Sunday, December 30, 2012

Good news!

The good news today is that this Learn Real Polish program has reinvigorated Joan's learning of Polish. Today I showed her how the program works, reading a short story, listening to the author of the program read the sentences, vocabulary on the left side of the story, questions and answers to the story and then the story read in the first person form. At the normal speed the sound file was too fast for her so I was able to put the sound file into another program I use in which you can slow down or speed up the sound.  Slowing it down about 40% made a big difference for Joan and she was happy with it in the end.  Now we'll be listening and repeating the story each day until we can just listen to the story without seeing it in writing.  It's a good way to learn I think, much better than trying to understand all the grammar first without speaking or hearing Polish everyday.  I'm glad I found this program.

Dobrą wiadomością jest to, że dziś to jest Learn Real Polish program ożywienie nauki Joan polskiego. Dziś pokazał jej, jak program działa, czytając opowiadanie, słuchając autora programu czytać zdań, słownictwo, po lewej stronie tej historii, pytania i odpowiedzi do historii, a następnie czytany w pierwszej formie osoby . Z normalną prędkością plik dźwiękowy był zbyt szybki dla niej, więc byłem w stanie umieścić plik dźwiękowy do innego programu, którego używam, w którym można spowolnić lub przyspieszyć dźwięk. Spowalniając go o 40% duża różnica dla Joan i była z niego zadowolony w końcu. Teraz będziemy słuchać i powtarzać historię każdego dnia, aż możemy tylko słuchać opowieści, nie widząc go na piśmie. Jest to dobry sposób, aby nauczyć Myślę, dużo lepiej niż próbuje zrozumieć całą gramatykę najpierw bez mówienia lub słuchania polskiego codziennie. Cieszę się, że znalazłem ten program.

1 comment:

Piotr said...

Thank you David!
I'm sure you and your wife will improve a lot. Now you have to listen to Polish everyday :)