Monday, November 30, 2015

Brief moment in time.

For a brief moment sunshine was actually visible this morning at 7:45. It didn't last long before it was gone.

Cousin Oliwia agreed that I would pick her up at the train station in Poznań on December 30th. I'll take her home where we will talk and have coffee and when we're done I will take her to cousin Artur's flat so she can visit with him and his family. It's the easiest way for her so she doesn't have to deal with taxi's or busses. She will have her luggage for the evening flight back to England. It's always a pleasure to meet with her and her boyfriend, Andrew.

John sent me an article that the cheapest place to visit now was Ukraine and those people who have visited it liked it very much. Of course the reason is that the tourist flow has dropped 50% since the invasion by Russia so prices have come down a lot since 2014.

Dziś rano o 7:45, przez krótką chwilę słońce było rzeczywiście widoczne. Nie trwało długo, zanim zniknęło.
Kuzynka Oliwia zgodziła się, żebym ją odebrał na dworcu w Poznaniu w dniu 30 grudnia. Zabiorę ją do domu, gdzie będziemy rozmawiać i pić kawę i kiedy skończymy, wezmę ją do mieszkania kuzyna Artura, aby mogła go i jego rodzinę odwiedzić. To dla niej najprostszy sposób aby nie mieć do czynienia z taksówkami i autobusami. Ona będzie mieć swój bagaż ze sobą na wieczorny lot z powrotem do Anglii. To zawsze jest przyjemność spotkać się z nią i jej chłopakiem Andrew.
John przysłał mi artykuł, że to najtańszym miejsce do odwiedzenia jest teraz Ukraina i ludzie, którzy ją odwiedzili  podobała się bardzo. Oczywiście powodem jest to, że ruch turystyczny spadł o 50% od czasu inwazji Rosji, więc ceny spadły mocno od 2014 roku.

No comments: