Monday, December 31, 2012

Getting ready.

New Years Eve! Started out the day cleaning the kitchen from top to bottom. Party this Saturday means cleaning the whole house again so we're doing one room each day. Not my favorite way to spend a day but a necessity.

Thinking about the past year, it was a good one for Joan and I.  We were able to travel to some new places we hadn't seen before like Barcelona, Vienna, Budapest, Lublin, Rzeszów, Kozłówka, Zamość, Kziądz castle and a few other places. We met nice people in each of those cities and learned about new cultures. Our health remained good throughout the year and that is a blessing. Our hope is that this new year will be the same.

Sylwestre! Rozpoczął dzień sprzątanie kuchni od góry do dołu. Partia ta sobota oznacza sprzątanie całego domu znowu tak robimy jeden pokój każdego dnia. Nie jest mój ulubiony sposób, aby spędzić dzień, lecz koniecznością.

Myśląc o minionym roku, to było dobre dla Joan i ja byliśmy w stanie podróżować do kilku nowych miejsc, w których nigdy wcześniej nie widzieli jak Barcelona, Wiedeń, Budapeszt, Lublin, Rzeszów, Kozłówka, Zamość Kziądz zamek i kilka innych miejsc. Poznaliśmy miłych ludzi w każdym z tych miast i dowiedziałem się o nowych kulturach. Nasze zdrowie pozostał dobry przez cały rok i jest to błogosławieństwo. Mamy nadzieję, że ten nowy rok będzie taki sam.

Sunday, December 30, 2012

Good news!

The good news today is that this Learn Real Polish program has reinvigorated Joan's learning of Polish. Today I showed her how the program works, reading a short story, listening to the author of the program read the sentences, vocabulary on the left side of the story, questions and answers to the story and then the story read in the first person form. At the normal speed the sound file was too fast for her so I was able to put the sound file into another program I use in which you can slow down or speed up the sound.  Slowing it down about 40% made a big difference for Joan and she was happy with it in the end.  Now we'll be listening and repeating the story each day until we can just listen to the story without seeing it in writing.  It's a good way to learn I think, much better than trying to understand all the grammar first without speaking or hearing Polish everyday.  I'm glad I found this program.

Dobrą wiadomością jest to, że dziś to jest Learn Real Polish program ożywienie nauki Joan polskiego. Dziś pokazał jej, jak program działa, czytając opowiadanie, słuchając autora programu czytać zdań, słownictwo, po lewej stronie tej historii, pytania i odpowiedzi do historii, a następnie czytany w pierwszej formie osoby . Z normalną prędkością plik dźwiękowy był zbyt szybki dla niej, więc byłem w stanie umieścić plik dźwiękowy do innego programu, którego używam, w którym można spowolnić lub przyspieszyć dźwięk. Spowalniając go o 40% duża różnica dla Joan i była z niego zadowolony w końcu. Teraz będziemy słuchać i powtarzać historię każdego dnia, aż możemy tylko słuchać opowieści, nie widząc go na piśmie. Jest to dobry sposób, aby nauczyć Myślę, dużo lepiej niż próbuje zrozumieć całą gramatykę najpierw bez mówienia lub słuchania polskiego codziennie. Cieszę się, że znalazłem ten program.

Friday, December 28, 2012

Chickens and party.

The second day of shopping for us because yesterday Carrefour didn't have several things we needed so today we had to go to Real. I can't believe Carrefour had NO chicken. However, today we were able to buy the rest of our food for next week. Combined cost from yesterday and today was 128zl($45).

Talking with Zbyszek yesterday he told us the price of chicken will soon be rising. It's do to the fact that our farmers have to build new cages for chickens that will give them more space. They must do this to comply with the EU directive and have no choice.  Of course, building new cages will cost the farmers money and so that cost will be passed on to the consumer. He also said that the time for raising a chicken has been reduced to 35 days instead of 42 days and in this short time the chicken is only about 1.5 pounds in weight.  If the chicken grows the full 42 days it weighs 2.5 pounds but the cost of feed increases during that time difference so it is cheaper for the farmer using the 35 day standard. This is one example of the interesting things we learn from Zbyszek when we have our weekly Kandulski meeting.  He also told us about duck, where we can buy just the breast of duck in a local market and the two different kinds of duck that are popular in our area. Another thing he told us about was a restaurant where they serve many types of wild game for dinner. It's called the Hunters restaurant and we've passed by it many times but never ate there.  Maybe we will at some future date.

Our January 5th party is all set for guests. We have 15 people coming. Two doctors, a teacher, a translator, a jewelry maker, two cousins, a well known Polish artist, a musician, a representative of Shimano bike parts, two business women and a few others.  It should be interesting.

Drugi dzień na zakupy dla nas, bo Carrefour wczoraj nie miał kilka rzeczy nam potrzebne tak dziś mieliśmy iść do Real. Nie wierzę, że Carrefour nie mieliśmy kurczaka. Jednak dzisiaj udało nam się kupić resztę naszej żywności na następny tydzień. Łączny koszt z wczoraj i dzisiaj był 128zl ($ 45).

Rozmowa z Zbyszek wczoraj powiedział nam cenę kurczaka wkrótce będzie rosnąć. To zrobić z faktem, że nasi rolnicy mają zbudować nowe klatki dla kur, które dadzą im więcej miejsca. Muszą to zrobić, aby być zgodne z dyrektywą UE i nie mają wyboru. Oczywiście, budowanie nowych klatek będzie kosztować pieniądze rolnikom i tak, że koszty zostaną przerzucone na konsumenta. Powiedział też, że czas na podniesienie kurczaka została zmniejszona do 35 dni zamiast 42 dni w tym krótkim czasie, kurczak jest tylko około 1,5 kg masy ciała. Jeśli kurczak rośnie pełne 42 dni waży 2,5 kg ale koszt wzrasta paszowych podczas tej różnicy czasu, więc jest tańszy dla rolnika przy użyciu 35 dni standard. To jeden z przykładów z ciekawych rzeczy dowiadujemy się od Zbyszka, gdy mamy nasze cotygodniowe spotkanie Kandulski. Powiedział nam o kaczki, gdzie możemy kupić tylko pierś z kaczki na lokalnym rynku i dwa różne rodzaje kaczek, które są popularne w naszym regionie. Inną rzeczą, powiedział nam o to restauracja gdzie serwują wiele rodzajów zwierzyny na kolację. To się nazywa w restauracji Hunters i mamy przeszedł przez nią wiele razy, ale nigdy nie jedliśmy tam. Może będziemy w przyszłości terminie.

Nasz 05 stycznia strona jest ustawiona dla gości. Mamy 15 osób najbliższych. Dwóch lekarzy, nauczycieli, tłumacz, producent biżuterii, dwóch kuzynów, znany polski artysta, muzyk, przedstawiciel części Shimano rowerowe, dwóch kobiet i kilku innych. Powinny być interesujące.

Thursday, December 27, 2012

Education news.

According to the Warsaw Voice paper the Polish government wants to secure pre-school education opportunity for all children aged 3-5 from September 2016, according to assumptions to the draft amendment to the education system act, adopted last week by the cabinet. This is big news since children didn't usually start school until age 6. I suppose it's good but children have so little time to be children anymore.

Today was food shopping day and a visit from our car and flat insurance representative to sign the contract for next year.  He comes to our house with his laptop and printer and makes the contract right here so we don't have to go anywhere to do it. It's convenient.


Według gazety Warsaw Voice polski rząd chce zabezpieczyć przedszkolne możliwość edukacji dla wszystkich dzieci w wieku 3-5 lat od września 2016 r., zgodnie z założeniami do projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty, przyjęta w zeszłym tygodniu przez rząd. To jest wielki news gdyż dzieci zazwyczaj nie zaczynają szkołę aż do wieku 6. Przypuszczam, że to jest dobre, ale dzieci mają tak mało czasu, aby dzieci już.

Dzisiaj był dzień zakupów żywności i wizyta naszego samochodu i mieszkania przedstawiciela ubezpieczeniowego do podpisania umowy na następny rok. On przychodzi do nas do domu z laptopem i drukarką i czyni umowę tu więc nie trzeba nigdzie iść to zrobić. Jest to wygodne.

Wednesday, December 26, 2012

Day 2 dinner


Day 2 of Christmas Joan got ready and we went to a friends house for supper and conversation.  We started off with pierogi and barszcz soup, then kapusta(two kinds), potatoes, two kinds of prepared  lamb and rabbitt. For dessert we had two different cheesecakes, a tort, another kind of cake and favorki we made. Everyone liked the favorki!  We also had two different kinds of wine and a liquor, Soplicka.  Everything was excellent. We arrived there about 3PM and left at 6:30PM.  When we were leaving our host prepared a bag of food to take home and we'll eat tomorrow for dinner.  For some reason I thought it was to be a dinner party of several guests but as it turned out it was only Joan and I.  That was nice. We had to chance to talk with our host at length whereas if it had been many guests we wouldn't have had as much time to talk with her. It was a good day.
Dzień 2 Christmas Joan gotowi i poszliśmy do domu przyjaciół na kolację i rozmowy. Zaczęliśmy od pierogi i barszcz, potem zupa kapusta (dwa rodzaje), ziemniaki, dwa rodzaje przygotowanej jagnięciny i rabbitt. Na deser mieliśmy dwa inny serniki, deliktowa, inny rodzaj ciasta i favorki zrobiliśmy. Każdy lubiłi favorki! Mieliśmy również dwa rodzaje wina i alkohol, Soplicka. Wszystko było doskonałe. Dotarliśmy tam około godzina piętnasta i opusciliśmy o 6:30 PM. Kiedy wyjeżdżaliśmy nasz gospodarz przygotował torbę z jedzeniem do domu i zjemy jutro na kolację. Z jakiegoś powodu, że to było za przyjęcie kilku gości, ale jak się okazało, była to tylko Joan i ja.  To było miłe. Mieliśmy okazję porozmawiać z naszym gospodarzem na długości w przypadku, gdy to było wielu gości, że nie miałby tyle czasu na rozmowę z nią. To był dobry dzień.

Tuesday, December 25, 2012

Christmas day dinner.

Santa came early yesterday and delivered my copy of the new book "The Warsaw Conspiracy" by James Conroyd Martin. I could only read the first 30 pages before we started to make the second batch of chruschiki but it's very good. We'll take the second batch tomorrow when we go to a friends dinner party and get a lot of opinions of our baking. It should be interesting.

Christmas dinner was excellent. The first time experience of eating roasted duck was very good, very tasty although I was a little suprised that a five pound duck didn't have a lot of meat on it.  Nevertheless, the duck, salad, potatoes, zucchini, noodles with poppy seed ,coffee, apple pie and chruschiki were all excellent. Joan did a great job preparing the meal while I set the table.


Święty przyszedł wcześnie wczoraj i dostarczone mój egzemplarz nowej książki "Conspiracy Warszawa" Jamesa Conroyd Martin. Mogę czytać tylko pierwsze 30 stron, zanim zaczął tworzyć drugą partię chruschiki ale to bardzo dobre. Weźmiemy drugą partię jutro, kiedy idziemy na obiad przyjaciół partii i uzyskać wiele opinii tego wypieku. Powinny być interesujące.

Kolacja była doskonała.Pierwsze doświadczenie czasie jedzenia pieczona kaczka była bardzo dobra, bardzo smaczne, choć byłem trochę zaskoczony, że pięć kaczka funt nie mają dużo mięsa na nim. Niemniej jednak, kaczka, sałatka, ziemniaki, cukinia, makaron z makiem, kawa, szarlotka i chruschiki były doskonałe. Joan świetną robiła przygotowując posiłek, a ja ustawić tabeli.

Monday, December 24, 2012

Favorki recipe


I had several people ask for the recipe so here's my mom's recipe..........
3 cups flour
6 egg yolks
2 tsp sugar
1 tsp vanilla
1 shot of vodka or good whisky
1 cup evaporated milk

Mix all ingredients in a bowl. If the dough is still sticky, it shouldn't be, add a little more flour. Put the "lump" into the refrigerator for an hour to make it harder. When you have it mixed into one lump, hand roll it on a floured countertop into one long roll. Cut the roll into 2" sections. Take one section, rolling pin and on a floured countertop roll it out from the center. Keep rolling until you have one large, flat, very thin piece. The secret to chrushchiki is to get the roll out as thin as you can so they do not turn out thick when you fry them. Once you have the rolled out piece, cut it into 1 to 1 1/2" long strips. Cut from the top of the spread out dough to the bottom. Next, cut each strip into 3 to 4 inch pieces. Make the cuts at an angle. In each little one you make put a cut in the middle big enough to take the bottom of the strip, push it through the center slit and pull it through to make a "bowtie". For a plate full of chrushciki like in my picture we used 3 rolled out sections.

As you make the bowties put them on one plate for frying. To fry, use a large skillet and melt enough lard so there is about 1 1/2" inches when it's all melted. DON'T use oil. It should be real lard. Oil, of any kind, will not make the chrushciki crunchy. When you start cutting the long strips there will be a little cut off that you don't want to use. Keep it for a little test you do of the lard to see if it's hot enough to use. Take a piece of this cut off dough, flatten it out like the thickness of your strips and put it into the hot lard. If it pops up in a short time and looks light brown when you turn it over, the lard is ready to be used. Start frying the strips, usually less than a minute on each side until light brown. Take them out, put them on a paper towel on a plate to dry for a minute, then onto a bigger plate. Use powdered sugar and a sifter to lightly cover each one. Continue frying until all done and............woila........you have chruschiki.

If you're lucky enough to have a Polish deli near you, go there and buy Smalec. It's what is traditionally used in Poland to fry the Chrushciki. Take some pictures while you make them and send them to me. Most important is the roll out each section so the dough is very thin. The more times you make them, you'll know when the roll out is enough.


Joan's batch today.
 

Miałem kilka osób pyta na recipi więc oto przepis mojej mamy ..........3 szklanki mąki6 żółtek2 łyżeczki cukru1 łyżeczka wanilii1 strzał wódki lub dobre whisky1 szklanka mleko zagęszczone
 
Wymieszać wszystkie składniki w misce. Jeśli ciasto jest jeszcze lepki, to nie powinno być, dodać trochę więcej mąki. Umieścić "guzek" do lodówki na godzinę, aby było trudniej. Kiedy już to miesza w jedną bryłę, ręcznie toczyć na posypanej mąką blacie w jeden długi rolki. Pokroić bułkę do 2 "sekcji. Weź jedną sekcję, rolling pin i na posypanej mąką blacie rozwałkuj od centrum. Zachowaj toczenia aż masz jedną dużą, płaską, bardzo cienki kawałek. Sekret chrushchiki jest dostać Rozwałkować cienkie jak można, żeby nie okazać się gruba, gdy smażyć. Gdy masz rozwijali kawałek, pokroić w 1 do 1 1/2 "długie paski. Wycięta z góry rozłożone ciasta do dołu. Następnie wyciąć każdy pasek w 3 do 4 cm kawałki. Ciąć pod kątem. W każdym maleństwa zrobić umieścić cięcia w środku wystarczająco duży, aby zrobić spód taśmy, naciśnij ją przez szczelinę środka i wyciągnij go, aby mogły mieć "bowtie". Na talerzu pełnym chrushciki jak w moim zdjęciu użyliśmy 3 rozwijane sekcje.

 
Jak uczynić muszki umieścić je na jednej płycie do smażenia. Do smażenia, należy użyć dużej patelni i topić tyle smalcu więc jest o 1 1/2 "cale kiedy wszystko stopione. NIE stosować oleju. Powinien być prawdziwy smalec. Oil, jakiegokolwiek rodzaju, nie będzie się chrupiące chrushciki . Po rozpoczęciu cięcia długie paski będą trochę odciąć, że nie chcesz używać. Zachowaj to dla małego testu robisz z smalcem, aby sprawdzić, czy jest wystarczająco ciepło, aby użyć. Weź kawałek tego kroju off ciasta, spłaszczyć go jak od grubości paski i włożyć do gorącego smalcu. Jeśli pojawia się w krótkim czasie i wygląda jasnobrązowy po włączeniu go, smalec jest gotowy do użycia. Zacznij smażenia paski , zwykle mniej niż minutę z każdej strony, aż jasnobrązowy. Weź je, je na papierowym ręczniku na talerzu do wyschnięcia na minutę, a następnie na większym talerzu. Użyj cukier puder i Sifter aby lekko przykryć każdą z nich. Kontynuuj smażenie aż wszystko zrobione i ............ woila ........ masz chruschiki.Jeśli masz szczęście wystarczy, aby mieć polskie delikatesy w pobliżu, tam i kupić smalec. To, co jest tradycyjnie stosowana w Polsce smażyć Chrushciki. Zrobić kilka zdjęć podczas zrobić je i wysłać je do mnie. Najważniejsze jest to bułka z każdej sekcji więc ciasto jest bardzo cienka. Im więcej razy je zrobić, dowiesz się, kiedy z rolki wystarczy.


Sunday, December 23, 2012

Favorki or Chruschiki


No matter what name you call it, it's one of the best pastries from my childhood.  My mother called it chruschiki. I never heard the word favorki until I moved to Poland. I've tasted them from different sources but I still think my mothers were the best and thank goodness I have her recipe.

Joan and I started about 11:00 to make the dough needed for them, put it into the refrigerator for an hour or so and then rolled it out into one long roll.  We cut the roll into six parts, three of which we used to make todays batch.  We're going to dinner party on December 26th and we'll use the other three rolls to make chruschiki with us to the party.  Instead  of the traditional vodka added we used scotch this time, other than that the recipe stayed in tact from my mothers cookbook that I have. Some people use oil to fry them in but we use the traditional smalec.  So now we have a whole plate of them to eat which won't take long to eat. One is never enough and they can go very quickly.
Bez względu na to, jaka nazwa to nazwać, jest to jedno z najlepszych ciast z mojego dzieciństwa. Moja mama nazywa to chruschiki. I nigdy nie słyszałem favorki słowo dopóki nie przeniósł się do Polski. Jakie próbowałem je z różnych źródeł, ale nadal uważam, że moje matki były najlepsze i dzięki Bogu mam jej receptury.

Zacząłaliśmy o 11:00, aby ciasto potrzebne dla nich, włożyć do lodówki na około godzinę, a następnie przewrócił go w jeden długi rolki. Tniemy rolkę na sześć części, z których trzy użyliśmy aby dzisiejszą partię. Idziemy na kolację 26 grudnia i będziemy korzystać z innych trzy rolki aby chruschiki z nami na imprezę. Zamiast tradycyjnego wódki dodaje użyliśmy whisky tym razem, poza tym, że przepis pozostał w takt z mojej książki kucharskiej matek, które mam. Niektórzy ludzie używają oleju do smażenia ich w ale użyć tradycyjnej smalec. Więc teraz mamy cały talerz z nich do jedzenia, które nie potrwa długo, aby jeść. Jeden nie wystarczy i mogą iść bardzo szybko

Saturday, December 22, 2012

Done

A successfull day of shopping. I was able to buy Joan a new, long sweater that she can wear with leotards and high boots. While shopping, unsuccessfully, for a pair of winter boots for myself, Joan found another pair of boots that she really liked.  She had a pair like these many years ago and when she saw the new ones today she wanted them.

Udana dzień zakupów. Udało mi się kupić nowy, Joan długi sweter, który można nosić z leotards i wysokie buty. Podczas zakupów, unsuddessfully, za parę butów zimowych dla siebie, Joan znalazł inną parę butów, że naprawdę się podobało. Miała parę, jak te wiele lat temu i kiedy zobaczyła te nowe dzisiaj chciała je.

Friday, December 21, 2012

4 days.

Four days left. I shopped yesterday and bought two books for Joan for Christmas but it's not enough yet. I want to buy her something more personal like clothing but it's always taking a chance because of the difference in sizes of clothing so I need to take her with me and I'd rather surprise her with something rather than have her buy it. What to do! What to do!

Christmas day dinner is all selected, roasted duck, mashed potatoes, beans, noodles with poppyseed mushroom soup, apple pie and favorki. It all sounds good. Sunday we'll make the favorki starting in the morning when we wake up. It's a long process but worth it when they are all done.

Wigilia we'll spend alone without the traditional Polish dishes, something I will miss. Of course, I always remember my young years when it was spent with aunts, uncles and cousins, waiting for the first star, the twelve dishes we had to eat some of each even if we didn't like something, Christmas music, snow and then a few presents. This would be a good time to have a time machine that could take me back to those days.

Cztery dni opuscić. I wczoraj zakupy i kupiłem dwie książki dla Joan na Boże Narodzenie, ale nie jest jeszcze wystarczająco. Chcę kupić jej coś bardziej osobistego, jak ubrania, ale to zawsze przy okazji, ze względu na różnicę w rozmiarach odzieży, więc muszę zabrać ją ze mnie i wolę zaskoczyć z czegoś, a nie za nią kupić. Co robić! Co robić!

Kolacja dzień Świąt wszystko jest zaznaczone, pieczona kaczka, tłuczone ziemniaki, fasola, makaron z maku zupa grzybowa, szarlotka i favorki. To wszystko brzmi dobrze. Niedziela zrobimy favorki zaczynając rano, kiedy się budzimy. To długi proces, ale warto, gdy są gotowe.

Wigilia spędzimy samotnie, bez tradycyjnych potraw kuchni polskiej, czegoś będzie mi brakowało. Oczywiście, zawsze pamiętam moje młode lata, kiedy został spędzony z ciotek, wujków i kuzynów, oczekiwanie na pierwszą gwiazdkę, dwanaście potraw musieliśmy jeść niektóre z każdego, nawet jeśli nie jak coś, Christmas Music, śnieg i następnie kilka prezentów. To byłby dobry czas na maszynę czasu, który mógłby zabrać mnie z powrotem do tych dni.

Thursday, December 20, 2012

Poznań Airpot

New Book


There is a new book out by James Conroyd Martin and available on Amazon. I've read two of his earlier books about Poland; Push Not the River and Under a Crimson Sky and enjoyed them. I just ordered this one.

"Engaging and opulent, The Warsaw Conspiracy unfolds as a family saga set against the November Rising (1830-1831) , partitioned Poland’s daring challenge to the Russian Empire. Brilliantly iIlustrating the psyche of a people determined to reclaim independence in the face of monumental odds, the story portrays two brothers and their fates in love and war. Michał is a seasoned veteran soldier, cautious of the evolving conspiracy; Józef, his much younger brother and impassioned cadet, finds himself caught up in the vortex of a daring plot to abduct the Grand Duke of Russia. With Siberia or emigration to France looming as heart-rending contingencies, matriarchs Anna and Zofia stay steadfast in their resolve to steer the clan through ever-muddying waters."

Jest nowa książka przez Jamesa Conroyd Martin i dostępnych na Amazon. Czytałem dwa z jego wcześniejszych książek o Polsce, push nie rzeki i pod Crimson Sky i zadowoleni z nich. Właśnie zamówiłem ten.

"Zaangażowanie i bogaty, Conspiracy Warszawa rozwija się jako zestaw saga rodziny wobec powstania listopadowego (1830-1831), rozdzielono śmiałe wyzwanie Polski do Cesarstwa Rosyjskiego. Genialnie iIlustrating psychikę ludzi wyznaczonych do odzyskania niepodległości w obliczu monumentalnej kurs historia przedstawia dwóch braci i ich losy w miłości i na wojnie Michał jest doświadczonym żołnierzem, weteranem, ostrożny spisku rozwijającego,. Józef, jego dużo młodszy brat i namiętny kadet, odnajduje się wciągnąć w wir śmiałym działki uprowadzićWielki Książę Rosji. z Syberii lub emigracji do Francji nadciągającego jak nieprzewidziane Bolesna, matriarchs Anna i Zofia pozostać wytrwali w postanowieniu, aby sterować klan przez wody coraz zaciemniania ".

Wednesday, December 19, 2012

Ducky Christmas

Seems I missed yesterday's blog! Not much new, just the usual studying and meeting today with Zbyszek.  We went food shopping and decided to have a duck on Christmas day. Also I am going to make, for the first time, noodles with poppyseeds.  We also bought the smalec today for the favorki that we will make this Sunday. 

The snow is all gone now, totally green outside and hoping for a new snowfall before Christmas.

Wydaje tęskniłem wczorajszy blog! Nie wiele nowego, tylko zwykłe badanie i spotykają się dziś ze Zbyszekiem. Poszliśmy na zakupy żywności i zdecydowaliśmy się kaczki na dzień Bożego Narodzenia. Też mam zamiar zrobić, po raz pierwszy, kluski z makiem. Kupiliśmy także na smalec dziś za favorki że zrobimy to w niedzielę.

Śnieg wszystko minęło, zupełnie zielony na zewnątrz i nadzieję na nowe śniegu przed świętami Bożego Narodzenia.

Monday, December 17, 2012

2 Visits
A good day today.  First from cousin Oliwia Kupińska home from England for the holidays and then later in the evening we went to cousin Luka and Marek's house to celebrate the birthday of their daughter, Rózia. Unfortunately, she has been sick with a cold and was in bed when we got there.  She was reading, as usual, so we were able to go into her room and give her the birthday present.
Dobry dzień dzisiaj. Najpierw od kuzyna Oliwia Kupińska domu z Anglii na święta i później wieczorem poszliśmy do kuzyna Luka i dom Mareka świętować urodziny córki, Rózia. Niestety, ona była chora na przeziębienie i był w łóżku, kiedy tam dotarliśmy. Czytała, jak zwykle, więc byliśmy w stanie iść do swojego pokoju i dać jej prezent urodzinowy.

Sunday, December 16, 2012

Changes!!!!!!!!

In order to display pictures of places we visit I've had to make some changes to my blog. I used to make a different post for each place but cannot do that any longer. So I will have one place that will contain all trips outside of Poland, one for trips inside Poland, one for pictures of Poznań, etc. You will still be able to click on any link in each sections to just view that place, you won't have to view them all. An "expert" Blogger contributor told me normally most blogs have 10 different such locations and I have over 70. According to her, that may be causing the problem so I am in the process of changing the blog rather that finding a new blogging program and having to go through the time spent to create a new blog. I've already started making the changes but it will still take a little time. On the left side I have "Trips over Poland" and that is where I will put pictures of any new places we visit as we visit them. Next I'll create a "Trips outside of Poland" where pictures will be put of different countries we visit.

Aby wyświetlić zdjęcia z miejsc, które odwiedzamy musiałam wprowadzić pewne zmiany w moim blogu. I używany do innego stanowiska, na każdym miejscu, ale nie mogłem to zrobić już. Więc mam jedno miejsce, które będzie zawierać wszystkie wyjazdy poza Polską, jeden dla wypraw wewnątrz Polsce, jeden dla zdjęć Poznań, itd. Nadal będziesz mógł kliknąć na link w każdej sekcji, aby tylko zobaczyć to miejsce, wygrałeś nie mam, aby zobaczyć je wszystkie."Ekspert" Blogger współpracownik powiedziała mi normalnie większość blogów ma 10 różnych takich miejsc i mam 70. Według niej, które mogą być przyczyną problemu więc jestem w trakcie zmiany na blogu, a że znalezienie nowego programu blogowego i poddawania się czasu przeznaczonego na utworzenie nowego bloga. I już zacząłem robić zmiany, ale nadal będzie trochę czasu. Po lewej stronie mam "Wycieczki po Polsce" i że jest gdzie położę zdjęcia nowych miejsc, które odwiedzamy, kiedy je odwiedzić. Dalej będę utworzyć "wycieczki poza Polską", gdzie zdjęcia będą wprowadzone z różnych krajów, które odwiedzamy.

Saturday, December 15, 2012

Chili-O.

It's warmer today and raining all day, so far. If it keeps up the snow will be gone.

We finally ran out of our supply of French's Chili-0 mix so no more chili for awhile. We held out using the last package as long a we could.  I have a friend going to the United States in the middle of January so I'll try to persuade her to buy us another supply. Joan's tried other recipes for chili but they don't measure up to one with Chili-O mix.

Last couple of days we've been watching very old Christmas movies from the 1940's and 50's with Bing Crosby. I like them because they alway have a happy ending and the scenery, when it is real, it nice.  Tonight we're going to watch the original "Scrooge" movie from 1951. I remember that one from childhood.

Some things in life are just unbelievable, like what happened yesterday in Connecticut. It's a little ironic that yesterday's Christmas movies both take place there.

Jest cieplej dziś i pada cały dzień, więc daleko. Jeśli utrzymuje się śnieg zniknie.

W końcu zabrakło naszej podaży Chili-0 mieszanki francuskiego jest więc nie więcej chili na chwilę. Trzymaliśmy się za pomocą ostatniego pakietu jak długo się dało. Mam przyjaciela, docierający do Stanów Zjednoczonych w połowie stycznia, więc postaram się ją przekonać do zakupu nam kolejną dostawę. Joan próbowała inne przepisy na chili, ale nie zmierzyć się z jednym z mieszanki Chili-O.

Ostatnie kilka dni byliśmy oglądać bardzo stare filmy świąteczne od 1940-tych i 50-tych z Bing Crosby. Lubię je, bo one sprecyzowane mieć szczęśliwe zakończenie i sceneria, gdy jest prawdziwe, to miłe. Dziś wieczorem będziemy oglądać oryginalne "Scrooge", film z 1951 roku. Pamiętam, że jeden z dzieciństwa.

Niektóre rzeczy w życiu są tak niesamowite, jak to, co się stało wczoraj w Connecticut. Jest to trochę ironiczne, że wczorajsze filmy świąteczne zarówno odbyć tam.

 


Friday, December 14, 2012

Testing.

Still no solution to the blog problem so I may have to change the way the blog is a little to post the slideshows of photos in the future. I have been making one seperate location for each show but I tried adding a photo albun test to the last photo post that worked and it seems to work that way.  In the future I may have to use something like a "Our trips in 2013" and then add each one to it as the year moves along. We'll have to see if it works or not. If you would look on the right side at the Dec.8th Solacki park album, click on the test 2 line and tell me if you see any pictures.  I can see them on my computer but I don't know if anyone else can.

Nadal nie ma rozwiązania problemu blog więc może trzeba zmienić sposób blog jest trochę odpowiedzieć pokazy slajdów zdjęć w przyszłości. I zostały co jeden oddzielne miejsce dla każdego show ale próbowałem dodać test albun zdjęcie do ostatniego postu fotograficznego, który pracował i wydaje się działać w ten sposób. W przyszłości będę musiał użyć czegoś jak "Nasze wycieczki w 2013 r.", a następnie dodać do niego każdy jak porusza roku wzdłuż. Musimy zobaczyć, czy to działa, czy nie. Jeśli chcesz spojrzeć na prawej stronie w parku Sołackiego Dec.8th albumu, kliknij na badania 2 linii i powiedz mi, czy widzisz jakieś zdjęcia. Widzę je na moim komputerze, ale nie wiem, czy ktoś jeszcze może.

Thursday, December 13, 2012

1 fixed

OK, I fixed the blue screen problem but still have the blog problem and I'm hoping to hear a solution that works from Blogger.

Wednesday, December 12, 2012

More problems.

I'm still waiting to hear of the cause of the picture/file posting problems on my blog now. However, today a new problem developed with a "blue Screen". It's not the blue screen of death you may be familiar with.  With this screen I can sign into my machine, log into my hotmail account and then about 5 seconds later a blue screen takes over telling me the computer is shutting down to protect my data.  It's happened about 8 times in a row so I've resulted to using my second laptop to write this blog. I checks the internet for possible solutions but so far none of them have worked. I tried starting it in Safe Mode and the Repair startup problems but that didn't help either. Thankfully I have this second computer but on it I also tried posting pictures to the blog with the same negative results.  I'll keep trying to resolve the problems tomorrow.

Nadal czekam, aby usłyszeć od przyczyny obraz / plik delegowania problemy na mój blog teraz. Jednak dziś nowy problem opracowana z "Blue Screen". To nie niebieski ekran śmierci możesz znać jest. Z tego ekranu można podpisać na moim komputerze, zaloguj się do konta hotmail, a następnie o 5 sekund później niebieski ekran przejmuje mówi mi, że komputer jest zamykany, aby chronić swoje dane. To się stało około 8 razy z rzędu więc już doprowadziły do ​​korzystania z mojego drugiego laptopa do pisania tego bloga. I sprawdza Internetu możliwe rozwiązania, ale do tej pory żaden z nich nie pracował. Próbowałem go uruchomić w trybie awaryjnym i problemy Startup Repair, ale to nie pomogło. Na szczęście mam ten drugi komputer, ale na nim również próbowałem zamieszczanie zdjęć na blogu z tych samych wyników ujemnych. Będę próbował rozwiązać problemy jutro

Tuesday, December 11, 2012

Problem

As any reader knows, I've been posting pictures on this blog since 2006 without any problems of note.  Now I have one that prevents me from posting new slideshows or files to the blog. I don't know what happened but yesterday I was unable to post new research files or pictures on the right or left side. I can still post pictures within the written blog.  I use something called a Link List from Blogger to post things other than on the main area and now it doesn't work. I've written to Blogger to find out the problem but haven't received an answer as yet. I hate the thought of having to create a new blog in another system and I'll wait and hope they answer with a solution. Does anyone else who blogs using Blogger have this problem?

Jak każdy czytelnik wie, byłem delegowania zdjęcia na tym blogu od 2006 roku bez żadnych problemów notatki. Teraz mam jedną, która uniemożliwia mi delegowania nowe pokazy slajdów lub plików do bloga. I nie wiem, co się stało, ale wczoraj nie byłem w stanie pisać nowych plików badawczych lub zdjęcia z prawej lub lewej strony. Wciąż mogę publikować zdjęcia w pisemnej blogu. Używam coś o nazwie Lista łączy z Bloggera, aby publikować rzeczy innych niż na głównym obszarze, a teraz nie działa. Napisałem do Bloggera, aby dowiedzieć się tego problemu, ale nie otrzymałem odpowiedzi, co jeszcze. Nienawidzę myśli o konieczności tworzenia nowego bloga w innym systemie i będę czekać i mieć nadzieję, że odpowiedzi na rozwiązanie. Robi ktoś, kto za pomocą blogów Blogger ma ten problem?

Saturday, December 08, 2012

Sołacki winter.
I can't let a winter day like today go by without a visit to Sołacki park to take some winter pictures. There were only two other people in the park this morning so I was able to take pictures without people in them.  Mother nature is so beautiful at this time of the year. I just love it. Of course, it always reminds me of the years I spent in Michigan living in the forest. Nothing like the natural environment. It's too bad humans are so careless with it and destroying it just to make more money.

Friday, December 07, 2012

A friendly visit.

I started off this morning conversing with a lady via Skype for an hour at 9:00. Thanks to her help I think I am finally beginning to realize the difference between Jaki and Który.

Zbyszek arrived for my Polish lesson at 10:30.  Today we worked on the different words to use for sleep and dream with examples he gave me.  It takes awhile for things to sink in but I'm getting to the point where they do finally. We spent the usual amount of time going over homework and, as always, I have questions about why to do this or that. It's bad when you have an English trained brain to think in Polish and I'm not to that point yet but slowly, step by step, I'll get there.

A year ago today I bought 8 pairs of socks to wear and for whatever reason this week I discovered holes in 7 pairs, all in one week. So, needless to say I had to go to the mall and buy 7 more pairs. The cost for the 7 pairs was 15zl($5).

We received some good new today that two of our friends from our days living in Michigan will come next year to visit us.  I've told them about our upcoming trip to Croatia next year, sent them pictures of the country and they decided they would fly from Chicago and meet us in Zagreb for our stay in Croatia.  When we were in Chicago last year for Christmas they drove down from Michigan to see us but we only had one day to visit before they had to leave.  This time we will have one or two weeks together and it should be a great time.  We've know each other for almost 30 years and it's good to have friends for so long a time no matter how far apart you live.  This will be the first time for them in Europe so I'm sure it will be an excellent experience and one they won't forget.

Zacząłem dziś rano rozmowę z panią przez Skype na godzinę na 9:00. Dzięki jej pomocy myślę, że jestem w końcu zaczyna rozumieć różnicę między Jaki i Który.

Zbyszek przyjechał do mojej polskiej lekcji o 10:30. Dzisiaj pracowaliśmy na różnych słów użyć do snu i marzeń z przykładów mi dał. To zajmuje trochę czasu na rzeczy, by zatopić się w ale ja się do punktu, gdzie robią w końcu. Spędziliśmy dużo czasu zwykle dzieje na odrabianiu lekcji i, jak zawsze, mam pytania, dlaczego robić to czy tamto. Jest źle, gdy masz angielską wyszkolony mózg do myślenia w języku polskim i nie jestem jeszcze do tego punktu, ale powoli, krok po kroku, ja się tam dostać.

Rok temu kupiłem 8 par skarpetek do noszenia i dla jakiejkolwiek przyczyny w tym tygodniu odkryłem dziury w 7 par, w jednym tygodniu. Więc trzeba powiedzieć, miałem iść do centrum handlowego i kupić 7 więcej par.Kosztów dla 7 par było 15zł ($ 5).

Otrzymaliśmy kilka dobrych na dziś, że dwie z naszych przyjaciół z naszych dni mieszkających w Michigan przyjedzie w przyszłym roku do odwiedzenia nas. Powiedziałem im o nadchodzącej podróży do Chorwacji w przyszłym roku, wysłał im zdjęcia z kraju i postanowili oni latać z Chicago i spotkać się z nami w Zagrzebiu dla naszego pobytu w Chorwacji. Kiedy byliśmy w Chicago w zeszłym roku na Boże Narodzenie, że pojechał z Michigan do nas, ale mieliśmy tylko jeden dzień, aby odwiedzić, zanim musiał odejść. Tym razem będziemy mieć jeden lub dwa tygodnie razem i powinno być świetnie. My się znamy od prawie 30 lat i jest to dobrze mieć przyjaciół na tak długi czas nie ważne jak daleko od siebie, żyjesz. To będzie dla nich pierwszy raz w Europie, więc jestem pewien, że będzie to doskonałe doświadczenie i jeden nie zapomnę.

Thursday, December 06, 2012

Miracle.

As I was about to leave from garage a van pulled in with ladder on top. Two men got out and started looking at the drain pipes under the roof in the back of the building. I figured they were here to repair the problem we have in the FRONT of the building so I approached them and told them they were looking in the wrong place. I had to leave but I told them to go upstairs in the building to our apartment and Joan would show them the problem.  She did and then they told her they would be back in two days, Saturday, to fix the problem.  IF they do return it will be the fastest service we ever had. I hope they do!

I was up at 5:30 this morning for no special reason and it was sunny and clear outside. After returning to bed about 6:00 and waking up at 9:00 the sun had gone, the gray clouds moved in and it started snowing. It snowed a few centimeters and then stopped. Snow makes me feel like Christmas, probably a left over feeling from childhood when we always had snow on the ground for that day.  So today I started playing Christmas carols on the DVD and this weekend we may put up the tree already. I think those feeling you acquire when you are young never go away no matter how old you are.

Jak miałem wyjechać z garażu van wciągnięta z drabiną na górę. Dwóch mężczyzn wysiadliśmy i zacząliśmy rozglądać się na rurach spustowych pod dachem w tylnej części budynku. Pomyślałem, że nie było tutaj, aby naprawić ten problem mamy z przodu budynku, więc podszedlem do nich i powiedzialem im, że szukali w złym miejscu. Musiałem odejść, ale powiedziałem im iść w górę w budynku do naszego mieszkania i Joan by pokazać im problem. Zrobiła i powiedzieli jej, że wrócą za dwa dni, w sobotę, aby rozwiązać problem. Jeśli tak będzie to powrót najszybszy serwis jaką kiedykolwiek mieliśmy. Mam nadzieję, że tak!

Byłem w 5:30 rano bez szczególnego powodu i było słonecznie i jasno na zewnątrz. Po powrocie do łóżka o 6:00 i budzić się o 9:00 słońce zaszło, szare chmury przeniósł się i zaczął padać śnieg. Spadł śnieg kilka centymetrów, a następnie zatrzymał się. Śnieg sprawia, że ​​czuję się jak Boże Narodzenie, prawdopodobnie po lewej nad uczucie z dzieciństwa, kiedy zawsze mieliśmy śnieg na ziemi dla tego dnia. Więc dziś zacząłem grać kolędy na DVD i ten weekend możemy umieścić na drzewo już. Myślę, że to uczucie nabyć kiedy jesteś młody nigdy nie odejdzie bez względu na to ile masz lat.