'm sure you will see something about it.

We did, after all the stress filled day, manage to see the cathedral, a magnificent structure in the pictures. The day itself was beautiful, just a little overidden by the consequences of the strike and all the changes we had to make but Spain is beautiful. We love it.

Cóż, po wczorajszym wielki post o tym, co dobry dzień to było, kiedy pierwszy raz obudził się w Maladze do rozmawialiśmy recepcji przy biurku, to kiedy dach się zapadł w Niech mnie utwór na początek naszej wyprawy.

Poniedziałek poszliśmy do dworca kolejowego w Poznaniu i patrzył pokładzie wyjścia do śledzenia naszego pociągu do Wrocławia z pozostawi. To było zostawić na 09:45, ale odstępstwa zostały wymienione do 10:30 bez naszego pociągu. Coś było nie tak! Poszedłem do punktu serwisowego i mówił do tego samego urzędnika, który sprzedał mi tydzień ticketlast. Sprawdził on jego harmonogram i powiedział, nie było takiego pociągu, popełnił błąd, ale on couldbook nas w pociągu przy 10AM z 5 przystanków do Wrocławia więc wzięliśmy ją.

Przyjechaliśmy we Wrocławiu i miał lunch przed nami lot do urlopu. Na lotnisku zaplanowanych lotów z naszymi miejscówkami było półtorej godziny późno, a kiedy weszli na pokład samolotu zostało ogłoszone, nie było miejsca rezerwowane, weź cokolwiek można znaleźć. To było jak oddaniem do sardynek może gdzie nie ma żadnych szans, aby przejść na siedzeniu. Ryanair tanie, ale tak byli usługa. Sprzedawali piwo i alkohol, bilety stawki cyklu, losy na loterię, zegarków sportowych i wszystko, co mogli, aby spróbować i dostać się do zakupu czegoś. Zrobiłem błąd zakupu pół litra wody na 4 Euro jest, że więcej niż 12 zł za małą butelkę. To było naprawdę rozbój autostrady ..

Przyjechaliśmy w Maladze do fantastycznych pogoda, ale do naszego hotelu, obudziłem, czułem się świetnie, a następnie poszedł do recepcji, kiedy to się stało. Urzędnik zapytał, czy jedziemy w dowolnym miejscu na 29 i powiedzieliśmy tak mieliśmy bilety na autobus do Granady i bilety na 30, aby zobaczyć Alhambra. To, kiedy poinformował nas, że to będzie strajku generalnego w całej Hiszpanii przez wszystkich pracowników i nic nie mogło się nigdzie. My, oczywiście, nie zwariowałam wiedząc, co robić. Staramy się, dzwoniąc do firmy autobusowej, ale nie było odpowiedzi. Stacja była dziesięć minut spacerem, gdybyś wiedział, że na swój sposób, więc zdecydowaliśmy się pójść tam, zajęło nam godzinę, żeby nie tylko usłyszeć pani powiedzieć tak nie będzie ruch autobusów całej Hiszpanii. Możemy czekać do środy na autobus lub moglibyśmy przełożyć nasz autobus na wtorek w nocy. Ale my już hotel poniedziałek i wtorek w zapłacone i zastrzeżeń w Granada na wtorek.

Po powrocie do hotelu urzędnik powiedział, że nie będzie zwrotu opłaty wtorek, ponieważ był zbyt krótki, ogłoszenia, mimo że strajk nie nasza zasługa. Mamy mógłbym zatrzymać się w hotelu i zapomnij o Środa w Alhambra więc wróciliśmy do dworca autobusowego, zmieniły nasze bilety na godzina dziewiętnasta wtorek wieczorem, znaleźli w hotelu Granada, które będzie się natychmiastowej rezerwacji i powiedział w hotelu Malaga mieliśmy opuścić nawet jeśli mieliśmy zapłacić za noc nie będzie tam. Mówiła do właściciela o naszej sytuacji i on powiedział, że nie muszą płacić za wtorek wieczorem, prawdopodobnie dlatego, że wracamy tam w sobotę.

Przy 6PM poszliśmy do przystanku autobusowego, dostałem się na autobus i arrrived w Granadzie, godzina dwudziesta pierwsza. Pensjonat ten, zwany Pension AB to chyba najgorsze mamy przebywał w. Nie ma ciepłej wody, jeden nad głową światła, nie w hałaśliwym otoczeniu dobre głosy za oknem i ogólnie miejsce nigdy nie zatrzymać się ponownie. Ale jesteśmy tu tylko jedną noc, a następnie przenosimy się do miejsca już zarezerwowane, po prostu może chodzić tam jutro z powodu strajku. Sprawdź wiadomości CNN, jestem pewien, że można zobaczyć coś na ten temat.

Zrobiliśmy przecież stres wypełnione dni, zarządzać, aby zobaczyć katedrę, wspaniałą strukturę w zdjęcia. Samego dnia była piękna, tylko trochę overidden skutkami strajku i wszystkie zmiany trzeba było zrobić, ale Hiszpania jest piękna. Kochamy go.

Tuesday, September 28, 2010

Buenas Dias from Spaiin.

Yes, we made it successfully after a few delays and I just woke up to a beautiful, sunny, 78F in Malaga overlooking part of the city. I'll tell you more later but right now Joan is ready and we're going for our first breakfast and walk in Spain.  YIPPEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

English to Polish translation


Tak, udało się z powodzeniem po kilku opóźnień i się obudziłem w piękny, słoneczny, 78f w Malaga widokiem części miasta. Powiem ci więcej później, ale już teraz jest gotowy Joan i jedziemy do naszego pierwszego śniadania i chodzić w Hiszpanii. YIPPEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Sunday, September 26, 2010

Short time.

The time is getting short and I will soon pack up this laptop and see if I can take it with me.  Tomorrow I will not be here but I am hoping to meet the bag restrictions with the laptop and write on Tuesday.

Don't forget about Bree, I reposted yesterdays blog after a reader told me about the dumb mistake I made leaving out the mailing address to her school.  It is posted now.

Czas dostaje się krótko i wkrótce będę pakować tego laptopa i zobaczyć, czy mogę zabrać ze sobą. Jutro nie będę się tutaj, ale mam nadzieję, że do spełnienia ograniczeń torby z laptopem i pisać na wtorek.

Nie zapomnij o Bree, I zamieszczać wczorajsze blog po lektor opowiadał mi o głupi błąd zrobiłem pozostawiając na adres pocztowy do szkoły. Jest teraz wysłana.

Saturday, September 25, 2010

The house and..Let's help Bree.
Autumn is here as witnessed by the golden rod in all the fields and some trees already changed in colors.

The house I was talking about is not ready for building, it is a future house for 2020 but in talking with the representative inside the house there is no heating system yet for this type of house.  It is only an idea of a modular design.  I think it would be more likely suited to places like Spain with much warmer climates than Poland.  Many houses here are built from bricks or concrete blocks and it seems unlikely that will give way to glass houses.  Then there is also the issue of privacy in glass houses and that is another factor against the average person building such a house.  Also cost is a factor although I could not be told what the cost would be.  You can see more of the house in the slideshow. 

Actually it is part of an exhibition called Wielkopolska House 2020.  It's about modules for future use but it also includes new designs in furniture and appliances.  Some of these you can view in the slideshow.  The exhibition brings together students and graduates from three different Poznań universities, the Poznań University of Technology, the Poznań University of Life Sciences and the Academy of Fine Arts.  All in all, it was worth the trip back to the Plac on such a beautiful day, Perfect Day 5.

Young cousin, Bree Dittenber from Michigan, is in a contest in one of her classes in school to see who can get the most post cards and from the farthest distance away.  We can help her win if you send a postcard from wherever you are now.  Joan and I will help by sending a card Monday from Poznań and Wednesday from Malaga and Granada, Spain.
Freeland Middle School
C/O Bree Dittenber
C/O Mr. Townsend
8250 Webster Rd.
Freeland, MI 48623

Jesień jest tutaj asa świadczy złoty pręt we wszystkich dziedzinach, a niektóre drzewa już zmianie kolorów.

W domu, o czym mówiłem nie jest gotowa do budowy, to jest przyszłość domu w 2020 r., ale rozmowy z przedstawicielem w domu nie ma ogrzewania jeszcze do tego typu domu. To jest tylko pomysł na modułową. Myślę, że byłoby to bardziej prawdopodobne, nadaje się do miejsc takich jak Hiszpania z dużo cieplejszym klimacie niż Polska. Wiele domów tutaj są zbudowane z cegieł i bloczków betonowych i wydaje się mało prawdopodobne, że ustąpią szklane domy. Pozostaje jeszcze kwestia prywatności w szklanym domu i jest to kolejny czynnik przed przeciętny człowiek budowy takiego domu. Również koszt jest czynnikiem, choć nie powiedział, jakie mogą być koszty będzie. Możesz zobaczyć więcej z domu w pokazie slajdów.

W rzeczywistości jest to część wystawy w Wielkopolsce Dom 2020. Chodzi o moduły do wykorzystania w przyszłości, ale także nowe wzory mebli i sprzętów. Niektóre z nich można oglądać w pokazie slajdów. Wystawa skupia studentów i absolwentów trzech uczelni Poznania, Politechniki Poznańskiej, Poznań Uniwersytetu Przyrodniczego i Akademii Sztuk Pięknych. W sumie, to było warte podróży z powrotem na Plac na tak piękny dzień, Perfect Day 5.

kuzyn Bree Dittenber z Michigan, w konkursie w jednej z jej klas w szkole, aby zobaczyć, kto może uzyskać jak najwięcej kartek pocztowych, a najdalej od odległości. Joanna i ja będziemy pomóc jej wygrać, jeśli wysłać pocztówkę z gdziekolwiek jesteś teraz. Pomożemy przez wysłanie karty poniedziałek od Poznania i środę od Malaga i Granada, Hiszpania.

Friday, September 24, 2010

PD 3 !!

Yes, definitely another great day here in beautiful Poznań.

We had to go to the bank today and were amazed by the model of a new type of home for building in Poland.  I didn't have my camera, so no pictures, but I'll go back tomorrow and take some.  It's like a Mies van der Rohe house with glass all around and I wonder how it is heated economically.  It's got a solar panel on top with a small wind generator.  It's interesting to see something this modern sitting in Plac Wolnośći. I've always loved architecture, Frank Lloyd Wright being my favorite.  When we lived in the U.S. we drove to different times to Pennsylvania just to see his house called "Falling Water".

Tak, zdecydowanie inny wielki dzień tutaj w pięknym Poznaniu.

Musieliśmy pójść do banku dziś i dziwili się wzorem nowego typu domowego do zabudowy Polska. Nie miałem aparatu, więc nie ma zdjęcia, ale wrócę jutro i trochę. To jak Mies van der Rohe domu całym ze szkła i zastanawiam się jak to jest ogrzewany ekonomicznie. It's got kolektorów słonecznych na górze z małym generator wiatru. To ciekawe, aby zobaczyć ten nowoczesny coś siedzi w Plac Wolności. Zawsze uwielbiałem architektury, Frank Lloyd Wright jest moim ulubionym. Kiedy mieszkaliśmy w USA pojechaliśmy do różnych okresach do Pensylwanii, by zobaczyć jego domu o nazwie "Falling Water".

Thursday, September 23, 2010

Perfect day 2!!

Yes, a repeat of yesterday. Give me this for the next 6 months and that would be great.

Short time left before our trip and everything is almost done, ready, waiting and counting the days.  Still haven't figured out if I will be able to fit the laptop into the weight restrictions so I may be absent here for a week once we leave.  I haven't given up hope on it yet and probably won't know just before we leave. It's like a part of me now because it is so useful in communicating and blogging I'll be somewhat lost without it.  That's a pretty sad statement to make, "I'm lost without my computer".

I did some more research on LCD vs. Plasma TV's and I'm fairly convinced LCD is the better way to go.  We saw Z's yesterday and it looked good.  He also had a good speaker system set up with the TV, surround sound, and it makes a big difference.  Almost like being in a cinema.  We've made 4 trips to Saturn (No, not the planet).  It's a store like Best Buy with a million TV's to look at.

Tak, powtarzam od wczoraj. Daj mi to przez następne 6 miesięcy, i że byłoby świetnie.

Mało czasu pozostało do naszej podróży i wszystko jest prawie gotowe, gotowe, czeka i liczy dni. Jeszcze nie zorientowali się, jeśli będę w stanie dopasować laptop do ograniczenia masy więc może być nieobecny tu raz na tydzień wyjeżdżamy. I nie dały nadzieję na to jeszcze i pewnie nie będzie wiedział, tuż przed wyjazdem. To tak, jakby część mnie teraz, bo to jest tak przydatne w komunikacji i blogów będę nieco straciła bez niego. To bardzo smutne, aby oświadczenie, jestem zagubiony bez mojego komputera ".

Zrobiłem kilka badań na temat LCD vs Plazma TV i jestem prawie przekonany, LCD jest lepsze do zrobienia. Z widzieliśmy wczoraj i wyglądało to dobrze. Miał też dobre głośniki utworzone z TV, dźwięk, i to robi dużą różnicę. Jest prawie jak w kinie. Mamy dokonane 4 wycieczki do Saturn (Nie, nie planet). Jest to sklep jak Best Buy z miliona TV przyjrzeć.

Wednesday, September 22, 2010

Perfect day!!

The most perfect autumn day started and ended with clear skies, sun and perfect temperature. Fortunately we had things to do so we were out of our flat all day, at the eye doctor, at Z's and then finished off the afternoon in the rynek, our favorite past time. Soon enough it will close, the outside cafe, so we had to take advantage of today.

The Sting concert was an immense success, nothing but good reports in the local media.

University starts next week so the streets are once again filling up with students.  Cousin Marciń Kupiński found a place to live so he will be ready when school starts.

Speaking of a place to stay, a young cousin here needs a place to stay for a week so he will stay in our flat while we are gone.  It works out just great.

Najbardziej idealny dzień jesieni rozpoczęła się i zakończyła w czyste niebo, słońce i temperatura idealna. Na szczęście mieliśmy co do tego byliśmy z naszego mieszkania przez cały dzień, u lekarza oka, na Z, a potem wykończyła po południu w Rynku, nasz ulubiony czas w przeszłości. Niedługo będzie w pobliżu, poza kawiarnia, więc musieliśmy skorzystać z dzisiaj.

Koncert Stinga był ogromny sukces, tylko dobre raporty w lokalnych mediach.

Uniwersytet rozpoczyna się w przyszłym tygodniu na ulicach więc po raz kolejny wypełni się ze studentami. Kuzyn Marciń Kupiński znaleźć miejsce do życia, tak on będzie gotowy, kiedy zaczyna się szkoła.

Mówiąc o miejsce na nocleg, młody kuzyn tutaj potrzebuje miejsca do pobyt o tydzień, tak będzie pobyt w naszym mieszkaniu, a my nie ma. Działa obecnie po prostu wspaniały.

Tuesday, September 21, 2010

Found it!

I can't believe the box was right in front of us and we didn't see it until today. There was a small paper on top of it and so I looked at the paper and not what was underneath it.  Glad that's over, it was frustrating.

Today was the day we chose to pull out the dead flower plants in the balcony boxes and take them all to the garbage.  It took us about 2 hours to do that, clean the balcony and think about whether or not we want to go through this again next year.  The flowers were nice while they lasted but it is worth the time and money to do it again next year.  We'll see.

Tomorrow Joan goes to the eye doctor to have her eye checked again and then at 3PM we're going to Z's flat for coffee.  Also we have to go to the train station to buy our tickets to Wrocław.

Watched an amazing video of a little Korean girl playing guitar so I included it in todays blog. It was sent to me by cousin Tom Burzycki's wife, Ann.

Nie mogę uwierzyć polu był tuż przed nami i nie widzieliśmy go do dziś. Był mały papieru na nim i tak spojrzał na papier, a nie to, co było pod spodem. Zadowolony, że w ciągu, to było frustrujące.

Dziś był dzień zdecydowaliśmy się wyciągnąć martwych roślin kwiatowych na balkonie pola i ich wszystkich do śmieci. Zajęło nam to około 2 godzin do tego, czyste balkon i zastanowić się, czy chcemy, czy nie przejść przez to jeszcze raz w przyszłym roku. Kwiaty były ładne, podczas gdy trwało, ale warto ten czas i pieniądze, aby zrobić to ponownie w przyszłym roku. Zobaczymy.

Joan jutro idzie do okulisty, aby jej oko ponownie sprawdzane, a następnie przy 3PM będziemy płaski Z dla kawy. Też musimy iść na dworzec kupić bilety do Wrocławia.

Oglądałem niesamowity film trochę Koreański dziewczyna gra na gitarze więc włączyła je w dzisiejszym blogu. Zostało wysłane do mnie kuzyn żony Toma Burzycki's, Ann.

Monday, September 20, 2010

Frustration...........................

Did you ever put something away for safe keeping and then couldn't find it?  Joan and I have been searching our flat all day looking for a little box that we have some things in but can't find it anywhere.  We've searched everywhere twice and three times and still can't find the box.  It's driving us crazy because we know we kept it but now we can't find it.  Very frustrating.  That has pretty much been our day today, search, search, search.

Here are some new pictures of cousin Luka and daughter, Rózia.

Czy kiedykolwiek coś od wprowadzenia na przechowanie i potem nie mógł go znaleźć? Joan i ja szukając naszego mieszkania przez cały dzień szuka małe pole, że mamy pewne rzeczy w ale nie może go znaleźć wszędzie. Wyszukiwanie wszędzie mamy dwa razy i trzy razy i nadal nie możesz znaleźć pudełka. To szalone jazdy nas bo wiemy, trzymaliśmy, ale teraz nie możemy go znaleźć. Bardzo frustrujące. , Który prawie był nasz dzień dzisiaj, szukaj, szukaj, szukaj.

Sunday, September 19, 2010

Clock 2

I took back the clock and was happy that it was easy to return it without any problems.  We went to Media Market and found just what we were looking for.  It was about the same price,45zl, as the other one but there was no voice to listen to plus the light comes on when you touch it and goes off in 10 seconds.  It's made by Hama, a company that makes many different kind of digital clocks.  It's battery operated so we will see how long the last before needing to be replaced.  We also looked at TV's because we have had a little trouble with ours lately and just wanted to see the newer ones.  They are all very thin screened now and range in price from 1000 to 11,000 zl.  I can't imagine spending 11,000 zl for a TV but someone must be buying them.  The picture on the screen is really superb on most of them and even the movie "Avatar" looks good on the bigger screens. Before we would buy another TV, first we would see what the repair cost will be for ours since it is out of warranty.

With only 7 days left before we leave for Spain, I thought it was time to take the balcony chairs in and put them in storage until next year.  It's getting a little chilly to be sitting outside now and winter is not far off.  It looks a little bare without the chairs and definitely in need of a sweeping.Wziąłem z powrotem zegar i był szczęśliwy, że łatwo było go zwrócić bez żadnych problemów. Poszliśmy do Medii Rynku i znalazłem tylko to, czego szukasz. To było o takiej samej cenie, 45zl, a druga, ale nie było głosu słuchać plus światło zapala się, gdy dotknąć i gaśnie w 10 sekund. To przez Hama, firma, która sprawia, że wiele różnego rodzaju cyfrowe zegary. To baterie więc zobaczymy jak długo przed ostatnim konieczności ich wymiany. Również spojrzał na TV, ponieważ mieliśmy trochę problemów z naszymi ostatnio i po prostu chciałem zobaczyć nowsze. Wszystkie one są bardzo cienkie i zakres kontroli teraz w cenie od 1000 do 11,000 zł. Nie wyobrażam sobie, wydatki 11.000 zł na TV, ale ktoś musi być ich kupnem. Obraz na ekranie jest naprawdę wspaniały na większość z nich, a nawet filmu "Avatar" wygląda dobrze na większych ekranach. Zanim kupimy inny TV, najpierw chcemy zobaczyć, co koszt naprawy będzie za nasze, gdyż jest już na gwarancji.


Z tylko 7 dni pozostało przed wyjazdem do Hiszpanii, myślałem, że to czas na balkonie w fotelu i umieścić je w pamięci do następnego roku. Robi się trochę chłodno, że siedzę teraz na zewnątrz i zimą nie jest daleko. Wygląda to trochę urodziła bez krzesła i na pewno potrzebuje zamiatania.

Saturday, September 18, 2010

Clock

Nice day today, partly sunny, 15c and little wind so we went to our favorite place to see what's happening in the rynek.  It's the day of the new busses made by Solaris.  They are hybrid busses and they had one in the rynek for people to see.  The combination of gas/electric will be better than the old ones and I think they have 45 on order.  The rynek was filled with people. We had coffee, walked around a bit and then went to Saturn to buy a digital clock for the bedroom.  It was hard to find just a clock, most of them were clocks with weather stations included but we found one and bought it.  After getting home we discovered it was a talking clock also and when you wanted to illuminate the time, a voice came on and told the time and weather.  The only problem is that it is in German :-(  I think we will take it back tomorrow.

Tonight we will return the church that was holding English masses and see if they have resumed them now the school is back in session.

Mily dzien, Pogodnie, 15c i lekki wiatr, więc poszliśmy do naszego ulubionego miejsca, aby zobaczyć co się dzieje na Rynku. Jest to dzień nowych autobusów przez Solaris. Są to hybrydowe autobusy i oni mieli jeden na rynek dla ludzi, aby zobaczyć. Mieszanina gazowa / elektryczna będzie lepsze od starych, i myślę, że ma 45 na zamówienie. Rynek był pełen ludzi. Mieliśmy kawę, chodził nieco, a następnie udał się do Saturn kupić zegar do sypialni. Trudno było znaleźć tylko zegar, większość z nich zegary z stacji meteorologicznych włączone, ale znaleźliśmy jeden i kupił ją. Po zdobyciu domu odkryliśmy, że to zegar mówić również, kiedy chciał i do oświetlania czasu, na głos i powiedział, czasu i pogody. Jedynym problemem jest to, że w języku niemieckim :-( Myślę, że to zabrać jutro.


Dziś wracamy do kościoła, że trzymał angielski mas i sprawdzić, czy mają one wznowione je teraz w szkole jest już w sesji.

Friday, September 17, 2010

Gołąbki

Great surprise given to us by a friend, Goląbki for dinner.  Gołabki  are a form of cabbage rolls. They are a traditional Polish dish made from lightly boiled cabbage leaves, which are wrapped in a parcel-like manner around minced pork or beef meat, chopped onions and/or rice or barley; most often baked and refried in a spicy or sweet-and-sour tomato sauce.  We didn't have anything special planned for tonights dinner so this was certainly a treat from Renata.

Wielka niespodzianka danym nam przez znajomego, gołąbki na obiad. Gołąbki są formą gołąbki. Są to tradycyjne naczynie wykonane z polskich miękko kapusty, które są zapakowane w sposób podobny do działki około mielonego mięsa wieprzowego i mięsa wołowego, posiekaną cebulę i / lub ryżu lub jęczmienia, najczęściej pieczone i grillowana w pikantnym lub słodko-i -kwaśnym sosie pomidorowym. Nie mieliśmy nic specjalnego planowanych dla obiadu dzisiejszych wieczorów, tak to z pewnością traktować z Renata.

Thursday, September 16, 2010

Birthday

Wow, cousin Maciej Juszczak will be 27 tomorrow.  We first met him in 2003 and he was kind of like our translator when we first went to Golina to meet cousin Kazia and her family.  Time flies.  Now he lives and works in Warsaw. Don't know how these kids grow up so fast and Joan and I stay the same.
 :-)

Checking the weather in Malaga it's 28c and sunny.  Hope it stays like that.  Only 11 days until we go.  Here it's 15c but the sun is out this afternoon.

Another month and a half and Nov. 1st will be here.  It's a very special day in Poland and one we really look forward to. It's the day of remembrance of ancestors and return of many people to the towns or villages where they were born.

Wow, kuzyn Maciej Juszczak zostanie 27 jutro. Poznaliśmy go w 2003 r. i był trochę jak nasz tłumacz, kiedy pierwszy raz poszedł do Golina by spotkać kuzyna Kazia i jej rodzinę. Czas leci. Obecnie mieszka i pracuje w Warszawie. Nie wiem jak te dzieci rosną tak szybko i Joan i pozostają takie same.
:-)
Sprawdzanie pogody w Malaga to 28c i słoneczny. Nadzieję, że pobyt w tym stylu. Tylko 11 dni do we go. Tutaj jest 15c, ale słońce jest obecnie po południu.
Inny półtora miesiąca i 01 listopada będzie tutaj. Jest to bardzo specjalny dzień w Polska i jeden naprawdę oczekujemy. Jest to dzień pamięci przodków i powrotu wielu ludzi do miast lub wsi, gdzie się urodzili.

Wednesday, September 15, 2010

Zbyszek and dinners.

Well, the sun actually made it through the clouds today and the evening was nice.

We met with Z and Joan had her usual new round of questions about Polish for him to answer.  He's been translating for so many years he knows both of languages very well and can explain things we can't find answers for in books.  We also talked about our upcoming trips, us to Spain and him to Bulgaria to visit his daughter who lives there.

The soup Joan made was delicious and there was enough left over to have it for dinner tonight and that was nice because Joan didn't have to make a new dinner.  That's a good thing about soups and the Cobb salad, they last for two dinners.

No plans for the weekend yet but I'm sure I'll come up with something to do.

Cóż, słońce rzeczywiście dokonanych przez chmury to dzisiaj i wczoraj był miły.


Spotkaliśmy się z Z i Joan miała zwykle nowej serii pytań na temat polskiego dla niego odpowiedzieć. Tłumacząc, że został przez tyle lat zna oba języki bardzo dobrze i mogą wyjaśnić rzeczy nie możemy znaleźć odpowiedzi w książkach. Rozmawialiśmy o naszej nadchodzącej podróży, abyśmy go do Hiszpanii i Bułgarii, aby odwiedzić swoją córkę, która tam mieszka.

Joan zrobiła zupę było smaczne i było dość pozostały do dziś na obiad to i to było dobre, bo Joan nie musiał zrobić nowy kolacje. To dobrze o zupy i sałatki Cobb, trwają dwa obiady.

Rain and roads.

Five day of rain in the forecast with 16c temps. so fall is here and the grays have returned. :-(

Construction is underway to put a beltway around Poznań that will hopefully ease the traffic congestion in the city during the day. Who knows how long it will take them to complete it. With Euro2012 being held in Poznań that's probably the year of completion. As I mentioned before, there is a lot of road work going on in Poland in preperation for games. Sting will perform at the opening ceremony of the renovated soccer stadium on the 20th of this month. He is a big soccer fan.

Joan made the excellent cheescake today and for dinner the flacki type soup, only replacing the tripe with chicken. Next to Żurek it's one of our favorite soups. Wednesday is our weekly meeting for coffee with Z. Looking forward to that.

Pięć dni deszczu w prognozie z 16c temps. więc spadek jest tu i szarości wrócili. :-(

Trwa budowa obwodnicy umieścić wokół Poznania, które miejmy nadzieję złagodzić to przepełnienie traffice w mieście w ciągu dnia. Kto wie jak długo potrwa ich uzupełnienia. Z Euro2012 odbędzie się w Poznaniu to prawdopodobnie w roku zakończenia. Jak wcześniej wspomniałem, istnieje wiele robót drogowych prowadzonych w Polska w preperation do gier. Sting wystąpi podczas ceremonii otwarcia odnowiony stadion piłkarski na 20 w tym miesiącu. On jest wielkim fanem piłki nożnej.

Joan zrobiła doskonałą cheescake dziś i na kolację flacki zupy typu, tylko zastępuje flaki z kurczaka. Obok Żurek jest to jeden z naszych ulubionych zup. Środa jest nasze cotygodniowe spotkanie przy kawie z Z. Doczekać.

Monday, September 13, 2010

Rush hour.

Not much happening today. I had to go across town during rush hour and it took me an hour and ten minutes. Unbelieveable!!!

Joan had an appointment with our eye doctor to see about a little red spot she has had on her eyelid for awhile but the doc said it was nothing to worry about and gave her some ointment to use until her next visit on the 22nd. It's nice to have made friends with a few different types of doctors, no waiting in line :-)

Niewiele dzieje się dziś. Musiałem przejść przez miasto w godzinach szczytu i zajęło mi godzinę i dziesięć minut. Niesamowite!

Joan miała spotkanie z naszym okulistą, aby zobaczyć trochę o miejscu, czerwony, że miał na nią na chwilę powieki, ale lekarz powiedział, że nic się martwić i dał jej kilka maści używać aż do jej następnej wizyty na 22. Miło jest mieć zaprzyjaźnił się z kilku różnych rodzajów lekarzy, bez czekania w linii :-)

Sunday, September 12, 2010

Saturday-Sunday

Festival day
Minature Hussaria
Lithuanian Dancers
Salmon dinner
Jackie Natt and Joan.

Saturday was excellent. Great weather, good food, Lithuanian Festival and dinner with our English friends. We arrived early in the rynek because I wanted to take some pictures before our meeting. The festival was going on with two stages, one on opposite sides of the rynek from each other. One side was traditional music and the other more modern. We watched the "old" dances performed by a dance group, listened to some of the old music and then walked around gathering pictures. More and more people filled the rynek during the evening and it was packed by the time we left at 10PM.

Our dinner took place in the new restaurant "Waga" and it was the first time we were there. Waga, in Polish, means "weight house" and is appropriate because the building it is in was the place, centuries ago, where traders would take their goods to be weighed when they brought them into Poznań. It is also the building where civil wedding ceremonies take place on the second floor. The cafe we usually go to, Cafe Molina, is directly across from Waga. This is their first year so we will see how long they last in the highly competitive restaurant business.


Today, Sunday, is another beautiful day so, as not to waste it, we went back to the festival for a few hours. When we finished there we went to Sołacki Park for a walk, sat on a bench in front of the lake for a few more hours and watched the people go by. It's a wonderful park, maybe the best in Poznań and a good place to see parents and grandparents strolling by with little children.


Back at home, Joan is getting dinner together, chicken with stir fried vegetables and I'm here, blogging.


Sobota była doskonała. Wspaniała pogoda, dobre jedzenie, litewskim festiwalu i kolację z przyjaciółmi Angielski. Dotarliśmy już w rynek, ponieważ chciałem zrobić kilka zdjęć przed naszym spotkaniu. Festiwal będzie z dwóch etapów, jeden po przeciwległych stronach Rynku od siebie. Z jednej strony była tradycyjna muzyka i inne, bardziej nowoczesne. Oglądaliśmy "starych" tańce w wykonaniu grupy tanecznej, słuchałem kilka starych muzyki, a następnie chodził wokół gromadzenia zdjęć. Coraz więcej ludzi wypełnione Rynku w godzinach wieczornych i została umieszczona w chwili wyszliśmy na 10PM.

Obiad odbył się w nowej restauracji "Waga" i po raz pierwszy byliśmy tam. Waga w języku polskim oznacza "dom wagi" i jest właściwe, ponieważ budynek jest w stronę miejsca, wieki temu, w których podmioty gospodarcze podejmie swoje towary do zważenia, kiedy wprowadziłem ich do Poznania. Jest to również budynek, w którym cywilnych ślubów odbywa się na drugim piętrze. Kafejka zwykle iść do Cafe Molina, jest naprzeciwko Waga. Jest to ich pierwszy rok więc zobaczymy, jak długo trwają w wysoce konkurencyjnej działalności restauracji.

Dzisiaj, w niedzielę, to kolejny piękny dzień tak, jak nie marnować go, wróciliśmy na festiwal przez kilka godzin. Kiedy skończyliśmy tam poszliśmy do Sołacki Park na spacer, siedział na ławce przed jeziora na kilka godzin więcej i obserwowałem go przez ludzi. To cudowny park, być może najlepszy w Poznaniu i dobre miejsce, aby zobaczyć rodziców i dziadków spacerujących przez z małymi dziećmi.

Z powrotem w domu, Joan robi obiad razem, wymieszać z kurczaka smażone warzywa i jestem tu, blogowanie.