Friday, May 22, 2015

Speeding.John, I totally agree that the motorway is used by many drivers like they are on a Formula One track and a speed limit doesn't exist. I've never seen a police car on it but even if they are there, this new law allowing 50km over the limit before you lose your driving license(for three months) doesn't mean much. The limit is 120km so add 50km to that and you can drive up to 170km without fear of losing your license. Yes, the fines for driving over 120km to 170km are higher but without anyone stopping you, it's a joke.

After a week of pulling my hair out over the last Polish lesson assignment. today Zbyszek told me to disregard it and just remember the three main genders, male, female and neuter. He said he asked 7 professors at the university about the two additional words I told you about before and none of them  knew what they meant. He did some investigation on his own and found different opinions about genders, some said there were 3, some said 5, some said 7 and one even said 10. It is such a confusing subject he said forget about it and just concentrate on the three main genders. We then went back over last weeks assignment with that in mind and I got about 80% right. In the world of "wishes", I wish Polish was as easy to learn as Spanish. It's been like pulling teeth but I keep going back for more. Yes, I could get by now with what I have learned and in most cases I am able to convey my point to people who I speak with but I'm not satisfied with that. It's kind of like my passion for family research, I've come a long way from when I started but I know there is more I can learn. I just hope I live long enough to reach my goal :-)

A beautiful day outside and we decided it was time for our annual Spring walk in the botanical gardens. You can view the slideshow to see what we did but the picture above we don't know the name of this tree. Do you?

John, całkowicie zgadzam się, że autostrada jest używany przez wielu kierowców, jak są one na torze Formuły ograniczenie prędkości i nie istnieje. Nigdy nie widziałem samochód policyjny na to, ale nawet jeśli tam są, to nowe prawo umożliwiające 50 km ponad limit zanim stracisz prawo jazdy (na trzy miesiące), nie znaczy wiele. Limit wynosi 120 km więc dodać 50 km do tego i można jechać do 170 km bez obaw o utratę licencji. Tak, mandatami za jazdę ponad 120 km do 170 km są wyższe, ale i nikt nie zatrzymanie się, że to żart.

Po tygodniu ciągnięcie moich włosów w ciągu ostatniego polskiego przydziału lekcji. dziś Zbyszek powiedział mi pominąć go i po prostu pamiętać o trzy główne płci, mężczyzna, kobieta i nijaki. Powiedział, że zapytał 7 profesorów na uczelni o dwóch dodatkowych słów ci mówiłem wcześniej i nikt z nich nie wiedział, o co im chodzi. Zrobił kilka badań na własną rękę i znalazłem różne opinie na temat płci, niektórzy mówili, że były 3, niektórzy mówili, 5, 7, a niektórzy mówili jeden nawet powiedział 10. Jest takie mylące przedmiotem powiedział o nim zapomnieć i po prostu skupić się na trzech Główne płcie. Następnie udaliśmy się z powrotem na ostatniej zmiany przypisania tygodnie z myślą o tym i mam około 80% w prawo. W świecie "życzenia", pragnę polski był tak łatwy do nauczenia się, jak hiszpański. To było jak wyrywanie zębów, ale wracamy tam na dłużej. Tak, mogę dostać od teraz z czego nauczyłem się w większości przypadków jestem w stanie przekazać mój punkt widzenia ludzi, którzy mówią o mnie, ale nie jestem zadowolony z tego. To coś w rodzaju mojej pasji dla badań genealogicznych, mam długą drogę od kiedy zacząłem, ale wiem, że jest więcej można się dowiedzieć. Mam nadzieję, że żyję wystarczająco długo, aby osiągnąć mój cel :-)

Piękny dzień na zewnątrz i zdecydowaliśmy, że nadszedł czas na nasz coroczny wiosenny spacer w ogrodach botanicznych. Możesz zobaczyć pokaz slajdów, aby zobaczyć, co zrobiliśmy, ale zdjęcie powyżej nie znamy nazwy tego drzewa. Czy ty?

No comments: