Tuesday, January 30, 2007

More Information from a friend in Poland,

Hi David,
If I apply for a Polish drivers license, I will be required to surrender my Nevada one. Therefore I also use an IDL. I am not aware of any time limit for when you must obtain a Polish license. When you buy a car, you will be required to have it registered and insured on the same day. The insurance company never even asked to see my license. The rates are established by the number of years you have driven without a fault accident. It would be a good idea for you to obtain an experience letter from your present insurance carrier. This may get you a lower rate.
>
>Cell phones are everywhere. If you have one that works in Europe, you can get a starter kit for less than 10 PLN. If it needs to be unblocked, they can do that at very little cost also. If you don't have the proper type, just buy one or two here. There are three or four companies and they are all cost about the same. I think they share the same cell sites also. Coverage is almost total.
>
>I have medical insurance from Medicover. It's like an HMO. Unlike the US, they base their rates on the coverage you select and not on your age. Perhaps you have insurance now that will cover you here, but that's highly unlikely. As for your SSA checks, you will need to open an account here. This could be a bit of a problem, because they want a "pesel" number. You will get these along with your temp residency cards. So it's like a chicken and egg thing. I found a very sympathetic manager at Pekao SA bank. She allowed me to open my account and I just wired money into it. Checking accounts are unheard. You will be smart to do your banking with ATM (Bankomat) cards and on-line bill paying. Bring along your original Social Security award letters and include them with your application. When you turn in your applications, make copies here of all your documents. That way the paper is in metric sizes. See if they will just accept the copies and you keep the originals. This way you won't need to get them again when it's time to renew.
>
>I take Polish classes twice a week. It is a very difficult language to master. They say it's the second most difficult in the world. My greatest problem is that most people want to speak English to me. I just don't get that many opportunities to practice.
>
>One thing I forgot is that you must register with the city hall where you will be living. It's free and you'll need the rental agreement to prove that you live there. Whenever you move, you'll need to re-register.>

Więcej Informacji od przyjaciela w Polsce,
Cześć David,
Jeżeli zwracam się o polskie kierowców pozwolenie, będę wymagany by poddać mojemu Newada jeden. Dlatego też używam IDL. Nie jestem świadomy jakiegokolwiek terminu dla kiedy musisz otrzymać polskie pozwolenie. Kiedy kupisz samochód, będziesz wymagany by kazać to zarejestrowany i ubezpieczony w tym samym dniu. Towarzystwo ubezpieczeniowe nigdy nawet prosiło zobaczyć moje pozwolenie. Tempa są założone przez liczbę lat kierowałeś bez wypadku błędu. To byłaby dobra idea dla ciebie by otrzymać list doświadczenia od twojego obecnego przewoźnika ubezpieczenia. To może dostać tobie niższe tempo.
>
>Telefony komórki są wszędzie. Jeżeli masz jeden, które pracuje w Europie, możesz dostać ekwipunek startującego dla mniej niż 10 PLN. Jeżeli to potrzebuje być odtykane, oni mogą zrobić tamto przy bardzo mało koszcie też. Jeżeli nie masz właściwego typu, właśnie kupujesz jeden albo dwa tutaj. Tam są trzy albo cztery spółki i oni są całym kosztem o tym samo. Myślę, że oni dzielą te same miejsca komórki też. Omówienie jest prawie całkowite.
>
>Mam ubezpieczenie medyczne z Medicover. To jest jak HMO. W przeciwiestwie do Stanów Zjednoczonych, oni opierają ich tempa na omówieniu, które wybierasz i nie na twoim wieku. Być może masz ubezpieczenie teraz gdy pokryjesz ciebie tutaj, ale, który jest wysoko nieprawdopodobny. Co do twoich SSA kontroli, będziesz potrzebować otworzyć rachunek tutaj. To mogłoby być trochę problemem, ponieważ oni chcą "pesel" liczby. Dostaniesz te wraz z twoimi kartami rezydencji pomocy. Tak to jest jak kurczę i rzecz jajka. Znalazłem bardzo współczującego dyrektora w Pekao SA banku. Ona pozwoliła, żebym otworzył mój rachunek i właśnie telegrafowałem pieniądze do tego. Konta czekowe są nie usłyszane. Będziesz bystry by robić twoje bankowość z bankomatu kartami i na bieżąco rachunkiem płacącym. Przyprowadź twojej oryginalnej ZUS nagrodzie listy i włącz ich z twoją aplikacją. Kiedy skręcasz w twoich aplikacjach, robisz kopie tutaj z wszystkich twoich dokumentów. W tamten sposób papier jest w metrycznych rozmiarach. Zobacz jeżeli oni właśnie przyjmą kopie i trzymasz oryginałów. W ten sposób nie będziesz potrzebować dostać ich znowu kiedy to będzie czas by wznowić.
>
>Biorę polskie klasy dwa razy tydzie. To jest bardzo trudny język by opanować. Oni mówią, że to jest druga najbardziej trudna w świecie. Mój największy problem jest, że większość ludności chcą mówić angielski do mnie. Właśnie nie dostaję się, że dużo okazji by zastosować w praktyce.
>
>Jedna rzecz, którą zapomniałem jest, że musisz zarejestrować z ratuszem gdzie będziesz żyć. To jest wolne i będziesz potrzebować porozumienia czynszu by udowadniać, że żyjesz tam. Kiedykolwiek ruszasz się, będziesz potrzebować ponownie zarejestrować.>

Sunday, January 28, 2007

What Luck!

I belong to several list's on the Internet, one of them for ExPats living in Poland. Yesterday I made contact with an American living in Poland who has gone through the process of applying for temporary residency in Poland and he's been very helpful. This is what he told me...
"Congratulations on your decision to come to Poland. It's a fabulous country and Krakow is magical. If you only speak English, you won't have a problem. Anyone under 30 wants to learn and will practice their skills willingly. When you arrive you should start your process immediately, as it takes about two months. You should go to the local passport office. There you can pick up instructions and an application. If requested, the instructions are in English. You will need your passport, certified birth certificates, provable source of income and medical insurance. If the documents you submit are not in Polish, they must be translated by a licensed "tlumaczenia." They're everywhere. I went to the US Consulate and had them certify that I was not delinquent on taxes or convicted of any crime. The Polish authorities didn't seem to be impressed though, so I'm not sure it's necessary. The application must be completed in Polish. While you are waiting, a background check will take place. You must have a residence at which you receive certified mail. If you're not around to sign, they will cancel your application. The Polish "FBI" and immigration will conduct there own investigations. Also, as part of their investigation, the local police may come to your home to speak with you. The people at the "Biuro Paszport" are quite helpful. Unfortunately you cannot begin the process until you arrive."

We knew the basic idea of applying by reading the informatioin on the Polish Embassy's website but not the details and this is very helpful.

Należę do kilku listy na Internecie, jednym z nich dla expatriots mieszkającego w Polsce. Wczoraj zrobiłem kontakt z amerykaskim mieszkaniem w Polsce, która przeszła proces zwracania się o tymczasową rezydencję w Polsce i on był bardzo pomocny. To jest co on powiedział mi...
"Gratulacje na twojej decyzji by przyjechać do Polski. To jest bajeczny kraj i Kraków jest magiczny. Jeżeli tylko mówisz po angielsku, nie będziesz mieć problemu. Ktoś pod 30 brakami by nauczyć się i zastosuje w praktyce ich umiejętności chętnie. Kiedy przybywasz powinieneś zacząć twój proces natychmiast, jak to bierze około dwu miesięcy. Powinieneś pójść do miejscowego biura paszportowego. Tam możesz podnieść instrukcje i aplikację. Jeżeli poproszony, instrukcje są po angielsku. Będziesz potrzebować twojego paszportu, poświadczyłeś metryki urodzenia, do udowodnienia źródło dochodu i ubezpieczenie medyczne. Jeżeli dokumenty ulegasz nie jesteś po polsku, oni muszą być przetłumaczeni przez upoważniony "tlumaczenia". Oni są wszędzie. Poszedłem do amerykaskiego Konsulatu i kazałem im poświadczyć, że nie byłem przestępczy na podatkach albo skazany jakiejkolwiek zbrodni. Polskie władze nie wydały się być zachwycone chociaż, więc nie jestem pewny to jest konieczne. Aplikacja musi być uzupełniona po polsku. Podczas gdy czekasz, drugoplanowa kontrola będzie mieć miejsce. Musisz mieć miejsce zamieszkania, przy którym otrzymujesz pocztę poleconą. Jeżeli nie masz dookoła podpisać się, oni odwołają twoją aplikację. Polski "FBI" i imigracja będzie prowadzić tam własne badania. Też, jak część ich badania, miejscowa policja może przyjść do twojego domu by mówić z tobą. Ludzie w "Biuro Paszport" są całkiem pomocni. Niestety nie możesz zacząć procesu aż będziesz przybywać".
Znaliśmy podstawowy pomysł stosowania przez czytanie informacja o polska Ambasady witryna sieci ale nie szczegóły i to jest bardzo pomocne.

Saturday, January 27, 2007

LP's

The recording of the LP's is going very well, so far 64 done and only about 600 to go. :-) We're going to leae the LP's with Joan's daughter when we leave and ask them to keep them for one year along with the turntable and receiver. If we stay in Poland then she can do whatever she wants with them but if we decide to came back to America I would like to know there are still in our possession. There's just something about having all those pictures, covers and liner notes that go with the LP's.

We have an appointment this Thursday, Feb 1st at the Social Security office to fill out the retirement papers.

Rejestrowanie longplay idzie bardzo dobrze, dotychczas 64 zrobiony i tylko około 600 by pójść. :-) mamy zostawić longplay z córką Joan kiedy wyruszamy i poprosimy, żeby utrzymali ich na jeden rok wraz z stołem obrotowym i odbiorcą. Jeżeli pozostajemy w Polsce wtedy ona może zrobić cokolwiek ona chce z nimi ale jeżeli decydujemy się do wróciliśmy do Ameryki chciałbym wiedzieć są cisi w naszym posiadaniu. Tam jest właśnie coś o mieniu wszystkich tych obrazów, okrycia i statek pasażerski zauważa, który idą z longplay.
Mamy umówiony termin ten czwartek, luty 1. przy biurze ZUS by wypełnić papiery stanu spoczynku.

Sunday, January 21, 2007

January 20,2007


Joan and I have been thinking about what we have to carry with us to Poland instead of shipping and so naturally clothing was the first thought. We will ship our winter colothing in June so that it arrives there in August but we will need clothing until it arrives so today we went and bought some new luggage. A good thing because J.C. Penney's had a fifty percent off sale that we were able to take advantage of.

The other thing I have started doing is converting all of our huge LP collection to CD's so we don't have to ship that to Poland. I'm copying 3 LP's each day and so our seven hundred LP collection should be done before we leave. All of our original Beatles, Yes, Fleetwood Mac, etc will stay here with her daughter but we needed to take the music with us.

Joan i ja myślałem o czym musimy zanieść z nami do Polski zamiast statki i tak naturalnie odzież było pierwsza myśl. Poślemy naszą zimę ubierającą w czerwcu tak, że to przybywa tam do sierpnia ale będziemy potrzebować odzieży aż to będzie przybywać tak dzisiaj poszliśmy i kupiliśmy trochę nowego bagażu. Dobra rzecz ponieważ J.C. Penney miała pięćdziesiąt procent precz sprzedaż, którą mogliśmy skorzystać z.

Inna rzecz zacząłem robienie zamienia wszystko z naszego ogromnego longplay zbioru w CD tak nie musimy posłać tamtego do Polski. Kopiuję 3 longplay każdego dnia i tak nasz siedemset longplay zbioru powinien być zrobiony zanim wyruszymy. Wszystko z naszego oryginalnego Beatles, Tak, Fleetwood Mac, itd pozostanie tutaj z jej córką ale potrzebny by wziąć muzykę z nami.

Tuesday, January 16, 2007

Music for Poland

Today I started the monumental task of recording all of our LP's and converting them to CD's. We have over 700 and it's taken me a little while to figure out how to do this because the cost of shipping them to Poland would be well over $1000 so we decided to convert them to CD's and leave the albums here. I figure if I can do three a day, I will make it just in time. But still, I hate to leave the LP's, a product of my generation and so much of that music will be lost in the future I think. It's not just the Beatles, Yes, Steely Dan but also Segovia, recordings of speeches by Martin Luther King, unknown artists of the 60's and all the notes on LP's that tells you about them. CD's are fine but I can't get all the liner notes that went with LP's. It's also about the collection of Jazz LP's I have collected, many people who are gone now and their music forgotten. Being a student of Jazz guitar I collected a lot of albums of guitar players and I want to take them with us when we move. It's interesting how you can convert these LP's to CD's through your computer and I've learned a lot this last week. Now the process begins.

David
Dzisiaj zacząłem monumentalne zadanie rejestrowania wszystkiego z naszego longplay i zamienianie ich do CD. Mamy ponad 700 i to wzięło mi małą chwilę by wynieść jak robić to ponieważ koszt statki ich do Polski czułby się dobrze ponad $1000 tak zdecydowaliśmy się zamienić ich w CD i zostawić albumy tutaj. Wyobrażam jeżeli mogę zrobić trzy dzie, ja zrobię to w samą porę. Ale jeszcze, nienawidzę zostawić longplay, produkt mojego pokolenia i tylu z tamtej muzyki będzie stracony w przyszłości myślę. To nie jest właśnie Beatles, Tak, Twardy jak stal Dan ale też Segowia, zapisy mów przez Martin Luther King, nieznanych artystów 60 i wszystkich notatek o longplay, który mówi tobie o nich. CD czują się świetnie ale nie mogę dostać wszystkich statku pasażerskiego notatek, które poszły z longplay. To jest też o zbiorze Jazzowego longplay, który zebrałem, dużo ludzi, którzy są minionym teraz i ich muzyka zapomniana. Będąc student Jazzowej gitary zebrałem dużo albumów gitarzystów i chcę wziąć ich z nami kiedy ruszamy się. To interesuje jak możesz zamienić te longplay w CD przez twój komputer i nauczyłem się dużo ten w ubiegłym tygodniu. Teraz proces zaczyna się.

Monday, January 01, 2007

New Year's Day

At last it has arrived.........2007. The year of big changes in the life of Joan and I. It's not only that we will move to Poland in August but also that we will stop working. I started working at age 13, some 50 years ago, and Joan the same. It is time that we enjoy the rest of our lives and we have hope that this will be possible.

Next week we will go to the Social Security office and arrange for our retirement to begin July 1st, 2007. June 28th will be our last day of work for our company here. We do not plan to do nothing in Poland. It is our hope to volunteer our time to help others, maybe give private English lessons or help young children to learn the language.

Still we have many things to do yet before we leave.

David

W końcu to ma arrived.........2007. Rok dużych zmian w życiu Joan i ja. To jest nie tylko, że ruszymy się do Polski w sierpniu ale też, że będziemy przestać pracować. Zacząłem pracowanie w wieku 13, kilka 50 lat temu, i Joan to samo. To jest czas, że cieszymy się resztą naszego życia i mamy nadzieję, że to będzie możliwe.

W przyszłym tygodniu pójdziemy do biura ZUS i umówimy się dla naszego stanu spoczynku, żeby zaczął lipiec 1., 2007. Czerwiec 28. będzie nasz ostatni dzień pracy dla naszej spółki tutaj. Nie planujemy nie robić niczego w Polsce. To jest nasza nadzieja by zaofiarować się nasz czas by pomóc innym, być może dać prywatne angielskie lekcje albo pomóc młodym dzieciom nauczyć się języka.

Jeszcze mamy dużo rzeczy by czynić jeszcze zanim wyruszymy.