Sunday, May 31, 2015

Rest day.

Sunday, a day of rest. No conversations, no forced early wake up and no plan for the day. I spent some time doing Polish homework and Joan studied Spanish. Later we studied Spanish together.

I finished our U.S. tax form and electronically sent it in and it was accepted. I still have to fill out a ridiculous form to inform the tax office how much money we have in a Polish bank. I strongly question the validity of this law from the IRS but what can you do? I don't think it's any of their business.

Looking at our calendar I see for the next three Tuesday's we have meetings with cousins or friends and I like that. I especially like that we will see cousin's Artur and Oliwia, two people we don't see often enough.

Niedziela, dzień odpoczynku. Brak rozmów, brak zmuszony wcześnie obudzić i żadnego planu na cały dzień. Spędziłem trochę czasu robi polską pracę domową i Joan studiowała hiszpański. Później studiowali hiszpańskiego razem.

Skończyłem z formularza podatkowego USA i wysłałem je w formie elektronicznej i został przyjęty. Mam jeszcze do wypełnienia formularza śmieszne poinformować urząd skarbowy, ile pieniędzy mamy w polskim banku. I zdecydowanie podważa ważności tego prawa z IRS, ale co można zrobić? Nie myślę, że to jakieś ich działalności.

Patrząc na nasz kalendarz widzę na najbliższe trzy wtorkowego spotkania z  kuzynów i przyjaciół i to mi się podoba. Szczególnie podoba mi się, że zobaczymy Artur kuzyna i Oliwia, dwie osoby nie widzimy dość często.

Saturday, May 30, 2015

Taxes, again.

I didn't think he wouldn't show up today and he didn't. I'm talking about the repairman for the balcony.

We watched a movie last night I would highly recommend seeing...The Age of Adaline. It was an interesting story about a woman who stopped aging and how it affected her life. We will watch it  again I'm sure.

I spent the afternoon filing our U.S. taxes and even with deductions of health insurance, prescriptions and foreign taxes paid, we get no refund. But on the bright side we don't owe any taxes and we were able to file them electronically this year using H&R Block so that was a good thing. I wanted to go outside this afternoon but the tax preparation stopped me.

Nie sądziłem, że nie pojawi się dzisiaj i tego nie zrobił. Mówię o fachowca na balkonie.

Oglądaliśmy film wczoraj Gorąco polecam widząc ... Wiek Adaline. To była ciekawa historia o kobiecie, która zatrzymała proces starzenia i jak to wpłynęło na jej życie. Będziemy oglądać go ponownie jestem pewien.

Ja spędziłem popołudnie złożenia nasze podatki w USA, a nawet z odliczeń ubezpieczenia zdrowotnego, recept i podatków zagranicznych płatnych, mamy nie ma zwrotu. Ale na jasną stronę, że nie zawdzięczam żadnych podatków i byliśmy w stanie je złożyć elektronicznie w tym roku przy użyciu H & R Block, tak aby było dobrze. Chciałem wyjść na zewnątrz po południu, ale zatrzymał mnie przygotowania podatku.

Friday, May 29, 2015

Problem solved


 
 
Yes, the balcony repair continues. I don't know if he will work on Saturday because he didn't know himself. I asked him to call us and let us know. He's putting a cover of cement over the new mesh against the wall, like they did last year. I hope this time it will be better and stop the leak. He is a very pleasant man and even speaks some English.

I had a problem with this laptop yesterday. After trying to download a movie, unsuccessfully, it completely stopped all sound and video viewing. Skype didn't work either and I was at a loss at to what happened. In Device Manager I checked devices out and it said all were working but no sound or picture from YouTube. Every time I tried to view it it said that Windows Media Player had no playback device. So, after searching the internet for answers, I deleted the media player, rebooted and now it all works. Cousin Andrzej has told me many times I should switch to a portable system and it would eliminate problems. I know he's right but I don't know enough about how to do it. I guess it's time to start learning.

I purchased the latest DVD  from Leszek Możdżer entitled "Polska" and we've been listening to it today. If you want to hear the best contemporary pianist in Poland today, you can probably order it from Amazon.

Tak, remont balkonów nadal. Nie wiem, czy będzie pracował w sobotę, bo sam nie wiedział. Poprosiłem go, aby zadzwonić do nas i daj nam znać. On jest wprowadzenie cover cementu nad nową siatką o ścianę, tak jak to było w zeszłym roku. Mam nadzieję, że tym razem będzie lepiej i zatrzymać wyciek. Jest to bardzo przyjemny człowiek, a nawet mówi trochę po angielsku.

Miałem problem z tym laptopem wczoraj. Po próbuje pobrać film, bezskutecznie, to całkowicie zatrzymany wszystko oglądanie dźwiękowych i wideo. Skype nie działa albo i byłem w rozterce co do tego, co się stało. W Menedżerze urządzeń I urządzeń wyrejestrowany i powiedział wszystkim pracowali ale brak jest dźwięku lub obrazu z YouTube. Za każdym razem starałem się go zobaczyć, że powiedział, że Windows Media Player nie miał urządzenie do odtwarzania. Tak więc, po przeszukiwania Internetu w poszukiwaniu odpowiedzi, Usunąłem odtwarzacz multimedialny, rozruchu i teraz to wszystko działa. Kuzyn Andrzej powiedział mi wiele razy, warto przejść do przenośnego systemu i to wyeliminować problemy. Wiem, że ma rację, ale nie wiem wystarczająco dużo o tym, jak to zrobić. Myślę, że nadszedł czas, aby rozpocząć naukę.

Kupiłem najnowszy DVD z Leszka Możdżera zatytułowany "Polska", a my już go słuchać dzisiaj. Jeśli chcesz usłyszeć najlepsze współczesne pianista dziś w Polsce, prawdopodobnie można ją zamówić z Amazon.

Thursday, May 28, 2015

No Hat :-)

We went back to the hat shop intending to buy the hat for Joan but it was sold. I asked the lady if she could make another one but she didn't have the material necessary. I should have bought it last week.

Passing through the rynek, we met another person we haven't seen in some time, Aga and it surprised both of us. She said she sent us a Christmas card but we didn't get it. She and her partner wanted to meet with us so we will make arrangements for a meeting in the near future. Sitting in our favorite outside café, the owner was sitting next to us and complaing that the police do nothing about drunken men  in the rynek.  Next to his café is the Działyński Palace and laying in front of one doorway to it three drunks were sleeping. A police van drove by, saw the men and kept on going. It's typical.

The balcony man was here for two hours today to do some more work and said he would return tomorrow. Probably he has other jobs going on and does a little each day in all places instead of just completing one job at a time. This is not unusual in Poland. I have a friend who has been waiting almost two years for his flat to be completely renovated.

Udaliśmy się z powrotem do sklepu, aby kupić kapelusz zamierzającego Joan kapelusz, ale został sprzedany. I zapytał, czy mogłaby pani zrobić jeszcze jeden, ale nie miała materiały niezbędne. Powinny Kupiłem go w zeszłym tygodniu.
Przechodząc przez Rynek, spotkaliśmy inną osobę, nie widzieliśmy się od jakiegoś czasu, Aga i zaskoczyła nas obu. Powiedziała, że ​​przysłał nam kartkę świąteczną, ale nie rozumiem. Ona i jej partner chciał się z nami spotkać, więc będziemy zorganizować na spotkanie w najbliższej przyszłości. Siedząc w naszej ulubionej kawiarni na zewnątrz, właściciel siedział obok nas i complaing, że policja nic z tym pijanych mężczyzn w Rynku. Obok jego kawiarni Pałac Działyńskich jest z przodu i układania jednego drzwiach do niego trzech pijaków spali. Policja van pojechaliśmy, zobaczyliśmy mężczyzn i przechowywane w toku. To typowe.
Balkon człowiek był tutaj przez dwie godziny, dziś nieco większej pracy i powiedział, że wróci jutro. Pewnie, że ma inne zadania dzieje i robi się trochę każdego dnia, w każdym miejscu, a nie po prostu ukończenie jedno zadanie na raz. To nie jest niezwykłe w Polsce. Mam znajomego, który czekał prawie dwa lata dla swojego mieszkania, aby być całkowicie odnowiony.

Wednesday, May 27, 2015

Balcony 4

Yes, the repair of our balcony has begun again. The last three years it has been the neighbor below us who had water seeping into her flat when it rained or snowed from our balcony. I talked with her a few days ago and she said she has not problems since the last repair so I was puzzled who had water now.  The administrator told me it was not the neighbor below or next door to us but it was the second flat away from ours.  How this happens I have no idea because the drain from our floor goes down to the ground but evidently the side wall has a leak somewhere caising the problem. A man was here this morning and removed most of the wall covering. He will be back tomorrow to continue to fix the problem.

Our weekly meeting with Zbyszek went well with conversations about vacations, very little politics and about grandchildren.

Another notice from the court about those three properties owned by my grandfather Piekarczyk. This one asking if I am his grandson but saying his mother was Zofia Piekarczyk and it was really Maryanna Kosowska Piekarczyk. Even the court has the wrong information. I'm inclined to ignore this notice as I have no interest in the court battle over those three properties. My grandfather gave those properties to his sister so her descendents are the rightful owners now as far as I'm concerned.

Tak, naprawa naszego balkonu zaczęła ponownie. Ostatnie trzy lata to był sąsiad poniżej nas, którzy mieli wodę w jej mieszkaniu, sączące, gdy padał deszcz lub śnieg z naszego balkonu. Rozmawiałem z nią kilka dni temu, a ona powiedziała, że ​​nie ma problemów od ostatniego remontu, więc byłem zaskoczony, którzy mieli wodę teraz. Administrator powiedział mi, że to nie poniżej sąsiada lub obok nas, ale to było drugie mieszkanie z dala od naszego. Co to się dzieje, że nie mam pojęcia, ponieważ odpływ z naszego piętrze idzie w dół do ziemi, ale ewidentnie ściana boczna ma przeciek gdzieś przyczyną problemu. Mężczyzna był tu dziś rano i usunąć większość wykładziny ścienne. On będzie jutro, aby kontynuować, aby rozwiązać problem.
Nasze cotygodniowe spotkanie z Zbyszek poszedł dobrze z rozmów o wakacje, bardzo mało o polityce i wnuków.
Kolejna informacja z sądu o tych trzech nieruchomości posiadanych przez mojego dziadka Piekarczyk. To jeden z pytaniem, czy jestem jego wnuk, ale mówi jego matka Zofia Piekarczyk i było naprawdę Maryanna Kosowska Piekarczyk. Nawet sąd ma błędne informacje. Jestem skłonny zignorować to ostrzeżenie jak mam żadnego interesu w walce sądowej nad tymi trzema właściwościami. Mój dziadek dał te właściwości do jego siostry, więc jej potomkowie są prawowitymi właścicielami teraz ile mi wiadomo.

Tuesday, May 26, 2015

HAPPY BIRTHDAY!

Seventy years ago God created a miracle that would change my own life 30 years later. That miracle was my wife, Joan. We have been together more than half of my life now. We've gone through many good times and some bad ones but we've always been together. She has been my best friend through all these years together. When I pray to God I always ask him to take me with her when it's her time to go. I can't imagine life without her.  Thanks to all of you who sent birthdays wishes to Joan.

Even now, not walking to well yet, I had to take Joan to Kandulski's for a little birthday pastry and coffee. I would have taken her out to dinner but tonight we are Skyping with my son so we have to be at home.

Siedemdziesiąt lat temu Bóg stworzył cud, że zmieni swoje życie 30 lat później. To cud, to moja żona, Joan. Jesteśmy razem ponad połowa mojego życia teraz. Przeszliśmy przez wiele chwilach dobrych i złych, ale niektóre zawsze byliśmy razem. Była moją najlepszą przyjaciółkę przez te wszystkie lata razem. Kiedy modlę się do Boga, zawsze pytam go, by mnie z nią, kiedy to jej czas, aby pójść. Nie wyobrażam sobie życia bez niej. Dzięki wszystkim, którzy wysłane urodziny chce Joan.

Nawet teraz, nie idzie dobrze jeszcze, musiałem wziąć Joan do Kandulski dla małego urodzinowego ciasta i kawy. Wziąłbym ją na kolację, ale dzisiaj jesteśmy Skyping z moim synem, więc musimy być w domu.

Monday, May 25, 2015

Advice.

Not the best way to start my day. On the way back home, going up the stairs and not paying attention, I tripped and fell on my left knee and shoulder. One toe has a nice black bruise on it because I was wearing sandals and so I'm walking with a limp for the next few days. I should heed my own advice because I'm always telling Joan to be careful on the stairs and now I'm the one who tripped.

So I read the news today that Poland has a new President, Andrzej Duda, who has a five year term. I hope he can accomplish more good things for Poland than the last President.

After watching the video I posted last night about the 11 year old boy, we decided to watch Saving Private Ryan. The first few minutes of the film gave a more vivid remembrance of how is was in Normandy on June 6, 1944.

Nie najlepiej rozpoczął się mój dzień. W drodze powrotnej do domu, idąc po schodach i nie zwracając uwagi, potknąłem się i upadłem na lewe kolano i ramię. Jeden palec ma ładny czarny siniak, bo miałem na sobie sandały i tak – w najbliższych dniach – będę kulał. Powinienem słuchać własnej rady, bo  zawsze mówię Joan, żeby uważać na schodach i teraz jestem tym, który się potknął.

Więc, dzisiaj przeczytałem wiadomość, że Polska ma nowego prezydenta na pięcioletnią kadencję, Andrzeja Dudę. Mam nadzieję, że może on osiągnie więcej dobrych rzeczy dla Polski, niż ostatni prezydenta.

Wczoraj o 11, po obejrzeniu filmu i opublikowaniu coś o 11-letnim chłopcu, zdecydowaliśmy się oglądać film Szeregowiec Ryan. Kilka pierwszych minut filmu dało bardzo wyrazistego wspomnienie, jak to było w Normandii 6 czerwca 1944.

Sunday, May 24, 2015

Good day.

Hoosier41:" Ile wynosi dziesięć złotych w dolarach. Dzięki" Today, one dollar equals 3.69 zloties. You can check the conversion rate any day at this site...........http://www.oanda.com/currency/converter.  Thanks, Anna, for telling me the name of that bush, tamaryszek.

A beautiful day so we went to the Citadel park for a nice walk. The Citadel is the largest of nine forts built under Prussian rule in the 19th and early 20th centuries. It represents the third largest system of its kind in Europe.  The first set of fortifications was a tight defensive ring around central Poznań, including the main citadel called Fort Winiary (now the Cytadela park). Construction of these fortifications began in 1828. Later, begining in 1876, an outer defensive ring was built around the perimeter of the city, consisting chiefly of a series of "forts", which mostly still survive. It's a big park that is also used as a cemetery for Polish, British and Russian soldiers who died in the battle for Poznań.  It seems a little strange to see so many graves with what once was the red star on them. We walked for about two hours then we thought we would see if we could find the landing spot on the river for the cruise ships but we didn't find it. I'll have to look at a map more closely next time before we go.


Because we were so close to the rynek and didn't really want to spend time at home we stopped and had coffee and watched the parade of people going by. We saw one strange new addition to the rynek, a food truck flying an American flag. On the menu were Chicago style hamburgers, or so it said. We didn't try them. Leaving the rynek we were surprised to hear our name called out and turned around to see a friend of ours approaching us. She was there with her sister, her sister's family and her mother so we only talked for a few minutes. We made an agreement to meet again soon for dinner when our friend Marta is back in Poznań. It was a very nice surprise. She's a very nice person. You can view the pictures of today's adventure in the slide show.

Watch this.....................
http://awesomejelly.com/11-year-old-boy-holds-salute-for-over-an-hour-on-normandy-beach-and-then-something-amazing-happens/

Piękny dzień, więc udaliśmy się do Parku Cytadela na miły spacer. Cytadela jest największą z dziewięciu fortów wybudowanych w zaborze pruskim, w 19 i początku 20 wieku. Stanowi ona trzecią co do wielkości system tego typu w Europie. Pierwszy zestaw fortyfikacji był pierścień obronny wokół ciasne centrum Poznania, w tym głównej twierdzy o nazwie Fort Winiary (obecnie Park Cytadela). Budowa rozpoczęła się w tych fortyfikacji 1828 Później początku w 1876 roku, został zewnętrzny pierścień obronny zbudowany na obwodzie miasta, składający się głównie z serii "forty", które w większości jeszcze przeżyć. To duży park, który jest również używany jako cmentarz polskich, brytyjskich i rosyjskich żołnierzy, którzy zginęli w walce o Poznaniu. Wydaje się trochę dziwne, aby zobaczyć tak wiele grobów z tego, co było kiedyś czerwona gwiazda na nich. Szliśmy przez około dwie godziny potem pomyśleliśmy, żeby sprawdzić, czy możemy znaleźć miejsce do lądowania na rzece dla statków wycieczkowych, ale nie go znaleźć. Będę musiał spojrzeć na mapę bardziej następnym razem zanim pójdziemy.


Ponieważ byliśmy tak blisko do rynek i tak naprawdę nie chcesz spędzić czas w domu zatrzymaliśmy się i mieliśmy kawę i oglądał paradę osób jadących przez. Widzieliśmy jeden dziwny nowy dodatek do Rynek, ciężarówki żywności latającego amerykańską flagę. W menu były Chicago stylu hamburgery, a przynajmniej tak mu powiedział. Nie ich spróbować. Pozostawienie Rynek byliśmy zaskoczeni nasza nazwa nazywa się i odwrócił się, aby zobaczyć nasz przyjaciel zbliża nas. Była tam z siostrą, rodziną siostry i matki, więc my tylko rozmawialiśmy przez kilka minut. Zrobiliśmy umowę ponownie spotkać się wkrótce na obiad, gdy nasz przyjaciel Marta jest z powrotem w Poznaniu. To była bardzo miła niespodzianka. Ona jest bardzo miłą osobą. Można zobaczyć zdjęcia z dzisiejszej przygodzie w pokazie slajdów.

Saturday, May 23, 2015

Slow day.

Nothing exciting happened today. I started working on my next five exercises for the Polish lesson next week. I realized too late last night that I was suppose to to Skype with cousin Andrzej last night and I forgot. What is more, I even sent him a text message during the day about our meeting so he wouldn\t forget..................and then I forgot. Leszek Możder will be performing next month in the town next to us and I would really like to hear and see him play but with ticket prices starting at 180 zl per ticket I'll have to be content with my DVD's. Another artist I would like to see is Diana Krall who will be here in July but again ticket prices are steep, 200 zl. Thank God for YouTube.

Nic ciekawego się dzisiaj stało. Zacząłem pracować na moich najbliższych pięciu ćwiczeń dla polskiej lekcji w przyszłym tygodniu. Zdałem sobie sprawę zbyt późno w nocy, że jestem przypuszczać, aby do Skype z kuzyna Andrzeja ostatniej nocy i zapomniałem. Co więcej, nawet wysłał mu wiadomość tekstową w ciągu dnia o naszym spotkaniu, więc byłoby miło, że \ zapomnij .................. a potem zapomniałem. Leszek Możder wystąpi w przyszłym miesiącu w mieście obok nas i naprawdę chciałbym usłyszeć i zobaczyć, jak gra, ale z ceny biletów zaczynają się od 180 za bilet będę musiał się zadowolić moje DVD. Innym artystą chciałbym zobaczyć, to Diana Krall, którzy będą tu w lipcu, ale znowu ceny biletów są strome, 200 . Dzięki Bogu za YouTube.

Friday, May 22, 2015

Speeding.John, I totally agree that the motorway is used by many drivers like they are on a Formula One track and a speed limit doesn't exist. I've never seen a police car on it but even if they are there, this new law allowing 50km over the limit before you lose your driving license(for three months) doesn't mean much. The limit is 120km so add 50km to that and you can drive up to 170km without fear of losing your license. Yes, the fines for driving over 120km to 170km are higher but without anyone stopping you, it's a joke.

After a week of pulling my hair out over the last Polish lesson assignment. today Zbyszek told me to disregard it and just remember the three main genders, male, female and neuter. He said he asked 7 professors at the university about the two additional words I told you about before and none of them  knew what they meant. He did some investigation on his own and found different opinions about genders, some said there were 3, some said 5, some said 7 and one even said 10. It is such a confusing subject he said forget about it and just concentrate on the three main genders. We then went back over last weeks assignment with that in mind and I got about 80% right. In the world of "wishes", I wish Polish was as easy to learn as Spanish. It's been like pulling teeth but I keep going back for more. Yes, I could get by now with what I have learned and in most cases I am able to convey my point to people who I speak with but I'm not satisfied with that. It's kind of like my passion for family research, I've come a long way from when I started but I know there is more I can learn. I just hope I live long enough to reach my goal :-)

A beautiful day outside and we decided it was time for our annual Spring walk in the botanical gardens. You can view the slideshow to see what we did but the picture above we don't know the name of this tree. Do you?

John, całkowicie zgadzam się, że autostrada jest używany przez wielu kierowców, jak są one na torze Formuły ograniczenie prędkości i nie istnieje. Nigdy nie widziałem samochód policyjny na to, ale nawet jeśli tam są, to nowe prawo umożliwiające 50 km ponad limit zanim stracisz prawo jazdy (na trzy miesiące), nie znaczy wiele. Limit wynosi 120 km więc dodać 50 km do tego i można jechać do 170 km bez obaw o utratę licencji. Tak, mandatami za jazdę ponad 120 km do 170 km są wyższe, ale i nikt nie zatrzymanie się, że to żart.

Po tygodniu ciągnięcie moich włosów w ciągu ostatniego polskiego przydziału lekcji. dziś Zbyszek powiedział mi pominąć go i po prostu pamiętać o trzy główne płci, mężczyzna, kobieta i nijaki. Powiedział, że zapytał 7 profesorów na uczelni o dwóch dodatkowych słów ci mówiłem wcześniej i nikt z nich nie wiedział, o co im chodzi. Zrobił kilka badań na własną rękę i znalazłem różne opinie na temat płci, niektórzy mówili, że były 3, niektórzy mówili, 5, 7, a niektórzy mówili jeden nawet powiedział 10. Jest takie mylące przedmiotem powiedział o nim zapomnieć i po prostu skupić się na trzech Główne płcie. Następnie udaliśmy się z powrotem na ostatniej zmiany przypisania tygodnie z myślą o tym i mam około 80% w prawo. W świecie "życzenia", pragnę polski był tak łatwy do nauczenia się, jak hiszpański. To było jak wyrywanie zębów, ale wracamy tam na dłużej. Tak, mogę dostać od teraz z czego nauczyłem się w większości przypadków jestem w stanie przekazać mój punkt widzenia ludzi, którzy mówią o mnie, ale nie jestem zadowolony z tego. To coś w rodzaju mojej pasji dla badań genealogicznych, mam długą drogę od kiedy zacząłem, ale wiem, że jest więcej można się dowiedzieć. Mam nadzieję, że żyję wystarczająco długo, aby osiągnąć mój cel :-)

Piękny dzień na zewnątrz i zdecydowaliśmy, że nadszedł czas na nasz coroczny wiosenny spacer w ogrodach botanicznych. Możesz zobaczyć pokaz slajdów, aby zobaczyć, co zrobiliśmy, ale zdjęcie powyżej nie znamy nazwy tego drzewa. Czy ty?

Surprise!

Shopping day, 108 zl for this weeks food. Because we didn't go to Kandulski's like normal on Wednesday, we went today. We wouldn't want to let the ladies be disappointed because we didn't come in this week. They had signs up for the two upcoming special days, Dzień Matki(Mothers Day)May 26th and Dzień Dziedzka(Children's Day)May 30-31). Speaking of children, on the way to Kandulski's at the corner of sw. Marcin and Niepodligłośći, at the stoplight was a long line of little children going with their teachers to the zamek to visit it. Little kids are always so cute in their little green flourescent vests so you don't miss seeing them as they walk along the street holding each others hands.

An interesting report was released today about the international study of education systems. It ranked Asian 15 year old kids as the best performers. Countries that were at the top started with Singapore, Hong Kong, South Korea, Japan,Taiwan. Finland, Estonia, Switzerland, Netherlands, Canada and Poland. All of these countries have a higher rating than Great Britain and the United States.  Poland’s high ranking in the OECD study does not come as a surprise. In recent years, Poland has in impressive style climbed to the top of the PISA classification, which evaluates the knowledge of 15 year-olds within the fields of mathematics and science.
The latest OECD ranking is also to a large extent based on the PISA results, within which Polish students claimed joint first place in the European Union, alongside the Netherlands, Estonia and Finland. The top spots overall were taken by Asian countries.
The very impressive performance by Polish students within education rankings in recent years has in large part been a result of comprehensive changes within Poland’s education system – changes that have allowed it to break free from its Communist mould.

 Dzień na zakupach, 108 zł w tym tygodni żywności. Dlatego, że nie poszedł do Kandulski jest jak normalne w środę pojechaliśmy dzisiaj. Nie chcemy pozwolić panie być rozczarowany, bo nie są w tym tygodniu. Mieli objawy się na dwóch kolejnych dni specjalne, Dzień Matki (Dzień Matki) 26 maja i Dzień Dziedzka (Dzień Dziecka) 30-31 maja). Mówiąc o dzieci, w drodze do Kandulski na na rogu ulic Św. Marcin i Niepodligłośći, na światłach była długa kolejka małych dzieci chodzących z opiekunami do Zamku jej odwiedzenia. Małe dzieci zawsze są tak słodkie w swoich małych zielonych kamizelkach fluorescencyjną, więc nie przegap widząc ich jak idą ulicą trzymając każde inne ręce.
Raport ukazał się ciekawy dziś o międzynarodowym badaniu systemów edukacyjnych. To miejsce w Azji 15-letni dzieci jak najlepszych wykonawców. Kraje, które były na szczycie rozpoczęła Singapurze, Hong Kongu, Korei Południowej, Japonii, na Tajwanie. Finlandia, Estonia, Szwajcaria, Holandia, Kanada i Polska. Wszystkie te kraje mają wyższą ocenę niż Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Wysoka pozycja Polski w badaniu OECD nie jest zaskoczeniem. W ostatnich latach Polska ma w imponującym stylu wspiął się na szczyt klasyfikacji PISA, które ocenia wiedzę od 15-latków w ciągu dziedzinie matematyki i nauk przyrodniczych.
Najnowszy ranking OECD jest również w dużej mierze w oparciu o wyniki PISA, w ramach którego polscy studenci twierdzili wspólne pierwsze miejsce w Unii Europejskiej, obok Holandii, Estonii i Finlandii. Najlepsze miejsca zajęli całkowita krajów azjatyckich.
Bardzo imponujący występ polskich studentów w rankingach edukacyjnych w ostatnich latach w dużej mierze był efektem kompleksowych zmian w systemie edukacji w Polsce - zmiany, które pozwoliły mu uwolnić się od jego komunistycznej formy

Wednesday, May 20, 2015

Asparagus day.What to do on a rainy day during the month of asparagus? Well, you go with your best friend to Hotel Rzymski where they serve asparagus, both white and green, in many different ways. We had a meeting set for 15:00 to have obiad(lunch) together. Zbyszek has asked us before but we always declined the offer because asparagus is on the bottom of our favorite vegetables. We thought it was time to accept his invitation.  It was a surprising and delicious experience. We pictured the main course as being only asparagus but that was not the case. The hotel served three different kinds of asparagus soups and each of us tried a different one. Joan had asparagus soup with dill, Zbyszek had asparagus cream soup and I had the soup with almonds. All three were good. For the main course, Joan and Zbyszek chose a rolled pork chop with white asparagus inside, vegetables and potatoes served with a Mornay sauce. For myself, I was going to have the same thing but because they already ordered them I chose a pork tenderloin wrapped in bacon on white asparagus, white wild rice with mushroom sauce and vegetables. When we were done and happy with our choices, we ordered coffee and Joan chose the strangest dessert, vanilla ice cream with asparagus sauce. I tried it and it was surprisingly good. All in all, it was an excellent way to spend a rainy afternoon.

We talked about the new speed regulation across Poland to reduce the number of speeders. To my way of thinking, it is not enough. The new regulations says that anyone going over 50km past a speed limit automatically loses their license for three months. It doesn't have any extra provision for drivers who drink and that is the biggest danger posed to everyone. Of course, the other matter is enforcement of the new law with too few police on the roads. In the first month of it's activation, 60 people have lost their driver's license.

Co robić w deszczowy dzień w miesiącu szparagów? Cóż, idziesz ze swoim najlepszym przyjacielem do Hotelu Rzymskiego, gdzie podają szparagi, zarówno białe i zielone, na wiele różnych sposobów. Mieliśmy spotkanie na na 15:00, aby zjeść razem obiad. Zbyszek zapraszał nas wcześniej, ale zawsze odrzucaliśmy propozycję, bo szparagi są na końcu naszych ulubionych warzyw. Pomyśleliśmy, że  czas przyjąć jego zaproszenie. To było zaskakujące i pyszne doświadczenie. Mamy na zdjęciu danie główne ze szparagów, ale to nie był przykład. W hotelu serwowane są trzy różne rodzaje zup ze szparagów i każdy z nas spróbował innej. Joan miała zupę ze  szparagów z koperkiem, Zbyszek  zupę-krem a ja zupę z dodatkiem migdałów. Wszystkie trzy były dobre. Na główne danie, Joan i Zbyszek wybrali roladę ze schabu z białymi szparagami w środku, warzywa i ziemniaki podane z sosem Mornay. Dla mnie samego, zamierzałem mieć to samo, ale ponieważ oni już zamówili swoje, to wybrałem polędwiczki wieprzowe zawijane w boczku na białych szparagach, biały dziki ryż z sosem grzybowym i warzywami. Kiedy skończyliśmy zadowoleni z naszych wyborów, zamówiliśmy kawę i Joan wybrała najdziwniejszy deser, lody waniliowe z sosem szparagowym. Próbowałem go i był zaskakująco dobry. W sumie był to doskonały sposób na spędzenie deszczowego popołudnia.

Rozmawialiśmy o nowej regulacji prędkości w całej Polsce, aby zmniejszyć liczbę piratów drogowych. Według mnie, to nie wystarczy. Nowe przepisy mówią, że każdy kto będzie jechał ponad 50 km tam , gdzie będzie ograniczenie prędkości, automatycznie traci swoje prawo jazdy na trzy miesiące. To nie ma żadnego dodatkowego regresu dla kierowców, którzy piją, a to jest największe zagrożenie dla wszystkich. Oczywiście, inną sprawą jest egzekucja nowej ustawy i zbyt mała liczba policji na drogach. W pierwszym miesiącu od wprowadzenia nowego przepisu, 60 osób straciło prawo jazdy.

At last!

During the years I've been studying Polish I never had a lesson or exercise that I finally said, "I give up". Now I have that lesson. Using numbers, the way they have to change in the different cases has me totally confused. I even resorted to using Google translator to do the lesson but realized that doesn't really help me understand what I must do in different circumstances.  So.........I stopped doing this weeks lesson and will wait for Zbyszek on Friday to see if he can make it less confusing for me.

We started out this afternoon to take a walk down a path/road in the forest that reminds us so much of our place in Michigan but before we got too far the sun disappeared, dark clouds covered the sky and since we didn't take an umbrella with us, we turned around and went home just in time before the rain started.

At last! 6 years ago Joan and I talked about the waste of the Warta river that runs through Poznań because little use was being made of it for tourists and local residents. Yes, occasionally you would see a lone kayaker on it but not very often and we thought the city could put the river to better use.  Well, now they finally have. This summer there will be three cruise ships operating from 10:00-19:00 daily and offering 70 minute cruises up and down the river for 8-13zl. They will also open three beaches along the waterway but it's not the cleanest river so I would go swimming in it. The cruises start every 15-30 minutes. The first week of May the cruises had 2,500 passengers and it was enough to convince the city of continuing these trips. They will also have two cruises each day at half price, one at 10:00 and the other at 13:30, each going in opposite directions. The boats accommodate 38 people and 10 people are needed before the trip starts. Joan and I plan to take both sometime this summer. I always wondered what it looked like sailing out of the city. We'll wait for a warm, sunny day before we go. The ships start from the marina in the old harbor street. Estkowskiego.

Przez lata studiowania polskiego nigdy nie miałem lekcji lub ćwiczenia, żebym w końcu powiedział: "Poddaję się". Teraz mam taką lekcję. Używanie liczb i sposób, w jaki zmieniają się w różnych przypadkach całkowicie mnie dezorientuje . I nawet uciekłem się do korzystania z tłumacza Google, aby odrobić lekcję, ale uświadomiłem sobie, że tak naprawdę tłumacz nie pomaga mi zrozumieć, co mam zrobić w różnych sytuacjach. Więc ......... przestałem odrabiać lekcję z tego tygodnia i będę czekać na Zbyszka w piątek, żeby zobaczyć, czy on sprawi, że to będzie dla mnie mniej kłopotliwe.

Zaczęliśmy to popołudnie od na spaceru w dół ścieżką / drogą w lesie, która przypomina nam tak wiele z naszego miejsca w Michigan, ale zanim zaszliśmy daleko, Słońce zniknęło, ciemne chmury pokryły niebo, a ponieważ nie wzięliśmy z sobą parasola, zawróciliśmy i poszliśmy do domu w sam raz przed rozpoczęciem deszczu.

W końcu! 6 lat temu Joan i ja rozmawialiśmy o marnotrawieniu rzeki Warty, która biegnie przez Poznań, ponieważ mało było zrobione, aby turyści i mieszkańców mogli z niej korzystać. Tak, od czasu do czasu można zobaczyć na niej samotnego kajakarza, ale nie za często i myśleliśmy, że miasto mogłoby rzekę lepiej wykorzystać. Cóż, teraz w końcu jest. Tego lata będą trzy statki pływające codziennie od 10: 00-19: 00 i oferujące 70. minutowy rejsy w górę i w dół rzeki za 8-13zl. Trzy plaże wzdłuż drogi wodnej zostaną otwarte, ale woda w rzece nie jest najczystsza, żebym chciałbym w niej popływać. Rejsy rozpoczynają się co 15-30 minut. W pierwszym tygodniu maja było 2500 pasażerów i to wystarczyło, aby przekonać miasto o kontynuowaniu tych wycieczek. Dwa rejsy dziennie są za pół ceny,  jeden o 10:00, a drugi o 13:30, każdy odbywa się w przeciwnym kierunku. Łodzie mieszczą po 38 osób, a 10 jest potrzebnych, aby rejs się odbył. Joan i mamy zamiar popłynąć kiedyś latem w tym  roku. Zawsze zastanawiałem się, jak  wygląda miasto żeglując po rzece. Będziemy czekać na ciepłe, słoneczne dni, zanim popłyniemy. Statki rozpoczynają rejsy ze starej przystani przy ulicy Estkowskiego.

Monday, May 18, 2015

It's baaaaaaaaack!!

The week is not starting off great. The "Curse of the Balcony" is back. The building administrator and a repair man visited us about 11:15 and informed us that our balcony is again leaking water to the flat below. Not onto the flat this time but to the balcony below. Upon examination he found that the inside of the balcony wall, covered in some kind of hard material and painted, was separating itself from the wall and when it rains, the water seeps down to the bottom of our balcony and then down to the balcony below. There are tiles above those two wall parts but they don't cover the wall pulling away, thus allowing the water to drop down. The administrator arranged for the man to come back next week to repair the problem and the cost will be paid by the administration from what I understand. Certainly we are not going to pay for it because we don't own this flat. It's still aggravating that in the five years we've lived here, the balcony has caused problems of our downstairs neighbor four times.  They are nice people and they shouldn't have to deal with this problem. IF it has been repaired properly the first time it would have been finished. However, what can you expect when most of the best professionals had to leave Poland to earn enough money to live. It's estimated that by 2060, Poland will have lost 20,000,000 people because of below normal birth rates and people moving to other countries for work. Where is the government or President to stop this trend? I don't think it or he are in the next election this Sunday.

Thanks for the comments and explanations of the two Polish words I didn't know.

Tydzień nie zaczyna się świetnie. Wróciła "Klątwa balkonu”. Administrator budynku i serwisant odwiedzili nas o 11:15 i poinformowali, że z naszego balkonu jest kolejny wyciek wody do mieszkania pod nami. Tym razem nie do mieszkania, ale na balkon poniżej. Po sprawdzeniu okazało się, że wewnętrzna ściana balkonu jest pokryta jakimś twardym materiałem i pomalowana, ale  ta warstwa odstaje od ściany i gdy pada deszcz, woda przedostaje się na spód naszego balkonu, a następnie na balkon poniżej. Powyżej tych dwóch części są  płytki, ale nie obejmują one odsuniętej ściany, pozwalając w ten sposób spadać wodzie w dół. Administrator umówił pracownika, który wróci w przyszłym tygodniu, aby to naprawić , a koszt zostanie opłacony przez administrację z tego, co rozumiem. Z pewnością nie będziemy za to zapłacić, ponieważ nie jesteśmy właścicielami  mieszkania. To wciąż jest irytujące, że w ciągu pięciu lat, odkąd tu mieszkamy, balkon czterokrotnie spowodował problem naszym sąsiadom na dole. To mili ludzie i nie powinny mieć z tym do czynienia. Jeśli zostałby prawidłowo naprawiony za pierwszym razem, problem byłby zakończony. Chociaż, czego można się spodziewać, gdy większość najlepszych specjalistów musiała opuścić Polskę, aby zarobić wystarczająco dużo pieniędzy na życie. Szacuje się, że do 2060 roku, Polska straci 20.000.000 ludzi z powodu niższego niż normalny wskaźnik urodzeń i osób przemieszczających się do innych krajów do pracy. Gdzie jest rząd lub prezydent, aby zatrzymać ten trend?

 Dziękuję za komentarze i wyjasnienia dwóch polskich słów, których nie znałem

Sunday, May 17, 2015

Lost.

Sunday morning I awoke early, 6AM, because I couldn't sleep so I started off the day by working on my Polish homework for this week.  However, I'm stuck on the meaning of two words..męskożywotny and męskorzeczowy. Can anyone explain them to me?  I searched the internet but the explanations need explanations in order to understand what they are or how they are used. I think this may be beyond my capabilities at the level I am.

After Joan woke up and we had breakfast we studied our Spanish together and I found three new episodes of the Mad Men series we will watch tonight.

It's still First Communion time here and it's cute to see the young boys and girls walking around in their white clothing going to and from the church. Our balcony overlooks the street leading to it so it was a steady parade of them in the morning.  Two of our friends have children having their First Communion and we were invited.   We felt it was more of a family affair and decided not to go. It's rather amusing that I have so many relatives living very close to me and yet we see more of our friends than family. It's not a decision that we make.

Niedziela rano obudziłem się wcześnie, o 6 rano, bo nie mogłem spać, więc zacząłem od dnia, pracując nad moim polskim odrabianiu lekcji na ten tydzień. Jednak utknąłem na rozumieniu dwóch words..męskożywotny i męskorzeczowy. Czy ktoś może wyjaśnić mi je? Szukałem w internecie, ale wyjaśnienia potrzebne wyjaśnienia, aby zrozumieć, czym są i jak są one wykorzystywane. Myślę, że może to być ponad moje możliwości na poziomie jestem.
Po Joan obudził się i mieliśmy śniadanie uczyliśmy nasz hiszpański razem i znalazłem trzy nowe odcinki serialu Mad Men będziemy oglądać dzisiaj.
Jest jeszcze czas, Pierwsza Komunia tutaj i to jest słodki zobaczyć młodzi chłopcy i dziewczęta chodzą w ich białe ubrania jadąc do iz kościoła. Nasz balkon wychodzi na ulicę prowadzącą do tego, więc to był stały pochód z nich w godzinach porannych. Dwie z naszych znajomych ma dzieci mające swoją Pierwszą Komunię i zostaliśmy zaproszeni. Czuliśmy, że to bardziej sprawa rodzinna i nie zdecydował się odejść. To raczej zabawne, że mam tak wielu krewnych mieszka bardzo blisko mnie, a jednak widzimy więcej naszych przyjaciół, niż rodziny. To nie jest decyzja, że ​​robimy.


Saturday, May 16, 2015

Goodbye B.B.

 
 
Another great blues guitat player passed away. B.B. King died in his home in Los Angeles. He was highly influential to some of the best guitarists still alive today. He was one of the exceptional blues guitarists. He was 89 years old.

Joan is feeling better already. She's a strong woman :-0) To help improve her health I walked over to the railroad tracks where there are a lot of lilac bushes and picked a bouquet to surprise her with. sHE WAS surprised.

Odtwarzacz kolejny świetny blues guitar zmarł. B.b. King zmarł w swoim domu w Los Angeles. Był bardzo wpływową do jednych z najlepszych gitarzystów nadal żyje dzisiaj. Był jednym z gitarzystów bluesowych wyjątkowych. Miał 89 lat.


Joanna czuje się już lepiej. Ona jest silna kobieta: -0) Aby przyczynić się do poprawy jej zdrowia Podszedłem do torów kolejowych, gdzie istnieje wiele krzewów bzu i wziął bukiet zrobić jej niespodziankę. Była zaskoczona.

Friday, May 15, 2015

Speech recognition.

I started working yesterday with the Windows Speech Recognition program. It's interesting. Once you have it setup in your computer you are able to open and close program, write emails, switch from one program to another and all just by giving commands from your voice into your microphone. It's not the best program but it's free and I'm going to see if it is worthwhile to use. It takes up very little space on your hardrive so that is not an issue.

Joan wasn't feeling well so we went to a doctor to be told she has a little cold. She didn't want to take any medicine for it and said she would cure it with healthy doses of vitamin C. She has done it before. Going to a doctor is always a last resort for us> We miss our chiropractor in the U.S. who was better than any doctor.

Wczoraj zacząłem pracę z programem „Rozpoznawanie mowy” systemu Windows. To interesujące. Po zainstalowaniu go w komputerze masz możliwość otwierania i zamykania programu, pisania e-maile, przechodzenia z jednego programu do drugiego, a wszystko po prostu wydając polecenia głosem do mikrofonu. To nie jest najlepszy program, ale nic nie kosztuje, więc mam zamiar sprawdzić, czy warto z niego korzystać. Zajmuje bardzo mało miejsca na dysku twardym, więc to nie jest problem.

Joan nie czuła się dobrze, więc udaliśmy się do lekarza, który powiedział nam, że jest lekko przeziębiona. Ona nie chciała brać na to żadnych leków i powiedziała, że będzie to leczyć znaczną dawką witaminy C, jak to robiła wcześniej. Chodzenie do lekarza jest zawsze dla nas ostatecznością. Brakuje nam naszego kręgarza w USA, który był lepszy od każdego lekarza.

Thursday, May 14, 2015

Noc Muzeów.

Thanks Marilyn for the comment about my mother and Sharon for the comment about where the word "Hoosier" comes from. It's still a mystery. Thanks also, John. for your "buckeye" recipe.

This Sunday night is Noc Muzeów. This means museum night and it's a day and night when all museums are open until midnight and admittance is free of chargé. In the National Art. Museum there is an exhibition of neon signs going back thirty years and we plan to see it. Also on the first Saturday of every month museums are admittance free during normal hours in Poznań. I don't know if that is true for all cities.

Today was shopping day, a little beyond our budget because of normal items we were out of. Cost was 171 zl ($47) for the week of food. It was a busy day with two conversations starting at 9:00 and ending at 12:00. Next we went food shopping, then another conversation at 5PM and cousin Andrzej at 7PM. I usually don't have conversations after 6PM except for cousin Andrzej on Monday's and Thursday's.

Dzięki Marilyn za komentarz na temat mojej matki i Sharon za komentarz na temat, skąd pochodzi słowo "Hoosier". To wciąż jest tajemnica. Dziękuję również John za przepis na "kasztany".

W tą niedzielę jest Noc Muzeów. Oznacza to noc w muzeum i to, że w czasie dnia i aż do północy wszystkie muzea są otwarte, a wstęp jest bezpłatny. W Muzeum Sztuki Narodowej jest wystawa neonów sprzed trzydziestu lat i planujemy ją zobaczyć. Także w Poznaniu, w pierwszą sobotę każdego miesiąca jest wolny wstęp do muzeów w normalnych godzinach. Nie wiem, czy jest tak samo we wszystkich miastach.

Dzisiaj był dzień na zakupy, trochę ponad nasz budżet, ponieważ skończyły się nam niektóre artykuły. Koszt żywności na tydzień wyniósł 171 zl ($ 47). To był pracowity dzień z dwoma rozmowami już od 09:00, a kończącymi się o godzinie 12:00. Następnie udaliśmy się na zakupy żywności, a potem miała być  kolejna rozmowa o godzina 17:00 i z kuzynem Andrzejem o godzinie 19:00. I zazwyczaj nie mam rozmów po godzinie 18:00 wyjątkiem kuzyna Andrzeja w  poniedziałek i w czwartek.

Wednesday, May 13, 2015

Returns.

After a long two weeks, lessons will resume again in Polish with the return of Zbyszek from vacation. We had our normal Kandulski meeting with him to day and he told us all about his trip to Bulgaria and Istanbul. He is very impressed with Istanbul but didn't see the blue mosque or the sultan's palace because the waiting lines were too long and, like me, he hates waiting in lines.

I had another conversation partner return today from London and Scotland so I was able to hear stories of his adventures there. He went to visit with cousins and a daughter who lives in London.

The "buckeye" trees are in full bloom now with hundred of flowers covering them. Some have the white flowers and others are red. You can see them everywhere. Kasztanowiec drzewo is the Polish name. It's the state tree in Ohio where Joan was born and they call it a buckeye tree and people from Ohio are called buckeyes. People from Indiana, where I was born, are called Hoosiers. I have no idea what it means.
 
Wraz z powrotem Zbyszka z wakacji, po długich dwóch tygodniach, znów zostaną  wznowione lekcje w języku polskim. Dzisiaj mieliśmy z nim nasze normalne spotkanie u Kandulskich i opowiedział nam o swojej podróży do Bułgarii i Stambułu. Jest pod wrażeniem Stambułu, ale nie zobaczył Błękitnego Meczetu czy pałacu sułtana, ponieważ kolejka oczekujących była zbyt długa i tak jak ja, nie znosi czekania w kolejkach.
 
Dzisiaj miałem kolejną rozmowę z osobą, która wróciła z Londynu i Szkocji, więc byłem w stanie usłyszeć historie o jego tam przygodach. On pojechał odwiedzić z kuzynów i córkę, która mieszka w Londynie.
 
Kasztany są teraz w okresie pełnego rozkwitu i setki kwiatów pokrywają drzewa. Niektóre mają białe kwiaty i inne są  czerwone. Można je zobaczyć wszędzie. Kasztanowiec to polska nazwa drzewa. To drzewo jest symbolem stanu Ohio, gdzie urodziła się  Joan i gdzie ludzie nazywają to drzewo „a buckeye tree” (kasztanowiec), a ludzie z Ohio są nazywane Buckeyes czyli „kasztanowcy”. Ludzie z Indiany, gdzie się urodziłem, są nazywani Hoosiers. Nie mam pojęcia, co to znaczy. (diki słownik podaje: prostacy; przyp. tł.)

Tuesday, May 12, 2015

Goodbye.
 
Even though today was a sad day, saying goodbye to Zdzisław Kubisiak, the drive to Koniń made it a little easier with views of countless fields of rapeseed and their yellow color.They are at the height now and some are already losing a little of the color. You can notice the difference in color between those at their peak and those that are past.

We arrived a little early so we stopped at cousin Kazia's house for a visit and thought we would see more of her at the funeral but it was not to be. For health purposes she decided not to attend but in her place were her son, Andrzej, daughter, Hania, her husband, Michał and their daughter, Justyna.  We followed them to the church in Koniń where 10 other cousins were already waiting.  The mass started at 1PM, the burial about 2PM. Zdzisław was a miner his whole life so there was an orchestra from the mine that played music during the walk to the gavesite and after the body was in the ground. It was a nice service and I should have taken more pictures. After the burial, family members were invited to a dinner in Hotel Koniń and Joan and I felt honored to be included. It was ocassion for Joan to wear one of her hats, hence the picture in the slide show.

Nawet jeśli dzisiaj był smutny dzień pożegnania Zdzisława Kubisiaka, droga do Konina uczyniła ten dzień trochę łatwiejszym ze względu na widok niezliczonych pól rzepaku i ich żółty kolor. Rzepak jest  teraz w pełni kwitnienia i część traci trochę kolor. Można zauważyć różnicę w kolorze między kwiatami na  wierzchołku, a tymi, które są obok.

 Przyjechaliśmy trochę za wcześnie więc zatrzymaliśmy się w domu kuzynki Kazi i pomyślałem, że będziemy ją widzieć dłużej na pogrzebie, ale tak nie miało być. Ze względu na stan zdrowia postanowiła nie uczestniczyć w pogrzebie, ale zamiast niej był jej syn, Andrzej, córka, Hania, jej mąż Michał i ich córka, Justyna. Podążyliśmy za nimi do kościoła w Koninie, gdzie już czekało 10 innych kuzynów. Msza rozpoczęła się o godzinie 13:00, a pogrzeb o godzinie 14:00. Zdzisław, całe swoje życie był górnikiem, więc była orkiestra górnicza, która grała podczas przejścia orszaku do grobu i po złożeniu ciała do ziemi. To była miła posługa i powinienem zrobić więcej zdjęć. Po pogrzebie, członkowie rodziny zostali zaproszeni na obiad do Hotelu Konin i Joan i ja czuliśmy się zaszczyceni, że zostaliśmy uwzględnieni. To była okazja, aby Joan założyła jeden z jej kapeluszy, stąd zdjęcie w pokazie slajdów

Monday, May 11, 2015

Another funeral.

The part about getting older is that you start to go to more funerals.  Last night I was contacted by cousin Anna who said her father had passed away. The funeral is tomorrow in Koniń and, of course, Joan and I will attend. I met her father our first time in Poland but had more contact with his wife, Helena, who passed away last year. It's always a sad event to attend a funeral and if there is anything good about it is the chance to see relatives you haven't seen in a while. I am happy Anna called and told me or else I wouldn't have known and not have been able to pay my respects to her and her father.

Częścią procesu stawania się coraz starszym jest to, że zaczynasz chodzić na coraz więcej pogrzebów. Wczoraj wieczorem skontaktowała się kuzynka Anna, która powiedziała, że zmarł jej ojciec. Pogrzeb odbędzie się jutro w Koninie i, oczywiście, Joan i ja weźmiemy udział. Poznałem jej ojca podczas naszej pierwszej wizyty w Polsce, ale więcej kontaktu miałem  z jego żoną Heleną, który zmarła w zeszłym roku. Udział w pogrzebie jest zawsze smutnym wydarzeniem, a jeśli jest w tym coś dobrego to szansa, aby zobaczyć krewnych, których nie widziałem przez jakiś czas. Cieszę, że Anna zadzwoniła i powiedziała mi, bo nie wiedziałbym o tym i nie byłbym w stanie złożyć wyrazów szacunku jej i jej ojcu.

Sunday, May 10, 2015

Mother's Day.

 


 
Thanks to reader Lucie, now I know that my reply to a comment has no notification to the person who wrote the comment and the only way they know is by checking back on the blog they responded to. So, if you write a comment I will answer it in the next blog I write.

Mother's Day in America is actually celebrated on every May 26th in Poland, the same day as Joan's birthday. Today I'm celebrating the life of my own mother, Helen Kazmierczak Piekarczyk. She was born and died in America of Polish parents from Golina, Poland. Her first job at an early age was working in a candy factory and when WWII started she worked as a welder building tanks for the Army. After the war the only job she could get was a cleaning woman and she did that for many years to support and raise her two sons on her own. When she didn't have a job cleaning, she spent nights picking worms out of the ground to sell to fishermen in order to put food on the table. I think her adult life was hard and her only goal was to raise my brother and I. She was always proud of her Polish heritage but didn't really know much about her own parents lives in Poland. In heaven, I'm sure she is astonished that I now have returned to the country of our roots and know so much about our family history. I know I am.  Even in her late 60's she continued supporting me when I moved north to build my house and came to cook for my son and I while we built the house. She slept in the teepee on the ground like we did. She was a strong spirited woman with a never ending faith in God and the Catholic religion.

Dzięki czytnika Lucie, teraz wiem, że moja odpowiedź na komentarz ma zgłoszenia do osoby, która napisała komentarz, a jedynym sposobem wiedzą jest przez zaglądać na blogu, że odpowiedziały. Tak więc, jeśli napisać komentarz Odpowiem go w następnym blogu piszę.
Dzień Matki w USA obchodzony jest w rzeczywistości każdy 26 maja w Polsce, w tym samym dniu co Joanny urodziny. Dziś jestem obchodzi życie mojej matki, Helen Kazmierczak Piekarczyk. Urodziła się i zmarł w Ameryce polskich rodziców z Golina, Polska. Jej pierwsza praca w młodym wieku była praca w fabryce cukierków i kiedy rozpoczęła II wojny światowej pracowała jako spawacz zbiorników budowlanych dla armii. Po wojnie tylko praca mogła dostać to kobieta czyszczenie i zrobiła, że ​​przez wiele lat w celu wspierania i podniesienia jej dwóch synów na własną rękę. Kiedy nie ma czyszczenie pracy, spędzała noce zbierając robaki z ziemi do sprzedaży dla rybaków, by położyć jedzenie na stole. Myślę, że jej dorosłe życie było trudne, a jej jedynym celem było podniesienie mój brat i ja zawsze była dumna ze swojego polskiego pochodzenia, ale tak naprawdę nie wiem zbyt wiele o jej własnych rodziców mieszka w Polsce. W niebie, jestem pewien, że jest zdziwiony, że teraz wrócili do kraju naszych korzeni i wiem tak wiele o historii naszej rodziny. Wiem, że jestem. Nawet w jej koniec lat 60-tych kontynuowała wspieranie mnie, kiedy przeniósł się na północ, aby zbudować swój dom i przyszedł gotować dla mojego syna i mnie, gdy budujemy dom. Spała w tipi na ziemi, tak jak my. Była silna duchem kobieta z niekończącą się wiary w Boga i religii katolickiej.

Saturday, May 09, 2015

M. Park.

After starting out with a kind of gray day the sun finally came out and we went to Mickiewicz Park in front of the opera house to view the flower arrangements for this year. Around the fountain predominantly pansies of different colors were planted. However, on the lawn, hundred of tulip petals were used to create different shapes and give a new look to the lawn. At this time, the time of graduation from the university, there were a lot of graduates there with parents and friends taking pictures and celebrating the event. As usual, I took pictures that you can view on the right side of the blog.  

Earlier in the morning BBC was covering the celebration of the end of WWII in Moscow and it was like watching s typical parade from 35 years ago when Russia would parade out it's military and the newest weapons of war.  

Po uruchomieniu się z pewnego rodzaju szary dzień w końcu wyszło słońce i udaliśmy się do Parku Mickiewicza, naprzeciwko opery, aby zobaczyć bukiety kwiatów na ten rok. Wokół fontanny głównie bratki w różnych kolorach zostały posadzone. Jednak, na trawniku, sto tulipan płatków były wykorzystywane do tworzenia różnych kształtów i dać nowe spojrzenie na trawniku. W tym czasie, czas ukończenia uczelni, było dużo absolwentów tam z rodzicami i przyjaciółmi robienia zdjęć i świętować to wydarzenie. Jak zwykle, zrobiłem zdjęcia, które można wyświetlać po prawej stronie bloga.

Wcześniej rano BBC został obejmujące obchody zakończenia II wojny światowej w Moskwie i to było jak oglądanie parady z s typowym 35 lat temu, gdy Rosja będzie się to parada wojskowa i najnowsze bronią wojenną.

Friday, May 08, 2015

BIG weekend!!

Today was the day for Joan to go and get new glasses made so we went to Poznań Plaza, to Feldman's, where she got the last pair three years ago. We had the necessary prescription from our ophthamologist and Joan wanted to keep the same frames so it didn't take long. Twenty minutes later we were done and in a week to ten days she will have the new glasses. In a year or a year and half after she has the small cataracts removed those glasses will have to be replaced. Probably I'll need the same thing done but first I have to have my eyes examined.

There is a lot going on this weekend in Poznań. There is the First Taste Food Festival in the business park where Ikea is there will be trucks from all over Poland with foods from different regions. It's the first time for this event and I hope the weather will be good for it. There will be more than 200 seats available, half of tchem under a roof in case of rain. They have held this event successfully in the Pomerania area three time and now Poznań has it's opportunity to try it.

In Galeria Malta it's Eko Weekend.  This weekend, 8-10 May will reign fragrant herbs. Customer centers will take part in workshops on their self-cultivation. Furthermore, they will be able to buy flavorful and fresh plants in pots. And for lovers of regional and traditional products there will be a  stand with delicious cold meats, cheese and bread.
The next edition of "Eco Weekend" will introduce amateurs healthy and environmentally friendly products in the fragrant world, spring herbs, which are not only a perfect complement to dishes, but also wonderfully decorate balconies or kitchen windowsills. Gallery customers will be able to take part in special workshops with planting herbs on Saturday and Sunday at. 13.00.

In Mickiewicz Park, in front of the opera house, hundreds of tulips and other flowers will be planted to once again beautify the park and fountain area.

Dzisiaj był dzień dla Joan iść i dostać nowe okulary wykonane więc poszliśmy do Poznań Plaza, do Feldman, gdzie dostała ostatnią parę trzy lata temu. Mieliśmy niezbędną receptę z naszej okolistką i Joan chciał zachować te same ramki, więc nie trzeba było długo czekać. Dwadzieścia minut później byliśmy zrobić w tydzień do dziesięciu dni będzie miała nowe okulary. W rok czy półtora roku po tym, że ma małe zaćmę usuwa te okulary będą musiały zostać wymienione. Prawdopodobnie będę musiał zrobić to samo, ale najpierw muszę mieć oczy zbadane.

Jest dużo dzieje się w ten weekend w Poznaniu. Jest pierwsze Smak Food Festival na terenie parku biznesowego, gdzie IKEA nie będzie pojazdy z całej Polski z żywności z różnych regionów. To pierwszy raz, w tym przypadku, a mam nadzieję, że pogoda będzie dla niego dobry. Nie będzie więcej niż 200 miejsc dostępne, połowa tchem pod dachem w przypadku deszczu. Trzymali to wydarzenie z powodzeniem w obszarze trzech czasie Pomorza, a teraz Poznań ma to okazja, aby spróbować.

W Galerii Malta jest Eko weekend. W ten weekend, 8-10 maja pachnące zioła królować będzie. Centra klientów weźmie udział w warsztatach na temat ich własnej uprawy. Co więcej, będą mogli kupić aromatyczne i świeże rośliny w doniczkach. A dla miłośników produktów regionalnych i tradycyjnych będzie stoisko z pyszne wędliny, sery i chleb.
 
Kolejna edycja "Weekendu" Eco wprowadzi amatorom zdrowych i przyjaznych dla środowiska produktów w pachnącym świecie, wiosna zioła, które są nie tylko doskonałe uzupełnienie potraw, ale także wspaniale zdobią balkony i parapety kuchenne. Galeria klienci będą mogli wziąć udział w specjalnych warsztatach z sadzenie ziół w sobotę i niedzielę w. 13.00.

W Parku Mickiewicza, naprzeciwko opery, setki tulipanów i innych kwiatów będą sadzone ponownie upiększyć teren parku i fontanny.