Saturday, December 01, 2012

Posting comments.& pierogi's.


The Rajewski descendants in Michigan pass on the tradition of making pierogi's in the pictures above.
 
In the last three days I've had two comments to blogs that said there is some difficulty posting comments even though this comment did show up as a comment.........

"You know I meant to try and post on a couple of your articles (mainly your reports on the worrying right-wing thing. I don't mind telling you that subject interrupts my sleep a lot. They are growing everywhere, even here in pokey Belfast City!).

Then I noticed that that nobody else is commenting, the big warning that the Author must approve comments and then the 'captcha' test. I kind of figured maybe you were strict about friends and family only so I restrained myself.

Anyway, while I'm here;

1/ I love your blog. You may not be aware of it but I'm sure your writings and thoughts are a daily treat for many worldwide followers. I know I look forward to reading your posts after a hard days work.

2/ Keep your perspective on your language studies there, brother. You are a great inspiration to new students of the Polish tongue by dint of your sheer commitment alone! I couldn't begin to imagine how advanced you are compared to me and regardless, if Will Shakespeare himself received an exam submission from his English tutor saying, 'Good work. No corrections', he would fire him in a beat. As your skill increases, so should the weight of scrutiny. If there is no correction then there is nothing learned, surely. Take heart, my friend.

Have a lovely Christmas and a fruitful new year, Joan and yourself! :) May God bless you and keep you to see at least another 10 American Presidents come and go."

- Peet.

Yes, I do moderate comments, mainly because one individual was making some nasty comments when he/she didn't agree with something I said and I grew tired of them. So I decided that I would moderate and not allow every comment from he/she to automatically make it onto my blog. The "cap" test is something Blogger uses to try and limit spam and I don't have control over that. I don't really know if it stops comments from being posted because I have never had a lot of comments even when I first began this blog six years ago. If you do have problems posting and want to, just send them to me to my email address and I'll post them.

W ciągu ostatnich trzech dni miałem dwa komentarze na blogach, że powiedział, że nie jest pewne trudności zamieszczanie komentarzy, chociaż ten komentarz nie pojawi się jako komentarz .........
"Wiesz, miałem na myśli, aby spróbować odpowiedzieć na kilka artykułów (głównie raporty dotyczące niepokojącej rzeczy prawicowych. Mi to nie przeszkadza, informujący, że grupa przerywa sen dużo. Rosną wszędzie, nawet tutaj, w pokey Belfast City!).
Wtedy zauważyłem, że nikt inny nie jest komentowanie, wielkie ostrzeżenie, że autor musi zatwierdzić komentarz, a następnie 'captcha' test. I rodzaj zorientowali może byłeś strict o znajomych i rodziny tylko dlatego wstrzymałem się.

Tak czy owak, póki tu jestem;

1 / Uwialbym twoj blogu. Możesz nie być tego świadomi, ale jestem pewien, że twoje pisma i myśli są codziennie uczta dla wielu światowych wyznawców. Wiem, czekamy na czytanie wiadomości po ciężkim dniu pracy.

2 / Miej perspektywę studiów językowych tam, bracie. Jesteś wielka inspiracją dla nowych studentów polskiego języka dzięki swojej czystej zaangażowania sam! Nie mogłem sobie wyobrazić, jak zaawansowany jesteś w stosunku do mnie, a niezależnie od tego, czy będzie sam Szekspir otrzymał złożenia egzaminu z jego angielski nauczyciel mówi: "dobra robota. Brak korekty ", to on go zwolnić w rytm muzyki. Ponieważ ze wzrostem umiejętności, więc powinna waga kontrolą. Jeżeli brak jest korekta to nie ma nic nauczyć, na pewno. Odwagi, mój przyjacielu.

Mają piękny Świąt i owocnego nowego roku, Joan i siebie! :) Niech was Bóg błogosławi i będziesz widzieć jeszcze co najmniej 10 amerykańskich prezydentów przychodzą i odchodzą. "
- Peet.

Tak, chcę moderować komentarze, głównie dlatego, że jedna osoba robiła paskudne komentarze, gdy on / ona nie zgadzam się z czymś, co powiedział, a ja zmęczony z nich. Więc postanowiłem, że będę umiarkowanego i nie pozwolić każdy komentarz od on / ona automatycznie uczynić go na moim blogu. "Cap" test jest coś Blogger używa spróbować ograniczyć spam i nie mam kontroli nad tym. I naprawdę nie wiem, czy się zatrzyma komentarze zostaną wysłane, ponieważ nigdy nie miałem wiele uwag, nawet gdy zacząłem ten blog sześć lat temu. Jeśli masz problemy z publikowaniem i chcesz, wystarczy wysłać je do mnie na mój adres, a ja po nich.No comments: