Wednesday, June 06, 2012

Boże Ciało.

Tomorrow begins the religious holiday of Boże Ciało.

In Poland, traditional ceremonies connected with the feast of Corpus Christi include Mass followed by procession to specially constructed four altars for this purpose.. At each of the altars is read part of one of the four Gospels, telling the story of the Eucharist. The solemn procession of the faithful participate, often dressed in folk costumes. The children's procession sprinkle flowers along the route and holy images are carried and songs sung in honor of the Blessed Sacrament.

W Polsce tradycyjne uroczystości związane ze świętem Bożego Ciała obejmują mszę świętą, po której następuje procesja do specjalnie zbudowanych na ten cel czterech ołtarzy. Przy każdym z ołtarzy odczytywany jest fragment jednej z czterech Ewangelii, opowiadający o Eucharystii. W uroczystej procesji biorą udziałwierni, często ubrani w ludowe stroje. Dzieci posypują drogę procesji kwiatami, niesione są święte obrazy i śpiewane pieśni ku czci Najświętszego Sakramentu

No comments: