Friday, December 28, 2012

Chickens and party.

The second day of shopping for us because yesterday Carrefour didn't have several things we needed so today we had to go to Real. I can't believe Carrefour had NO chicken. However, today we were able to buy the rest of our food for next week. Combined cost from yesterday and today was 128zl($45).

Talking with Zbyszek yesterday he told us the price of chicken will soon be rising. It's do to the fact that our farmers have to build new cages for chickens that will give them more space. They must do this to comply with the EU directive and have no choice.  Of course, building new cages will cost the farmers money and so that cost will be passed on to the consumer. He also said that the time for raising a chicken has been reduced to 35 days instead of 42 days and in this short time the chicken is only about 1.5 pounds in weight.  If the chicken grows the full 42 days it weighs 2.5 pounds but the cost of feed increases during that time difference so it is cheaper for the farmer using the 35 day standard. This is one example of the interesting things we learn from Zbyszek when we have our weekly Kandulski meeting.  He also told us about duck, where we can buy just the breast of duck in a local market and the two different kinds of duck that are popular in our area. Another thing he told us about was a restaurant where they serve many types of wild game for dinner. It's called the Hunters restaurant and we've passed by it many times but never ate there.  Maybe we will at some future date.

Our January 5th party is all set for guests. We have 15 people coming. Two doctors, a teacher, a translator, a jewelry maker, two cousins, a well known Polish artist, a musician, a representative of Shimano bike parts, two business women and a few others.  It should be interesting.

Drugi dzień na zakupy dla nas, bo Carrefour wczoraj nie miał kilka rzeczy nam potrzebne tak dziś mieliśmy iść do Real. Nie wierzę, że Carrefour nie mieliśmy kurczaka. Jednak dzisiaj udało nam się kupić resztę naszej żywności na następny tydzień. Łączny koszt z wczoraj i dzisiaj był 128zl ($ 45).

Rozmowa z Zbyszek wczoraj powiedział nam cenę kurczaka wkrótce będzie rosnąć. To zrobić z faktem, że nasi rolnicy mają zbudować nowe klatki dla kur, które dadzą im więcej miejsca. Muszą to zrobić, aby być zgodne z dyrektywą UE i nie mają wyboru. Oczywiście, budowanie nowych klatek będzie kosztować pieniądze rolnikom i tak, że koszty zostaną przerzucone na konsumenta. Powiedział też, że czas na podniesienie kurczaka została zmniejszona do 35 dni zamiast 42 dni w tym krótkim czasie, kurczak jest tylko około 1,5 kg masy ciała. Jeśli kurczak rośnie pełne 42 dni waży 2,5 kg ale koszt wzrasta paszowych podczas tej różnicy czasu, więc jest tańszy dla rolnika przy użyciu 35 dni standard. To jeden z przykładów z ciekawych rzeczy dowiadujemy się od Zbyszka, gdy mamy nasze cotygodniowe spotkanie Kandulski. Powiedział nam o kaczki, gdzie możemy kupić tylko pierś z kaczki na lokalnym rynku i dwa różne rodzaje kaczek, które są popularne w naszym regionie. Inną rzeczą, powiedział nam o to restauracja gdzie serwują wiele rodzajów zwierzyny na kolację. To się nazywa w restauracji Hunters i mamy przeszedł przez nią wiele razy, ale nigdy nie jedliśmy tam. Może będziemy w przyszłości terminie.

Nasz 05 stycznia strona jest ustawiona dla gości. Mamy 15 osób najbliższych. Dwóch lekarzy, nauczycieli, tłumacz, producent biżuterii, dwóch kuzynów, znany polski artysta, muzyk, przedstawiciel części Shimano rowerowe, dwóch kobiet i kilku innych. Powinny być interesujące.

No comments: