Sunday, May 21, 2017

A day off

Yesterday was one of those typical gray days so Joan and I decided to take a day off from everything and waste it binge watching a TV series, Homeland, that we have many episodes of.  We only took a two hour break from that for Spanish studies and when Joan made dinner, fettucine with avocado sauce.

Today it was sunny, our energy level was restored. It was only natural to go for a nice long walk to the new park and sit for awhile in the sunshine.

Last night was Night of the Museums in Pozńan. It's a night when all of the museums are open very lat and entrance is free. Many families attend this event.

Wczoraj był jeden z tych typowych szarych dni, tak więc Joan i ja zdecydowaliśmy się wziąć dzień wolny od wszystkiego i zmarnować go oglądając serial, Homeland, ponieważ mamy wiele jego odcinków. Zrobiliśmy tylko dwie godziny przerwy na naukę hiszpańskiego i gdy Joan zrobiła obiad, fettucine z sosem awokado.

Dziś było słonecznie, nasz poziom energii została przywrócony. Było rzeczą naturalną pójście na miły długi spacer do nowego parku, by usiąść na chwilę w słońcu.

Ostatniej nocy była Noc Muzeów w Poznaniu. Jest to noc, kiedy wszystkie muzea są otwarte późnym wieczorem i wejście do nich jest bezpłatne. Wiele rodzin uczestniczy w tym wydarzeniu.

No comments: