Sunday, January 26, 2014

COLD!

COLD, COLD, COLD!!! That's the weather here in one word...........COLD

I had a nice conversation with a new cousin for me from the Grudziądz area north of where we live. I sent five letters about a month ago to different cousins I haven't met yet and he was the only one to respond. I didn't know much about his family so I called him yesterday and he gave me the information I asked for. We agreed to a visit the next time Joan and I make a trip up north, something we usually do each year. His mother was Cecylia, a daughter of my great uncle Stanisław and this will be our first meeting, face to face. He only speaks Polish so it will be another challenging time for me but I am use to that.

Zimno, zimno, zimno! To tutaj pogoda jednym słowem ........... ZIMNO

Miałem miłą rozmowę z nowym dla mnie kuzyn z obszaru na północ od Grudziądza, gdzie mieszkamy. Wysłałem pięć liter około miesiąc temu do różnych kuzynów jeszcze nie spotkałem, a on był tylko jeden w odpowiedzi. Nie wiem zbyt wiele o swojej rodzinie, więc zadzwoniłem do niego wczoraj i dał mi informacje prosiłem. Zgodziliśmy się na wizytę następnym razem Joan i odbyć podróż na północ, co zwykle robimy każdego roku. Jego matka była Cecylia, córka mojego wielkiego wuja Stanisława i będzie to nasze pierwsze spotkanie twarzą w twarz. On mówi tylko po polsku, więc to będzie kolejny trudny czas dla mnie, ale mam użyć do tego.

No comments: