Sunday, December 10, 2006

Exchange Rate 2

The good news is that the rate is recovering and going back up again. I knew it went in cycles but this was the first time I saw it continually dropping for three weeks and that kinda freaked me out.
Joan made the comment this week that she's looking forward to this move because it affords the possibility of visiting so many other countries once we are in Poland. A 4 or 5 hour drive from Poznań and we can be in Germany, Lithuania, Belarus, Ukraine, Slovakia or the Czech Republic.

Dobra wiadomość jest, że tempo zdrowieje i idzie na górę plecy znowu. Wiedziałem, że to wchodziło cykle ale to był pierwszy czas widziałem to nieustannie spadające przez trzy tygodnie i że rodzaju freaked mnie poza.
Joan zrobiła komentarz tego tygodnia, że ona oczekuje tego ruchu ponieważ to dostarcza możliwość odwiedzania tak dużo innych krajów raz jesteśmy w Polsce. 4 albo 5 godziny jazdy z Poznań i możemy być w Niemczech, Litwie, Białorusi, Ukrainie, Słowacji albo Republice Czeskiej.

Friday, December 01, 2006

Exchange rate

Unfortunately, the rate of exchange continues to drop. Now it is 2.89 and cousin Andrzej tells me in his latest email that the financial wizard of Poland says it will continue to drop until it is equal to the Euro dollar. This would be disaster for us with our dream to move to Poland.


Niestety, kurs nadal spada. Teraz to jest 2.89 i kuzyna Andrzej mówi mi w jego ostatnim email, który finansowy czarodziej o Polsce mówi, że to nadal będzie spadać aż to będzie równe do dolara euro. To byłaby katastrofa dla nas z naszym snem by ruszyć się do Polski.