Monday, January 30, 2012

BIG Thank You!!!!!

I have to send out a special thanks to  blog reader Agnieska who sent this comment to us....."I didn't reach last year in my reading but I just checked and want to tell you that I'm able to see all the blogs. True, when you just click on a specific month and scroll down, it stops around 15th or 20th and there's no "older posts" option. But you can still click on each post on the menu on the left where they are listed by name under every month. You just need to look at each of them separately. I hope that helps".

It does indeed help because I thought there were blog pages missing from the archives and lost forever.

I trzeba wysłać specjalne podziękowania dla czytelnika blog Agnieszki, która wysłała do tego komentarza nas ....." I nie osiągnęły w zeszłym roku w moim czytaniu, ale właśnie sprawdziłem i chcę ci powiedzieć, że jestem w stanie zobaczyć wszystkich blogów. to prawda, kiedy po prostu kliknij na określonym miesiącu i przewiń w dół, zatrzymuje się około 15 lub 20 i nie ma "starsze posty" opcji. Ale wciąż możesz klikać na każdy post w menu po lewej stronie, gdzie są wymienionych z nazwy w każdym miesiącu. wystarczy spojrzeć na każdego z nich oddzielnie. mam nadzieję, że pomaga ".

To rzeczywiście pomaga, bo byli przekonani, że brakuje stron blog z archiwum i utracone na zawsze.

Sunday, January 29, 2012

My mistake. Mój błąd.

Last night, moving back from my computer, I shattered the glass shade on a standing lamp behind my desk I use in the evening.  Fortunately, nothing fell on me and I had no injuries.  I measured the remaining parts of the shade for a replacement and today we went to Praktiker to find a new one. After talking with a salesperson I found out they only sell complete lamps, not shades, and he suggested I go to Castorama, which we did.

At Castorama the only shade that I thought would fit was 51zl so I bought it and took it home.  At home I discovered that too many times lately I rely on my memory when I have the correct information in my pocket.  Needless to say, the shade opening for  the light was 5mm too small and wouldn't fit.  Now, tomorrow, I have to go back to Castorama, explain why I want a refund and then go to Ikea, where I bought the lamp 2 years ago, and see if they have a replacement shade. I created a problem because I relied on my memory even though I had the right measurement in my pocket so I have no one to blame but myself.  Don't you just hate that when it happens?

Still cold outside, -5c, but the sun has been out all day so the flat has warmed up to 22c. We like it at 23c so it's not far off.  Tonight it will most likely go back down but it's better for sleeping anyway.

I discovered last month, much to my dismay, that last year around April, Blogger changed it's archiving format and no longer saves every blog for a particular month.  That was disheartening because even though it listed each day in the archive list, when I opened a particular month after April, in many cases the early days  of each month were and are not available to see anymore so the descriptions of places we have visited are gone.  I wrote to the Blogger Forum for a solution to this problem last month but there has been NO response.  The year my archiving of each month will change and there will now be two entries for each month, part A will be the be the last half of the months blogs and Part B will be the first half.  I can't wait around for someone to tell me how to fix the problem because they probably won't.  So if you happen to be looking at my archives for 2011 from April to November, part of each month is missing and this is why.  It irritates me because this is my history of life in Poland that I want to save and now part is gone.

Ostatniej nocy, przenosząc z powrotem z mojego komputera, I rozbił szkło na lampę stojącą za moim biurku używam wieczorem. Na szczęście, nic nie spadło na mnie i nie miałem kontuzji. I zmierzył pozostałe części cieniu w celu wymiany i dziś poszliśmy do Praktiker znaleźć nową. Po rozmowie z handlowcem dowiedziałem się, że tylko sprzedawać wszystkie lampy nie, odcieni, i zasugerował, idę do Castoramy, które zrobiliśmy.

W Castorama tylko cień, że myślałem, że pasuje to 51zl więc kupiłem go i zabrał go do domu. W domu odkryłem, że zbyt wiele razy ostatnio polegam na swojej pamięci, kiedy mam poprawne informacje w kieszeni. Oczywiście, otwarcie cień światło 5mm zbyt małe i nie pasuje. Teraz, jutro, muszę wrócić do Castorama, wyjaśnić, dlaczego chcę zwrotu, a następnie udać się do Ikei, gdzie kupiłem lampę 2 lata temu, i sprawdzić, czy mają odcień wymiany. I stworzył problem, bo oparł się na mojej pamięci, mimo że miał prawo pomiaru w kieszeni więc nie mam za to winić tylko siebie. Nie macie już serdecznie dość, że kiedy to się stanie?
Na zewnątrz jest zimno,-5c, ale słońce jest przez cały dzień, więc mieszkanie ma rozgrzana do 22c. Chcemy go w 23c więc to nie jest daleko. Dziś będzie to najprawdopodobniej z powrotem w dół, ale lepiej do spania i tak.

Odkrywałem w ubiegłym miesiącu, ku mojemu przerażeniu, że w ubiegłym roku około kwietnia, Blogger zmienił swoje archiwizacji formatu i nie zapisuje każdy blog za dany miesiąc. To było przygnębiające, ponieważ mimo że na liście każdego dnia w liście archiwum, kiedy otworzył w danym miesiącu po kwietniu, w wielu przypadkach pierwszych dniach każdego miesiąca były i nie są dostępne, aby zobaczyć już tak opisy miejsc, które odwiedziliśmy już nie ma. Napisałem na forum Blogger dla rozwiązania tego problemu w ubiegłym miesiącu, ale nie było odpowiedzi.Roku mój archiwizacji każdego miesiąca zmieni i nie będzie teraz dwa wpisy dla każdego miesiąca, część będzie się drugiej połowie miesiącach blogi i B będą w pierwszej połowie. Nie mogę czekać na kogoś, kto powie mi jak rozwiązać ten problem, ponieważ prawdopodobnie nie będzie. Więc jeśli zdarzy ci się być patrząc na moich archiwów w 2011 r. od kwietnia do listopada, część każdego miesiąca brakuje i dlatego. Irytuje mnie, bo to jest moja historia życia w Polska, że chcę, aby zapisać i teraz część już nie ma.

Saturday, January 28, 2012

Cold!!

A cold day, -10c, as winter sets in for awhile. With only 3/4 of the flat insulated and old windows, the temperature inside can only stay at 21.5c.  A little chilly, so the necessity of wearning extra sweaters and socks is necessary.

We went this afternoon to see the new Roman Polanski movie "Rzeź. It's a short comedy about two couples who are trying to resolve a problem of a fight between their two boys.  I say short because it was only one hour and twenty minutes long.  Not the funniest movie we've ever seen but entertaining.

Zimny ​​dzień,-10c, a zimy w na chwilę. Tylko 3 / 4 płaskiej szyby izolowane i stare, temperatura wewnątrz może zatrzymać się 21.5c. Trochę chłodno, więc konieczność wearning dodatkowe swetry i skarpety jest konieczne.

Poszliśmy po południu, aby zobaczyć nowy film Romana Polańskiego "Rzeź. To krótka komedia o dwóch parach, które starają się rozwiązać problem walki między obu chłopców. Powiem krótko, bo tylko godzinę i dwadzieścia minut. nie najśmieszniejszy film jaki kiedykolwiek widziałem, ale zabawne.

Friday, January 27, 2012

Renewed..

http://player.vimeo.com/video/27920977?title=0&%3bbyline=0&%3bportrait=0href=
Click this link above, then click on the flower.

Spent the day after our lessons trying to find an email or street address for a cousin from my father's side in the U.S.  I think I finally found it but no email address so the only way to contact him is through snail mail.  I hate snail mail.  Those pictures from my sister have renewed my interest in searching my father's side and with perserverance on the internet I found the address.  Now I will write a letter to him, hoping he's the right person, and wait to receive an answer. The waiting just kills me.  I remember the first letter I wrote to Poland in 2002 and then waited and waited for an answer, hoping someone could read what I wrote. It finally came and thanks to that I live in Poland now.

Spędzony dzień po lekcjach, aby znaleźć e-mail lub adres do kuzyna od strony ojca w USA Myślę, że w końcu znalazłem, ale nie adres e-mail więc jedynym sposobem na skontaktowanie się z nim jest poprzez tradycyjną pocztę. Nienawidzę poczty. Te zdjęcia od mojej siostry odnowiły moje zainteresowanie poszukiwaniem strony ojca i ze perserverance w Internecie znalazłem adres. Teraz mogę napisać do niego list, mając nadzieję, że jest odpowiednią osobą, i czekać na odpowiedź.Czeka właśnie mnie zabija. Pamiętam pierwszy list, jaki napisałem do Polska w 2002 roku, a następnie czekał i czekał na odpowiedź, mając nadzieję, ktoś może przeczytać, co napisałem. To w końcu przyszedł i dzięki, że żyję w Polska teraz.

Thursday, January 26, 2012

Protests

From the Warsaw Voice.......................................
Thousands take to streets in protests at internet censorship
  Protests in Kielce
Thousands of demonstrators took to the streets of Polish cities Wednesday, some of them hurling stones at police, in protest
at an international copyright treaty criticized as a clampdown on freedom of speech on the internet.

In the city of Kielce around 700 people protested. Some of them threw bottles and stones at police, damaged cars and partially blocked traffic, Polish media reported. Police arrested 24 people. One police officer was taken to hospital for treatment.

In the largest demonstration, in Cracow, 15,000 people took to the streets in a largely peaceful protest.

Demonstrators chanted "Down with censorship" while some had a piece of tape inscribed with "ACTA" glued over their lips.

ACTA is the acronym for the international Anti-Counterfeiting Trade Agreement, which Poland was to sign in Tokyo on Thursday.

Opponents of the treaty, which aims to protect international intellectual property rights and fight online piracy, launched a string of attacks on Polish government websites earlier this week, jamming the websites of the Polish parliament, the prime minister’s office and the Ministry of Culture.

Tysiące na ulice w protestach na cenzurę w Internecie
Protesty w Kielcach
Tysiące demonstrantów wyszło na ulice polskich miast Środa, niektóre z nich rzucając kamieniami w policjantów, na znak protestu
na międzynarodowy traktat praw autorskich krytykowane jako skutkiem jest ograniczenie wolności słowa w Internecie.

W Kielcach około 700 osób protestowało. Niektóre z nich rzucił butelki i kamienie w stronę policji, samochody uszkodzone i ruch częściowo zablokowana, Polskie media poinformowały. Policja aresztowała 24 osób. Jeden policjant został przewieziony do szpitala na leczenie.

W największej demonstracji, w ​​Krakowie, 15.000 osób wyszło na ulice w proteście w dużej mierze pokojowego.

Demonstranci skandowali: "Precz z cenzurą", a niektórzy mieli kawałek taśmy z napisem "ACTA" przyklejone na ustach.

ACTA jest skrótem od międzynarodowej walki z podrabianiem umowy handlowej, w której Polska była do podpisania w Tokio w czwartek.

Przeciwnicy traktatu, który ma na celu ochronę międzynarodowego prawa własności intelektualnej i zwalczania internetowego piractwa, uruchomiła ciąg ataków na polskich stronach internetowych rządu na początku tego tygodnia, zagłuszania strony polskiego parlamentu, kancelarii premiera i Ministerstwa Kultury.

Wednesday, January 25, 2012

Parmesan-Herb Biscuits & Surprise.

PARMESAN HERB MUFFINS

2 cups flour

1 tablespoon sugar

1 ½ teaspoons baking powder

½ teaspoon baking soda

½ teaspoon sage leaves, crumbled

½ cup chopped fresh parsley

¾ cup grated Parmesan cheese

1 ¼ cups buttermilk*

¼ cup butter; melted

1 egg

Heat oven to 400 degrees F. Grease bottom only of 12 muffin cups or line with paper baking cups.

Lightly spoon flour into measuring cup; level off. In large bowl, combine flour, sugar, baking powder, baking soda, sage, parsley and cheese; blend well. Add buttermilk, butter and egg; stir just until dry ingredients are moistened. Fill prepared muffin cups 2/3 full. Bake at 400 degrees F. for 15 to 20 minutes or until toothpick inserted in center comes out clean. Serve warm.

*To substitute for buttermilk, use 4 teaspoons vinegar or lemon juice plus milk to make 1 ¼ cups.

So here it is at last, the recipe you wanted :-)

A ring from the buzzer to our door started my heart racing this morning.  Could they have arrived already? I'v been waiting with anticipation since last week and didn't  think they would arrive until this Friday or next Monday.  I opened the door and there stood the postman with a package.  I signed for it, looked at the return address and my day was made.  They are here!!  The DVD's from my sister with old pictures and documents.  I tore open the package and found 3 DVD's, prayer cards, old Easter cards, obituaries and almost 100 pictures on the DVD's plus original pictures in another envelope.  I immediately went to the laptop, put in the first DVD and found pictures I had never seen before of my father, brother, sister, aunts, uncles, grandparents and much more. The documents give me a whole lot of clues to new things to search for and even answered my question if my grandfather had more than one brother.  He did and he had also immigrated to the U.S. in the early 1900's.  I found his name in a search I did years ago but could never connect him to my family, now I have the proof.  How exciting!
I've been looking at the pictures all night and don't even want to go to bed because there are SOOOOO
many new possibilities now.  It's like Christmas all over again.

Pierścionek z brzęczyk do naszych drzwi zacząłem bicie serca rano. Czy przybyli już? I'v czekali z niecierpliwości od zeszłego tygodnia i nie sądzę, przybycia do czasu w ten piątek lub następny poniedziałek. Otworzyłem drzwi i stanął listonosz z pakietem. Podpisałem go, spojrzał na adres zwrotny i mój dzień został złożony. Są tutaj!DVD od mojej siostry ze starych zdjęć i dokumentów. I rozerwał opakowanie i znaleziono 3 DVD, karty modlitwy, stare karty wielkanocne, nekrologi i prawie 100 zdjęć na DVD plus zdjęcia oryginalne w innej kopercie. I natychmiast udał się do laptopa, umieścić w pierwszym DVD i znaleźć zdjęcia i nigdy wcześniej nie widziałem mojego ojca, brata, siostry, ciotki, wujowie, dziadkowie i wiele więcej. Dokumenty dają mi dużo wskazówek do nowych rzeczy do wyszukiwania i nawet odpowiedzi na moje pytanie, czy mój dziadek miał więcej niż jednego brata. Zrobił i miał również wyemigrował do USA na początku 1900. Znalazłem jego nazwę w wyszukiwarce zrobiłem lat temu, ale nigdy nie mógł podłączyć go do mojej rodziny, teraz mam dowód. Jak ekscytujące!
Szukałem na zdjęcia całą noc i nawet nie chcę iść do łóżka, bo SOOOOO
wiele nowych możliwości teraz. To jak Boże Narodzenie na nowo.

Tuesday, January 24, 2012

ACTA

Joan made a new meal tonight call Sausage Stew Pot. Very good!!

The protests in the U.S. stopped S.O.P.A and P.I.P.A. but unfortunately the European Union, including Poland, despite the protests, will sign it's own version of the same thing.  It is called ACTA. There will be protests tomorrow all over Poland but the government says it will still sign the bill.  I think this is a huge mistake and will be a step against personal freedom of the internet.

Protesty w USA przestał Sopa i PIPA ale niestety Unii Europejskiej, w tym Polska, mimo protestów, podpiszą go własną wersję tej samej rzeczy. To się nazywa ACTA. Nie będzie protestów jutro całego Polska, ale rząd mówi, że będzie nadal podpisuje ustawę. Myślę, że to wielki błąd i będzie krokiem przeciwko wolności osobistej z Internetu.

Monday, January 23, 2012

Cost comparison.

I've been asked what is the difference in pirices between Poznań and Poznań.  Here's the answer in U.S. currency.

Poproszono mnie jaka jest różnica w pirices między Poznaniem i Poznaniu. Oto odpowiedź na amerykańską walutę.
PoznanChicago, ILDifference
Restaurants [Edit][Edit]
Meal, Inexpensive Restaurant 5.49 $11.61 $+111.63 %
Meal for 2, Mid-range Restaurant, Three-course 28.34 $46.61 $+64.48 %
Combo Meal at McDonalds or Similar 4.61 $6.19 $+34.22 %
Domestic Beer (0.5 liter draught) 2.03 $3.54 $+74.30 %
Imported Beer (0.33 liter bottle) 2.20 $5.20 $+136.54 %
Cappuccino (regular) 2.00 $3.55 $+77.52 %
Coke/Pepsi (0.33 liter bottle) 1.22 $1.60 $+31.54 %
Water (0.33 liter bottle) 0.96 $1.24 $+29.11 %
Markets [Edit][Edit]
Milk (regular), 1 liter 0.72 $1.45 $+100.22 %
Loaf of Fresh White Bread (500g) 0.86 $2.36 $+174.78 %
Eggs (12) 1.89 $1.98 $+4.45 %
Fresh Cheese (1kg) 7.32 $9.06 $+23.78 %
Chicken Breasts (Boneless, Skinless), (1kg) 4.93 $6.07 $+22.96 %
Apples (1kg) 1.09 $2.21 $+102.81 %
Oranges (1kg) 1.47 $2.00 $+36.00 %
Potato (1kg) 0.53 $1.42 $+168.78 %
Lettuce (1 head) 0.88 $0.80 $-9.21 %
Water (1.5 liter bottle) 0.60 $2.00 $+232.08 %
Bottle of Wine (Mid-Range) 5.57 $11.29 $+102.68 %
Domestic Beer (0.5 liter bottle) 0.93 $1.75 $+87.62 %
Imported Beer (0.33 liter bottle) 1.47 $2.90 $+97.11 %
Pack of Cigarettes (Marlboro) 3.59 $8.07 $+124.86 %
Transportation [Edit][Edit]
One-way Ticket (local transport) 0.76 $2.27 $+199.69 %
Monthly Pass 26.61 $82.12 $+208.63 %
Taxi Start (Normal Tariff) 1.57 $2.25 $+43.02 %
Taxi 1km (Normal Tariff) 0.61 $1.12 $+83.44 %
Taxi 1hour Waiting (Normal Tariff) 11.36 $23.50 $+106.78 %
Gasoline (1 liter) 1.61 $0.96 $-40.54 %
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Or Equivalent New Car) 20,158.02 $21,666.67 $+7.48 %
Utilities (Monthly) [Edit][Edit]
Basic (Electricity, Gas, Water, Garbage) 108.61 $211.43 $+94.67 %
1 min. of Prepaid Mobile Tariff Local (No Discounts or Plans) 0.10 $0.46 $+341.24 %
Internet (6 Mbps, Flat Rate, Cable/ADSL) 18.40 $36.21 $+96.74 %
Sports And Leisure [Edit][Edit]
Fitness Club, Monthly Fee for 1 Adult 42.09 $48.50 $+15.23 %
Tennis Court Rent (1 Hour on Weekend) 11.50 $17.00 $+47.87 %
Cinema, International Release, 1 Seat 6.49 $11.22 $+72.94 %
Clothing And Shoes [Edit][Edit]
1 Pair of Levis 501 (Or Equivalent) 81.60 $46.25 $-43.32 %
1 Summer Dress in a Chain Store (Zara, H&M, ...) 47.62 $29.12 $-38.84 %
1 Pair of Nike Shoes 78.30 $85.00 $+8.56 %
1 Pair of Men Leather Shoes 90.78 $63.80 $-29.72 %
Rent Per Month [Edit][Edit]
Apartment (1 bedroom) in City Centre 456.89 $1,281.92 $+180.57 %
Apartment (1 bedroom) Outside of Centre 355.23 $868.78 $+144.57 %
Apartment (3 bedrooms) in City Centre 696.66 $2,390.62 $+243.16 %
Apartment (3 bedrooms) Outside of Centre 523.07 $1,465.00 $+180.08 %
Buy Apartment Price [Edit][Edit]
Price per Square Meter to Buy Apartment in City Centre 2,084.14 $1,973.38 $-5.31 %
Price per Square Meter to Buy Apartment Outside of Centre 1,595.88 $1,380.47 $-13.50 %
Salaries And Financing [Edit][Edit]
Median Monthly Disposable Salary (After Tax) 919.15 $2,927.50 $+218.50 %
Mortgage Interest Rate in Percentanges (%), Yearly 7.685.51-28.30 %
Last updateJanuary, 2012January, 2012
Contributors (past 18 months)30

Sunday, January 22, 2012

Iwański family visit.

Thinking that today it would be snowing, Joan was preparing to wear her new boots today but we woke up to pouring rain and it continued throughout the day.

We left for our visit with the Iwański family in Koniń and arrived the a little after 2PM. As is normal when you visit someone here, the first thing we did was eat obiad.  It was delicious, consisting of chicken and rice, pork slices, tomatoes and mushrooms. Being careful not to eat too much, we left room for the desserts and there were far too many kinds to choose from.  Of course, juice, coffee and tea were offered and we chose coffee. It was an excellent opportunity to practice speaking Polish because Anna doesn't speak English but is fluent in French.  Her son Łukasz speaks some English and her husband, Hieronim, is fluent in German.

Anna told us some family news that we didn't know and then went on to say that in March, if the job market doesn't improve in Koniń, her and her son will go to southern France for work for a short period of time, maybe 3-6 months. This was surprising news for us not knowing about it before our meeting.

We spent about 4 hours talking and then left for our return trip home, stopping first at the cemetery in Golina to put a candle on the grave of my relatives.  It's been three months since the last funeral and the headstone has not yet been put in place but I suppose that has to do with the weather.

Łukasz said he was interested in improving his English conversation so I told him we could use Skype and talk with each, similar to what I do with cousin Andrzej.  He thought it was a good idea too and we'll start as soon as he's ready.

Myślenie, że dzisiaj będzie padał śnieg, Joan przygotowywał się do noszenia jej nowe buty, ale dzisiaj obudziliśmy się ulewny deszcz i nadal w ciągu dnia.

 Wyszliśmy na naszej wizyty z rodziną Iwański w Koninie i przybył trochę po godzina czternasta. Jak to zwykle podczas wizyty tu ktoś, pierwszą rzeczą, którą zrobiłem było zjeść obiad. Było pyszne, składający się z kurczaka i ryżu, plastry wieprzowiny, pomidorów i grzybów. Uważając, aby nie jeść zbyt dużo, zostawiliśmy miejsce na desery i nie było zbyt wiele rodzajów do wyboru. Oczywiście, sok, kawa i herbata oferowane były i wybraliśmy kawy. To była doskonała okazja do praktyki polskich mówiąc, ponieważ Anna nie mówi po angielsku, ale płynnie po francusku. Jej syn Łukasz mówi trochę po angielsku, i jej mąż, Hieronim, biegle posługuje się językiem niemieckim.

 Anna powiedziała nam kilka nowości rodzinie, że nie wiedzieliśmy, a następnie poszedł na powiedzieć, że w marcu, gdy na rynku pracy nie poprawi się w Koninie, ona i jej syn pójdzie do południowej Francji do pracy na krótki okres czasu , może 3-6 miesięcy. To było zaskakujące wieści dla nas nie wiedząc o tym przed naszym spotkaniem.

 Spędziliśmy około 4 godzin rozmowy, a następnie wyjechał do naszego podróż do domu, zatrzymując się najpierw na cmentarzu w Golina postawić świeczkę na grobie moich krewnych. To już trzy miesiące od ostatniego pogrzebu i nagrobka nie zostały jeszcze wprowadzone ale przypuszczam, że ma do czynienia z pogodą.

 Łukasz powiedział, że jest zainteresowana poprawą jego angielski rozmowy więc powiedziałem mu możemy używać Skype i rozmawiać ze sobą, podobnie jak to zrobić z kuzyn Andrzej. Myślał, że to dobry pomysł, a my rozpocząć, jak tylko będzie gotów.

Saturday, January 21, 2012

Movie and boots. Film i buty.

I'll post the recipe for the muffins in the next day or two. A few of you want it so I'll ask Joan to type it in with the instructions for making them.

Today we went to the movies and say a rather strange movie, The Girl with the Dragon Tatoo. It's a longgggg movie, kind of interesting but seemed to go on forever.  It's been here for a couple of weeks so there weren't many people in the theater and it was easy to reserve two good seats.

After we were done we were passing a shoe store and I managed to get Joan to buy a pair of winter boots I thought she needed.   She wasn't so sure she needed another pair but after she bought them she was glad she did.......................................... and they were on sale. :-)  It was snowing most of the day so the boots will come in handy tomorrow when we go to Koniń.

One of the warning lights came on during the ride home about lights and I discovered my back up lights are not working so I'll have to fix them on Monday.  I'm hoping it's just the bulbs that need replacing.

Wyślę przepis na babeczki w następny dzień lub dwa. Kilka chcesz tak spytam Joan wpisywać go w z instrukcjami ich wytwarzania.

Dzisiaj poszliśmy do kina i powiedzieć: dość dziwny film, Dziewczyna z Tattoo Dragon. Jest to longgggg film, rodzaj interesujące, ale wydawało się trwać wiecznie. To tutaj od kilku tygodni, więc nie było wielu ludzi w teatrze i to było łatwe do rezerwy dwóch dobrych miejsc.

Po skończyliśmy mijaliśmy sklep z obuwiem i udało mi się Joan kupić parę butów zimowych Myślałem, że potrzebne. Ona nie była tak pewna, że ​​potrzebne inną parę, ale po kupiła im była zadowolona, ​​że ​​zrobiła .............................. ............ i były w sprzedaży. :-) Padał śnieg, przez większość dnia, więc buty będą przydatne w przyszłości, kiedy idziemy do Konina.

Jedna z lampek przyszedł na podczas jazdy do domu o światła i odkryłem, że mój powrót do światła nie działają więc będę musiał je naprawić w poniedziałek. Mam nadzieję, że to tylko żarówki, które wymagają wymiany.

Friday, January 20, 2012

Muffin day.


 The cook (Joan) decided to become a baker also today and made these Parmesan-Sage Herb  muffins.  She made 12 but we had to sample two of them to make sure they tasted good before we ate the others with our dinner tonight.  They did.

It snowed a little and we had to go out for a doctor appointment for Joan's checkup.  On the way home we stopped at our favorite meat store to buy śzynki domowy to have in the house for lunches.  They have the best ham at this store and kabanosa.

Now it's time to do homework for next week.  I have to write 25 questions in Polish for 6 paragraphs that I translated from English to Polish.

Kucharz (Joan) zdecydował się na piekarza również dzisiaj i dokonał tych parmezanem-Sage babeczki Herb. Zrobiła 12, ale mieliśmy do próbki dwa z nich, aby upewnić się, że dobrego smaku przed jedliśmy innych naszych kolację. Zrobili.

To snowed trochę i trzeba było iść na wizytę do lekarza sprawdzanie Joanny. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w naszym ulubionym sklepie mięso kupić śzynki domowy mieć w domu na lunch. Mają najlepszą szynkę w tym sklepie i kabanosa.

Teraz nadszedł czas, do odrabiania lekcji w przyszłym tygodniu. Muszę napisać 25 pytań w języku polskim dla 6 paragrafów, które przetłumaczyłem z angielskiego na polski.

Thursday, January 19, 2012

Good news! Dobra wiadomość!!

I received notice today that my sister has sent three DVD's with old family pictures, documents and original photos of people she doesn't recognize. I'm excited about it and can't wait for them to arrive in 7-10 days because I can finally add pictures to my Piekarczyk side of the family and maybe go deeper into the ancestry of my fathers side of the family.  Next week I'll go to a lawyer and get his advice whether or not it is worth pursuing the confiscated properties that once belonged to the family in southern Poland.
I went for the quarterly blood work to see how I\m doing and next Monday will visit the doctor to get the results of the PSA test.  It's been a year and a half since the treatment and in the last report(three months ago) everything was good. Hope it continues.

Otrzymałem zawiadomienie dzisiaj, że moja siostra wysłał trzy DVD z stare zdjęcia rodzinne, dokumenty i oryginalne zdjęcia ludzi jej nie rozpoznaje. Jestem podekscytowany i nie może czekać na ich przyjazd w ciągu 7-10 dni, ponieważ w końcu mogę dodać zdjęcia na mojej stronie Piekarczyk z rodziny, a być może także głębiej wniknąć w przodków mojej stronie ojców rodziny. W przyszłym tygodniu pójdę do adwokata i uzyskać jego rady, czy warto realizować skonfiskowanych majątków, które kiedyś należały do rodziny w południowej Polska.

Poszedłem do kwartalnego badania krwi, aby zobaczyć, jak I \ m robi i następny poniedziałek będzie odwiedzić lekarza, aby otrzymać wyniki testu PSA. To było półtora roku od leczenia i w ostatnim raporcie (trzy miesiące temu) wszystko było dobre. Nadzieję, że w dalszym ciągu.

Wednesday, January 18, 2012

Sopa and Pipa

Wednesday means Kandulski's and meeting Zbyszek where we talk about different subjects while we drink coffee and eat delicious pastries.  Today I had Placek which is like a cheesecakes with peaches on top.  Very Good.

If you breathe, use the internet or watch television then you are aware of the huge controversy over two new bills being sent to the House of Representatives and the U.S. Senate regarding copyrights and using the internet.  If you are not aware of it, it's time to find out before these bills get passed. The short names for the bills are S.O.P.A ("Stop Online Piracy Act,") and P.I.P.A."Protect IP Act." )

Środa oznacza Zbyszek Kandulski i spotkań, w którym rozmawiamy na różne tematy, a my napić się kawy i zjeść pyszne ciastka. Dziś miałem Placek, która jest jak serniki z brzoskwiniami na wierzchu. Bardzo dobre.

Jeśli oddychać, korzystać z Internetu lub oglądać telewizję wtedy zdaje sobie sprawę z ogromnych kontrowersji dwa nowe rachunki są wysyłane do Izby Reprezentantów i Senatu USA w sprawie praw autorskich i korzystania z Internetu. Jeśli nie świadomi, że nadszedł czas, aby dowiedzieć się, zanim te rachunki przejdzie. Krótkie nazwy za rachunki Sopa ("Stop Online ustawy piractwa") i PIPA "Protect IP Act". )

Tuesday, January 17, 2012

Snow! Śnieg!It snowed a little more last night but only about 1 inch. Todays driving took a little longer because of it but I left ahead of time in order to be on time.  I hate being late for anything.

To get me into the spring mood I started re-reading the "Tales of the Alhambra" by Washington Irving. I've read it twice but each time I read it I get something more out of it, especially since  one of our vist's in the last two years was to the Alhambra in Granada.  If you ever get to Spain it is definitely a MUST SEE place.

So my homework is all done and the correction came back from Z.  Unfortunately there is much more red corrections than I've see in a while.  Boo hoo.

To snowed trochę więcej nocy, ale tylko o 1 cal. Dzisiejsze jazdy trwało nieco dłużej ze względu na to, ale wyszedłem przed czasem, aby być na czas. Nienawidzę być późno na wszystko.

Aby uzyskać mnie w wiosenny nastrój zacząłem ponownego czytania "Opowieści z Alhambry" autorstwa Washingtona Irvinga. Przeczytałem ją dwa razy ale za każdym razem, kiedy czytam to mi coś więcej z niego, zwłaszcza, że ​​jeden z naszych vist w ciągu ostatnich dwóch lat było Alhambra w Granadzie. Jeśli kiedykolwiek do Hiszpanii jest zdecydowanie MUST SEE miejsce.

Tak więc moja praca domowa jest wykonywane i korekty wrócił z Z. Niestety, jest znacznie więcej czerwonych korekt niż ja zobaczyć na jakiś czas. Boo hoo.

Monday, January 16, 2012

Meeting! Spotkanie

A little snow in the afternoon so we have a small covering of snow on the ground now.

This coming Sunday we'll be visiting with a great granddaughter of my great grandparents in Koniń, Anna Iwanska and her family.  We met her the first time we came to Poland in 2003 and have seen her on several occassions but this will be the first time we will spend a longer time together.  She doesn't speak English, which is good for me, but her son, Łukasz, does. That is a good thing for Joan.  The last time we met was last year at a funeral and during that time we agreed to meet with each other so when I returned from the U.S. I called her to arrange a meeting. I'm looking forward to it.

Now that the tree is taken down and Christmas is over it's only two and a half months until springtime. So far this year winter has again been mild with little snow and very cold temperatures.  I hope that remains the same.

Mało śniegu po południu, więc mamy małe pokrycie śniegu na ziemi teraz.

Przyczynia się to do niedzieli Będzie zwiedzanie z prawnuczki moich pradziadków w Koninie, Anna Iwańska i jej rodziny. Spotkaliśmy po raz pierwszy doszliśmy do Polska w 2003 roku i widziałem ją kilka razy, ale będzie to po raz pierwszy będziemy spędzać więcej czasu razem. Ona nie mówi po angielsku, co jest dobre dla mnie, ale jej syn, Łukasz, ma. To jest dobre dla Joan. Ostatni raz spotkaliśmy się w zeszłym roku na pogrzebie iw tym czasie umówiliśmy się na spotkanie ze sobą, tak, kiedy wrócił ze Stanów Zjednoczonych Nazwałem ją w celu umówienia spotkania. Czekam z niecierpliwością.

Teraz, że drzewo jest wyłączony, a Boże Narodzenie jest na to tylko dwa i pół miesiąca aż do wiosny. Dotychczas tej zimy roku ponownie został łagodnym mało śniegu i bardzo niskich temperaturach. Mam nadzieję, że pozostaje ten sam.

Sunday, January 15, 2012

Świdnica church.


I have been talking via the Exchange with a young lady from Kraków but living temporarily in New York. We have a similar problem in that she finds it hard to find anyone to have a long conversation with in New York, in English, and I, living in Poznań, can't find a person to have a long conversation with in Polish. It's a very strange situation but kind of funny.  Yesterday she told me about her favorite music artists and we have almost the same likes.  This I find very amazing.

I saw this 360 degree view of an old church in southwest Poland in Świdnica. I posted it on the right. When you click on it and it opens, use the buttons at the bottom to move around the church but first click the button on the right to get a large screen view.  You can zoom in and out with the plus or minus sign.

Rozmawiałem przez Exchange z panienką z Krakowa, ale mieszkała tymczasowo w Nowym Jorku. Mamy podobny problem w tym, że trudno jej znaleźć nikogo do długą rozmowę z w Nowym Jorku, w języku angielskim, a ja, mieszka w Poznaniu, nie można znaleźć osoby do długiej rozmowy w języku polskim. To bardzo dziwna sytuacja, ale zabawne. Wczoraj powiedziała mi o swoich ulubionych artystów i mamy prawie tak samo lubi. To mi się bardzo zdumiewające.

Widziałem to 360 stopni widok starego kościoła, w południowo-zachodniej Polska w Świdnicy. Napisałem go po prawej stronie. Po kliknięciu na nią i otwiera za pomocą przycisków na dole, aby poruszać się po kościele, lecz najpierw kliknij przycisk po prawej stronie, aby uzyskać duży ekran. Możesz powiększać i pomniejszać ze znakiem plus lub minus.

Saturday, January 14, 2012

Cold

It 2c outside and colder than it's been in a while.  The swirling wind doesn't help and it's a good day to stay inside which is what we did this afternoon.

I had conversations with two teachers from Warsaw who are helping me with two cases of the Polish language, went through a lot of exercises and feel now like my brain is on fire.  Thank goodness M Jak Milość is on later to take my mind off of studying :-)  We were going to take the tree down today but it's getting late so it will have to wait until tomorrow.

To 2c zewnątrz i zimniejsze niż to było na jakiś czas.Wirujący wiatr nie pomaga i jest to dobry dzień do pozostania wewnątrz którego jest to, co zrobiliśmy tego popołudnia.

Miałem rozmowę z dwóch nauczycieli z Warszawy, którzy pomagają mi dwa przypadki w języku polskim, przeszedł przez wiele ćwiczeń i teraz czuję jakby mój mózg jest w ogniu. Dzięki Bogu, M jak Miłość jest później na moje myśli od nauki :-) Mieliśmy zamiar podjąć drzewa w dół, ale dziś robi się późno, więc będzie musiał poczekać do jutra.

Friday, January 13, 2012

Here comes the sun!!

After last nights black out , today it's been sunny most of the day with a little snow that melted right away. Still way to warm for January, 12c.

Both of us had our lesson this morning with Z and some of those big, long words I worked hard to pronounce were forgotten so I have to go over them again.

So far, nothing special planned for the weekend but that can change at any moment.  I guess we'll take the Christmas tree and decorations down this weekend and put them away until next year.

I have this new, old picture of my father from 1947 with his second wife.  It was taken at the Marine Corp Ball in Chicago.

Po ostatniej nocy black out, dzisiaj to był słoneczny większość dnia z trochę śniegu, który topi się od razu. Jeszcze sposób na ciepłe w styczniu, 12c.

Oboje mieliśmy lekcji rano z Z, a niektóre z tych wielkich, słów pracowałem trudne do wymówienia zostały zapomniane, więc muszę przejść je ponownie.

Jak dotąd, nic specjalnego zaplanowano na weekend, ale to może się zmienić w każdej chwili. Myślę, że będziemy mieć choinkę i ozdoby w dół w ten weekend i odłożyłem je dopiero w przyszłym roku.

Mam ten nowy, stary obraz mojego ojca z 1947 r. z drugą żoną. To zostało zrobione w Marine Corp Ball w Chicago.

Thursday, January 12, 2012

Back in the U.P.

Tonight we were back in the Upper Peninsula for a few hours.  By that I mean all of the electricty in our complex was out for three hours so we used candlelight. Very Romantic.

Tomorrow's our first lesson with Z since we've been back so, having no homework to prepare, we just  reviewed the things we have done over the last few months. It was a good thing because some of them I already forgot.

Dziś byliśmy z powrotem w Upper Peninsula na kilka godzin. Mam tu na myśli wszystkie energii elektrycznej w naszym kompleksie się przez trzy godziny więc użyliśmy przy świecach. Bardzo romantyczny.

Jutro nasza pierwsza lekcja z Z, ponieważ byliśmy z powrotem tak, nie mając do przygotowania pracy domowej, po prostu recenzja, co zrobiliśmy w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Było dobrze, bo niektóre z nich już zapomniałem.

Wednesday, January 11, 2012

Same question.


Still the same question from native Poles that we know..........why are you living in Poland when you could live in the U.S? I've answered that question more than any others we have gotten over the four years we've been here and to the same people but they still can't understand it and I'm not answering it anymore.

Finally a little sun today, not for long, but at least a little.  We met with Z for the traditional Kandulski's meeting on Wednesday. Tomorrow I have to go for my quarterly checkup and then food shopping in the afternoon.

Joan made a new lentil soup today for dinner that was really excellent.

Wciąż to samo pytanie od rdzennych Polaków, że wiemy .......... dlaczego mieszkasz w Polska, kiedy można było mieszkać w USA? I już odpowiedział na to pytanie bardziej niż jakiekolwiek inne dostaliśmy w ciągu czterech lat byliśmy tutaj i do tych samych ludzi, ale nadal nie rozumiem i nie mam odpowiedzi na to już.

Wreszcie trochę słońca dzisiaj, nie na długo, ale przynajmniej trochę. Spotkaliśmy się z Z na tradycyjne spotkanie Kandulski w środę. Jutro muszę iść do mojego kwartalnych sprawdzanie i zakupami żywności po południu.