Monday, June 04, 2012

Cheating.

I was talking with a teenager today who was telling me the different ways they cheat on tests in school.  It's amazing! One popular way is to print a tiny "cheat sheet" and tape it to the ink insert in their pen.  This pen actually has an open space where you can view the contents of the ink cartridge and turn it.  The "cheat sheet" is taped to that and then you can turn it to see the answers.  Very clever.  If you don't have that kind of pen, girls wearing short skirts write answers on the inside of their thighs so they can see them.  I think more time is spent making these sheets than it would take to study but that doesn't seem to be the most important thing.

As the opening game of Euro 2012 gets closer, more and more cars are flying the Polish flag.  Poland will play against Greece in its opening game in Warsaw. Plac Wolności has a large screen erected and bleachers have been set up on both sides to watch the games. Unfortunately, the city has decided to charge 30zl for a seat although you can stand and watch them for free.  Of course, there are numerous beer and food kiosks setup also.

Rozmawiałem z nastolatka dzisiaj kto opowiadał mi różne sposoby oszukują na testach w szkole. To niesamowite! Jednym z popularnych sposobów jest wydrukowanie malutki "arkusz Cheat" i tam go na wkładki z atramentem w ich pióra. Pióro jest rzeczywiście ma otwartą przestrzeń, gdzie można sprawdzić zawartość pojemnika z tuszem i włącz go."Arkusz oszustem" jest przyklejony do tego i potem możesz go zobaczyć odpowiedzi. Bardzo mądry. Jeśli nie ma tego rodzaju pióra, dziewczyny na sobie krótkie spódniczki napisać odpowiedzi na wewnętrznej udach, aby mogli je zobaczyć. Myślę, że więcej czasu spędza co te arkusze, niż zajęłoby studiować, ale które nie wydają się być najważniejsze.

Jak gra otwarcie Euro 2012 coraz bliżej, coraz więcej samochodów pływających pod polską banderą. Polska zagra z Grecją w meczu otwarcia w Warszawie. Plac Wolności jest duży ekran zbudowany i trybuny zostały utworzone po obu stronach, aby oglądać mecze. Niestety, miasto postanowiło pobierać 30zł za siedzeniem choć można stać i oglądać je za darmo. Oczywiście, istnieją liczne piwo i jedzenie kioski konfiguracja również.

No comments: