Wednesday, November 11, 2015

Veteran's day.


Woke up at 6:30 and couldn't go back to sleep. So, I listened to the latest podcast from Piotr in Learn Real Polish. He was talking about the three types of people who try to learn a foreign language.

The first person learns some vocabulary words, a few phrases and feels good. Then it becomes more difficult with grammar and their progress slows down. They only look for the end result when they can speak somewhat fluently and don't realize that there are plateaus that everyone hits when progress is very slow for a week or even months. So, they decide the language is too hard and they stop.

The second group continue until they make it to the intermediate level and don't challenge themselves to go further.

The third group knows there will be ups and downs in the learning cycle, accept the fact that at times there will be little progress but keep studying. They don't think too much about the end result because they know it is in the future, when exactly they don't know. I think I'm in this group. I must be. It's been 8 years now learning Polish and still have a long way to go but it doesn't deter me. Yes, it's frustrating at times but I know it will pass and keep on going. Actually, now when the frustration takes over I stop and study Spanish. It's much easier but is more like a hobby for me. Polish is not a hobby, it's a passion.

Today is Memorial day in both of my countries. A day to remember all those who gave their lives and those who survived or served in the military. My father, uncles, brother, nephew, cousins and I served the country we lived in. A few made a career out of it and the rest did not.

 https://www.youtube.com/watch?v=Qbu_FRg8vuU

Obudziłem się o 6:30 i nie mógł zasnąć. Tak, słuchałem najnowszego podcastu od Piotr Dowiedz się Prawdziwe polskiego. Był taling o trzech typów ludzi, którzy próbują nauczyć się języka obcego.

Pierwszy człowiek uczy słownictwa, kilka słów kilka zwrotów i czuje się dobrze. Wtedy staje się trudniejsza z gramatyki i ich postęp spowalnia. Patrzą tylko na końcowy wynik, kiedy mogą mówić dość płynnie i nie zdają sobie sprawy, że są płaskowyże, że każdy hits, gdy postęp jest bardzo powolny na tydzień lub nawet miesięcy. Tak, oni decydują język jest zbyt trudne i zatrzymać.


Druga grupa nadal, dopóki nie sprawiają, że na poziomie średnio zaawansowanym i nie wyzywać się, aby przejść dalej.


Trzecia grupa wie, nie będzie wzloty i upadki w cyklu uczenia się, zaakceptować fakt, że czasami nie będzie niewielki postęp, ale zachować studiowania. Oni nie myśleć zbyt wiele o końcowy wynik, bo wiedzą, że to w przyszłości, kiedy dokładnie nie wiem. Myślę, że jestem w tej grupie. Muszę być. Minęło 8 lat nauki języka polskiego i jeszcze długa droga, ale to mnie nie powstrzyma. Tak, to jest frustrujące, ale wiem, że to minie i jechać dalej. Faktycznie, teraz, gdy frustracja przejmuje zatrzymać i uczyć się hiszpańskiego. Jest dużo łatwiej, ale jest bardziej jak hobby dla mnie. Polska to nie hobby, to pasja.


Dziś jest Dzień Pamięci w obu moich krajach. Dzień pamiętać wszystkich tych, którzy oddali swoje życie, a ci, którzy przeżyli i służył w wojsku. Mój ojciec, wujkowie, brat, bratanek, kuzyni i serwowane z kraju żyliśmy w. Kilka zrobił karierę z niego, a reszta nie.

1 comment:

stumaniac said...

Funny, I just listened to that same post yesterday too, after not having gone to that site for a long time! :-) I opened the text in one browser window, and opened the same site in another window using Chrome to translate it into English, and only looked at the English part when I was stumped.