Saturday, November 28, 2015

Good and bad.

Life is full of surprises, some good, some bad. Last week was the good surprise so yesterday was the not so good surprise. I got back my test results for my quarterly PSA check and they were good but I also had my cholesterol checked. That's the not so good part. Seems my HDL level is high, 225 and triglycerides 197, also high. So now I have a doctor appointment to see how to correct this next Wednesday morning. I can't remember the last time I had it checked so it's  been some years. However, that's life isn't it. Problems arise unexpectedly and you have to deal with them.

Next week we will put up th annual tree so we started listening to Charlie Brown's Christmas music today to set the mood.

I met with an acquaintance today who just came back from travels to the U.S. and Colombia and he told me about his adventures in both places. It was nice seeing him again after a month's absence. He lives close to us but works out of Warsaw so he's not home every weekend. I, in return, told him about our trip to England, the tax surprise last week and updated him on the property news.

Życie jest pełne niespodzianek, niektóre dobre, niektóre złe. Ostatni tydzień był miłą niespodzianką, tak wczoraj było nie tak dobre niespodzianka. Wróciłem moje wyniki badań dla mojej kwartalnej kontroli PSA i były dobre, ale ja też sprawdził mój poziom cholesterolu. To nie tak dobre strony. Wydaje mój poziom HDL jest wysoki, 225 i trójglicerydy 197, również wysoki. Więc teraz mam spotkanie z lekarzem, aby zobaczyć, jak poprawić tę środę rano. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz miałem to zaznaczone tak minęło kilka lat. Jednak, że życie nie jest to. Problemy pojawiają się niespodziewanie i trzeba sobie z nimi radzić.

W przyszłym tygodniu będziemy znosić th rocznym drzewa więc zaczęliśmy słuchać muzyki Bożego Narodzenia dziś Charliego Browna, aby ustawić nastrój.

Spotkałem się ze znajomym, który właśnie dziś wrócił z podróży do Stanów Zjednoczonych i Kolumbii i powiedział mi o swoich przygodach w obu miejscach. Miło było zobaczyć go ponownie po miesiącu nieobecności. Mieszka blisko nas, ale działa z Warszawy, więc nie ma w domu w każdy weekend. I w zamian, powiedział mu o naszej podróży do Anglii, niespodzianka podatkowego w zeszłym tygodniu i aktualizowane go w wiadomościach nieruchomości.

No comments: