Sunday, December 02, 2012

SUN!!!!!!!!

Whoah!!!!!!!!!!! A day of sunshine, hard to believe but we have one. The forecast for the week is snow everyday butt that can always change and usually does.

Only 23 days to Christmas and the malls refelct this.  Yesterday we had to stop in the Plaza to buy some butter and bread and the place was packed with people doing Christmas shopping.  Of course, the place is completely decorated for Christmas. Almost every store has a Christmas tree decorated in the window and you hear the sound of American Christmas Carols.  That always strike me as strange.

I'm working on another translation of English to Polish for my homework and this one is difficult. So many expressions are hard to translate from one language to another.  I'm sure when I finish and submit them to Zbyszek for checking I'll have a lot of red marking my errors but that's the way it goes. I expect them in every homework I send him, I'm just waiting for the day when there will be less and less.

Och!!!!!Dzień słońca, trudno w to uwierzyć, ale mamy jeden.Prognoza na tydzień jest śnieg codziennie tyłek, że zawsze można zmienić i zwykle.

Tylko 23 dni do Świąt Bożego Narodzenia i centrów refelct to. Wczoraj mieliśmy zatrzymać się w hotelu Plaza, aby kupić masło i chleb, a miejsce było pełne ludzi robiących świąteczne zakupy. Oczywiście miejsce jest całkowicie urządzone na Boże Narodzenie. Prawie każdy sklep ma choinki udekorowane w oknie i słyszysz dźwięk amerykańskich kolęd. To zawsze wydaje mi się dziwne.

Pracuję na innym tłumaczeniem angielskiego na polski dla mojej pracy domowej i ten jest trudny. Tyle są wyrażenia trudne do przetłumaczenia z jednego języka na inny. Jestem pewien, że kiedy skończę i przedkłada je do Zbyszka do sprawdzenia będę miał dużo czerwonego oznaczenia moje błędy ale to tak bywa. Spodziewam się ich w każdej domowej poślę go, ja tylko czekam na dzień, kiedy będzie mniej i mniej.

2 comments:

Beata said...

Yes, you can hear American Christmas carols all over the world during this season! And no wonder - have you heard the tradition Polish ones? They are so somber and weepy, nobody would be able to shop if they played them in stores ;-)))

PS I send you an email a few days back with a title of "Spain" - have you received it or did it go in your junk file? If so, I can resend it.

David and Joan Piekarczyk said...

Hi Beata,
Thanks, I got the website on Spain.