Saturday, November 07, 2015

Categories.

In Poland there is a designation for three types of people you know: Friends(przyjaciel), colleagues(kolega) and acquaintances(znajomy). Best friends is obvious, friends may be people you know but don't see often and acquaintances are like people at work who you know but don't socialize with.  For Joan and I we have a Best friend category only for Zbyszek but the friends category is sometimes blurred into the beast friends category also.

Today, on our way home from Piotr I Paweł( a local food chain store) we stopped at Marcin and Dorota's to pick up a pendrive I let them use. Luckily, their two Young adult children were home from their universites in Kraow and Berlin for the weekend. We have know them for about seven years and watched them grow into adulthood. It was great seeing the whole family together again along with their youngest son, Gucho, who is about 6 years old now.  Their son is studying economics in Berlin and their daughter, law in Krakow. I only wish I had my camera with me so I could have taken pictures of the whole family. We stayed long enough for a cup of coffee and time to talk with everyone before we went home.  Now, we don´t see them that often so they can´t be just acquaintances so I guess they should be in the category of friends. Ultimately we have only two categories, best friends and friends. I guess we just have a different way of thinking.  As I said before, we have a good circle of friends and we are glad. Joan says they are amigos. :-)

Thank you, Lucie, for your comments about our blog. I call it "our blog" even though Joan doesn't usually write it but it is about our life together here in Poland and without her there would be no life.
41 years together and still in love like the beginning when I first met her and said, "OMG. She is so beautiful, why didn't I agree to meet her earlier". As time together progressed I discovered the beauty was deep inside her also, not just on the surface. So, yes Lucie, I do write about personal feelings and try to give details about them along with details of our travels and life here. It's readers like you who read and comment that helps me do this. Several times over the years I thought it was time to stop giving so much time to writing but then a comment comes in and I keep writing.

W Polsce jest to oznaczenie dla trzech typów ludzi, których znasz: Znajomi (Przyjaciel), współpracowników (kolega) i znajomych (znajomy). Najlepsi przyjaciele jest oczywiste, przyjaciele mogą być ludzie, wiesz, ale nie widać często i znajomi są jak ludzie w pracy, który znasz, ale nie towarzysko. Dla Joan i ja mamy kategorii najlepszy przyjaciel, ale tylko dla Zbyszek kategorię znajomych jest czasem niewyraźne do kategorii bestia przyjaciele również.

Dziś, w drodze do domu z Piotr i Paweł (najbliższy sklep łańcucha pokarmowego) zatrzymaliśmy się Marcin i Dorota odebrać pendrive I niech używać. Na szczęście, ich dwóch młodych dorosłych dzieci były w domu z ich uniwersytety w Kraow i Berlin na weekend. Musimy wiedzieć, je przez około siedem lat i patrzył, jak rosną w dorosłym życiu. To było wspaniałe widzieć całą rodzinę znowu razem wraz z ich najmłodszego syna, Gucho, który jest około 6 lat teraz. Ich syn studiuje ekonomię w Berlinie i ich córka, prawo w Krakowie. Żałuję tylko, miałem ze sobą aparat, więc mogłem wziąć zdjęcia całej rodziny. Zatrzymaliśmy się na tyle długo, na kawę i czas, aby porozmawiać ze wszystkimi, przed wyjazdem do domu. Teraz Nie widzę ich, że często tak can not one tylko znajomi więc myślę, że powinny one być w kategorii przyjaciół. Ostatecznie mamy tylko dwie kategorie, najlepszych przyjaciół i znajomych. Myślę, że po prostu mają inny sposób myślenia. Jak powiedziałem wcześniej, mamy duże grono przyjaciół i jesteśmy zadowoleni. Joanna mówi, że są amigos. :-)

Dziękuję, Lucie, za komentarze na temat naszego bloga. Ja nazywam to "nasz blog", choć Joan zazwyczaj nie pisać, ale jest to temat naszego wspólnego życia tutaj, w Polsce, a bez niej nie byłoby życia.
41 lat razem i nadal w miłości, jak na początku, kiedy pierwszy raz spotkał się z nią i powiedział: "O mój Boże. Ona jest tak piękna, dlatego nie zgadzam się z nią spotkać wcześniej". W czasie razem postępuje odkryłem piękno było głęboko w niej również, nie tylko na powierzchni. Tak, tak, Lucie, mam pisać o osobistych uczuć i spróbuj podać szczegóły na ich temat wraz ze szczegółami naszych podróżach i życiu tutaj. To czytelnicy tacy jak ty, którzy czytać i komentować, że pomaga mi to zrobić. Kilka razy w ciągu roku myślałem, że to czas, aby przestać dawać tak dużo czasu na pisanie, ale potem komentarz przychodzi i trzymam pisania.

No comments: