Tuesday, November 03, 2015

Beware!Talking about bizarre things...............A law to give pedestrians the right of way at zebra crossings in Poland has failed. A senate resolution rejected the amendment to the law on road traffic, with 197 for, 217 against, and 24 abstaining.
Wait a very long time, then run like hell
The hard-to-believe fact (for foreigners) is that in Poland, a pedestrian at a crossing does not have right of way and must wait for all cars to pass before they can enter the crossing. The "logic" behind the disapproval....The main arguments against the law change were that Polish drivers are used to driving across pedestrian crossings without pause and could not handle the change of becoming “responsible to stop”, and that many crossings would need upgrading for visibility.. Talk about total stupidity!!

As you can tell, I bought a new t-shirt. It should really say "Born in America with Polish Roots" and the U.S.flag colors above the Polish colors. but this is as close as I could get.

Mówiąc o dziwnych rzeczy ............... A prawa dać pieszym pierwszeństwo przejazdu na pasach w Polska nie. Uchwała Senat odrzucił poprawkę do ustawy o ruchu drogowym, z 197 do 217 przeciw, 24 wstrzymujących się, a 24 nie głosuje.

Czekać bardzo długo, a następnie uruchomić jak diabli

Dysk do wierzą fakt (dla obcokrajowców) jest to, że w Polsce, pieszy na przejściu nie ma prawa drogi i muszą czekać na wszystkich samochodów przejść, zanim będą mogły wejść na przejście. "Logika" za dezaprobaty .... Główne argumenty przeciwko zmianie prawa było, że polscy kierowcy są używane do jazdy w poprzek przejścia dla pieszych bez przerwy i nie mógł obsłużyć zmianę staje się "odpowiedzialny, aby zatrzymać", i że wiele skrzyżowań będzie potrzebują modernizacji widoczności .. Dyskusja o całkowitej głupoty !!
Jak można powiedzieć, kupiłem nową koszulkę. To naprawdę powinien powiedzieć: "Urodzony w Ameryce o polskich korzeniach" i kolorach USflag powyższych polskich barwach. ale to jest tak blisko, jak mogę dostać.

3 comments:

greenbandman said...

In and around Konin, motorists stop for pedestrians in crosswalks. I always do there and other countries. Seems bizarre in a country mandating headlights in the daytime, 50 km/hr in questionable zones with camera enforcement, that pedestrians, young with children, elderly, school children, etc. would not be considered a safety risk. I think this will be revisited soon.

Shaz said...

Several years ago I saw a T-shirt or sweatshirt at the White Eagle Restaurant in Niles, Illinois that did say "Born in America with Polish roots."

Lori said...

I was equally startled when I lived in Hungary that if it looked as if I was just thinking about crossing the street, the traffic would come to a halt. Thinking means at first I was often lost and trying to figure out if I wanted to cross that street.