Monday, January 04, 2016

Still cold..

 Cousin Magda Kielar-2016

Since Wednesday is Three Kings day, we moved our meeting with Zbyszek to today and met with him to exchange stories of how we spent our Christmas holidays. His were spent in a spa, having 3-4 massages a day, mud baths and long walks. You know how ours were spent.

It's still very cold outside and the newest report is it will warm up to 5c on Thursday so that would be good. It's just difficult for me to put much faith in weather forecasters. Even just walking around the building to our car garage I was freezing. I went out a little early to take out the garbage and warm the car up a little before Joan came out. We looked yesterday for a new winter coat for her, a long one with a hood. but the prices were outrageous.

We watched an interesting movie last night, In the Heart of the Sea. It was a story about the writer who wrote Moby Dick and how he came to write it. Of course, Joan and I read the book many years ago in high school but never knew the story behind it.

Even in this cold weather I had to go to the Department of Motor Vehicles and officially register the new car. I am happy to say they renovated the inside of the building, removing those ridiculous windows between the clerk and the client where you have to almost bend down to speak to the clerk. Now there are individual places for each client to sit and speak directly to the clerk. Not bad, it only took them 8 years to make that change and the clerk was young and spoke English. Progress!!

Od środa to dzień Trzech Króli, przenieśliśmy nasze spotkanie z Zbyszek do dziś i spotkał się z nim w celu wymiany historie jak spędziliśmy nasze świąt Bożego Narodzenia. Jego spędził w spa, zawierającą 3-4 masaży dziennie, kąpiele błotne i długie spacery. Wiesz, jak nasze zostały wydane.

To wciąż bardzo zimno, a najnowszy raport jest to rozgrzać do 5c w czwartek, tak, że będzie dobrze. To jest po prostu trudno mi się umieścić wiele wiary w synoptyków pogody. Nawet na spacerach wokół budynku do naszego garażu samochód byłem zamrażania. Wyszedłem trochę za wcześnie, aby wynieść śmieci i rozgrzać samochód się trochę przed Joan wyszedł. Przyjrzeliśmy się wczoraj na nowy płaszcz zimowy dla niej, jeden długi z kapturem. ale ceny były skandaliczne.

Oglądaliśmy ciekawy film w nocy, w samym sercu Morza. To była historia pisarza, który napisał Moby Dick i jak przyszedł do jej napisania. Oczywiście, Joan i czytałem książkę wiele lat temu w szkole średniej, ale nigdy nie znał historię za nim.

Nawet w tym zimnie musiałem iść do Departamentu Pojazdów Samochodowych i oficjalnie zarejestrować nowy samochód. Cieszę się, mówią, że odnowione wnętrza budynku, usuwając te śmieszne okna między urzędnikiem a klientem, w której musisz prawie schylać, aby porozmawiać z urzędnikiem. Teraz są poszczególne miejsca dla każdego klienta, aby usiąść i mówić bezpośrednio do urzędnika. Nieźle, zajęło im 8 lat, aby dokonać tej zmiany i urzędnik był młody i mówił po angielsku. Postęp!!

No comments: