Monday, November 30, 2015

Brief moment in time.

For a brief moment sunshine was actually visible this morning at 7:45. It didn't last long before it was gone.

Cousin Oliwia agreed that I would pick her up at the train station in Poznań on December 30th. I'll take her home where we will talk and have coffee and when we're done I will take her to cousin Artur's flat so she can visit with him and his family. It's the easiest way for her so she doesn't have to deal with taxi's or busses. She will have her luggage for the evening flight back to England. It's always a pleasure to meet with her and her boyfriend, Andrew.

John sent me an article that the cheapest place to visit now was Ukraine and those people who have visited it liked it very much. Of course the reason is that the tourist flow has dropped 50% since the invasion by Russia so prices have come down a lot since 2014.

Dziś rano o 7:45, przez krótką chwilę słońce było rzeczywiście widoczne. Nie trwało długo, zanim zniknęło.
Kuzynka Oliwia zgodziła się, żebym ją odebrał na dworcu w Poznaniu w dniu 30 grudnia. Zabiorę ją do domu, gdzie będziemy rozmawiać i pić kawę i kiedy skończymy, wezmę ją do mieszkania kuzyna Artura, aby mogła go i jego rodzinę odwiedzić. To dla niej najprostszy sposób aby nie mieć do czynienia z taksówkami i autobusami. Ona będzie mieć swój bagaż ze sobą na wieczorny lot z powrotem do Anglii. To zawsze jest przyjemność spotkać się z nią i jej chłopakiem Andrew.
John przysłał mi artykuł, że to najtańszym miejsce do odwiedzenia jest teraz Ukraina i ludzie, którzy ją odwiedzili  podobała się bardzo. Oczywiście powodem jest to, że ruch turystyczny spadł o 50% od czasu inwazji Rosji, więc ceny spadły mocno od 2014 roku.

Sunday, November 29, 2015

Resting.

Thanks, Anna, for the information that you sent to me. I will investigate it.

Since I stopped having conversations on the Exchange on Sunday, Sunday has really become a day of rest with only Spanish and Polish studies during the day. It's 3:30 in the afternoon and already it is starting to get dark. That's the not so nice thing about living here, the dark days start early and last for a couple of months. Of course, no sun has been seen for a while.

Joan is in the kitchen preparing peanut soup for tonight's dinner after studying her Spanish for an hour. I finished my Polish assignments already and sent them off to Zbyszek to be checked. I like to do them early so they are out of the way and he has enough time to check them. Joan gave me Melatonin last night and this time it worked, I slept 8 hours without waking up.

Dzięki, Anna, za informacje, które wysyłasz do mnie. Będę go zbadać.


Od czasu, kiedy przestał mieć rozmowę na giełdzie, niedziela rzeczywiście stał się dzień odpoczynku wyłącznie z badań hiszpańskich i polskich w ciągu dnia. Jest 3:30 po południu, a już to zaczyna się ściemniać. To nie tak miła rzecz o życiu tutaj, ciemne dni rozpocząć na początku i trwać kilka miesięcy. Oczywiście, nie ma słońca był widziany na chwilę.


Joan jest w kuchni przygotowując zupę orzechowe na dzisiejszy obiad po przestudiowaniu jej hiszpańskiego na godzinę. Skończyłem już polskie zadania i wysłał je do Zbyszek być sprawdzone. Lubię robić je wcześnie, więc są z drogi i ma wystarczająco dużo czasu, aby je sprawdzić. Melatonina Joan dał mi wczoraj w nocy i tym razem się udało, spałem 8 godzin bez wstawania.

Saturday, November 28, 2015

Good and bad.

Life is full of surprises, some good, some bad. Last week was the good surprise so yesterday was the not so good surprise. I got back my test results for my quarterly PSA check and they were good but I also had my cholesterol checked. That's the not so good part. Seems my HDL level is high, 225 and triglycerides 197, also high. So now I have a doctor appointment to see how to correct this next Wednesday morning. I can't remember the last time I had it checked so it's  been some years. However, that's life isn't it. Problems arise unexpectedly and you have to deal with them.

Next week we will put up th annual tree so we started listening to Charlie Brown's Christmas music today to set the mood.

I met with an acquaintance today who just came back from travels to the U.S. and Colombia and he told me about his adventures in both places. It was nice seeing him again after a month's absence. He lives close to us but works out of Warsaw so he's not home every weekend. I, in return, told him about our trip to England, the tax surprise last week and updated him on the property news.

Życie jest pełne niespodzianek, niektóre dobre, niektóre złe. Ostatni tydzień był miłą niespodzianką, tak wczoraj było nie tak dobre niespodzianka. Wróciłem moje wyniki badań dla mojej kwartalnej kontroli PSA i były dobre, ale ja też sprawdził mój poziom cholesterolu. To nie tak dobre strony. Wydaje mój poziom HDL jest wysoki, 225 i trójglicerydy 197, również wysoki. Więc teraz mam spotkanie z lekarzem, aby zobaczyć, jak poprawić tę środę rano. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz miałem to zaznaczone tak minęło kilka lat. Jednak, że życie nie jest to. Problemy pojawiają się niespodziewanie i trzeba sobie z nimi radzić.

W przyszłym tygodniu będziemy znosić th rocznym drzewa więc zaczęliśmy słuchać muzyki Bożego Narodzenia dziś Charliego Browna, aby ustawić nastrój.

Spotkałem się ze znajomym, który właśnie dziś wrócił z podróży do Stanów Zjednoczonych i Kolumbii i powiedział mi o swoich przygodach w obu miejscach. Miło było zobaczyć go ponownie po miesiącu nieobecności. Mieszka blisko nas, ale działa z Warszawy, więc nie ma w domu w każdy weekend. I w zamian, powiedział mu o naszej podróży do Anglii, niespodzianka podatkowego w zeszłym tygodniu i aktualizowane go w wiadomościach nieruchomości.

Thursday, November 26, 2015

The big day.


I got up early,7:00, went to the clinic to have blood tests done for PSA and cholesterol. It didn't take long because I used a private clinic. Total cost for the tests was 65z($15). The results will be ready tomorrow and then I take them to the urologist to see.

Next I had to drive to the Jezyce market and buy three duck breasts for today's afternoon meal at 2:00. Cost for three duck breasts, 33zl. They are big enough that we will probably have some uneaten and use for tomorrows lunch.  From there I went to Real because we wanted a bottle of Lemoncello for our friend, Zbyszek, to try after dinner. We discovered this liquor when we were in Spain and really liked it.

I did this all by 9:30, returned home, took the four balcony chairs and put them into the storage area for the winter. When I was finished with that I washed the dishes while Joan was peeling potatoes. Joan is listening to Spanish and repeating everything she hears. It's kind of like subliminal learning. She's been doing that a lot, just listening to the DVD's while she is doing things around the house. Now she's getting the table set for our afternoon meal.

It's 11:00 now, we have a guest coming at 12:00 and then Zbyszek will arrive before 2PM.

10PM and dinner is over. A great dinner with duck breasts, beans, mashed potatoes and gravy, followed with Lemoncello and a lot of conversation. We didn't watch a movie but we talked a lot and then Z left to go home.

 Wstałem wcześnie, 7: 00, udał się do kliniki na badania krwi zrobić dla PSA i cholesterolu. Nie trwało długo, bo kiedyś prywatną klinikę. Całkowity koszt badań było 65Z (15 $). Wyniki będą jutro gotowe, a potem zabrać je do urologa, aby zobaczyć.

Następny miałem jechać do rynku Jeżyce i kupić trzy kaczki piersi na dzisiejszym popołudniowym posiłku o 2:00. Koszt trzech kaczych piersi, 33zł. Są one na tyle duże, że prawdopodobnie będziemy musieli niektóre niezjedzone i używać do jutra obiad. Stamtąd udał się do nieruchomości, ponieważ chcieliśmy butelkę Lemoncello dla naszego przyjaciela, Zbyszek, aby spróbować po kolacji. Odkryliśmy to trunek, kiedy byliśmy w Hiszpanii i naprawdę się podobało.

Zrobiłem to wszystko 9:30, wrócił do domu, wziął cztery krzesła balkonowe i umieścić je w miejscu przechowywania na zimę. Kiedy skończyłem z tym myłam naczynia, podczas gdy Joan obieranie ziemniaków. Joan jest słuchanie i powtarzanie hiszpańskim wszystko słyszy. To trochę jak podprogowych nauki. Ona robi, że dużo, po prostu słuchając płyty DVD, podczas gdy jest ona robi rzeczy w domu. Teraz ona coraz tabeli dla naszego popołudniowego posiłku.

Teraz jest 11:00 to mamy gościem przyjście na 12:00, a potem Zbyszek dotrze przed 2PM.

Godzina dwudziesta druga i kolacja się skończyła. Wielki obiad z piersi kaczki, fasola, ziemniaki puree i sos, a następnie z Lemoncello i dużo konwersacji. Nie oglądać film, ale rozmawialiśmy dużo i potem Z lewej do domu.

Wednesday, November 25, 2015

T-Day tomorrow.

Food shopping day, a day early because we have Zbyszek coming tomorrow for dinner and won't have the time to shop tomorrow. Now Joan is in the kitchen baking an apple pie for tomorrow's dessert. He was telling us the story of how Stary Browar was built and all the controversy that surrounded the purchase of the property for many years.

Saturday night we'll Skype with Joan's kids and today I talked with my son, Eric. It's one benefit of this internet and Skype.

Dzisiaj, o dzień wcześniej, był dzień na zakup żywności, ponieważ Zbyszek przychodzi jutro na obiad i nie mamy czasu na zakupy. Teraz Joan jest w kuchni piekąc szarlotkę na jutrzejszy deser. Opowiadał nam historię o tym, jak został zbudowany Stary Browar i o wszystkich kontrowersjach, jakie od lat były związane z zakupem nieruchomości.

W sobotę w noc będziemy rozmawiać na Skype z dziećmi Joan, a dziś rozmawiałam z moim synem, Eric. To jedna korzyść z Internetu i Skype.

Tuesday, November 24, 2015

No heat.No, no snow yet but we're waiting for the first one to do a little winter photography.

On the way today, we naturally got stopped by a train and had to wait for the gatekeeper to come out of her little house to raise the gate. Usually you wait 5 minutes of more for that train to go by.

Today we went to Kandulski's to take pictures of all the wonderful pastries, cakes and candies they make. While we were there we had to have coffee and something to eat, naturally.

Two days ago our radiator in the bathroom stopped heating and it's cold in there now. Not know how to fix the problem since all the other radiators are working we had to call our heating repair man and he will come tomorrow at noon to fix the problem. Every year we have lived here we have had to call him for one repair or another to the heating system. Maybe it's time for the old heater to be replaced

Check the slideshow.

Nie, jeszcze nie ma śniegu jeszcze, ale czekamy na pierwszy, aby zrobić trochę „zimowych” zdjęć.

Dzisiaj, w trakcie jazdy samochodem zostaliśmy zatrzymani przez pociąg i musieliśmy czekać na wyjście dróżniczki z jej małego domu, aby podnieść barierkę. Zazwyczaj czeka się 5 minut lub więcej na przejechanie pociągu.

Dzisiaj poszliśmy do kawiarni Kandulskich, aby zrobić zdjęcia wszystkich wspaniałych ciast, ciastek i cukierków, które robią. Oczywiście, podczas naszego tam pobytu piliśmy kawę i coś do niej jedliśmy.

Dwa dni temu nasz grzejnik w łazience przestał grzać i teraz jest tam zimno. Nie wiedząc, jak rozwiązać ten problem, ponieważ wszystkie pozostałe grzejniki pracują, musiałem zadzwonić do osoby od napraw grzejników, który przyjdzie jutro w południe, aby załatwić sprawę. Każdego roku, odkąd tu mieszkamy musieliśmy go wzywać do naprawy tego lub innego elementu w systemie ogrzewania. Może nadszedł czas aby stary podgrzewacz zastąpić nowym.
Zobacz zdjęcia

Monday, November 23, 2015

Cards.

Colder weather has descended upon us and today the high was 1c. That's still not bad for almost the end of November.

Thanks, John, for the comment and I can't agree with you more.

Today I mailed out Christmas cards to some relatives in the U.S. via normal mail in the hope that they will arrive by Christmas. You may think that strange but I mailed our cards last year on the 1st of December and some didn't arrive until the end of January. If you mail them with a priority you have a better chance of them getting there on time but they cost three times more. The postal system is here is in dire need of overhaul but it doesn't seem to be a priority. With this new government in charge, who knows what is going to happen in the next five years.

I posted two time lapse photography video's on my FB page I found of the two best places Joan and I have lived, the Upper Peninsula of Michigan and Chicago. It was good watching them. Though it was harder living in the U.P, it is still my favorite because we were surrounded by nature, forests, lakes and a lot less people. I am definitely not an anti-social person but I do like solitude, peace and quiet. When I think of my life living in the forest in the U.P., in winter it was so quiet you could hear the snow fall. We don't have that now but I'm not unhappy either. It's just a different way of life.

I talked with the lawyer about those properties and agreed to give him copies of the last three letters I have received. I'll drop them off at his office, he will read them and tell me what his advice is.

Cieplej pogoda zstąpił na nas i dziś wysoki był 1c. To jeszcze nie jest źle, prawie do końca listopada.

Dzięki, John, za komentarz i nie mogę się z tobą zgodzić się więcej.

Dziś wysłałem na kartki świąteczne do niektórych krewnych w USA poprzez zwykłą pocztą, w nadziei, że dojdzie do świąt Bożego Narodzenia. Możesz myśleć, że dziwne, ale wysłałem naszych kart w zeszłym roku w dniu 1 grudnia, a niektóre nie dotarli aż do końca stycznia. Jeśli wysłać je z priorytetem masz większe szanse z nich dostanie się tam na czas, ale to kosztuje trzy razy więcej. System pocztowy jest tutaj, jest pilnie potrzebuje remontu, ale to nie wydaje się być priorytetem. Z tego nowego rządu do spraw, kto wie, co się wydarzy w ciągu najbliższych pięciu lat.

Zamieściłem dwa Time lapse fotografii wideo na mojej stronie FB znalazłem z dwóch najlepszych miejsc Joan i żyłem, Upper Peninsula of Michigan i Chicago. To było dobre, ich oglądanie. Choć było trudniej mieszka w UP, nadal jest moim ulubionym, ponieważ byliśmy w otoczeniu przyrody, lasów, jezior i dużo mniej ludzi. Z pewnością nie jestem osobą antyspołeczne ale lubię samotności, ciszy i spokoju. Kiedy myślę o moim życiu mieszkających w lesie, w górę, w zimie to było tak cicho słychać spadek śniegu. Nie mamy, że teraz, ale nie jestem niezadowolony albo. To jest po prostu inny sposób na życie.

Rozmawiałem z prawnikiem na temat tych właściwości i zgodził się dać mu kopie ostatnich trzech listów, które otrzymałem. Będę je tam zostawić w jego biurze, on je przeczytać i powiedzieć mi, co jego rada.

Sunday, November 22, 2015

Rest.

A day of rest except for studying and doing homework.We even managed to watch a whole game of Michigan footbal thanks to YouTube. Someone posts complete games, a week or two later, so it is possible to watch them. It's better than no American football at all. I put it on an external drive, connect it to our TV and we can enjoy it that way, provided Michigan wins :-)

I thought Joan needed a break from these last three days of gray and gloominess outside so I took her out for coffee at Kandulski's this afternoon. Yesterday I bought a beautiful orange rose for her. She asked me what it was for and I said it was in celebration that she chose me out of everyone else to be her husband and life mate. Even 41 years later I don't believe you should stop saying I love you. When I was 30 I never believed a beautiful, intelligent, strong in mind woman could ever fall in love with me but, thank God I was wrong.

Dzień odpoczynku wyjątkiem studiuje i robi homework.We nawet udało się obejrzeć całą grę Michigan footbal dzięki YouTube. Posty ktoś pełne gry, w tygodniu lub dwa później, jest więc możliwe, aby je obejrzeć. To lepsze niż bez futbolu amerykańskiego w ogóle. I umieścić go na dysku zewnętrznym, podłącz go do naszej TV i możemy cieszyć się to w ten sposób, pod warunkiem, Michigan wygrywa :-)


Myślałem, Joan potrzebne przerwę od tych ostatnich trzech dni szare i mroku na zewnątrz, więc wziąłem ją na kawę w Kandulski na południu. Wczoraj kupiłem piękny pomarańczowy róża dla niej. Zapytała mnie, co to był za, a ja powiedziałem, że to z okazji, że wybrała mnie z każdego innego za mąż i kolega z życia. Nawet 41 lat później nie wierzę, należy przestać mówić kocham cię. Kiedy miałem 30 nigdy nie wierzyłem, piękna, inteligentna, silna w umyśle kobiety może kiedykolwiek zakochać się ze mną, ale, dzięki Bogu, że się myliłem.Saturday, November 21, 2015

JFK

Tomorrow marks the 52nd anniversary of the assassination of President John Fitzgerald Kennedy, the last good president of the U.S. Those of us who lived through it will never forget it and still we don't really know who was behind the act.

I saw my friend Joanna today and she gave me the name and number of her cousin, the real estate lawyer, that I will go and see about this latest turn of the family properties in question. I thought I might as well get the opinion of someone who deals with this kind of thing.

Jutro mija 52. rocznica zamachu na prezydenta Johna Fitzgeralda Kennedy'ego, ostatniego dobrego prezydenta USA Ci z nas, którzy mieszkali przez to nigdy nie zapomnę go i nadal nie wiemy, kto stał za ustawą.

Widziałem mojego przyjaciela Joanna dzisiaj i podała mi nazwisko i numer swojego kuzyna, prawnika nieruchomości, że pójdę i zobaczyć o tej najnowszej kolei właściwości rodzinne. Myślałem, że równie dobrze mogę uzyskać opinię kogoś, kto zajmuje się tego typu rzeczy.

Friday, November 20, 2015

Snow!According to the weather forecast, the scene above may happen this Sunday. That's fine so long as it doesn't stay. It will turn colder tomorrow and I read they expect about 9" of snow in Chicago tomorrow with their first winter snow passing through the area. At least we won't have that to contend with.

Marta read my blog and told me I left out the train change from Essen to Dulmen where they will pick us up. The return will be to Dortmund, then to Berlin so in all we will have to change trains two times each way.

The most incredible thing just happened. Our buzzer for the door just rang and there stood a delivery man. He asked for Joan because she needed to sign for something. She signed a paper, he opened a small bag and began counting out money into Joan's hand. When he was done it totaled 1,190 zl. Both of us were amazed so I asked him where the money came from. He replied, Urząd Skarbowy, the tax office. After all this time dealing with the Polish tax office, she got a refund. We don't know if I will because my forms were just found last week. This in fantastic. It pays for our trip to Germany next month.

Według prognozy pogody, scena powyżej, mogą zdarzyć się w niedzielę. To jest w porządku, tak długo, jak długo nie pozostanie. Okaże zimniej jutro i czytam oczekują około 9 "śniegu w Chicago jutro ich pierwszy śnieg przechodzi przez obszar. Przynajmniej nie będzie musiał, że do czynienia z.

Marta czytała mojego bloga i powiedziała mi pominąć zmianę pociągiem z Essen do Dülmen gdzie będą nas odebrać. Zwrot będzie Dortmund, a następnie do Berlina, więc w ogóle będziemy musieli przesiadać się dwa razy w każdą stronę.


Najbardziej niesamowite rzeczy się po prostu stało. Nasz brzęczyk do drzwi zadzwonił i nie tylko stał mężczyzna dostawy. Poprosił o Joan, bo potrzebne do podpisania czegoś. Podpisał papier, otworzył małą torbę i zaczął liczyć pieniądze w ręce Joanny. Kiedy skończył się wyniosła 1,190 zł. Oboje byli zaskoczeni, więc zapytałem go, skąd pochodzą pieniądze. On odpowiedział, Urząd Skarbowy, urząd skarbowy. Po cały czas do czynienia z polskiego urzędu skarbowego, dostała zwrot pieniędzy. Nie wiem, czy będę, bo moje formy były po prostu znaleźć w zeszłym tygodniu. To fantastyczne. Opłaca dla naszej podróży do Niemiec w przyszłym miesiącu.


Thursday, November 19, 2015

Shopping day.

Shopping today for next weeks food cost 165zl because we had to replenish water, toilet paper, lunch meat from Bistry and some Christmas cards. Christmas decorations and items for sale are already out the center we went to today. We were outside for about four hours and the sun was actually out. What a miracle!

Marta wrote and gave us the train schedule to Germany for next months trip. It's a 7 hour ride. She will buy the tickets and bring them to us next month. We have to change trains in Berlin but that is the only change before we get to Essen where Marta will pick us up.

Zakupy dzisiaj na następne tygodnie żywności koszt 165zl bo musieliśmy uzupełnić wodę, papier toaletowy, mięso obiad z Bistry i kilka kartek świątecznych. Ozdoby i przedmioty na sprzedaż na Boże Narodzenie są już poza centrum udaliśmy się do dzisiaj. Byliśmy na zewnątrz przez około cztery godziny, a słońce było rzeczywiście się. Co to cud!


Marta napisał i dał nam rozkład jazdy pociągów do Niemiec na najbliższe miesiące podróży. To przejażdżka 7 godzin. Ona będzie kupić bilety i przynieść je do nas w przyszłym miesiącu. Mamy się przesiadać w Berlinie, ale jest to jedyna zmiana, zanim przejdziemy do Essen, gdzie Marta będzie nas odebrać.

Wednesday, November 18, 2015

New vacation.

A gray, rainy day but that won't stop u from our weekly meeting with Zbyszek. Maybe we can nail down more concrete days for our trip to Budapeszt next year. It seems like September 10th to the 17th would be a good time. Leaving on a Saturday and returning on the same day a week later would prevent the problem of trucks on the roads. We would drive half way there, spend the night somewhere and then complete the trip the next day. Ir would be the same for the way back home.

Talking with my nephew, they want to come back to Europe next year, to Spain this time. Maybe it will be possible for us the meet them there. We'll have to wait and see what the dates of their vacation will be. It would be a good chance to show them the Alhambra in Granada and we could practice our Spanish also. If they take my advice and stay in the house in Estepona we would probably stay in Granada since the house in Estepona has only one room available and they should experience that place. We love it and I know they would too.

In Poland, Łodz to be exact, the Security Police have arrested a 23 year old Polish national for questioning about his involvement fighting for ISIS last year in Syria. He was actually arrested in Sweden and extradited to Poland. He's the first one I've heard of.

 A szary, deszczowy dzień, ale to nie zatrzyma się u z naszego cotygodniowego spotkania ze Zbyszkiem. Może uda nam się paznokci w dół bardziej konkretnych dni dla naszej podróży do Budapeszcie w przyszłym roku. Wydaje się, że 10 września do 17 byłby dobry czas. Pozostawiając w soboty i powrót w tym samym dniu tygodnia później uniknąć problemów z samochodów ciężarowych na drogach. Chcemy jechać pół drogi tam, gdzie spędzić noc, a następnie zakończyć podróż na następny dzień. Ir byłyby takie same dla drodze powrotnej do domu.

Rozmowa z moim siostrzeńcem, chcą wrócić do Europy w przyszłym roku, tym razem do Hiszpanii. Być może będzie to możliwe dla nas spotkać ich tam. Musimy poczekać i zobaczyć, co będzie daty ich wakacje. Że będzie to dobra okazja, aby pokazać im, Alhambra w Granadzie i możemy ćwiczyć nasze hiszpańskiego również. Jeśli posłuchaj mojej rady i pobyt w domu w mieście Estepona, ale prawdopodobnie pobyt w Granadzie, ponieważ dom w Estepona ma tylko jeden pokój dostępne i powinny doświadczyć tego miejsca. Kochamy go i wiem, że będzie zbyt.

W Polsce, Łodzi mają być dokładne, Policji Bezpieczeństwa aresztowała 23-letniego obywatela polskiego na przesłuchanie o jego zaangażowanie walczy o ISIS w zeszłym roku w Syrii. Był rzeczywiście aresztowany w Szwecji i ekstradycji do Polski. To pierwszy Słyszałem.

Tuesday, November 17, 2015

Nothing day.

Thanks Marcus for your comment. I haven't decided yet what to do about this. I have a lawyer friend who handles real estate. I'll talk with him first.

Yes, Brownyn, the problem with the Canon started at the end of our trip. The new Sony a6000 is very good.

 As usual, a gray, overcast day. Nowhere we had to be today so we spent the day home studying, listening to DVD's and doing my homework for Friday.

Dzięki Marcus za komentarz. Jeszcze nie zdecydowaliśmy, co z tym zrobić. Mam znajomego prawnika, który obsługuje nieruchomości. Ja najpierw porozmawiać z nim.

Tak, Brownyn, problem z Canon rozpoczął pod koniec naszej podróży. Nowy Sony a6000 jest bardzo dobra.

  Jak zwykle, szary, pochmurny dzień. Nigdzie nie mieliśmy się dziś więc spędziliśmy dzień studiuje w domu, słuchają DVD i odrabiamy lekcje w piątek.

Monday, November 16, 2015

No Dark.Unfortunately one of our dinner partners couldn't make it for dinner tonight so we changed to Milano's restaurant near Sołacki park. It´s closer to our house, about ten minutes away and they serve Italian food along with Polish. We have eaten there twice before so we know the food will be good. Joanna had to cancel but we will still meet with Marta at 7PM.

We watched the second Democratic Presidential debate today via YouTube and are still Sanders supporters although the third candidate, O´Malley seems good also.  It was good to watch a debate about issues and not just candidates attacking each other like in the Republican debates. We watch them too. It´s kind of like watching a comedy show although you would think anyone seriously trying to become President of the U.S. would be of better caliber than any of those candidates.

Thanks for you comment Marilyn, I hope your mom does make it to her 100th birthday.

It's 9:15 in the evening and we just got back from Milano's. Marta was waiting for us and we had a nice dinner together. We talked about our meeting for Christmas and decided the train would be the best way to get to her new house and back. She will send us train schedules and when we decide which train to take she will purchase the tickets in Germany because they are less expensive to buy there than in Poland. She will bring them with her when she is back in Poland in two weeks and give them to us. Probably we will leave on the 23rd of December and return on the 26th. We don't want to overstay our welcome.

Niestety jeden z naszych partnerów kolacji nie mógł przyjść na kolację dziś wieczorem więc zmieniliśmy do restauracji Milano w pobliżu Parku Sołackiego. Its bliżej naszego domu, około dziesięciu minut i serwują dania kuchni włoskiej oraz polskiej. Jedliśmy tam dwa razy, zanim więc wiemy, że jedzenie będzie dobre. Joanna musiała zrezygnować, ale będziemy nadal spotkać się z Martą przy 7PM.

Oglądaliśmy drugi demokratycznej debaty prezydenckie dziś poprzez YouTube i nadal są zwolennicy Sanders choć trzeci kandydat, O'Malley wydaje również dobry. Dobrze było oglądać debaty na temat problemów i nie tylko kandydatów atakują siebie nawzajem, jak w republikańskich debat. Oglądamy ich zbyt. Its trochę jak oglądanie pokaz komedii, choć można by pomyśleć, kto poważnie stara się zostać prezydentem USA będzie lepszej klasy niż którykolwiek z tych kandydatów.

Dzięki za to skomentować Marilyn, mam nadzieję, że twoja mama robi to jej 100. urodzin.

Jest 9:15 wieczorem i właśnie wróciłem z Milano. Marta czekał na nas i mieliśmy kolację razem. Rozmawialiśmy o naszym spotkaniu na Boże Narodzenie i postanowił pociąg będzie najlepszym sposobem, aby dostać się do swojego nowego domu i plecach. Ona wyśle ​​nam rozkład jazdy pociągów, a kiedy zdecydować, który pociąg do podjęcia ona zakupu biletów w Niemczech, ponieważ są one mniej kosztowne, aby kupić tam niż w Polsce. Ona przyniesie je z niej, gdy ona jest z powrotem w Polsce w ciągu dwóch tygodni i dać je do nas. Prawdopodobnie będziemy zostawić na 23td grudnia i powrót na 26. Nie chcemy, aby nadużywać nasze powitanie.

Sunday, November 15, 2015

Peaceful?


It's not here yet but I'm waiting for that first snow. Of course, it's an illusion that the world seems more peaceful when it snows considering the world we live in today.

It is a special day today, the celebration of the birthday of the oldest living relative I know of, Genevieve Rajewski. I've never had the pleasure of meeting her in person but I have met with several of her descendents who came to Poland for a visit while we've been living here. Today is her 99th Birthday.


To jeszcze nie ma, ale czekam na tego pierwszego śniegu. Oczywiście, że to złudzenie, że świat wydaje się bardziej spokojny, gdy pada śnieg rozważa świat w którym żyjemy dzisiaj.


Jest to szczególny dzień dzisiaj, obchody urodzin najstarszego dziennego stosunku znam, Genevieve Rajewski. Nigdy nie miałem przyjemność spotkać się z nią osobiście, ale ja spotkałem się z kilku swoich potomków, którzy przyjechali do Polski na wizytę, podczas gdy byliśmy tu mieszka. Dzisiaj jest jej 99-gie urodzin.Saturday, November 14, 2015

Puzzlement.

If you've been reading this blog for a long time. you will know about the property dispute I, unfortunately, was/am involved in. It basically comes down to this.

When my Piekarczyk grandfather left Poland in the early 1900's, he left behind 3 small properties he owned in the town of Babice. Since he would never return, he wrote two letters to his sister, Stefania giving her these properties. She has been dead for some time but she had a son, Jożef, who I thought should be the owner of these properties now. 5 years ago I was contacted by Włodimierz Piekarczyk, a son of my grandfather's brother and he told me claims were being made for these properties by people other than relatives and I should go to court to gain ownership. Since Babice is in the south of Poland, the properties were small and I thought they belonged to Jożef so I made no claim. There have been several people making claims on these properties in the last 5 years and each time there is a court hearing I am sent a letter telling me about them. In the latest one, received today, it seems the court does not recognize the validity of the letters to Stefania and it says I am the rightful owner of the properties since I am a grandson of Jożef. Now the court wants me to write and tell them the names and addresses of others who might have a claim. My brother, Walter, died over 20 years ago but he has two sons and three grandchildren. I also have a half-sister, Tami.

My dilemma is do I want to get involved in a process that has already taken 5 years just to establish the rightful owner. What would be the benefit of three small properties that are so far away and what would be the cost in lawyer's fee's to win? Would it be fair to Jożef, Stefania's son to try to claim these properties knowing my grandfather gave them to his mother? My grandfather gave those properties before he had grandson's and would he have done so if we, my brother and I, were alive at the time he did it? Would it be better to take the ownership and then give them to Jożef while I paid the cost's? Should I just declare that I am not interested in this battle? Our life is good now the way it is. Do I need something like this in my life?

Of course, it's not much of a problem when you take into consideration what happened in Paris last night. I just can't understand people who have so much hatred inside them and are willing to kill anybody. It's time for the great armies of the world to come together and totally destroy those organizations.

Jeśli już czytając ten blog przez długi czas. będziesz wiedzieć o nieruchomość sporów I, niestety, był / Zajmuję się. To w zasadzie sprowadza się do tego.
Kiedy mój dziadek Piekarczyk wyjechało z Polski na początku lat 1900, pozostawił on 3 małe właściwościach posiadanych w miejscowości Babice. Jako że nigdy nie wróci, napisał dwa listy do siostry, Stefania daje jej te właściwości. Ona nie żyje od jakiegoś czasu, ale miała syna Józefa, który myślałem, że powinno być właścicielem tych nieruchomości teraz. 5 lat temu skontaktował się Włodimierz Piekarczyk, syna brata mojego dziadka, a on powiedział mi, roszczenia były wykonane dla tych nieruchomości przez osoby inne niż krewnych i mam iść do sądu, aby uzyskać prawo własności. Od Babice jest w południowej części Polski, właściwości były małe i myślałem, że należał do Józefa więc zrobiłem żadnych roszczeń. Było kilka osób, co czyni należności od tych właściwości w ciągu ostatnich 5 lat i za każdym razem jest sąd jestem wysłane pismo informujące mnie o nich. W najnowszym jeden, otrzymał dzisiaj, wydaje się, że sąd nie uznaje ważności listów do Stefania i mówi, że jestem prawowitym właścicielem nieruchomości, ponieważ jestem wnuk Józefa. Teraz sąd chce mi się pisać i mówić im nazwiska i adresy innych osób, które mogą mieć roszczenia. Mój brat Walter, zmarł ponad 20 lat temu, ale on ma dwóch synów i troje wnucząt. Mam też siostrę, Tami.
Mój dylemat chcę się zaangażować w proces, który już podjętej 5 lat po prostu do ustalenia prawowitego właściciela. Jakie byłyby korzyści z trzech małych właściwości, które są tak daleko i jaki byłby koszt w prawnika Fee, aby wygrać? Byłoby to sprawiedliwe, by Józef, syn Stefanii spróbować zastrzeżenia te właściwości znając mój dziadek dał je do matki? Mój dziadek dał te właściwości zanim miał wnuka i zrobiłby tak, jeśli mamy, mój brat i ja, żył w tym czasie zrobił to? Lepiej byłoby wziąć na własność, a następnie podać je do Józefa, a ja zapłacił koszt użytkownika? Czy mogę po prostu oświadczyć, że nie jestem zainteresowany w tej walce? Nasze życie jest dobre, teraz tak jest. Czy muszę coś takiego w moim życiu?
Oczywiście, to nie jest wielkim problemem, jeśli wziąć pod uwagę to, co wydarzyło się w Paryżu w nocy. Ja po prostu nie mogę zrozumieć ludzi, którzy mają tyle nienawiści w nich i są gotowi zabić kogokolwiek. Nadszedł czas na wielkie armie świata, aby wspólnie i całkowicie zniszczyć te organizacje.
.

Friday, November 13, 2015

Shopping

We park underground in the shopping center known as Pestka when we go to Carrefour for our weekly shopping. It's close, 15 minute drive, and it stands in front of Poznań Plaza. another shopping center. Plaza has more small stores along with another food center, Piotr & Paweł. That's a locally owned chain of food stores that is popular but a little more expensive than Carrefour or Real.

After we park the car we take the escalator to the first floor and right there is Carrefour. We couldn't believe that they already have the center decorated for Christmas since it isn't even the middle of November, but they have. Carrefour is a big food store with just about everything you need plus, electronics, household items, car items, electrical, toys, etc. It's kind of like Wal-mart in the U.S. We can shop at either Real or Carrefour but if we're going to Kandulski's, Carrefour is on the way. Also, Makro is close by and that is where we buy gasoline for the car becuase it has the lowest prices for gas. Above Carrefour, on the next floor is Saturn. This is a store that compares to Best Buy in the U.S. It's where I bought my camera and our TV. Bistry is also close by and that is where we buy our meats, kiełbasa and lunch meat. Zbyszek lives close to there also.

We had our Polish lesson today and I actually answered more that half of the questions he gave me right. Maybe the latest plateau I have been on is over and I'll make some progress until the next plateau. One can only hope :-)

My park pod ziemią w centrum handlowym zwanym Pestka, kiedy idziemy do Carrefour na nasz cotygodniowy zakupy. Jest blisko, 15 minut jazdy samochodem, a to stoi przed Poznań Plaza. kolejne centrum handlowe. Plaza posiada więcej małych sklepów wraz z innym środku spożywczym, Piotr & Paweł. To jest lokalnie własnością sieć sklepów spożywczych, która jest popularna, ale nieco droższe niż Carrefour czy Real.

Po tym, jak zaparkować samochód bierzemy ruchomymi schodami na pierwsze piętro, a tam jest Carrefour. Nie mogliśmy uwierzyć, że mają już centrum świątecznej, ponieważ nie jest nawet w połowie listopada, ale mają. Carrefour jest duży sklep spożywczy z niemal wszystko, czego potrzebujesz plus, elektroniki, artykułów gospodarstwa domowego, elementów samochodowych, elektrycznych, zabawek itp To trochę jak Wal-Mart w USA Możemy zakupy w rzeczywistej lub Carrefour, ale jeśli my " ponownie będzie Kandulski Carrefour jest w drodze. Ponadto, Makro jest blisko i że jest gdzie kupić benzynę do samochodu ponieważ posiadał ma najniższe ceny za gaz. Przede Carrefour, na kolejnym piętrze jest Saturn. Jest to sklep, który porównuje się do Best Buy w USA To gdzie kupiłem aparat i nasz telewizor. Bistry jest także w pobliżu i że jest gdzie kupić nasze wędliny, kiełbasy i obiad mięso. Zbyszek mieszka blisko tam również.

Mieliśmy naszą polską lekcję dzisiaj i faktycznie odpowiedział bardziej, że połowa pytań dał mi rację. Może ostatni plateau Byłem na nad i zrobię jakiś postęp aż do następnego płaskowyżu. Można mieć tylko nadzieję :-)

Thursday, November 12, 2015

Buda.

Our Thursday meeting with Zbyszek and we discussed our preferences as to time of year. All of us agreed middle September next year. It will be his first trip there and we know he will enjoy it. We'll rent that same house we rented when my nephew was here. We haven't set exact dates yet, it's a little early for that. He will probably want to make a straight drive there but I prefer the way we did the last trip. drive 6 hours, stop somewhere for the night and then finish the trip the next day. I like to enjoy the ride and not focus on the goal of getting there quickly. Like James Taylor says, "Might as well enjoy the ride".

Zbyszek drilled tiny holes in my lens covers so now they are attached to the strap on my camera and I don't have to wonder where I put them when I take them off. That was becoming a problem for me.

Shopping day today, total cost for next week, 125 ZL

 Nasze spotkanie czwartek ze Zbyszkiem i omówiliśmy nasze preferencje co do pory roku. Każdy z nas zgodziła środkowy września przyszłego roku. Będzie to jego pierwsza podróż tam i my wiemy, że to jednak cieszyć. Będziemy wynająć ten sam dom, który wynajęliśmy, gdy mój bratanek był tutaj. Nie ustawiono dokładnej daty jeszcze, że to trochę za wcześnie na to. Pewnie chcesz, aby napęd nie prostą, ale ja wolę drogę zrobiliśmy ostatnią podróż. 6 godzin jazdy, zatrzymać się gdzieś na noc, a następnie zakończyć podróż na następny dzień. Lubię cieszyć się jazdą, a nie koncentrować się na celu dotarcie tam szybko. Podobnie jak James Taylor mówi: "Równie dobrze można cieszyć się jazdą".

Zbyszek wywiercone otwory w moim malutkie soczewki obejmuje więc teraz są przyłączone do paska na mojego aparatu i nie muszę się zastanawiać, gdzie je, kiedy je zdjąć. To stawało się dla mnie problemem.


Zakupy dzień dzisiaj, Całkowity koszt przyszłego tygodnia, 125 ZWednesday, November 11, 2015

Veteran's day.


Woke up at 6:30 and couldn't go back to sleep. So, I listened to the latest podcast from Piotr in Learn Real Polish. He was talking about the three types of people who try to learn a foreign language.

The first person learns some vocabulary words, a few phrases and feels good. Then it becomes more difficult with grammar and their progress slows down. They only look for the end result when they can speak somewhat fluently and don't realize that there are plateaus that everyone hits when progress is very slow for a week or even months. So, they decide the language is too hard and they stop.

The second group continue until they make it to the intermediate level and don't challenge themselves to go further.

The third group knows there will be ups and downs in the learning cycle, accept the fact that at times there will be little progress but keep studying. They don't think too much about the end result because they know it is in the future, when exactly they don't know. I think I'm in this group. I must be. It's been 8 years now learning Polish and still have a long way to go but it doesn't deter me. Yes, it's frustrating at times but I know it will pass and keep on going. Actually, now when the frustration takes over I stop and study Spanish. It's much easier but is more like a hobby for me. Polish is not a hobby, it's a passion.

Today is Memorial day in both of my countries. A day to remember all those who gave their lives and those who survived or served in the military. My father, uncles, brother, nephew, cousins and I served the country we lived in. A few made a career out of it and the rest did not.

 https://www.youtube.com/watch?v=Qbu_FRg8vuU

Obudziłem się o 6:30 i nie mógł zasnąć. Tak, słuchałem najnowszego podcastu od Piotr Dowiedz się Prawdziwe polskiego. Był taling o trzech typów ludzi, którzy próbują nauczyć się języka obcego.

Pierwszy człowiek uczy słownictwa, kilka słów kilka zwrotów i czuje się dobrze. Wtedy staje się trudniejsza z gramatyki i ich postęp spowalnia. Patrzą tylko na końcowy wynik, kiedy mogą mówić dość płynnie i nie zdają sobie sprawy, że są płaskowyże, że każdy hits, gdy postęp jest bardzo powolny na tydzień lub nawet miesięcy. Tak, oni decydują język jest zbyt trudne i zatrzymać.


Druga grupa nadal, dopóki nie sprawiają, że na poziomie średnio zaawansowanym i nie wyzywać się, aby przejść dalej.


Trzecia grupa wie, nie będzie wzloty i upadki w cyklu uczenia się, zaakceptować fakt, że czasami nie będzie niewielki postęp, ale zachować studiowania. Oni nie myśleć zbyt wiele o końcowy wynik, bo wiedzą, że to w przyszłości, kiedy dokładnie nie wiem. Myślę, że jestem w tej grupie. Muszę być. Minęło 8 lat nauki języka polskiego i jeszcze długa droga, ale to mnie nie powstrzyma. Tak, to jest frustrujące, ale wiem, że to minie i jechać dalej. Faktycznie, teraz, gdy frustracja przejmuje zatrzymać i uczyć się hiszpańskiego. Jest dużo łatwiej, ale jest bardziej jak hobby dla mnie. Polska to nie hobby, to pasja.


Dziś jest Dzień Pamięci w obu moich krajach. Dzień pamiętać wszystkich tych, którzy oddali swoje życie, a ci, którzy przeżyli i służył w wojsku. Mój ojciec, wujkowie, brat, bratanek, kuzyni i serwowane z kraju żyliśmy w. Kilka zrobił karierę z niego, a reszta nie.

Tuesday, November 10, 2015

What day is it?

I'm still learning about this new camera. It has 180 different options to improve my pictures but I don't really need to know them all. If I was a professional photographer, maybe then they would be useful but I'm just an amateur with a good camera.

Today was another slow type day with nothing much to do except study languages, listen to a podcast in Polish and then one of our DVD Spanish lessons.

We watched an interesting movie last night, Youth, staring Michael Caine and Harvey Kietel. It was filmed in Switzerland in a health spa and the scenery was very beautiful. I looked it up on the net and read the history of the place.

Other than that I just talked with Zbyszek about changing our Wednesday meeting because our favorite meeting place will be closed, like most places, in celebration of Św. Marcin day.

Wciąż się uczę o tym nowym aparatem. Ma 180 różnych opcji, aby poprawić moje zdjęcia, ale ja naprawdę nie trzeba ich wszystkich znam. Gdybym był zawodowym fotografem, może wtedy nie być przydatne, ale ja jestem tylko amatorem z dobrym aparatem.


Dziś był kolejny dzień wolny Typ nic do roboty, z wyjątkiem języków studyjnych, posłuchać podcastu w języku polskim, a następnie jeden z naszych DVD lekcje hiszpańskiego.


Oglądaliśmy ciekawy film wczoraj, Młodzież, wpatrując Michael Caine i Harvey Kietel. Został nakręcony w Szwajcarii w spa zdrowia i krajobraz był bardzo piękny. Sprawdziłem to w internecie i przeczytać historię tego miejsca.


Inne niż to, po prostu rozmawiał z Zbyszek o zmianie naszego spotkania w środę, bo nasze miejsce ulubionym spotkanie będzie zamknięte, jak w większości miejsc, w święto Św. Marcin dnia.

Monday, November 09, 2015

What a day!

Last week when we were shopping Joan found whole cranberries for sale in Carrefour. It's the first time we found them here and Joan was happy. She use to make a cranberry bread when we lived in the U.S. from whole cranberries so when she say them immediately she took out her old recipe and last night made the bread. It is very good although I don't know why they call it bread. As soon as it cooled off enough we cut into it and had our first piece. It is delicious!

The morning came and the sun was actually out so I took these pictures from our west side of the living room. There is still some color left in the trees.

At 10:00 we met with our tax advisers at the tax office and re-filed our PIT-36 form for taxes for last year. The tax office told us it was a little confusing for them because no American had ever filed Polish taxes with them in their office before. Thank God we had Polish tax advisers who could explain everything to them and in the end the tax person said we paid too much and would be getting a refund. A REFUND...can you imagine that? Our complete thanks has to go to the tax advisers who, when they heard our story, said they would be happy to help us out with our tax situation pro bono. These two people are part of a large firm yet they were willing to help us. Without them this would have been a nightmare for us. It's not the fact that they did it pro bono but because they were such nice people to take their own time to help us. They are definitely in the "Have Faith in People" class.

W zeszłym tygodniu, kiedy byliśmy na zakupy Joan znaleźć całe żurawinę na sprzedaż w Carrefour. To pierwszy raz, kiedy znalazł je tutaj i Joan była szczęśliwa. Ona używać zrobić chleb z żurawiny, kiedy mieszkał w USA od całych żurawin więc kiedy mówią ich natychmiast wyjęła jej stary przepis i wczoraj się chleb. To jest bardzo dobre, chociaż nie wiem, dlaczego nazywają go chlebem. Jak tylko ostygnie na tyle, że cięcia w nim i mieliśmy nasz pierwszy kawałek. To jest pyszne!

Rano przyszedł i słońce faktycznie się więc wziąłem te zdjęcia z naszej zachodniej stronie salonu. Jest jeszcze jakiś kolor w lewo na drzewach.

O 10:00 spotkaliśmy się z naszymi doradcami podatkowymi w urzędzie skarbowym i ponownie złożony nasz formularz PIT-36 za podatki do roku ubiegłego. Urząd skarbowy powiedział nam, że to trochę mylące, bo nie ma dla nich amerykański kiedykolwiek złożył podatków polskich z nimi w ich biurze wcześniej. Dzięki Bogu mieliśmy polskich doradców podatkowych, którzy mogą wyjaśnić wszystko z nimi w końcu osoba Podatek powiedział zapłaciliśmy za dużo i byłoby uzyskanie zwrotu. Zwrot pieniędzy ... można sobie wyobrazić? Nasza kompletna dzięki musi udać się do doradców podatkowych, którzy, gdy usłyszeli naszą historię, powiedział, że będą szczęśliwi, aby pomóc nam w naszej sytuacji podatkowej pro bono. Te dwie osoby są częścią dużej firmy jeszcze byli gotowi nam pomóc. Bez nich byłoby to koszmar dla nas. To nie jest fakt, że zrobili to pro bono, ale dlatego, że byli tak mili ludzie, aby wziąć swój czas, aby pomóc nam. Są one zdecydowanie w "Miejcie wiarę w ludzi" klasie.

Sunday, November 08, 2015

Comparing houses.

 Highclere

 Vanderbilt House

If you are a reader of this blog you know that Joan and I really like visiting palaces and mansions. Because of that, we like watching the TV series, Downtown Abbey. It's a British series about owners of a large mansion in England that passes down through generations and how life was and how it changes over the years. Most of it is filmed in a real mansion called Highclere Castle. It is a country house in the Jacobethan style, with  5,000-acres is in Hampshire, England. By 2009, the castle was in dire need of major repair, with only the ground and first floors remaining usable. Water damage had caused stonework to crumble and ceilings to collapse; at least 50 rooms were uninhabitable. The 8th Earl and his family were living in a "modest cottage in the grounds"; he said his ancestors were responsible for the castle's long term problems. As of 2009, repairs needed for the entire estate were estimated to cost around £12 million, £1.8 million of which was urgently needed for just the castle. As of late 2012, Lord and Lady Carnarvon have stated that a dramatic increase in the number of paying visitors has allowed them to begin major repairs on both Highclere's turrets and its interior. The family attributes this increase in interest to the on-site filming of Downton Abbey. The family now live in Highclere during the winter months, but return to their cottage in the summer, when the castle is open to the public.

There is only one place in the U.S. that could compare with it and that is the Biltmore House in Asheville, North Carolina. Biltmore House is a large private estate and tourist attraction.  Biltmore House, the main house on the estate, is a Chateauesque-styled mansion built by George Washington Vanderbilt II between 1889 and 1895 and is the largest privately owned house in the United States.  Still owned by one of the Vanderbilt's descendants, it stands today as one of the most prominent remaining examples of the Golded Age. Unfortunately, we have never seen it except in pictures. You can compare the two houses in the slideshow.

 Jeżeli jesteś czytelnikiem tego bloga wiesz, że Joan i ja bardzo lubię odwiedzających pałaców i dworów. Z tego powodu lubimy oglądać serial, Downtown Abbey. Jest to Brytyjski serial o właścicieli dużych posiadłości w Anglii, która przechodzi z pokolenia na pokolenie i jak życie było i jak się zmienia na przestrzeni lat. Większość z nich jest nakręcony w prawdziwej rezydencji zwanej Highclere Zamek. Jest to dom w stylu Jacobethan z 5000 akrów znajduje się w Hampshire, Anglia. Do roku 2009 zamek był pilnie potrzebuje poważnej naprawy, a jedynie parterach i pierwszych pozostałe użytkowej. Zalania spowodował kamieniarskich się kruszyć i sufity do upadku; co najmniej 50 pokoje były niezdatne do zamieszkania. 8. hrabia i jego rodzina żyli w "skromnej chacie w parku"; Powiedział, że jego przodkowie byli odpowiedzialni za długoterminowych problemów zamkowych. Począwszy od 2009 roku, naprawy potrzebne dla całego osiedla zostały kosztować około 12 milionów, z których 1,8 mln £, £ był pilnie potrzebny tylko zamku. Według stanu na koniec 2012 roku, Pan i Pani Carnarvon stwierdzili, że gwałtowny wzrost liczby płacących gości pozwoliło im rozpocząć remonty zarówno Highclere na wieżyczkach i jego wnętrza. Rodzina przypisuje ten wzrost zainteresowania na miejscu filmowania Downton Abbey z. Rodzina mieszka obecnie w Highclere w miesiącach zimowych, ale wrócić do swojego domku w lecie, gdy zamek jest otwarty dla publiczności.

Jest tylko jedno miejsce, w Stanach Zjednoczonych, które mogą się z nią równać i to jest Biltmore Dom w Asheville w Północnej Karolinie. Biltmore Dom jest duży, prywatny majątek i atrakcja turystyczna. Biltmore House, główny dom na osiedlu, jest Chateauesque stylu dwór zbudowany przez George Washington Vanderbilt II między 1889 i 1895 roku i jest największym prywatnym domu w Stanach Zjednoczonych. Nadal jest własnością jednego z potomków Vanderbilt jest, stoi dziś za jednego z najwybitniejszych pozostałych przykładów Golded Wieku. Niestety, nigdy nie widziałem go chyba na zdjęciach. Możesz porównać dwa domy w pokazie slajdów.